.

Закони ХІІ таблиць у Римі та інші ранні джерела права (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 23429
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ:

“Закони ХІІ таблиць у Римі

та інші ранні джерела права”ПЛАН

ВСТУП

1. РАННІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

2. ЗАКОНИ ХІІ ТАБЛИЦЬ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ; ШЛЮБНО-СІМЕЙНЕ ПРАВО

2.1. Загальне поняття законів ХІІ таблиць, їх структура

2.2. Право власності ХІІ Таблиць

2.3. Сімейно-шлюбне право за ХІІ Таблицями

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Тема роботи: “Закони ХІІ таблиць у Римі та інші ранні джерела права”.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасне право взяло багато
чого за основу саме з древнього римського права, яке в історичному
розрізі вдосконалювалося і враховувало сучасні вимоги.

Так, загальна концепція римської правової культури рабовласницького
періоду і пізніших періодів передбачала, що вимоги права визначаються,
по-перше, власними для даного народу встановленнями, чи правом цивільним
у широкому змісті, по-друге – погодженістю з природним розумом спільного
проживання, єдинозагальним для всіх народів, чи правом загальнонародним.
Якщо перше вважається головним джерелом політичних і сімейних установок,
то друге “введене майже у всі договори”, воно є основою для організації
комерції, обороту і т.д.

Власне даного народу право може складатися з писаного права і з
неписаного: до останнього переважно відноситься звичай. Природне право
вважається незмінним, тому що воно встановлено Божественним провидінням,
виражає неминущу спільність умов спільного проживання. На відміну від
нього право цивільне, чи встановлене народом, може змінюватися “чи
безмовною згодою народу, чи іншим пізнішим законом”. Це писане і
змінюване право і може вважатися джерелом норм права у власному змісті.
Внутрішній підрозділ, прийнятий у римській юриспруденції, відображало
далі вже розходження за формою утворення цих норм: закони і постанови
римського народу, визначень Сенату, укази посадових осіб, постанови
государя, чи відповіді консультації правознавців.

Головним втіленням писаного права римська правова культура вважала
закони – leges. Для визнання правового розпорядження як закон необхідно
було, щоб він виходив від органа, який має відповідні повноваження,
тобто так чи інакше утілював весь римський народ, і щоб він був належним
чином обнародуваний: таємний правовий акт не міг мати верховної
юридичної чинності. Збереглися напівлегендарні зведення про закони, що
видавалися від імені римського народу першими царями – Нумой Помнілієм,
Сервієм Туллієм і ін. Однак самим принциповим моментом у становленні
римського законодавства стало видання в середині V ст. до н.е. Законів
XII Таблиць – зведення, за словами римського історика Тита Лівія, навіть
після кількох століть визнаного за “джерело всього публічного і
приватного права”.

Закони були виставлені для обговорення народом (за звичаєм – на
дерев’яних вибілених дошках), затверджені народними зборами і прийняті
як найголовніше зведення права. Трохи пізніше закони були відбиті у виді
своєрідного пам’ятника – двох (чи трьох) мідних багатогранних колон,
виставлених на римському форумі, але загиблих, очевидно, століття по
тому під час галльського вторгнення.

Справжній і повний текст Законів XII Таблиць невідомий, у традиції
римського права існує декілька переконливих спроб їхньої реконструкції і
систематизації на підставі цитат з інших римських юридичних джерел
класичної епохи.

У даній роботі планується розглянути джерела римського рабовласницького
права найдавнішого періоду, зокрема закони ХІІ таблиць – право власності
та шлюбно-сімейне право.

1. РАННІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

З явищ культурного життя цієї епохи особливе значення має розвиток
римського права. Основним джерелом права залишалися закони Дванадцяти
таблиць. Однак законодавство не обмежилося тільки рамками виданих XII
Таблиць.

Відновлення і розвиток принципів, які шанувалися на рівні священних і не
підлягали ні видозміні, ні тим більше скасуванню, стало здійснюватися
новими законодавчими актами.

Згодом склалися два підвиди римських законів: lex у власному змісті як
постанова народних зборів, тобто всього римського народу, що має вищу
юридичну чинність, і plebiscitum – указ і розпорядження плебейської
частини римської громади набули сили не менше законів”.

Законом вважалася постанова, прийнята при дотриманні відповідної
процедури і відповідного змісту: “Закони, що мають характер, що наказує,
загальні постанови, запропоновані магістратом, прийняті народними
зборами і затверджені Сенатом”.

Закон для додання йому належної значимості міг виходити тільки від
законно обраного магістрату і тільки в межах його компетенції.

Римські закони й одержували, як правило, найменування по його
ініціаторах: закон Корнелія, закон Аквілія і т д. Іноді найменування
було подвійним по двох іменах, наприклад, консулів: закон Валерія –
Горація і т.п. Закон повинний був містити обов’язкові елементи:

1) вступ, чи покажчик обставин видання;

2) текст, що міг підрозділятися на головкоми і т.п.;

3) sanctio, де ухвалювалися наслідки порушення закону і відповідальність
порушників.

Для його прийняття закон повинен був бути доведений до відома громадян –
виставлений магістратом завчасно на спеціальному місці форуму.
Прийматися закон міг тільки цілком, або так само цілком відкидатися,
часткові зміни в законі, не внесені самим магістратом, римська практика
не допускала.

У більш пізніший час, коли реальна діяльність народних зборів стала
неможливою через кількісний ріст римських громадян, верховну санкцію на
закон давав Сенат. Спеціальні визначення Сенату, рівнозначні закону,
називалися senatusconsultum.

Основна маса римських законів відома тільки по назвах і по загальному
змісту в передачі іншими юридичними джерелами. Повних текстів збереглося
вкрай небагато.

З оформленням у державно-політичній культурі одноособової верховної
влади, згодом монархічної, джерелом права стали і публікації монархів,
імператорів. Відображаючи зміст влади імператора, ці постанови вважалися
такими, що мають вищу правову силу нарівні з законами. Постанови мали
кілька видів, істотних не тільки у формальному, але й у змістовному
відношенні.

Едикт, чи указ, (edictum) вважався актом, виданим государем як вищою
посадовою особою; у ньому могли правовстановлюватися всі норми,
віднесені до компетенції узагалі всіх магістратів держави – тобто як у
сфері публічного, так і приватного права.

Доручення, чи мандат, (mandatum) містили інструкції посадовим особам, як
правило, у відношенні правозастосування. Головним чином, ці акти
стосувалися юрисдикції намісників і преторів, відповідно в них
розглядалися найрізноманітніші питання по перевазі карного чи приватного
права.

Рескрипт (rescriptum) був відповіддю імператора на правові запити
приватних чи посадових осіб. У першому випадку відповідь представляла
просту резолюцію на проханні, написану самим государем. В другому –
відповідь на запит магістрату складався у виді особливого листа і мав
спеціальне найменування epistola. Аналогічна відповідь на запит громади,
чи міста корпорації кваліфікувалася як “прагматична санкція”.

Декрет (decretum) був судовим рішенням государя по конкретній справі, що
мала за правилами аналогії поширювальне значення. Його зміст визначався
судовими повноваженнями монарха як вищого судді держави.

Також до джерел права підпадають кодифікації. Перші спроби кодификації
відносяться ще до III століття (Грегоріан, Гермогеніан, Феодосій), але
все-таки на першому місці за значенням і майстерністю проробленої роботи
стоїть створення найбільшої систематизації права, кодификації всіх часів
– зводу законів Юстиніан. Значення його двояке: по-перше, він дає
найбільш систематичний виклад римського класичного права і римської
юриспруденції взагалі; по-друге, він послужив основним джерелом рецепції
римського права в середні століття – із усіма витікаючими з цього
наслідками. Колосальна праця складання Юстиніанівського Зведення була
виконана у кілька прийомів і в порівняно короткий термін (з 528 по 534
р. н.е.). Взагалі, сучасна назва зведення – Corpus Juris Civilis – не
належить Юстиніану. Назва Corpus Juris Civilis – Зводу Цивільного
(Римського) Права було дано в XII ст. середньовічними правознавцями і
глосаторами кодексу римського права, у паралель зводу церковного права –
Corpus Juris Canonici.

Для виконання кодифікаційних робіт як керівника був обраний Трибоніан –
друг і соратник, наближений Юстиніан, до того ж займає одну з
найважливіших посад у державі (начальник столиці, начальник
імператорської канцелярії і завідувач редагуванням законів) і Феофіл –
професор Константинопольської школи права. Вони очолювали спеціальні
комісії в складі ще 15 чоловік. У неї ввійшли Comes sacrarum largitionum
Костянтин, 4 професора права (Теофіл, Кратин, Доротей і Анатолій), а
також 11 адвокатів при суді Praefecta praetorio orientis. Отже, 13
лютого 528 р. комісія розпочала свою роботу спочатку в складі 10 чоловік
під початком Трибоніана. Результати не змусили себе довго чекати. І вже
через рік дана комісія закінчила свою роботу. Першим результатом став
«Codex Justinianus», опублікований 7 квітня 529 р. указом «Summa rei
publicae» – збірник імператорських законів (конституцій), що скасував
собою три колишніх. Причому так званий Кодекс першого видання так до нас
і не дійшов. Цей кодекс (Novus Codex) об’єднав колишні кодекси, додавши
до них Novellae constitutiones – нові конституції, прийняті після 439
р.1

Зібравши і систематизувавши leges, Юстиніан вирішив зробити теж саме і
стосовно jus vetus. Ця задача була більш складної і важкий, але швидкий
успіх з Кодексом і готівка енергійних помічників зміцнили Юстиніан у
його намірі. Успіх надихнув його «приступити до вищого і цілковитого
виправлення права – зібрати і виправити всі римські постанови і включити
в одну книгу стільки розрізнених томів авторів». І 15 грудня 530 р.
указом «Deo auctore» (конституція «Про складання Дігест») він дав
Трибоніану доручення, надавши йому вибрати собі помічників. Трибоніан
склав, і сам очолив комісію, що складалася з 17 чоловік. У неї ввійшли
Comes sacrarum largitionum Костянтин, 4 професора права (Теофіл, Кратин,
Доротей і Анатолій), а також 11 адвокатів при суді. Трибоніан займав
посади qaestor sacri Palatii, magister officiorum. Він виявляв свої
блискучі якості координатора і кодифікатора. Ця комісія мала перед собою
дуже складну задачу: вона повинна була зібрати твори не тільки п’яти
привілейованих у lex Allegatoria юристів, але і усіх узагалі класичних
юристів, тобто всім авторитетам в області права повинно було бути
приділене однакову увагу, ніхто не визнавався кращим чи гіршим у всіх
питаннях: «І не судіть про те, що є кращим і більш справедливим на думку
більшості авторитетів, тому що думка одного і гіршого може переважити в
якомусь питанні думку більшості вищих…»…2 Комісія з усіх цих творів
повинна була зробити витяги, причому все застаріле повинно було бути
викреслене і замінено новим, а всякі розбіжності повинні були бути
усунуті. І весь цей матеріал потрібно було розташувати у відомому
систематичному порядку. Одним словом, уся величезна юридична література
повинна була бути переглянута і спаяна в одне систематичне ціле. І з
цією колосальною задачею комісія справилася надзвичайно швидко: через 3
роки з часу указу Трибоніану, а саме 16 грудня 533 року, указом «Tanta»
(лат.) чи «Dedoken» (грец.), цей величезний звід , що одержав назву
«Digesta» чи «Pandectae», був опублікований, а з 30 грудня того ж року
вступив у дію.

Паралельно з роботою по складанню Дігест, під загальним керівництвом
Трибоніана, професорами Теофілом і Доротеєм був складений, головним
чином для навчальних цілей, офіційний елементарний курс цивільного
права, що одержав звичайне для такого роду курсів назву «Institutiones».
Взагалі, Інституцій існувало багато, але найбільш удалим з них
вважається підручник, підготовлений юристом-популяризатором Гаєм, що жив
у середині II в. н.е. Тобто це була робота з відновленню Інституцій Гаю.
І 21 листопада 533 року особливим указом, адресованим до юнацтва, –
«cupidae legum juventuti» – «юнацтву, що бажає вивчати закони» –
Інституції були санкціоновані, причому їм була додана сила, рівна силі
всіх інших частин зведення. Обновлені Інституції були видані латинською
мовою небагато раніше Дігест, але знайшли юридичну чинність одночасно, в
один день.

Але поки йшла робота з складанню Дігест і Інституцій, законодавство не
не діяло: ця робота викликала уряд на перегляд цілого ряду питань.
Комісія повинна була усувати все, що зустрічається між юристами
контроверзи, але деякі з них по доповіді комісії були дозволені самому
Юстиніану у законодавчому порядку. Це був ряд найбільш спірних питань по
цивільному праву. Ці рішення були оголошені у виді указів. Збереглася
відомість про 50 подібних указів – так званих quinquaginta decisiones.
Ці закони, відомі за назвою «50 рішень», були використані з метою
перегляд недавно виданого кодексу, тому що багато питань вимагали
перегляду. І дійсно протягом цього років ми бачимо надзвичайно оживлену
законодавчу діяльність: у 529 році було видано 80 конституцій, у 530 –
близько 130, у 531 – близько 100. Унаслідок цього на той час, коли
Дігести й Інституції були закінчені, Кодекс, виданий у 529 р., виявився
вже багато в чому застарілим. Щоб погодити його з новими частинами
зводу, потрібно було переробити його заново. Для цього була створена
комісія в складі 5 чоловік під керівництвом Трибоніана. І 16 грудня 534
р. указом «Cordi nobis» був опублікований, у заміну скасований старий,
Кодекс нової редакції – «Codex repetitae praelectionis». До нас дійшла
саме ця друга редакція, що складається з 12 книг, розділених на титули,
у яких конституції поміщені в хронологічному порядку.

Цим складання зведення було закінчено. Але складання Інституцій, Дігест,
Кодексу не могло, зрозуміло, зупинити подальший розвиток життя й усунути
потреби у виданні нових законів.

Конституції, видані після другої редакції кодексу, офіційно не були
оброблені, не поєднувалися і не кодифікувалися (535-565 р.), але
фактично склали четверту частину зборів нормативних актів, створеного в
процесі систематизації Юстиніана. Згодом Нові конституції, видані
Юстиніаном після кодификації, одержали назву «Novellae Constitutiones»
(новели, тобто нові закони, яких усього було 168).

Новели об’єднані в збірник уже не Юстиніаном, а пізніше. До нас дійшли
деякі приватні зібрання. Деякі з Новел мають дуже істотне значення,
представляючи повну реформу в деяких областях права, наприклад у
приватному праві: кращу гарантію виконання зобов’язань (Nov.,116);
спадкування без заповіту (Nov.,137). Юстиніан мав намір зібрати новели в
міру їхнього нагромадження, але сам він цієї думки вже не здійснив.
Таким чином, Новели можна вважати посмертним пам’ятником Юстиніану. Вони
розглядаються як остання і заключна частина юстиніанівського
законодавства.

Усі зазначені частини юстиніанівської кодификації повинні були, по думці
Юстиніан, складати одне ціле, один Corpus права, хоча вони і не були
тоді з’єднані під однією загальною назвою. І тільки потім, у 16 в., все
юстиніанівське зібрання стало називатися загальним ім’ям – «Corpus Juris
Civilis», під цією назвою воно відоме і тепер.

Збірники цитуються в даний час у такий спосіб: назва збірника
позначається початковою заголовною буквою – I. (Інституції), D.
(Дігести), C. (Кодекс), N. (Новели). Розглянемо тепер ближче кожну зі
складових частин цього величезного зведення.

Institutiones.

Хоча вони створені були як елементарне керівництво для навчальних цілей,
однак вони не стоять нижче інших частин і в змісті юридичної чинності.
Головним їхнім джерелом послужили Інституції Гаю, хоча були використані
Інституції й інші автори. Вони дали юстиніанівським Інституціям свій
зовнішній розподіл на 4 книги і свій план: особи-речі-позови
(personae-res-actiones). Тобто моделлю для Інституцій Юстиніан стала
загальна структура Інституцій Гаю. Відповідно до цієї системи римське
приватне право складається з 3 основних інститутів:

1) Особи (personae) – суб’єкти права.

2) Речі (res) – відносини з приводу речей.

3) Позови (actio) – способи придбання речей і захисту речових прав. До
них відносяться спадкування і зобов’язання. От як це звучить у Гаю:

«Усе право, яким ми користуємося, відноситься або до осіб, або до речей,
або до позовів».

Інституції дійшли до нас у безлічі рукописів, що не йдуть далі IX ст.
Найбільш цінною є рукопис Туринський: у ньому, крім тексту
юстиніанівських Інституцій, ми знаходимо глоси, тобто тлумачення до
тексту.

Digesta чи Pandectae (переводяться однаково – як «зібране», «утримуюче в
собі все»).

Вони складені з творів видатних римських юристів (у витягах) – jus. Тут
викладається і коментується діюче право. Дігести – сама товста книга
кодификації – близько 100 авторських аркушів (1600 стор.). Для цього
комісія проробила 2000 книг (3.000.000. рядків), вивчивши роботи 39
юристів, починаючи з II в. до н.е. і до кінця III в. н.е.– від Q.Mucius
до Hermogenianus. Дігести містять розташовані в систематичному порядку
сентеції юристів по різних питаннях тлумачення і застосування права. За
3 р. комісія зібрала 50 книг антології, розділеної на 432 тематичних
титулу. Порядок розташування матеріалів у Дігестах своєрідно об’єднав
структуру Інституцій і преторського едикту: книга 1 говорить про форми
права, праві осіб, класифікації речей і про посадових осіб імперії;
книги 2-46 випливають з деякими відхиленнями порядку едикту; книги 47-48
присвячені карному праву; 49-я апеляціям, фінансам і військовому праву;
50-я муніципальному і міжнародному праву. Два останніх титули (D.50, 16
і 17) подібні спеціальним покажчикам: перший містить фрагменти, де
говориться про значення термінів, другий – regulae juris.1

Ще Дігести поділяли на 7 великих частин, кожна з який містила в собі по
кілька книг: 1 (кн. 1- 4) – загальні визначення, чи навчання про право в
цілому й окремих його інститутах; 2 (кн. 5-11) – про речові позови
(право власності і його захист); 3 (кн. 12-19) – контракти позики,
позички, поклажі, купівлі-продажу, наймання й ін.; 4 (кн. 20-27) –
«середина Пандект (Дігест)» – заставне право, докази, висновок шлюбу і
розвід, дарування між чоловіками, опіка і піклування; 5 (кн.28-36) –
заповіту, відмовлення; 6 (кн. 37-44) – присвячене питанням спадкоємного
права; 7 (кн. 45-50) – заключні положення, присвячені головним чином
деліктам, покаранням, карним злочинам і т.д.2 Є й інші розподілу Дігест.
Так, засновник школи глоссаторів Ірнерій (XII ст.) поділяв їх на 3
частині: 1) книги 1-24 названі «Digestum vetus»; 2) книги 25-38
«Infortiatum»; 3) книги 39-50 «Digestum novum».

Дігести поєднують витримки з 275 творів 39 юристів, кожна з який
супроводжується вказівкою імені автора (inscriptio), назви твору і
номера книги. Кожна книга поділяється на більшу чи меншу кількість
титулів з особливим заголовком («De actionibus empti venditi», «Locati
conducti» – «Про позови купівлі-продажу», «наймання» і т.д.); тільки
книги 30-я, 31-я і 32-я не мають цього розподілу на титули, тому що усі
вони присвячені одному питанню і тому носять загальний заголовок «de
legatis» (про легати, тобто заповідальних відмовленнях).

Фрагменти, що складають кожний титул Дігест, розпадаються на 3 стійкі
групи, усередині яких порядок проходження творів, відкіля узяті
фрагменти, завжди стабільний: спочатку йдуть цитати з творів, що
коментували цивільне право, тобто в більшості випадків з коментарів ad
Sabinum – маса Сабіна; потім випливають цитати з творів ad edictum –
маса едикту і витримки з творів, що виникли на ґрунті юридичної практики
(responsa і т.д.); а так як на чолі творів цієї групи стояли responsa
Papiniani, те цю масу називають масою Папініана. Іноді в самому кінці
знаходяться ще додаткові цитати – Appendix.

Робота велася паралельно в трьох підкомісіях, де витягнуті фрагменти
відразу групувалися по титулах, і лише на другому етапі з трьох стосів
витримок формувався кожен титул компіляції. Потім зроблені кожною
підкомісією витримки зводилися воєдино в загальних засіданнях. Багато
однойменних праць читалися паралельно усередині підкомісій (очевидно,
одним фахівцем), так що, наприклад, фрагменти з відповідних книг
коментарів «Ad Sabinum» Ульпіана, Павла і Помпонія чергуються,
доповнюючи один одного. Відомо, що в одній з підкомісій працював сам
Трибоніан.

Отже, навантаження укладачів Дігест розподілялися нерівномірно: маса
Папініана помітно уступає по обсязі першим двом, так що в цих двох
перших комісіях, видимо, були зосереджені кращі кадри. Масу Сабіна
склали коментарі до jus civile, дидактичні твори («Institutiones»,
«Regulae»), «Digesta» Алфена Вару, Юліана, а також Сцеволи і багато хто
монографиипо публічному праву. Масу едикту – коментарі до едикту, твору
«Ad Plautium», «Digesta» Цельса і Марцелла й ін. Масу Папініана –
«Quaestiones» і «Responsa» Папініана, Сцеволи, Павла, «Disputationes»
Трифоніна, коментарі Гаю до XII таблиць і монографії по спадкоємному і
публічному праву.

Єдність складу титулів відображає відносно рівна увага до всіх наявних
авторів, відповідно до вказівки імператора (Const. «Deo Auctore», 5), і
повага до класичної спадщини в цілому. Незважаючи на те, що видання
Дігест прирекло на зникнення оригінали класичних творів, саме ініціатива
Юстиніан зберегла для нас те, що ще було можна зберегти.

Створюючи Дігести, компілятори мали своєю ціллю не просто зібрати цитати
з творів юристів і розташувати їх у відомому порядку, а зробити з них
діючий Звід Законів. Тим часом у творах юристів вони зустрічали і
розбіжності їхній між собою, і багато такого, що вчасно Юстиніан уже
застаріло. Компілятори повинні були тому згладжувати розбіжності і
заміняти застаріле новим. Такі зміни комісія робила, ґрунтуючись на
наданому їй праві усувати все непотрібне і застаріле по конституції
Юстиніан 530 р.: «Якщо ви знайдете в старих чи законах конституціях
що-небудь непотрібне і застаріле,…ви повинні виправити і навести
порядок; що ви виберете і помістите, те і буде вважатися правдивим і
гарної і начебто б написаним із самого початку…» Для цього члени
комісії нерідко прибігали до різних змін і вставок у цитованому тексті.
Ці зміни носять найменування emblema Triboniani чи інтерполяції. Якимись
зовнішніми знаками вони не відзначені, але усебічне вивчення Corpus
Juris Civilis знайшло і продовжує виявляти їх у великій кількості. Іноді
подібні інтерполяції виявляються легко з зіставлення цитат, узятих у
того самого юриста і з того самого твору, але поміщених у двох різних
місцях (так наз. leges geminatae), чи з зіставлення цитати в Дігестах з
тією же самою цитатою в збережених пам’ятниках доюстиніанівського часу
(fragmenta Vaticana і т.д.). Але часто переробка компіляторів може бути
виявлена тільки шляхом складного розбору логічного, лінгвістичного й
історичного характеру.

Оскільки до VI в. н.е. багато обрядів, терміни і навіть цілі інститути
застаріли, кодифікатори заміняли їх сучасними. Наприклад, що стояло в
оригіналі в Ульпіана слово «mancipio» замінене в юстиніанівських
Дігестах вираженням «per traditionem»: вчасно Юстиніан формальна угода
передачі права власності (mancipium, mancipatio) уже відпала, унаслідок
чого компілятори замінили її безформальною traditio.

Викриття інтерполяцій і відновлення справжнього тексту класичних юристів
має велике значення для історії розвитку римського права. Але як діюче
право Юстиніан повинне вважатися не те, що юрист дійсно говорив, а те,
що йому вкладене у вуста юстиніанівськими компіляторами. Але в цілому
робота компіляторів була ретельною: вони не тільки використовували
оригінальні копії, не прибігаючи до посткласичних збірників, але і
вивіряли автентичність цитат класичних авторів по книгах, що малися в
них. І хоча багато в чому практика римського права відступила від тих
початків, що були з такою майстерністю розроблені класичною
юриспруденцією, але при цьому вужу та обставина, що в основу
юстиніанівського зведення були покладені твори класичних юристів,
позначало для того часу безперечне відновлення римського права,
повернення до його кращих початків. Завдяки Дігестам, класична
література була збережена від повної загибелі, а її результати від
безповоротного перекручування.

Щоб у майбутньому уникнути протиріч між текстами, включеними в Дігести,
і іншими роботами, Юстиніан заборонив використання старих джерел, а
також яких-небудь коментарів до Дігест (крім анотацій, перекладів,
цитат, рівнобіжних зіставлень відповідних текстів – paratitla).

Codex.

Кодекс Юстиніан поєднує в порядку преторського едикту імператорські
конституції з Адріана до Юстиніан (по 534 р. включно). Ця нова редакція
Кодексу, що до нас і дійшла, як і Дігести до її, містила велику
кількість інтерполяцій. Він складається з 12 книг, причому кожна книга,
як і в інших частинах Зводу, поділяється на титули з особливим
заголовком. Книга 1 містить конституції, що стосуються церковного права,
джерел права і officia (обов’язку) різних імператорських чиновників;
книги 2-8 – цивільне право; книга 9 – карне право; книги 10-12 –
положення про державне керування. Усередині титулу розташовані окремі
конституції в хронологічному порядку. Кожна конституція має на початку
inscriptio – тобто вказівка імені її імператора, що видав, і імені того,
до кого вона була адресована, а наприкінці subscriptio – тобто
позначення дати, коли вона була видана. У сучасних виданнях конституції
усередині кожного титулу перенумерованні, а більш довгі розділені на
параграфи. Цитується Кодекс також, як і Дігести: С.4.8.9.2 – Кодекс, 4-я
книга, 8-й титул, 9-й фрагмент, § 2.

Novellae leges.

Новели – це четверта частина юстиніанівського законодавства. Офіційних
зборів Новел, виданих Юстиніан після Codex repetitae praelectionis, ми
не маємо, але до нас дійшли їх деякі приватні збірники. Найдавніший
збірник цього роду належить константинопольському професору Юліанові.
Складено він був близько 556 р. і містить у собі 122 новели Юстиніан.
Цей збірник звичайно називається epitome Juliani. Він латинською мовою.
Ще одні збори – collectio Marciana – містять 168 новел (з них 156
юстиніанівських). Нарешті, ще пізніше стали відомо й інші збори, що
містять 168 новел грецькою мовою. У сучасних виданнях новели
перенумеровані. Кожна з них складається з уведення (praefatio) тексту і
висновку (epilogus); текст розділяється на глави (caput). Спосіб
цитування: указується номер новели, номера глави і параграфа: № 28,
с.4, § 2 – 28-я Новела, 4-я глава (caput), § 2.

Отже, результатом систематизації Юстиніан, що піде законотворчості
з’явилася поява:1

Institutiones – навчальний посібник у 4 книгах за курсом цивільного
права (533 р.) – уведення, особи, речі, способи придбання, система
позовів.

Digesta – 7 частин, 50 книг, 432 титулу і 9123 окремих фрагмента (533
р.) – коментарі до діючого праву 39 римських юристів.

Codex repetitae praelectionis – 12 книг імператорських указів, збори
конституцій від Адріана до Юстиніан (534 р.).

Novellae – 168 нових законів, виданих Юстиніан після другої редакції
кодексу до своєї смерті (між 535-556 р.м.).

Такий загальний склад юстиніанівського «Corpus Juris Civilis». В одному
рукописі він до нас не дійшов, але ми маємо рукопису його окремих частин
тепер вже в сучасних виданнях.

2. ЗАКОНИ ХІІ ТАБЛИЦЬ:

ПРАВО ВЛАСНОСТІ; ШЛЮБНО-СІМЕЙНЕ ПРАВО

2.1. Загальне поняття законів ХІІ таблиць, їх структура

До середини V ст. плебеї в боротьбі з патриціями домагаються деяких
успіхів. У 451 р., як передає традиція, під тиском плебса була вибрана
комісія з десяти чоловік для запису законів (decemviri legibus
scribundis). Вона складалася з видних патриціїв і була наділена широкими
повноваженнями. Децемвіри користувалися надзвичайною владою. На цей рік
не було обрано ні консулів, ні народних трибунів. Протягом першого року
кодифікаційна робота не була закінчена, і на другий рік була вибрана
друга комісія, що також складалася з десяти чоловік, але п’ять з них
були плебеями. Другі децемвіри представлені традиційно узурпаторами, що
діяли не тільки проти плебеїв, але навіть і проти патриціїв. Це привело
до другого вигнання (сецессії) плебеїв з Рима. Безпосереднім мотивом
традиція вважає спробу децемвіра Аппія Клавдія незаконно позбавити
свободи дочку плебея Віргінію. Лише втручання впливових громадян
запобігло спалаху міжусобної війни. У 449 р. між ворогуючими станами був
укладений урочистий мир. Були відновлені магістратури, що раніше
існували і підтверджені права плебеїв, передусім закон про провокації
(jus provocationis), за яким всякий громадянин міг апелювати до народних
зборів на несправедливе рішення магістрату (вищої посадової особи).

Записані децемвірами закони були опубліковані для загального
ознайомлення. Ці закони відомі в історії, під назвою законів Дванадцяти
таблиць. Вони являють собою запис звичайного права. Зі слів Тіта Лівія,
Дванадцять таблиць були основним джерелом римського права, як
публічного, так і приватного (foils omnis public! privatique juris) [II.
7; 30].

Справжній і повний текст Законів XII Таблиць невідомий, у традиції
римського права існує декілька переконливих спроб їхньої реконструкції і
систематизації на підставі цитат з інших римських юридичних джерел
класичної епохи. Значення справжніх визнане за приблизно 140
положеннями, які систематизовані по розділах: Про виклик до суду (Табл.
I), Про вирішення позовів (Табл. II), Про боргове рабство (Табл. Ш), Про
порядок манципації при угодах (Табл. IV), Про заповіт і сімейні справи
(Табл. V), Про користування земельною ділянкою (Табл. VI), Про
злодійство (Табл. VII), Про особисту образу (Табл. VIII), Про карні
покарання (Табл. IX), Про порядок похорону і церемоній (Табл. X), Про
публічні справи в місті (Табл. XI), Про заборону привілеїв (Табл. XII).

Багато з положень древніх законів були малозрозумілі вже в столітті
Ціцерона, але у всякому разі вони охопили всі найважливіші сфери
юридичної практики. За словами того ж Ціцерона, “для всякого, хто шукає
основ і джерел права, одна невелика книга законів Дванадцяти таблиць
вагою свого авторитету й обсягом користі воістину перевершує всі
бібліотеки філософів”.

Однак законам Дванадцяти таблиць характерні багато недоліків древнього
права: казуістичність (виклад розпоряджень не в загальному виді, а
стосовно до конкретних випадків), неповнота (багато положень закону
малися на увазі, не обговорювалися і не вимагали запису), недостатня
систематизованість (норми приватної і публічної права, процесуальні
норми могли бути викладені підряд), формалізм (вимога проголошення
деяких фраз, запинка в який тягнула поразку справи в суді, недійсність
договору і т.п.).

Закони XII Таблиць заснували розвиток того, що стало узагальнено
називатися римським загальногромадянським правом і складалося з двох
основних форм – понтифікального тлумачення і наступного законодавства –
jus civile.

2.2. Право власності ХІІ Таблиць

Важливою рисою римського права власності згідно ХІІ Таблиць був поділ
речей на два типи – res mancipi і res nec mancipi. До першого типу
відносилася земля (спочатку біля Риму, а потім уся земля в Італії
взагалі), робоча худоба, раби, будинки і споруди, тобто об’єкти
традиційно общинної власності.

До другого типу відносилися всі інші речі, володіння якими могло бути
індивідуалізоване.

Для відчуження речей першого категорії – продажу, міни, дарування й ін.
– було потрібно дотримання формальностей, що носили назву манципації.
Слово це походило від “manus” – “рука” й укладає в собі образне уявлення
про перехід власності при накладенні руки на придбану річ. Наклавши
руку, потрібно було ще сказати: “я затверджую, що ця річ належить мені
по праву квірітів…” (тобто нащадків обожненого Ромула-Квіріна).

Манципація повідомляла набувачу незаперечне право власності на річ.
Сплата грошей без манципації була ще недостатньою підставою, як бачимо,
для виникнення права власності.

Варто ще сказати, що передача манципованої речі відбувалася в урочистій
формі, у присутності 5 свідків і ваготримача з вагами і міддю. Останнє
вказує на те, що обряд манципації виник до появи карбованої монети –
аса, але мідь у визначеній сторонами вазі уже фігурувала як загальний
еквівалент. Формальності ж служили запам’ятовуванню угоди, якщо
коли-небудь, у майбутньому часі, виникне зв’язана з нею суперечка про
власність.

Всі інші речі, навіть і дорогоцінні, переходили за допомогою простої
традиції, тобто безформальної передачі на умовах, установлених
договором закупівлі-продажу, міни, дарування й ін.

Старий раб, як і старий кінь, вимагав – при переході з рук у руки –
манципації. Дорогоцінна ваза – традиції. Перші дві речі відносилися до
розряду знарядь і засобів виробництва; по своєму походженню вони
тяжіють до верховної колективної власності римської громади, тоді як
ваза, прикраса, як і всяка інша повсякденна річ були як споконвічно,
так і в наступному часі предметами індивідуальної власності. І в цьому
вся справа!

Вже в найдавніший період складається порядок, відповідно до якого, право
власності на річ могло виникнути внаслідок тривалого володіння річчю.
(VI,3: Давнина володіння у відношенні земельної ділянки
(установлювалася) у два роки, у відношенні всіх інших речей – в один
рік. ).

Особливим видом речового права, зафіксованим у Законах XII таблиць є
сервітути, норми права, що обмежують права власників на приналежне їм
майно а також наділяє суб’єкта поруч прав на майно йому не приналежне.

У Законах XII таблиць власнику прямо пропонувалося:

Залишати незабудоване місце навколо будинку (VII.1.);

Відступати від границь ділянки на визначену відстань (VII.2.);

Обрізати дерева на висоті 15 футів, щоб не заподіювати шкода сусідній
ділянці (VII. 9а);

Крім цього надавалося право проходу по чужій землі «Нехай (власники
пришляхових ділянок) огороджують дорогу, якщо вони не мостять її
каменем, нехай їде на в’ючній тварині, де побажає» . Власники ділянок
мали право при визначених обставинах користатися продуктами принесеними
чужою власністю: «VII.9б. Законом XII таблиць дозволялося збирати
жолуді, що падають із сусідньої ділянки» , а також звертатися з позовом
до власника власності, що наносить збиток «VII.10. Якщо дерево із
сусідньої ділянки схилилося вітром на твою ділянку, ти на підставі
Закону XII таблиць можеш пред’явити позов про збирання його».

Згідно ХІІ таблиць викликаний повинен з’явитися в суд. Закони Дванадцяти
таблиць починалися словами: «Якщо викликають на суд, нехай йде» (Si in
jus vocat, ito). Влада, однак, не приймає заходів до виклику
відповідача; позивач повинен привести його сам. Суд являє собою
передусім змагання, державні органи регулюють судовий процес і
виступають як би в ролі третейського судді. Однак закони Дванадцяти
таблиць передбачають обов’язкове виконання рішень, винесених судовою
владою. Закони Дванадцяти таблиць свідчать про успіх світського права
(jus), але разом з тим судоговорення обставлено рядом формул і обрядів,
недотримання яких може привести до втрати позову.

Закони Дванадцяти таблиць в своїх встановленнях відображають розвиток
обміну. Нам відомий один з основних способів придбання власності
манціпація.

Це був особливий обряд, який передбачав обов’язкову присутність набувача
речі і колишнього власника (відчужувача). Крім того, повинні були бути
присутніми п’ять повнолітніх громадян як свідки і шостий, що тримав
мідну вагу. Набувач, торкаючись рукою предмета, що передається, ударяв
шматочком міді (що символізував плату за річ) об вагу, передавав його
відчужувачу і вимовляв певну формулу.

Законам Дванадцяти таблиць відоме розділення всіх речей на дві
категорії: речі, відчужувані шляхом манципації (res mancipi), і речі,
які не можна було передавати шляхом манципації (res пес mancipi).
Визначення цих понять відоме нам з творів юристів імператорського
періоду. Вони відносили до першої категорії (res mancipi) нерухоме майно
(землі і будова) в межах Італії, рабів і чотириногих тварин, що служили
для перевезення тягарів (коні, бики, осли і мули), і сільських
сервітутів (право пройти, проганяти худобу і провести воду через сусідню
земельну дільницю). Інші речі відносилися до res nес mancipi; вони не
могли передаватися за допомогою манципації. Все це свідчить про розвиток
приватної власності насамперед на речі селянського побуту.

У цю епоху зароджується поняття про необмежену квіритську власність
(donunroin ex jure Quintium), яка, як вчили пізніші юристи, може бути
тільки у римлян і яка охороняється ранніми римськими законами. Порушення
власності жорстоко карається. Той, хто труїв або жав в нічний час чуже
поле, оброблене плугом, прирікався в жертву підземним богам і вдавався
до смерті. Смертна кара загрожувала паліям і тим, хто здійснював
крадіжку в нічний час. За крадіжку, вчинену вдень, за самовільну порубку
і інші злочини подібного роду накладався великий штраф.

Закони Дванадцяти таблиць визнають свободу заповітів. Однак принцип
колективної (родової) власності продовжував ще існувати. Якщо римський
громадянин вмирав без заповіту, по законах Дванадцяти таблиць, йому
успадковували «його спадкоємці» (sui heredes), під якими вважалися
особи, що знаходилися безпосередньо під батьківською владою вмерлого.
Якщо спадкоємців не було, майно переходило до найближчих агнатів, а якщо
не було агнатів, то до родичів (gentiles). Про колективну державну
земельну власність (ager publicus) закони Дванадцяти таблиць не
згадували.

Значну увагу приділяють закони Дванадцяти таблиць борговому праву.

Найдавнішим виглядом боргового зобов’язання був nexum (кабала). За цим
зобов’язанням боржник (nexus), якщо він не виплачував боргу, підпадав
під владу кредитора, який вступав у володіння майном і дітьми боржника.
Формально nexus відрізнявся від інших рабів тим, що отримував свободу,
як тільки виплачував борг.

Незважаючи на всю жорстокість боргового права, закони Дванадцяти таблиць
обмежують процент, встановлюючи максимум у в 81/3 % річних [II. 7; 32].

2.3. Сімейно-шлюбне право за ХІІ Таблицями

Закони Дванадцяти таблиць торкаються і сімейних відносин. Батько сім’ї
(pater familias) користується необмеженою владою. Він може продавати
своїх дітей в рабство. Правда, сина можна було продавати в рабство лише
три рази. Якщо після цього син отримував свободу, він вийшов з-під влади
батька.

Про сімейне право древнього Рима може бути сказане перш за все те, що
римська родина, як її малюють Таблиці, була родиною суворо
патріархальною, тобто яка знаходиться під необмеженою владою
домовладця, яким міг бути дід чи батько. Таке споріднення називалося
агнатичним, від чого всі “підвладні” домовладцю були один одному
агнатами.

Когнатичне споріднення виникало з переходом агнату (агнатки) в іншу
родину чи з виділом з родини. Так, дочка домовладця, що вийшла заміж,
підпадала під владу чоловіка і ставала когнаткою у відношенні своєї
кровної родини.

Когнатом ставав і син, що виділився з родини, (з дозволу батька).

Навпроти, усиновлений і тим самим прийнятий у родину, ставав стосовно
неї агнатом – із усіма зв’язаними з тим правами, у тому числі і на
законну частину спадщини.

Агнатичне споріднення мало безсумнівну перевагу над спорідненням
кровним, когнатичним, у чому не можна не бачити релікт, пережиток
родових відносин.

Здавна в Римі існували три форми проведення шлюбів: два найдавніших і
одна порівняно нова. Найдавніші відбувалися в урочистій обстановці
і віддавали жінку-наречену під владу чоловіка. У першому випадку
(confarreatio) шлюб відбувався в релігійній формі, у присутності
жреців, супроводжувався поїданням спеціально виготовлених коржів і
урочистою клятвою дружини випливати всюди за чоловіком. Друга форма
(coemptio) шлюбу складалася у формі покупки нареченої (у манципаційній
формі).

Але вже Закони XII таблиць знають безформальну форму шлюбу – “sine
manu” – тобто “без влади чоловіка”. Можна припустити, що цей шлюб
диктувався нестатком збіднілих патриціанських родин у союзі з
багатими плебейськими, але це тільки припущення. Як би там ні було, але
саме в цій формі шлюбу – sine manu – жінка знайшла собі значну волю,
включаючи волю розводу (якої вона не мала в “правильному шлюбі”). З
розводом жінка забрала своє власне майно, внесене в загальний будинок як
придане, як дорівнює і придбане після вступу в шлюб.

З часом саме шлюбу sine manu набув найбільшого поширення, тоді як
“правильні” форми шлюбу усе більш занепадали, зберігаючи головним чином
у жрецьких і патриціанських родинах.

Специфічною особливістю шлюбу sine manu було те, що його випливало
відновляти щорічно, інакше на підставі Законів чоловік одержувала усі
права як у шлюбі conventio in manum у силу давнини володіння. Для
збереження шлюбу у формі sine manu дружина в покладений день на три дні
ішла з чоловічого будинку (до батьків, друзям) і тим переривала термін
давнини (VI.4.).

Витрати на утримання родини лежали, природно, на чоловікові, тому що
шлюб був патріархальним, по чоловіку, звичайно, не заборонялося
розпоряджатися приданим, принесеним дружиною. Воно було його власністю.

По переказам, перший розвід у Римі мав місце в 231 р. до н.е., однак,
мабуть, що родини в Римі розпадалися і раніш. Так у Законах XII таблиць
уже зустрічається стаття, що регулює цю сферу сімейно-шлюбного права.

Розвід був доступний чоловіку при усіх формах шлюбу, для дружини тільки
в шлюбі sine manu. Для формального розводу чоловіку досить було вимовити
дружині «Бери свої речі і йди геть» і відняти ключ (IV.3.).

Також Законам XII таблиць відомий і інститут опіки, що встановлювалася
над жінками («V.I.. …унаслідок властивого ним легкодумства…»,
неповнолітніми, божевільними і марнотратами (V.7. а.б.).

Закони Дванадцяти таблиць підтверджували Закони Каїулея старовинна
заборона шлюбів між патриціями і плебеями. За даними традиції, лише в
445 р. згідно із законом, запропонованому трибуном Канулієм, ця заборона
знімалася, і шлюби, укладені між патриціями і плебеями, признавалися
законними.

Другий законопроект Канулея передбачав обрання консулів з плебеїв;
законопроект цей не пройшов, але з 444 р. замість консулів стали
обиратися військові трибуни з консульською владою.

Ця посада була доступна плебеям. Спочатку військові трибуни обиралися на
кожний рік, вибори їх чергувалися з виборами консулів, але на початку IV
ст. до н. е. військові трибуни замінили консулів на досить довгий час.

Законом Канулея закінчується перший період боротьби між патриціями і
плебеями.

Успіхи плебеїв зумовлені передусім їх економічною потужністю, що зросла
і роллю їх в армії, але частково успіхам плебса сприяло і те, що між
патріціанськими родами не було згоди. Окремі роди ведуть навіть
самостійну зовнішню політику. Так, в 477 р. в боротьбі з Вейями загинуло
306 Фабієв, що намагалися, очевидно, незалежно від держави заснувати
колонію. По дослідженню Моммзена, з початку Республіки до середини V cт.
зникло не менше ніж 20 патріціанских родів. Це пояснюється, головним
чином, боротьбою між окремими родами патриціїв. Після закону Канулея
відбувається консолідація патрициата в боротьбі з плебсом, завдяки чому
розбрат і зіткнення між родами пом’якшуються.

Також, закони Дванадцяти таблиць знайомлять нас з системою покарань за
різні проступки. Поряд зі старовинним таліоном (talio відплата)
згадуються штрафи. Штрафи ці стягуються в ассах, які в той час являли
собою шматки міді (аеа rude). У законах Дванадцяти таблиць відбилася
майнова диференціація римського суспільства. Вони кажуть про багатих
(assidui) і бідних (proletarii).

Основ державного устрою закони Дванадцяти таблиць не торкаються, але
ними встановлюється цілий ряд заходів поліцейського характеру (заборона
поховань всередині міста, встановлення ширини доріг).

Текст законів Дванадцяти таблиць до нас не дійшов. Зміст їх
відновлюється на основі посилань різних римських письменників і юристів.
Деякі дослідники відносять Дванадцять таблиць до більш пізнього періоду
(Пайс до початку III ст., а Ламберг навіть до початку II ст), але
архаїзми мови в цитатах, що дійшли до нас з Дванадцяти таблиць,
примітивні форми відносин (наприклад, принцип таліона) кажуть , що вони
дійсно можуть бути віднесені до раннього періоду. Однак не виключена
можливість впливу на римські правові відносини більш розвинених
південноіталійских грецьких законодавств.

Закони Дванадцяти таблиць відображають соціальні відносини римського
суспільства в момент переходу його до рабовласництва. Рабство набуло вже
широкого поширення. Воно може бути поширене на громадян, навіть на
членів сім’ї; разом з тим воно зберігає ще патріархальний характер.
Розвивається приватна власність, але впровадження її в цивільне життя
гальмується наявністю власності колективної, родової.

ВИСНОВКИ

Отже, можна зробити наступні узагальнення: з явищ культурного життя цієї
епохи особливе значення має розвиток римського права. Основним джерелом
права залишалися закони Дванадцяти таблиць. Однак законодавство не
обмежилося тільки рамками виданих XII Таблиць.

Римське право найдавнішого періоду відрізнялося строгістю, формалізмом.
Особлива увага була приділена врегулюванню відносин, зв’язаних з рухом
майна і правом приватної власності, що розглядалося як повне панування
власника над об’єктом права.

Однак громада довгий час зберігала право верховного контролю за
розпорядженням землею й іншим хазяйновито важливим майном, що мало
сімейний характер.

Відновлення і розвиток принципів, які шанувалися на рівні священних і не
підлягали ні видозміні, ні тим більше скасуванню, стало здійснюватися
новими законодавчими актами.

Згодом склалися два підвиди римських законів: lex у власному змісті як
постанова народних зборів, тобто всього римського народу, що має вищу
юридичну чинність, і plebiscitum – указ і розпорядження плебейської
частини римської громади набули сили не менше законів”.

Законом вважалася постанова, прийнята при дотриманні відповідної
процедури і відповідного змісту. Римські закони й одержували, як
правило, найменування по його ініціаторах: закон Корнелія, закон Аквілія
і т д. Іноді найменування було подвійним по двох іменах, наприклад,
консулів: закон Валерія – Горація і т.п. Основна маса римських законів
відома тільки по назвах і по загальному змісту в передачі іншими
юридичними джерелами. Повних текстів збереглося вкрай небагато.

З оформленням у державно-політичній культурі одноособової верховної
влади, згодом монархічної, джерелом права стали і публікації монархів,
імператорів. Відображаючи зміст влади імператора, ці постанови вважалися
такими, що мають вищу правову силу нарівні з законами. Постанови мали
кілька видів, істотних не тільки у формальному, але й у змістовному
відношенні.

Справжній і повний текст Законів XII Таблиць невідомий, у традиції
римського права існує декілька переконливих спроб їхньої реконструкції і
систематизації на підставі цитат з інших римських юридичних джерел
класичної епохи. Значення справжніх визнане за приблизно 140
положеннями, які систематизовані по розділах: Про виклик до суду (Табл.
I), Про вирішення позовів (Табл. II), Про боргове рабство (Табл. Ш), Про
порядок манципації при угодах (Табл. IV), Про заповіт і сімейні справи
(Табл. V), Про користування земельною ділянкою (Табл. VI), Про
злодійство (Табл. VII), Про особисту образу (Табл. VIII), Про карні
покарання (Табл. IX), Про порядок похорону і церемоній (Табл. X), Про
публічні справи в місті (Табл. XI), Про заборону привілеїв (Табл. XII).

Закони XII Таблиць заснували розвиток того, що стало узагальнено
називатися римським загальногромадянським правом і складалося з двох
основних форм – понтифікального тлумачення і наступного законодавства –
jus civile.

Закони Дванадцяти таблиць визнають свободу заповітів. Однак принцип
колективної (родової) власності продовжував ще існувати. Закони
Дванадцяти таблиць торкаються і сімейних відносин. Батько сім’ї (pater
familias) користується необмеженою владою. Він може продавати своїх
дітей в рабство. Правда, сина можна було продавати в рабство лише три
рази. Якщо після цього син отримував свободу, він вийшов з-під влади
батька.

Закони Дванадцяти таблиць знайомлять нас з системою покарань за різні
проступки. Закони Дванадцяти таблиць відображають соціальні відносини
римського суспільства в момент переходу його до рабовласництва. Рабство
набуло вже широкого поширення. Воно може бути поширене на громадян,
навіть на членів сім’ї; разом з тим воно зберігає ще патріархальний
характер. Розвивається приватна власність, але впровадження її в
цивільне життя гальмується наявністю власності колективної, родової.

Закони Дванадцяти таблиць підтверджували Закони Каїулея старовинна
заборона шлюбів між патриціями і плебеями.

Починаючи з IV-III ст. до н.е. закони Таблиць стали коректуватися новим
джерелом права – преторськими едиктами, що відображали нові економічні
відносини, породжені переходом від древніх архаїчних форм
купівлі-продажу, позички і позики до більш складних правовідносин,
викликаним зростанням товарного виробництва, товарообміну, банківських
операцій і ін.

Гадаю, що написання даної роботи дало змогу краще зрозуміти особливості
римського рабовласницького права найдавнішого періоду та глибше
познайомитися з головним джерелом цього права – Законами ХІІ Таблиць.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. – М., 1989.

Всеобщая история государства и права. Под ред. К. И. Батира. Москва:
Билина, 1996.

Дождёв Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под ред.
Нерсесянца В.С. М., 1997.

Методическое пособие по изучению курса основ римского права. Составитель
Е. А. Скрипилев. Москва. 1995.

Пидопрыгора А.А. Основы римского частного права. – М., 1999.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Вид.
2-е. – К., 2003.

Римское частное право: Учебник/под ред. Проф. И.Б.Новицкого и проф.
И.С.Перетерского. – М.: Юриспруденция, 1999. – 512с.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Под.ред.
Черениловского З.М.. Москва: фирма Гардарика, 1996.

«Хрестоматия истории Древнего Рима», «Высшая Школа», М. 1987

Энциклопедический словарь, том XXVI-а. Издатели: Ф.А.Брокгауз,
И.А.Ефрон, С.-Пб.2000.

1 Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-е, стереотипное. М., 1997.

2 Памятники римского права: Закони XII таблиц, Институции Гая, Дигести
Юстиниана. М., 1997.

1 Дождёв Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под ред.
Нерсесянца В.С. М., 1997.

2 Харитонов Е.О. Основи римского частного права. Ростов н/Д.,1999.

1 Харитонов Е.О. Основи римского частного права. Ростов н/Д.,1999.

Цицерон. Тор. IV. 23. Здесь и далее цитируется по тексту «Хрестоматия
истории Древнего Рима», «Высшая Школа», М. 1987

Гай. 1.8.D.VIII.3.

Плиний. Естественная история. XVI.5.15.

Гай. Институции. I. 144-145.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020