.

Сукупний попит і сукупна пропозиція (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
16 17096
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

СУКУПНИЙ ПОПИТ

І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПЛАН

Вступ

1. Сукупний попит

1.1. Цінові фактори сукупного попиту

1.2. Нецінові фактори сукупного попиту

2. Сукупна пропозиція

2.1. Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді

2.2. Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді

2.2.1. Причини жорсткості цін

2.2.2. Цінові фактори сукупної пропозиції

2.2.3. Нецінові фактори сукупної пропозиції

3. Рівновага сукупного попиту і пропозиції

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Модель економічного кругообігу дає загальне уявлення про економічну
рівновагу. Тому вона не може відповісти на питання, яким чином ринковий
механізм забезпечує цю рівновагу. Щоб відповісти на це запитання
потрібно уявити все виробництво товарів та послуг як один сукупний
товар, тобто як реальний ВВП (національний продукт) і розглянути такі
категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція.

На відміну від моделі рівноваги попиту й пропозиції на ринку окремого
блага, модель сукупного попиту і сукупної пропозиції (AD-AS) досліджує
поведінку економіки в цілому. Вона пояснює причини коливання рівня цін
та реальних обсягів національного виробництва, розкриває взаємозв’язок
між ними та економічною політикою. Модель застосовується для дослідження
й пояснення таких важливих явищ, як інфляція, безробіття, ділові цикли,
для прогнозування впливу на економіку різноманітних факторів, для
планування й координації заходів економічної політики в
короткостроковому і довгостроковому періодах.

Модель AD-AS визначає рівноважні значення аґреґованих обсягів попиту й
пропозиції залежно від рівня цін товарів та послуг на внутрішньому ринку
країни. Агрегування цін означає, що ціни на окремі товари та послуги
усереднюються пропорційно обсягам виробництва останніх на внутрішньому
ринку і характеризують рівень цін усієї сукупності товарів та послуг в
економіці

Для макроекономічного аналізу велике значення має кут нахилу кривої
сукупного попиту. Це залежить від того наскільки суттєво цінові фактори
впливають на сукупні витрати. Так, закупки товарів та послуг за рахунок
кредиту та доходу від фінансових активів займають незначну частку в
сукупних витратах. Зміни в чистому експорті під впливом цін також не
можуть справляти суттєвого впливу на динаміку суттєвих витрат. У зв’язку
з цим реально припустити, що еластичність сукупного попиту стосовно ціни
є невисокою, а крива сукупного попиту більше тяжіє до вертикальної
лінії.

Сукупний попит і сукупна пропозиція аґреґуються відповідно з рівноважних
величин попиту і пропозиції на всіх ринках товарів та послуг. Вони
характеризують реальным обсяг національного виробництва за певний
період, точніше — вартість кінцевої продукції національного виробництва
в цінах базового періоду, які вважаються постійними.

Отже, сукупний випуск у моделі – це реальний валовий внутрішній продукт
країни. Значення реального ВВП вимірюють реальний доход економічних
агентів країни — домогосподарств, фірм та уряду.

1. Сукупний попит

Cукупний попит (AD) — це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг,
які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також
економічні агенти решти країн світу при певному рівні внутрішніх цін. \
Сукупний попит є сумою запланованих витрат економічних агентів: 1)
видатків приватного сектора країни на споживання (С) та інвестиції (7);

2) видатків держави на закупівлю товарів, оплату послуг та праці (G);

3) перевищення видатків іноземців на вітчизняні товари і послуги
(експорту) над внутрішніми видатками на іноземні товари (імпортом) –
чистого експорту країни (NX):

 (1)

Сукупний попит домогосподарств, фірм та уряду країни складається з
попиту на вітчизняні, (C+I+G)d й імпортні (C+/+G), товари та послуги для
задоволення власних потреб. Зовнішній попит на вітчизняні товари й
послуги з боку іноземців (X) можна уявити як додатковий внутрішній попит
на товари вітчизняного виробництва, але не для задоволення власних
потреб, а з метою продажу іноземцям. Отже, сукупний попит на товари та
послуги (1) можна показати таким чином:

YAD=(C+I+G)d+(C+I+G)/+X-M.     (2)

Оскільки (C+I+G), є імпортом країни (М), тотожність (2) набуває

вигляду рівняння (3):

YAir(C+I+G)d+X.                         (3)

Сукупний попит (3) є сумою внутрішнього та зовнішнього попиту на

вітчизняні товари і послуги. Він дорівнює сукупному доходу економічних

агентів країни (1) і може бути представлений як сума запланованих ними

видатків на вітчизняні товари та послуги для забезпечення власних потреб

і експорту.

Сукупний попит має грошову форму. Тому зв’язок між рівнем цін та
величиною сукупного попиту обумовлений насамперед загальними умовами
грошового обігу, які встановлюються основним рівнянням кількісної теорії
грошей:

M-V = P-Y,                                            (4)

де: М – кількість грошей в обігу, або номінальні грошові залишки; V —

швидкість обігу грошей; Р — рівень цін; Y — реальний обсяг національного

виробництва (сукупний реальний доход).

Номінальний доход економічних агентів (Y-P) дорівнює сумі угод,
здійснених між ними протягом певного періоду і оплачених за допомогою
грошей, які обертаються, переходячи від покупця до продавця. Обертаючись
зі швидкістю V, запас грошей М збільшує одночасно як номінальний
грошовий доход, так і номінальні грошові витрати економічних аґентів
країни на товари й послуги. Згідно рівняння (4), обсяг сукупного попиту
залежить від кількості грошей в обігу, швидкості їхнього обертання та
рівня цін, за якими купують товари і послуги:

(5)

Мал. 1. Крива сукупного попиту

Чим більше грошей знаходиться в розпорядженні економічних аґентів, тим
більше товарів та послуг можуть вони купувати один в одного при кожному
можливому рівні цін. Відповідно, чим більше угод протягом періоду
здійснюється за допомогою грошей, тим вища швидкість обігу грошей і
більший сукупний попит при кожному можливому рівні цін. Звичайно в
кількісній теорії грошей швидкість обігу грошей вважається постійною.
Крива сукупного попиту будується для даного обсягу пропозиції грошей в
економіці, який вважається незмінним. Тоді, за інших рівних умов,
величина сукупного попиту визначається рівнянням:

(6)

При незмінній пропозиції і постійній швидкості обертання грошей ве

личина сукупного попиту змінюється обернено рівню цін. При вищому рівні

цін фірми та домогосподарства можуть придбати менше товарів і послуг,

         залишатиметься по

стійним. На графіку сукупної пропозиції (мал. 1) зміна рівня цін

проявляється у переході економіки до нової точки рівноваги на кривій су

купного попиту. Вищому рівню цін Р2 відповідає менший обсяг сукупного

попиту Y2; внаслідок чого рівноважні умови сукупного попиту на кривій

AD пересуваються з точки А в точку В. [5]

В макроекономічній теорії спадний нахил кривої сукупного попиті/
пояснюється впливом так званих цінових факторів: а) ефектом реальних
грошових залишків (ефектом багатства); б) ефектом процентної ставки; в)
ефектом імпортних закупівель.

1.1. Цінові фактори сукупного попиту

Ефект реальних грошових залишків. Домогосподарства тримають певну частку
активів у вигляді готівки, грошей на поточних рахунках та фінансових
активів з фіксованими доходами (наприклад, облігацій). Запас грошей є
багатством, оскільки гроші мають певну купівельну спроможність. Розмір
багатства залежить від кількості грошей та рівня цін і вимірюється
величиною реальних грошових залишків (М/Р). Підвищення цін зменшує

багатство, тому що купівельна спроможність запасу грошей зменшується.
Крім того, підвищення цін призводить до підвищення процентних ставок,
внаслідок чого вартість облігацій падає. Усвідомивши, що їхнє багатство
зменшилось, люди починають більше заощаджувати і менше витрачати. Обсяг
сукупного попиту скорочується.

Ефект процентної ставки. Якщо рівень цін зростає, то продаж і купівля
попередньої кількості товарів вимагають більшої кількості грошей. Попит
на гроші збільшується. При незмінній пропозиції грошей це веде до
зростання процентних ставок. Підвищення процентних ставок скорочує
інвестиції та споживання за рахунок кредиту. Величина сукупного попиту
зменшується.

Ефект імпортних закупівель. Підвищення рівня внутрішніх цін при
незмінних світових цінах зменшує зовнішній і внутрішній попит на
вітчизняні товари. Внутрішній попит на імпортні товари, навпаки,
збільшується, тому що вітчизняні товари стають дорожчими за іноземні.
Чистий експорт, сукупний доход і сукупний попит таким чином скорочуються
[15].

1.2. Нецінові фактори сукупного попиту

Мал.2. Нецінова фактори сукупного попиту

На величину сукупного попиту впливають також фактори, не пов’язані із
зміною рівня цін. Неціновими факторами сукупного попиту є різноманітні
шоки — раптові зміни умов загальної рівноваги на внутрішніх ринках,
викликані заходами економічної політики, незалежними діями економічних
агентів, зовнішньоекономічними, політичними та природними чинниками, що
впливають на обсяги споживання, інвестицій, державних видатків або на
обсяг чистого експорту країни. Нецінові фактори збільшують або зменшують
обсяги сукупного попиту для всіх можливих рівнів цін і, відповідно,
пересувають криву ADg праворуч або ліворуч (мал. 2). Зростання
номінальних доходів, обумовлене, наприклад, збільшенням пропозиції
грошей або рішеннями домогосподарств менше заощаджувати і більше
витрачати, пересунуть криву сукупного попиту праворуч з AD0 до AD;. при
кожному можливому рівні цін фірми й домогосподарства плануватимуть
більші витрати на товари та послуги. Якщо ж під впливом нецінових
факторів номінальні доходи економічних аґентів зменшаться, або вони
вирішать більше заощаджувати, крива AD0 пересунеться ліворуч на рівень
AD2> і сукупний попит скоротиться.

Розглянемо детальніше, яким чином зазначені нецінові фактори впливають
на сукупний попит.

Збільшення пропозиції грошей розширює сукупний попит завдяки не-ціновим
ефектам багатства і процентних ставок. Реальні грошові залишки при
збільшенні пропозиції грошей зростають, а процентні ставки — знижуються.
Зниження процентних ставок збільшує ринкову вартість активів, що дають
тверді доходи (облігацій, векселів, заставних, житла, офісних приміщень,
земельних ділянок). Багатство економічних аґентів зростає і стимулює
збільшення споживчих витрат. Крім того, зниження процентних ставок
збільшує планові інвестиції, і сукупний попит в цілому зростає.

Збільшення попиту на гроші для здійснення угод прискорює обертання
грошей і призводить. до розширення сукупного попиту. Якщо пропозиція
грошей залишається при цьому незмінною, то процентні ставки зростають, а
інвестиції скорочуються. Але в цілому сукупний попит збільшується [7].

Збільшення державних видатків на товари і послуги збільшує сукупний
попит за рахунок додаткового попиту з боку держави і наступного
розширення доходів та витрат у приватному секторі. Для збільшення
видатків уряд звичайно позичає гроші, створюючи додатковий попит на
гроші. Процентні ставки через це підвищуються, а інвестиції приватного
сектора зменшуються (ефект витискання). Але в цілому завдяки
мультиплікативному розширенню приватних витрат на споживання сукупний
попит при збільшенні державних видатків зростає.

Зменшення податків збільшує використовуваний доход домогосподарств, який
спрямовується на споживання та заощадження. Сукупний попит при цьому
розширюється за рахунок зменшення заощаджень уряду і збільшення
приватних видатків на споживання.

Збільшення трансфертів населенню (допомоги по безробіттю, пенсії,
субсидії та ін.) повертає частину податків і збільшує використовуваний
доход домогосподарств, внаслідок чого приватні видатки на споживання
зростають.

Збільшення субсидій підприємствам збільшує доходи і витрати у приватному
секторі. Дотації виробництву збільшують переважно видатки на споживання.
Інвестиційні податкові пільги та прямі субсидії збільшують приватні
інвестиції. Експортні субсидії стимулюють розширення сукупного попиту за
рахунок зростання чистого експорту.

Автономне зростання витрат означає збільшення середньої схильності
домогосподарств до споживання внаслідок незалежно прийнятих ними рішень
про збільшення споживчих витрат. Головним фактором зміни схильності до
споживання доходу є очікування. Як правило, оптимістичні очікування щодо
майбутніх доходів, багатства та соціального забезпечення стимулюють
людей менше заощаджувати і більше витрачати. В результаті при незмінному
використовуваному доході сукупний попит зростає. Песимістичні
очікування, навпаки, зменшують сукупний попит, і крива AD пересувається
ліворуч. Винятком з цього правила є очікувана інфляція, яка стимулює
зменшення грошових заощаджень і збільшення видатків на споживання.
Інфляційні очікування прискорюють швидкість грошей в обігу, і сукупний
попит збільшується. Оптимістичним сподіванням і розширенню сукупного
попиту сприяє також зменшення кредиторської заборгованості
домогосподарств.

Ефект вирівнювання доходів. Аґреґована схильність до споживання і
сукупний попит зростають при зменшенні економічної нерівності з
допомогою соціальних трансфертів. Внаслідок перерозподілу доходу на
користь бідніших верств населення частка домогосподарств з вищою
схильністю до споживання в національному доході зростає, а частка
забезпеченого населення з меншою схильністю до споживання зменшується.

Інфляція боргу. Несподіване підвищення рівня цін зменшує реальну
вартість грошей і боргових зобов’язань. Реальний доход і багатство
перероз-

поділяються від “заощадливих” кредиторів до “розтратливих” боржників.
Оскільки схильність до витрачання доходу у боржників вища, аґреґована
схильність до споживання і сукупний попит зростають, а крива AD
пересувається праворуч [15].

Автономне збільшення інвестицій. Незалежно від ставки процента,
збільшенню інвестицій сприяють: 1) розвиток нових галузей виробництва та
освоєння нових територій; 2) поява нових технологій і ефективніших
зразків обладнання, які прискорюють моральне старіння капіталу і
вимагають його модернізації; 3) зростання прибутковості капіталу; 4)
зменшення товарних запасів і резервних потужностей виробництва; 5)
зменшення традиційних джерел і подорожчання природних ресурсів; 6)
оптимістичні сподівання та підприємницька ініціатива; 7) збільшення
державних інвестицій або замовлень, які потребують додаткових приватних
інвестицій.

Збільшення чистого експорту за незмінних внутрішніх цін. Сукупний попит
зростає: 1) при зниженні курсу національної валюти; 2) підвищенні цін на
імпортні товари; 3) збільшенні національного доходу країн-імпортерів
вітчизняних товарів; 4) зниженні схильності фірм та домогосподарств
країни до імпорту; 5) збільшенні державних закупівель вітчизняних
товарів за рахунок скорочення державних імпортних закупівель; 6)
збільшенні внутрішнього попиту на вітчизняні товари при здешевленні
товарів “критичного імпорту” — життєво важливих благ, що не мають
вітчизняних замінників за кількістю, якістю або ціною; 7) зменшенні
імпортної залежності від зовнішніх ринків постачання та збуту продукції;
8) збільшенні імпортної залежності інших країн світу від товарів, що є
предметом експорту країни; 9) скороченні пропозиції товарів, що є
предметом вітчизняного експорту, на світовому ринку; 10) збільшенні
зовнішнього попиту на товари вітчизняного виробництва внаслідок появи
нецінових конкурентних переваг — вищої якості, репутації або
популярності вітчизняних товарів, унікальних властивостей або вищої
ефективності нових зразків вітчизняних технологічних товарів, отримання
виключних прав на виробництво та продаж таких товарів.

Зміни нецінових факторів сукупного попиту в напрямках, протилежних
розглянутим, навпаки, зменшують сукупний попит і пересувають криву AD
ліворуч.

Конкретні чинники розглядаються як цінові або нецінові фактори сукупного
попиту залежно від причин, що викликають їхню зміну. Якщо, наприклад,
швидкість грошей в обігу, державні витрати, процентні ставки або чистий
експорт змінюються внаслідок зміни внутрішніх цін, — вони впливають як
цінові фактори. В інших випадках вони впливають як нецінові фактори.
Наприклад, чистий експорт країни може збільшитись на певну величину як
внаслідок зниження рівня внутрішніх цін, так і внаслідок зниження курсу
її валюти. У першому випадку матиме місце вплив цінового фактора:
збільшення сукупного попиту буде пов’язане з переходом вниз по кривій AD
на нижчий рівень цін. У другому випадку спостерігатиметься вплив
нецінового фактора: сукупний попит зростатиме внаслідок переміщення
кривої AD праворуч.

Однозначний вплив на сукупний попит чинять лише остаточні зміни в
чистому експорті, а не окремі фактори. Коли курс національної валюти
країни знижується або світові ціни зростають, товари вітчизняного
виробництва стають дешевшими від іноземних. Попит на них зростає, а
попит на імпорт, як правило, скорочується. Чистий експорт і сукупний
попит країни в результаті збільшуються. Але знецінення валюти або
підвищення зовнішніх цін матимуть протилежні наслідки, якщо видатки на
імпортні товари та послуги, від яких країна не може відмовитись (паливо,
електроенергія, обладнання, окремі продовольчі, медичні й побутові
товари, міжнародні транспортні послуги), зростуть у підсумку більше, ніж
доходи країни від експорту [5].

2. Сукупна пропозиція

Сукупна пропозиція (AS) — загальний обсяг товарів та послуг в економіці,
який може бути запропонований фірмами при певному рівні внутрішніх цін.
На зміни в сукупному попиті виробництво може відреаґувати як зміною
рівня цін, так і обсягу випуску. Зв’язок між рівнем цін та обсягом
сукупної пропозиції залежить від тривалості періоду, протягом якого
взаємодіють сукупний попит і пропозиція, ціни і витрати у виробництві.

2.1. Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді

Довгострокова крива сукупної пропозиції LRAS показана на моделі ADAS
вертикальною лінією (мал. 3).

Мал. 3. Нецінові фактори сукупного попиту

Обсяг сукупного випуску (У) визначається кількістю капіталу (К), праці
(L) та їхньою спільною продуктивністю (A): Y=Y(A,K,L). Всі наявні
фактори виробництва використовуються повною мірою, а їхні значення при
побудові кривої LRAS вважаються незмінними. Тому довгостроковий обсяг
сукупного випуску, якому відповідає крива сукупної пропозиції (YLRAS), є
постійним і дорівнює потенційному випуску: Y = YLKAS * Г

У довгостроковому періоді ціни на всі товари, номінальна заробітна плата
і процентні ставки абсолютно гнучкі і здатні вільно зростати або
знижуватись до будь-яких значень, необхідних для врівноваження попиту і
пропозиції. Тому рівноважний рівень цін довгострокової сукупної
пропозиції тако>й абсолютно гнучкий і може змінюватись у будь-якому
напрямку [4].

Довгострокова гнучкість цін і витрати виробництва: Звичайно, після
потрясінь на ринках ціни на товари і ресурси не відразу реаґують на
зміни в сукупному попиті або в умовах виробництва. Після шоку ціни і
витрати виробництва можуть, наприклад, залишатись незмінними. Але потім
їхня гнучкість відновлюється, і вони починають змінюватись. Ціни
пристосовуються до нових умов на боці сукупного попиту або пропозиції не
відразу безпомилково. Втім, з часом ціни, заробітна плата й процентні
ставки стають на “правильний” шлях і завдяки гнучкості змінюються так,
що в новій рівновазі сукупного попиту і пропозиції відновлюється
ситуація найкращого розподілу та використання ресурсів. У довгостроковій
тенденції економіка завжди прагне до найкращого використання ресурсів,
отже — до повної зайнятості і використання всього наявного капіталу.
Якщо обсяги капіталу та праці, технологічні та природні умови
виробництва не змінюються, довгостроковий обсяг сукупної пропозиції теж
залишатиметься незмінним.

Рівень цін виробництва в моделі AD-AS визначається обсягом номінальних
доходів капіталу та праці, витрачених у суспільному виробництві при
виготовленні як проміжної, так і кінцевої продукції. Найкращий розподіл
і повне використання факторів виробництва досягаються в тому випадку,
коли власники факторів виробництва розподіляють національний доход
пропорційно загальному внескові капіталу та праці у створення кінцевого
продукту. Такий найкращий розподіл доходу забезпечується тоді, коли
реальна заробітна плата робітників дорівнює граничному продуктові праці,
а реальний прибуток на капітал — граничному продукту капіталу. Якщо
обсяги факторів виробництва та їхня технологічна віддача незмінні, то
граничні продукти капіталу і праці — також величини постійні. В
довгостроковому періоді ціни та заробітна плата змінюються таким чином,
щоб встановити оптимальну реальну заробітну плату і прибутковість
капіталу, які забезпечують повну зайнятість. Оскільки, за припущенням,
вони є незмінними, то ціни, заробітна плата і витрати виробництва в
довгостроковому періоді змінюються пропорційно. Пропорційна зміна
номінальної заробітної плати й цін не впливає на реальні прибутки та
обсяг капіталу у виробництві, реальну заробітну плату і зайнятість.

Збільшення заробітної плати збільшує витрати підприємств, зменшує
прибутки власників капіталу і підвищує рівень цін. Але підвищення рівня
цін означає, що прибутки капіталу зростають у міру підвищення заробітної
плати, і прибутковість капіталу відновлюється. Зниження рівня цін в
умовах досконалого Ьинку також не впливає на реальну заробітну плату і
прибутковість (капіталу, оскільки конкуренція змушує підприємства
знижувати ціни на всі товари, а власників праці та капіталу — ціни на
всі фактори виробництва. Зниження рівня цін зменшує прибутки на капітал
і змушує робітників погоджуватись на зниження номінальної заробітної
плати або на звільнення. Зниження номінальної заробітної плати відновлює
прибутковість виробництва при попередньому рівні випуску, але не означає
зменшення реальних доходів робітників, оскільки ціни знижуються на таку
саму ве-

личину. Незважаючи на коливання номінальних змінних, реальна заробітна
плата і реальні доходи власників капіталу залишаються постійними. В
довгостроковому періоді відносні ціни, реальна заробітна плата,
прибутковість капіталу і питомі витрати факторів виробництва не зазнають
змін. Довгостроковий обсяг сукупного випуску виявляється найкращим для
всіх учасників суспільного виробництва і тому не змінюється.

Виробництво в довгостроковій рівновазі. У ситуації, коли випуск дорівнює
потенційному, всі, бажаючи працювати за оплату, що склалася на ринку
праці, мають роботу. Виробництво безперебійно забезпечується всіма
необхідними ресурсами і працює ритмічно. Структура виробництва
відповідає структурі сукупного попиту. Дефіцити та надлишки відсутні, і
вся призначена для продажу продукція реалізується. Обсяг товарних
запасів відповідає запланованим потребам виробництва і збуту.
Функціонування виробництва не веде до підвищення або зниження середніх
витрат на одиницю продукції. Тому тенденції до підвищення або зниження
рівня цін при незмінному сукупному попиті також не спостерігається.
Виробництво прибуткове у всіх галузях. Хоча прибутковість окремих
галузей може бути різною, але вона влаштовує всіх і стабільна, тому що
не виникає тенденції до міжгалузевого перетоку капіталу та перерозподілу
ресурсів. Стан економіки в цілому можна визнати не лише стабільним, але
й оптимальним [5].

Класична модель сукупної пропозиції. Поведінка сукупної пропозиції у
довгостроковому періоді найбільше відповідає класичним уявленням про
взаємозв’язок між загальним обсягом виробництва і цінами. Згідно з
класичною теорією, економіка — це сукупність досконалих ринків з
гнучкими цінами та заробітною платою. Номінальні величини (ціни,
номінальна заробітна плата, процентні ставки) абсолютно гнучкі. Вони
можуть не тільки підвищуватись, але й знижуватись, залежно від
співвідношення попиту і пропозиції на ринках. Через це номінальні змінні
(скажімо, ціни), які залежать від інших номінальних змінних (наприклад,
від пропозиції грошей і заробітної плати), а також від реальних факторів
(наприклад, від обсягу виробництва), не впливають на реальні змінні
(продуктивність праці, граничні витрати і обсяг виробництва, капітал,
інвестиції, реальну заробітну плату, рівень безробіття). Реальні
величини в економіці визначаються лише реальними змінними. Незалежність
реальних змінних від номінальних відома в теорії як класична дихотомія.
В довгостроковому періоді вона проявляється в нейтральності грошей.
Збільшення або зменшення пропозиції грошей змінює сукупний попит, але в
кінцевому рахунку впливає лише на рівень цін, заробітної плати і
процентних ставок. Обсяг сукупного випуску визначається реальними
факторами і за інших рівних умов залишається незмінним (мал. 3).
Збільшення пропозиції грошей пересуває криву AD праворуч вгору з рівня
AD0 на рівень ADr Рівновага сукупного попиту й сукупної пропозиції
переходить з точки А в точку В. Рівень цін зростає з Р0 до Рг Але
рівноважний обсяг виробництва YF залишається незмінним. ‘

Скільки триває довгостроковий період? Найчастіше в макроекономічних
дослідженнях довгостроковим періодом вважається проміжок часу тривалістю
10 років і більше. Але насправді довгостроковий і короткостроковий
періоди не є хронологічними визначеннями. Короткостроковий період — це
період довгострокової нерівноваги, час після шоку сукупного попиту або
сукупної пропозиції, протягом якого рівноважний обсяг сукупної
пропозиції відхиляється від потенційного випуску, а рівноважний рівень
цін нестабільний, тому що не відповідає своєму довгостроковому значенню.
Довгостроковий період -це проміжок часу, протягом якого величина
сукупної пропозиції відновлюється на рівні потенційного випуску, а
рівноважний рівень цін змінюється на потрібну для цього величину.
Довгостроковий період триває стільки часу, скільки потрібно цінам,
заробітній платі і процентним ставкам для відновлення довгострокової
рівноваги.

У класичній моделі AD-AS зміни номінальних величин відновлюють
довгострокову рівновагу відразу після шоку, швидко. Період
довгострокової нерівноваги практично відсутній. Тому короткостроковий
період у вищезазначеному визначенні відсутній, а довгостроковий
надзвичайно стислий. Короткостроковим у класичній моделі вважається
період, протягом якого реальні фактори виробництва і потенційний випуск
залишаються незмінними.

Насправді ціни інертні. Крім того, вони набагато менш гнучкі до
зниження, ніж до підвищення. Тому тривалість довгострокового періоду
залежить від конкретних обставин і може бути різною. Принаймні час,
якого вимагає відновлення довгострокової рівноваги AD-AS за рахунок
підвищення цін, набагато коротший, ніж час, потрібний для відновлення
рівноваги за рахунок зниження .цін.

Фактори довгострокової величини сукупної пропозиції. Потенційний випуск
зростає при збільшенні обсягів капіталу та праці або при зниженні
питомих витрат в результаті застосування у виробництві досягнень
науково-технічного прогресу, удосконалення організації виробництва,
підвищення рівня освіти населення і кваліфікації робочої сили. При
збільшенні потенційного випуску довгострокова крива сукупної пропозиції
пересувається праворуч. Збільшення потенційного випуску під впливом
зазначених факторів називається економічним зростанням.

Зменшення капіталу, скорочення чисельності населення, зниження рівня
кваліфікації робочої сили, вичерпання природних ресурсів та інші
несприятливі фактори зменшують потенційний випуск і пересувають
вертикальну криву LRAS ліворуч. Потенційний випуск зменшується внаслідок
не тільки фізичного зносу капіталу, але й морального старіння
виробництва. Здатність випускати неконкурентоспроможну продукцію з
допомогою технічно відсталого капіталу означає лише можливість
збільшення витрат на одиницю продукції, яка реально задовольняє кінцевий
попит. Фізичні обсяги суспільного капіталу і праці можуть залишатись
незмінними або навіть зростати, та коли вони морально застарівають —
частина виробничого капіталу все одно що виходить з ладу або руйнується
і робить зайвою відповідну частку робочої сили. Обсяг потенційного
випуску зменшується, і крива довгострокової сукупної пропозиції
пересувається ліворуч [15].

2.2. Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді

У довгостроковому періоді виробництво реаґує на зміни в сукупному попиті
виключно зміною цін, а обсяг виробництва при цьому не змінюється. Але чи
такою ж є короткострокова реакція виробництва на зміни в сукупному
попиті?

Найчастіше після збільшення пропозиції грошей або державних видатків
певний час в економіці спостерігаються інші ситуації.

1. Рівень цін може залишатись незмінним, а обсяг виробництва
збільшуватись (крива SRASt на мал. 4).

2. Рівень цін підвищується у міру збільшення сукупного випуску (крива
SRAS2 на мал. 4).

Мал.4. Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді

Перша крива сукупної пропозиції є крайнім випадком кейнсіанської моделі
AS з абсолютно жесткими цінами і заробітною платою і незмінним рівнем
середніх витрат. Друга крива є кейнсіанською моделлю, в якій середні
витрати і ціни виробництва при збільшенні сукупного випуску зростають.
На протилежність класичній теорії, кейнсіанський підхід виходить з
жорсткості номінальних і гнучкості реальних величин у короткостроковому
періоді. Кейнсіанська модель ґрунтується на припущенні, що економіка
складається з недосконалих ринків і функціонує в умовах неповного
використання факторів виробництва. Обсяг сукупної пропозиції звичайно
нижчий від потенційного випуску і залежить не від факторів виробництва,
яких достатньо, а від сукупного попиту. Тому кейнсіанську модель іноді
вважають моделлю сукупної пропозиції для депресивної економіки.

Причиною збільшення сукупної пропозиції в короткостроковому періоді є
незмінність середніх витрат виробництва, відповідних кожному можливому
обсягу сукупного випуску. Короткострокова крива сукупної пропозиції SRAS
будується для даного рівня середніх витрат виробництва при кожному
можливому значенні випуску.

При незмінних витратах та цінах стимулом для розширення виробництва є
зростання сукупного попиту і можливість збільшити прибуток за рахунок
продажу додаткової кількості продукції. Якщо рівень цін при незмінних
витратах підвищується, це означає збільшення прибутковості виробництва і
додатково стимулює його розширення.

Виробництво реаґує на збільшення сукупного попиту збільшенням випуску, а
на скорочення сукупного попиту — зменшенням обсягів виробництва. При
збільшенні сукупного попиту обсяг сукупної пропозиції в
короткостроковому періоді може перевищувати потенційний випуск, а при
скороченні сукупного попиту — бути меншим.

У короткостроковому періоді між сукупним попитом, цінами і обсягом
виробництва встановлюється позитивний взаємозв’язок, який порушує
класичну дихотомію і нейтральність грошей. На відміну від
довгострокового періоду, рівень цін може впливати на обсяг виробництва,
а обсяг виробництва — на рівень цін. Підвищення цін при незмінних
середніх витратах стимулює збільшення виробництва. А збільшення
сукупного випуску, як правило, призводить до підвищення рівня середніх
витрат і стає причиною підвищення цін.

Якщо середні витрати при збільшенні чи зменшенні сукупного випуску не
змінюються або ціни інертні, – короткострокова крива сукупної пропозиції
буде горизонтальною, як крива SRAS1 на мал. Якщо при збільшенні
виробництва і середніх витрат ціни зростатимуть, — крива
короткострокової сукупної пропозиції набуде позитивного нахилу, як крива
SRAS2 на мал. У графічній моделі SRAS підвищення рівня цін внаслідок
збільшення виробництва означає пересування умов рівноваги виробництва
уздовж кривої сукупної пропозиції праворуч. Зниження цін внаслідок
скорочення обсягів виробництва пересуває точку рівноваги вздовж
короткострокової кривої сукупної пропозиції ліворуч. Більша чутливість
цін і витрат до обсягу сукупного випуску означає крутішу короткострокову
криву сукупної пропозиції.

Збільшення рівня середніх витрат внаслідок загального підвищення цін,
заробітної плати або зростання інших витрат, не пов’язаних із
розширенням виробництва, означає підвищення рівня середніх витрат для
кожного можливого обсягу сукупної пропозиції. На графіку моделі AD-AS це
призводить до зсуву короткострокової кривої сукупної пропозиції SRAS
вгору на величину підвищення середніх витрат. Зменшення середніх витрат
і цін, не пов’язане із скороченням виробництва, пересуває
короткострокову криву сукупної пропозиції SRAS на відповідну величину
вниз. Чинники, що викликають підвищення або зниження очікуваного рівня
середніх витрат при кожному можливому обсязі сукупного випуску
називаються неціновими факторами сукупної пропозиції [15].

2.2.1. Причини жорсткості цін

Побудова короткострокової кривої сукупної пропозиції ґрунтується на
припущенні про тимчасову незмінність рівня середніх витрат виробництва
при підвищенні рівня цін. Досліджуючи випуск окремої фірми, ми можемо
припустити, що ціни на її продукцію зростають, а ціни на ресурси і
середні витрати виробництва залишаються незмінними. Реалістичним буде й
протилежне припущення. Обидва припущення не потребують пояснень на
мікроекономічному рівні. Але незмінність витрат при підвищенні цін в
економіці загалом вимагає обґрунтування, оскільки рівень цін та рівень
середніх витрат у суспільному виробництві повинні змінюватись однаково.

Резерви капіталу. В розпорядженні фірм є значні резерви капіталу у
вигляді незадіяних виробничих потужностей. Навіть у періоди циклічних
піднесень ділової активності наявні виробничі потужності сучасних
індустріальних країн використовуються лише на 70-80%. Головними
причинами збільшення резервів капіталу є зростання технологічних
резервів, прискорення морального старіння та збільшення масштабів
вибуття капіталу внаслідок науково-технічного прогресу, інтенсивні
структурні зміни у виробництві. Значні обсяги непрацюючого капіталу
підвищують жорсткість цін, тому що при розширенні сукупного попиту
випуск може збільшуватись за рахунок тимчасового використання
амортизованого обладнання як додаткового капіталу.

Резерви праці. Жорсткості цін сприяють: значна чисельність робочої сили,
що зайнята неповний робочий день або не має постійної роботи, міжнародна
міграція робочої сили, а також мобільна частка добровільно незайнятого
населення, яка при розширенні сукупного попиту входить до складу робочої
сили. Навіть в умовах повної зайнятості чисельність зазначених категорій
потенційної робочої сили залишається значною. Причинами існування
резервів робочої сили є жорсткість заробітної плати, дискримінація при
працевлаштуванні та недосконалість статистики зайнятості (див. част. II,
тема 3). Одночасна наявність резервів капіталу і праці додатково посилює
короткострокову жорсткість цін та гнучкість сукупного випуску, оскільки
дозволяє пропорційно збільшувати працю і капітал при тимчасовому
розширенні виробництва без збільшення питомих витрат.

Товарні запаси. Для забезпечення ритмічності виробництва фірми
підтримують певний запас палива, сировини, витратних матеріалів,
комплектів для ремонту обладнання. Для надійного забезпечення контрактів
на поставку вони утримують також певний запас готової продукції. Обсяг
товарних запасів нормується кількістю днів виробництва та збуту
продукції, забезпечуваних запасами. Товарні запаси є витратами,
зробленими за вчорашніми цінами. Тому певний час підприємства можуть
працювати за рахунок зменшення товарних запасів без зростання витрат.
Завдяки товарним запасам ціни на ресурси і навіть загальний рівень цін
можуть певний час залишатись незмінними. Там, де утворення товарних
запасів неможливе або їхнє утримання коштує надто дорого, фірми прагнуть
замінити нерухомі товарні запаси “запасом” термінових контрактів на
поставку і збут продукції за фіксованими цінами.

Контракти з фіксованими цінами. Поширення термінових угод, ціни яких не
переглядаються протягом обумовленого періоду, сприяє тому, що при
скороченні або розширенні сукупного попиту ціни на ресурси залишаються
незмінними, а сукупний випуск у цей час відповідно зростає або
зменшується. Жорсткість рівня цін залежить від поширеності угод з
фіксованими цінами серед економічних аґентів, терміну укладання і
залишкового строку дії контрактів на момент шоку. Чим більша частка угод
між фірмами, а також власниками факторів виробництва передбачає
фіксовані ціни, тим жорсткішим буде рівень цін у короткостроковому
періоді. Як правило, довгострокові контракти з фіксованими цінами на
збут продукції балансуються з кількістю термінових контрактів на
постачання ресурсів, що додатково посилює жорсткість цін. Найчастіше
фіксовані ціни передбачаються контрактами на поставку палива та
електроенергії, природної сировини, надання комунальних та транспортних
послуг, оренди приміщень, землі, кредиту та найму робочої сили. За
звичайних умов термін фіксації цін в таких угодах, як правило, один рік.
Тривала інфляція, ділова та фінансова нестабільність скорочують термін
фіксації цін в угодах і підвищують гнучкість цін. Тому довгострокові
контракти з фіксованими умовами найпоширеніші в країнах з упорядкованими
фінансами і помірною інфляцією, значними розмірами та масштабами
виробничо-збутової діяльності провідних фірм, жорсткими бюджетними
обмеженнями підприємств, високим рівнем правової захищеності угод.

Державне регулювання цін на визначальні ресурси. Ціни на такі ресурси,
як нафта, газ, бензин, комунальні послуги та електроенергія, важливі для
стану всіх секторів економіки і звичайно контролюються урядами.
Підвищення цін на такі ресурси відбувається одразу шляхом значного
підвищення, після чого вони тривалий час знову залишаються жорсткими,
навіть коли витрати на їхнє виробництво та імпорт зростають.

Жорстка заробітна плата. Одна з основних причин негнучкості цін є
жорсткість заробітної плати, частка якої у більшості країн складає
близько 70% суспільних витрат (ВВП). У період дії контрактів по найму
праці ставки заробітної плати не змінюються. Тому при збільшенні
сукупного попиту виробництво протягом залишкового строку контрактів
розширюється, а при зменшенні сукупного попиту – скорочується. Чим довші
строки передбачаються контрактами по найму праці, тим жорсткішими є
середні витрати й ціни.

Важливою особливістю номінальної заробітної плати є її жорсткість до
зниження. Причинами негнучкості заробітної плати є порушення умов
конкуренції на ринку праці: застосування мінімальних тарифів оплати
праці, вплив профспілок, конкуренція підприємців за кваліфіковану робочу
силу шляхом встановлення стимулюючої заробітної плати. Важливими
причинами жорсткості заробітної плати залишається соціальна
дискримінація при працевлаштуванні (расова, за статтю та за віком), а
також дискримінація аутсайдерів (претендентів на робочі місця)
інсайдерами (власниками фірм, менеджерами, профспілками та найманими
робітниками, що зайняли робочі місця). Конкуренція на ринку праці між
інсайдерами та аутсайдерами, хронічне та приховане безробіття є
додатковими причинами короткострокової жорсткості заробітної плати у
періоди циклічних підйомів. Жорсткості

У США, наприклад, колективні угоди по найму робочої сили з профспілками
укладаються строком на 3 роки. Індивідуальні контракти по найму праці
укладаються, як правило, на 1 рік. заробітної плати протидіють
антипрофспілкові заходи, спрямовані на демонополізацію ринку праці, і
застосування фірмами систем участі найманих працівників у прибутках [6].

Ринкові умови. Жорсткості цін сприяють жорсткість інституційних
бюджетних обмежень та конкурентна боротьба на ринках. Інституційні
бюджетні обмеження визначають майнову та фінансову відповідальність
економічних аґентів за результати господарювання. Жорсткість бюджетних
обмежень забезпечується інститутами приватної власності,
самофінансування, банкрутства та ін. Інституційні обмеження створюють
передумови для конкуренції. Відсутність інституційних бюджетних обмежень
робить ціни гнучкими до підвищення і жорсткими до зниження, незалежно
від наявності інших факторів. Надмірно м’які бюджетні обмеження
підприємств, обумовлені відсутністю інституційних основ ринкової
конкуренції, залишаються однією з головних причин високої гнучкості цін,
інфляції та взаємозаборгованості в економіках колишніх радянських
республік. При жорстких інституційних бюджетних обмеженнях гнучкість цін
залежить від гостроти і форм конкурентної боротьби на ринках.
Конкуренція між значною кількістю невеликих фірм посилює жорсткість цін
у напрямку зростання і послаблює жорсткість цін до зниження. Але якщо на
ринках конкурує обмежена кількість великих фірм, то причинами жорсткості
цін сукупної пропозиції можуть бути інші фактори. Перегляд цін в окремих
випадках пов’язаний з чималими витратами на заміну прейскурантів,
передрукування і розсилку каталогів, переорієнтацією збуту продукції.
Тому при підвищенні рівня цін фірми певний час можуть продавати
продукцію за старими цінами. При підвищенні або зниженні фірмами
індивідуальних цін можуть створюватись вигоди для конкурентів. Для того
щоб уникнути подібних зовнішніх ефектів, їхньої зволікають з переглядом
заробітних плат і цін, що є однією з причин короткострокової жорсткості.
В умовах недосконалої інформації про ринки і можливі дії конкурентів
учасники ринку незалежно один від одного обирають, як правило,
однаковий, найменш ризикований варіант поведінки, безпрограшний для
фірми, але не обов’язково вигідний для споживачів. Описана ситуація,
відома під назвою “провал координації”, також є причиною жорсткості цін.

Відкритість економіки. Міжнародний розподіл праці, високий рівень
спеціалізації та кооперації національних економік у світовому
господарстві роблять їх залежними від міжнародної конкуренції, світових
цін та процентних ставок. Відкритість економіки і лібералізація
зовнішньої торгівлі в цілому підвищують жорсткість цін, особливо у
напрямку зниження. Жорсткості цін однозначно сприяють міжнародна
конкуренція, міжнародний кредит та міграція робочої сили. Внутрішні ціни
і процентні ставки відкритої економіки йдуть за світовою тенденцією.
Стабільність світових цін робить внутрішні ціни жорсткішими, а
нестабільність навпаки — гнучкішими. Короткострокове зниження
міжнародної вартості вітчизняних товарів досягається, як правило, за
рахунок девальвації внутрішньої валюти, а не зниження рівня цін. Сучасна
система валютних курсів збільшує гнучкість цін сукупної пропозиції у бік
підвищення, але зменшує їхню гнучкість до зниження [10].

2.2.2. Цінові фактори сукупної пропозиції

Цінові фактори визначають нахил короткострокової кривої сукупної
пропозицій. До цінових факторів належать різноманітні причини, які
сприяють або, навпаки, протидіють зростанню середніх витрат і підвищенню
рівня цін при збільшенні сукупного випуску. Чим більшою тенденцією до
зростання рівня середніх витрат і рівня цін при збільшенні випуску
характеризується суспільне виробництво, тим більшим кутом нахилу до
горизонтальної осі сукупного випуску характеризується крива SRAS.

Цінові фактори сукупної пропозиції поділяються на дві основні групи:

1. Головною причиною підвищення рівня цін при збільшенні сукупного
випуску є зростання витрат виробництва на одиницю продукції кінцевого
використання. Причиною загального підвищення цін сукупної пропозиції є
тенденція до збільшення індивідуальних витрат підприємств при розширенні
випуску. Причинами зростання відносних цін на ресурси є структурні
диспропорції та загальна обмеженість вироблених і природних ресурсів
виробництва. Загальним макроекономічним наслідком дії зазначених
факторів є поступове збільшення частки проміжного споживання вироблених
товарів та послуг у виробництві і зменшення частки продукції, що
залишилась для кінцевого використання. Обсяг продукції кінцевого
споживання (ВВП) в результаті збільшення виробництва зростає, але
проміжне споживання і попит зростають швидше. Тому суспільні витрати і
рівень цін виробництва при цьому також підвищуються.

Фактори зростання середніх витрат виробництва при збільшенні сукупного
випуску наведено в таблиці 2.

1. Індивідуальні середні витрати при перевищенні оптимального випуску

• Виникнення “вузьких місць” при забезпеченні додаткового випуску
сировиною, приміщеннями, комплектуючими виробами, технологічним
обладнанням, фахівцями потрібних професій, транспортом.

• Використання резервних потужностей з нижчою ефективністю.

• Заміщення технологій, обладнання та складових матеріальних витрат.

• Збільшення та інтенсифікація праці при незмінних обсягах капіталу.

• Зростання середніх витрат внаслідок зниження віддачі обладнання та
матеріальних ресурсів при збільшенні інтенсивності праці й використання
обладнання.

• Залучення додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації.

2. Структурні зміни та природні умови

• Нерівномірне досягнення повної зайнятості в окремих галузях.

• Утворення структурних диспропорцій па ринку ресурсів, підвищення ціп
на відносно дефіцитні ресурси і фактори виробництва.

• Розширення сукупного попиту за рахунок товарів з більшими питомими
витратами праці, капіталу й матеріальних ресурсів.

• Розширення випуску за рахунок збільшення кількості діючих підприємств.

• Розширення випуску па менш ефективних підприємствах.

• Збільшення масштабів перерозподілу ресурсів.

• Використання дорогих природних ресурсів, які звичайно не
використовуються.

• Виробництво за межами сезонного періоду, порушення ритмічності
виробництва.

3. Зовнішньоекономічні фактори

• Розширення збуту па дорогих ринках (нових, віддалених, нсосвоєних,
зайнятих, захищених тарифами, регульованих та корумпованих).

• Імпортні тарифи, податки та квоти па товари, що є ресурсами
виробництва.

• Плата за перевищення експортних та внутрішніх квот па реалізацію.

• Антидемпінгові включення в ціни вітчизняних експортерів.

Інституційні фактори

Ставки податків на додану вартість та з обігу.

Обмежувальні нормативи використання ресурсів і техногенного
навантаження.

• Прогресивні ставки рентних платежів за використання природних
ресурсів.

• Прогресивні тарифи за понаднормове споживання палива та
електроенергії.

• Екологічні нормативи та санкції.

• Штрафи за порушення норм санітарної, трудової, технічної та пожежної
безпеки.

2. Іншою причиною підвищення цін при збільшенні випуску є введення
додаткових витрат у ціни. Внаслідок конкуренції, державного регулювання
та інерційності цін у короткостроковому періоді далеко не всі додаткові
витрати вводяться в ціни одразу. Тому більшість факторів жорсткості цін
є одночасно факторами нечутливості цін сукупної пропозиції до середніх
витрат при збільшенні випуску протягом короткострокового періоду.
Жорсткість цін зменшує чутливість їх до випуску і робить короткострокову
криву сукупної пропозиції SRAS похилішою.

Мал. 5. Податки та обов’язкові платежі

Механізми впливу більшості факторів зростання середніх витрат при
збільшенні випуску, наведені в таблиці 2, добре знайомі і не потребують
особливих коментарів. Детальніше розглянемо лише вплив непрямих податків
на підприємства.

Податки та обов’язкові платежі, які нараховуються на додану вартість,
фонд заробітної плати або вартість реалізованої продукції, є
обов’язковими додатковими витратами фірм, які закладаються ними в ціни і
підвищують рівень цін сукупної пропозиції при кожному можливому обсягу
ВВП. Оскільки непрямі податки й платежі змі-

нюються залежно від номінального доходу, їхнє впровадження не лише
пересуває криву сукупної пропозиції ліворуч, але й змінює кут нахилу
короткострокової кривої SRAS: крива SRAS на мал. 5 є кривою SRAS із
нарахованим податком на додану вартість TAV у ціні Р. Прогресивні та
пропорційні ставки непрямих податків підсилюють чутливість цін до
збільшення випуску і роблять криву сукупної пропозиції крутішою (крива
SRAS2 на мал. 5). Чим вищі ставки непрямих податків, тим ближча крива
сукупної пропозиції до класичної вертикальної лінії.

Ставка непрямого податку за доходом відіграє роль коефіцієнта, що
підсилює чутливість цін короткострокової сукупної пропозиції до випуску,
обумовлену впливом інших факторів. Непрямі податки змінюють нахил
короткострокової кривої сукупної пропозиції тільки в тому випадку, коли
остання має позитивний нахил. Якщо ж ціни в короткостроковому періоді
абсолютно гнучкі або, навпаки, абсолютно жорсткі, то непрямі податки не

змінюють нахил кривої сукупної пропозиції (мал. 6).

2.2.3. Нецінові фактори сукупної пропозиції

Неціновими факторами називаються причини підвищення або зниження рівня
середніх витрат виробництва, не пов’язані із зміною обсягів випуску.
Основні не-цінові фактори наведені в таблиці 3.

Вплив нецінових факторів на сукупну пропозицію залежить від того, до
якого типу змінних —реальних чи номінальних — вони належать.

Реальні змінні одночасно .впливають як на величину потенційного випуску,
так і на короткострокову криву сукупної пропозиції SRAS, пересуваючи її
ліворуч або праворуч (мал.7) разом з довгостроковою кривою сукупної
пропозиції LRAS. Нецінові фактори, що є реальними змінними, представлені
в таблиці 3 стрілками, які означають зсув відповідної кривої сукупної
пропозиції ліворуч ““, як на мал. 7. Реальні змінні,
які чинять на сукупну пропозицію короткочасний вплив, практично не
впливають на обсяг довгострокової сукупної пропозиції.

Номінальні змінні впливають лише на короткострокову криву сукупної
пропозиції SRAS, пересуваючи її догори “Т” або донизу “і”, як на мал. 8,
а обсяг потенційного випуску і довгострокова крива LRAS залишаються при
цьому незмінними. При зростанні рівня середніх витрат, обумовлених
впливом номінальних нецінових факторів (наприклад, зміною рівня цін,
заробітної плати або інфляційних очікувань), рівень цін виробництва при
кожному можливому обсягу випуску підвищується, і короткострокова крива
сукупної пропозиції SRAS0 на мал. 8 пересувається вгору на величину
зростання середніх витрат (SRAS^. Зниження середніх витрат під впливом
нецінових факторів знижує рівень цін виробництва для кожного можливого
обсягу випуску. Відповідно, короткострокова крива сукупної пропозиції
SRASg пересувається вниз на величину зниження рівня середніх витрат
(SRAS2).

Втім, номінальні змінні не впливають на обсяг потенційного випуску лише
на досконалих ринках, де виконуються умови класичної дихотомії і
принаймні в довгостроковому періоді ціни та заробітна плата є абсолютно
гнучкими не лише в бік підвищення, але і в напрямку зниження. На-

справді ціни та заробітна плата виявляють значну негнучкість до зниження
в довгостроковому періоді. Тому при відсутності цілеспрямованої політики
доходів, що кориґує негнучкість номінальних змінних, зміни “витратних”
номінальних величин, які відзначаються довгостроковою стабільністю
(наприклад, ставки податків на підприємства), можуть вести до скорочення
або до збільшення потенційного випуску: разом пересувати криві LRAS та
SRAS ліворуч ” “, впливаючи як реальні змінні.

В групі інституційних чинників додаткових витрат виробництва слід
звернути увагу на видатки підприємницької діяльності – типові в
конкретних умовах даного суспільства трансакційні та чисті видатки
здійснення підприємницької діяльності. Обов’язкові амортизаційні
відрахування і податки на підприємства є, власне кажучи, офіційною
складовою суспільних видатків бізнесу при здійсненні угод. Спільна риса
зазначених факторів така, що вони є обов’язковими загальними додатковими
витратами підприємств, які здебільшого закладають у ціни. Відмінність
полягає в тому, що амортизаційні та податкові фактори додаткових витрат
меншою мірою скорочують довгостроковий обсяг потенційного випуску, ніж
набагато менші за розмірами інші трансакційні та чисті видатки бізнесу,
особливо тіньового характеру. Значні видатки “входу і виходу” (витрати
часу і коштів на одержання дозволу, реєстрацію, ліцензування діяльності,
придбання документації, відкриття банківського рахунку, оренду
приміщення, звільнення співробітників при ліквідації фірми тощо)
зменшують масштаби приватної підприємницької діяльності, особливо в
сфері дрібного бізнесу. Високі трансакційні та чисті видатки бізнесу,
пов’язані з бюрократичними перешкодами, втраченими вигодами та прямими
збитками від втручання органів влади, з правовою нестабільністю, роблять
бізнес важкою і дорогою справою. В умовах відкритої економіки платою за
високі витрати на ведення бізнесу стає відсутність іноземних інвестицій,
втеча капіталу, вивіз ресурсів, іміграція найіні-ціативнішого та
кваліфікованого населення [7].

3. Рівновага сукупного попиту і пропозиції

Стимулювальна політика розширення сукупного попиту. Уряд може
стимулювати збільшення виробництва і національного доходу з допомогою
заходів, які збільшують сукупний попит. При збільшенні пропозиції
грошей, зниженні податків або збільшенні державних закупівель крива
сукупного попиту AD зсувається праворуч. Умови початкової рівноваги
порушуються, і економіка зазнає шоку попиту.

Розглянемо, як буде змінюватись при цьому рівновага у моделі AD—AS для
кейнсіанської моделі короткострокової сукупної пропозиції, у якій
припускається абсолютна жорсткість цін та заробітної плати в
короткостроковому періоді. На мал. 9 вона показана горизонтальною кривою
SRASg.

Початкова рівновага. Крива сукупного попиту AD0, довгострокова крива
сукупної пропозиції LRAS і короткострокова крива сукупної пропозиції
SRASg

перетинаються в точці А, де спостерігається довгострокова рівновага
сукупного попиту і сукупної пропозиції. В точці А заплановані видатки
домогосподарств, підприємств, уряду та іноземців (сукупний попит)
дорівнюють запланованим доходам виробників від продажу товарів та послуг
(сукупній пропозиції). При сукупному випуску Y0=YF та рівноважній ціні
ров економіці спостерігається повна зайнятість, найкращий розподіл та
використання ресурсів у виробництві.

Короткострокова рівновага. Розширення сукупного попиту з ADg до AD1
порушує довгострокову рівновагу. Але жорстка заробітна плата залишається
незмінною. Найближчим часом підприємства не передбачають загального
підвищення цін. Тому рівень цін і витрат сукупної пропозиції Рд у точці
А також не змінюється. Розширення сукупного попиту дає змогу фірмам
збільшити прибутки за рахунок додаткового випуску продукції і стимулює
збільшення виробництва товарів. Залежно від гнучкості цін і витрат при
розширенні сукупного випуску, економіка може досягти нової точки
короткострокової рівноваги при вищих або незмінних цінах. В крайній
кейнсіанській моделі з абсолютно жорсткими цінами рівень цін не зростає
тому, що середні витрати виробництва при збільшенні випуску залишаються
незмінними і виробництво виявляється набагато гнучкішим за ціни.
Протягом короткого часу, поки заробітна плата і ціни залишаються
незмінними, обсяг виробництва товарів і послуг збільшується з Y0 до Yf і
додатковий сукупний попит повністю задовольняється виробництвом при
попередньому рівні цін Р0. Рівень витрат матеріальних ресурсів та праці
на одиницю виробленої продукції при збільшенні випуску вище його
потенційного рівня підвищується, але внаслідок інертності цін і
жорсткості заробітної плати не відбивається на цінах продукції, і,
фактично, середні витрати виробництва залишаються незмінними протягом
усього короткострокового періоду. Точка рівноваги пересувається на
кривій сукупної пропозиції SRAS0 з точки А в точку короткострокової
рівноваги В. Можливість розширення сукупного випуску в точці
корокострокової рівноваги В обмежується сукупним попитом AD1 і
припиняється.

Відновлення довгострокової рівноваги. У точці В рівновага AD-AS
нестабільна: попит на ресурси з боку підприємств зріс, безробіття
знизилось нижче природного рівня. Заробітна плата й ціни на ресурси
починають зростати, і ціни втрачають жорсткість. Прибутковість
виробництва зменшується, і сукупний випуск починає скорочуватись. У
момент, коли гнучкість цін за витратами відновлюється й ціни починають
зростати, а випуск скорочуватись, короткостроковий період закінчується.
Підвищення цін на ресурси викликає додаткове підвищення загального рівня
цін і середніх витрат. Крива короткострокової сукупної пропозиції SRAS0
піднімається вгору. Підвищення рівня цін і витрат припиняється в точці
нової довгострокової рівноваги С. У новій довгостроковій рівновазі обсяг
випуску скорочується до потенційного (F0=Ff), а рівень цін підвищується
з Р0 до Рг У новій точці довгострокової і короткострокової рівноваги С,
як і в точці А, рівень цін відповідає очікуваному рівневі середніх
витрат при потенційному обсягу виробництва [5].

Інфляція попиту. Довгостроковим наслідком стимулювальної політики є
підвищення рівня цін. Якщо припустити, що стимулювальна політика буде
тривати далі, то криві сукупного попиту і сукупної пропозиції на мал. 9
почнуть рухатися вгору, і в економіці виникне інфляція, обумовлена
розширенням сукупного попиту.

Інфляція витрат. Ринок може зазнавати потрясінь не лише внаслідок змін у
сукупному попиті, але і внаслідок шоків сукупної пропозиції, коли зміни
у витратах виробництва (вплив нецінових факторів) пересувають криву
сукупної пропозиції (мал. 10). Припустімо, внаслідок підвищення світових
цін на паливо та електроенергію середні витрати і внутрішні ціни
виробництва зросли. Крива SRASg піднялась угору до рівня SRASr У
короткостроковому періоді рівновага переходить по новій кривій сукупного
попиту з точки А в точку В. Обсяг виробництва скорочується з Yg=YF до Yr
Рівень цін підвищився з Р0 до Рг Якщо зовнішній ціновий шок тимчасовий,
то в довгостроковому періоді зовнішні ціни, витрати виробництва та
рівень внутрішніх цін знизяться до попереднього рівня, і на ринку
відновиться початкова довгострокова рівновага в точці А. Якщо шок
пропозиції довготривалий, але ціни й заробітна плата абсолютно гнучкі до
зниження, то з часом заробітна плата, витрати й ціни почнуть
скорочуватись. Виробництво пристосується до нових цін на імпортні
ресурси. Крива SRAS1 знизиться до рівня SRAS0, і обсяг випуску в новій
довгостроковій рівновазі досягне потенційного.

Негнучкість цін до зниження. Але припустімо, що ціни виробництва й
заробітна плата виявились негнучкими до зниження в довгостроковому
періоді. В умовах довгострокової жорсткості ціни легко зростають, але
потім не знижуються. Тому відновлення потенційного випуску при нижчому
рівні цін неможливе. Зменшення сукупного попиту або інфляція витрат в
умовах довгострокової негнучкості цін ведуть до скорочення
довгострокового рівноважного випуску нижче потенційного. Рівень витрат
виробництва і короткострокова крива сукупної пропозиції SRAS1 на мал. 10
не знизяться. Довгостроковий обсяг сукупної пропозиції залишиться на
рівні 7Я меншому від потенційного, і виробництво зазнає довгострокового
спаду — депресії.

Стабілізація виробництва. Відновлення довгострокової рівноваги на рівні
потенційного випуску в умовах жорсткості цін до зниження потребує
збільшення сукупного попиту (мал. 10). Для цього уряд збільшує сукупний
попит з ADg до AD1 і дає виробництву можливість повернутись до
потенційного випуску. Якщо крива SRAS1 не посунеться вгору під впливом
інфляційних очікувань або чергового зростання витрат на імпортні
ресурси, то політика стабілізації буде вдалою.

Стагфляція. Але якщо інфляція попиту доповниться інфляцією витрат, то
при збільшенні сукупного попиту з AD0 до AD1 крива SRAS1 підвищиться до
SRAS2. Рівень цін зросте з Р1 до Р2, а довгостроковий випуск так і
залишиться на рівні Yr меншому від потенційного. Повторна спроба
стабілізації може посилити інфляційні очікування підприємств настільки,
що підвищення кривої SRAS буде постійно випереджати розширення сукупного
попиту. Інфляція у довгостроковій рівновазі прискориться, а
довгостроковий обсяг сукупної пропозиції ще більше скоротиться. Таке
поєднання інфляції і спаду виробництва у довгостроковому періоді
(стагнації) називається стагфляцією.

Висновки

З вищесказаного можна зробити наступні висновки:

Модель економічного кругообігу дає загальне уявлення про економічну
рівновагу. Тому вона не може відповісти на питання, яким чином ринковий
механізм забезпечує цю рівновагу. Щоб відповісти на це запитання
потрібно уявити все виробництво товарів та послуг як один сукупний
товар, тобто як реальний ВВП (національний продукт) і розглянути такі
категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція.

Сукупний попит (СПо) – це реальний обсяг національного продукту, який
економіка має намір закупити з метою задоволення своїх платоспроміжних
потреб. У грошовій (номінальній) формі сукупний попит визначається
сукупними витратами економіки на закупівлю товарів та послуг, які
складаються із споживчих витрат, валових інвестицій, державних закупок і
чистого експорту. Співвідношення між сукупним попитом і сукупними
витратами можна виразити формулою:

Спо · Ц = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ,

де Ц – середня ціна на товари та послуги.

Сукупний попит знаходиться в оберненій залежності від ціни. Сукупна
пропозиція (СПр) – це такий загальний обсяг національного продукту, який
економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

Потенційна величина сукупної пропозиції залежить від запасу капіталу та
технологічного рівня виробництва. В межах потенційної величини сукупна
пропозиція є функцією товарних цін та середніх витрат (СеВ), тобто
витрат на виробництво одиниці товару:

СПр = f (Ц; СеВ).

Наведена функція свідчить про те, що на сукупну пропозицію впливають два
види факторів: ціна і нецінові фактори, вплив яких опосередковується
через середні витрати.

Кейнсіанська модель сукупної пропозиції виникла на грунті конструктивної
критики класичної моделі. Але кейнсіанська модель має декілька
різновидностей. Один із її варіантів, який називається крайнім випадком,
полягає в тому, що суспільні фактори змішаної економіки стримують в
короткостроковому періоді ціни і заплату від миттєвого реагування на
сукупний попит. Це означає, що в такій моделі як ціни, так і зарплата є
негнучкими. За цих умов сукупна пропозиція змінюється пропорційно зміні
сукупного попиту. Оскільки ціни стабільні, то внаслідок цього крива
сукупної пропозиції приймає вигляд горизонтальної лінії.

Але реальна економіка свідчить, що негнучкість цін є не правилом, а
крайнім випадком, який може виникати лише в екстремальних умовах, коли
держава тимчасово блокує ціни. Отже, крайній випадок кейнсіанської
моделі – це модель сукупної пропозиції для екстремальних умов.

У нормальних умовах ціни вільно формуються ринком: тому є гнучкими,
тобто еластичними стосовно сукупного попиту. Цю обставину враховує
основний варіант кейнсіанської моделі сукупної пропозиції, згідно з яким
негнучкою є лише зарплата. Тому під кейнсіанською моделлю сукупної
пропозиції доцільно розуміти її основний варіант.

Згідно з кейнсіанською моделлю зарплата змінюється на так легко і
швидко, як це уявляють прихильники класичної моделі. Негнучкість
зарплати кейнсіанці пояснюють існуванням суспільних факторів.

У першу чергу до них відносяться колективні угоди між профспілками і
підприємцями, якими передбачається незмінність зарплат протягом терміну
дії цих угод. Цьому сприяє також закон про мінімальну зарплату та де
стимулюючий вплив зниження зарплати на продуктивність праці робітників,
що в певних межах стримує підприємців від її зниження.

Але незважаючи на негнучкість зарплати підприємці все ж будуть змушені
змінювати ціни згідно зі зміною сукупного попиту. Це пояснюється ефектом
конкуренції. Так, в умовах падіння сукупного попиту конкуренція, що
зростає між виробниками товарів, примусить їх знижувати ціни з метою
уникнення затоварювання. В умовах зростання сукупного попиту конкуренція
між покупцями викличе зростання товарних цін. В умовах різного рівня
зайнятості суттєвість цінових змін буде різною, що впливає на форму
кривої сукупності пропозиції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

Алексеева В.Е., Арфеева М.В., Овчинников Г.П. Микроэкономика.
Макроэкономика. Санкт-Петербург:Михайлова В.А.,1997, с.447.

Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. –К.,
1997.

Баликоев В.В. Общая экономическая теория –Новосибирск. 1997.- С.
338-346.

Барр Раймон. Политэкономия. – М., 1995.

Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. – К., 1998.

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.
Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998, с.348, с.503.

Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. С-Пб.:
С-Пб. УЭФ, 1998, с.447.

Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. С-Пб.,: Литера плюс, 1997, 448
с.

Задоя А.О. Мікроекономіка. Київ: Т-во “Знання”, КОО, 2000, с.176.

Кара гадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля,
1997,с.208.

Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.

Маккопнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. — М.: Республика, 1992.

Мэнкыо Н. Г. Макроэкономика. — М.: Изд-во МГУ, 199

СаксДж. Д., Ларреп Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход. — М.: Дело,
1996. (Пер. с англ.)

Семюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1997.

Фишер С, Дорибуш Р., Шмалепзи Р. Экономика. — М.: Дело, 1993.

PAGE

PAGE 25

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020