.

Удосконалення обліку і розробка системи контролю та аналізу в управлінні товарними запасами підприємства (курсовая)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 9505
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

з контролю, ревізії та аудиту

на тему:

“Удосконалення обліку і розробка системи контролю та аналізу в
управлінні товарними запасами підприємства”

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Економічна сутність та місце аналізу, контролю та аудиту в управлінні
товарними ресурсами 6

2. Економічно-правовий аналіз інформаційного забезпечення управління
товарними ресурсами 13

3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
роздрібної торгівлі 19

4. Інформаційна база та основні методи економічного аналізу товарних
операцій ПФ «Наталя» 26

5. Методика загального аналізу товарних ресурсів 29

6. Методика факторного аналізу товарних ресурсів 38

7. Основні концепції методики зовнішнього аудиту товарних операцій 42

Висновки та пропозиції 49

Використана література 51

Додатки 53

Вступ

Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської
діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід
діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у
підприємств виникає необхідність активніше використовувати
бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та
удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно
вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив
його максимально до міжнародних стандартів. Управління підприємством –
складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Ряд
керівників у своїй управлінській діяльності зосереджують увагу і основні
зусилля на вирішенні повсякденних завдань, тактичних питань. Водночас
має бути розумне чергування у вирішенні тактичних та стратегічних
завдань.

Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його
власники, головні спеціалісти зобов’язані постійно думати про
перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути
основою успішного розвитку підприємства.

Відомо, що жодна система управління не може функціонувати без
інформації. І в цьому відношенні саме облік забезпечує необхідну
інформацію для реалізації всіх елементів управління. Таким чином, облік
– це інформаційна система управління.

Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на
підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність,
доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Роль обліку
суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на
різних формах власності, наявності підприємств різних форм власності,
наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції
товаровиробників. Мова йде про посилення контрольних функцій обліку,
підвищення аналітичності та оперативності облікової інформації,
своєчасне забезпечення необхідною інформацією всіх рівнів управління
підприємством та прийняття управлінських рішень. Крім того, в ринкових
умовах є багато зовнішніх користувачів, яким потрібна інформація про
підприємство, його фінансовий стан і які зацікавлені в точності та
відповідності такої інформації.

Товарно-матеріальні ресурси складають значну частину активів
підприємства і відображаються в балансі серед оборотних (поточних)
активів. Водночас вони мають суттєвий вплив на фінансові результати
підприємства, займаючи здебільшого домінуючі позиції у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності. Тому питанню організації обліку
товарно-матеріальних ресурсів завжди приділяється велика увага.

Так, як товарні ресурси для роздрібного торговельного підприємства є
основною статтею оборотних коштів, за рахунок яких в процесі
торговельної діяльності (обороту) підприємство отримує прибутки, які є
ціллю та основою життєдіяльності любого підприємства, то оперативний та
достовірний облік їх на підприємстві є також невід’ємною частиною
управління підприємством, без якого не можливе досягнення цілей
підприємства. Тому, тема удосконалення обліку і розробка системи
контролю та аналізу в управлінні товарними запасами підприємства є
найактуальнішою темою для вирішення задач управління торговельним
підприємством.

Дана курсова робота пишеться на основі діяльності приватної фірми
“Наталя”, що займається роздрібною торгівлею продовольчих та
промислових товарів. Фірма створена в м. Коломия 20 вересня 1994р. у
відповідності з Законом України “Про підприємства в Україні” з
врахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 1990 року №278 “Про заходи щодо створення і
розвитку малих підприємств”. Дана фірма знаходиться в м. Коломия, по
вул. Леонтовича 6\4. Торгівельна діяльність здійснюється в магазинах, що
також знаходяться в Коломиї. В даній роботі будуть використані
матеріали звітності, та розрахунки за 2001 –2003 роки.

Метою даної роботи є удосконалення бухгалтерського обліку і розробка
системи контролю та аналізу товарними ресурсами роздрібного
торговельного підприємства. В ході виконання роботи необхідно на
матеріалах ПФ «Наталя» вирішити завдання: удосконалити систему
фінансового та управлінського обліку та контролю товарних ресурсів,
спроектувати систему економічного аналізу та аудиту ефективності
використання товарних ресурсів та запропонувати систему автоматизації
обліково-аналітичних робіт в управлінні товарними ресурсами.

1. Економічна сутність та місце аналізу, контролю та аудиту в управлінні
товарними ресурсами

Власність підприємств і комерційних структур матеріалізується в майні.

В рамках підприємств майно є обoсобленим і виражається вартісними
показниками в балансі підприємства в розділі “Активи підприємства”.

Майно або активи підприємства – це його економічні ресурси, які повинні
приносити доходи в результаті господарчої діяльності.

Майно підприємства представлено трьома групами активів:

1. Основні засоби та інші позаоборотні активи;

2. Запаси та витрати;

3. Грошові кошти та інші оборотні активи.

Для здійснення контролю за станом та раціональним використанням
основних, оборотних та відворотних засобів, а також джерел їх утворення
на підприємстві ведеться синтетичний та аналітичний облік усіх ресурсів.

Необхідність такого обліку виникає в тому, що в результаті діяльності
торговельного підприємства виникають зовнішньо та внутрішньогосподарські
економічні зв`язки між об’єктами обліку, які моделюються в
бухгалтерському обліку з застосуванням подвійного запису на синтетичних
та аналітичних рахунках. За посередництвом записів змін в об’єктах
обліку на синтетичних та аналітичних рахунках здійснюється динамічне
спостереження за ресурсами господарства, контроль за їх фактичним
станом, раціональним використанням, а також управління ними.

У бухгалтерському обліку для відображення руху засобів, коштів і
господарських процесів використовують три види вимірників:

– натуральні,

– трудові,

– грошові (вартісні);

Товари є основною статтею оборотних активів торговельного підприємства,
за посередництвом яких через товарообіг підприємство отримує переважну
частину свого прибутку. Тому управління товарними ресурсами слід
розглядати через призму потреб управління товарообігом.

На Рис.1.1. приведено основний зміст системи управління товарообігом.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБІГОМ

1.

Оцінка та прогнозування кон’юнктури споживчого ринку

2.

Планування структури об’єму реалізації товарів

3.

Нормування та планування товарних ресурсів

4.

Планування надходжень та закупки товарів

Рис.1.1. Характеристика системи управління товарообігом торговельного
підприємства.

Як слідує з вищенаведеної системи управління товарообігом, виділяють
чотири етапи управління, які повинні виконуватись в приведеній
послідовності.

Перший етап – оцінка та прогнозування кон’юнктури споживчого ринку, в
основному базується на вивченні кон’юнктури ринку, попиту та пропозицій.

Другий етап системи управління товарообігом можна розглянути на рис.1.2
.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ОБ’ЕМУ ТА

СТРУКТУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ТОВАРІВ НА ПІДПРИЕМСТВІ

1.

Вибір приоритетних цілей розвитку товарообігу на підприємстві

2.

Аналіз об’єму та структури реалізації товарів в передплановому періоді.

3.

Визначення планового об’єму реалізації товарів.

4.

Визначення планової структури реалізації товарів.

5.

Оцінка напруження розробленого плану реалізації товарів.

6.

Розробка заходів по здійсненню плану реалізації товарів.

Рис.1.2 Послідовність окремих етапів планування об’єму та структури
реалізації товарів на торгівельному підприємстві.

Третій етап системи управління товарообігом включає в себе основні етапи
нормування та планування товарних ресурсів на підприємстві, зображені на
рис.1.3.

ОСНОВНІ ЕТАПИ НОРМУВАННЯ

ТА ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНИХ

РЕСУРСІВ НА

ПІДПРИЕМСТВІ

1.

Визначення цілей формування товарних ресурсів на підприємстві

2.

Аналіз розміру, складу та обертання товарних ресурсів в передплановому
періоді

3.

Розробка нормативів товарних ресурсів.

4.

Визначення планової суми товарних ресурсів.

5.

Оцінка ефективності розробленого плану товарних ресурсів.

6.

Забезпечення постійного контролю за станом товарних ресурсів на
підприємстві.

Рис.1.3 Послідовність окремих етапів нормування та планування товарних
ресурсів на торговельному підприємстві.

І на кінець, четвертий етап – етап планування надходження товарів на
підприємство ( Рис.1.4.):

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ

ТОВАРІВ НА ПІДПРИЕМСТВІ

1.

Аналіз надходжень товарів на підприємство у передплановому періоді.

2.

Визначення планового об’єму та структури та

структури

надходжень

товарів на підприємство.

3.

Визначення

планового об’єму та джерел закупки необхідних товарів

4.

Забезпечення ритмічності надходжень товарів на підприємства

Рис.1.4 Послідовність окремих етапів планування надходжень товарів на
торговельному підприємстві.

Основною задачею аналізу стану товарних ресурсів є знаходження рівня
забезпечення товарообігу відповідними розмірами товарних ресурсів за
передплановий період. Таким чином, для забезпечення управління товарними
ресурсами підприємства виникає необхідність в цілому ряду економічних та
аналітичних показників, які характеризують рух товарів та ефективність
їх використання. Для цього необхідно визначити такі показники:

1. Визначити суму товарних ресурсів та структуру товарних ресурсів на
початок та на кінець передпланового періоду.

Тут використовуються такі показники, як сума товарних ресурсів в
вартісному виразі, кількість чи розмір товарних ресурсів в натуральному
виразі.

ТЗ – товарні запаси

Зп – запаси товарів на початок періоду в облікових цінах;

Н – обсяг надходження товарів на підприємство за період;

Р – обсяг реалізації (продажу) товарів за період в цінах реалізації та
облікових цінах;

Зк – запаси товарів на кінець періоду в облікових цінах.

В – обсяг вибуття товарів через нестачі, псування, природного збитку в
межах встановлених норм.

БП – балансовий прибуток

2. Порівняти динаміку товарних ресурсів та товарообігу (індекси) як в
цілому по товарним запасам так і по окремим групам та видам.

3. Аналіз рівня забезпечення товарообігу товарними запасами, рахується
розмір товарних ресурсів в днях обороту, в розрізі окремих товарних груп
та по підприємству в цілому.

Розраховується мінімальний, максимальний, середній рівень товарних
ресурсів (по середній хронологічній).

__ 1/2 ТЗп +…….+1/2 ТЗк

ТЗ = ———————————-

n -1

4. На кожному етапі аналізу визначаються показники ефективності
використання товарних ресурсів через показники обертання товарних
ресурсів в оборотах чи днях обороту та рентабельності ТЗ.

Показники ефективності використання ТЗ підприємства:

Розмір товарних запасів в оборотах:

Р

Об = —— (в оборотах серед величини ТЗ)

ТЗ

Розмір товарних запасів в днях обороту:

__

ТЗ * Д

d = ——– (в днях обороту серед. величини ТЗ)

Р

Рентабельність товарних ресурсів:

БП

R= —————

_

ТЗ

Визначення та аналіз цих показників в динаміці та в структурі товарних
ресурсів дають змогу приймати найефективніші управлінські рішення з усіх
можливих.

Зведемо в таблицю 1.1. показники, які застосовуються в управлінському
обліку та аналізі товарних ресурсів ПФ «Наталя» та методику їх
визначення:

Таблиця 1.1.

Методика визначення економічних та аналітичних показників

обліку товарних ресурсів.

п/п Показник Методика визначення показника

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

1 Запаси товарів на початок та на кінець періоду в облікових цінах
ряд.240 Балансу(товари по обліковій ціні), сальдо рах.282 “Товари” .

2 Обсяг реалізації товарів в облікових цінах Обороти з кредиту рахунку
282 “Товари” за відповідний звітний період в дебет рах.702″Реалізація”.

3 Обсяг реалізації в продажних цінах (товарообіг) Обороти по кредиту
рах. 702 “Реалізація” за відповідний звітний період

4 Обсяг надходження повідний звітний період. Обороти з кредиту рах. 361
“Розрахунки з постачальниками” в дебет рах. 282 “Товари” за від товарів
на підприємство

5 Обсяг іншого вибуття товарів (нестачі, псування, природного збитку)
Обороти з кредиту рах. 282 “Товари” в дебет “Недостачі та втрати від
псування

цінностей” за відповідний звітний період.

АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

6 Середні товарні запаси за періoд Середня хронологічна сальдо рах.282
по ж/о за відповідний період (з журналу ордеру рах.282 або Головної
книги).

7 Оборотність товарних запасів (оборот.) Відношення обсягу реалізації
товарів за період (п.2) до середніх залишків товарів (п.6) (Показує
скільки раз обертаються кошти, вкладені в товарно-матеріальні цінності,
за період)

8 Оборотність товарних запасів(днях)

Відношення добутку середніх товарних запасів за період (зг. п.6) на
кількість днів в періоді до обсягу реалізації в облікових цінах (зг.п.2:
обороти Дт 702 Кт 282 за період)

Таким чином, визначивши приведені в таблиці 1.1. показники, управлінець
має змогу визначити ряд параметрів (показників) ефективності управління
товарними ресурсами:

як виріс чи знизився обсяг товарних ресурсів;

за рахунок яких факторів змінилися залишки товарних ресурсів на
підприємстві;

як ефективно використовуються товарні запаси підприємства;

інтенсивність використання товарних ресурсів по кількості оборотів
товарних залишків в періоді, що аналізується.

визначити забезпеченість товарообігу товарними ресурсами в цілому, або
груп товарів в розрізі аналітичного обліку та інші показники, котрі
характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства.

На базовому підприємстві в управлінському обліку та аналізі
застосовуються в основному економічні показники обсягу товарних
ресурсів, тому для удосконалення системи ефективності управління
товарними ресурсами на підприємстві, запропоновано застосування
показників оборотності товарних ресурсів.

Це дасть можливість проводити аналіз ефективності використання товарних
ресурсів, як в цілому так і по окремим товарним групам чи товарам.

2. Економічно-правовий аналіз інформаційного забезпечення управління
товарними ресурсами

На відміну від управлінського обліку, фінансовий облік на підприємствах
з різною формою власності базується виключно на основі нормативних
документів, а саме: в-першу чергу Законів, прийнятих вищим законодавчим
органом Верховною Радою України, Указів Президента України, Постанов та
директив Кабінету міністрів України, наказів та інструкцій Міністерства
фінансів України та Головної податкової адміністрації України.
Нормативні документи, які приймаються вищевказаними законодавчими та
виконавчими органами є основою роботи бухгалтерської служби
підприємства, обов`язковими до виконання.

Тому перед початком розробки удосконалення системи фінансового та
управлінського обліку і контролю товарних запасів на підприємстві
доцільно було б розглянути нормативну базу, яка регулює питання обліку
товарних запасів на підприємстві торгівлі.

Нові суспільні і господарські відносини, обумовлені ринковою економікою,
переходом системи обліку України на міжнародні стандарти, знайшли
відображення в нормативній базі та в економічній літературі. Так були
прийняті відповідні нормативні і регламентуючі документи, такі як
“Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні”, вказівки “Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні”,
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків та інші. Вказані документи регламентують порядок організації
і методику бухгалтерського обліку взагалі і зокрема товарних операцій. В
них відображені зміни в господарській практиці та формах звітності,
враховано розширення прав підприємств і необхідність переходу до
прийнятої в міжнародній практиці системи обліку.

Таблиця 2,1

Огляд нормативних документів по обліку товарних запасів.

п/п Найменування

документа Ким і коли

затверджено

Короткий зміст Використання в

обліку

1 2 3 4 5

1. Закон України

“Про власність”

від 7.02.1991 р. Постанова Верховної

Ради України

від 3.03.1991 р. (зі змінами і доповненнями) Регулювання відносин
власності на території України Загальне знайомство із

змістом, контроль за

його дотриманням

2. Закон України

“Про підприємництво”

від 7.02.1991 р.

№698-ХІІ, ВВР 1991 р.,

№14, ст. 168

Постанова Верховної

Ради України

від 5.03.1991р. (зі змінами і доповненнями) Регулювання загальних
положень

умов здійснення підприємства,

відносин підприємців та держави Відповідність підприємницької діяльності

3. Закон України

“Про підприємство в

Україні” Постанова Верховної

Ради України

від 7.05.1991р.

(зі змінами і доповненнями) Закон визначає основні функції

підприємства, дає його визна-

чення та інші основні поняття,

а саме: утворення і реєстрація

підприємства Організація бухгалтер-

ського обліку на під-

приємстві

4. Закон України “Про оподаткування прибут-ку підприємств “.

Зі змінами зг. Закону від18.11.97р.N 639/97 ВР 22 травня 1997 р.
Верховною Радою України ст.5.1,5.2,5.3 Віднесення вартості товарів до
складу валових витрат платника податків.5.9 Облік приросту, збитку
балансової вартості покупних матеріалів, сировини витрат в податковому
обліку, комплектуючих Порядок віднесення вартості придбаних товарів до
валових витрат в податковому обліку, облік приросту, убутку залишків
товарів.

5. “Положення про організацію бухгалтерського

обліку і звітності в

Україні” Постановою Кабінету

Міністрів України

/КМУ/ № 250

від 3.04.1993 р. (зі змінами і доповненнями ) Встановлює єдині
методологічні

засади бухгалтерського обліку

і звітності в Україні Основний документ врегулювання єдиної системи
бухгалтерського

обліку в Україні

1 2 3 4 5

6. “Положення про документальні забезпечення записів бухгалтерського
обліку” Наказом Міністерства

фінансів України від

24.05.9бр. № 88

Встановлює порядок створення,

прийняття і відображення та

зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської
звітності Підприємствами та організаціями

незалежного від власності Дотримання цього положення при оформлені
господарських операцій

первинними документами,

при заповнені регістрів

бухгалтерського обліку

та звітності

7. План рахунків бухгалтерського обліку торговельно-господарської
діяльності об’єднань, підприємств, організацій торгівлі громадського
харчування Станом на 1.01.98 р.

ПБТ “Баланс” №1(178) Система рахунків бухгалтерського обліку торгової та
фінансово-господарської діяльності

підприємства При веденні обліку

господарських операцій,

зокрема товарами

8. Вказівки щодо організації бухгалтерського

обліку в Україні

Постановами КМУ від

7.05.93р. № 25;

14.10.93р. № 78;

25.03.94р. № 29 Порядок бухгалтерського

обліку операцій, окремих

операцій Бухгалтерський облік операцій з оборотними коштами, в т.ч.
товарами. Відображення втрат від зменшення продажної вартості товарів
від застаріння та часткової втрати первісної якості

9. Інструкція про заповнення форм РІЧНОГО

бухгалтерського звіту Наказом Мінфіну

України від 18.08.95

№ 139(зі змінами і доповненнями) Містить положення щодо заповнення форм
річного бухгалтерського звіту Правильність заповнення форм звітності
/зокрема II розділу

активу балансу/

1 2 3 4 5

10. Порядок проведення дооцінки товарноматер.

Цінностей МФ та Міністерством

економіки від

31.05.93 № 69 Порядок проведення переоцінки виробничих запасів і товарів
на перше число кожного місяця Облік оборотних засобів, в т.ч. товарів.
Визначення реальної ціни товарно-матеріальних цінностей

11. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематері-альних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів та
розрахунків Наказом МФ України

від ІІ.О8.94р.

№ 69 Порядок та періодичність проведення підприємствами та організаціями
незалежно від форм власності інвентаризації їх майна засобів та
фінансових зобов’язань Облік залишків товарів і визначення достовірно
деяких бухгалтерського обліку і звітності

12. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення /псування/ матеріальних цінностей – Постанова КМ України від
22.01.96р.

№ 116 Вказівки про визначення розміру

збитків від нестачі товарно-матеріальних цінностей Облік
товарно-матеріальних цінностей і визначення суми відшкодування при
нестачі з вини

матеріально-відповідальних осіб

13. Закон України

“Про податок на додану вартість” (№168/97 від 3.04.97р.) Постанова
Верховної

Ради України (зі змінами доповненнями

№799/97 від 30.12.97) Закон визначає платників податку, об’єкти, базу та
ставки оподаткування та інші особливості оподаткування господарчих
операцій . Згідно закону облік товарів на складі підприємства оптової
торгівлі здійснюють оптовим купівельним цінам з урахуванням
транспортно-заготовельних витрат без ПДВ, який буде зараховуватись в
податковий кредит.

Порядок нарахування та внесення до бюджету податку, порядок утворення
звітних документів та звітування Ведення синтетичного обліку надходжень
товарів, та списання реалізованих товарів на складах оптового
торговельного підприємства

14. Інструкція № 7 “Про

безготівкові розрахунки в господарському обороті України” Постанова
Правління

Національного банку

України від 02.08.96

№ 204 Регулює принципи організації

безготівкових розрахунків у

народному господарстві їх

форми, стандарти документів Оформлення розрахункових документів при
надходженні і реалізації товарів

При написанні курсової роботи була використана спеціальна економічна
література, в тому числі підручники посібники, періодичні видання.
Перелік використаних джерел наведено в таблиці використаної літератури
(2.1.).

З проведеного аналізу нормативних документів можна зробити висновок, що
на сьогоднішній день бухгалтерський облік набув значних змін. Це
стосується того, що з введенням змін до Закону про оподаткування
прибутку підприємств, Закону про податок на додану вартість, в Україні
фактично почався перехід до міжнарод них стандартів обліку. З введенням
в дію цих Законів підприємства зобов’язані вести з метою оподаткування
податковий облік. Що стосується обліку товарно-матеріальних цінностей,
то їх бухгалтерський облік здійснюється без податку на додану вартість,
і підприємства в цілях оподаткування повинні додатково вести облік
приросту – убутку балансової вартості товарів в роздрібній, оптовій
торгівлі та на складах.

3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Приватна фірма “Наталя”, іменована надалі фірма, створена в м.Коломия 20
вересня 1994р. у відповідності з Законом України “Про підприємства в
Україні” з врахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 22 вересня 1990 року №278 “Про заходи щодо
створення і розвитку малих підприємств”.

Адреса фірми: 75200. Україна, Івано-Франківська область, м.Коломия, вул.
Леонтовича 6\4.

Середня чисельність працюючих у фірмі станом на 2003 рік – 15 чол. За
обсягом господарського обороту та кількістю працюючих фірма відноситься
до категорії малих підприємств.

Фірма створена для здійснення виробничої та комерційної діяльності з
метою одержання прибутку.

Предметом діяльності фірми є : торгово-закупівельна та посередницька
діяльність.

Фірма “Наталя” є приватною фірмою, являється юридичною особою, має
самостійний баланс, здійснює господарську та іншу діяльність від свого
імені на принципі повного господарського розрахунку, має круглу печатку,
кутовий і прямокутний штампи з своєю назвою та розрахункові і інші
рахунки в установах банків України.

Джерелом формування майна фірми є:

Грошові внески засновників;

Доходи, одержані від реалізації товарної продукції;

Кредити банків та інших кредиторів;

Інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Статутний фонд фірми складає 100 000 грн. Статутний фонд поповнюється
за рахунок прибутку від діяльності фірми, а також за рахунок додаткових
внесків засновників.

Фірма з отриманого прибутку після сплати податків у бюджет та інших
обов’язкових платежів утворює такі фонди:

Фонд виробничого і соціального розвитку;

Резервний фонд;

Фонд оплати праці;

Поточне управління фірмою здійснює директор, який призначається
засновниками. Директор фірми здійснює керівництво фірмою і несе
відповідальність за результати її діяльності.

Провівши аналіз господарської діяльності, фінансової звітності та
організації обліку на фірмі, мною було виявлено, що наказу про
організацію бухгалерського обліку та облікову політику на фірмі нема.
Але, не дивлячись на це, мною не було виявлено суттєвих порушень щодо
обліку. Бухгалерську звітність на фірмі веде бухгалтер, який
підчиняється головному бухгалтеру. Через те, що вони працюють в одному
колективі, і узгодили всі варіанти ведення обліку, розбіжностей і
якихось непорозумінь ніколи не виникало.

Але в будь-якому разі це є недоліком, тому що, при зміні персоналу,
зокрема бухгалетра, можуть виникати проблеми з принципами і методами
відображення поточних операцій в обліку та складанні фінансової
звітності. А тому я пропоную скласти та затвердити наказ такого змісту
(див.додаток 4)

Фірма здійснює облік результатів діяльності, веде бухгалтерську і
статисничну звітність в установчому порядку і несе відповідальність за
її достовірність.

Проаналізуємо фінансово-економічний стан підприємства на основі балансів
за 2001-2003рр (див.додатки 1, 2, 3) систематизувавши дані балансів в
порівняльну таблицю ( див.додаток 5)

Провівши горизонатльний та вертикальний аналіз балансів ПФ “Наталя” за
2001 – 2003 рр, можна сказати, що за 3 роки капітал фірми зменшився на
40,2 тис. грн (25,8%) і на кінець 2003 року становив 115,4 тис.грн. Це
обумовлено тим, що на початку 2001 року фірма взяла короткостроковий
кредит в банку на 15300 грн і протягом року погасила його. В цьому році
капітал фірми зменшився на 31,1 тис.грн (20%) і становив на кінець
2001р. 124,5тис.грн. Протягом наступних двох років зменшення капіталу
було всього на 3 і 5%. Зменшення капіталу фірми обумовлене зменшенням
вартості необоротних кошітв (основних засобів) на 38% (протягом 3-х
років) за рахунок прискореного амортизаційного відрахування. Але це не
означає, що фінансовий стан фірми погіршився так як сума оборотних
активів починаючи з 2002 року також збільшилася.

Протягом 2001 року кількість товару зменшилася, це обумовлено тим, що
на кінець року фірма погасиласила кредит в банку та зменшила
кредиторську заборгованість за товар на 9,1 тис. грн (на 37%).

В загальному порівнянні стану оборотних активів на протязі 2001-2003 рр,
їх сума зменшилася на 15,6 тис ( 17%) і на кінець 2003 року становила
77,6 тис грн ( 67,24% валюти балансу). Як ми бачимо сума оборотних
активів скаладає більшу частку активів підприємства. Їх вартість
перевищує вартість основних фондів станом на кінець 2003 року на
31,66%.

При чому частка позиченого капіталу складає напочаток 2004 року всього
0,95%. За 3 роки сума позиченого капіталу зменшилася на 42,2 тис. грн.
(97,5%) і на на початок 2004 року становить 1,1 тис.грн. Це пояснюється
тим, що фірмі не вигідно залучати позичені кошти.

Сума вільних грошових коштів протягом 3-х років складала до 2% капіталу.
На на початок 2004 року ця сума становила 1,56% валюти балансу (1,8 тис.
грн). Це означає, що фірмі не доцільно зберігати кошти ні готівкою, ні
на рахунках банку, так як отиманий дохід використовується на закупку
нового товару та збільшення асортименту продукції.

Дебіторстка заборгованість фірми по розрахунком з бюджетом протягом 3-х
років не перевищувала 1 тис. грн, за рахунок авансових платежів по
податку на прибуток.

Статутний капітал фірми протягом 3-х років залишився незмінним і
становить 100 тис.грн.

Нерозподілений прибуток за 2001-2003 рр. зріс на 2 тис.грн і на кінець
2003 року становив 14,3 тис. грн.

Фінансовий стан підприємства можна оцінити з погляду його
короткострокової та довгострокової перспектив. У короткостроковій
перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його
ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному
обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями. Термін
“ліквідний” передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші.
Проведемо аналіз ліквідності підприємства за 2001-2003 рр. на основі
балансів ( див. додаток 1,2,3) в таблиці (див. додаток 6,7,8)

З даних аналізів ліквідності балансів можна зробити висновок, що:

На кінець 2001 року баланс ПФ “Наталя” є в основному ліквідний так як:

A1< П1;

А2< П2; А3 > П3;

А4 < П4;

Але абсолютно ліквідним баланс вважати не можна, оскільки підприємство
на кінець року не мало достатньо вільної коштів, щоб погасити поточні
зобов’язання за розрахунками з бюджетом, страхування та оплати праці і
крім того вязло короткострокову позику в банку і для її погашення на
кінець року використало гроші для погашення кредиторської заборгованості
за товари, а суми активів, що швидко реалізуються недостатньо було щоб
перевишити короткострокові пасиви.

Ліквідність балансу за 2002 рік аналогічна ліквідності за 2001 рік.

На кінець 2003 року баланс ПФ “Наталя” був абсолютно ліквідним.

Найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви на 1000 грн.

Активи, що швидко реалізуються перевищують короткострокові пасиви на
500 грн.

Оскільки довгострокових зобов’язань фірма не має ( р.480 ф.1) то,
зрозуміло, що активи що реалізуються повільно перевищують їх.

Постійні пасиви перевищують активи, що важко реалізуютсья на 76700 грн.

Ми бачимо, що рівень ліквідності на стільки великий, що після
погашення найбільш термінових зобов’язань залишаються вільні кошти, за
допомогою яких можна прискорювати розрахунок з кредиторами,
заробітньою платою, бюджетом.

Проаналізуємо показники ринкової стійкості на основі балансів ПФ
“Наталя” за 2001-2003 роки ( див. додатки 1,2,3) в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Показники ринкової стійкості

Показники На 1.01.2001 На 1.01.2002 На 1.01.2003 На 1.01.2004 Відхилення

2001-2004рр

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,72

(112,3:155,6) 0,85

(105,7:124,5) 0,91

(110,7:121) 0,99

(114,3:115,4) + 0,27

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,72

(112,3:155,6) 0,85

(105,7:124,5) 0,91

(110,7:121) 0,99

(114,3:115,4) + 0,27

Коефіцієнт фінансової залежності 0,28

(43,3:155,6) 0,15

(18,8:124,5) 0,09

(10,3:121) 0,01

(1,1:115,4) – 0,27

Коефіцієнт фінансового ризику 0,39

(43,3:112,3) 0,17

(18,8:105,7) 0,09

(10,3:110,7) 0,01

(1,1:114,3) -0,38

Як свідчать дані, частка власного капіталу має тенденцію до підвищення.
За 3 роки (2001-2003 рр) період вона збільшилася на 0,27, оскільки темпи
приросту власного капіталу ( (114,3 ( 100:112,3 –100) = 1,78%) вищі ніж
темпи приросту позичкового капіталу ( 1,1 ( 100 :43,3 – 100) = –
97,46%). На 0,38 зменшилося плече фінансового важеля і на 0,27
фінансової залежності. Це свідчить про підвищення ринкової стійкості і
незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

Проаналізуємо показники стану основних коштів на основі балансів ПФ
“Наталя” за 2001-2003 роки ( див. додатки 1,2,3) в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Показники стану основних коштів

Показники На 1.01.2001 На 1.01.2002 На 1.01.2003 На 1.01.2004 Відхилення

2001-2004рр

Частка основного капіталу у власному 53

(60:112,3(100) 51

(54,4:105,7(100) 44

(48,8:110,7(100) 33

(37,6:114,3(100) -20

Коефіцієнт модернізації 0

(0:60) 0,9

(5,6:60) 0,19

(11,2:60) 0,37

(22,4:60) +0,37

Коефіцієнт реальної вартості майна вир-чого призначення 0,97

((60+90,8): 155,6) 0,98

((54,4+68):

124,5) 0,99

((48,8+71):

121 0,98

((37,6+75):

115,4) +0,01

Дані розрахунку свідчать, що як на початок 2001 року так і на початок
2004 року основний капітал повністю сформований за рахунок власних
джерел. На початок 2001 року власний капітал у 1,87 рази(112,3:60)
перевищував вартість основних фондів, на початок 2002 року – у 1,94 рази
(105,7:54,4), на початок 2003 року – у 3,04 рази (114,3:37,6).

Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,37 свідчить про незначне
підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств
нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого
призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він
протягом 3-х років коливається на рівні 0,97 – 0,99, що свідчить про
дуже високий рівень матеріало і фондовіддачі.

Проаналізуємо показники стану оборотних засобів на освнові балансів ПФ
“Наталя” за 2001-2003 рр. (див.додатки 1,2,3) в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3.

Стан оборотних засобів

Показники На 1.01.2001 На 1.01.2002 На 1.01.2003 На 1.01.2004 Відхилення

2001-2004рр

Коефіцієнт мобільності 0,47

(112,3-60) :112,3 0,49

(105,7-54,4) :105,7 0,56

(110,7-48,8):

110,7 0,67

(114,3-37,6):

114,3 +0,2

Забезп-ть матер-х об.фондів власними джерелами фін-ня 0,58

(112,3-60):

90,8 0,75

(105,7-54,4)

:68 0,87

(110,7-48,8):

71 1,02

(114,3-37,6):

75 +0,44

Проаналізувавши дані таблиці 2.3.3. можна зробити висновок, що частка
власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком
збільшується. Ми бачимо, що в 2001-2002 році цей показник був трішки
нижчим рекомендованого коефіцієнта (0,5) але за 2003 рік він значно зріс
і вже на початок 2004 року становив 0,67. Це застулговує позитивної
оцінки.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом
показав, що матеріальні оборотні фонди повністю забезпечені власними
джерелами фінансування. Даний коефіцієнт протягом 3-х років зріс на 0,44
і на кінець 2003 року становив 1,02. Це означає, що підприємство
відчуває нестачу товарів для здійснення нормального реалізації.

4. Інформаційна база та основні методи економічного аналізу товарних
операцій ПФ «Наталя»

Головним джерелом в інформаційній системі підприємства є бухгалтерський
облік.

Ця роль витікає з особливостей:

– в бухгалтерському обліку підприємництво відображається як система
різнорідних, але взаємопов’язаних об’єктів, його джерел і змін останніх
в результаті діяльності. Узагальнення здійснюється в єдиному грошовому
вираженні, шляхом суцільного спостереження і виміру усіх змін даних
об`єктів.

– бухгалтерський облік категорично документований, в критичних
ситуаціях довіряють тільки бухгалтерському обліку.

– бухгалтерська інформація дає суцільну, без пропусків картину бізнесу.
Така вичерпність інформації забезпечує підприємцям свободу в прийнятті
управлінських рішень.

Таким чином, головна задача бухгалтерського обліку – отримання точної і
достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності
підприємства, необхідною як для оперативного керівництва і управління
підприємством, так і для використання інвесторами, кредиторами.
податковими, фінансовими і банківськими органами іншими юридичними і
фізичними особами.

Інформаційна база аналізу складається з господарських та фінансових
законодавчих актів, нормативно-планової документації, інформації
бухгалтерського та статистичного обліку.

Для внутрішнього фінансового аналізу має використовуватись інформація,
що міститься в Головній книзі підприємства, а також у журналах-ордерах
або машинограмах синтетичного та аналітичного обліку. При необхідності
до аналізу може бути залучена також звітна та оперативна статистична
інформація.

Основним джерелом інформації, що використовується в управлінні
товарними ресурсами є бухгалтерські звіти:

Баланс підприємства форма N1;

Звіт про фінансові результати та їх використання – форма N2;

Дані аналітичного обліку – оборотна відомість товарів на складі,
товарні звіти, журналу ордеру по рах.41 “Товари” або Головної книги.

Для проведення економічного аналізу в таблиці 3.1.1 приводимо основні
показники, які будуть застосовуватись при аналізі та методику їх
розрахунку на базі даних бухгалтерського обліку.

Таблиця 4.1.

Показник Алгоритм розрахунку Інформаційне забезпечення

Сума отриманих товарів в облікових цінах Обороти по дебету рахунку 281
Дані синтетичного обліку: Ж/О № 3 Головної книги Дані аналіт обліку:
Оборотна відомість

Сума отриманої тари Обороти по дебету рахунку 284 Дані синтетичного
обліку Ж/О №3, Головна книга

Сума реалізованих товарів в облікових Цінах Обороти з К-ту 282 в Д-т
702 обліку Дані синтетичного обліку: Ж/О 06, Головна книга Для
аналітичного обліку: оборотна відомість, дані управлінського обліку.

Сума реалізованих товарів в продажних цінах (товарообіг) Обороти по
К-ту 702 Дані синтетичного обліку Ж/О 06

Сума товарних нестач, вибуття товарів Обороти з К-ту 282 в Д-т 94 та
інш Дані синтетичного обліку: Ж/О 5,7, Головна книга Дані аналітичного
обліку: картки складського обліку, дані управлінського обліку.

Середні товарні запаси за період Середня хронологічна сальдо рах. 282
Дані синтетичного обліку: Ж/О 6, Головна книга Для аналітичного обліку:
оборотна відомість

Інформаційне забезпечення управління товарними ресурсами. (* –
скорочена журнал ордерна форма обліку)

В процесі економічного аналізу, аналітичної обробки економічної
інформації застосовується ряд спеціальних засобів та прийомів.

Способи та прийоми економічного аналізу можна умовно розділити на дві
групи: традиційні (економіко-логічні) та економіко-математичні. В число
основних традиційних способів та прийомів економічного аналізу можна
віднести використання:

відносних та середніх величин,

застосування порівняння,

групування,

індексного методу,

методу цепних підстановок,

балансового методу.

Порівняння як метод є одним із найважливіших, з нього і починається
аналіз. Застосовується декілька форм порівняння:

порівняння з планом,

порівняння з попереднім періодом;

порівняння з найкращими показниками;

порівняння з середніми даними.

Виявлені в результаті порівняння звітних показників з плановими
являються об`єктом подальшого аналізу.

Групування – невід`ємна частина любого економічного дослідження.
Групування обумовлює класифікацію явищ, процесів, причин, факторів їх
обумовлюючих.

Структурні групування використовуються при вивченні самих підприємств:
по виробничій потужності, рівню механізації та ін. Індексний метод
базується на відносних показниках, відображаючих відношення рівня даного
явища до його рівня за минулий час або до базового. Індексним методом
можна виявити вплив на вивчаючий сукупний показник різних факторів. В
число економіко-математичних методів можна віднести:

елементарної математики (техніко-економічні розрахунки);

класичні методи математичного аналізу (інтегральний, диференціальний
т.д.);

економетричні методи;

математичної кібернетики та інші.

В процесі економічного аналізу товарних ресурсів найбільш широко
застосовуються методи:

1) економіко-логічні:

відносні показники;

середні показники;

Застосовується для розрахунку середніх товарних ресурсів підприємства в
розрізі товарних груп та груп товарів:

групування;

Застосовується система групування:

по складам;

по призначенню товарних ресурсів на поточні, сезонного накопичення,
дострокового завозу, цільові;

по асортименту: товарам та товарним групам.

2) Факторного аналізу:

балансовий метод,

Застосовується в аналізі товарного балансу підприємства в розрізі груп
товарів;

а) Факторний аналіз впливу показників товарного балансу на середні
товарні ресурси підприємства в розрізі товарних груп та товарів.

цепних підстановок,

б) Застосовується для факторного аналізу впливу на розмір товарних
ресурсів зміни обсягу товарообігу.

5. Методики загального аналізу товарних ресурсів.

Значення аналізу товарних ресурсів в тому, що він є необхідною умовою
ефективного управління товарними ресурсами, їх об`ємом та структурою.

Функції управління відображають його етапи в часі. На етапі
попереднього управління – ПЛАНУВАННЯ, проводиться перспективний
(прогнозний) аналіз, виходячи з основних стратегічних цілей підприємства
отримання цільового прибутку, визначаються основні показники
підприємства. Вихідним пунктом перспективного аналізу є спадкоємність
економічних показників від одного звітного періоду до іншого. Головними
задачами перспективного аналізу є: прогнозування господарської
діяльності, наукове обгрунтування перспективних планів, оцінка
очікуваного виконання планів. При складанні планів перспективний аналіз
виступає як головна форма передпланових досліджень економіки
підприємства, в ході виконання планів – це інструмент передбачення та
оцінки очікуваних результатів.

Основні причини відхилень фактичних значень економічних показників від
плану – неможливість повного врахування всіх факторів, визначаючих даний
показник. Управління товарними запасaми на даному етапі включає в себе
нормування товарних ресурсів та планування надходжень товарів.

Основні задачі аналізу товарних ресурсів та аналізу надходжень товарів
на етапі планування товарних ресурсів приведені на рис.5.1.

АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Визначення цілей формування товарних ресурсів Аналіз надходжень товарів
на підприємство в передплановому періоді

Аналіз розміру, складу та обертання товарних ресурсів в передплановому
періоді

Аналіз планового об`єму та структури надходжень товарів на підприємство

Визначення планової суми товарних ресурсів.

Аналіз ритмічності надходжень

товарів на підприємство

Аналіз динаміки розробленого плану товарних ресурсів

Рис.5.1. Основні задачі загального аналізу товарних ресурсів на
підприємстві.

На етапі управління – ОРГАНІЗАЦІЯ, застосовується оперативний аналіз.
Головною задачею оперативного аналізу є постійний контроль за
раціональним функціюнуванням господарської системи – виконання планових
завдань, процесами реалізації товаpів, а також виявлення та використання
поточних внутрішніх резервів з метою забезпечення виконання плану.
Оперативний аналіз максимально наближений до реального часу, він
базується на даних первинного обліку (оперативно-технічного,
бухгалтерського, статистичного). Дає можливість виявляти причини
недоліків в роботі та своєчасно приймати управлінські рішення.

Послідовність оперативного аналізу товарних ресурсів підприємства
включає в себе:

– Виявлення відхилення від плану в обсязі та структурі товарних ресурсів
(порівняння їх з нормативними);

– Кількісна оцінка найважливіших факторів, що впливають на обсяг
товарних ресурсів, а саме: обсяг товарообігу, вибуття товарів
нерівномірність надходжень товарів.

– Аналіз структури товарних ресурсів та оцінка змін, які відбулись;

На заключному етапі -КОНТРОЛЬ, проводиться поточний (ретроспективний)
аналіз. Він базується на бухгалтерській та статистичній звітності.
Головна задача поточного аналізу – об`єктивна оцінка результатів
господарської діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів,
та мобілізація їx для підвищення економічної ефективності в наступному.
Поточний аналіз – найважливіший елемент управління. Результати поточного
аналізу використовуються для вирішення проблем стратегічного управління,
в т. ч. техніко-екoномічного планування, так, як науково-обгрунтоване
планування передбачає глибокий аналіз господарчого стану на початок
планового періоду – джерела планування. Основний недолік поточного
аналізу, що він вже не в змозі що-небудь змінити, але його результати
дають можливість в подальшому усунути недоліки в роботі, виявити
невикористані резерви. Особливість методики поточного аналізу в тому, що
фактичні результати діяльності підприємства оцінюються в порівнянні з
планом та даними попередніх аналітичних періодів. Відхилення від бази
порівняння встановлюються по техніко-економічним факторам, визначаючим
ці відхилення, встановлюються причини відхилень, служби, та відповідні
міри по усуненню їх. Поточний аналіз – найбільш повний аналіз
господарської діяльності, включаючий в себе результати оперативного
аналізу, він також є базою перспективного аналізу. Послідовність
аналізу товарних ресурсів підприємства на даному етапі включає в себе,
як загальний аналіз, так і аналіз факторів, що вплинули на відхилення
показників від базисних:

Аналіз змін в обсязі товарних ресурсів звітного періоду у фактичних та
співставних цінах в порівнянні з показниками попереднього року та планом
на звітний рік.

Етапи загального аналізу включають:

І. Проводиться аналіз виконання плану обсягу та структури товарних
ресурсів (табл.5.1) Цей аналіз може бути як ретроспективним (за
підсумками року), так і оперативним – на протязі поточного року. Перед
проведенням аналізу необхідно провести попередні розрахунки середнього
товарного запасу. Для розрахунку використовується метод середньої
хронологічної. Товарні запаси групуються по групам товарів згідно
класифікації. Далі порівнюються фактичні середні товарні ресурси з
плановими, і розраховується відхилення від плану – абсолютне та
відносне. Порівняння відхилення середніх товарних ресурсів від
нормативних дає змогу оцінити як забезпечується товарообіг товарними
ресурсами;

Якщо фактичні товарні ресурси менше нормативних, то це дає змогу
зробити висновок, що товарообіг недостатньо забезпечений необхідним
обсягом товарних ресурсів, що впливає на зменшення обсягу товарообігу.
Якщо ж фактичні товарні ресурси перевищують нормативні, то це приводить
до росту витрат, пов`язаних з зберіганням товарів, неефективному
використанню коштів підприємства, необхідності залучення в обіг
додаткових коштів. Одночасно пропонується проводити аналіз по структурі
груп товарів, що дасть можливість виявити відхилення від нормативу по
окремим групам товарів і в цілому. По результатам проведеного
ретроспективного або оперативного аналізу керівництво приймає
управлінські рішення щодо відповідності показників плановим, і після
проведення аналізу факторів, які вплинули на відхилення показників,
приймаються відповідні управлінські рішення. За результатами проведення
аналізу виконання плану товарних ресурсів ПФ «Наталя» за 2003р. можна
зробити висновок, що на підприємстві є значні недоліки в забезпеченні
товарообігу товарними ресурсами. По групам товарів 69 та 83
“Телерадіотовари”, “Освітлювальна арматура та електролампи” фактичні
товарні ресурси значно (на 22.9% та 74.3% відповідно) менше нормативних,
тому це привело до втрат запланованих обсягів товарообігу по даним
групам. По іншим групам товарів фактичні товарні ресурси значно
перевищили нормативні, що привело до додаткових витрат, пов`язаних з
цим. Значно змінилася структура товарних ресурсів порівняно з плановою ,
а це приведе до значних відхилень від запланованого товарообігу. Цілком
логічно, що керівництву підприємства необхідно дати негативну оцінку
роботи відділам постачання та збуту, та, можливо, транспортному відділу
підприємства.

Своєчасний оперативний аналіз товарних ресурсів на протязі поточного
року дасть можливість підтримувати структуру та обсяг товарних ресурсів
на рівні запланованих показників, контролювати їх та приймати своєчасні
управлінські рішення.

ІІ. Для аналізу та наступному плануванню обсягу та структури товарних
ресурсів на підприємстві пропонується проведення в динаміці аналізу
обсягу, структури товарних ресурсів та оцінку змін, які відбулись за
2002-2003рр;

В таблиці 5.2. приведена динаміка обсягу та структури товарних ресурсів
підприємства за 2002-2003 р. Аналіз на основі приведеної таблиці
дозволить зробити висновок як помінялась структура товарних ресурсів за
останні 2 роки, виходячи з запланованого товарообігу на 2003 рік та
інших умов, внести корективу в планові показники товарних ресурсів на
2003р. Також це дасть можливість зробити висновки в роботі підрозділів
підприємства в порівнянні за два попередні роки (табл.5.1.).

Таблиця 5.1.

ОЦІНКА

виконання плану обсягів та структури товарних ресурсів ПФ «Наталя» за
2003 р.

(в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)

СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙ ЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ ВІД ПЛАНУ +/-

Код Товари і товарні групи План 2003 Факт 2003 По сумі По пит. Вазі

сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.

1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4

51 Верхній трикотаж 15,00 5,80 31,51 9,80 16,51 110,07 4,00

54 Шкіряне взуття 5,00 1,90 5,44 1,70 0,44 8,80 -0,20

78 Килими та килимові вироби 4,50 1,70 7,48 2,30 2,98 66,22 0,60

69 Телерадіотовари 90,62 34,80 69,90 21,70 -20,72 -22,86 -13,10

83 Електроосвітлювана арм-ра 70,00 26,90 18,00 5,60 -52,00 -74,29
-21,30

66 Обчислювальна техніка 60,00 23,10 170,20 52,90 110,20 183,67 29,80

– Інші непродовольчі товари 15,00 5,80 19,20 6,00 4,20 28,00 0,20

Всього: 260,12 100,00 321,73 100,00 61,61 23,69

Таблиця 5.2.

ДИНАМІКА

обсягу і структури товарних ресурсів на ПФ «Наталя» за 2002-2003 р.

(в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)

СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙ ЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ +/-

Код Товари і товарні групи 2002 2003 По сумі По пит. вазі

сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.

1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4

51 Верхній трикотаж 15,00 6,13 31,51 9,79 16,51 110,07 3,67

54 Шкіряне взуття 4,96 2,03 5,44 1,69 0,48 9,68 -0,34

78 Килими та килимові вироби 3,59 1,47 7,48 2,32 3,89 108,36 0,86

69 Телерадіотовари 91,44 37,36 69,90 21,73 -21,54 -23,56 -15,63

83 Електроосвітлювана арм-ра 63,06 25,76 18,00 5,59 -45,06 -71,46
-20,17

66 Обчислювальна техніка 52,23 21,34 170,20 52,90 117,97 225,87 31,56

– Інші непродовольчі товари 14,48 5,92 19,20 5,97 4,72 32,60 0,05

Всього: 244,76 100,00 321,73 100,00 76,97 31,45

Таблиця 5.3.

ДИНАМІКА

оборотності товарних ресурсів ПФ «Наталя» за 2002-2003

Товари СЕРЕДНІ ТЗ Реалізація Швидкість обертання ТЗ (днях) Оборотність
ТЗ (разах)

Код і 2002 2003 2002 2003 2002 2003 Відхил. 2002 2003 Відхил.

товарні групи (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн)

абсол.

абсол.

1 2 3 4 5 6 7=3*360/5 8=4*360/6 9=8-7 10=5/3 11=6/4 12=11-10

51 Верхній трикотаж 15,00 31,51 11,30 12,10 477,88 937,49 459,61 0,75
0,38 -0,37

54 Шкіряне взуття 4,96 5,44 15,80 8,30 113,01 235,95 122,94 3,19 1,53
-1,66

78 Килими та килимові вироби 3,59 7,48 6,30 3,20 205,14 841,50 636,36
1,75 0,43 -1,33

69 Телерадіотовари 91,44 69,90 435,20 495,00 75,64 50,84 -24,80 4,76
7,08 2,32

83 Електроосвітлювана арматура 63,06 18,00 88,30 111,20 257,10 58,27
-198,82 1,40 6,18 4,78

66 Обчислювальна техніка 52,23 170,20 427,80 459,00 43,95 133,49 89,54
8,19 2,70 -5,49

– Інші непродовольчі товари 14,48 19,20 3,50 5,60 1 489,37 1 234,29
-255,09 0,24 0,29 0,05

Всього: 244,76 321,73 988,20 1 094,40 89,17 105,83 16,67 4,04 3,40
-0,64

ІІІ. І на заключному етапі загального аналізу товарних ресурсів
підприємства пропонується зробити аналіз оборотності та швидкості
обертання товарних ресурсів в структурі та в динаміці за 2 роки
(табл.5,3) . Такий аналіз буде корисно зробити з ціллю порівняння
забезпечення товарообігу товарними ресурсами по товарним групам,
визначити резерви, щодо скорочення по окремим групам об`єму груп
товарних ресурсів які повільно обертаються, та збільшення нормативу по
товарним групам, які обертаються швидше для повного забезпечення ними
товарообігу.

З приведених даних динаміки оборотності товарних ресурсів ПФ «Наталя» за
2002-2003рр. можна зробити висновок, що в порівнянні з 2002 роком в
2003році швидкість обертання значно зменшилась по товарним групам 51,
54, 78, 66 і, навпаки, по товарним групам 69, 83 швидкість обертання
підвищилась. Тому при плануванні нормативу товарного запасу на
перспективу необхідно прийняти до уваги приведені дані та скоректувати
норматив товарних ресурсів. Збільшити норматив по товарним групам 69,83
та зменшити по групам 51,54,78,66.

Таким чином, запропонований загальний аналіз товарних ресурсів, дозволяє
визначити стан використання товарних ресурсів на підприємстві. В
структурі та обсязі товарів – по товарним групам, в динаміці – в часі,
на протязі декілька попередніх років. Аналіз дозволяє виявити додаткові
резерви, заощадити, таким чином, кошти підприємства, вкладені в товарні
ресурси, які повільно обертаються. А з іншого боку, через запропонований
аналіз, визначити необхідний обсяг товарних ресурсів по тим групам
товарів, якими недостатньо забезпечений товарообіг підприємства. Але для
прийняття управлінського рішення, недостатньо проведення загального
аналізу. Найбільш точну оцінку, причин, викликавших ті чи інші зміни в
товарних запасах, та міри по усуненню недоліків, можна прийняти тільки
після проведення факторного аналізу.

6. Методика факторного аналізу товарних ресурсів.

Виходячи з задач управління товарними ресурсами, керівнику підприємства
необхідно визначити, а за рахунок яких факторів змінився обсяг товарних
ресурсів. Що, і в якій мірі вплинуло на товарні запаси підприємства. Для
проведення такого аналізу пропонується використати балансовий метод.

Для цього використовується формула товарного балансу:

ТР = З поч + Н – З кін (в межах нормативу)

Зп + Н = Р + ІВ + Зк

Зк= Зп + Н – ІВ – Р

Зк (Зп) = Зп абсолютна величина приросту (зменшення) товарів на
кінець періоду за рахунок приросту (зменшення)

запасів товарів на початок періоду. Зп = Зп1 -Зп0

Зк (Р) = Р абсолютна величина приросту (зменшення) товарів на кінець
періоду за рахунок приросту (зменшення) обсягу реалізації. Р= Р1 – Р0

Зк (Н )= Н абсолютна величина приросту (зменшення) товару на кінець
періоду за рахунок приросту (зменшення) обсягу надходжень товарів. Н=
Н1- Н0

Зк (ІВ)= ІВ абсолютна величина приросту (зменшення) товарів на кінець
періоду за рахунок приросту (зменшення) іншого вибуття товарів. ІВ= ІВ1
-ІВ0

Розрахунок впливу показників товарного балансу на об`єм товарних
ресурсів на кінець 2003 року приведений в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

Р О З Р А Х У Н О К

впливу показників товарного балансу на обсяг товарних запасів ПФ
«Наталя»” на кінець 2003 р.

Відхилення фактичних товарних ресурсів періоду від базисного “+ чи “-

Код Товари і товарні ЗАГАЛЬНЕ В тому числі за рахунок зміни

групи Зк Зп Н (іВ) (Р)

1 2 3 4 5 6 7

51 Верхній трикотаж 6,3 13,0 -6,1 0,2 -0,8

54 Шкіряне взуття 6,7 -2,9 2,4 -0,3 7,5

78 Килими та килимові вироби 6,4 0,7 1,1 1,5 3,1

69 Телерадіотовари -8,6 -50,7 109,7 -7,5 -60,1

83 Електроосвітлювана арм-ра -35,6 -15,5 2,8 0,0 -22,9

66 Обчислювальна техніка 198,0 7,6 224,4 -2,8 -31,2

– Інші непродовольчі товари 6,8 6,4 2,5 0,0 -2,1

Всього: 180,0 -41,4 336,8 -8,9 -106,5

Факторний аналіз проводиться по кожній групі товарів. В таблиці 6.2.
приведено розрахунок впливу факторів на швидкість обертання товарного
запасу по товарним групам за 2002-2003 рр. На підприємстві також
пропонується провести аналогічний розрахунок по відношенню до планових
показників товарних ресурсів. Це дасть можливість на стадіях
оперативного управління своєчасно виявити причини, які впливають на
швидкість обертання товарних ресурсів з метою прийняття управлінських
рішень. Як видно з приведених даних таблиці 6.2, значне зниження
швидкості обертання по таким товарним групам 51,54,78,66 викликанe
зменшенням обсягів реалізації, тому в даному випадку управлінське
рішення повинне направлено в сторону відділу маркетингу з ціллю
стимулювання продажу товарів цих груп. В свою чергу, по товарним групам
69, 83 значно підвищилась швидкість обертання за рахунок росту об`ємів
продаж та зменшення товарного запасу. В даному випадку управлінське
рішення повинне бути направлене на забезпечення своєчасних та
рівномірних поставок товарів цих груп (відділ постачання).

Таблиця 6.2

РОЗРАХУНОК

впливу факторів на швидкість обертання товарних ресурсів

по товарним групам на ПФ «Наталя» за 2002-2003 р.

Товарні запаси Перерахована швидкість Відхилення + чи –

Товари в днях обертання Загальне В т. ч. за рах. зміни

Код і товарні групи 2002 2003 Д‘=ТЗ1*360/Р0 2003 Обсягу реалізації
Середнього ТЗ

1 2 3 4 5 6=4-3 7=4-5 8=5-3

51 Верхній трикотаж 477,88 937,49 16,06 459,61 921,43 -461,82

54 Шкіряне взуття 113,01 235,95 2,61 122,94 233,34 -110,40

78 Килими та килимові вироби 205,14 841,50 1,82 636,36 839,68 -203,32

69 Телерадіотовари 75,64 50,81 1 044,07 -24,83 -993,26 968,43

83 Електроосвітлювана арматура 257,10 58,27 80,13 -198,83 -21,86
-176,97

66 Обчислювальна техніка 43,95 133,49 56,04 89,54 77,45 12,09

– Інші непродовольчі товари 1 489,37 1 234,20 23,17 -255,17 1 211,03 -1
466,20

Всього: 89,16 102,84 271,12 13,68 -168,28 181,96

Д`- при фактичних середніх товарних запасах та реалізації базисного
періоду.

Таблиця 6.3.

Розрахунок

впливу на зміну об’єму товарних ресурсів зміни об’єму товарообігу

та організації завозу товарів

Код

Товари

і товарні групи Товарні запаси

Товарообіг Перерахований товарний

Відхилення + чи –

в днях Рзв запас

В т.ч. за рах. зміни

норматив звіт звіт ТЗ‘=Рзв*d0/360 Загальне Зміни ТО Організ. завозу
товару

1 2 3 4 5 6=5*3/360 7=4-3 8=6-3 9=4-6

51 Верхній трикотаж 12,50 937,49 12,10 0,42 924,99 -12,08 937,07

54 Шкіряне взуття 90,00 235,95 8,30 2,08 145,95 -87,93 233,88

78 Килими та килимові вироби 72,00 841,50 3,20 0,64 769,50 -71,36
840,86

69 Телерадіотовари 163,80 50,18 495,30 225,36 -113,62 61,56 -175,18

83 Електроосвітлювана арм-ра 113,40 58,27 111,20 35,03 -55,13 -78,37
23,24

66 Обчислювальна техніка 36,00 133,49 459,00 45,90 97,49 9,90 87,59

– Інші непродовольчі товари 80,00 1 234,29 5,60 2,80 1 054,29 -177,20 1
231,49

Всього: 87,48 105,80 1 094,70 266,01 18,32 178,53 -160,21

Для визначення факторів, що вплинули на виконання планових показників
товарних ресурсів пропонується для аналізу розрахунок впливу на об`єм
товарних ресурсів обсягу товарообігу та організації завозу товару.
Методика проведення розрахунку методом цепних підстановок аналогічна
попередньому. Тут розраховується товарний запас звітного періоду
виходячи з норми товарного запасу та обсягу реалізації звітного періоду,
а потім розраховується різниця між середнім товарним запасом звітного
періоду, нормативним запасом та перерахованим товарним запасом.
Результати проведеного розрахунку показують значні недоліки в
організації завозу товарів на підприємство, поганий контроль за станом
товарних ресурсів зі сторони відділу збуту та постачання. Таким чином,
запропонована методика факторного аналізу на підприємстві дозволить
своєчасно визначати на всіх стадіях управління фактори, які впливають на
ефективність використання товарних ресурсів, та на основі аналізу
приймати вірні управлінські рішення щодо управління товарними ресурсами.

7. Основні концепції методики зовнішнього аудиту товарних ресурсів.

Основою господарчою діяльності підприємств являються матеріальні
цінності. Аудит їх діяльності необхідно починати з інвентаризації та
перевірки виконання угод постачальників і покупців. Важливе значення має
правильний вибір об‘єктів інвентаризації. Вивчається організація
укладання угод про матеріальну відповідальність, стан складського
господарства, розміщення товарно-матеріальних цінностей, виконання
правил їх збереження та охорони.

При інвентаризації перевіряють також ваговимірювальні прибори з метою
встановлення термінів їх метрологічної перевірки відповідними органами
сертифікації, стандартизації та метрології.

Необхідно визначити наявність у клієнтів нормативних актів, норм
природного убутку товарів, товарно-транспортних накладних, рахунків та
інших первинних документів на транспортування матеріальних цінностей, їх
оприходування, витрачання та інше.

Важно правильно визначити обтекти аудиту. Це прийом цінностей по
кількості та якості, їх збереження, псування, норми природного убутку,
бухгалтерський облік, звітність, первинні документи та інше.

При аудиті матеріальних цінностей, як і грошових коштів, використовують
способи та прийоми вивчення первинних документів, які забезпечують
максимальний ефект і дозволяють робити обгрунтовані висновки.

Прийоми та способи перевірки бухгалтерських даних ділять на загальні та
часткові, які тісно взаємопов`язані. Зупинимося на останніх.

Контрольні порівняння фактичних залишків товарів з послідуючою
інвентаризацією, їх надходження та документування витрачанням необхідно
використовувати коли аудитор має дані про порушення:

– дописках товарно-матеріальних цінностей в інвентаризаційних описах з
метою приховування нестач до початку проведення інвентаризацій;

– даних про заниження в порівнянні з фактичним залишкoм деяких товарів в
інвентаризаційному описі на початок звітного періоду для приховування
надлишків;

– реалізації так названих інших товарів, не відображених в прибуткових
документах;

– навмисному завищенні цін на товари, які відпускались по документам на
інші цілі.

Контрольні порівняння можна проводити так: до залишку товару
відповідного найменування, указаному в інвентаризаційному опису,
складеному до початку звітного періоду, прибавляють кількість облікових
одиниць цього товару, надійшовшого протягом перевіряємого періоду, і
віднімають кількість одиниць, зафіксованих в видаткових документах.
Отримана величина показує максимально можливий залишок цього товару на
кінець інвентаризаційного періоду. Ці дані порівнюють з фактичними
залишками по відомості встановленої форми.

Необхідно відмітити, що по прибутковим та видатковим документам
кількісний облік матеріальних цінностей відновлюється повністю. Це дає
можливість прослідкувати рух кожного окремого товару. Відновлення
кількісного обліку по суті близько до контрольногo порівняння. Однак це
може бути можливо при повному документуванню всіх операцій. Якщо ж
операції повністю не документуються, то в таких випадках необхідно
проводити контрольні порівняння.

Рух матеріальних цінностей необхідно аналізувати в тих випадках, коли є
відомості про те що у клієнта, у якого всі операції документуються,
бувають крадіжки та інші негативні явища, але при інвентаризації цього
не виявлено.

Аналізуючи рух матеріальних цінностей, можна викрити підробки в
документах по операціям витрачання товарів, складаючи таблицю
надходження та витрачання товарів по дням.

Важливий спосіб бухгалтерської перевірки – порівняння даних
прибутково-видаткових документів, безпосередньо відображаючих рух
матеріальних цінностей з даними інших документів, які фіксують ці ж
операції але в інших аспектах.

Використовуючи також такі прийоми і способи, як порівняння даних
документів, безпосередньо відображаючих надходження та витрачання
матеріальних цінностей, з даними документів, якими оформлені інші
операції, обумовлені першою операцією, даних про переміщення
матеріальних цінностей з даними по тарі, в якій вони перевозились, даних
бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку.

Безпосередній огляд бухгалтерських документів проводиться для перевірки
правильності арифметичних підрахунків в них та їх правильного
оформлення.

Співставлення даних бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку
використовують для вивчення господарських операцій. Дaні оперативного
обліку не можуть бути підставою для облікових записів, тому бухгалтери
та аудитори їх не використовують. По документам оперативної звітності
можна визначити дійсний характер та об`єм операцій, пов`язаних з
матеріальними цінностями. Однак це не може бути підставою для висновку
аудитора. Вони лише допомагають вибрати правильний напрямок вивчення.

Правильно проведена інвентаризація тих чи інших операцій з
матеріальними цінностями допомагає якісному проведенню аудиту.
Вивчаються також питання визначення норм ресурсів товарно-матеріальних
цінностей.

Особливу увагу необхідно приділити тим цінностям, які надійшли під час
інвентаризації, їх правильному прийому матеріально-відповідальними
особами і відображенню в відповідному інвентаризаційному описy.

Якщо інвентаризація проводиться тривалий час, допускається відпуск ТМЦ
з відображенням в окремому інвентаризаційному описy.

В окремому інвентаризаційному описy відображаються ТМЦ, які є власністю
інших підприємств або находяться в дорозі.

Головною ціллю інвентаризації являється визначення фактичної наявності
і стану майна об`єкта інвентаризації.

Порядок проведення та періодичність інвентаризації визначений
“Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків” (Наказ Мінфін України N 69 11.08.94р) та “Положення про
організацію бухгалтерського обліку в Україні” (Постанова КМУ N 250 від
03.04.93р) зі змінами та доповненнями.

Тому тільки до виконання цих нормативних документів необхідно добавити,
що задача аудиторів полягає в вивченні якості інвентаризацій клієнтами.
Описи повинні бути обгрунтованими, їх показники вірними, містити
кількість товарів на складах з обов`язковим визначенням площі, на якій
зберігаються товари. Всі виявлені недоліки фіксуються аудитором для
звірки з інвентаризаційними описами.

Перевірка рахунків складських операцій є однією з основних складових
аудиту, тому що значна доля помилок допускається при оцінці товарів під
час інвентаризації.

Об`єм вивчення аудиторами цих рахунків в значний мірі залежить від
ефективності внутрішньoго контролю на підприємстві та доcвіду аудитора.

Важлива проблема пов`язана з аудитом зберігання деяких товарів, маючи
на увазі ефективність використання складської площі.

Велике значення має система безперервної інвентаризації, матеріали якої
є важливим елeментом внутрішнього аудиту.

Оцінюють товари по собівартості або по ринковим цінам. Аудитори
підтверджують прaвильність оцінки вартості матеріальних цінностей.

В процесі аудиту важливе значення має аналіз товарів на складі. Згідно
з загальними принципами аудиторських міроприємств, аудитор повинен бути
присутній при інвентаризації, здійснюване підприємством. Для визначення
методу оцінки товарно-матеріальних цінностей аудитор вивчає відповідні
документи. Якщо оцінка по собівартості, визначають метод розрахунку.

Для профілактики зловживань перевіряється порядок обліку та контролю по
виданим довіреностям.

Важливу увагу необхідно приділити аудиту списання товарів.

Порушення можуть бути пов`язані з незаконним списанням товарів
використанням завищених норм їх списання на природній убуток та бій.

Для того щоб виявити реалізацію необлікованих товарів, необхідно
співставити кількість оприходуваних товарів по документам складу з
кількістю товарів, за підготовку яких нарахована заробітна плата,
кількість витраченого пакувального матеріалу та списаної тари. Звертають
увагу на збереження цінностей, облік накладних на відпуск товарів,
порядок їх видачі.

Джерелом інформації про операції з матеріальними активами підприємств,
крім вищезгаданих нормативних документів є Положення про поставки
продукції виробничо-технічного призначення, інструкція про порядок
видачі довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей,
затверджена Мінфіном України.

Найбільш типовими порушеннями при здійснення операцій з матеріальними
цінностями є:

– незадовільна організація складського господарства та збереження

цінностей;

Інвентаризація матеріальних цінностей

Аудит прибуткових та видаткових документів,

Порівняння прибуткових та видаткових документів

Аналіз бухгалтерських операцій

по журналам-ордерам до рахунк.

матеріальн. оборотних активів

Аудит даних балансу та звітності та порівняння їх з Головною
книгою, ж-ордерами, відомостями, первинними документами.

Рис.7.1. Послідовність аудиту матеріальних активів.

невиконання завдання по заготовці товарів;

придбання непотрібних товарів, наявність на складі зіпсованих

цінностей;

завищення собівартості придбаних товарів ;

порушення правил прийому вантажів, неправильне визначення та

оформлення нестач;

неповне оприходування надходжень ТМЦ;

необгрунтовані претензії до постачальників;

нераціональний відпуск товарів, порушення норм або лімітів їх

відпуску;

відпуск дефіцитних товарів як надлишків на сторону;

порушення порядку проведення інвентаризацій;

нестачі, надлишки, привласнення матеріальних цінностей;

помилки чи підробки при кодування документів;

заміна нових предметів старими;

відпуск цінностей по заниженим цінам;

незадовільна постановка бухгалтерського обліку.

Правильна організація прийому та відпуску матеріальних цінностей
гарантує їх збереження та безперервне забезпечення ним виробництва.

Надходження від постачальників контролюється по виписаним ними
документам, відповідним журнал ордерам, відомостям надходження
матеріальних цінностей від постачальників або на складі підприємства, а
також по прибутковим документам складів чи інших місць збереження.

Має деякі особливості аудит на вимогу правоохоронних органів. Звичайно
він проводиться в ході розслідування чи судового розгляду кримінальних
чи цивільних справ про нестачі, крадіжки, посадових чи господарських
злочинів. Підставою для проведення аудиту в цьому випадку е постанова
прокурора або народного суду. Організація та методика проведення аудиту
носять загальний характер. Аудит проводять суцільним методом, так як
вибіркові перевірки можуть привести до неправильних висновків.

При проведенні аудиту перевіряють чи правильно регулюються
інвентаризаційні різниці, убуток цінностей в межах встановлених норм.
Норми застосовують тільки до цінностей, до яких встановлена нестача. При
відсутності норм, убуток розглядається як понаднормативна нестача, яка
відноситься на матеріально-відповідальних осіб згідно з методикою оцінки
для відшкодування.

Висновки та пропозиції

Проведене вивчення обліку, аналізу та аудиту товарних ресурсів на
матеріалах ПФ «Наталя» дає підставу зробити слідуючи висновки та
пропозиції:

1. Діяльність підприємства в сфері оптової торгівлі товарами народного
споживання отримала свій розвиток в умовах становлення ринкових
відносин в економіці України. Нормативна база по операціям з товарами
нараховує близько 40 документів і протягом останніх років була значно
доповнена прийняттям нових податкових законів, які поклали початок
податкової реформи.

2. В роботі, виходячи з задач управління по забезпеченню товарообігу
необхідними об’ємами товарних ресурсів, обгрунтована необхідність і
запропонована система економічних та аналітичних показників наявності і
руху товарів.

3. В роботі обгрунтована система первинного обліку товарних операцій. На
підприємстві форми первинного обліку товарів (накладні) не відповідають
вимогам нормативних документів. Запропоновані нові форми ведення
первинних документів обліку руху товарів та удосконалення системи
складського обліку товарів.

4. Запропоновано з метою інформаційного забезпечення обліку, аналізу
товарних запасів в розрізі товарів та товарних груп склад і форму
звітності матеріально-відповідальних осіб підприємства.

5. Облік імпортних операцій не виділяється як самостійна підсистема.
Кореспонденція рахунків по обліку імпортних операцій з товарами не
відповідає діючому законодавству в частині формування собівартості
імпортних товарів.

6. В роботі проаналізовано стан організації контрольно-аналітичної
роботи на підприємстві. Що дає змогу зробити висновок: на базовому
підприємстві ПФ «Наталя» контрольно-аналітична робота ведеться не
системно і не відповідає вимогам до управління товарними запасами. В
роботі запропонована методика управлінського обліку товарних запасів.

7. Розглянуті питання проведення економічного аналізу та запропонована
методика проведення загального та факторного аналізу товарних запасів.
Апробація методики на базовому підприємстві дозволила виявити динаміку
показників товарних запасів підприємства.

8. В роботі запропоновано перелік форм машинограм, необхідних для
проведення системної аналітичної роботи на підприємстві стосовно
товарних запасів підприємства.

9. В роботі запропоновані основні концепції і методика проведення
зовнішнього аудиту товарних запасів.

10. В роботі розглянуті питання автоматизації обліку, контролю та
аналізу і запропоновані шляхи до застосування повної автоматизації
ведення бухгалтерського обліку та управління на підприємстві в умовах
повної комп’ютеризації підприємств.

Використана література

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 30.

Про підприємства: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 27
березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 14 (з
наступними змінами і доповненнями).

Про власність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 7 лютого
1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 6 (з наступними
змінами і доповненнями).

Про податок на додану вартість: Закон України, прийнятий Верховною Радою
України 3 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –
№ 15.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, прийнятий
Верховною Радою України 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 1997. – № 19.

Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою
України 22 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. –
№ 23 (з наступними змінами і доповненнями).

Про державну контрольно-ревізійну службу: Закон України, прийнятий
Верховною Радою України 20 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 1993.- № 13 (з наступними змінами і доповненнями).

Про державну податкову службу: Закон України, прийнятий Верховною Радою
України 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1993.- №
58 (з наступними змінами і доповненнями).

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.:

Вища шк., 1996.

Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища шк., 1998.

Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика, 1996

Верига Ю.А. Бухгалтерський облік в основних галузях господарства. -К.:
Вища шк., 1997.

Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік. – К.: Автоінтерсервіс,
1997.

Горбатенко А.В. Анализ экономической состоятельности предприятия на базе
ПЗВМ. – Одесса: Учтехприлад, 1997.

Горелкин В.Г. Первичная документация и ведение учетных регистров.

-К.: Вища шк., 1992.

Грабова Н.Н. Основные бухгалтерские проводки по учету хозяйственных
операций на предприятиях с разными формами собственности. – К.:
Учетинформ, 1997.

Подольский В.Й.. Аудит. – М.: дело, 1997.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – М.:

Финансы й статистика, 1997.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними
формами власності. – к. : А,С,К„ 2000.

PAGE

PAGE 5

PAGE

PAGE 52

продавці

продавці

МВО

склад

продавці

Магазин №3

Магазин №2

Магазин №1

бухгалтер

Головний бухгалтер

директор

засновники

Структура фірми

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020