МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

На тему: “Прямі податки як регулятор доходів фізичних осіб”

РЕФЕРАТ

Робота написана на основі законодавчих та нормативних документів
України, даних комітету статистики України, публікацій в наукових та
навчальних виданнях, висвітлено систему оподаткування доходів фізичних
осіб в Україні та розглянуто основні проблеми, пов’язані з цим питанням.

В першому розділі роботи розкрито історичні аспекти розвитку
оподаткування громадян з часів виникнення держав та податків до нашого
часу та розглянуто основні податки, які сплачують громадяни України в
даний час, та які, так чи інакше, впливають на чистий дохід
кожного-громадянина.

Також в цьому ж розділі, на основі даних комітету статистики України та
звітів ДПАУ, проаналізовано зміну питомої ваги податків з фізичних осіб
в структурі доходів зведеного бюджету України, зроблено висновки про те,
що суми надходжень прямих податків з громадян продовжують зростати, і їх
частка в доходах бюджету збільшується, що говорить про те, що Україна в
своєму економічному розвитку наближається до економічно високо
розвинутих країн світу.

В другому розділі, на основі даних з ДПІ шевченківського району міста
Києва досліджено порядок стягнення, прибуткового податку з громадян, та
проаналізовано, динаміку надходження цього податку до місцевого бюджету.
На основі законодавчих та нормативних документів, проведено аналіз
зміни ставок прибуткового податку з громадян з часу прийняття Декрету
КМУ «Про прибутковий податок з громадян» до теперішнього часу; на основі
даних комітету статистики України, проаналізовано взаємозв’язок між
рівнем доходів громадян, податками та пропозицією праці, зроблено
висновки про те, що за допомогою зміни податкових ставок держава не
тільки регулює доходи громадян, але і безпосередньо впливає на рішення
громадян щодо споживання і заощадження, що в свою чергу впливає на
сукупний попит та сукупну пропозицію.

В третьому розділі роботи розглянуто напрямки удосконалення
оподаткування населення в сучасних економічних умовах. Пропозиції по
удосконаленню оподаткування доходів громадян зроблено на основі досвіду
розвинутих країн світу; проаналізовано роботу вітчизняних науковців щодо
цього актуального питання, запропоновано деякі тактичні кроки щодо
організації оподаткування доходів громадян.

В четвертому розділі розглянуто проблеми охорони праці в органах
родаткової служби, та шляхи її покращення. Зроблено висновки які фактори
рогано впливають на працездатністьпрацівників податкової служби.

Зміст

Розділ 1. Становлення та розвиток оподаткування
громадян.111.1.Виникнення та розвиток прибуткового податку з
населення111.2.Місце прибуткового податку з громадян в системі
оподаткування України, та в структурі доходів бюджету.

21Розділ 2.Аналіз оподаткування прибутку фізичних осіб в
Україні.472.1.Порядок стягнення прибуткового податку з
громадян.472.2.Аналіз прогресивності прибуткового податку в
Україні.542.3.Взаємозв’язок між рівнем доходів громадян, податками, та
пропозицією праці.

64Розділ 3.Напрями удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в
Україні.

813.1.Досвід розвинутих країн світу в оподаткуванні доходів фізичних
осіб.

813.2Організаційні заходи по забезпеченню ефективного справляння
податків з громадян.

96Розділ 4.Засади організації охорони праці в Державній податковій
службі України

1154.1.Основні законодавчі акта щодо охорони праці1154.2.Причини та
основні заходи нещасних випадків та травмування працівників ДПС України

1164.3.Небезпека при роботі з ПК і захист від нього

122висновок134Список використаних джерел142додатки147вступc

ВСТУП

На шляху переходу нашої країни до ринкових відносин особливо актуальною
є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини
державного бюджету.

Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від
ефективності діяльності податкової служби, а також розробки науково
обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям
сьогоднішнього дня, забезпечувала зростання податкових надходжень до
бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів.

В Україні конституційнo закріплено обов’язок сплачувати податки і збори
у порядку і розмірах, встановлених законом. Проте ніхто і ні в які часи
не мав бажання сплачувати податки, якими б незначними вони не були, а
разом із зростанням розмірів податків зростала кількість тих, хто не
бажав їх сплачувати. З літературних джерел відомо, що проблема сплати
податків постала разом з виникненням першої держави.

До цього часу людство не вигадало будь-яких мотивацій, які б сприяли
сплаті податків, крім застосування заходів державного впливу на
платника. Всі пошуки в цьому напрямі зводилися до визначення найбільш
оптимальних співвідношень розмірів податків та оподатковуваних доходів
залежно від етапу розвитку держави, а також до застосування
різноманітних систем пільгового стимулювання та розвитку окремих видів
виробництв, благоустрою, соціальних програм тощо.

Однак, неможливо винайти єдину формулу побудови податкової системи, яка
підходила б усім без винятку державам, навіть на однакових етапах їх
розвитку. Кожна держава шукає свій шлях, зумовлений найширшим набором
історичних, територіальних, національних, економічних та інших
особливостей. Наприклад, Німеччина відмовилася від зниження податкових
нарахувань на заробітку плату, оскільки це могло скоротити традиційно
високі соціальні гарантії населення. У той же час Нідерланди свідомо
скоротили соціальні виплати з метою зниження податкового пресу та
подальшого підвищення конкурентної спроможності голландської продукції.
Це, ще раз свідчить про те, що просте копіювання чужої, навіть
найдосконалішої податкової системи не може принести очікуваних
позитивних результатів. Разом з тим досвід інших держав необхідно
враховувати при створенні податкового поля в країні.

Сьогодні Україна якраз і перебуває в стадії формування податкової
системи, бо з одного боку, існуюча система оподаткування не забезпечує
бюджет держави достатніми і надійними доходами, що породжує фінансову
кризу держави на макрорівні, а з другого — підриває фінансову базу
підприємницьких структур, чим зумовлює кризу в мікроскопічному
середовищі. Інакше кажучи, сьогодні в нашій країні склалась надто
складна фінансова ситуація, адже система оподаткування не задовольняє ні
державу, ні платників.

В зв’язку з цим, останнім часом спостерігається підвищений інтерес
науковців, громадськості до питань побудови ефективної податкової
системи. У ході широких дискусій висуваються найрізноманітніші напрямки
її реформування, часто без необхідної в таких випадках глибокої
аргументації. В той же час розробки науковців не завжди знаходять
відображення у законопроектах, податковому законодавстві й діях уряду.
Але більшу увагу у періодичній пресі та публікаціях у наукових виданнях
приділяють оподаткуванню юридичних осіб, хоча у більшості цивілізованих
та економічно розвинутих країнах світу основою податкової політики й
головним джерелом бюджетних надходжень є оподаткування фізичних осіб (
так, у цих державах прибуткові податки з доходів громадян дають понад
50% таких надходжень ). На Україні ж податки з населення відійшли на
другий, план — з точки зору як бюджетних надходжень, так і законодавчого
наукового забезпечення. І хоча в останні роки в нашій державі зросла
питома вага прибуткового податку все ж таки оподаткування доходів
громадян потребує також суттєвого реформування.

Тож у даній роботі розглянеться система оподаткування прибутку
населення, що в сучасних економічних умовах, на нашу думку, є дуже
актуальною темою. У зв’язку зі зміною економічної ситуації, падінням
обсягів виробництва, скороченням чисельності робочих місць багато наших
співвітчизників самостійно зайнялися пошуком додаткових джерел доходів
і, крім основного заробітку , одержують зарплату в інших місцях, а,
отже, повинні самостійно вести облік отриманих доходів і щорічно
подавати декларацію до податкових органів. Але введення значної
кількості змін та доповнень до вже існуючих законів з оподаткування
призвело до того, що платники податків часто-густо не розуміють, за яким
механізмом необхідно сплачувати той чи інший платіж, і, як наслідок —
частка добровільної сплати податків ще досить незначна.

Важливим і необхідним напрямом реформування економічних відносин є
розробка Податкового кодексу, спрямованого на усунення існуючих
суперечностей між державою і суб’єктами оподаткування.

Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її
недосконалість, а саме: неузгодженість, суперечливість та нестабільність
податкових законів, надмірне податкове навантаження на платників,
безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування економічної
сутності окремих податків та непристосованість її до переходу від
адміністративно-командних методів управління господарством до
господарювання в умовах демократичної правової держави. Все це й
обумовлює необхідність реформування податкової системи.

З метою створення дієвої податкової системи України необхідно визначати
принципи її побудови, перелік податків, зборів та інших обов’язкових
платежів до бюджетів, методику їх обчислення, ставки оподаткування,
правовий стан платників податків, порядок адміністрування, порядок і
умови застосування фінансових санкцій до платників порушення податкового
законодавства, оскарження рішень і дій державної податкової служби та їх
службових осіб.

Така система повинна бути спрямована на створення в Україні стабільної
податкової системи, яка б забезпечувала:

чітке визначення порядку стягнення податків, його простоту;

створення сприятливого податкового простору для розвитку вітчизняної
економіки;

формування стабільної, прогнозованої податкової бази, яка б
забезпечувала створення достатньої дохідної частини бюджету;

забезпечення чіткого визначення об’єктів оподаткування з метою
запобігання випадкам подвійного оподаткування;

забезпечення справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій
платників податків;

упорядкування стягнення податків та посилення-відповідальності за
ухилення від сплати та їх несвоєчасну сплату;

дотримання міжнародних угод щодо оподаткування;

створення податкової системи, гармонізованої з податковими системами
Європейських країн, з максимальною уніфікацією податків з країнами —
членами СНД, та запровадженням радикальних, докорінних перетворень і
змін;

реальне забезпечення прав платників податків;

створення умов для дієвого механізму контролю;

усунення неузгодженості податкового законодавства з нормами
законодавства інших галузей права, забезпечення їх гармонізації та
взаємодії.

Податковий кодекс повинен забезпечувати комплексний підхід у регулюванні
податкових відносин, вирішувати питання щодо усунення прогалин
податкового законодавства та забезпечити гармонізацію його з нормами
іншого законодавства України.

У кодексі мають відображатися питання подальшого реформування
податкового законодавства у напрямі диференційованого розподілу
податкового навантаження між платниками податків, спрощення механізму
оподаткування, чіткого визначення прав і обов’язків платників податків,
а також поліпшення роботи органів державної податкової служби з
платниками податків, в тому числі забезпечення платників податків
інформацією з питань оподаткування. Забезпечення всіх учасників
податкових відносин повною інформацією про те, хто, коли, і при яких
обставинах має обов’язки щодо сплати податків, забезпечить прозорість і
зрозумілість податкового законодавства, зробить його доступним для всіх
платників податків.

Метою даної роботи є дослідження ролі, місця, значимості податків з
населення в існуючій податковій системі та аналіз їх впливу на доходи
громадян, а також пошук шляхів вирішення існуючих проблем в їх
оподаткуванні.

Завданням даної роботи є висвітлення становлення та розвитку
оподаткування доходів фізичних осіб, проведення теоретичних досліджень
взаємозв’язку між податками та доходами населення і аналіз їх впливу на
пропозицію праці, визначення місця прибуткового податку з фізичних осіб
в структурі бюджету України, вивчення досвіду розвинутих країн світу в
оподаткуванні доходів фізичних осіб, та розгляд теоретичних і практичних
рекомендацій щодо його удосконалення в Україні.

Об’єктом дослідження є нормативно-законодавчі акти статистичні
матеріали, наукова та навчальна література по темі, публікації в ЗМІ.

У магістерській роботі буде розглянуто виникнення та розвиток податків з
доходів населення на Україні, діючі механізми їх стягнення,
проаналізовано еволюцію ставок прибуткового податку за період 1993 —
2002 рік. На основі статистичних даних буде розглянуто динаміку грошових
доходів населення і податків з них, а також буде проведено аналіз
надходжень податків з населення до бюджету та зміни їх частки в дохідній
частині бюджету. Завершить дану роботу розділ, де будуть запропоновані
заходи щодо реформування оподаткування фізичних осіб.

Також буде розглянуто теоретичні та практичні аспекти охорони параці в
органах податкової служби, та шляхи вирішення проблем з охорони праці.

При написанні роботи були використані нормативні документи:

Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про
прибутковий податок з громадян» із змінами та доповненнями. Закон
України «Про державну податкову службу в Україні» від 10 лютого 1994
року. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» від
21.12.2000р. №2181-ПІ„ ДКМ України «Про податок на промисел», ДКМ
України «Про місцеві податки і збори» від 11.12.91 №1963-XII,
статистичні дані Державного комітету статистики України, дані ДПА
України, дані ДПІ Шевченківського району м. Києва, публікації в наукових
виданнях і періодичній пресі.

Розділ 1. Становлення та розвиток оподаткування громадян

1.1. Виникнення та розвиток прибуткового податку з населення

Податки як основний атрибут держави функціонують з часів зародження
рабовласницького ладу. Держава не може існувати за рахунок лише
добровільних благодійних надходжень.

Суть податків, їх мета і функції, визначаються економічним і політичним
ладом суспільства, природою і завданням держави.

Податки являють собою обов’язкові збори, які стягує держава з фізичних
та юридичних осіб за ставками, встановленими чинним законодавством.
Податки — це необхідна ланка економічних відносин у суспільстві а
моменту виникнення держави. Розвиток та зміна форм державного устрою
завжди супроводжувалися перетвореннями податкової системи. У сучасному
цивілізованому суспільстві податки — головне джерело доходів держави.
Окрім того, фінансові функції податкового механізму використовуються для
економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і
структуру, на стан науково-технічного прогресу.

Податки виникли ще з початку розвитку людства, їх поява пов’язана із
найпершими суспільними потребами. Податкова система виникає і
розвивається разом із державою. На ранніх стадіях державної організації
початковою формою оподаткування можна вважати жертвоприношення. Не
потрібно думати, що воно базувалось виключно на добровільних засадах.
Жертвоприношення було неписаним законом і таким чином ставало примусовою
виплатою або збором. У П’ятикнижжі Мойсея сказано: «…і кожна десятина
на землі із насіння землі і із плодів дерева належить господові».

Таким чином, первісна ставка податку складала 10 % від усіх отриманих
доходів.

У міру розвитку держави виникла «світська десятина», яка стягувалась на
користь владних князів одночасно з десятиною церкви. Таке становище
існувало в різних країнах протягом багатьох століть: від Стародавнього
Єгипту до середньовічної Європи. Так, у Стародавній Греції в VІІ-VІ
століттях до н: е. представники знаті, закладаючи підвалини держави,
ввели податки на доходи у розмірі однієї десятої або однієї двадцятої їх
частини. Така політика дозволяла концентрувати та витрачати кошти на
утримання найманих армій, побудову укріплень навколо міст-держав, на
будівництво храмів, водопроводів, доріг, на організацію свят, роздачу
грошей та продуктів незаможним та на інші суспільні цілі.

У ті ж часи у Стародавньому світі були серйозні протидії оподаткуванню.
В Афінах, наприклад, вважалось, що вільний громадянин відрізняється тим,
що не сплачує податків. Інша справа — добровільні пожертвування. Але
коли передбачались великі витрати, то рада чи народні збори міста
встановлювали процентні відрахування від доходів громадян.

Багато сторін сучасної держави вийшло із джерел Стародавнього Риму.
Прослідкуємо за розвитком римської податкової системи. На початку вся
держава складалася із міста Рима та прилеглої до нього місцевості. У
мирний час податків не було. Витрати на управління містом та державою
були мінімальними, тому що вибрані магістрати виконували свої обов’язки
безкоштовно, інколи вкладали власні кошти, що було почесно. Головну
статтю витрат складало будівництво суспільних споруд. Такі витрати,
зазвичай, покривала передача в оренду суспільних земель. Але у воєнний
час громадяни Риму оподатковувались податками відповідно до своїх
доходів.

Визначення суми податку (ценз) проводилося кожні п’ять років вибраними
чиновниками-цензорами. Громадяни Риму робили цензорам заяву про свій
майновий та сімейний стан. Як бачимо, ще тоді були закладені основи
декларації про доходи.

У ІV-ІІІ століттях до н. е. римська держава розбудовувалась,
зароджувалися або завойовувалися нові міста-колонії. Запроваджувалися і
зміни у її податковій системі. У колоніях вводилися комунальні (місцеві)
податки та повинності. Як і в Римі, їх величина залежала від розміру
доходів громадян. Визначення суми податків проводилося кожні п’ять
років. Римські громадяни, які проживали за межами Риму, сплачували як
державні, так і місцеві податки.

У випадках переможних війн податки знижувалися, а інколи державні
відмінялися взагалі. Необхідні кошти забезпечувала контрибуція
завойованих земель. Комунальні податки з тих, хто проживав за межами
Риму, стягувалися регулярно.

Рим перетворювався в імперію, до складу якої входили провінції.
Громадяни провінцій були підданими імперії, але не користувалися правами
громадян. Вони були зобов’язані платити податки, що свідчило про їх
залежне становище. Єдиної податкової системи не існувало. Ті міста і
землі, які давали більший опір римським легіонам, після завоювання
оподатковувалися більш високими податками. Окрім того, римська
адміністрація у багатьох випадках використовувала систему оподаткування,
яка склалася в цій місцевості. Змінювалися тільки напрям та використання
коштів, що надходили. Так було, наприклад, у Сицилії, коли вона у 227
році до н. е. стала провінцією Риму.

Довгий час у римських провінціях не існувало державних фінансових
органів, які могли професійно встановлювати та стягувати по датки.
Римська адміністрація застосовувала допомогу відкупщиків, Діяльність
яких не могла певною мірою контролювати. Результатом були корупція,
зловживання владою, а далі — і економічна криза, яка охопила державу у І
столітті до н.е.

Необхідність реорганізації фінансового господарства Римської імперії
було одним з найважливіших завдань, котрі вирішував імператор Октавіан
Август.

У 6 році н. е. імператор Август запровадив податок на спадок із ставкою
5%. Ним оподатковувалися тільки громадяни Риму. Податок мав цільовий
характер. Отримані кошти спрямовувалися на пенсійне забезпечення
професійних вояків.

Державні фінансові органи безпосередньо не стягували податки з громадян.
Це робили громади. Оцінку та визначення податкових надходжень громад,
контроль за термінами податкових надходжень держава здійснювала через
фіскальні органи.

Необхідно відзначити, що уже в Римській імперії податки виконували не
тільки фіскальну функцію, але й мали роль додаткового стимулятора
розвитку господарства. Вони вносилися грішми. Тому громадяни повинні
були виробляти надлишки продукції для продажу. Це стимулювало розширення
товарно-грошових відносин, поглиблення процесу розподілу праці,
урбанізації.

Багато господарських традицій та правил Стародавнього Риму перейшло до
Візантії. На початку візантійської епохи до VII століття включно в
імперії існував 21 прямий податок. Серед них: податок на землю, подушна
подать, податки на оснащення армії, податок на, закупівлю коней, податок
на рекрутів, сплативши який, можна було звільнитися від військової
служби, мито на продаж товарів, мито на видачу державних актів та ін.
Коли при будівництві споруда перевищувала встановлені раніше розміри, то
стягувався штраф, який отримав назву «штраф на повітря». Окремі податки
сплачували сенатори, також чиновники та військові, які отримували
підвищення на посаді.

У Візантії широко застосовувалися надзвичайні податки: на будівництво
флоту, на утримання військових контингентів та ін.

Зауважимо, що велика кількість податків не призвела до фінансового
розквіту Візантійської імперії. Навпаки, надмірний податковий тягар був
наслідком скорочення податкової бази, а далі наступали фінансові кризи,
які послаблювали могутність держави.

Дещо пізніше почала складатися фінансова система Русі. Об’єднання
Давньоруської держави почалося лише у кінці IX століття. Головним
джерелом доходів княжої казни була дань. Це, по суті, спочатку був
непостійний, а далі все більш систематичний прямий податок. Князь Олег,
тільки затвердившись у Києві, почав встановлювати дань з підвладних
племен. Вона стягувалася двома способами: повозом, коли привозилася до
Києва, і полюдно, коли князі або княжі дружини самі їздили за нею.

Непряме оподаткування існувало у формі торговельного судового мита. З
перших років виникнення Київської Русі київські князі встановлювали
різні податки. В період раннього феодалізму (IX — XII ст.) основним
джерелом доходів казни була данина від населення. Основою оподаткування
було хліборобське господарство — данину платили від плуга, рала, або
диму . Данину платили найчастіше натурою: хутром, шкірою, медом,
збіжжям, худобою, а пізніше — грошима. Величина податків залежала від
різних причин [23].

Велику кількість податків сплачувало міське населення. Основна маса
городян була особисто вільною. Вільні ремісники і дрібні торговці у
містах оподатковувались або відробляли, беручи участь у будівництві та
ремонті міських укріплень, наглядали за їхнім станом. Руська Правда
визначала штату — хлібом, пшоном, солодом, грошима — представникам
державної влади, які відали будівництвом міст і мостів, з коштів
міського населення. На кошти того ж міського населення утримувались
церковна парафія, будувалися церкви.

Значно збільшилась різновидність податків за часів литовсько-польського
панування. Поруч з традиційними податками були введені нові.

Одним з таких податків стала поволовщина — прямий грошовий податок. У
Другій половині XVI — першій половині XVII ст. На українських землях —
Київщина, Переяславщина, Поділля, Волинь поволовщину сплачували Державі
всі без винятку категорії залежного селянства. Стягувався цей податок у
розмірі від 4 до 60 грошів.

Іншого виду податок — поголовщина — прямий податок у XV -XVII ст.,
стягувався залежно від площі землі, кількості худоби та іншого майна.
Поголовщину сплачували селяни грошима на користь великого князя.
Поступово цей податок було змінено на «волочну поміру», основою якого
були «волоки».

Поштучне — натуральний податок на українських землях у XIV — XVII ст.
сплачували, в основному, державні селяни у розмірі певної частки (1/30
-1/10) від загальної кількості худоби, витканого полотна, рушників,
ряден, тощо.

На відміну від державних податків, які були більш-менш фіксованими,
обов’язки селян перед феодалами були різноманітними.

Найчисельнішу категорію залежних селян, які ще не втратили права виходу
від феодала, становили селяни-данники, що сплачували феодалу натуральні
і грошові податки. На Київщині, Чернігівщині, північно-західній Волині
натуральні податки стягували переважно медом, воском, хутром та іншими
продуктами. Натуральну ренту збирали ще зерном і сіном — так зване
«дякло». Окрім того, залежні селяни сплачували податки великою рогатою
худобою, вівцями, курми тощо. Наприкінці XV ст., у міру розвитку ремесла
і торгівлі, і як наслідок поширення товарно-грошових відносин,
натуральні податки селян замінюються грошовими.

Групу закріпачених селян, які повністю втратили право виходу, становили
головним чином «тяглові» і «роботкі» селяни, які відбували свої
повинності переважно у формі панщини. При цьому, доки частка
землеробства не виходила за рамки задоволення, власних потреб, феодали
не вважали за доцільне зростання кількості тяглових селян. Але з
поширенням на Україні у XV ст. фільваркового землеробства зростають
панщина і водночас чисельність тяглових селян.

За правовим становищем до тяглових селян наближалися селяни, які
обслуговували феодальну садибу — псарі, конюхи, рибалки, ковалі. Ця
категорія селян мала земельні наділи і не тільки виконувала свої прямі
обов’язки, але й сплачувала натуральні і грошові податки [32].

Таким чином, вивчаючи документи та матеріали, що свідчать про податкову
політику XV — XVI ст. в Україні, які збереглися до наших часів у дуже
незначній кількості, можна зробити висновок, що на той час було створено
досить ефективну державну податкову систему. Головним об’єктом
оподаткування була земля. Податки стягувались як грошима, так і натурою,
існувала система державної трудової повинності. Деякі категорії
населення (магнати, шляхта) звільнялись від податків, але повинні були
відбувати військову службу. Проте під час надзвичайних ситуацій (війна,
і т. ін.) вони сплачували грошовий податок. Частина селян та міщан
користувалася пільгами при сплаті податків. Ця чітко сформована
податкова система діяла протягом декількох століть, лише наприкінці XVI
ст. вона почала зазнавати значних змін.

Так, за часів Гетьманщини частину податків, що стягувались з населення,
було скасовано. Шляхта, старшина, духовенство, козацтво були звільнені
від податків і повинностей. Міщани і селяни платили стадію (податок на
утримання війська) та податки з промислових прибутків.

Після втрати Україною незалежності і повного її поневолення Московською
державою почали вводитися нові податки, які використовувались
на території України для поповнення імперської казни. Було введено
подвірне оподаткування — система оподаткування населенню прямими
податками. За одиницю подвірного оподаткування було взято двір, тобто
селянське господарство. Запровадження подвірного оподаткування значно
збільшило кількість платників податків за рахунок введення в їх число
тих категорій населення, що .раніше були звільнені від оподаткування так
званих «задвірних», «ділових людей», половників тощо. Загальну суму
подвірного оподаткування визначав уряд, а сільська громада чи міське
Управління розкладали податки між окремими дворами. Подвірне
оподаткування зберігалось до запровадження подушного.

Подушне (подушний податок, подушна подать) основний прямий податок у
Російській імперії (зокрема, в Україні) у XVIII -XIX ст. Подушне
сплачувало все чоловіче населення країни, крім дворян, духовенства і
осіб, що перебували на державній службі. Розмір податку визначався
сумою, необхідною для утримання армії і флоту і постійно збільшувався. У
XVIII ст. подушне складало близько 50 % — всіх податків у бюджет
держави. Сплата даного податку тривала аж до кінця XIX ст.

Починаючи з 1863 р. з міщан замість подушного податку став стягуватись
податок з міських будівель. Друге місце серед прямих податків займав
оброк — плата селян за користування землею. Ставка оброку
диференціювалась по класам губерній. Купці сплачували гільдійський
податок — процентний збір з оголошеного капіталу. Цей збір був введений
Єкатериною II в 1775р. для купців І, II, і III гільдій замість подушного
податку. Він складав 1% їх капіталу, але за 50 років виріс до 2.5 % для
купців III гільдії і до 4 %, для купців II і І гільдій. Розмір капіталу
записувався » по совісті кожного». Крім того, діяла патентна система
обкладення торгівлі і промисловості. Були введені білети на лавки, тобто
плата за кожний торговий заклад. Нарівні з основними ставками по прямим
податкам вводились надбавки цільового призначення. Наприклад, надбавки
на будівництво державних великих доріг, на улаштування водних шляхів
сполучення, тимчасові надбавки для прискорення сплати державних боргів
(діяли з 1812 по 1820 р.). З дворян, що мали доходи вищі встановленого
розміру, стягувався тільки податок на сплату боргів. Причому дворяни,
які проживали за кордоном не по службі, повинні були платити вдвічі
більше.

Також діяли збори з майна, що переходило в спадщину чи по актам
дарування. В залежності від степені родинності вони мали ставку від 1 до
6 % вартості майна. В 1898 р. Микола II затвердив Положення про
Державний промисловий податок. Він проіснував аж до революції 1917р.
Промислове свідоцтво могло одержати як фізична, так і юридична особа.
Таким чином забезпечувався єдиний підхід до гільдійських купців і
акціонерних товариств.

З кінця XIX — на початку XX ст. найбільш вагомим з прямих податків був
податок з нерухомого майна. Він стягувався за ставкою 9 % . Світова
війна 1914 р. пагубно позначилась на фінансовому становищі країни.
Різко виросла паперово-грошова емісія. Щоб покривати зростаючі військові
витрати Уряду, потрібно було систематично підвищувати податки і збори,
вводити нові акцизи. Стрімко росли суми займів як внутрішніх, так і
зовнішніх. Після лютневої революції положення справ ще більш
погіршилось. Тимчасовий уряд не зміг справитися з економічними і
фінансовими труднощами. Війна з Німеччиною продовжувалась,
господарство розвалювалось, фінансові джерела вичерпались, витримати
тягар нових податків ніхто вже не був в змозі. Черговий спад в усій
фінансовій системі Росії настав після Жовтня 1917 р. Основним джерелом
доходів центральних органів Радянської влади стала емісія грошей, а
місцеві органи існували за рахунок контрибуцій. Але грошова емісія, як і
контрибуції, не сприяли налагодженню господарства.

Після проголошення НЕП були зняті заборона на торгівлю, на місцевий
кустарний промисел. Була розроблена система податків, займів, кредитних
операцій, прийняті міри по укріпленню грошової одиниці. В цей період
існували різні форми власності, діяли економічні закони, що було одним
із головний умов функціонування податкової системи. Досвід двадцятих
років показав, що нормальне оподаткування можливо лише при певній
побудові відносин власності, які забезпечували б правову відокремленість
підприємств від державного апарату управління. Фінансова система в
період НЕПу мала багато специфічних особливостей, однак вона
відштовхувалась від податкової системи дореволюційної Росії як від
початкового пункту і відтворювала ряд її рис. Однак система
оподаткування, що формувалась, мала слабо налагоджений податковий апарат
і характеризувалась майже повною відсутністю даних для визначення
фінансового стану різних категорій платників податку, що було причиною
примітивних способів оподаткування.

В 1923-1925 р . існували такі види податків:

Прямі податки — сільськогосподарський, промисловий, прибутково-майновий,
рентні податки, гербовий збір і збір на спадщину і ін. збори.

Непрямі податки — акцизи і митні збори. В 1922-1923 р. прямі податки
складали близько 43 % всіх податкових надходжень до бюджету, в 1923-1924
— 45% , 1925-1926 — 82%. Промисловий податок сплачували торгові і
промислові підприємства, а також одноособові ремісники. Величина податку
становила 1.5% з торгового обороту. Крім цього зрівняльного збору до
складу промислового входив ще й патентний податок. Вартість патенту
змінювалась по розрядах в залежності від виду заняття і географічного
положення регіону. Другим важливим прямим податком був
прибутково-майновий. Його сплачували як фізичні, так і юридичні особи.
Майнове оподаткування являло собою перш за все податок на капітал.
Державні підприємства були звільнені від майнового оподаткування, але
сплачували прибутковий податок у розмірі 8 %. Майнове оподаткування
прогресивно зростало по мірі збільшення розміру майна. Внаслідок
будь-якого злиття капіталів, створення товариств, призводили до
подвоєння оподаткування. Двічі, по суті справи, оподатковувались і
доходи учасників акціонерних товариств: спочатку як сукупний дохід
акціонерного товариства, а потім як виплачені дивіденди.

Подібний податковий тягар штовхав приватних підприємців на шлях швидкого
збагачення, спекуляції, заважав раціональній концентрації і накопичення
капіталу навіть на самому примітивному рівні.

У подальшому фінансова система СРСР еволюціонувала в напрямку,
протилежному процесу загальносвітового розвитку. Від, податків вона
перейшла до адміністративних методів вилучення прибутку підприємств і
перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет країни. Загальна
Централізація грошових коштів і відсутність будь-якої самостійності у
рішенні фінансових питань позбавляла господарчих керівників всякої
ініціативи і поступово підводило країну до фінансової кризи. Криза
спалахнула на рубежі 80-90 років, її виникненню сприяли і ряд інших
об’єктивних і суб’єктивних факторів [53].

Отже, у цьому підрозділі перераховані лише основні види податків, що
сплачувалися населенням України, починаючи з часів Київської Русі до
90-х років XX ст. Як бачимо, історія розвитку людського суспільства
свідчить, що в різні періоди вводились різноманітні податки: на землю,
майно, прибуток, спадщину та дарування, добавлену вартість, заробітну
плату, цінні папери, акцизи, збори і відрахування, на автомобілі, коней,
собак, продуктивну худобу і птицю, бджоли, подушні податки на нежонатих,
податки на бороду, вікна, двері та інші види податків. Практика
стягнення податків вимагала вдосконалення, пошуку оптимальних варіантів
елементів побудови податків, а також механізму їх стягнення і формування
загальнодержавного фонду. Найбільшого розквіту податки досягають в
умовах розвиненої ринкової економіки. Вони стають об’єктивним елементом
фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами.
Формується завершена модель податкової системи держави. Змінюються не
тільки види і форми стягнення до бюджетів певних сум коштів, а й саме
відношення до податків. Але й на сьогоднішній день триває пошук шляхів
удосконалення як податкової системи так і окремих податків, зокрема,
прямих податків з доходів населення. Деякі пропозиції щодо цього
важливого питання ми й розглянемо в послідуючих розділах роботи.

1.2. Місце прибуткового податку з громадян в системі оподаткування
України, та в структурі доходів бюджету

Обов’язок кожного громадянина щодо сплати податків та зборів у порядку
та розмірах, встановлених законом, визначено у ст. 67 Конституції
Країни.

Згідно чинного законодавства населення України сплачує такі податки і
збори:

прибутковий податок;

податок на промисел;

податок із власників транспортних засобів;

державне мито;

земельний податок;

митні збори при перетині кордону;

місцеві податки і збори.

Кожен з цих податків має істотний вплив на доходи фізичних осіб, у
більшій чи у меншій мірі. Але найбільший вплив на доходи громадян
здійснює прибутковий податок.

Безумовно, ключову роль у формуванні доходів державного бюджету
відіграють надходження від юридичних осіб, проте надходження в бюджет
від фізичних осіб також істотні (детальніше про це йтиметься нижче).

Прибутковий, податок. — вид податкового платежу, при якому
оподатковується дохід фізичної особи, отриманий нею в результаті
діяльності або від використання майна. Його сплачує усе працездатне
населення незалежно від віку, громадянства, статі, раси, національності,
сімейного, соціального і майнового стану, приналежності до громадських
організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Доходи
неповнолітніх громадян оподатковуються на загальних підставах. Він
виступає одним із способів перерозподілу частини доходів на користь
малозабезпечених верств населення і в інтересах суспільства в цілому. У
бюджетах місцевих рад його питома вага складає, значну частку і
коливається в межах від 25 до 60 %. Тобто, прибутковий податок істотно
впливає на утримання бюджетної сфери багатьох міст і районів України.
Тож Доцільно зосередити увагу саме на Цьому податку.

Порядок нарахування, стягнення та перерахування до бюджету
Регламентується Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992
Року №13-92 «Про прибутковий податок з громадян» [12].

Об’єктом оподаткування громадян є їх сукупний оподатковуваний дохід за
календарний рік, що складається з місячних сукупних оподатковуваних
доходів, одержаних з різних джерел як на території України, так і за її
межами.

Нарахування та перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів
громадян за основним місцем роботи, проводиться тими підприємствами,
організаціями всіх форм власності, де працюють громадяни, а також
фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які
виплачують доходи громадянам згідно з ставками Декрету, які приведено в
таблиці 1.1.

Для громадян, які мають право на отримання пільг згідно Декрету [12],
сума місячного сукупного доходу зменшується на розмір цих пільг.

Це стосується мешканців Чорнобильської зони, інвалідів Чорнобиля,
ветеранів Великої Вітчизняної війни, інвалідів різних груп, жінок, які
виховують дітей віком до 16 років та інших категорій платників.

Доходи громадян, одержані не за місцем основної роботи, в тому числі за
сумісництвом, за виконання разових робіт, здійснених на підставі
договорів підряду тощо, оподатковуються за ставкою 20% від чистого
доходу. При цьому пільги не надаються. Крім того, ці громадяни
зобов’язані до 1 квітня подати до Державної податкової інспекції за
місцем проживання декларацію про фактично одержаний дохід за звітний
рік. Але на сьогоднішній день, відповідно до розпорядження КМУ від 13
грудня 2001 р, № 560-р. «Про неподання деякими громадянами декларацій
про сукупний оподатковуваний дохід», громадяни, які протягом звітного,
календарного року одержували доходи не за місцем основної роботи у
розмірах, що не перевищують за рік 1095 грн., можуть не подавати
декларацію про сукупний оподатковуваний дохід [17]. Це означає , що за
неподання чи несвоєчасне подання декларації ці громадяни До
адміністративної відповідальності притягуватись не будуть. Наступного
2003 р., декларацію про доходи будуть подавати, всі громадяни без
винятку, навіть ті які не отримували доходи не за основним місцем
роботи.

Таблиця 1.1.

Прогресивна шкала оподаткування доходів громадян

Місячний сукупний оподатковуваний дохід

Ставки та розмір податку

до 17 грн . (дохід у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму)

не оподатковується

18 грн. — 85 грн. (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів)

10% суми доходу, що перевищує розмір одного неоподаткованого мінімуму

86 — 170 грн. (від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів)

10% суми доходу + 15% суми, що перевищує 85 грн.

171-1020 грн. (від 10 до 60 неоподатковуваних мінімумів .

19 грн. 55коп. + 20% суми, що перевищує 170 грн.

1021-1700 грн. (від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів)

189 грн. 55коп. + 30% суми, яка перевищує 1020 грн.

1701 грн. та більше (більше 100 неоподатковуваних мінімумів)

393 грн. 55коп. + 40%, що перевищує

1700 грн.

В свою чергу підприємства, установи, організації і фізичні особи —
суб’єкти підприємницької діяльності, які проводили протягом року виплати
не за місцем основної роботи громадянам з постійним місцем проживання в
Україні, зобов’язані були не пізніше 30 днів після виплати цих сум
надіслати податковому органу за місцем проживання таких громадян
відомості за встановленою ДПА України формою (ф.№ 2), в якій повинна
бути відображена сума нарахованого доходу за місяць, сума утриманого
податку, вказано за що виплачено дохід (виконання будь-якої роботи,
надання послуг, сума дивідендів і інші).

Податкові органи на підставі декларації повинні провести перерахунок
прибуткового податку за ставками шкали прогресивного оподаткування,
виходячи з річного середньомісячного доходу. Під час проведення
перерахунків сукупної річної суми податку із сукупного доходу платників
виключається встановлений діючим законодавством неоподатковуваний
мінімум на дату одержання доходу, сума прибуткового податку, утримана
протягом року при виплаті, а також будуть надаватись у встановлених
законодавством випадках пільги шляхом зменшення оподатковуваного доходу
на відповідну кількість мінімумів (один, п’ять, десять, п’ятнадцять).
Вказані пільги надаються на підставі пред’явлених громадянами
відповідних документів.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають
поверненню платнику не пізніше одного місяця після проведення
остаточного розрахунку або за заявою платника зараховуються у рахунок
майбутніх платежів.

Неподання або несвоєчасне подання декларацій про доходи, чи включення до
декларації перекручених даних, дає право податковим інспекціям
застосовувати до платників податку адміністративні штрафи в обсязі від
одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від
17 до 85 гривень (згідно з ст. 11 Закону України «Про державну податкову
службу в Україні» [2]).

Отже, прибутковий податок — це єдиний податок при справлянні якого
застосовуються прогресивні податкові ставки і враховуються численні
індивідуальні особливості платників податку: вік платника, сімейний
стан, наявність дітей тощо.

Розглянемо, хто ж є платником податку на промисел. Відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел» [13] платниками
цього податку є громадяни України, іноземці та особи без громадянства —
ті, які постійно проживають в України, і ті, що не мають Постійного
місця проживання — за умови, що вони не зареєстровані як суб’єкти
підприємницької діяльності і здійснюють несистематичний (не більше
чотирьох разів протягом календарного року) продаж виготовленої,
переробленої або придбаної продукції, речей, товарів.

Не належать до платників податку па промисел громадяни, які здійснюють
діяльність від імені іншої особи, будучи при цьому найманими
робітниками; фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності;
громадяни, що здійснюють продаж особистої власності через державний або
приватний нотаріат чи біржу; громадяни, які продають продукцію
тваринництва, рослинництва, вирощену па присадибній (дачній, садовій)
ділянці, в особистому, підсобному господарстві, а також реалізують
товари через мережу комісійної торгівлі.

Громадяни що здійснюють продаж продукції, товарів більше чотирьох разів
протягом календарного року, то вони зобов’язані зареєструватись як
суб’єкти підприємницької діяльності.

Отже, якщо громадянин вирішив здійснювати продаж продукції або товарів,
він повинен звернутися до державної податкової інспекції за місцем
проживання або за місцем здійснення продажу товарів, якщо він не має
постійного місця проживання, для того, щоб отримати одноразовий патент
на торгівлю. Для цього він подає декларацію, у якій вказує свої
паспортні дані, а також найменування товару, його кількість і продажну
вартість та термін реалізації товару.

Відповідно до Декрету [13] торгівля товарами може здійснюватися протягом
трьох або семи днів.

Ставка податку па промисел встановлена у розмірі 10% від вартості
товару, зазначеної у декларації, якщо продаж здійснюється до трьох днів,
і 20% — якщо його продаж здійснюється до семи днів. У будь-якому випадку
вартість одноразового патенту не може бути меншою від одного
неоподаткованого мінімуму, тобто менше 17 грн.

Контроль за дотриманням торгівлі за одноразовими патентами Укладається
на державні податкові інспекції та органи внутрішніх справ.

У випадку порушення громадянином, зазначених у ДКМ України [13] вимог,
посадовими особами податкових інспекцій або органів внутрішніх справ
складається протокол про адміністративне правопорушення. На таких
громадян згідно з постановою начальника державної податкової інспекції
або його заступника накладається адміністративний штраф у розмірі від
одного до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 до
170 грн.). Якщо порушення здійснені громадянином повторно, протягом 12
місяців після накладення адміністративного штрафу, розмір штрафу
становить від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (від 170 до 340 грн.).

Варто зауважити, що Декретом не передбачене таке порушення, як зміна
продажної вартості товарів у процесі їх реалізації.

Ще одним податком який стягується з фізичних осіб є державне мито.
Державне мито — це особливий вид платежу, що сплачується громадянами
особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають
юридичне значення, уповноваженими на те органами. Згідно з Декретом
Кабінету Міністрів України «Про державне мито» [14], державне мито
справляється із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, із заяв
кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до арбітражних судів,
та заяв про перевірку рішень, постанов у порядку нагляду, а також їх
перегляд за нововиявленими обставинами, за вчинення нотаріальних дій
державними нотаріальними конторами та виконавчими комітетами сільських,
селищних та міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів
про реєстрацію актів громадського стану; за видачу документів на право
виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за
видачу паспорта громадянина України та закордонного паспорта, за
прописку громадян або реєстрацію місця проживання, за проведення
аукціону тощо.

Декретом передбачено перелік пільг щодо сплати державного мита, ставки
якого визначаються двома способами:

у відсотках до ціни позову, суми договору, вартості майна тощо;

у розміру частин неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з
розміру зазначеного неоподаткованого мінімуму, що діє на день сплати
мита.

Державне мито сплачується до подання заяви чи вчинення дій, за які воно
справляється, а у відповідних випадках — при видачі документів за місцем
розгляду та оформлення їх і зараховується до бюджету місцевого
самоврядування, крім мита, яке справляється з позовних заяв, що
подаються до арбітражного суду, із заяв про перевірку рішень та постанов
арбітражних судів, яке зараховується до Державного бюджету України.
Згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок введення в дію
Закону України» «Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету
Міністрів України «Про державне мито» державне мито за видачу паспорта
громадянина України зараховується також до державного бюджету. Ці кошти
спрямовуються на проведення паспортизації громадян.

Державне мито сплачується через кредитні установи готівкою або шляхом
перерахування із рахунку платника в кредитній установі.

З позовних заяв, що подаються в іноземній валюті, державне мито
сплачується в іноземній валюті.

При перевірці правильності сплачення державного мита ДПІ звертають увагу
на повноту сплачення мита з усіх вище вказаних правових дій за
відповідними ставками та на своєчасність перерахування і дотримання його
цільового використання.

Спрогнозувати періодичність сплати державного мита дуже складно. Усе
залежить від того, як часто наші співвітчизники будуть звертатися до
уповноважених органів за документами або вчиненням дій.

Кожному автолюбителю або водію-професіоналу добре відомо щоб пройти
техогляд автомобіля необхідно заплатити податок з власників транспортних
засобів і інших самохідних машин і механізмів, стягнення якого
регламентується однойменним Законом України від 11.12.91р.№ 1963 -XII [9
]. Згідно цього закону платниками податку є всі фізичні особи (у тому
числі іноземці та особи без громадянства), що мають в Україні
зареєстровані відповідно до чинного законодавства власні транспортні
засоби, незалежно від того, чи їздять вони на своєму автомобілі, чи той
уже декілька років стоїть у гаражі , а у власника не вистачає сил або
коштів, щоб його відремонтувати: Податок не справляється з власників
машин і механізмів на гусеничному ходу; мотоциклів, мопедів, велосипедів
із встановленим двигуном з об’ємом циліндра до 50 куб. см, машин і
механізмів для сільськогосподарських робіт; спортивних яхт, вітрильників
і човнів та ін.

Об’єктом оподаткування виступає потужність двигуна легкових і вантажних
автомобілів, мотоциклів, моторолерів та мотоблоків. Чим більший об’єм
двигуна легкового автомобіля або довший човен, тим більший доведеться
сплатити податок із 100 куб, см об’єму циліндрів або із 100 см довжини,
тобто тут застосовуються прогресивні ставки оподаткування.

Сплата податку проводиться перед реєстрацією або щорічним технічним
оглядом, транспортних засобів, але не пізніше першого півріччя року, в
якому проводиться технічний огляд.

Податок зараховується до місцевого бюджету. З цієї суми 90%
використовують на шляхове господарство, а 10% надходять на рахунок
Державної автомобільної інспекції.

Від сплати податку з власників транспортних засобів звільняються:
інваліди, які мають автомобілі з ручним керуванням; громадяни 1 та 2
категорії, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а
також громадяни, віднесені до 3 та 4 категорії та зони посиленого
радіологічного контролю.

Крім того пільги надаються ветеранам війни і праці. Ця категорія
громадян не сплачує податок за один легковий автомобіль з об’ємом
Циліндрів двигуна до 2500 куб. см чи один мотоцикл з об’ємом циліндрів
Двигуна до 650 куб. см , за один моторний човен або катер (крім
спортивних), Довжина корпусу якого менша за 7,5 м. На 50 % від сплати
податку звільнені громадяни, у власності яких знаходяться автомобілі ,
виготовлені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 р.
включно.

Контроль за сплатою фізичними особами податку з власників транспортних
засобів здійснюється податковими органами, які взаємодіють з органами
ДАІ.

Слід зазначити, що в останні роки надходження податку з власників
транспортних засобів від фізичних осіб значно перевищує надходження від
установ, організацій та підприємств. Так, у 2002 р. юридичними особами
сплачено 40,09 %, в той час як надходження цього податку від фізичних
осіб становить — 59.91 %.

Податок з власників транспортних засобів є одним із джерел фінансування
будівництва, реконструкції, ремонт та утримання автомобільних
шляхів загального користування.

Ще одним податком, який сплачують громадяни, є плата заземлю. Мільйони
громадян України використовують або мають у власності земельні. ділянки.
Розпаювання земель колективних сільськогосподарських підприємств
призводить до того, що у власності громадян з’являються значні земельні
ділянки, які обробляються ними або здаються в оренду. Але в будь-якому
випадку використання землі в Україні є платним. Власники землі і
землекористувачі зобов’язані щорічно сплачувати плату за землю у вигляді
земельного податку або орендної плати, які визначаються залежно від
якості і місця розташування земельної ділянки, виходячи з кадастрової
оцінки землі.

Земельні відношення в Україні регулюються Земельним кодексом України, а
також іншими законодавчими актами.

Кожен власник або користувач земельної ділянки є потенційним платником
земельного податку і повинен перебувати на обліку у податковій інспекції
за місцем розташування ділянки.

З метою обліку платників і нарахування земельного податку, а також дання
пільг по платі за землю податкові органи щорічно проводять облік
громадян і земельних ділянок. Такий облік проводиться, як правило, до 1
травня на підставі записів у земельно-кадастровій документації
виконавчих комітетів місцевих рад та інших документів, пов’язаних з
відводом і наданням земельних ділянок. При необхідності працівники
податкових органів можуть проводити перевірку даних безпосередньо за
місцем розташування земельної ділянки, а також вимагати з громадян
відповідні документи, що підтверджують володіння або користування землею
та право на пільги.

Плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення
здійснюються за ставками земельного податку з одного гектара,
встановленими у відсотках від грошової оцінки сільськогосподарських
угідь у таких розмірах: для ріллі, косовиць і пасовищ-0,1%; для
багаторічних пасаджень-0,03% [8 ].

Плата за землі, що розташовані в населених пунктах, у випадках коли
встановлена їхня грошова оцінка, здійснюється в розмірі 1% від їхньої
грошової оцінки, за винятком тих, що знаходяться під індивідуальними
гаражами і дачними ділянками громадян. У цьому випадку сума податку
складе 0,03% від грошової оцінки земельної ділянки.

Якщо грошова оцінка земельних ділянок не встановлена, то середні ставки
земельного податку встановлюються в грошовому виражені (1,5-21,0 копійки
за 1 кв. м) залежно від групи населеного пункту, на території якого
розташована земельна ділянка. У Києві, Сімферополі, Севастополі і містах
обласного підпорядкування, а також у населених пунктах, віднесених
Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок земельного податку
застосовуються коефіцієнти від 1,2 до 3,0, що збільшують суму земельного
податку.

Статтею 51 Закону України «Про Державний бюджет України на 2002 Рік»
встановлено, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель
яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
частиною другою статті 7 Закону України «Про плату за землю», збільшенні
в 3,03 рази [10].

Після нарахування земельного податку громадянам податкові органи
виписують платіжні повідомлення на сплату податку і відкривають особові
рахунки окремо на кожного власника або користувача земельною ділянкою.

Сплата земельного податку здійснюється рівними частинами у два терміни:
до 15 серпня і до 15 листопада.

За несвоєчасну сплату земельного податку податкові органи зобов’язані
відповідно до законодавства нарахувати пеню за кожний день прострочення
платежу.

У випадку несплати земельного податку він стягується в судовому порядку,
але не більше ніж за два попередні роки. Якщо ж плата за землю
нарахована неправильно і частина її підлягає поверненню, то платнику
повертаються неправильно нараховані суми, але не більше ніж за два
попередні роки, або вони нараховуються, за його згодою, на сплату
податку в рахунок зобов’язань наступного року.

Крім того. Земельним кодексом України передбачено, що за систематичну
несплату земельного податку власник або землекористувач може бути
позбавлений права власності або користування земельною ділянкою. У
такому разі фінансові органи письмово попереджують власників або
користувачів про необхідність сплати податку в місячний термін, а якщо
сплата громадянами не проводиться, місцеві Ради народних депутатів на
основі отриманих матеріалів із фінансових органів звертаються з позивом
у суд про припинення права власності на землю.

Незважаючи на те, що користування і володіння землею в Україні
здійснюється на платній основі, для окремих категорій громадян державою
передбачене звільнення від сплати земельного додатку, так у 2002р
кількість громадян-користувачів або власників, які сплатили
податок-45,48%; які не сплачували податок при наявності пільг та з інших
причин — 54,5 2%.

До категорій громадян, звільнених законодавством від сплати земельного
податку, відносяться: інваліди 1-ої і 2-ої груп; громадяни, які
виховують трьох і більше дітей; громадяни, члени сімей яких проходять
строкову військову службу; пенсіонери; громадяни, яким у встановленому
порядку видане посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; громадяни, що користуються пільгами
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій
їхнього соціального захисту», а саме: учасники бойових дій і особи,
прирівняні до них, інваліди війни, учасники війни, інші особи, на яких
поширюється дія цього Закону, особи, що мають особливі заслуги перед
Батьківщиною.

Звільнення від земельного податку для пільгових категорій громадян
передбачено не за всю площу земельних ділянок, а тільки в межах норм,
встановлених Земельним кодексом України.

Поряд з пільговими категоріями громадян Законом [8] передбачено, що
місцеві ради можуть встановлювати пільги по платі за землю окремим
громадянам. При цьому пільга може надаватись у вигляді часткового
звільнення від сплати земельного податку. Для одержання такої пільги
громадянину варто звернутися із заявою до місцевої ради за місцем
розташування земельної ділянки.

Необхідно зауважити, що зазначені пільги не поширюються на земельні
ділянки, які громадяни беруть в оренду. Проте земельний податок з
громадян не відіграє значної ролі при формуванні дохідної частини
бюджетів усіх рівнів, так у 2002р. сплачено податку
громадянами-користувачами або власниками земельних ділянок-3,15%.

У разі перетину кордону громадяни сплачують митні збори. Основним
завданням мита, як і інших податків і зборів, стягнутих при перетині
кордону, є не поповнення бюджету, та охорона внутрішнього ринку,
національної промисловості, захист вітчизняного виробника. Тобто митні
збори виконують не фіскальну функцію, а регулятивну. В економічно
розвинених країнах найбільш поширене мито на імпорт. Якщо закордонні і
вітчизняні товари Однакової якості будуть продаватися за однаковими
цінами, то й купуватись вони будуть так само. Купуючи товари
вітчизняного виробника ми забезпечуємо надходження податків до бюджету
держави, робочі місця, зарплату.

Отже, при виїзді або при в’їзді в країну, потрібно заповнити митну
декларацію. Обов’язковому митному декларуванню підлягають предмети або
товари, завезені на територію України фізичними особами, які
перемішуються рейсами залізничного чи авіаційного транспорту або
пересилаються міжнародними поштовими відправленнями, якщо їхня вартість
перевищує 200 євро або коли вартість одиничного неподільного предмета
перевищує 300 євро.

Якщо предмети ввозяться іншими транспортними засобами, наприклад,
автомобілем, вони підлягають декларуванню незалежно від їхньої вартості.
Задекларовані предмети оподатковуються податком на додану вартість,
акцизним збором і митом за повними ставками єдиного митного тарифу
України.

Не підлягають оподаткуванню предмети особистого користування, тимчасово
ввезені на територію України під письмове зобов’язання про зворотній
вивіз або провезені транзитом. Не оподатковуються зборами і митом речі,
ввезені у випадку переселення фізичних осіб на постійне проживання в
Україні, у тому числі транспортні засоби в кількості однієї одиниці на
члена сім’ї, якщо вони значилися на обліку в реєстраційних органах
країни попереднього місця проживання за цими особами не менше одного
року.

Крім того, не підлягають оподаткуванню: предмети (товари), що ввозяться
(пересилаються) працівниками Дипломатичних установ України з-за кордону,
моряками рибопромислового, торгового, річкового флоту та іншими особами.
До відповідно до законодавства мають право додатково ввозити предмети
без оподаткування; предмети (товари), що ввозяться (пересилаються)
громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за митним кордоном
України на ім’я резидента та підтвердженої органами, які здійснюють
нотаріальні дії у відповідній країні; предмети (товари), що ввозяться
(пересилаються) резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за
участь у спортивних та інших змаганнях, конкурсах, фестивалях, у межах,
обумовлених договорами дарування, оформлених нотаріально. Однак цей
виняток не поширюється па транспортні засоби і предмети промислового
призначення; предмети, що попередньо були вивезені за територію України
під письмове зобов’язання про їхнє повернення за наявності відповідної
вивізної митної декларації; предмети (товари), що ввозяться
(пересилаються) громадянами, зазначеними в статтях 59-63, 65-67 Митного
кодексу України.

З 1 січня 2000р. значно зменшився перелік підакцизних товарів. Це
викликано тим, що формування бюджету від надходжень акцизного збору
забезпечується в основному від виробництва й імпорту тютюнових виробів,
спирту, алкогольних напоїв, пива, нафтопродуктів. Тому скасування
акцизного збору на каву, шоколад, вироби з шкіри, хутряні вироби,
відео-та аудіо апаратуру, телевізори, меблі, та інші товари цілком
обґрунтоване.

Після сплати мита й акцизу нараховується податок на додану вартість.
Базою оподаткування є митна вартість товарів з урахуванням акцизних
зборів і ввізного мита.

Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним
(обмінним курсом) Національного банку України, що діяв на момент
виникнення податкових зобов’язань (оформлення митної декларації). Ставка
податку встановлена в розмірі 20% від бази оподаткування.

Практично кожен житель України зіштовхується зі сплатою місцевих
податків і зборів. У більшості розвинених країн світу місцеві податки
становлять 5-47% усіх податкових надходжень до Державних бюджетів,
зокрема, у США-66%, Великобританії-37%, франції-67%, Німеччині-46%,
Японії-35% .

На відміну від інших, місцеві податки не є загальнодержавними і
вводяться органами місцевого самоврядування. Розміри ставок, порядок
застосування і сплати визначаються на місцях залежно від необхідності.
Місцеві органи влади можуть встановлювати пільги за цими податками,
звільняти окремі категорії громадян і надавати відстрочку у сплаті.

Оподаткування фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму
держави. У результаті перерозподілу платежів фізичних осіб, реалізується
економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з
іншого — формується фінансова база держави. Одним з основних фінансових
ресурсів держави є сфера перерозподілу доходів фізичних осіб. Важливе
значення в цьому перерозподілі займає Державна податкова адміністрація.
Обов’язки по справлянню податків з фізичних осіб у державній податковій
адміністрації закріплені за Головним управлінням оподаткування фізичних
осіб.

Основним завданням Головного управління є здійснення аналізу та контролю
за станом виконання роботи відповідними управліннями і відділами ДПА в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі,
державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах з
питань повноти обліку платників податків, контролю за додержанням
податкового законодавства, правильності обчислення, повноти і
своєчасності сплати до бюджетів закріплених платежів, своєчасності
подання платниками податків декларацій, розрахунків та інших документів,
пов’язаних з обчисленням податків, ліквідації податкового боргу по
зазначених платежах, розробки рекомендацій і пропозицій щодо
Удосконалення податкового законодавства та організації роботи з цих
питань.

Головне Управління адмініструє справляння наступних податків:

Податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян);

Єдиного податку з фізичних осіб;

Податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;

Державного мита;

Земельного податку з громадян;

Податку на промисел

Головне управління оподаткування фізичних осіб складається з п’яти
відділів, чисельністю 27 працівників:

Відділ організації і справляння податків з фізичних осіб;

Відділ організації справляння податків на майно, земельного податку з
громадян, з власників транспортних засобів та державного мита;

Відділ організації перевірочної роботи;

Відділ розробки та вдосконалення податкового законодавства;

Відділ розгляду письмових звернень.

В цілому по країні, чисельність працівників підрозділів оподаткування
фізичних осіб складає 7244 чол., ними контролюється додержання чинного
законодавства по справлянню прибуткового податку з доходів працівників у
785 тис. підприємств, установ і організацій (співвідношення 1:108), а
також з 1,15 млн. Фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності
(співвідношення 1:158).

Справляється земельний податок з 12,5 млн. громадян (співвідношення
1:1726), контролюється сплата податку з власників транспортних засобів
6,7 млн. фізичними особами (1:920) та 122,5 тис. юридичними особами, а
справляння державного мита контролюється в 25,8 тис. установах і
організаціях.

Щорічно від громадян, які одержують протягом календарного року Доходи не
за місцем основної роботи, працівниками підрозділів оподаткування
фізичних осіб приймається та опрацьовується близько 1,5 млн. декларацій
(рис.1.1.).

Рис. 1.1. Підсумки подання декларацій громадянами.

Питома вага податків, які контролюються управлінням оподаткування
фізичних осіб, в загальній сумі надходжень, щорічно зростає і у 2002
році наблизилася до рівня — 30% ( див. рис. 1.2).

picscalex1000100090000036404000008001c0000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c029f00
9d00030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049f00
9d000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b049b009800050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016049f009d0000000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604
9a0098000500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000
f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f00101000500
000009029999ff00050000000102ffffff000500000004010d0000000500000002010200
00000b0000001a082f00510042002b008f0082002f00220007000000fc02000099336600
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a083a00
270027004d0087007e0027001e00040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500
00000902993366000700000016049f009d00000000001c000000fb02f4ff000000000000
bc02000000cc00000000417269616c2043797200000042060ac14ea8f47757a8f4770100
000000003000040000002d010000040000002d010000040000002d010000040000002d01
0200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a000000040000000000ffffffff0100000000003000040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01010004000000
2d010400050000000102ffffff00050000000902993366000700000016041e0063000800
3900050000000902000000000500000004010d0000000500000002010100000010000000
320a0b003b000600000032303030f02e070007000700070007000300040000002d010000
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016049f009d000000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d01060004000000f00104000500000014028c006e00050000000401
0d000000050000000201010000000500000013028c006b000500000013028a0068000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010100040000002d010600050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016049f009d00000000001c000000fb02f5ff000000000000
90010000000000000020417269616c20426c61636b0077050a144ea8f47757a8f4770100
000000003000040000002d010400040000002d010400040000002d010400040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010100040000002d010600050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016042b00380012001b000500000004010d0000000500000002010100
00000c000000320a16001d000300000031352511070007000b00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010100040000002d010600050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016049f009d0000000000040000002d010400040000002d01
0400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010600050000000102ffff
ff000500000009020000000007000000160499008b0080006e000500000004010d000000
050000000201010000000c000000320a840070000300000038352511070007000b000400
00002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d01060005000000
0102ffffff00050000000902000000000700000016049f009d0000000000040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010100040000002d010600050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016049f009d000000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01070004000000f001060007000000fc020100000000000000040000002d010600
04000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000500000004010d00
000005000000020102000000070000001b049b0098000500050007000000fc0200000000
00000000040000002d010100040000002d01020004000000f0010700040000002701ffff
050000000c029f009d00030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
040000002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00040000002701ffff03000000000000picscalex1000100090000033b
04000008001c000000000005000000090200000000050000000102ffffff000500000004
010d00000005000000020102000000050000000c029e009d00030000001e000400000027
01ffff030000001e00040000002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000
000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e000500000001
02ffffff00050000000902000000000700000016049e009d000000000008000000fa0200
000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d
010100050000000902ffffff00050000000102000000000500000004010d000000050000
00020102000000070000001b049a0098000500050008000000fa02000000000000000000
00040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d0103000400000027
01ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000500000001020000000005
0000000902ffffff000700000016049e009d0000000000040000002d010200040000002d
010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000
00010200000000050000000902ffffff00070000001604990098000500050008000000fa
0200000100000000000000040000002d01040004000000f001000007000000fc02000099
99ff000000040000002d01000004000000f00101000500000009029999ff000500000001
02ffffff000500000004010d000000050000000201020000000b0000001a08300052004d
0027008e0082003000240007000000fc020000993366000000040000002d010100040000
00f0010000050000000902993366000b0000001a084300210026004c0084007c0026001e
00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d
010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902993366000700000016
049e009d00000000001c000000fb02f4ff000000000000bc02000000cc00000000417269
616c2043797200000023060a324ea8f47757a8f4770100000000003000040000002d0100
00040000002d010000040000002d010000040000002d010200040000002d0103001c0000
00fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004
0000000000ffffffff0100000000003000040000002d010500040000002701ffff030000
001e00040000002d010000040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff
00050000000902993366000700000016041e006300080039000500000009020000000005
00000004010d0000000500000002010100000010000000320a0b003b0006000000323030
30f02e070007000700070007000300040000002d010000040000002d010200040000002d
010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000
002d010100040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000
0016049e009d0000000000040000002d010200040000002d010300040000002d01050004
0000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100040000002d0104
00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049e009d00000000001c
000000fb02f5ff00000000000090010000000000000020417269616c20426c61636b00b8
030a3f4ea8f47757a8f4770100000000003000040000002d010600040000002d01060004
0000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400000027
01ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010400050000
000102ffffff00050000000902000000000700000016042d003300140016000500000004
010d000000050000000201010000000c000000320a1800180003000000313925da070007
000b00040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01050004
0000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0104
00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049e009d000000000004
0000002d010600040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d
010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000
002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049e008b0088
006e000500000004010d000000050000000201010000000c000000320a8c007000030000
00383125da070007000b00040000002d010600040000002d010200040000002d01030004
0000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101
00040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049e
009d0000000000040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400000027
01ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010400050000
000102ffffff00050000000902000000000700000016049e009d000000000008000000fa
0200000000000000000000040000002d01070004000000f001040007000000fc02010000
0000000000040000002d01040004000000f0010100050000000902ffffff000500000001
02000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b049a00980005
00050007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002d010200040000
00f0010700040000002701ffff050000000c029e009d00030000001e0005000000010200
000000050000000902ffffff00040000002701ffff050000000b0200000000030000001e
0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff03000000000000
picscalex1000100090000033b04000008001c0000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c029e00
9d00030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016049e00
9d000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b049a009800050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016049e009d0000000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604
990098000500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000
f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f00101000500
000009029999ff00050000000102ffffff000500000004010d0000000500000002010200
00000b0000001a082f005300570025008d0083002f00250007000000fc02000099336600
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a084f00
1d0027004b0085007b0027001d00040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500
00000902993366000700000016049e009d00000000001c000000fb02f4ff000000000000
bc02000000cc00000000417269616c20437972000000b8030a414ea8f47757a8f4770100
000000003000040000002d010000040000002d010000040000002d010000040000002d01
0200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a000000040000000000ffffffff0100000000003000040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01010004000000
2d010400050000000102ffffff00050000000902993366000700000016041e0063000800
3900050000000902000000000500000004010d0000000500000002010100000010000000
320a0b003b000600000032303031f02e070007000700070007000300040000002d010000
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016049e009d0000000000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016049e009d00000000001c000000fb02f5ff00000000000090010000000000000020
417269616c20426c61636b0077050a1b4ea8f47757a8f477010000000000300004000000
2d010600040000002d010600040000002d010600040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0100040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
32002d00190010000500000004010d000000050000000201010000000c000000320a1d00
120003000000323325ac070007000b00040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016049e009d0000000000040000002d010600040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016049c009100830074000500000004010d00000005000000020101000000
0c000000320a8700760003000000373725ac070007000b00040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016049e009d0000000000040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0100040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
9e009d000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01070004000000
f001040007000000fc020100000000000000040000002d01040004000000f00101000500
00000902ffffff00050000000102000000000500000004010d0000000500000002010200
0000070000001b049a0098000500050007000000fc020000000000000000040000002d01
0100040000002d01020004000000f0010700040000002701ffff050000000c029e009d00
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff0500
00000b0200000000030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000400
00002701ffff03000000000000

Рис. 1.2. Співвідношення надходжень податків від фізичних осіб до
основних податків.

Як видно з рис. 1.3. найбільшу частку надходжень від фізичних осіб у
2000 році становив прибутковий податок з громадян. В послідуючих роках
ця тенденція не змінилася (рис. 1.4.) — у 2002 р. у структурі надходжень
податків, що контролюються Головним управлінням оподаткування фізичних

осіб, найбільш вагомою лишається частка (питома вага) податку на доходи
фізичних осіб (прибуткового податку з громадян).

За останні роки значно збільшилась кількість юридичних осіб, на яких
законодавством покладений обов’язок нараховувати, утримувати та
перераховувати до бюджету прибутковий податок з доходів, що виплачуються
фізичним особам, збільшилась кількість фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності і громадян, які здійснюють незалежну
професійну діяльність чи отримують доходи від інших видів діяльності
(інші доходи) (рис.1.5.,1.6.).

Така тенденція збереглася і у 2002 році, а це вимагає від податкових
органів здійснення заходів щодо впровадження нових методів
адміністрування податків з фізичних осіб.

Збільшення кількості платників податків, погашення заборгованості із
заробітної плати, а також .проведення податковими органами заходів,
направлених на дотримання чинного законодавства та орієнтованих на
налагодження чіткої, максимально тісної співпраці із самими платниками
податків (в межах пропаганди податкового законодавства, що підвищує
рівень мобілізації податку шляхом добровільної сплати), призводить до
постійного зростання надходжень ї прибуткового податку, збільшення
питомої ваги прибуткового податку у загальній сумі надходжень податків
та зборів до Зведеного бюджету України. Динаміку надходжень прибуткового
податку у млн. грн. з громадян можна побачити на рис. 1.7.

picscalex100010009000003690e00000a002d0000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c026601
4102030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046601
41020000000008000000fa02000000000000ffffff00040000002d01000007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b0462013c02050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046601410200000000
07000000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000f001010008000000fa02
05000100000000000000040000002d01010004000000f00100000500000004010d000000
050000000201020000000e000000240305000f000f00ef010f00ef0157010f0057010f00
0f0008000000fa02000000000000ffffff00040000002d010000040000002d0102000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000
05000000010200000000050000000902ffffff000700000016045b01ef010b000f000700
00001504ef0038027700fa0105000000140257010f00050000000102ffffff0005000000
04010d000000050000000201010000000500000013025701ef0105000000140228010f00
0500000013022801ef01050000001402f9000f00050000001302f900ef01050000001402
ca000f00050000001302ca00ef010500000014029c000f000500000013029c00ef010500
000014026d000f000500000013026d00ef010500000014023e000f000500000013023e00
ef010500000014020f000f000500000013020f00ef01040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000005000000
0102ffffff00050000000902ffffff000700000016046601410200000000070000001504
ef0038027700fa0108000000fa0200000100000080808000040000002d01050004000000
f00100000500000014020f000f000500000004010d000000050000000201010000000500
000013020f00ef010500000013025701ef0105000000130257010f000500000013020f00
0f00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902ffffff0007000000
16046601410200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902
ffffff0007000000160461013c0205000500040000002d010200040000002d0103000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500050000000102ffff
ff00050000000902ffffff000700000016045701f0010f000f00040000002d0102000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500
050000000102ffffff00050000000902ffffff000700000016045901f1010d000d000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010500050000000102
000000000500000004010d000000050000000201020000000800000026060f000600ffff
ffff0000040000002d01010007000000fc020100000000000000040000002d0105000500
000007010400000005000000010200000000050000000902ffffff002d00000042010500
000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000
000000000000ffffff0000000000ff000000ff0000000000000000000000ff000000ff00
00000000000000000000040000002d010600040000002d010600090000001d062100f000
8d004a00ca004600040000002d0106000500000009020100000005000000010201000000
040000002d01050004000000f0010600040000002d010000040000002d01040005000000
0701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d0105000e0000002403
05004600ca009000ca0090005701460057014600ca00040000002d010400080000002606
0f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d01050005000000070104000000
05000000010233333300050000000902ffffff002d000000420105000000280000000800
00000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffff
ff0033333300aa00000044000000aa00000011000000aa00000044000000aa0000001100
0000040000002d010600040000002d010600090000001d062100f0009e004a00b9009000
040000002d0106000500000009020100000005000000010201000000040000002d010500
04000000f0010600040000002d010000040000002d010400050000000701010000000800
000026060f000600ffffffff0100040000002d0105000e000000240305009000b900da00
b900da005701900057019000b900040000002d01040007000000fc020000c0c0c0000000
040000002d01060004000000f0010400050000000902c0c0c000050000000102ffffff00
0e00000024030500da0097002301970023015701da005701da0097000800000026060f00
0600ffffffff0000040000002d010100040000002d010500050000000701040000000500
00000102ffffff00050000000902ffffff002d0000004201050000002800000008000000
0800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00
ffffff001000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000
040000002d010400040000002d010400090000001d062100f000f8004a005f0023010400
00002d0104000500000009020100000005000000010201000000040000002d0105000400
0000f0010400040000002d010000040000002d0106000500000007010100000008000000
26060f000600ffffffff0100040000002d0105000e0000002403050023015f006d015f00
6d0157012301570123015f00040000002d01060007000000fc0200003333330000000400
00002d01040004000000f0010600050000000902333333000e000000240305006d013400
b7013400b70157016d0157016d013400040000002d010200040000002d01030004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff00
050000000902333333000700000016045701f0010f000f00040000002d01020004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0100000500
00000102ffffff0005000000090233333300070000001604660141020000000004000000
2d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010000050000000102ffffff000500000009023333330007000000160466014102
000000001c000000fb02f0ff00000000000090010000000000000020417269616c20426c
61636b00b6040aeb4ea8f47757a8f4770100000000003000040000002d01060004000000
2d010600040000002d010600040000002d010200040000002d0103001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000
ffffffff0100000000003000040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090233333300070000001604c8008400a000520005000000090200000000050000000401
0d000000050000000201010000000d000000320aa700550004000000333030300b000b00
0b000b00040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d01
0000050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046601410200000000
040000002d010600040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0104000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b700ce00
8f009c000500000004010d000000050000000201010000000d000000320a96009f000400
0000333338300b000b000b000b00040000002d010600040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010400040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16046601410200000000040000002d010600040000002d010600040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604950017016d00e5000500000004010d000000050000000201010000000d00
0000320a7400e80004000000343130300b000b000b000b00040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016046601410200000000040000002d010600040000002d010600
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016045d00600135002e010500000004010d0000000500
00000201010000000d000000320a3c00310104000000353330300b000b000b000b000400
00002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d01000005000000
0102ffffff00050000000902000000000700000016046601410200000000040000002d01
0600040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d010000
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043200aa010a0078010500
000004010d000000050000000201010000000d000000320a11007b010400000036323030
0b000b000b000b00040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0104000400
00002d010000050000000102ffffff000500000009020000000007000000160466014102
000000001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc00000000417269616c204379
72000000b8040a5a4ea8f47757a8f4770100000000003000040000002d01080008000000
fa0200000000000000000000040000002d01090004000000f001000007000000fc020000
ffffff000000040000002d01000004000000f0010400050000000902ffffff0005000000
0102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04f0003802
7700fa01040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010800040000002d010000040000002d010900050000000102
00000000050000000902ffffff00070000001604ee0037027800fb01040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0800040000002d010000040000002d01090005000000010200000000050000000902ffff
ff00070000001604ee0037027800fb0108000000fa020000010000000000000004000000
2d01040004000000f00109000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100
040000002d0105000500000007010400000005000000010200000000050000000902ffff
ff002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000
00000000000000000000000000000000ffffff0000000000ff000000ff00000000000000
00000000ff000000ff0000000000000000000000040000002d010900040000002d010900
090000001d062100f0000900090080000002040000002d01090005000000090201000000
05000000010201000000040000002d01050004000000f0010900040000002d0104000400
00002d010000050000000701010000000800000026060f000600ffffffff010004000000
2d010500050000000902000000000500000004010d000000050000000201020000000700
00001b048a000a0280000002040000002d010000050000000102ffffff00050000000201
010000000d000000320a7b000e0204000000313939380900090009000900040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010800040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604ee0037027800fb01040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010000
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ee00
37027800fb0108000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f001
04000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d0105000500
000007010400000005000000010233333300050000000902ffffff002d00000042010500
000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000
000000000000ffffff0033333300aa00000044000000aa00000011000000aa0000004400
0000aa00000011000000040000002d010400040000002d010400090000001d062100f000
0900090098000002040000002d0104000500000009020100000005000000010201000000
040000002d01050004000000f0010400040000002d010900040000002d01000005000000
0701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010500050000000102
000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04a2000a029800
0002040000002d010000050000000102ffffff00050000000201010000000d000000320a
93000e0204000000313939390900090009000900040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01
0000040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
ee0037027800fb01040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010000040000002d0109000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604ee0037027800fb0108000000
fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001090007000000fc020000
c0c0c0000000040000002d01090004000000f0010000050000000902c0c0c00005000000
04010d00000005000000020102000000070000001b04ba000a02b0000002050000000902
00000000050000000201010000000d000000320aab000e02040000003230303009000900
09000900040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010800040000002d010900040000002d010400050000000102
ffffff0005000000090200000000070000001604ee0037027800fb01040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0800040000002d010900040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000070000001604ee0037027800fb0108000000fa020000010000000000000004000000
2d01000004000000f00104000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100
040000002d01050005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902ffff
ff002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000
00000000000000000000000000000000ffffff00ffffff00800000000000000000000000
0000000008000000000000000000000000000000040000002d010400040000002d010400
090000001d062100f00009000900c8000002040000002d01040005000000090201000000
05000000010201000000040000002d01050004000000f0010400040000002d0100000400
00002d010900050000000701010000000800000026060f000600ffffffff010004000000
2d010500050000000102000000000500000004010d000000050000000201020000000700
00001b04d2000a02c8000002040000002d010900050000000102ffffff00050000000201
010000000d000000320ac3000e0204000000323030310900090009000900040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010800040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604ee0037027800fb01040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010900
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ee00
37027800fb0108000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001
000007000000fc020000333333000000040000002d01000004000000f001090005000000
0902333333000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04ea000a02
e000000205000000090200000000050000000201010000000d000000320adb000e020400
0000323030320900090009000900040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01000004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ee0037027800
fb01040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0300
00001e00040000002d010800040000002d010000040000002d010400050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016046601410200000000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800
040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604660141020000000008000000fa02000000000000ffffff00040000002d01
090004000000f0010400040000002d01050004000000f0010000050000000902ffffff00
050000000102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04
62013c020500050007000000fc020000000000000000040000002d010000040000002d01
020004000000f0010900040000002701ffff050000000c0266014102030000001e000500
0000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff0300
0000000000

Постійне збільшення надходжень прибуткового податку, в свою чергу
покладає на працівників податкових органів відповідні вимоги щодо більш
ретельного ставлення до процесу адміністрування як прибуткового, так і
інших видів податків, що справляються з фізичних осіб.

За останні роки значно зросла частка надходження до бюджету податку з
власників транспортних засобів. Це говорить як про збільшення
автомобілів у населення так і про підвищення їх самосвідомості.

Сплата податку проводиться перед реєстрацією, або порічним технічним
оглядом транспортних засобів, але не пізніше першого півріччя року, в
якому проводиться технічний огляд.

Податок зараховується до місцевого бюджету. З цієї суми 90%
використовують на шляхове господарство, а 10% надходять на рахунок
державної автомобільної інспекції.

Отже, основним джерелом фінансування будівництва, реконструкції,
ремонту, утримання автомобільних шляхів та проведення природоохоронних
заходів на водоймищах є податок з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів. Динаміка чисельності платників
податку наведена на рис. 1.8.

Зменшення кількості платників податку з власників транспортних засобів —
юридичних осіб (за рахунок звільнення сільськогосподарських підприємств
від сплати податку) певною мірою сприяло їх фінансовому зміцненню, однак
це не призвело до зменшення надходжень до бюджету. Ці втрати були
компенсовані розширенням бази оподаткування за рахунок міцних у
фінансовому стані підприємств.

Значне місце у місцевих бюджетах займають суми, які надходять від
платників земельного податку — громадян, кількість яких щорічно зростає,
відповідно збільшуються і надходження до місцевих бюджетів (рис. 1.9.).

Розширення бази оподаткування проводиться за рахунок обліку нових
об’єктів та індексації ставок земельного податку. Розширенню бази
оподаткування також сприяє реформування сільського господарства, та
розпаювання земель колишніх КСП.

picscalex100010009000003881800001000360000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c021801
eb01030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041801
eb010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b041401e601050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016041801eb0100000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604
1301e6010500050007000000fc020000808080000000040000002d01040004000000f001
010008000000fa0205000100000000000000040000002d01010004000000f00100000500
0000090280808000050000000102ffffff000500000004010d0000000500000002010200
00000e000000240305001100eb002600db002d01db001801eb001100eb0007000000fc02
0000ffffff000000040000002d01000004000000f0010400050000000902ffffff000500
00000102000000000e000000240305001100eb0011002100260011002600db001100eb00
0e000000240305002600db00260011002d0111002d01db002600db00070000001504b100
e20167004101040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016041301e6010500050007000000fc020100000000000000040000002d010400
04000000f001000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000005000000
0902000000000500000004010d000000050000000201020000000e000000240305002d01
db001801eb001100eb002600db002d01db0008000000fa02000001000000ffffff000400
00002d01050004000000f0010000070000001504b100e201670041010e00000024030500
1100eb0011002100260011002600db001100eb000e000000240305002600db0026001100
2d0111002d01db002600db00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d0105000500000001020000000005000000
0902000000000700000016041301e60105000500040000002d01010004000000f0010500
07000000fc020000595959000000040000002d0100000500000009025959590005000000
0102595959000500000004010d000000050000000201020000000e000000240305004800
e2004700e30047008100480080004800e20007000000fc0200005e5e5e00000004000000
2d0105000500000009025e5e5e000500000001025e5e5e000e000000240305004700e300
4600e40046008200470081004700e30007000000fc020000626262000000040000002d01
060005000000090262626200050000000102626262000e000000240305004600e4004400
e40044008200460082004600e40007000000fc020000676767000000040000002d010700
05000000090267676700050000000102676767000e000000240305004400e4004100e500
41008300440082004400e40007000000fc0200006c6c6c000000040000002d0108000500
000009026c6c6c000500000001026c6c6c000e000000240305004100e5003e00e6003e00
8400410083004100e50007000000fc020000717171000000040000002d01090005000000
090271717100050000000102717171000e000000240305003e00e6003b00e6003b008400
3e0084003e00e60007000000fc020000767676000000040000002d010a00050000000902
76767600050000000102767676000e000000240305003b00e6003700e600370084003b00
84003b00e60007000000fc0200007b7b7b000000040000002d010b000500000009027b7b
7b000500000001027b7b7b000e000000240305003700e6003400e6003400840037008400
3700e60007000000fc020000808080000000040000002d010c0005000000090280808000
050000000102ffffff000e000000240305003400e6003100e60031008400340084003400
e6000e000000240305003100e6002f00e5002f008300310084003100e600040000002d01
0b0004000000f0010c000500000009027b7b7b000500000001027b7b7b000e0000002403
05002f00e5002e00e5002e0083002f0083002f00e500040000002d010a00050000000902
76767600050000000102767676000e000000240305002e00e5002d00e4002d0082002e00
83002e00e50007000000fc020000000000000000040000002d010c0004000000f0010000
04000000f001050004000000f001060004000000f001070004000000f001080004000000
f001090004000000f0010a0004000000f0010b0007000000fc0200006060600000000400
00002d010000050000000902606060000500000001026060600036000000240319003f00
7e0042007e0045007e0047007f0048007f00480080004700810046008200440082004100
83003e0084003b0084003700840034008400310084002f0083002e0083002d0082002e00
8100300080003200800035007f0038007e003b007e003f007e0008000000fa0200000100
000000000000040000002d010500040000002d01040004000000f0010000050000000102
ffffff00050000000201010000001e00000025030d004800e2004700e3004600e4004400
e4004100e5003e00e6003b00e6003700e6003400e6003100e6002f00e5002e00e5002d00
e40005000000090200000000050000000102000000000500000002010200000036000000
240319003f007e0042007e0045007e0047007f0048007f00480080004700810046008200
44008200410083003e0084003b0084003700840034008400310084002f0083002e008300
2d0082002e008100300080003200800035007f0038007e003b007e003f007e0005000000
1402e2004800050000000102ffffff000500000002010100000005000000130280004800
050000001402e4002d0005000000130282002d00040000002d01010004000000f0010500
07000000fc020000b1b1b1000000040000002d010000050000000902b1b1b10005000000
0102b1b1b100050000000201020000000e000000240305006100e2006000e3005400bb00
5400bb006100e20007000000fc020000bababa000000040000002d010500050000000902
bababa00050000000102bababa000e000000240305006000e3005f00e4005400bb005400
bb006000e30007000000fc020000c4c4c4000000040000002d010600050000000902c4c4
c400050000000102c4c4c4000e000000240305005f00e4005d00e4005400bb005400bb00
5f00e40007000000fc020000cecece000000040000002d010700050000000902cecece00
050000000102cecece000e000000240305005d00e4005a00e5005400bb005400bb005d00
e40007000000fc020000d8d8d8000000040000002d010800050000000902d8d8d8000500
00000102d8d8d8000e000000240305005a00e5005700e6005400bb005400bb005a00e500
07000000fc020000e2e2e2000000040000002d010900050000000902e2e2e20005000000
0102e2e2e2000e000000240305005700e6005400e6005400bb005400bb005700e6000700
0000fc020000ebebeb000000040000002d010a00050000000902ebebeb00050000000102
ebebeb000e000000240305005400e6005000e6005400bb005400bb005400e60007000000
fc020000f5f5f5000000040000002d010b00050000000902f5f5f500050000000102f5f5
f5000e000000240305005000e6004d00e6005400bb005400bb005000e60007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010d00050000000902ffffff00050000000102ffffff00
0e000000240305004d00e6004a00e6005400bb005400bb004d00e6000e00000024030500
4a00e6004800e5005400bb005400bb004a00e600040000002d010b0004000000f0010d00
050000000902f5f5f500050000000102f5f5f5000e000000240305004800e5004700e500
5400bb005400bb004800e500040000002d010a00050000000902ebebeb00050000000102
ebebeb000e000000240305004700e5004600e4005400bb005400bb004700e50004000000
2d010c0004000000f001000004000000f001050004000000f001060004000000f0010700
04000000f001080004000000f001090004000000f0010a0004000000f0010b0007000000
fc020000bfbfbf000000040000002d010000050000000902bfbfbf00050000000102bfbf
bf0036000000240319005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400
bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400
bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400
bb0008000000fa0200000100000000000000040000002d010500040000002d0104000400
0000f0010000050000000102ffffff00050000000201010000001e00000025030d006100
e2006000e3005f00e4005d00e4005a00e5005700e6005400e6005000e6004d00e6004a00
e6004800e5004700e5004600e40005000000090200000000050000000102000000000500
000002010200000036000000240319005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb00
5400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb00
5400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb005400bb00
5400bb005400bb00050000001402e2006100050000000102ffffff000500000002010100
0000050000001302bb005400050000001402e4004600050000001302bb0054001c000000
fb02f4ff00000000000090010000000000000020417269616c20426c61636b0004080af9
4ea8f47757a8f4770100000000003000040000002d010000040000002d01000004000000
2d010000040000002d010200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000600000001000000
00003000040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700
0000160480004c00630028000500000004010d000000050000000201010000000d000000
320a68002a0004000000323930360800080008000800040000002d010000040000002d01
0200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016041301e60105000500040000002d010000040000002d0100000400
00002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604c4007000a7004c000500000004010d00000005000000
0201010000000d000000320aac004e000400000031323030080008000800080004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016041301e60105000500040000002d010100
04000000f001050007000000fc020000595959000000040000002d010500050000000902
59595900050000000102595959000500000004010d000000050000000201020000000e00
000024030500a000e2009f00e3009f006e00a0006d00a000e20007000000fc0200005e5e
5e000000040000002d0107000500000009025e5e5e000500000001025e5e5e000e000000
240305009f00e3009e00e4009e006f009f006e009f00e30007000000fc02000062626200
0000040000002d01080005000000090262626200050000000102626262000e0000002403
05009e00e4009b00e4009b006f009e006f009e00e40007000000fc020000676767000000
040000002d01090005000000090267676700050000000102676767000e00000024030500
9b00e4009900e500990070009b006f009b00e40007000000fc0200006c6c6c0000000400
00002d010a000500000009026c6c6c000500000001026c6c6c000e000000240305009900
e5009600e60096007100990070009900e50007000000fc02000071717100000004000000
2d010b0005000000090271717100050000000102717171000e000000240305009600e600
9200e60092007100960071009600e60007000000fc020000767676000000040000002d01
0d0005000000090276767600050000000102767676000e000000240305009200e6008e00
e6008e007100920071009200e60007000000fc0200007b7b7b000000040000002d010e00
0500000009027b7b7b000500000001027b7b7b000e000000240305008e00e6008b00e600
8b0071008e0071008e00e60007000000fc020000808080000000040000002d010f000500
0000090280808000050000000102ffffff000e000000240305008b00e6008900e6008900
71008b0071008b00e6000e000000240305008900e6008700e50087007000890071008900
e600040000002d010e0004000000f0010f000500000009027b7b7b000500000001027b7b
7b000e000000240305008700e5008600e50086007000870070008700e500040000002d01
0d0005000000090276767600050000000102767676000e000000240305008600e5008500
e40085006f00860070008600e500040000002d010c0004000000f001050004000000f001
070004000000f001080004000000f001090004000000f0010a0004000000f0010b000400
0000f0010d0004000000f0010e0007000000fc020000606060000000040000002d010500
0500000009026060600005000000010260606000360000002403190097006a009a006a00
9c006a009e006b009f006c00a0006d009f006e009e006f009b006f009900700096007100
920071008e0071008b00710089007100870070008600700085006f0086006e0087006d00
8a006c008c006b008f006b0093006a0097006a0008000000fa0200000100000000000000
040000002d010700040000002d01040004000000f0010500050000000102ffffff000500
00000201010000001e00000025030d00a000e2009f00e3009e00e4009b00e4009900e500
9600e6009200e6008e00e6008b00e6008900e6008700e5008600e5008500e40005000000
090200000000050000000102000000000500000002010200000036000000240319009700
6a009a006a009c006a009e006b009f006c00a0006d009f006e009e006f009b006f009900
700096007100920071008e0071008b00710089007100870070008600700085006f008600
6e0087006d008a006c008c006b008f006b0093006a0097006a00050000001402e200a000
050000000102ffffff00050000000201010000000500000013026d00a000050000001402
e40085000500000013026f008500040000002d01010004000000f001070007000000fc02
0000b1b1b1000000040000002d010500050000000902b1b1b100050000000102b1b1b100
050000000201020000000e00000024030500b900e200b800e300ac00ba00ac00ba00b900
e20007000000fc020000bababa000000040000002d010700050000000902bababa000500
00000102bababa000e00000024030500b800e300b700e400ac00ba00ac00ba00b800e300
07000000fc020000c4c4c4000000040000002d010800050000000902c4c4c40005000000
0102c4c4c4000e00000024030500b700e400b400e400ac00ba00ac00ba00b700e4000700
0000fc020000cecece000000040000002d010900050000000902cecece00050000000102
cecece000e00000024030500b400e400b200e500ac00ba00ac00ba00b400e40007000000
fc020000d8d8d8000000040000002d010a00050000000902d8d8d800050000000102d8d8
d8000e00000024030500b200e500af00e600ac00ba00ac00ba00b200e50007000000fc02
0000e2e2e2000000040000002d010b00050000000902e2e2e200050000000102e2e2e200
0e00000024030500af00e600ab00e600ac00ba00ac00ba00af00e60007000000fc020000
ebebeb000000040000002d010d00050000000902ebebeb00050000000102ebebeb000e00
000024030500ab00e600a700e600ac00ba00ac00ba00ab00e60007000000fc020000f5f5
f5000000040000002d010e00050000000902f5f5f500050000000102f5f5f5000e000000
24030500a700e600a400e600ac00ba00ac00ba00a700e60007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010f00050000000902ffffff00050000000102ffffff000e0000002403
0500a400e600a200e600ac00ba00ac00ba00a400e6000e00000024030500a200e600a000
e500ac00ba00ac00ba00a200e600040000002d010e0004000000f0010f00050000000902
f5f5f500050000000102f5f5f5000e00000024030500a000e5009f00e500ac00ba00ac00
ba00a000e500040000002d010d00050000000902ebebeb00050000000102ebebeb000e00
0000240305009f00e5009e00e400ac00ba00ac00ba009f00e500040000002d010c000400
0000f001050004000000f001070004000000f001080004000000f001090004000000f001
0a0004000000f0010b0004000000f0010d0004000000f0010e0007000000fc020000bfbf
bf000000040000002d010500050000000902bfbfbf00050000000102bfbfbf0036000000
24031900ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00
ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00
ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba0008000000
fa0200000100000000000000040000002d010700040000002d01040004000000f0010500
050000000102ffffff00050000000201010000001e00000025030d00b900e200b800e300
b700e400b400e400b200e500af00e600ab00e600a700e600a400e600a200e600a000e500
9f00e5009e00e40005000000090200000000050000000102000000000500000002010200
00003600000024031900ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00
ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00
ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00ba00ac00
ba00050000001402e200b900050000000102ffffff000500000002010100000005000000
1302ba00ac00050000001402e4009e00050000001302ba00ac00040000002d0100000400
00002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01070005000000
0102ffffff00050000000902000000000700000016046e00a30051007f00050000000401
0d000000050000000201010000000d000000320a56008100040000003334383308000800
08000800040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
0700050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041301e60105000500
040000002d010000040000002d010000040000002d010200040000002d01030004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400
00002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604c200c500
a500a1000500000004010d000000050000000201010000000d000000320aaa00a3000400
0000313231320800080008000800040000002d010000040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010400040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16041301e60105000500040000002d01010004000000f001070007000000fc0200005959
59000000040000002d010500050000000902595959000500000001025959590005000000
04010d000000050000000201020000000e00000024030500f800e200f700e300f7002600
f8002500f800e20007000000fc0200005e5e5e000000040000002d010700050000000902
5e5e5e000500000001025e5e5e000e00000024030500f700e300f500e400f5002700f700
2600f700e30007000000fc020000626262000000040000002d0108000500000009026262
6200050000000102626262000e00000024030500f500e400f300e400f3002800f5002700
f500e40007000000fc020000676767000000040000002d01090005000000090267676700
050000000102676767000e00000024030500f300e400f000e500f0002900f3002800f300
e40007000000fc0200006c6c6c000000040000002d010a000500000009026c6c6c000500
000001026c6c6c000e00000024030500f000e500ed00e600ed002900f0002900f000e500
07000000fc020000717171000000040000002d010b000500000009027171710005000000
0102717171000e00000024030500ed00e600ea00e600ea002a00ed002900ed00e6000700
0000fc020000767676000000040000002d010d0005000000090276767600050000000102
767676000e00000024030500ea00e600e600e600e6002a00ea002a00ea00e60007000000
fc0200007b7b7b000000040000002d010e000500000009027b7b7b000500000001027b7b
7b000e00000024030500e600e600e300e600e3002a00e6002a00e600e60007000000fc02
0000808080000000040000002d010f0005000000090280808000050000000102ffffff00
0e00000024030500e300e600e000e600e0002a00e3002a00e300e6000e00000024030500
e000e600de00e500de002900e0002a00e000e600040000002d010e0004000000f0010f00
0500000009027b7b7b000500000001027b7b7b000e00000024030500de00e500dd00e500
dd002800de002900de00e500040000002d010d0005000000090276767600050000000102
767676000e00000024030500dd00e500dd00e400dd002700dd002800dd00e50004000000
2d010c0004000000f001050004000000f001070004000000f001080004000000f0010900
04000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010d0004000000f0010e0007000000
fc020000606060000000040000002d010500050000000902606060000500000001026060
60003600000024031900ee002300f1002300f4002300f6002400f7002400f8002500f700
2600f5002700f3002800f0002900ed002900ea002a00e6002a00e3002a00e0002a00de00
2900dd002800dd002700de002600df002500e1002500e4002400e7002300ea002300ee00
230008000000fa0200000100000000000000040000002d010700040000002d0104000400
0000f0010500050000000102ffffff00050000000201010000001e00000025030d00f800
e200f700e300f500e400f300e400f000e500ed00e600ea00e600e600e600e300e600e000
e600de00e500dd00e500dd00e40005000000090200000000050000000102000000000500
00000201020000003600000024031900ee002300f1002300f4002300f6002400f7002400
f8002500f7002600f5002700f3002800f0002900ed002900ea002a00e6002a00e3002a00
e0002a00de002900dd002800dd002700de002600df002500e1002500e4002400e7002300
ea002300ee002300050000001402e200f800050000000102ffffff000500000002010100
00000500000013022500f800050000001402e400dd000500000013022700dd0004000000
2d01010004000000f001070007000000fc020000b1b1b1000000040000002d0105000500
00000902b1b1b100050000000102b1b1b100050000000201020000000e00000024030500
1101e2001001e3000301b9000301b9001101e20007000000fc020000bababa0000000400
00002d010700050000000902bababa00050000000102bababa000e000000240305001001
e3000e01e4000301b9000301b9001001e30007000000fc020000c4c4c400000004000000
2d010800050000000902c4c4c400050000000102c4c4c4000e000000240305000e01e400
0c01e4000301b9000301b9000e01e40007000000fc020000cecece000000040000002d01
0900050000000902cecece00050000000102cecece000e000000240305000c01e4000901
e5000301b9000301b9000c01e40007000000fc020000d8d8d8000000040000002d010a00
050000000902d8d8d800050000000102d8d8d8000e000000240305000901e5000601e600
0301b9000301b9000901e50007000000fc020000e2e2e2000000040000002d010b000500
00000902e2e2e200050000000102e2e2e2000e000000240305000601e6000301e6000301
b9000301b9000601e60007000000fc020000ebebeb000000040000002d010d0005000000
0902ebebeb00050000000102ebebeb000e000000240305000301e600ff00e6000301b900
0301b9000301e60007000000fc020000f5f5f5000000040000002d010e00050000000902
f5f5f500050000000102f5f5f5000e00000024030500ff00e600fc00e6000301b9000301
b900ff00e60007000000fc020000ffffff000000040000002d010f00050000000902ffff
ff00050000000102ffffff000e00000024030500fc00e600f900e6000301b9000301b900
fc00e6000e00000024030500f900e600f700e5000301b9000301b900f900e60004000000
2d010e0004000000f0010f00050000000902f5f5f500050000000102f5f5f5000e000000
24030500f700e500f600e5000301b9000301b900f700e500040000002d010d0005000000
0902ebebeb00050000000102ebebeb000e00000024030500f600e500f600e4000301b900
0301b900f600e500040000002d010c0004000000f001050004000000f001070004000000
f001080004000000f001090004000000f0010a0004000000f0010b0004000000f0010d00
04000000f0010e0007000000fc020000bfbfbf000000040000002d010500050000000902
bfbfbf00050000000102bfbfbf0036000000240319000301b9000301b9000301b9000301
b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301
b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301
b9000301b9000301b9000301b90008000000fa0200000100000000000000040000002d01
0700040000002d01040004000000f0010500050000000102ffffff000500000002010100
00001e00000025030d001101e2001001e3000e01e4000c01e4000901e5000601e6000301
e600ff00e600fc00e600f900e600f700e500f600e500f600e40005000000090200000000
050000000102000000000500000002010200000036000000240319000301b9000301b900
0301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b900
0301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b9000301b900
0301b9000301b9000301b9000301b9000301b900050000001402e2001101050000000102
ffffff0005000000020101000000050000001302b9000301050000001402e400f6000500
00001302b9000301040000002d010000040000002d010000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010400040000002d010700050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016042800fa000b00d6000500000004010d000000050000000201010000000d000000
320a1000d80004000000353539380800080008000800040000002d010000040000002d01
0200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016041301e60105000500040000002d010000040000002d0100000400
00002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604be001d01a100f9000500000004010d00000005000000
0201010000000d000000320aa600fb000400000031323337080008000800080004000000
2d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010700050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016041301e60105000500040000002d010c00
040000002d01020004000000f0010700040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
1801eb0100000000040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041801eb0100000000
1c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000
26060ac64ea8f47757a8f4770100000000003000040000002d01050008000000fa020000
0000000000000000040000002d01070007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0800050000000902ffffff00050000000102000000000500000004010d00000005000000
020102000000070000001b04b200e20167004101040000002d010200040000002d010300
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0800040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604
b000e10168004201040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d0107000500
0000010200000000050000000902ffffff00070000001604b000e1016800420108000000
fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f001070007000000fc020000
808080000000040000002d01070004000000f00108000500000009028080800005000000
0102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000070000001b0477004e01
6f004601050000000902000000000500000002010100000028000000320a6a0051011600
0000cde0e4f5eee4e6e5ededff2c20f2e8f12e20e3f0ed2e090007000800070007000800
090007000700070007000400040005000700070004000400050007000700040004000000
2d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700040000002d010900050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604b000e10168004201040000002d010200040000002d010300
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0700040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
b000e1016800420108000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000
f001090007000000fc020000ffffff000000040000002d01090004000000f00107000500
00000902ffffff000500000004010d00000005000000020102000000070000001b049c00
4e0194004601050000000902000000000500000002010100000024000000320a8f005101
13000000cab3ebfceab3f1f2fc20efebe0f2ede8eab3e200080003000700070006000300
070005000700040007000700070005000700070006000300070012000000320a9f005101
07000000efeee4e0f2eaf3000700070008000700050006000700040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500
040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604b000e10168004201040000002d010200040000002d010300040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01090004000000
2d010800050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041801eb010000
0000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010900040000002d010800050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016041801eb010000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01070004000000f0010800040000002d01040004000000f001
0900050000000902ffffff00050000000102000000000500000004010d00000005000000
020102000000070000001b041401e60105000500040000002d010c00040000002d010200
04000000f0010700040000002701ffff050000000c021801eb01030000001e0005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff050000000b02000000000300
00001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff03000000
000000

Зростання суми надходжень податку на промисел говорить про те, що все
більше громадян здійснюють продаж товарів на ринках без реєстрації як
суб’єкти підприємницької діяльності. Даний факт може свідчить як про
позитивні так і негативні зрушення. Негативним є те що громадяни,
втрачаючи постійне місце роботи, прагнуть отримати засоби на прожиття,
торгуючи на ринку, позитивним — те, що громадяни не втрачають надію
заробити кошти чесним шляхом.

picscalex100010009000003161800000d00360000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c022201
0102030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016042201
01020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b041e01fc01050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016042201010200000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604
1d01fc010500050007000000fc020000808080000000040000002d01040004000000f001
010008000000fa0205000100000000000000040000002d01010004000000f00100000500
0000090280808000050000000102ffffff000500000004010d0000000500000002010200
00000e000000240305001100f5003c00dd004501dd001a01f5001100f50007000000fc02
0000ffffff000000040000002d01000004000000f0010400050000000902ffffff000500
00000102000000000e000000240305001100f500110029003c0011003c00dd001100f500
0e000000240305003c00dd003c001100450111004501dd003c00dd00070000001504b500
f8016b005701040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016041d01fc010500050007000000fc020100000000000000040000002d010400
04000000f001000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000005000000
0902000000000500000004010d000000050000000201020000000e000000240305004501
dd001a01f5001100f5003c00dd004501dd0008000000fa02000001000000ffffff000400
00002d01050004000000f0010000070000001504b500f8016b0057010e00000024030500
1100f500110029003c0011003c00dd001100f5000e000000240305003c00dd003c001100
450111004501dd003c00dd00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d0105000500000001020000000005000000
0902000000000700000016041d01fc0105000500040000002d01010004000000f0010500
07000000fc0200006c6c6c000000040000002d0100000500000009026c6c6c0005000000
01026c6c6c000500000004010d000000050000000201020000000e000000240305005500
e6005500e70055004700550046005500e60007000000fc02000071717100000004000000
2d01050005000000090271717100050000000102717171000e000000240305005500e700
5300e90053004900550047005500e70007000000fc020000767676000000040000002d01
060005000000090276767600050000000102767676000e000000240305005300e9005000
ea0050004a00530049005300e90007000000fc0200007b7b7b000000040000002d010700
0500000009027b7b7b000500000001027b7b7b000e000000240305005000ea004d00eb00
4d004b0050004a005000ea0007000000fc020000808080000000040000002d0108000500
0000090280808000050000000102ffffff000e000000240305004d00eb004900ec004900
4c004d004b004d00eb000e000000240305004900ec004500ed0045004c0049004c004900
ec00040000002d01070004000000f00108000500000009027b7b7b000500000001027b7b
7b000e000000240305004500ed004200ee0042004d0045004c004500ed00040000002d01
060005000000090276767600050000000102767676000e000000240305004200ee003d00
ee003d004d0042004d004200ee00040000002d0105000500000009027171710005000000
0102717171000e000000240305003d00ee003a00ee003a004d003d004d003d00ee000400
00002d0100000500000009026c6c6c000500000001026c6c6c000e000000240305003a00
ee003800ed0038004d003a004d003a00ee0007000000fc02000067676700000004000000
2d01080005000000090267676700050000000102676767000e000000240305003800ed00
3700ed0037004c0038004d003800ed0007000000fc020000626262000000040000002d01
090005000000090262626200050000000102626262000e000000240305003700ed003700
ec0037004b0037004c003700ed0007000000fc020000000000000000040000002d010a00
04000000f001090004000000f001080004000000f001000004000000f001050004000000
f001060004000000f001070007000000fc020000606060000000040000002d0100000500
00000902606060000500000001026060600036000000240319004f004400520044005400
45005500450055004600550047005300490050004a004d004b0049004c0045004c004200
4d003d004d003a004d0038004d0037004c0037004b0037004a00390049003c0048003f00
470043004600470045004a0044004f00440008000000fa02000001000000000000000400
00002d010500040000002d01040004000000f0010000050000000102ffffff0005000000
0201010000001e00000025030d005500e6005500e7005300e9005000ea004d00eb004900
ec004500ed004200ee003d00ee003a00ee003800ed003700ed003700ec00050000000902
00000000050000000102000000000500000002010200000036000000240319004f004400
52004400540045005500450055004600550047005300490050004a004d004b0049004c00
45004c0042004d003d004d003a004d0038004d0037004c0037004b0037004a0039004900
3c0048003f00470043004600470045004a0044004f004400050000001402e60055000500
00000102ffffff000500000002010100000005000000130246005500050000001402ec00
37000500000013024b003700040000002d01010004000000f001050007000000fc020000
d8d8d8000000040000002d010000050000000902d8d8d800050000000102d8d8d8000500
00000201020000000e000000240305006f00e6006e00e7006e00e1006f00e0006f00e600
07000000fc020000e2e2e2000000040000002d010500050000000902e2e2e20005000000
0102e2e2e2000e000000240305006e00e7006c00e9006c00e3006e00e1006e00e7000700
0000fc020000ebebeb000000040000002d010600050000000902ebebeb00050000000102
ebebeb000e000000240305006c00e9006900ea006900e4006c00e3006c00e90007000000
fc020000f5f5f5000000040000002d010700050000000902f5f5f500050000000102f5f5
f5000e000000240305006900ea006600eb006600e5006900e4006900ea0007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010800050000000902ffffff00050000000102ffffff00
0e000000240305006600eb006200ec006200e6006600e5006600eb000e00000024030500
6200ec005e00ed005e00e7006200e6006200ec00040000002d01070004000000f0010800
050000000902f5f5f500050000000102f5f5f5000e000000240305005e00ed005b00ee00
5b00e8005e00e7005e00ed00040000002d010600050000000902ebebeb00050000000102
ebebeb000e000000240305005b00ee005600ee005600e8005b00e8005b00ee0004000000
2d010500050000000902e2e2e200050000000102e2e2e2000e000000240305005600ee00
5300ee005300e8005600e8005600ee00040000002d010000050000000902d8d8d8000500
00000102d8d8d8000e000000240305005300ee005100ed005100e7005300e8005300ee00
07000000fc020000cecece000000040000002d010800050000000902cecece0005000000
0102cecece000e000000240305005100ed005000ed005000e7005100e7005100ed000700
0000fc020000c4c4c4000000040000002d010900050000000902c4c4c400050000000102
c4c4c4000e000000240305005000ed005000ec005000e6005000e7005000ed0004000000
2d010a0004000000f001090004000000f001080004000000f001000004000000f0010500
04000000f001060004000000f001070007000000fc020000bfbfbf000000040000002d01
0000050000000902bfbfbf00050000000102bfbfbf0036000000240319006800de006b00
de006d00df006e00df006f00e0006e00e1006c00e3006900e4006600e5006200e6005e00
e7005b00e8005600e8005300e8005100e7005000e7005000e6005100e5005300e3005500
e2005800e1005c00e0006000df006400de006800de0008000000fa020000010000000000
0000040000002d010500040000002d01040004000000f0010000050000000102ffffff00
050000000201010000001e00000025030d006f00e6006e00e7006c00e9006900ea006600
eb006200ec005e00ed005b00ee005600ee005300ee005100ed005000ed005000ec000500
000009020000000005000000010200000000050000000201020000003600000024031900
6800de006b00de006d00df006e00df006f00e0006e00e1006c00e3006900e4006600e500
6200e6005e00e7005b00e8005600e8005300e8005100e7005000e7005000e6005100e500
5300e3005500e2005800e1005c00e0006000df006400de006800de00050000001402e600
6f00050000000102ffffff0005000000020101000000050000001302e0006f0005000000
1402ec005000050000001302e60050001c000000fb02f3ff000000000000900100000000
00000020417269616c20426c61636b00c0070a724ea8f47757a8f4770100000000003000
040000002d010000040000002d010000040000002d010000040000002d01020004000000
2d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a000000040000000000060000000100000000003000040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d0105000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016044500600027002d0005000000
04010d000000050000000201010000000f000000320a2c00300005000000313130303000
09000900090009000900040000002d010000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400
040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041d01
fc0105000500040000002d010000040000002d010000040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010400040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604e6007a00c80059000500000004010d000000050000000201010000000c000000320a
cd005c000300000034313530090009000900040000002d010000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016041d01fc0105000500040000002d01010004000000f001050007000000fc02
00006c6c6c000000040000002d0105000500000009026c6c6c000500000001026c6c6c00
0500000004010d000000050000000201020000000e00000024030500ae00e600ad00e700
ad003100ae003000ae00e60007000000fc020000717171000000040000002d0107000500
0000090271717100050000000102717171000e00000024030500ad00e700ab00e900ab00
3300ad003100ad00e70007000000fc020000767676000000040000002d01080005000000
090276767600050000000102767676000e00000024030500ab00e900a800ea00a8003400
ab003300ab00e90007000000fc0200007b7b7b000000040000002d010900050000000902
7b7b7b000500000001027b7b7b000e00000024030500a800ea00a500eb00a5003500a800
3400a800ea0007000000fc020000808080000000040000002d010b000500000009028080
8000050000000102ffffff000e00000024030500a500eb00a200ec00a2003600a5003500
a500eb000e00000024030500a200ec009e00ed009e003700a2003600a200ec0004000000
2d01090004000000f0010b000500000009027b7b7b000500000001027b7b7b000e000000
240305009e00ed009a00ee009a0038009e0037009e00ed00040000002d01080005000000
090276767600050000000102767676000e000000240305009a00ee009600ee0096003800
9a0038009a00ee00040000002d0107000500000009027171710005000000010271717100
0e000000240305009600ee009300ee0093003800960038009600ee00040000002d010500
0500000009026c6c6c000500000001026c6c6c000e000000240305009300ee009100ed00
91003700930038009300ee0007000000fc020000676767000000040000002d010b000500
0000090267676700050000000102676767000e000000240305009100ed009000ed009000
3700910037009100ed0007000000fc020000626262000000040000002d010c0005000000
090262626200050000000102626262000e000000240305009000ed008f00ec008f003600
900037009000ed00040000002d010a0004000000f0010c0004000000f0010b0004000000
f001050004000000f001070004000000f001080004000000f001090007000000fc020000
606060000000040000002d01050005000000090260606000050000000102606060003600
000024031900a7002e00aa002e00ac002f00ad002f00ae003000ad003100ab003300a800
3400a5003500a20036009e0037009a003800960038009300380091003700900037008f00
3600900035009200330095003200980031009b0030009f002f00a3002e00a7002e000800
0000fa0200000100000000000000040000002d010700040000002d01040004000000f001
0500050000000102ffffff00050000000201010000001e00000025030d00ae00e600ad00
e700ab00e900a800ea00a500eb00a200ec009e00ed009a00ee009600ee009300ee009100
ed009000ed008f00ec000500000009020000000005000000010200000000050000000201
020000003600000024031900a7002e00aa002e00ac002f00ad002f00ae003000ad003100
ab003300a8003400a5003500a20036009e0037009a003800960038009300380091003700
900037008f003600900035009200330095003200980031009b0030009f002f00a3002e00
a7002e00050000001402e600ae00050000000102ffffff00050000000201010000000500
000013023000ae00050000001402ec008f0005000000130236008f00040000002d010100
04000000f001070007000000fc020000d8d8d8000000040000002d010500050000000902
d8d8d800050000000102d8d8d800050000000201020000000e00000024030500c700e600
c600e700c600e100c700e000c700e60007000000fc020000e2e2e2000000040000002d01
0700050000000902e2e2e200050000000102e2e2e2000e00000024030500c600e700c400
e900c400e300c600e100c600e70007000000fc020000ebebeb000000040000002d010800
050000000902ebebeb00050000000102ebebeb000e00000024030500c400e900c100ea00
c100e400c400e300c400e90007000000fc020000f5f5f5000000040000002d0109000500
00000902f5f5f500050000000102f5f5f5000e00000024030500c100ea00be00eb00be00
e500c100e400c100ea0007000000fc020000ffffff000000040000002d010b0005000000
0902ffffff00050000000102ffffff000e00000024030500be00eb00bb00ec00bb00e600
be00e500be00eb000e00000024030500bb00ec00b700ed00b700e600bb00e600bb00ec00
040000002d01090004000000f0010b00050000000902f5f5f500050000000102f5f5f500
0e00000024030500b700ed00b300ee00b300e700b700e600b700ed00040000002d010800
050000000902ebebeb00050000000102ebebeb000e00000024030500b300ee00af00ee00
af00e700b300e700b300ee00040000002d010700050000000902e2e2e200050000000102
e2e2e2000e00000024030500af00ee00ac00ee00ac00e700af00e700af00ee0004000000
2d010500050000000902d8d8d800050000000102d8d8d8000e00000024030500ac00ee00
aa00ed00aa00e700ac00e700ac00ee0007000000fc020000cecece000000040000002d01
0b00050000000902cecece00050000000102cecece000e00000024030500aa00ed00a900
ed00a900e600aa00e700aa00ed0007000000fc020000c4c4c4000000040000002d010c00
050000000902c4c4c400050000000102c4c4c4000e00000024030500a900ed00a800ec00
a800e500a900e600a900ed00040000002d010a0004000000f0010c0004000000f0010b00
04000000f001050004000000f001070004000000f001080004000000f001090007000000
fc020000bfbfbf000000040000002d010500050000000902bfbfbf00050000000102bfbf
bf003600000024031900c000de00c300de00c500df00c600df00c700e000c600e100c400
e300c100e400be00e500bb00e600b700e600b300e700af00e700ac00e700aa00e700a900
e600a800e500a900e400ab00e300ae00e200b100e100b400e000b800df00bc00de00c000
de0008000000fa0200000100000000000000040000002d010700040000002d0104000400
0000f0010500050000000102ffffff00050000000201010000001e00000025030d00c700
e600c600e700c400e900c100ea00be00eb00bb00ec00b700ed00b300ee00af00ee00ac00
ee00aa00ed00a900ed00a800ec0005000000090200000000050000000102000000000500
00000201020000003600000024031900c000de00c300de00c500df00c600df00c700e000
c600e100c400e300c100e400be00e500bb00e600b700e600b300e700af00e700ac00e700
aa00e700a900e600a800e500a900e400ab00e300ae00e200b100e100b400e000b800df00
bc00de00c000de00050000001402e600c700050000000102ffffff000500000002010100
0000050000001302e000c700050000001402ec00a800050000001302e500a80004000000
2d010000040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
0700050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043100b70013008400
0500000004010d000000050000000201010000000f000000320a18008700050000003132
3530300009000900090009000900040000002d010000040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010400040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16041d01fc0105000500040000002d010000040000002d010000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604e500d100c700b0000500000004010d000000050000000201010000000c00
0000320acc00b3000300000034353030090009000900040000002d010000040000002d01
0200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016041d01fc0105000500040000002d01010004000000f00107000700
0000fc0200006c6c6c000000040000002d0105000500000009026c6c6c00050000000102
6c6c6c000500000004010d000000050000000201020000000e000000240305000601e600
0501e70005012500060124000601e60007000000fc020000717171000000040000002d01
070005000000090271717100050000000102717171000e000000240305000501e7000301
e90003012700050125000501e70007000000fc020000767676000000040000002d010800
05000000090276767600050000000102767676000e000000240305000301e9000101ea00
01012800030127000301e90007000000fc0200007b7b7b000000040000002d0109000500
000009027b7b7b000500000001027b7b7b000e000000240305000101ea00fe00eb00fe00
2900010128000101ea0007000000fc020000808080000000040000002d010b0005000000
090280808000050000000102ffffff000e00000024030500fe00eb00fa00ec00fa002a00
fe002900fe00eb000e00000024030500fa00ec00f600ed00f6002b00fa002a00fa00ec00
040000002d01090004000000f0010b000500000009027b7b7b000500000001027b7b7b00
0e00000024030500f600ed00f200ee00f2002c00f6002b00f600ed00040000002d010800
05000000090276767600050000000102767676000e00000024030500f200ee00ee00ee00
ee002c00f2002c00f200ee00040000002d01070005000000090271717100050000000102
717171000e00000024030500ee00ee00eb00ee00eb002c00ee002c00ee00ee0004000000
2d0105000500000009026c6c6c000500000001026c6c6c000e00000024030500eb00ee00
e900ed00e9002b00eb002c00eb00ee0007000000fc020000676767000000040000002d01
0b0005000000090267676700050000000102676767000e00000024030500e900ed00e800
ed00e8002b00e9002b00e900ed0007000000fc020000626262000000040000002d010c00
05000000090262626200050000000102626262000e00000024030500e800ed00e700ec00
e7002a00e8002b00e800ed00040000002d010a0004000000f0010c0004000000f0010b00
04000000f001050004000000f001070004000000f001080004000000f001090007000000
fc020000606060000000040000002d010500050000000902606060000500000001026060
600036000000240319000001220003012200050123000601230006012400050125000301
270001012800fe002900fa002a00f6002b00f2002c00ee002c00eb002c00e9002b00e800
2b00e7002a00e8002900ea002700ed002600f0002500f4002400f8002300fb0022000001
220008000000fa0200000100000000000000040000002d010700040000002d0104000400
0000f0010500050000000102ffffff00050000000201010000001e00000025030d000601
e6000501e7000301e9000101ea00fe00eb00fa00ec00f600ed00f200ee00ee00ee00eb00
ee00e900ed00e800ed00e700ec0005000000090200000000050000000102000000000500
000002010200000036000000240319000001220003012200050123000601230006012400
050125000301270001012800fe002900fa002a00f6002b00f2002c00ee002c00eb002c00
e9002b00e8002b00e7002a00e8002900ea002700ed002600f0002500f4002400f8002300
fb00220000012200050000001402e6000601050000000102ffffff000500000002010100
000005000000130224000601050000001402ec00e7000500000013022a00e70004000000
2d01010004000000f001070007000000fc020000d8d8d8000000040000002d0105000500
00000902d8d8d800050000000102d8d8d800050000000201020000000e00000024030500
1f01e6001f01e7001f01e1001f01e0001f01e60007000000fc020000e2e2e20000000400
00002d010700050000000902e2e2e200050000000102e2e2e2000e000000240305001f01
e7001d01e9001d01e3001f01e1001f01e70007000000fc020000ebebeb00000004000000
2d010800050000000902ebebeb00050000000102ebebeb000e000000240305001d01e900
1a01ea001a01e4001d01e3001d01e90007000000fc020000f5f5f5000000040000002d01
0900050000000902f5f5f500050000000102f5f5f5000e000000240305001a01ea001701
eb001701e5001a01e4001a01ea0007000000fc020000ffffff000000040000002d010b00
050000000902ffffff00050000000102ffffff000e000000240305001701eb001301ec00
1301e6001701e5001701eb000e000000240305001301ec000f01ed000f01e7001301e600
1301ec00040000002d01090004000000f0010b00050000000902f5f5f500050000000102
f5f5f5000e000000240305000f01ed000c01ee000c01e8000f01e7000f01ed0004000000
2d010800050000000902ebebeb00050000000102ebebeb000e000000240305000c01ee00
0701ee000701e8000c01e8000c01ee00040000002d010700050000000902e2e2e2000500
00000102e2e2e2000e000000240305000701ee000401ee000401e8000701e8000701ee00
040000002d010500050000000902d8d8d800050000000102d8d8d8000e00000024030500
0401ee000201ed000201e7000401e8000401ee0007000000fc020000cecece0000000400
00002d010b00050000000902cecece00050000000102cecece000e000000240305000201
ed000101ed000101e7000201e7000201ed0007000000fc020000c4c4c400000004000000
2d010c00050000000902c4c4c400050000000102c4c4c4000e000000240305000101ed00
0101ec000101e6000101e7000101ed00040000002d010a0004000000f0010c0004000000
f0010b0004000000f001050004000000f001070004000000f001080004000000f0010900
07000000fc020000bfbfbf000000040000002d010500050000000902bfbfbf0005000000
0102bfbfbf0036000000240319001901de001c01de001e01df001f01df001f01e0001f01
e1001d01e3001a01e4001701e5001301e6000f01e7000c01e8000701e8000401e8000201
e7000101e7000101e6000101e5000301e3000601e2000901e1000d01e0001101df001401
de001901de0008000000fa0200000100000000000000040000002d010700040000002d01
040004000000f0010500050000000102ffffff00050000000201010000001e0000002503
0d001f01e6001f01e7001d01e9001a01ea001701eb001301ec000f01ed000c01ee000701
ee000401ee000201ed000101ed000101ec00050000000902000000000500000001020000
00000500000002010200000036000000240319001901de001c01de001e01df001f01df00
1f01e0001f01e1001d01e3001a01e4001701e5001301e6000f01e7000c01e8000701e800
0401e8000201e7000101e7000101e6000101e5000301e3000601e2000901e1000d01e000
1101df001401de001901de00050000001402e6001f01050000000102ffffff0005000000
020101000000050000001302e0001f01050000001402ec000101050000001302e6000101
040000002d010000040000002d010000040000002d010200040000002d01030004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400
00002d010700050000000102ffffff000500000009020000000007000000160427000e01
0900db000500000004010d000000050000000201010000000f000000320a0e00de000500
000031333330300009000900090009000900040000002d010000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016041d01fc0105000500040000002d010000040000002d010000040000002d01
0200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604e3002b01c5000a010500000004010d0000000500000002010100
00000c000000320aca000d010300000034323530090009000900040000002d0100000400
00002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016041d01fc0105000500040000002d010a00040000002d01
020004000000f0010700040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604220101020000
0000040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000
0102ffffff000500000009020000000007000000160422010102000000001c000000fb02
f3ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000bf070a8b4ea8
f47757a8f4770100000000003000040000002d01050008000000fa020000000000000000
0000040000002d01070007000000fc020000ffffff000000040000002d01080005000000
0902ffffff00050000000102000000000500000004010d00000005000000020102000000
070000001b04b600f8016b005701040000002d010200040000002d010300040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01080004000000
2d01070005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604b400f7016c00
5801040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010800040000002d0107000500000001020000
0000050000000902ffffff00070000001604b400f7016c00580108000000fa0200000100
000000000000040000002d01090004000000f001070007000000fc020000808080000000
040000002d01070004000000f001080005000000090280808000050000000102ffffff00
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b047b00640173005c010500
00000902000000000500000002010100000028000000320a6e00670116000000cde0e4f5
eee4e6e5ededff2c20f2e8f12e20e3f0ed2e090007000800070007000800090007000700
0700070004000400050007000700040004000500070007000400040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500
040000002d010700040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604b400f7016c005801040000002d010200040000002d010300040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01070004000000
2d010900050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b400f7016c00
580108000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f00109000700
0000fc020000ffffff000000040000002d01090004000000f0010700050000000902ffff
ff000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04a000640198005c01
050000000902000000000500000002010100000024000000320a9300670113000000cab3
ebfceab3f1f2fc20efebe0f2ede8eab3e201080003000700070006000300070005000700
040007000700070005000700070006000300070021000000320aa300670111000000efee
e4e0f2eaf320f2e8f12e20f7eeeb2e000700070008000700050006000700040005000700
0700040004000700070007000400040000002d010200040000002d010300040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01090004000000
2d010800050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b400f7016c00
5801040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010900040000002d010800050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016042201010200000000040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500
040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604220101020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01
070004000000f0010800040000002d01040004000000f0010900050000000902ffffff00
050000000102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04
1e01fc0105000500040000002d010a00040000002d01020004000000f001070004000000
2701ffff050000000c0222010102030000001e0005000000010200000000050000000902
ffffff00040000002701ffff050000000b0200000000030000001e000500000001020000
0000050000000902ffffff00040000002701ffff03000000000000

Не належать до платників податку на промисел громадяни, які здійснюють
діяльність від імені іншої особи, будучи при цьому найманими
робітниками; фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності;
громадяни, що здійснюють продаж особистої власності через державний або
приватний нотаріат чи біржу; громадяни, які продають продукцію
тваринництва, рослинництва, вирощену па присадибній (дачній, садовій)
ділянці, в особистому, підсобному господарстві, а також реалізують
товари через мережу комісійної торгівлі.

Якщо громадяни здійснюють продаж продукції, товарів більше чотирьох
разів протягом календарного року, то вони зобов’язані зареєструватись як
суб’єкти підприємницької діяльності.

Динаміка надходження податку на промисел до бюджету зображена на рисунку
1.10.

При перевірці правильності сплачення державного мита ДПІ звертають Увагу
на повноту сплачення мита з усіх правових дій за відповідними ставками
та на своєчасність перерахування і дотримання його цільового
використання.

Спрогнозувати періодичність сплати державного мита дуже складно. Усе
залежить від того, як часто наші співвітчизники будуть звертатися до
уповноважених органів за документами або вчиненням дій.

Як видно з рис. 1.11. найбільшу частку у надходженнях державного мита
становлять надходження від видачі паспортів. Значні суми також надходять
від розгляду справ у арбітражних судах та за нотаріальні дії.

Таблиця 1.2.

Надходження місцевих податків та зборів

Податки та збори

Частка у загальних надходженнях, %

У 2000 році

У 2001 році

У 2002 році

Ринковий збір

32,88

38,06

39,1

Збір на проїзд територією прикордонних областей

3,90

3,61

Комунальний податок

45,31

39,86

40,2

Збір за паркування

1,47

1,36

1,40

Готельний збір

5,59

6,45

6,91

Податок з реклами

1,36

1,65

2,84

Збір за розміщення об’єктів торгівлі

7,79

7,56

7,60

Інші податки

1,52

1,63

1,73

Надходження до бюджету від місцевих податків та зборів також зростають
(див. табл. 1.2.). Найбільші суми надходжень становлять від ринкового
збору та комунального податку. Також значно зростають надходження від
податку з реклами, збору за розміщення об’єктів торгівлі, готельного
збору та ін. Всі ці дані свідчать перш за все про зростання ролі
підприємництва в Україні.

Значним резервом поповнення бюджету та дійовим інструментом підвищення
платіжної дисципліни серед платників податків є здійснення заходів
контрольної та перевірочної роботи. Проведений аналіз свідчить про
щорічне зростання результативності перевірок.

Не дивлячись на значне зменшення їх кількості, надходження від
контрольне — перевірочної роботи залишаються на високому рівні.

З метою підвищення загального рівня культури спілкування працівників
податкових органів з платниками податків та розвитку партнерських
відносин з ними, забезпечення інформацію та надання всебічних роз’яснень
як усних, так і письмових, фізичним та юридичним особам — платникам
податків з питань податкового законодавства з оподаткування фізичних
осіб у головному управлінні оподаткування фізичних осіб працює відділ по
роботі із зверненнями громадян.

За час свого існування, відділ розглянув понад 3000 листів платників
податків та надано роз’яснень з різноманітніших питань.

Серед роз’яснень, що надавалися платникам податків, були й такі,
вирішення яких потребувало додаткового прийняття рішень або внесення
змін до податкового законодавства. Роз’яснення з найбільш актуальних
питань з метою відпрацювання єдиного підходу при їх вирішенні,
направляються до податкових органів для застосування в роботі, а також
публікуються в пресі.

Так, у журналі державної податкової служби України «Вісник податкової
служби України» за участю працівників відділу було підготовлено З
спецвипуску з питань оподаткування фізичних осіб, надруковано 32 статті
та 278 різноманітних роз’яснень з питань сплати громадянами прибуткового
податку, в тому числі за фіксованим розміром шляхом придбання патенту,
сплати єдиного податку, податку з власників транспортних засобів, плати
за землю і державного мита.

Напередодні закінчення календарного року та в зв’язку з наближенням
періоду декларування, з метою забезпечення своєчасного подання фізичними
особами декларацій про доходи, підготовлено спеціальний випуск журналу
стосовно порядку заповнення та подання громадянами декларацій про доходи
за 2002 рік.

За сприянням працівників відділу було випущено збірник законодавчих
актів для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.
Працівниками відділу готуються відповіді на актуальні питання, що
надходять по «гарячій» телефонній лінії до Кабінету Міністрів України,
які також висвітлюються на сторінках газети ДПА у м. Києві «Податковий,
банківський, митний консультант». Крім того, готуються відповіді на
запити, Що надходять каналами Інтернет, для подальшого опублікування на
сторінках web — серверу ДПА України.

Отже, як видно з вищенаведених даних, податки з фізичних осіб відіграють
значну роль в наповненні бюджету України, і їх частка в дохідній частині
бюджету продовжує зростати. Про що це говорить, про підвищення
самосвідомості громадян, чи про збільшення податкового тиску держави на
працездатне населення. Однією з позитивних причин підвищення надходжень
податків від громадян є збільшення кількості робочих місць, а другою —
хоч і це значне, але все-таки, підвищення рівня добробуту громадян.
Напрями удосконалення оподаткування населення будуть розглянуті в
наступному розділі роботи.

Розділ 2. Аналіз оподаткування прибутку фізичних осіб в Україні

2.1. Порядок стягнення прибуткового податку з громадян в Україні

Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового
механізму держави. У результаті перерозподілу податків з фізичних осіб,
з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту
різних верств населення, з іншого — формується фінансова база
держави.

Прибутковий податок з громадян — загальнодержавний податок, а тому
порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими
актами України. Він відноситься до прямих податків, тобто обов’язки щодо
його сплати покладено на громадян, які отримують доходи. Залежно від
характеру отримання доходу та категорії платників прибутковий податок
може сплачуватися самостійно або утримуватися та перераховуватися до
бюджету юридичними і фізичними особами — суб’єктами підприємницької
діяльності, які нараховують та виплачують доходи.

Порядок обкладання доходів громадян прибутковим податком регулюється
Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про
прибутковий податок з громадян» (зі змінами та доповненнями; далі —
Декрет № 13-92). Теоретично головними факторами впливу, які визначають
рівень надходження прибуткового податку до бюджетів, є: розмір
оподатковуваного доходу; класифікація доходів; система пільг; розмір
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; шкала ставок; розмір
фіксованого податку при спрощеній системі оподаткування.

На практиці має значення ще ряд досить впливових факторів.
Останніми роками в Україні намітилася стійка тенденція збільшення
надходжень прибуткового податку до зведеного бюджету, причому темпи
зростання його надходжень за останні два роки значно перевищують
надходження інших податків та платежів.

Збільшення надходжень прибуткового податку знаходиться у прямій
залежності від збільшення особистих доходів громадян, підвищення
заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях, її
своєчасної виплати, суттєвого зменшення заборгованості з заробітної
плати. Поступове збільшення розміру мінімальної зарплати у законодавчому
порядку приводить до перегляду співвідношення тарифної сітки та
посадових окладів, що також впливає на рівень доходів працюючих
громадян.

Один із суттєвих чинників — це цілеспрямовані заходи податкових органів,
направлені на збільшення кола платників податків, налагодження чіткої,
максимально тісної співпраці з платниками податків шляхом добровільної
сплати прибуткового податку на основі підвищення податкової культури.

Розглянемо тепер порядок стягнення прибутково податку з громадян, я це
роблять податківці в ДПІ Шевченківського району.

Згідно з інструкцією, «Про прибутковий податок з громадян» Наказ
Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року
№ 12: платниками прибуткового податку (суб’єктами оподаткування) є
громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті,
що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.

Платниками прибуткового податку є фізичні особи незалежно від віку,
громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального і
майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних
партій, ставлення до релігії. Доходи неповнолітніх громадян
оподатковуються на загальних підставах. Тобто цей податок стягується із
вище зазначених суб’єктів, таким чином.

На підприємстві при нарахуванні заробітної плати кожен бухгалтер, із
суми що нарахована на заробітну плату робітника, вираховує суми
обов’язкових платежів, і прибутковий податок. Ця процедура проводиться
індивідуально на кожного робітника. Тобто робітник вже отримує заробітну
плату з вирахуванням прибуткового податку і обов’язкових платежів. На
практиці користуються ставками що наведені у таблиці 2.1., але якщо
працівник працює не за основним місцем роботи, то його дохід
оподатковується за ставкою 20%.

Розглянемо приклад: малому підприємстві “КАЛИНА” працює 4 робітника, у
кожного з них різна заробітна плата, в такому випадку прибутковий
податок буде у кожного різний. Робітник “А” – заробітна плата = 300 грн.
(300-170)*20%+19,55 = 45грн. 55коп. Робітник “Б”, працює на пів ставки –
заробітна плата = 170 грн. (170-85)*15%+6,80 = 19грн. 55коп. Робітник
“В” – заробітна плата 1750 грн. (1750-1700)*40/100+393,55 = 413,55 грн.
Робітник “Г”- працює на підприємстві за сумісництвом (не за основним
місцем роботи), заробітна плата 1000 грн. 1000*20% = 200 грн.

Таблиця 2.1.

Ставки прибуткового податку з громадян

Місячний сукупний оподатковуваний доход (у неоподатковуваних мінімумах)

Ставки та розміри податку

до 17 грн. включно

не оподатковується

від 17 грн. до 85 грн.

10 % суми, що перевищує 17 грн.

від 86 грн. до 170 грн.

6,8 грн. + 15 % суми, що перевищує доход 85 грн.

від 171 грн. до 1020 грн.

19,55 грн. + 20 % суми, що перевищує доход 170 грн.

від 1021 грн. до 1700 грн.

189,55 грн. + 30 % суми, що перевищує доход 1020 грн.

від 1701 грн. і вище

393,55 грн. + 40 % суми, що перевищує доход 1700 грн.

Після процедури обчислення, в день отримання заробітної плати бухгалтер
підприємства, робить платіжне доручення (додаток Б), яким сплачує
загальну суму, податку по підприємству.

Податкові органи контролюють, всіх суб’єктів підприємницької діяльності,
щоб вони скерувалися, чинним законодавство, і не порушували його. В
даному випадку це інструкція «Про прибутковий податок з громадян» Наказ
Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року
N 12, в якій сказано.

Підприємства, установи і організації усіх форм власності, фізичні особи
— суб’єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця,
але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату
належних працівникам сум, зобов’язані перераховувати до бюджету суми
нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.

Зазначені юридичні і фізичні особи одночасно з поданням чеків на
отримання коштів для виплати належних працівникам сум за другу половину
місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до
бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Чеки на отримання коштів для виплати належних працівникам сум
приймаються установами банків тільки за умови одночасного подання до
банку платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум
прибуткового податку.

Якщо на рахунку підприємства недостатньо коштів для виплати заробітної
плати і перерахування до бюджету сум утриманого податку, підприємство
виписує чек на заробітну плату і платіжне доручення на перерахування
податку в бюджет пропорційно наявності коштів.

Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а
також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації
продукції і надання послуг, перераховують утримані суми податку до
бюджету через установи банків наступного дня після виплати належних
працівникам сум.

Виняток робиться лише для сум прибуткового податку, утриманого з
одноразових виплат та доходів працівників, яким надана відпустка, і
звільнених з роботи. Ці суми мають бути перераховані до бюджету при
наступній виплаті заробітної плати.

Нараховані працівникам суми прибуткового податку забороняється
сплачувати за рахунок коштів підприємств, установ і організацій та
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працівників,
стягуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними
особами — суб’єктами підприємницької діяльності до повної сплати
заборгованості.

Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку з
працівників, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами і
організаціями та фізичними особами — суб’єктами підприємницької
діяльності за рахунок власних коштів.

Стягнення заборгованості прибуткового податку з працівників провадиться
відповідно до чинного законодавства. Зайво утримані суми податку
повертаються платникові або зараховуються до сплати майбутніх платежів
за його заявою.

Один раз на квартал, з 1 по 15 число, місяця що йде за звітним
кварталом, бухгалтерія кожного суб’єкта підприємницької, (згідно із
статтею №9 Закону України “Про державний реєстр фізичних осіб –
платників податків та інших обов’язкових платежів”) подає довідку 8ДР
встановленої форми.(додаток В).

Ці довідки заповнюються юридичними та фізичними особами – суб’єктами
підприємницької діяльності, про всіх фізичних осіб, що перебували із
ними в трудових відносинах, незалежно від того, отримували громадяни
дохід в звітному періоді, чи ні. Ця довідка може подаватись до ДПІ, як і
на паперовому носії, так і в електронному вигляді. Довідка подається у
двох екземплярах, один залишається у ДПІ, а другий з відміткою у
платника податку.

Підсумки звітності підприємств, за останні звітні періоди у
Шевченківському районі, розглянемо на рис. 2.1.

Як видно з рисунку 2.1. що кількість платників, і надходжень
збільшилась, але це все відносно. Взяти перерозподіл у 2002 р. міста
Києва по нових районах. Тоді до Шевченківського попало майже 2 райони,
одже на сьогодні Шевченківський район майже самий великий в Києві. Це
той фактор, що вплинув на збільшення платників податку. Так якщо
поділити останні цифри на 2, а 1 квартал 2003р. поділити на 2, потім
помножити на 4, то виходять майже ті самі, цифри.

Тоді можна зробити висновок, що у Шевченківському районі міста Києва,
кількість платників, і надходжень, стоїть майже на місті. Це мабуть
зумовлене тим, що у місті Києві немає вільних робочих місць.

Ожде із вище викладеного матеріалу, видно як ДПІ контролює, стягнення
прибуткового податку з громадян, до бюджету. Але не все так просто, як
здається. Деякі особи намагаються ухилятися, від оподаткування, деякі
просто помилково перераховують меншу суму, інші несвоєчасно подають
довідку 8 ДР. За всі ці порушення накладаються адміністративні санкції.

На підприємствах один раз на три роки проводиться планова камеральна
перевірка. І якщо під час цієї перевірки виявляються порушення, то
відповідно до законодавства стягується штрафи, пеня, тощо.

Перед перевіркою податкова інспекція обов’язково надсилає на
підприємство повідомлення де вказується, з якого терміну почнеться
перевірка. (додаток Г). До нього надається посвідчення з ДПІ, що дійсно
дозволяється інспектору (обов’язково вказується прізвище інспектора)
провести перевірку. (додаток Д).

Після документальної перевірки підписується акт (додаток Є) перевірки,
обома сторонами, тобто підприємця, та інспектора. Якщо виявляються
порушення, то нараховується суми штрафів,(розрахунок штрафних санкцій
по прибутковому податку додаток Е) якщо сума штрафів перевищує 17000
грн., тобто 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то діло
передається у податкову міліцію, а та в свою чергу у прокуратуру, і
заводиться карна справа, на осіб які спричинили такі обставини. Якщо же
сума не перевищує 1000 неоподаткованих мінімальних доходів громадян, то
підприємство сплачує штраф, у встановленому розмірі.

Буваються ситуації коли підприємства оскаржують штрафні санкції через
суд. Пакет документів що передаються до суду можна розглянути у додатку
Ж.

Одже у цьому підрозділі було розглянуто порядок стягнення прибуткового
податку з громадян, з початку нарахування, і до надходження його до
бюджету. Було проаналізовано кількість платників, і кількість
надходжень, по прибутковому податку з громадян, у Державній податковій
інспекції Шевченківського району, міста Києва. Розглянуто також
контроль, за сплатою прибуткового податку з громадян, та штрафні санкції
щодо цього податку.

2.2. Аналіз прогресивності прибуткового податку в Україні

Прибутковий податок у нашій країні зазнав значних змін протягом
короткого періоду часу (1993 — 2002), як і пов’язані з ним мінімальна
заробітна плата і неоподатковуваний мінімум доходів (див. дод. А).

Щодо ставлення держави до доходів громадян найпоказовішим був 1993 рік,
в якому з 1 січня Декретом КМУ № 13-92 від 26.12.1992 р. «Про
прибутковий податок з громадян» була і введена нова система
оподаткування доходів осіб, які постійно мешкають в Україні. Був
визначений мінімальний неоподатковуваний дохід, кратний мінімальній
місячній заробітній платі (МЗ). Максимальна гранична податкова ставка в
прогресивній шкалі (див. табл. 2.2.) була встановлена па рівні 50% для
доходів, що перевищують 30 мінімальних місячних заробітних плат.
Мінімальний дохід (МД) дорівнював 4600 крб. (7 дол. за курсом НБУ та 4
дол. за курсом готівкового долара).

З огляду на вплив чинника інфляції у роботі розглядаються шкали
прибуткового податку без урахування абсолютного розміру
неоподатковуваного мінімуму, тому що в протилежному випадку було б
неможливо забезпечити необхідну об’єктивність суджень. Виходячи з
реального прожиткового мінімуму, що становить принаймні удвічі більшу,
ніж законодавче встановлену, суму з розрахунку на людину, яка проживає з
родиною, де є малолітні діти або непрацюючі пенсіонери, на нашу думку,
рівень доходів у 1-25 МД відповідає малозабезпеченим верствам населення,
25-30 МД — дохід нижчий за середній рівень, 30-100 МД відповідає
середнім верствам населення, 100-200 МД — дохід вищий за середній, понад
200 МД відповідає заможнім верствам населення. Запропонована
класифікація використовується лише у роботі і є суб’єктивною.

Відповідно до шкали поданої у таблиці 2.2., максимальна середня ставка
прибуткового податку дорівнювала 44-46% місячного доходу громадян на
рівні доходу в 200-250 мінімальних зарплат. Для малозабезпечених верств
населення з доходом від 5 до 30 МД середня ставка податку коливалася на
рівні 8-20% місячного доходу, а в межах від 30 до 90 МД зростала з 20 до
40%. Такі темпи зростання середньої податкової ставки означали, що
найбільший податковий тягар відповідно до встановленої шкали
прибуткового податку припадає на верстви населення із середнім та нижче
середнім рівнем прибутку.

У зв’язку із швидкою інфляцією з 1 червня 1993 року мінімальний дохід
був збільшений до 2 МД та, перевищивши мінімальну зарплату, становив
13800 крб. (4 дол. за курсом НБУ). Максимальна гранична ставка
прибуткового податку відповідно до Постанови КМУ №433 від 10.06.1993р.
«Про збільшення неоподаткованого мінімуму доходів громадян і ставки їх
прогресивного оподаткування», була збільшена до 60% і стала
застосовуватися до доходів, що перевищують 200 МД (див. табл.
2.3.).

Нова шкала, подана у таблиці 2.3., значно зменшила податковий тягар на
середні верстви населення, оскільки відповідно до неї середня податкова
ставка у межах 30-90 МД була знижена до величини 16-30%. У свою чергу,
це призвело і до зниження максимальної середньої податкової ставки до
40-45% місячного доходу громадян, не змінивши, проте, ситуацію для
малозабезпечених верств, для яких ставки прибуткового податку залишилися
на колишньому рівні.

Таблиця 2.2.

Шкала прогресивного оподаткування доходів громадян, встановлена Декретом
КМУ №13-92 «від 26.12.92р. «Про прибутковий податок з громадян»

Розмір місячного сукупного оподатковуваного доходу (у мінімальних
місячних з/п — МЗ)

Ставки та розміри податку

До 1 МЗ включно

Не оподатковується

Від 1 МЗ + 1 крб. до 10 МЗ включно

10% від суми, що перевищує 1 МЗ

Від 10 МЗ + 1 крб. до 20 МЗ включно

Податок із 10% МЗ + 20% від суми, що перевищує 10 МЗ

Від 20 МЗ + 1 крб. до ЗО МЗ включно

Податок із 20% МЗ + 35% від суми. що перевищує 20 МЗ

Понад ЗО МЗ

Податок із 30% МЗ + 50% від суми, що перевищує ЗО МЗ

Подальше зростання цін призвело до підвищення МД з 1 вересня 1993 Року
до 40000 крб. (6,7 дол. за курсом НБУ), а з 1 грудня 1993 року до 120000
крб. (9,5 дол. за курсом НБУ), але співвідношення мінімального доходу і
заробітної плати, встановлене попереднім законодавчим актом, залишилося
незмінним. В останньому випадку була істотно збільшена максимальна
гранична податкова ставка (з 60 до 90%) і одночасно значно зменшений
розмір доходу (з 200 до 50 МД), починаючи з якого ця ставка
застосовувалася.

Таблиця 2.3.

Шкала прогресивного оподаткування доходів громадян, встановлена

Постановою КМУ №433 від 10.06.1993р. «Про збільшення неоподаткованого
мінімуму доходів громадян і ставки їх прогресивного оподаткування»

Розмір місячного сукупного оподатковуваного доходу (в неоподатковуваних
мінімумах — МД)

Ставки та розміри податку

До 1 МД включно

Не оподатковується

Від 1 МД + 1 крб. до 10 МД включно

10% від суми, що перевищує 1 МД

Від 10 МД + 1 крб. до ЗО МД включно

Податок із 10 МД + 20% від суми, що перевищує 10 МД

Від ЗО МД + 1 крб. до 40 МД включно

Податок із ЗО МД + 30% від суми, що перевищує ЗО МД

Від 40 МД + 1 крб. до 100 МД включно

Податок із 40 МД + 40% від суми, що перевищує 40 МД

Від 100 МД + 1 крб. до 200 МД включно

Податок із 100 МД + 50% від суми, що перевищує 100 МД

Понад 200 МД

Податок із 200 МД + 60% від суми, що перевищує 200 МД

Проте сподівання уряду не виправдалися, і Указом Президента України від
13 вересня 1994 року максимальна ставка податку була зменшена з 90 до
50% і стала застосовуватися до доходів, що перевищують 25 МД (МД був
збільшений до 240 тис. крб.). Відповідна шкала наведена в таблиці 2,4.

Необхідно зазначити, що чергова зміна порядку стягування прибуткового
податку зумовила стрімке зниження Максимальної середньої ставки
прибуткового податку порівняно зі шкалою таблиці 2.3. із 79 (як було
раніше) до 48% на рівні доходу в 200—250 МД та одночасне підвищення
середніх ставок у діапазоні 8-55 МД до рівня 12—40% (попередня шкала
передбачала 18,5 — 35% для цього діапазону). Це засвідчило збільшення
податкового тягаря на верстви населення із середнім і нижче середнього
рівнем доходів та зниження податкового пресу на людей із високими
доходами.

Таблиця 2.4.

Шкала прогресивного оподаткування доходів громадян, встановлена Указом
Президента України №519 від 13.09.1994р. «Про збільшення
неоподатковуваного мінімуму і ставки» прогресивного оподаткування
доходів громадян»

Розмір місячного сукупного оподатковуваного доходу (в неоподатковуваних
інімумах-МД)

Ставки та розміри податку

До 1 МД включно

Не оподатковується

Від 1 МД + 1 крб. до 5 МД включно

10% від суми, що перевищує 1 МД

Від 5 МД + 1 крб, до 10 МД включно

Податок із 5 МД + 20% від суми, що перевищує 5 МД

Від10МД+1крб.до15МД включно

Податок із 10 МД + 30% від суми, що перевищує 10 МД

Від 15 МД + 1 крб. до 25 МД включно

Податок із 15 МД + 40% від суми, що перевищує 15 МД

Понад 25 МД

Податок із 25 МД + 50% від суми, що перевищує 25 МД

Із 1 жовтня 1994 року МД становив 780 тис. крб. відповідно до Указу
Президента України № 649/94, а з 1 лютого 1995 року неоподатковуваний МД
був збільшений до 1400 тис. крб. Конфіскаційний характер ставок
прибуткового податку, а також підвищення ставок податків у виробничій та
банківській сферах економіки не призвели у 1994 році ні до збільшення
державних доходів, ні до «відновлення соціальної справедливості», а лише
сприяли посиленню економічного спаду в Україні та зростанню тіньового
сектора в економіці країни.

Останній Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента
України від 13 вересня 1994 року № 519 від 21.11.1995р. знову вніс зміни
до чинної шкали прибуткового податку (див. табл. 2.5.) Відповідно до
цього Указу з 1 жовтня 1995 року неоподатковуваний мінімальний місячний
дохід (МД) становив 1700 тис. крб. і вже протягом восьми років залишався
незмінним, незважаючи на те, що величина мінімальної заробітної плати за
цей час неодноразово змінювалася.

Відповідно до шкали максимальна середня ставка податку не перевищує
33—35% місячного доходу громадян на рівні 200—250 МД. Ця ставка є
мінімальною для даного рівня доходів порівняно зі шкалами, що
застосовувались раніше. Аналогічна ситуація (відповідно до шкали,
поданої у таблиці 2.5.) — у діапазоні від 35 МД і вище, де середня
ставка податку зростає з мінімальної порівняно з попередніми шкалами
величини 17,5 (для 35 МД) до 35% (для 250 МД). Це свідчить про істотне
зниження податкового тягаря на заможні та середні верстви населення, а
також про раціоналізацію оподаткування відповідно до теорії Лаффера, що
передбачає максимальний рівень податкового вилучення на рівні 35-40%
Доходу.

Хоча введення в дію Указу Президента України № 1082/95 від 21 листопада
1995 року щодо нової шкали оподаткування особистих доходів громадян
підвищило неоподатковуваний мінімум із 1,4 до 1,7 млн. крб., що Дало
можливість зменшити деяким чином податковий тягар на малозабезпечені
верстви населення, проте при детальнішому розгляді еволюції середніх
ставок прибутковою податку в 1993—2002 роках факт Зниження податкового
тягаря на вищезгаданих громадян є сумнівним.

Безумовно, порівняно з попередньою (від 13.09.1994) остання шкала
прибуткового податку, де відбулося зниження з 20 до 15% ставки
оподаткування доходів громадян у розмірі від 5 до 10 МД, дала змогу
близько 78% малозабезпечених громадян України відчути зміну в
оподаткуванні особистих доходів. Однак чинна шкала в цьому аспекті не
найліберальніша, оскільки в діапазоні 5—35 МД найнижчі ставки
забезпечувалися шкалою таблиці 2.1. В іншому разі останнім Указом
забезпечуються мінімальні ставки прибуткового податку порівняно з тими,
що існували раніше.

Таблиця 2.5.

Шкала прогресивного оподаткування доходів громадян, встановлена Указом
Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 13
вересня 1994 року №519» від 21.11.1995р.

Розмір місячного сукупного оподатковуваного доходу (в неоподатковуваних
мінімумах — МД)

Ставки та розміри податку

до 1 МД включно

Не оподатковується

Від 1 МД + 1 крб. до 5 МД включно

10% від суми, що перевищує 1 МД

Від 5МД + 1 крб. до 10 МД включно

Податок з 5 МД +15% від суми, що перевищує 5МД

Від 10 МД + 1 крб. до 60 МД включно

Податок із 10 МД + 20% від суми, що перевищує 10 МД

Від 60МД +1 крб. до 100 МД включно

Податок із 60 МД + 30% від суми, що перевищує 60 МД

Понад 100 МД

Податок із 100 МД + 40% від суми, що перевищує 100 МД

Таким чином, шкала, яка діє сьогодні, порівняно з колишніми свідчить
про деяке послаблення фіскальної функції податків, якою «грішили»
попередні укази та постанови українського уряду, знищуючи стимули для
інноваційної діяльності, розширення й розвитку виробництва, проте і вона
не позбавлена недоліків. Зокрема, до недоліків можна віднести порівняно
високу граничну ставку 15% у межах 5-10 МД та невідповідність величини
неоподатковуваного мінімуму доходів мінімальній місячній заробітній
платі, тотожність забезпечувалася на початку 1993 року.

Що стосується першого названого недоліку, то українська практика
податкового реформування протягом 1993-2002 років передбачала
законодавче встановлені граничні ставки прибуткового податку, що
забезпечують рівень середніх ставок у діапазоні 5-30 МД нижчий за нині
існуючі. Виходячи з міркувань щодо зберігання й підвищення соціального
добробуту українських громадян, доцільно було б знизити чинні ставки в
цьому діапазоні до рівня в минулому, з огляду на те, що близько 80%
громадян України отримують доходи у межах вищевказаного діапазону, й
одночасно змінити порядок нарахування субсидій та іншої соціальної
допомоги. В таблиці 2.6. подана шкала, що забезпечує мінімальні середні
ставки прибуткового податку з тих, що існували раніше.

Таблиця 2.6.

Запропонована шкала прибуткового податку

Розмір місячного сукупного оподатковуваного доходу (в неоподатковуваних
мінімумах — МД)

Ставки та розміри податку

до 1 МД включно

Не оподатковується

Від 1МД +1 крб. до 10 МД включно

10% від суми, що перевищує 1 МД

Від 10 МД + 1 крб. до 60 МД включно

Податок із 10 МД + 20% від суми, що перевищує 10 МД

від 60 МД +1 крб. до 100 МД включно

Податок із 60 МД + 30% від суми, що

Понад 100МДПодаток із 100 МД + 40% від суми. що перевищує 100 МД

Судячи з таблиці 2.6., гранична ставка податку в діапазоні 5-10 МД
знижена з 15 до 10%, відповідно, рівень середніх податкових ставок у
діапазоні становить 8—9%, як і в 1993-1994 роках. Максимальна середня
ставка для доходу в 200—250 МД становить 32-33%, що близько до нині
існуючої. Середні ставки в діапазоні 10—100 МД коливаються від 9 до» 22%
що нижче, ніж у чинній шкалі. Таким чином, запропонована шкала (табл.
2.6) передбачає ставки податку, які відчутно менші за існуючі для
малозабезпечених громадян та незначно нижчі для середніх і заможних
верств, що свідчить про їх соціальну спрямованість. Подана шкала дає
змогу зменшити деякою мірою податковий тягар на малозабезпечені верстви
населення, та у соціальному аспекті є прогресивнішою, ніж чинна.

Зауважимо, що нині субсидії розраховуються виходячи із суми нарахованого
доходу, в той час як доцільніше було б прийняти за базу нарахування
субсидій дохід за вирахуванням податків (прибуткового податку, зборів на
соціальне та пенсійне страхування). Сьогодні нарахований Дохід (з
урахуванням податків) не відображає реального стану речей і не може
служити об’єктивною характеристикою рівня життя населення, а тому й
підставою для розрахунку соціальної допомоги. Очевидним недоліком
використання категорії нарахованого прибутку є і той факт, що при
законодавчій зміні ставок прибуткового податку (наприклад, при їхньому
Зниженні) обсяг наданої державою соціальної допомоги малозабезпеченим
громадянам не зміниться, хоча подібний крок приведе до зростання їхніх
реальних доходів. Оскільки субсидії враховуються виходячи з величини
нарахованого доходу, а при зниженні ставок прибуткового податку цей
дохід не зміниться, то не зміниться й сума субсидії. В результаті доходи
державного бюджету скоротяться, а витрати не зміняться.

Отже, в цьому разі держава сама себе карає. Звичайно, законодавці можуть
змінити порядок нарахування субсидій і змінювати його щоразу, реформуючи
оподаткування доходів громадян та збільшуючи обсяг роботи бухгалтерам.
Але ж є простіший вихід із цієї ситуації — прийняти за базу нарахування
субсидій чистий дохід (за вирахуванням податків).

Цей захід дасть змогу автоматично коригувати співвідношення доходів та
видатків державного бюджету, оскільки зниження ставок прибуткового
податку збільшить чистий дохід, а значить, і зменшить суму субсидій,
наданих державою громадянам.

Щодо питання про величину неоподатковуваного мінімуму доходів, цифра в
17 гривень, що використовується сьогодні, не витримує ніякої критики.
Нині маємо ситуацію, коли, по-перше, мінімальна заробітна нижча за
законодавче встановлений прожитковий мінімум, і, по-друге, прибутковий
податок стягується з мінімальної заробітної плати, в результаті чого
робітник фактично отримує значно меншу суму, ніж ця мінімальна зарплата.
В результаті виникають питання щодо справедливості оподаткування
мінімальної заробітної плати та невідповідності її розміру величині
прожиткового мінімуму.

Шляхи вирішення цих питань автор бачить у законодавчому підвищенні
розміру неоподатковуваного мінімуму доходів, принаймні до рівня
мінімальної заробітної плати, як це було на початку 1993 року.
Повертаючись до таблиці, наведеної в додатку А, і порівнюючи розміри
мінімальної зарплати й неоподатковуваного мінімуму протягом 1993-2000
років, можна зазначити, що в процесі податкових реформ неоподатковуваний
мінімум доходів був або тотожним мінімальній заробітній платі, або
перевищував її за розміром, і лише останнім часом ситуація змінилася на
протилежну. Якщо до 01.01.1998 року співвідношення мінімального доходу
та мінімальної заробітної плати було на користь мінімального доходу, як,
власне, це і повинно бути за економічною логікою, то в 1998 році розмір
Анімальної заробітної плати перевищив мінімальний дохід, позбавивши тим
самим всякого сенсу це співвідношення. Виправити цю помилку — зрівняти
мінімальну зарплату і неоподатковуваний мінімум — необхідно найближчим
часом, що дасть можливість відновити соціальну справедливість та
припинити перерозподіл доходів між українськими громадянами, які
перебувають на межі злиднів та поза нею.

У перспективі, в процесі подальшого реформування ставок прибуткового
податку доцільно було б, узгоджуючи державні доходи, знизити максимальну
середню ставку податку на діапазоні до 10 МД до 7 — 8%. Сьогодні збори
на пенсійне страхування та страхування на випадок безробіття в
розглянутому діапазоні підвищують рівень податкового вилучення до 13—14%
(для 10 МД), що означає для малозабезпечених верств населення втрату
значної частини доходу. Зниження середньої ставки податку до 7—8% на
рівні доходу в 10 МД дасть малозабезпеченим громадянам України додаткову
можливість виживання в сьогоднішніх непростих умовах [47].

Отже, висновком до даного підрозділу може бути те, що оскільки доходи
середнього класу в світовій практиці визначають швидкість і масштаби
інноваційних та інвестиційних процесів в економіці країни, доцільно в
майбутньому знизити середні ставки прибуткового податку також у
діапазоні 30—100 МД до 15—17% (для 100 МД), тим самим стимулюючи
економічні процеси в Україні і формуючи ще нечисленний середній клас.

2.3. Взаємозв’язок між рівнем доходів громадян, податками та пропозицією
праці

Останніми роками все більше економістів приходять до висновку, що
основною причиною поглиблення економічної кризи в Україні стає
недостатність сукупного попиту — вона ускладнює проблему реалізації
продукції, а неможливість її продажу приводить до скорочення виробництва
і зайнятості. Одним із засобів підвищення сукупного попиту є зниження
рівня податкового тягаря. Останнє може вплинути передусім на споживацькі
та інвестиційні витрати. Вплив податків на споживацькі витрати
обумовлений тим, що вони вилучаючись з доходів громадян, зменшують ту їх
частину, яка може бути використана на придбання товарів та надання
послуг.

Номінальні грошові доходи населення зросли у 2002 р. порівняно з 2001 р.
на 10.5 % або на 53 млрд. грн. Підвищення відбулося, головним чином, за
рахунок зростання виплат заробітної плати робітникам, службовцям та
фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності (на 2.1 %), та
доходів від продажу валюти (на 15,7%). Реальні грошові доходи, обчислені
за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з
урахуванням впливу інфляції, скоротились на 4.7 %. Обсяг грошових витрат
та заощаджень у 2002р. був дещо нижчий за номінальні доходи, а їх темпи
(113.4%) у порівнянні з 2001р. перевищили зростання доходів на 2,9
відсоткових пункти. Це обумовлено підвищенням у 2002р. (на 8.5%) в
абсолютному виразі витрат, спрямованих на покупку товарів та оплату
послуг, хоча питома вага цієї статті скоротилась у загальному обсязі
витрат. Одночасно намітилась тенденція до значного (на 34.3% або на 2457
млн. грн.) перевищення витрат населення на придбання іноземної валюти
над обсягом її продажу. При цьому скоротився приріст заощаджень
населення у вкладах та придбання, цінних паперів (на 50.1%), що призвело
до скорочення його частки в загальному прирості заощаджень.

Внаслідок перевищення рівня зростання грошових витрат та заощаджень, над
темпами збільшення доходів, приріст заощаджень населення у формі готівки
скоротився в 2002р. порівняно з 2001р. в 2,2 рази.

В той же час, згідно даних обстеження сімейних бюджетів за 2002р.
розподіл населення України за рівнем середньодушового скупного доходу
представлено у таблиці (додаток З)

З даних таблиці видно, що більша половина населення нашої країни (51,1%)
мають середньодушовий сукупний дохід у місяць від 60 до 120 грн.

Сім’я з таким доходом використовує його на харчування (62,8%), на
непродовольчі товари (16%), на оплату послуг (12,3%) і податки (3,5%), а
отже, нагромадження сім’ї відсутнє. У сім’ях з середньодушовим сукупним
доходом у місяць до 90 грн., а громадян з цим рівнем доходу на Україні
41,8%, всі кошти витрачаються на споживання. І якщо зменшити податковий
тягар, то це призведе до зростання споживацьких витрат. Що ж стосується
сімей, у яких середньодушовий сукупний місячний дохід понад 210 грн.
(громадяни з таким доходом складають 6,7% від всього населення),
близько 1/8 частини свого доходу вони заощаджують.

Це не означає, що послаблення податкового пресу на громадян з відносно
високим рівнем доходів меншою мірою впливає на сукупний попит. Все
залежить від того, в якій формі здійснюються заощадження. Якщо вони
депонуються на рахунки українських банків і вкладаються в цінні папери
українських підприємств, то за певних умов стають джерелом інвестицій,
трансформуються в інвестиційні втрати. Таким чином, щоб забезпечити
суттєве зростання сукупного попиту, зменшення податків для громадян з
високими доходами слід супроводжувати проведенням політики заохочення
заощаджень та інвестицій. Вона має включати і засоби податкового
стимулювання, зокрема зниження податкової ставки на доходи від цінних
паперів, комплекс інвестиційних пільг для банків. Якщо уважно
придивитися до руху податків і соціальних видатків бюджету, то якраз
відсутність збалансованості між ними і є першопричиною порушень у
системі розподілу, уникнення дефіциту бюджету і, відповідно, інфляції.
При існуючих масштабах перерозподілу коштів і наведених співвідношеннях
цих показників значно скорочується фонд особистого споживання,
втрачаються стимули до праці, що не може не позначитися на темпах
виробництва і споживання в Україні промислових і продовольчих товарів.

В науковій літературі все частіше стали звертати увагу і на вплив
податків на пропозицію праці, тому що в умовах достатньої гнучкості
сучасного ринку праці податки здійснюють безпосередній чи
опосередкований вплив на індивідуальний вибір між самозайнятістю і
низькооплачуваною працею, між самозайнятістю і зайнятістю за наймом, між
роботою протягом стандартного часу і різними варіаціями укороченого чи
подовженого робочого часу (часткова зайнятість, сумісництво тощо).
Податки прямо, чи побічно беруть участь у регулюванні інтенсивності та
якості пропонованої фахівцями праці.

У теорії і практиці впливу на пропозицію праці в країнах із розвинутою
ринковою економікою велике значення приділяється оподаткуванню доходів
фізичних осіб. Зміна ставки прибуткового податку впливає на розміри
заробітків людей і, будучи опосередкованою ефектами доходу і заміщення,
впливає на пропозицію праці. Скажімо, при підвищенні ставки прибуткового
податку реальні заробітки працівників падають, що одночасно може
стимулювати як скорочення пропозиції праці (перевага ефекту заміщення
над ефектом доходу), так і збільшення пропозиції праці (ефект доходу
виявляється сильнішим за ефект заміщення).

Інакше кажучи, прибутковий податок втручається в процес прийняття рішень
працівником про те, скільки працювати. В результаті оподаткування
трудового доходу значення пропозиції праці відхиляються від величин, які
б задавалися умовами вільного ринку. Ступінь відхилення величин
індивідуальної пропозиції праці залежить, зокрема, від рівня
прогресивності оподаткування.

Вважається, що основна маса людей працює менше за прогресивною, ніж
пропорційною системою прибуткового оподаткування при тому, що за обох
систем сума податку що сплачується, однакова. Із введенням
конфіскаційного режиму прибуткового оподаткування працівники
намагатимуться менше працювати, ховати свої заробітки, в результаті чого
відбудеться звуження бази оподаткування. У відповідь на це влада може
підвищити ставки оподаткування за рахунок, зокрема, ліквідації різних
пільг.

Протягом 70-80-х років XX сторіччя у Швеції існувала надзвичайно
прогресивна шкала прибуткового оподаткування, що зумовлювало скорочення
трудової активності високооплачуваних фахівців, їхню еміграцію.
Внаслідок цього шведський уряд визнав за необхідне внести зміни в
систему прибуткового оподаткування.

В ході податкової реформи 1991 року граничні ставки прибуткового податку
були знижені, оподаткування високооплачуваних громадян стало помірнішим.

Слід зазначити, що багато високооплачуваних категорій працівників із
вільним графіком діяльності в країнах із розвинутою ринковою економікою
(адвокати, лікарі та ін.) бажають працювати багато, майже не звертаючи
уваги на той факт, що значну частку доходів доводиться віддавати у
вигляді податків. Це пояснюється багато в чому: інтересами престижу,
потребою у своїй діяльності як такій, альтруїстичними розуміннями.

Певний вплив на пропозицію праці можуть мати положення законодавства про
прибуткове пільгове оподаткування. Відповідно до Декрету Кабміну України
«Про прибутковий податок із громадян» невключення до складу сукупного
оподаткованого доходу соціальних виплат, пов’язаних із доглядом за
неповнолітніми дітьми є цілком обгрунтованим. Держава тим самим певною
мірою сприяє перерозподілу сукупних трудових зусиль громадян на користь
вихованню підростаючого покоління. Звільненням від оподаткування доходів
працівників, що виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в
сільській місцевості, законодавець стимулює тут пропозицію праці. Не
включаються до складу оподаткованого доходу і державні пенсії що може до
певної міри не заохочувати пенсіонерів до пошуку роботи і заробітків.

У механізмі прибуткового оподаткування існує таке поняття, як
неоподаткований мінімум. Регулюючи величину неоподаткованої суми,
Держава, зокрема, впливає на залучення фахівців до малооплачуваних видів
трудової діяльності. В умовах чинного неоподаткованого мінімуму немає
сенсу вводити в дію спеціальний механізм звільнення від прибуткового
податку осіб, готових посісти вакантні, суспільно необхідні
низькооплачувані робочі місця, як це пропонується в деяких публікаціях.

Вплив прибуткового податку на пропозицію праці фізичних осіб можна
охарактеризувати як прямий, опосередкований лише ефектами доходу і
заміщення. Оподатковування спадщини впливає на трудове поводження
оплачуваних працівників та їхніх правонаступників не тільки через
вищезгадані ефекти, а й через ціну (витрати) спадкування майна.
Наприклад, високий податок на передані фахівцем за спадщиною блага може
як стимулювати його пропозицію праці (ефект доходу переважає над ефектом
заміщення), так і обмежувати цю пропозицію(перевага ефекту заміщення над
ефектом доходу). Залишити про себе пам’ять, забезпечити дітям гарні
умови життя — могутня рушійна сила, що спонукає трудитися найактивніші
верстви населення. Це положення стосується насамперед високооплачуваних
фахівців середнього і старшого віку, у яких обсяг накопичених благ, який
би вони бажали передати дітям, досить великий.

Дуже характерного, на відміну від більшості європейських держав, в
Україні суми, отримані в результаті спадкування і дарування,
звільняються від прибуткового оподаткування. Однак значними ставками
обкладаються авторські винагороди, виплачувані спадкоємцям чи
правонаступникам авторів творів науки, літератури, мистецтва, а також
відкриттів, винаходів. У тому разі, якщо ці виплати мають неодноразовий
характер, вони обкладаються прибутковими ставками, що вдвічі перевищують
ставки оподаткування доходів, одержаних за основним місцем роботи але не
більш як 70% (ст.7 декрету). Така норма, очевидно, певною мірою може
обмежувати трудову активність високооплачуваних представників творчих
професій, водночас стимулюючи пропозицію праці їхніх дітей та інших
родичів.

Певне значення для регулювання участі індивіда в оплачуваній праці мають
такі непрямі податки, як акциз, податок на додану вартість, на що
вертають увагу в сучасній економічній літературі. Збільшення податків на
товари і послуги, що реалізуються населенню, як правило, пов’язане із
зростанням споживчих цін і зниженням реальної заробітної плати. Подальша
поведінка працівника залежить, як уже зазначалося, від його переваг щодо
роботи, благ, дозвілля. Фахівець може якоюсь мірою уникнути податків на
продаж, роблячи заощадження. Однак чим нижчі доходи індивіда, тим менше
в нього можливостей уникати побічного оподаткування. Заощадження — це
майбутнє споживання. Тому можна сказати, що зростання ставок податків на
товари і послуги, що продаються, активізує обмін: поточного споживання
на майбутнє споживання з відповідними наслідками для майбутньої участі
фахівця в оплачуваній праці; сьогоднішніх роботи і доходів на
сьогоднішнє дозвілля.

Відому роль у мотиваціях індивідів до оплачуваної праці відіграє і те,
які категорії товарів і якою мірою обкладаються податками на продаж.
Якщо відбувається, приміром, підвищення ставок оподаткування на товари,
що мають пряме відношення до здійснення самозайнятим фахівцем його
трудових функцій (робочий одяг, інструмент), останній скоріше перегляне
свій намір працювати більше, ніж у тому разі, якщо відбудеться
підвищення ставок оподаткування на продукти харчування. Підвищення
ставок непрямих податків на товари дозвілля (путівки, моторні човни)
якоюсь мірою обмежить бажання присвячувати дозвіллю багато часу і може
збільшити стимули до праці. Із підвищенням життєвого рівня певних
категорій фахівців зростаюча частка їхніх доходів спрямовується на
купівлю товарів, споживання яких потребує вільного часу, тому
оподаткування дозвілля (через оподаткування товарів дозвілля) стає
відчутнішим.

Однією з якісних характеристик пропозиції праці є розміри людського
капіталу (освітнього рівня, здібностей, навичок) і окремих людей, і
сукупної робочої сили. Податки торкаються: доходів від інвестицій у
людський капітал (прибуткове оподаткування зарплати).затрат на
інвестування в людський капітал (оподаткування прибутку), процесу
реалізації послуг освіти (податок із прибутку, ПДВ).

Будь-яка система прибуткового оподаткування об’єктивно скорочує
заробітки фахівців, а отже, скорочує і віддачу від інвестицій в освіту.

Американський економіст П.Тростел, дослідивши вплив прибуткового
оподаткування на нагромадження людського капіталу на основі
стимуляційної моделі репрезентативного індивіда, довів, що на досить
тривалих проміжках часу підвищення ставки прибуткового податку на 1%
призведе до скорочення інвестицій в людський капітал на 0,39%.

Варто зазначити, що прибуткове оподаткування впливає на нагромадження
людського капіталу лише в тому разі, якщо надходження від податкових
зборів не витрачаються потім на підтримку державою цих інвестицій.
Частина коштів від оподаткування трудових доходів може в тій чи іншій
формі (субсидії на освіту, наприклад) повертатись назад на підтримку
інвестицій у людський капітал. Американський фахівець М.Боскін вважає,
що тоді, коли прибутковий податок скорочує витрати інвестицій у людський
капітал у тій же пропорції, що і віддачу від них, він не впливає на
нагромадження людського капіталу.

У Великобританії, Франції, Австралії в різний час застосовувалась
практика стягування податку з професійного навчання фахівців на робочому
місці. Кошти від збору цього податку використовувалися на фінансову
підтримку тих роботодавців, які були найактивніші у проведенні навчання
свого персоналу. Така схема була покликана стимулювати інвестиції
наймачів у професійне навчання.

Інструментом активізації інвестицій в освіту можуть служити і податкові
пільги. Так, у відповідності зі статтею 5 уже згадуваного раніше декрету
в сукупний оподаткований прибуток в Україні не включаються суми оплати
фізичними та юридичними особами за навчання дітей у державних вищих
закладах освіти, розташованих на території України. Нажаль, на практиці
ця норма не діє, на що звертається увага в останніх публікаціях.

Аналіз економічних наслідків використання того чи іншого податку, як
правило супроводжується з’ясуванням питання про можливість перекладання
тягаря на інших. Так, у разі низької еластичності попиту на послуги цих
категорій працівників щодо заробітної плати їхні професійні організації
можуть домогтися перенесення частини тягаря прибуткового податку на
роботодавців, змусивши останніх підвищити ставки оплати. Працівники
масових професій, яких легко замінити, не мають такої можливості і
несуть навантаження прибуткового податку самі.

В Україні вплив оподаткування особистих доходів, на пропозицію праці
найшвидше є сьогодні незначним. Це пояснюється насамперед надзвичайно
низьким рівнем оплати праці в цілому. Варто також зазначити, що
пропозиція праці більш реагує на зміну рівнів оплати в різних галузях,
необгрунтовані міжпрофесійні розходження в оплаті праці, що різко
поширилися останнім часом. На тлі цих розходжень зміни в доходах
породжені їхнім оподаткуванням, мають набагато скромніший вигляд. У міру
підвищення рівня оплати в цілому по народному господарству стабілізації
цього рівня, відновлення стійкого зв’язку між результативністю праці та
її оплатою, пропозиція праці ставатиме все більш чутливою до зміни
податкових ставок [40].

За деякими даними, до 60% населення України одержує доходи з тіньового
сектора економіки. Це означає, що вплив української держави на участь
більшості громадян в оплачуваній праці через оподаткування доходів, як і
через інші інструменти політики доходів, дуже обмежений. Домогтися
більшої керованості пропозицією праці можна, лише вивівши на «поверхню»
значну частину економічної діяльності, як підприємницької, так і
трудової. Тому проблема зниження податків є дуже актуальною.

Як відомо, Верховна Рада України 13.07.2000 року затвердила Постанову
«Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України». Внаслідок
публічного обговорення проекту Кодексу у цей період виникло чимало
додаткових пропозицій, які не повинні залишитися поза увагою. Тому
підрозділами ДПА України проводиться кропітке опрацювання численних
пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи. Ставлення до цієї роботи
має бути таким, щоб внаслідок невиражених дій та зайвої поспішності не
припуститися викривлень у змісті Податкового кодексу, які б не дали
змоги усунути вади чинного податкового законодавства та забезпечити
справедливе адміністрування податків.

Не виключаючи можливості виникнення ризиків, що могли вплинуть на процес
розгляду Податкового кодексу внаслідок часових обмежень та
неодноманітності поглядів щодо необхідності одночасного його розгляду із
проектом Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік,
головне управління оподаткування фізичних осіб ДПА України підготувало
на розгляд суб’єктів законодавчої ініціативи відповідний законопроект,
що відповідав як вимогам зменшення податкового тиску, так і вимогам
забезпечення досягнутого рівня мобілізації коштів до бюджету по
податках, що справляються з фізичних осіб. Законопроектом було
передбачено, адаптувати окремі положення проекту Податкового кодексу
України, особливо ті з них, які могли дати максимальний ефект уже в 2003
році.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу, згідно законопроекту,
повинні були враховуватися доходи, одержані як в натуральній формі, так
і в грошовій (національній або іноземній валюті), а також доходи у
вигляді: додаткових благ; безповоротної фінансової допомоги та вартості
безоплатних товарів, робіт, послуг, одержаних—платником податку
протягом звітного року; суми штрафів та (або) пені, одержані за згодою
сторін цивільно-правового або трудового договору чи за рішенням суду;
коштів або майна, одержаних за згодою сторін цивільно-правового або
трудового договору чи за рішенням суду як компенсація непрямих витрат,
крім компенсації, одержаної як відшкодування майнової шкоди, заподіяної
платникові податку; кредити, надані без установлених Кроків їх погашення
та позики, надані платникові податку, що не повернуті У строки; суми
боргу громадянина, анульованого його кредитором.

Було визначено що до складу додаткових благ мають включатися будь-які
виплати (доплати, платежі, покриття витрат або надання у власність)
ватнику податку за рахунок роботодавців у грошовому, натуральному
вигляді та у вигляді робіт, послуг (крім послуг з надання соціальної
допомоги), якщо такі виплати не є заробітною платою або виплатами за
договорами цивільно-правового характеру. Зокрема, але не виключно, до
додаткових благ належить надання автомобільного транспорту, житла,
харчування, одягу та взуття, інших засобів індивідуального захисту (крім
вартості безоплатно одержаного харчування, а також робочого одягу та
взуття, форменого обмундирування, за переліком і нормами, які
встановлюються Кабінетом Міністрів України); послуг домашнього
обслуговуючого персоналу; позик під проценти, що є нижчими за ринкові;
подарунки; різниця між балансовою вартістю товарів та ціною реалізації у
разі продажу товарів із знижкою (дисконтний доход); оплата вартості
навчання фізичної особи або членів її сім’ї в навчальних закладах, якщо
інше не передбачено статтею 5 Декрету; страхування фізичної особи або її
майна за рахунок роботодавця (за винятком обов’язкового державного
страхування); оплата внесків до пенсійних рахунків фізичної особи у
сумах, що перевищують граничні рівні таких внесків, установлені
законодавством України; відшкодування витрат, понесених фізичною особою,
крім витрат, обов’язковість відшкодування яких за рахунок роботодавця
встановлена законодавством України або цивільно-правовим договором.

Запропоновані зміни до Декрету повинні були сприяти більш чіткому
визначенню об’єкта оподаткування і бази для формування бюджету 2003 року
і, безперечно, спрямовані на наближення норм чинного законодавства До
принципів і основних засад, визначених Законом України «Про систему
оподаткування», подальше вдосконалення податкової системи, зниження
податкового навантаження на платників податків, запобігання ухиленням
від оподаткування та стимулювання добровільності сплати податку.

Так, замість діючих п’яти ставок оподаткування — 10, 15, 20, ЗО і 40
відсотків передбачалося введення трьох ставок — 10, 20 і 25 відсотків. У
якості компенсаційної міри пропонувалося розширити базу оподаткування
(«Податкове поле») та упорядкувати пільги для більшості груп платників,
оскільки пряме зниження податкового тиску на платників податків шляхом
зниження ставки оподаткування з 40 до 25 відсотків неодмінно призвело б
до зменшення платежів у бюджет. Але застосування максимально-граничної
ставки оподаткування у розмірі 25, а не 40 відсотків повинно було
створити сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності
громадян та зробить можливим розширення бази оподаткування за рахунок
включення доходів, які раніше не оподатковувалися.

Для осіб, у яких місячний дохід не перевищуватиме рівня доходу,
визначеного у податковій шкалі, що починає оподатковуватися за ставкою
25 відсотків, запропоновано зберегти податкову соціальну пільгу
еквівалентну зменшенню сукупного оподатковуваного доходу на розмір
мінімальної заробітної плати. Для осіб, доходи яких підпадатимуть під
оподаткування за ставкою 25 відсотків, податкова Соціальна пільга не
повинна була надаватися. Тобто більшість фізичних осіб — платників
податків (близько 90 відсотків) могли б скористатися правом отримання
податкової соціальної пільги.

Підсумовуючи вищевикладене, запропонований варіант шкали ставок
оподаткування має наступний вигляд:

Таблиця 2.7.

Запропонована шкала оподаткування доходів громадян

Розміри оподатковуваного доходу за рік (у податкових шкалах, виражених в
гривнях)

Ставки та розміри податку (у гривнях і відсотках до бази оподаткування)

До 4248 грн. включно (до 36 мін. Зарплат)

10 відсотків з

суми доходу

Від 4248 грн. до 7080 грн. (від 36 мін. зарплат до 60 мін. Зарплат)

424,8 грн. + перевищення

20 відсотків з суми над 4248 гривнями

Понад 7080 грн.

(Понад 60 мін. Зарплат)991,2 грн.+25 відсотків з суми перевищення над
7080 гривнями

Крім того, як зміни до Декрету було запропоновано, щоб вартість
додаткових благ, доходи, одержувані фізичними особами у натуральній
формі не за місцем основної роботи, оподатковувалися за ставкою 20
відсотків за рахунок джерела виплати доходу з наступним включенням
зазначених доходів до сукупного річного доходу, а доходи, що
виплачуються фізичним особам як проценти на залучені від них кошти та
роялті, оподатковувалися за ставкою 10 відсотків нарахованої суми за
рахунок таких виплат.

Чим же обґрунтовується необхідність обрання такої шкали ставок
оподаткування. Звичайно, база для справляння прибуткового податку з
громадян має враховувати існуючи реалії.

Так, відповідно до основних прогнозних макропоказників на 2003р.
передбачалося, що фонд оплати праці робітників, службовців,
військовослужбовців, працівників малих підприємств та у галузі
сільського господарства становитиме близько 49,1 млрд. грн., при
цьому середньомісячний рівень заробітної плати прогнозувався на рівні
305 грн.

У першому півріччі 2002 року найвищий рівень оплати праці був у газовій
промисловості (668 грн.) та на атомних електростанціях (617 грн.), тоді
як у сільському господарстві та окремих підгалузях легкої промисловості
рівень оплати праці становив 100-120 грн. Більш як половині працівників
у червні 2002р. було нараховано заробітну плату на рівні нижчому від
прожиткового мінімуму. Тенденції до поглиблення диференціації середньої
заробітної плати за галузями економіки (міжгалузевої та міжпрофесійної)
характеризується тим, що у 1990 р. рівень диференціації становив 1:3, а
у 2002р.-вже 1:6.

Відбулися зміни і в структурі заробітної плати. Так, частка основної
заробітної плати (оплата за тарифними ставками, відрядними розцінками та
посадовими окладами) зменшилась і в середньому за галузями становить від
25 до 90 відсотків, водночас значно збільшились розміри додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Подібні структурні зміни в оплаті праці є одним з чинників, що
безпосередньо впливають на соціальний спокій у суспільстві, обсяги
споживання на внутрішньому ринку та ємність цього ринку.

Тому, зазначалося, що якщо вчасно не здійснити нейтралізацію відносин
механізму справляння прибуткового податку до наявних структурних змін (у
формах оплати праці чи у формах отримання доходу), то це призведе до
послаблення як фіскальної, так і регулюючої функції цього податку.

3 вищевикладеного випливає, що запропоновані зміни до Декрету «Про
прибутковий податок з громадян» загалом та податкової шкали зокрема
виходили з необхідності врахування наявної структури доходів, тенденції
як міжгалузевої так і міжпрофесійної диференціації середніх розмірів
заробітної плати, і не можуть принижувати стимулюючу роль основної
заробітної плати. Навпаки, вони повинні були піднести її, а також
цілеспрямовано посилити мотиви до своєчасної виплати роботодавцями
заробітної плати працівникам у грошовій формі.

І кілька застережень щодо пільг з прибуткового податку. Для окремих
категорій осіб, захищених соціальними пільгами відповідно до чинного
законодавства, зміни до Декрету передбачали Додаткове зниження суми
нарахованого податку на розмір податкової соціальної пільги (як було
зазначено вище, не більше 10 відсотків від рівня мінімальної заробітної
плати, тобто 18,5 грн. проти 1,7 грн., що надається зараз). Також не
запропоновано зменшувати рівня існуючих пільг щодо цього податку для
соціальне вразливих груп населення (ветерани війни, інваліди, учасники
бойових дій тощо). Водночас з метою підтримки соціальних програм (зняття
соціальної напруги в суспільстві) і зменшення диспропорцій у рівнях
доходів платників податків, проект Закону, розроблений ДПА України, не
передбачав надання пільг щодо цього податку громадянам за їх професійною
чи галузевою належністю, що відповідає основним концептуальним напрямам
реформування податкової системи України (зокрема, через розширення бази
оподаткування шляхом скасування існуючих податкових пільг та припинення
практики їх надання), де головним принципом є створення рівних умов
оподаткування для всіх платників податків.

Починаючи з березня 1998 р. була спроба зменшити сукупний
оподатковуваний дохід платників податку (батьків), які несли витрати на
утримання і навчання дітей у закладах освіти, на суми таких платежів,
оскільки бюджетні кошти не забезпечують покриття витрат на освіту. Але
редакція пп. «с» п.1 ст.5 Декрету знову таки неоднаково сприймалася у
фактичному застосуванні, тому гуманна мета — підтримка інвестицій в
освіту не мала успіху, оскільки пільгу було обмежено лише побічними
отримувачами доходу — дітьми. Тому батьківські платежі на освіту дітей
мали протягом останніх років додатковим податковим тягарем для платників
прибуткового податку. Враховуючи це, ДПА України запропонувала
передбачити у Декреті, що до складу сукупного оподатковуваного доходу
громадян (батьків) не включатимуться суми, які Ураховуються
(сплачуються) ними як плата за утримання та навчання дітей віком до 18
років у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої,
професійно-технічної освіти, а у вищих навчальних закладах України —
протягом навчання дітей, у межах 50 мінімальних заробітних плат на рік.
Подібний крок назустріч активним платникам податків є не що інше як
податковий кредит, спрямований на полегшення податкового тиску у зв’язку
з суспільне необхідними витратами на навчання. Така форма податкового
кредиту є також більш сприятливою порівняно з банківським кредитом,
доступ до якого обмежено, а умови отримання обтяжливі та ризикові.

Також було запропоновано, що і плата за утримання і навчання дітей не
включатиметься також до сукупного оподатковуваного доходу тих громадян
(дітей), на користь яких фізичною особою були проведені такі платежі,
якщо вони не перевищують зазначені вище норми; і вартість навчання,
оплачена юридичною особою безпосередньо закладам освіти, не є особистими
доходами громадян, які перебувають з такою юридичною особою у трудових
відносинах, якщо навчання пов’язане з професійною підготовкою або
перепідготовкою цих громадян на замовлення юридичної особи в учбових
закладах України згідно з укладеним договором, за винятком громадян,
пов’язаних з такою юридичною особою.

Не потребує доказів, що такий механізм надання пільг відповідає
загальнодержавним і національним інтересам, дає ефект і переваги на
будь-якому відрізку часу порівняно з пільгами, які мають персональну,
професійну або галузеву спрямованість.

Для зменшення кількості податків і спеціальних режимів
оподаткування, а також витрат на їх адміністрування запропоновано було
скасувати Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел».
Як альтернативний захід проти неодмінних втрат бюджету (близько б млн.
грн.) «Запропоновано внести зміни до Декрету Кабінету Міністрів України
«Про прибутковий податок з громадян» щодо надання права фізичним особам,
які не є підприємцями, здійснювати несистематичну (тимчасову) діяльність
на умовах сплати фіксованого податку і придбання патенту, але з певними
обмеженнями, які не надавали б пріоритету неорганізованій формі
діяльності фізичної особи з метою отримання доходу перед організованою
(через державну реєстрацію власної підприємницької діяльності з набуттям
статусу суб’єкта підприємницької діяльності).

Також відповідно до проекту Закону було запропоновано надати право
фізичним особам не здійснювати річне декларування доходів за умови, якщо
одержанні ними доходи з інших джерел (крім доходів за місцем основної
роботи) не перевищують рівня 12 мінімальних заробітних плат на рік. Це
також було спрямовано на поліпшення стосунків між платником податку,
бюджетом і працівниками органів державної податкової служби, оскільки за
діючих умов навіть 10 гривень доходу, отриманих платником податку не за
місцем основної роботи, можуть наробити «багато галасу з нічого» за
фактом неподання декларації.

Прийняття таких змін, безперечно, повинно було спрацювати на захист
купівельної спроможності працюючих громадян, дати змогу платникам
податків зберегти у своїх кишенях близько 2192,5 млн. грн. з розрахунку
на рік, а відповідно спрямувати ці заощадження на підтримку внутрішнього
ринку.

Впровадження наведених норм повинно було сприяти досягненню позитивних
результатів у напрямі соціальної справедливості та безпеки, зниження
податкового тиску для широкого кола платників податків, а також Дати
змогу успішно здійснювати державний перерозподіл доходів громадян.

Проте, до цього часу запропонований механізм оподаткування не був
впроваджений у життя. Тому громадянам доводиться нести той же податковий
тягар і вирішувати, чи варто погоджуватись на більш складну, хоч і вище
оплачувану працю.

Отже, в даному підрозділі було проаналізовано взаємозв’язок між рівнем
оподаткування, доходами громадян та пропозицією праці.

Розділ З. Напрямки удосконалення оподаткування доходів
фізичних осіб в Україні

3.1. Досвід розвинутих країн світу в оподаткуванні доходів фізичних осіб

Понад два століття економічна наука не втрачає надію сформулювати
принципи побудови ефективної податкової системи. Але за цей час
податковий тягар для людини праці не зменшується.

На перший погляд, питання можна розв’язати досить успішно. Треба тільки
постійно стежити за тим, щоб зберігалася рівновага між величиною
сплаченого податку і величиною одержаних від уряду благ і послуг, а
також створювалися рівні правові відносини між державою і платником
податків. Проте історія свідчить, що держава ніколи не погоджується на
такі відносини не тільки в кожному конкретному випадку, але й у
загальному вигляді, незалежно від того, які кольори прикрашають
політичні сили, що прийшли до влади. Розуміння справедливості щодо
податків змінюється залежно від зміни поняття про суть і завдання
держави, а також системи виробництва і розподілу доходів. Значна
більшість демократичних сил при приході до влади в нинішніх
цивілізованих державах світу стає на реальний грунт і спрямовує
податкові системи на благо свого народу. Практика підтверджує, Що в
більшості європейських країн податки успішно виконують роль економічного
знаряддя соціальної справедливості та активізації господарського
життя.

Якщо проаналізувати практику побудови податкових систем у ряді країн
Західної Європи і ознайомитися з науковими розробками вчених-економістів
від Мірабо і Адама Сміта до сьогодення, то основні принципи Побудови
податкової системи держави можна сформулювати так: сума сплаченого
податку завжди повинна дорівнювати вартості одержуваних від держави благ
і послуг; усі податки повинні мати цільове призначення, тобто конкретний
вид затрат у бюджеті, куди вони будуть направлені; знеособлений
податок зумовлює його непродуктивне використання з боку уряду;
громадяни, платники податків, мають бути проінформовані урядом, куди
використано кожну копійку сплачених ними податків; нові податки
вводяться тільки для покриття відповідних витрат, а не для ліквідації
бюджетного дефіциту; об’єктом оподаткування може бути тільки дохід, а не
його джерело і не розмір витрат; податок повинен бути пропорційним
доходові; прогресія оподаткування залежно від зростання доходу не
повинна перевищувати розумного оптимуму, що дорівнює третині доходу;
умови оподаткування мають бути простими і зрозумілими платникові;
податок слід стягувати в зручний для платника час і сприятливим для
нього методом; при цьому повинна враховуватися дешевизна стягування
податків.

На сучасному етапі в розвинутих країнах світу проводиться політика
скорочення податків і, зокрема, прибуткового податку з громадян.
Спеціалісти вважають, що введення низьких ставок — це неефективний
спосіб скорочення податку, тому що вони, як провило, стосуються
незначної частини доходів. Високі ставки неефективні з тієї самої
причини.

У період між 1986р.та 1995р. кількість особистих податкових ставок
(особливо на високі доходи) було скорочено в усіх розвинутих країнах,
крім Швейцарії. Найбільшу кількість ставок, має Іспанія — 16 (у 1986р.-
34). Тільки одна країна має єдину ставку — 56 % — Швеція, Але таке
пропорційне оподаткування не вважається низьким. Україна має 5
податкових ставок. Найвища ставка прибуткового податку з громадян у
Японії — 65 %. Найнижчі 3 граничних податкових ставок мають Гонконг і
Сінгапур — 20 % і 28 % відповідно, їхня стартова ставка — 2 %. Україна
має ставку найнижчу 10 %, Найвищу 40 %. Такі значні відмінності в
оподаткуванні означають, що офіційні податкові ставки не можуть бути
справжнім показникам надійного обкладання податками фізичних осіб із
різними рівнями доходів.

Неоподаткований мінімум в Люксембурзі становить 35800 $ — на рік.
Населення Гонконгу не сплачує податок з доходів до 30000 $, шведи
починають віддавати державі 56% з кожної додатково заробленої крони
понад 23800 $ . Для порівняння — в Україні неоподаткований мінімум
становить майже 38 $ на рік.

У більшості країн встановлено зменшення ставок податку для сімей з
працюючими чоловікам і жінкою. Для сімей, які мають річний доход 30000 $
в Гонконгу вилучається на прибутковий податок і соціальне забезпечення
-0.38 %, у Люксембурзі — 10,6 %. Ставки податку в інших країнах
коливаються від 15 до ЗО %, і лише в Швеції — 40 %. Дещо більша, частина
доходу вилучається у сімей з річним доходом 60000 $. Гонконг залишається
найсприятливішою країною щодо режиму високих рівнів доходів з податковою
ставкою 9.5 %. Найбільше відсотків стягують шведські податкові
служби — 48%.

Значні відмінності виникають у встановленні податкових ставок на дуже
високі доходи. У Бельгії сім’я з річним доходом 150000 $ сплачує близько
56.6 % державі, це навіть більше ніж у Швеції. В Америці, Японії,
Швейцарії і Британії вилучається майже 1/3 доходу. В Сінгапурі єдина
ставка і для доходу в 60000 $, і для доходу в 150000 $ — 25%. В Україні
існує єдина ставка для доходів, які перевищують 310$ — 40%.

Однак важливо пам’ятати, що країни з низьким прибутковим податком — це
не обов’язково країни з низьким загальним оподаткуванням. Роль
прибуткового податку в них різна. В Австралії він становить 40 %
загальної кількості податків, в Британії — близько 45%. У більшості
розвинутих країн прибутковий податок становить 60 % у загальному обсязі
податків. Найбільше залежить від прибуткового податку Швейцарія — 70%.

Деякі країни, такі як Багами, Бермуди, Бруней, Монако, Андора, ОАЕ —
зовсім не потребують введення прибуткового податку з громадян для
«сповнення бюджетних ресурсів.

Так як законотворцем прибуткового податку з громадян визнано США, то
вважаємо за доцільне детальніше розглянути механізм справляння
індивідуального прибуткового податку в цій країні [29].

Головне місце у федеральній податковій системі США посідають три
податки:

індивідуальний прибутковий;

на соціальне страхування;

па прибуток корпорацій.

Сукупний збір від цих податків становить більше 90 % доходів
федерального бюджету. Крім того на федеральному рівні існує декілька
акцизних податків та податок на спадщину і дарування.

Федеральний індивідуальний прибутковий податок стягується з усього
працездатного населення США. Ним оподатковуються практично всі види
доходів, які можуть бути одержані населенням: заробітна плата і
допомога; прибуток від приватної підприємницької діяльності; відсотки за
внесками в кредитно-ощадні установи; дивіденди; рента; допомога по
безробіттю, що виплачується приватними компаніями. Не підлягають
оподаткуванню доходи від відсотків, які отримують утримувачі деяких
видів цінних паперів, що випускаються урядами штатів. Частково
оподатковуються пенсії та допомога по соціальному страхуванню.

Кожний платник податків має право на ряд знижок і відрахувань із свого
валового доходу перед нарахуванням податку. Перш за все, існують так
звані персональні відрахування. Окрім них, платники податків мають право
робити ряд цільових знижок із свого доходу, який підлягає оподаткуванню.
Найбільше значення мають п’ять статей таких знижок.

У такий спосіб дозволяється вираховувати із валового доходу частину
витрат на лікування та інше медичне обслуговування, яке перевищує 7,5 %
цього доходу за минулий рік.

Значна частина американців купує приватні житлові будинки на Сплату,
використовуючи спеціальний банківський кредит, що надається на строк до
30 років, але під високі річні відсотки. Виплати цих відсотків також
вираховуються із річних доходів. Крім того, дозволяється вирахувати
частину виплат відсотків по споживчому кредиту. Вираховуються із річного
доходу кошти, що виплачені у вигляді податків штатним і місцевим органам
влади, а також пожертвування різним неприбутковим організаціям, головним
чином, релігійного та добродійного спрямування.

Замість того, щоб робити всі ці знижки по статтях, платник податків на
свій вибір має. право застосувати так звану стандартну знижку, розмір
якої залежить лише від сімейного стану, але не від величини доходу або
яких-небудь статей витрат. Так подружжя, що заповнює єдину податкову
декларацію, має право на стандартну знижку у розмірі 5 тис. дол., для
несімейних, які мають на своєму утриманні хоча б одну особу — 4.4 тис.
дол., а для подружжя, яке заповнює окремо податкові декларації — 2.5
тис. дол.

Після того, як платник податків зробив усі дозволені законом вирахування
зі свого валового річного доходу, сума яка залишилася, безпосередньо
оподатковується прибутковим податком.

Федеральний індивідуальний прибутковий податок є
малопрогресивним з граничною податковою ставкою в діапазоні від 15 до
33%.

Збір податків в умовах надзвичайно високої правової регламентації
економічної і фінансової сфер (лише чинне федеральне додаткове
законодавство викладено на 4 тис. сторінок тексту) є дуже нелегким
завданням.

З офіційної точки зору, система сплати податків у США базується на
«ринципі добровільності. Однак, не можна вважати, що таке твердження
Цілком відповідає дійсності. З одного боку, все працездатне населення
країни Щорічно заповнює податкові декларації, в яких докладно
підраховується держаний прибуток і розмір податку, який необхідно
сплатити. З іншого — обов’язок громадянина, що має певні доходи, —
сплачувати податки, і це недвозначно зафіксовано в законі. Відмова від
«добровільної» сплати податків або приховування частини доходів може
потягти за собою покарання аж до ув’язнення. Добровільність у даному
випадку розуміється в такому значенні, що держава в особі її фінансових
органів не бере на себе турбот щодо підрахунку доходів громадян, а надає
можливість робити це їм самим, залишаючи за собою лише функцію контролю
та перевірки.

Однак на практиці, з усіх, хто працює за наймом, прибутковий податок і
податок на соціальне страхування утримується безпосередньо із заробітної
плати та допомоги їх роботодавців. »

Підприємці утримують прибутковий податок із своїх робітників і
службовців за ставками, трохи нижчими номінальних. При цьому підприємець
зобов’язаний щорічно видавити кожному робітникові особливу квитанцію,
яка підтверджує розмір його зарплати і утриманих з неї сум податків.
Копії цих квитанцій підприємцями пересилаються на федеральні податкові
депозити — особливі банківські рахунки, які контролюються міністерством
фінансів. Через систему федеральних податкових депозитів збирається біля
70% усіх федеральних податків, в т.ч. 100% суми податків на соціальне
страхування.

Особи, які передбачають, що їх валовий прибуток у поточному році буде не
менше 20 тис. дол., із яких не менше 500 доларів з інших джерел, окрім
зарплати і допомоги, зобов’язані щоквартально сплачувати прибутковий
податок з цієї суми.

Кінцевий розрахунок платників податків з державою відбувається Щорічно
не пізніше 15 квітня. До цієї дати все працездатне населення зобов’язане
заповнити і надіслати на адресу податкового відомства Підсумкові
податкові декларації за минулий календарний рік (так звана форма 1040),
у якій докладно відображаються розміри доходів з усіх джерел, всілякі
знижки, на які претендує платник податків, підсумкова величина
прибуткового податку, яку необхідно сплатити, суму вже сплаченого або
Утриманого податку. До декларації додається копія квитанції від
роботодавця із зазначенням розміру зарплати і утриманих з неї податків.
Одночасно платник податків зобов’язаний ліквідувати заборгованість з
прибуткового податку за минулий рік, якщо така існує. Є випадки, коли
фактично сплачені за рік платником суми перевищують його зобов’язання
перед державою, які можуть бути і ретельно підраховані лише в
підсумковій декларації. У таких випадках податкове відомство протягом
1,5-2 місяців повертає зайву суму.

Відповідно до федерального законодавства США, вищими
адміністративними повноваженнями у сфері оподаткування наділений міністр
фінансів. Практичну ж діяльність щодо контролю і за збором податків
здійснює служба внутрішніх доходів (СВД), яка входить до складу
міністерства фінансів. Вона складається з 9 регіональних відділень, 58
окружних (не менше одного у кожному штаті) і більше як 900 — місцевих. У
системі СВД зайнято близько 70 кг тис. службовців. На їх адресу щорічно
надходить понад 100 млн. податкових декларацій і звітів корпорацій.
Кожна декларація перевіряється на цифрову достовірність зазначених сум.
Потім усі декларації, в яких відображено доход від заробітної плати і
допомоги співставляється із звітними документами, що надходять від
відповідних роботодавців. Окрім цього, біля 1 % декларацій щорічно
вибірково ревізується.

У випадках, коли перевіряється діяльність платника податків, СВД має
право зажадати від нього фінансові документи, які підтверджують
законність отриманих доходів. Платник податків на вимогу органів
зобов’язаний подати Документи, які підтверджують його право на різні
податкові знижки (наприклад, витрати на лікування, декларації про сплату
штатних і місцевих податків тощо).

Умисне ухилення від сплати податків у США вважається тяжким злочином і
може потягти за собою великі штрафи (до кількох десятків тисяч Доларів),
або навіть тюремне ув’язнення строком до 5 років. У разі систематичного
ухилення від сплати податків покарання може бути аж до довічного
ув’язнення.

Такі основні особливості структури і механізму функціонування податкової
системи США, зокрема, що стосується питання оподаткування доходів
громадян.

У Франції прибутковий податок стягується при отриманні доходу, і його
питома вага у державному бюджеті складає в середньому 18%. Ним щорічно
оподатковуються доходи, які декларуються на початку року за фінансовими
результатами попереднього року. Оподаткуванню підлягає фіскальна одиниця
— сім’я, яка складається з подружжя та осіб, які знаходяться на
утриманні. Для одиноких фіскальною одиницею, зрозуміло, є одна особа.
Під доходами розуміються всі грошові надходження, отримані протягом
звітного року. До них належать: заробітна плата, премії і винагороди,
пенсія, довічна рента, доходи від рухомого майна, землеволодінь,
сільськогосподарської, промислової або комерційної діяльності, доходи
некомерційного характеру, прибуток від операцій з цінними паперами тощо.
Із бази оподаткування вираховуються спеціально визнані законодавством
витрати (наприклад, цільова допомога на харчування). Деякі вирахування
використовуються для певних соціальних груп: літніх людей, інвалідів
тощо.

Прибутковий податок з фізичних осіб носить прогресивний характер із
ставками від 0 до 56,8 %. Не оподатковуються податком (ставка 0 %)
доходи, Що не перевищують 1814 євро. Максимальна ставка застосовується
до доходу, що перевищує 24677 євро.

У 90-ті роки прибутковий податок з фізичних осіб доповнився соціальними
відрахуваннями, що носять податковий характер. Загальні соціальні
відрахування, встановлені Законом про фінанси в 1991 році, складають
1,1% всіх доходів від рухомого та нерухомого майна. Окрім того,
впроваджено соціальні відрахування, що розраховуються на базі доходів,
отриманих у вигляді відсотків за вкладами. Ставка відрахувань — 1%.
Існують також спеціальні соціальні відрахування.

У Франції існують спеціальні правила оподаткування доходів, отриманих
від операцій з нерухомістю, цінними паперами та іншим рухомим майном.

Так, прибуток, отриманий у результаті продажу за високою ціною
нерухомого майна, включається до доходу, який оподатковується в рік його
фактичного продажу. Зауважимо, що від податку звільняються Доходи,
отримані від продажу основного житла, від першого продажу житла, а також
від продажу житла, що знаходиться у власності не менше 32 років.

Різні ставки податку застосовуються залежно від терміну, протягом якого
будівля знаходилася у власності продавця. Максимальна ставка — якщо цей
термін був менший за два роки. У подальшому зменшується до нуля.

Прибуток, отриманий від операцій з цінними паперами, включаючи
сертифікати на акціонерні права, оподатковуються за ставкою 16% у тому
випадку, якщо щорічний розмір доходів від них перевищує певний ліміт, що
змінюється дуже часто.

Прибуток, отриманий від операцій з рухомим майном, відмінним від цінних
паперів, оподатковується податком у тому випадку, коли він є результатом
угоди на суму, що перевищує 2 тисячі євро. У цьому випадку
застосовуються три ставки податку: 4,5%, 7% — для предметів мистецтва,
7,5% — для угод з дорогоцінними металами.

Значні доходи приносять до бюджету Франції податки на власність фізичних
осіб. Оподаткуванню підлягають майно, майнові права та цінні папери, що
знаходяться у власності на 1 січня поточного року. До майна належать
будинки, промислові та сільськогосподарські підприємства, рухоме майно,
акції, облігації тощо. Деякі види майна повністю або частково звільнені
від оподаткування, наприклад, майно для використання в межах професійної
діяльності, окремі види сільськогосподарського майна, предмети
старовини, художні та колекційні вироби.

Податки на власність носять прогресивний характер і змінюються від 0 до
1,5%. При цьому сума прибуткового податку та податку на власність не
повинна перевищувати 85% від усіх доходів.

З місцевих податків фізичні особи сплачують: земельні податки на
забудовані ділянки; земельні податки на незабудовані ділянки; податок на
житло; професійний податок, їх ставки визначаються місцевими органами
влади при визначенні бюджету на минулий рік. Зазначимо, що ставки не
можуть перевищувати законодавче встановленого максимуму.

Земельний податок на забудовані ділянки стягується із обладнаних
ділянок. Податок стосується всієї нерухомості — будов, споруд,
резервуарів, силосних башт тощо, а також ділянок, призначених для
промислового та комерційного використання. Частина, що оподатковується,
дорівнює половині кадастрової орендної вартості ділянки.

Від цього податку звільняються фізичні особи, котрі досягли віку 75
років, а також особи, які отримують спеціальну допомогу із суспільних
фондів або допомогу по інвалідності.

Податки на незабудовані ділянки стосуються полів, лугів, лісів,
кар’єрів, боліт, солончаків, ділянок під забудову тощо. Кадастровий
дохід, що є базою податку, встановлений на рівні 80% від кадастрової
вартості ділянки.

Податок на житло стягується як із власників будівель, так і з орендарів.
Малозабезпечені громадяни можуть повністю або частково звільняються
від сплати цього податку в частині їх основного місця проживання.

Професійний податок сплачується юридичними та фізичними особами, які
постійно здійснюють свою професійну діяльність і не отримують заробітну
плату. Для розрахунку податку береться сума двох елементів і множиться
на встановлену місцевими органами влади податкову ставку. До Цих
елементів належать: орендна вартість нерухомості, котру має у власності
платник податку для виконання своєї професійної діяльності; деякий
відсоток від заробітної плати (звичай 18 %), яку виплачує платник
податку своїм співробітникам, а також від отриманого ними доходу
(зазвичай 10 %).

Розрахований за такими елементами розмір податку не повинен перевищувати
3,5% виробленої додаткової вартості. Крім того, стягується ряд місцевих
податків і зборів.

У Великобританії одним із найважливіших є прибутковий податок з доходів
громадян. Уперше він був запроваджений 1799 році як тимчасовий захід з
метою фінансування війни проти Наполеона, а з 1842 року назавжди
затвердився в англійській податковій політиці.

У Великобританії прийнята шедулярна форма побудови прибуткового податку,
згідно з якою дохід ділиться на частини (шедули) залежно від джерела
доходу (заробітна плата, рента, дивіденди тощо), кожна шедула
оподатковується за особливим порядком. Таке окреме оподаткування доходів
має на меті «настигнути доходи біля джерела».

Прибутковий податок утримується з оподатковуваного доходу, який є
сукупним річним доходом за вирахуванням дозволених законом пільг та
знижок. При цьому він поділяється на зароблений та інвестиційний
(незароблений).

Утримання прибуткового податку із заробітної плати проводиться біля
Джерела виплати. При цьому відпадає необхідність заповнення податкової
Декларації для осіб найманої праці, які мають дохід тільки у вигляді
заробітної плати. У всіх інших випадках оподаткування доходів
проводиться на основі декларації, яка надається платником у
встановленому законом порядку.

У результаті податкової реформи 1973 року прибуткове оподаткування
зароблених та інвестиційних доходів почало здійснюватися за єдиною
Шкалою. Це не тільки спростило техніку стягнення податку, а й докорінно
змінило призначення шедул, які сьогодні служать для нарахування пільг та
знижок.

Найбільш універсальною і тому найважливішою з них є особиста знижка,
право на яку мають усі платники податку незалежно від джерела доходу, і
додатково сімейна знижка, яка застосовується зазвичай для голови сім’ї.
Розміри особистих та сімейних знижок переглядаються щорічно з
урахуванням зростання індексу роздрібних цін. Сьогодні особиста знижка у
Великобританії визначена у розмірі 3445 фунтів стерлінгів.

Діють три ставки прибуткового податку. Оподатковуваний дохід до 2500
фунтів стерлінгів — 20%, від 2501 до 23700 фунтів стерлінгів — 25%,
більше 23700 фунтів стерлінгів — 40 %.

Податок на приріст капіталу стягується з фізичних осіб при реалізації
певних видів капітальних активів, які приносять прибутки (власні
автомобілі, житло, національні ощадні сертифікати та облігації тощо).
Метою податку є обмеження розмірів та прибутковості спекулятивних угод.
Доходи визначаються як різниця між ринковою ціною майна та ціною його
купівлі. Податок стягується за найвищою ставкою діючої шкали
прибуткового оподаткування.

Податком на спадок не оподатковуються перші 150 тисяч фунтів стерлінгів
вартості майна, що передається. Далі застосовується ставка 40%. Діє
система податкових пільг та знижок, які можуть складати від 20 до 80%.

З місцевих податків, які сплачують фізичні особи, найбільш знач ним є
податок на майно. Він стягується з власників чи орендарів нерухомого
майна, до якого входить і земля. До платників цього податку належать
особи, які наймають житло та сплачують квартирну плату. Оцінка
нерухомого майна проводиться раз на 10 років. Вона являє собою можливу
суму річного доходу від здавання цього майна в оренду. Ставка податку
встановлюється місцевою владою, виходячи з потреб у фінансових ресурсах,
тому вона має значні коливання у графствах та містах Великобританії.

У квітні 1990 року в Англії та Уельсі (а роком раніше — у Шотландії) був
запроваджений подушний податок, який сплачували всі громадяни, які
досягли віку 18 років. Він встановлювався у твердій сумі самостійно
місцевими органами влади і був пов’язаний з рівнем витрат. Але досвід
стягнення подушного податку був невдалим, і в квітні 1993 року на зміну
йому прийшов новий муніципальний податок. Він був поставлений в
залежність від ринкової вартості майна та кількості дорослих членів
кожної сім’ї з урахуванням системи знижок та пільг для деяких категорій
сімей. Запроваджено й інші місцеві податки і збори.

У Німеччині прибутковий податок з фізичних осіб як головне джерело
державних доходів, розподіляється таким чином: 42,5% надходжень
спрямовується до федерального бюджету; 42,5% — до бюджету відповідної
землі; 15% — до місцевого бюджету.

Окрім прибуткового податку, фізичні особи в Німеччині сплачують
промисловий податок, податок на майно, земельний податок, який
сплачується при купівлі земельної ділянки, страхові внески, податок на
спадок і дарування, автомобільний податок та інші.

Промисловий податок — один із найбільш вагомих серед місцевих податків,
який сплачують фізичні особи, які займаються промисловою, торговельною
та іншими видами діяльності. Базою для нарахування податку служить
прибуток від заняття промислом та капітал компанії. Податкова ставка
визначається муніципальними органами. Для прикладу ставка — 5% прибутку
і 0,2% вартості основних фондів.

Податком на землю оподатковуються земельні ділянки за ставкою 1,2%.

Найдавнішим є податок на власність, і його ставка сьогодні дорівнює 1%.

Рівень податку на спадок та дарування залежить від ступеня родинних
зв’язків та вартості придбання. У Німеччині розрізняють 4 розряди. Для
першого, в який входять подружжя та діти, ставка податку становить 3 %.
У четвертому ставка збільшується до 70%.

Прибутковий податок у Німеччині прогресивний. Його найменша ставка —
19%, найбільша — 53%. Враховуються податкові пільги на дітей, вікові
пільги, пільги за надзвичайними обставинами (хвороба, нещасний випадок).

Об’єктом оподаткування прибутковим податком є всі доходи людини: від
найманої праці, самостійної роботи (в осіб вільних професій),
промислової діяльності або діяльності в сільському і лісному
господарствах, від капіталу, здачі майна в оренду та надання і всі інші
надходження.

Для визначення оподатковуваної частини доходу із доходів вираховуються
витрати. При цьому враховуються й особливі витрати: аліменти після
розлучення подружжя, внески на медичне страхування та страхування життя,
церковний податок, витрати на професійну освіту тощо. Громадяни
сплачують і ряд місцевих податків.

Достатньо схожа з німецькою податкова система Австрії. Прибутковий
податок з фізичних осіб стягується за ставками від 10% до 50%.

Прибутковим податком оподатковуються доходи громадян за рахунок внесків
до банку та дивідендів, отриманих від акцій. У цьому випадку ставка
єдина — 22%. Зауважимо, що у випадку, коли рахунок відкрито анонімно (на
пред’явника), банк стягує вказаний податок без назви платника податку.

Податкове законодавство Австрії передбачає багато пільг, та високий
неоподатковуваний мінімум, і є одним із найбільш «м’яких» у Європі.

В Італії, як і в багатьох розвинених країнах, одним із найважливіших
джерел державних доходів є прибутковий податок з фізичних осіб, який
носить прогресивний характер і враховує комплексний чистий, дохід,
отриманий фізичною особою протягом календарного року. Він складається із
доходів, отриманих від земельної власності, капіталу роботи за наймом,
від підприємницької діяльності тощо.

Що стосується прибуткового податку в Україні, то він потребує перегляду
і вдосконалення. Механічне перенесення досвіду зарубіжних країн може
тільки зашкодити, але деякі аспекти слід взяти до уваги.

По-перше, треба підвищити неоподаткований мінімум. Згідно із зарубіжною
практикою і рекомендаціями “Основ світового податкового кодексу» ступені
прогресії між неоподаткованим мінімумом і першим ступенем податку можуть
становити 4 — 5%.

По-друге, треба зменшити кількість і розмір ставок . На думку деяких
економістів зниження ставок менше впливає на сукупний попит і тому
доцільно було б вводити податок на доходи фізичних осіб від капіталу
(дивіденди, проценти по облігаціям і банківським вкладам, тощо), а не
виключати ці суми з сукупного оподатковуваного доходу. Можна обкладати
податком доходи від капіталу за мінімальною ставкою прибуткового податку
з громадян. Такий підхід дасть змогу створити дійовий і простий механізм
залучення до бюджету значних податкових надходжень, не послаблюючи при
цьому зацікавленість населення у збереженні вільних грошей на
банківських рахунках і вкладанні їх в акції підприємств.

По-третє, можна ввести стандартні знижки із сукупного доходу — суми на
яку платник податків може зменшити свої зобов’язання за прибутковим
податком. Дохід може зменшуватись на суму витрат на лікування,
професійних витрат, враховуючи сімейний стан, наявність дітей та
утриманців.

Отже, пропонується запровадити диференціацію платників податку в
залежності від сімейного стану, наявності та віку дітей, відповідно до
цього встановити диференціацію податкового навантаження. Цікавий досвід
у цьому напрямі накопичено у Німеччині. Так, при визначенні розміру
податку із заробітної плати застосовуються такі спеціальні інструменти,
як «податкові класи», “податкові карти» та «податкові таблиці». Шість
податкових класів групують робітників і службовців залежно від сімейного
стану, кількості працюючих, спільного чи окремого ведення обліку
одержаних доходів, наявності дітей. До першого класу відносять
неодружених робітників без дітей та тих із одружених, овдовілих чи
розлучених, у яких відсутні умови для віднесення їх до благодатніших
третього чи четвертого податкових асів. До другого класу належать
(неодружені, розлучені чи овдовілі, що мають на своєму утриманні не
менше однієї дитини, якщо їм належить вільна від податку певна сума для
підтримки сімейного бюджету. Третій клас — одружені робітники та якщо в
сім’ї працює лише один із подружжя. Якщо працюють обоє з подружжя, то
один із них, за спільною згодою, переходить до п’ятого класу. Четвертий
клас включає сім’ї з працюючим подружжям, які оподатковуються окремо.
П’ятий клас — це одружені робітники, в сім’ї працюють і чоловік і
дружина, але один із них, за спільною згодою, включений до третього
класу. Шостий клас призначений для робітників, які мають заробіток у
декількох місцях, з метою їх обліку.

Отже, особа без сім’ї та без дітей справедливо буде нести більший
податковий тягар. Ще одним важливим інструментом демографічної політики
держави у Німеччині є надання права вибору членам сім’ї оподатковуватися
разом або окремо. Застосування цього методу, за умови великої різниці в
доходах дружини та чоловіка, дає можливість сім’ї заощадити на сплаті
прибуткового податку до 40 тис. марок на рік.

Той факт, що акцент у податковій системі Німеччини робиться на найбільш
соціальне справедливий податок — прибутковий податок із громадян (34,55%
усіх надходжень), яскраво свідчить про соціальну орієнтацію німецької
системи оподаткування в цілому. Але на сучасному етапі розвитку нашої
країни, враховуючи низький рівень податкової культури громадян та
недостатній рівень комп’ютеризації і автоматизації в Україні,
запровадження подібної до Німеччини диференціації, на думку вітчизняних
економістів, є недоцільним. Це тільки завдасть більшого клопоту
бухгалтерам та інспекторам при перевірці правильності нарахування та
сплати податку.

Крім усіх запропонованих вище змін в обкладанні фізичних осіб
прибутковим податком, необхідні і суттєві структурні зміни в економіці
на макро і мікрорівнях, які б забезпечили збільшення частки доходів
громадян у структурі національного доходу.

3.2. Організаційні заходи по забезпеченню ефективного справляння
податків з громадян в Україні

Існуюча в Україні система оподаткування громадян потребує суттєвого
реформування. Особливо це стосується прибуткового податку з громадян.
Жоден інший податок не має такого широкого кола суб’єктів оподаткування
як цей єдиний податок. Саме він забезпечує вплив на інтереси суб’єктів
розподільних відносин у суспільстві.

Прибутковий податок з громадян має велике фіскальне значення. В Україні
він посідає третє місце у структурі податкових надходжень і його частка,
починаючи з 1993р. постійно зростає (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Прибутковий податок з громадян у доходній частині зведеного бюджету
України

Рік

Доход

Млн. грн.

Частка %

В тому числі прибутковий податок з громадян

Млн. грн.

Частка %

1995

496,2

100

28,8

5,8

1996

5230,9

100

340,0

6,5

1997

20689,9

100

1595,3

7,7

1998

30218,7

100

2593,1

8,6

1999

28112,0

100

3295,7

11,7

2000

28915,8

100

3570,6

12,3

2001

32876,4

100

4434,4

13,5

2002

49117,9

100

6377,7

13,0

за статистичними даними [48].

Тенденцію до зростання ролі цього податку в нашій державі слід
розглядати як позитивну, особливо щодо порівняння з податковими
системами провідних країн світу. Однак при цьому важливо чітко визначити
і оцінити чинники такого зростання, їх, стосовно до кожного податку,
може бути три — зростання податкової бази, розширення об’єкта
оподаткування, підвищення ставок податку та його питомої ваги. У процесі
аналізу наведених показників необхідно з’ясувати, наскільки вони
коливаються між собою. Для забезпечення вірогідності аналізу доцільно
виключити вплив на грошові доходи населення і надходження прибуткового
податку з громадян інфляційних процесів, а також врахувати тільки ті
грошові доходи населення, які є джерелом сплати податку (за вирахуванням
соціальних виплат).

Як показав аналіз динаміки грошових доходів населення і прибуткового
податку з громадян зростання ролі та місця індивідуального прибуткового
оподаткування повинне відбуватися не за рахунок розширення об’єкта
оподаткування і не за рахунок зміни ставок податку. У відповідності з
теорією «кривої Лафера» зростання податкових надходжень матиме місце при
підвищенні податкових ставок до деякої критичної межі. Подальше
зростання податкових ставок супроводжуватиметься зменшенням
надходжень до бюджету, оскільки високі ставки стримують підприємницьку
активність. Але не слід сподіватись, що зменшення податкових ставок
одразу призведе до зворотних процесів в економіці. Позитивні зрушення
можливі лише у перспективі. І для того, щоб вони відбулися, необхідні
додаткові умови і зміцнення довіри до уряду та його політики,
стабілізація податкової політики, впевненість громадян у незворотності
економічних і політичних процесів в Україні, зміцнення законності та
правопорядку, піднесення правової культури. Необхідним є зростання
податкової бази — доходів населення, а це процес досить тривалий і
залежить, насамперед, від забезпечення зростання ВВП і підвищення
питомої ваги в ньому оплати праці. Тобто, необхідними є серйозні
структурні зміни в економіці на макро і мікрорівні, які б забезпечили
збільшення частки доходів громадян у структурі національного доходу. З
точки зору проблем бюджетного дефіциту, підвищення доходів населення має
дуже важливе значення — прибутковий податок з громадян є одним з
найстабільніших видів бюджетних доходів, тому підвищення його питомої
ваги стабілізує доходну базу бюджету.

Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її
недосконалість, а саме; неузгодженість, суперечливість та нестабільність
податкових законів, надмірне податкове навантаження на платників,
безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування економічної
сутності окремих податків та непристосованість її до переходу від
адміністративно-командних методів управління господарством до
господарювання в умовах демократичної правової держави. Все це й
обумовлює необхідність реформування податкової системи [53].

З метою створення дієвої податкової системи України необхідно визначати
принципи її побудови, перелік податків, зборів та інших обов’язкових
платежів до бюджетів, методику їх обчислення, ставки оподаткування,
правовий стан платників податків, порядок адміністрування податків,
порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників податків за
порушення податкового законодавства, оскарження рішень і дій органів
державної податкової служби та їх службових осіб.

Така система повинна бути спрямована на створення в Україні стабільної
податкової системи, яка б забезпечувала: чітке визначення порядку
стягнення податків, його простоту; створення сприятливого податкового
простору для розвитку вітчизняної економіки; формування стабільної,
прогнозованої податкової бази, яка б забезпечувала створення достатньої
дохідної частини бюджету; забезпечення чіткого визначення об’єктів
оподаткування з метою запобігання випадкам подвійного оподаткування;
забезпечення справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій
платників податків; упорядкування стягнення податків та посилення
відповідальності за ухилення від сплати та їх несвоєчасну сплату;
дотримання міжнародних угод щодо оподаткування; створення податкової
системи, гармонізованої з податковими системами Європейських країн, з
максимальною уніфікацією податків з країнами — членами СНД, та
запровадженням радикальних, докорінних перетворень і змін; реальне
забезпечення прав платників податків; створення умов для дієвого
механізму контролю; усунення неузгодженості податкового законодавства з
нормами законодавства інших галузей права, забезпечення їх гармонізації
та взаємодії. Податковий кодекс повинен забезпечувати комплексний підхід
у регулюванні податкових відносин, вирішувати питання щодо усунення
прогалин податкового законодавства та забезпечити гармонізацію його з
нормами іншого законодавства України.

У кодексі мають відображатися питання подальшого реформування
податкового законодавства у напрямі диференційованого розподілу
податкового навантаження між платниками податків, спрощення механізму
оподаткування, чіткого визначення прав і обов’язків платників податків,
а також поліпшення роботи органів державної податкової служби з
платниками податків, в тому числі забезпечення платників податків
інформацією з питань оподаткування. Забезпечення всіх учасників
податкових відносин повною інформацією про те, хто, коли, і при яких
обставинах має обов’язки щодо сплати податків, забезпечить прозорість і
зрозумілість податкового законодавства, зробить його доступним для всіх
платників податків.

У проекті Податкового кодексу пропонується віднести до складу
загальнодержавних податків такі, що є обов’язковими на всій території
України і закріплені за підрозділами Головного управління оподаткування
фізичних осіб, зокрема, податок на доходи фізичних осіб, податок на
майно, державне мито, податок на транспортні засоби.

На відміну від діючого Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» у проекті
необхідно врахувати зміни, що сталися на даний час у правовому полі, а
також закласти передумови поступового інтегрування цього законодавства
до загальноприйнятих норм у країнах Західної Європи. В основу Розділу
необхідно покласти редакцію проекту Закону України «Про податок на
доходи фізичних осіб», прийнятого Верховною Радою України у другому
читанні та підготовленого узгоджувальною групою на третє читання.
Основні особливості цього розділу полягають в наступному. На платника
податку покладаються обов’язки по декларуванню доходів, самостійному,
визначенню (досягнення узгодженості) податкових зобов’язань і сплаті
податку. З урахуванням цього, детально викладаються особливості
визначення оподатковуваного доходу, що виникає з різних джерел.

Об’єктом — оподаткування резидентів передбачається сукупний
оподатковуваний дохід за звітний рік, тобто валовий дохід, незалежно від
джерел його походження, зменшений на доходи, що не підлягають
оподаткуванню та витрати.

Об’єктом оподаткування нерезидентів передбачається валовий дохід,
одержаний з джерел походження з України.

За таких умов положення проекту Податкового кодексу містять ідеологію
стандартного підходу для всіх режимів оподаткування і для всіх видів
податків (різниця між валовими доходами і валовими витратами).

Запроваджується сума доходу, що не підлягає оподаткуванню, на рівні
визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Замість діючих п’яти
ставок оподаткування — 10, 15, 20, ЗО і 40 відсотків передбачається
введення трьох ставок — 10, 20 і 25 відсотків. Гранична ставка податку
пропонується на рівні 25 відсотків, тобто не вища від рівня
оподаткування прибутку, з одночасним розширенням бази оподаткування та
упорядкуванням встановлення пільг на доходи фізичних осіб для всіх груп
платників. Максимальна ставка податку застосовується на значні доходи.
Шкала ставок не переглядатиметься протягом бюджетного року.

Пасивні доходи не включатимуться до складу сукупного
оподатковуваного доходу і оподатковуватимуться за фіксованими ставками у
джерела виникнення доходу.

Крім цього, в умовах активного створення приватного сектора економіки
застосування максимально-граничної ставки оподаткування у розмірі 25
відсотків створить сприятливі умови для розвитку підприємницької
діяльності громадян та зробить можливим розширення бази оподаткування
за рахунок включення доходів, які раніше не оподатковувалися.

Необхідно запровадити додаткове зниження податку (у відсотках від
першого рівня шкали ставок) для окремих категорій осіб, захищених
соціальними пільгами відповідно до чинного законодавством. При цьому
встановити правила, за якими доходи заможних громадян не будуть
звільнятися на розмір соціальних пільг.

При цьому не повинно статися зменшення рівня існуючих пільг по цьому
податку для соціальне вразливих груп населення (ветерани війни,
інваліди, учасники бойових дій та інші). Такий підхід є соціальне
значущим Для всіх платників податку і відповідає положенням Конституції
України.

Оскільки вдвічі розширюється діапазон шкали доходів для оподаткування
за базовою ставкою 10 відсотків (замість існуючих в цьому діапазоні двох
ставок — 10 та 15 відсотків), ліквідуються економічні перешкоди для
відміни пільг, які довгий час надаються певним категоріям працівників за
професійною чи галузевою ознакою (військовослужбовцям, працівникам
атомних електростанцій, органів внутрішніх справ, прокуратури,
суду). Цим самим досягається соціальна справедливість — важливий принцип
існування будь-якої систем й оподаткування.

За таких умов проект Кодексу певною мірою має вирішувати завдання, які
обумовлені Указом Президента України «Про заходи щодо реформування
податкової політики», зокрема, щодо зменшення розміру податкових ставок.
Ставки оподаткування не повинні стримувати мотивацію до праці та
призводити до переходу в тіньову економіку і мають бути незмінними
протягом бюджетного року.

На відміну від діючого порядку обчислення прибуткового податку з доходів
громадян за основним місцем роботи пропонується новий порядок обчислення
податку.

Так, протягом року обчислення податку має здійснюватися з сукупних
доходів, визначених наростаючим підсумком з початку року. Це позбавить
від необхідності проведення перерахунків в кінці року, оскільки в
останньому місяці року (грудні) для обчислення податку вже буде
застосовуватися річна шкала оподаткування. Спрощення діючого порядку
обчислення податку протягом року дасть змогу скоротити обсяги роботи як
бухгалтерів, так і працівників податкових органів.

Більш чітко визначатиметься порядок оподаткування додаткових благ, що
надаються працівникам за рахунок роботодавця, процентів, визначення
оподатковуваного доходу і податкових зобов’язань за оцінкою витрат,
доходів, одержаних платниками податку у вигляді успадкованого майна, а
також доходів, одержаних у вигляді подарунків тощо.

Для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи, має бути передбачено два можливих варіанти
оподаткування (спосіб оподаткування підприємець обирає самостійно), це —
обчислення податкових зобов’язань за шкалою ставок або сплата
фіксованого податку. Створення різних умов (способів) оподаткування та
розширення можливостей сплати фіксованого податку, значно знизить як
податковий тиск, так і адміністративне навантаження з боку контролюючих
органів (у вигляді кількості перевірок) на таких підприємців.

Встановлюється щорічне декларування доходів фізичних осіб при умові
одержання крім основних доходів (доходів за місцем основної роботи),
доходів з інших джерел, якщо вони перевищують 12 мінімальних заробітних
плат на рік.

В цілому положення розділу спрямовуються на зниження рівня оподаткування
громадян з відносно низькими доходами, зменшення граничного розміру
податку, що робить можливим перехід до легальної діяльності з одночасним
розширенням бази оподаткування за рахунок залучення до бази
оподаткування доходів, які раніше не оподатковувалися.

Що стосується бюджетних надходжень від цього податку, то передбачається,
що прийняття змін до діючого порядку оподаткування надасть можливість
щодо їх підвищення за рахунок скасування певних пільг, запровадження
маргінальної ставки на додаткові блага та збільшення податкового
навантаження на більш заможні верстви населення.

За основу розділу VI «Податок на майно» за основу пропонується взяти
діюче законодавство щодо стягнення плати за землю та законопроекти про
податок на нерухоме майно (нерухомість), які виносилися на розгляд
Верховної Ради України.

Нерухоме майно — земельні ділянки і постійно розташовані на ній будівлі
і споруди, у даному розділі з метою оподаткування пропонуються такі
складові податку на майно, як податок на земельні ділянки та податок на
нерухомість, що призначена для особистого користування громадян та
використання у виробничих цілях.

Введення податку на будівлі і споруди значно скоротить випадки уникнення
від оподаткування доходів фізичних осіб, оскільки він є своєрідним
«вимірювальним пристроєм» реального, а не формально задекларованого,
багатства громадянина.

Податок на майно наблизить податкове законодавство України до діючих
систем оподаткування розвинутих країн, у більшості з яких будівлі і
споруди оподатковуються.

Об’єктами оподаткування нерухомого майна передбачено вважати земельні
ділянки, житлові будинки або їх частини (квартири), садові будинки,
дачі, гаражі тощо, а також споруди — матеріальні об’єкти, то підпадають
під визначення першої групи основних фондів згідно з Законом України
«Про оподаткування прибутку підприємств». Платниками податку визначено
власників нерухомості, а в окремих випадках, користувачів.

При цьому, необхідно передбачити можливість надання органам місцевого
самоврядування права встановлювати ставки оподаткування будівель і
споруд, але не вище 2-х відсотків бази оподаткування.

Пропонується встановити соціальні пільги для фізичних осіб — власників
будівель, що фактично виведе більшість населення країни з числа
платників податку.

Так, не підлягатимуть оподаткуванню будівлі, розташовані на території
населених пунктів з чисельністю постійних жителів 50 тисяч і більше, у
розрахунку 21 квадратний метр загальної площі такої будівлі на кожного
члена сім’ї плюс 10,5 квадратних метра на сім’ю але не менше 80
квадратних метрів загальної площі у випадках проживання однієї самотньої
особи або двох осіб пенсійного віку. Такий підхід направлений на
оподаткування великих квартир та будинків і зачіпає тільки тих громадян,
що мають значні надлишки площі.

По будівлях, розташованих на території населених пунктів з чисельністю
постійних жителів менш як 50 тисяч, розмір податку зменшується на суму,
обчислену виходячи з 40 квадратних метрів загальної площі такої будівлі
на кожного члена сім’ї плюс 10,5 квадратних метра на сім’ю. Для однієї
самотньої особи або двох осіб пенсійного віку, що проживають в таких
населених пунктах база оподаткування зменшується на 120 квадратних
метрів загальної площі будівлі. Не обкладатимуться податком не житлові
приміщення, які використовуються для утримання свійських тварин і
птахів, зберігання садового та іншого господарського знаряддя для
господарських цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької
діяльності.

База оподаткування будівель, які використовуються сім’ями як садові
будинки, пропонується зменшити на суму, обчислену виходячи з 60
квадратних метрів загальної площі.

Податок на майно пропонується в повному обсязі зараховується до місцевих
бюджетів.

Чинним законодавством практично не було врегульовані питання щодо
адміністрування податків. Більшість цих питань на даний час регулюються
нормативними актами Державної податкової адміністрації України. Це
створює труднощі для платників податків щодо виконання ними податкових
зобов’язань. Суттєвим зрушенням у врегулюванні питань адміністрування
податків стало прийняття Верховною Радою України Закону України від
21.12.2000 №2181-111 «Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

З метою всебічного висвітлення нагальних проблем в цьому розділі
Податкового кодексу також необхідно визначити основні моменти взаємодії
контролюючих органів та платників податків.

Слід передбачити велику кількість процесуальних моментів, які мають
створити ефективні і справедливі умови для оподаткування юридичних і
фізичних осіб, регулювання податкових відносин між державою та
платниками податків, а також покращити взаємовідносини між
контролюючими органами та платниками податків, зокрема, визначити
порядок надання податкової інформації контролюючим органам, а також
одержання необхідної інформації від підприємств, установ, банків та
органів державної влади, визначити порядок створення єдиних баз даних
про платників податків — як юридичних, так і фізичних осіб, порядок
обліку платників податків в органах державної податкової служби.

Реформування податкової системи України повинне здійснюватися в тісній
взаємодії з реформуванням (модернізацією) державної податкової служби.
Швидкого підвищення продуктивності праці можна досягти за допомогою
рішучого, структурованого втручання в організацію, управління і головні
напрямки діяльності. Особливу увагу необхідно приділити питанню
управління реформами і зв’язку між бізнес-пріоритетами та
інформаційно-технічним забезпеченням, що є необхідними умовами переходу
до заходів для підвищення продуктивності. Що стосується найбільше
важливих напрямків роботи, то головним чином увагу варто приділити
припиненню росту недоїмки, рішенню основних проблем із справляння
податків і подальшим зусиллям у напрямку розвитку функцій аудиту.

Різке збільшення кількості платників податків, навантаження на податкові
органи, при жорсткому обмеженні фінансових ресурсів і чисельності
персоналу з’явилося першою причиною. необхідності модернізації
податкових органів. Розроблена методологія нарахування і стягнення
податків, форми податкових документів, в основному, орієнтовані на ручне
опрацювання інформації, по багатьох параметрах вичерпали потенціал
підвищення ефективності роботи податкових органів. Виникнула
необхідність змін традиційних технологій і процедур роботи податкових
органів (модифікація і розробка одних, скасування інших). Модернізація
податкової служби містить у собі введення нових податкових технологій і
процедур, підвищення рівня інформатизації податкових органів, перехід на
функціональну структуру.

Така модернізація забезпечить найбільше раціональне використання
трудових і фінансових ресурсів, створить умови для комплексного розвитку
податкової служби.

Отже, основна функція, що виконує Головне управління оподаткування
фізичних осіб має стислу назву — «Справляння податків з фізичних осіб».
Разом з цим, виконання зазначеної функції пов’язане із багатьма
технологічними процедурами, які умовно згруповані у декілька підфункцій,
основною з яких є «Адміністрування по податках з фізичних осіб». Дана
підфункція містить наступні процедури:

§ щоденне супроводження стану виконання податкового законодавства в
частині справляння податків з фізичних осіб;

§ з’ясування поточних проблемних питань, що виникають у регіональних
ДПА під час виконання функціональних обов’язків та отримання іншої
оперативної інформації, не передбаченої звітністю;

§ підготовка (розробка, складання) всебічних аналітичних матеріалів
(діаграм, графіків, таблиць) стану надходження платежів з фізичних осіб
та динаміки заборгованості в розрізі регіонів та часових періодів
(декада, місяць, квартал);

§ підготовка проектів листів, висновків та пропозицій керівництву,
спрямованих на покрашення діяльності податкових органів регіональних
ДПА;

§ проведення тематичних перевірок дотримання податкового
законодавства та з питань виконання доручень ДПА, участь у комплексних
перевірках;

§ обмін інформацією зі структурними підрозділами ДПА України по
виявлених фактах порушень законодавства з оподаткування доходів фізичних
осіб;

§ здійснення комплексу заходів, пов’язаних з прогнозуванням надходжень
до бюджету податків з фізичних осіб;

§ здійснення розрахунків бази оподаткування податків з фізичних осіб;

§ розробка проектів прогнозних показників надходження платежів (річних,
квартальних, місячних) у розрізі регіонів і передача їх підрозділу
економічного аналізу ДПА України;

§ виявлення причин відхилення розрахункових показників бази
оподаткування та прогнозних показників надходження платежів;

§ підготовка пропозицій про зміну прогнозних показників по конкретних
регіональних ДПА;

§ аналіз впливу змін податкового законодавства на стан податкових
надходжень до бюджету;

§ розрахунок втрат бюджету від впровадження нових пільг та/або від
подальшого застосування існуючих пільг в оподаткуванні. розробка
пропозицій на створення автоматизованої інформаційної мережі та
програмного забезпечення контролю за надходженням до бюджету податків з
фізичних осіб;

§ виконання доручень КМ України, ВР України, Адміністрації Президента,
наказів (розпоряджень) керівництва ДНА та підготовка інформації іншим
підрозділам ДПА.

Отже, нами розглянуто основні шляхи по забезпеченню ефективного
адміністрування податків з громадян. Проте, серед найактуальніших питань
сьогодення, безперечно, є питання навколо рівня ставок прибуткового
податку з громадян (податку на доходи фізичних осіб) та правомірності —
застосування діючої шкали ставок оподаткування. Обидва ні питання тісно
пов’язані з питаннями реформування оплати праці в Україні.

Підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати в умовах
фінансової стабілізації економіки повинно здійснюватися на встановленні
економічно та соціальне обґрунтованих рівнях мінімальної заробітної
плати з поетапним наближенням її розміру до прожиткового мінімуму,
удосконалення механізму оподаткування заробітної плати та інших доходів
громадян шляхом встановлення оптимальних ставок оподаткування, залежно
від розміру доходу, забезпечення рівності (однакового підходу до
громадян при визначенні обов’язків щодо сплати податку) та соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення, недопущення будь-яких
проявів дискримінації, а також додержання соціальної справедливості,
зокрема, шляхом застосування диференційованого підходу до
оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи.

У місцевих бюджетах питома вага надходжень прибуткового податку з
доходів громадян від 50 до 70 відсотків. Цей податок надходить
рівномірно, постійно і, власне, складає основу витратної частини
місцевих бюджетів. Отже, фактично за рахунок цього податку утримуються
заклади охорони здоров’я і освіти, виплачується заробітна плата медикам,
вчителям, комунальникам.

Пропозиції про негайне зменшення цього податку або ж про повернення
надмірно сплаченої суми насправді означатимуть раптове погіршання
матеріального стану для мільйонів громадян, які працюють у бюджетній
сфері і погіршення стану соціального обслуговування практично для всього
населення. Так, у разі прийняття пропозиції народного депутата України
Ржавського О.М. (реєстраційний номер законопроекту 7394), з бюджету слід
буде повернути понад 11,6 млрд. грн., прибуткового податку з громадян
(за період дії Указу, тобто з 4 кварталу 1995 р. до цього часу). Звісно,
що джерелом для формування цієї суми і задоволення позовів окремих осіб
можуть бути знов таки податкові вилучення поточних та наступних
податкових періодів.

З наведеного слідує, що підходити до будь-яких змін, пов’язаних із цим
податком слід робити дуже виважено і відповідально.

Що стосується безпосередньо курсу Уряду на удосконалення системи
оподаткування заробітної плати і інших доходів фізичних осіб, зокрема, в
частині зменшення податкового навантаження, то Державною податковою
адміністрацією України всебічно підтримується цей курс і останнім часом
надані відповідні пропозиції до проекту Податкового кодексу, а також
підготовлено проект Закону України про внесення змін до чинного
законодавства з питань оподаткування, метою яких є зниження податкового
навантаження на платників прибуткового податку з громадян (податку на
доходи фізичних осіб), удосконалення процедури адміністрування
прибуткового податку, розширення бази оподаткування і посилення контролю
за повнотою сплати податків, як джерела поповнення бюджету країни.

Саме така виважена та збалансована з усіма елементами податкової системи
та всебічно обрахована позиція міститься у проекті Податкового кодексу,
на основі якого вже можна було б вести бюджетний процес 2003 року, якби
народні депутати виявили на те політичну волю. У проекті Податкового
кодексу шкала ставок оподаткування запропонована така, що доходи більш
як 90 відсотків громадян підпадають під ставку 10 відсотків.

Що стосується внесення змін до чинного законодавства, тобто до Декрету,
то пропозиції охоплюють зміни до статей 5, 8 і 10 Декрету, які пов’язані
з необхідністю удосконалення процедури адміністрування прибуткового
податку з громадян та необхідністю залучення додаткових джерел
надходження податку до бюджету.

З метою усунення неврегульованості у податковому законодавстві відносно
ставок оподаткування доходів громадян, пропонується внесення змін до
статті 7 Декрету. Пропозиції до пункту 1 статті 7 витікають з наявного
конфлікту інтересів, що має місце у зв’язку із справлянням прибуткового
податку з сукупного місячного доходу громадян як за основним місцем
роботи, так і за сукупним річним доходом на підставі поданих громадянами
декларацій, здійснюється за ставками прогресивного оподаткування,
встановленими Указом Президента України від 13.09.94 р. №519 «Про
збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного
оподаткування доходів громадян» із змінами, внесеними Указом Президента
України від 21.11.95 р. № 1082/92 з урахуванням Указу Президента України
«Про грошову реформу».

Виконуючи доручення Адміністрації Президента України від 23.07.2001р.
№02-02/2064 та доручення Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р.
№0340/2, Державна податкова адміністрація України також вивчила досвід
Російської Федерації з питань оподаткування та доцільності впровадження
єдиної ставки оподаткування доходів громадян прибутковим податком
(податком на доходи фізичних осіб) у розмірі 13 відсотків і направила
свої пропозиції і розрахунки з цього питання, у яких висвітлені як
позитивні, так і негативні сторони застосування такого способу
оподаткування.

З метою аналізу, сума прибуткового податку з громадян на 2002 рік була
розрахована за такими варіантами: за умови впровадження єдиної ставки
оподаткування у розмірі 13%, за умови прийняття пропозицій Міністерства
фінансів ( доручення Кабінету Міністрів України від 01.08.2001 р.
№10880/4).

За умови впровадження єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб
у розмірі 13 відсотків (без застосування податкової соціальної пільги,
що зменшує податок на суму у розмірі 10% від суми мінімальної заробітної
плати 118 грн. з розрахунку на місяць для категорії громадян, доход яких
не перевищує 622 грн. на місяць), загальна сума очікуваних надходжень
податку до бюджету може скласти 8,4 млрд. грн.

З метою порівняння суми податку, що може бути нарахована на сукупний
місячний доход одного платника, розрахунок цього варіанту здійснено за
групами платників, на які розподіляється загальна їх кількість за рівнем
доходів: до 622 грн., від 622 грн. до 1244 грн.; понад 1244 грн.
(що у відсотковому співвідношенні складає відповідно 9,4%, 6,0% та 3,6%
від загальної кількості платників).

Так, середньомісячна сума податку на одного платника першої групи складе
35,49 грн.; другої групи — 91,65 грн.; третьої групи — 206,44 грн.

За розмірами ставок оподаткування доходів фізичних осіб — 10, 20 та 25
відсотків, визначеними проектом Податкового Кодексу України,
середньомісячна сума податку вказаних груп громадян відповідно складає
27,30 грн., 78,80 грн., 272,60 грн.

Тобто, середньомісячна сума податку, розрахована за єдиною ставкою
оподаткування 13%, для першої та другої групи платників суттєво
перевищуватиме їх середньомісячну суму податку, розраховану за ставками
10, 20 та 25 відсотків, тоді як для третьої групи платників сума податку
навпаки зменшується.

З метою запобігання соціальної напруги, що може виникнути внаслідок
збільшення податкових вилучень серед перших двох груп платників, та
зацікавленості легалізації доходів серед третьої групи платників, може
бути запроваджено варіант оподаткування доходів фізичних осіб за єдиною
ставкою податку у розмірі 13 відсотків з застосуванням податкової
соціальної пільги, яка зменшуватиме податок на 10% від суми мінімальної
заробітної плати (185 грн. з розрахунку на місяць) для груп платників,
доход яких не перевищує 1244 грн. на місяць. Застосування податкової
соціальної пільги призведе до зниження середньомісячної суми податку на
одного платника першої групи до рівня 23,69 грн., тобто буде виконана
умова зменшення навантаження на доходи менш захищених платників. Для
другої групи сума податку складе 79,85 грн., що суттєво не вплине на
доходи таких платників.

Загальна сума очікуваного прибуткового податку може бути на рівні 6,6
млрд. грн.

Необхідно враховувати, що зниження ставок оподаткування забезпечить
поповнення власного бюджету окремого громадянина, що не може не вплинути
на безперечне зростання попиту на товари (послуги) споживчого ринку і,
як наслідок, збільшення доходів підприємств за рахунок саме часткового
вивільнення коштів фонду оплати праці.

Так, серед позитивних наслідків від впровадження єдиної ставки
оподаткування доходів фізичних осіб у розмірі 13 відсотків, слід назвати
наступні з них:

суттєве зниження податкового навантаження на платників прибуткового
податку з громадян (податку на доходи фізичних осіб);

реальна можливість виведення з тіні частки доходів платників (з
середньомісячним доходом понад 1244 грн.) за рахунок зменшення ставки
оподаткування майже втричі;

вивільнення частки коштів фонду оплати праці від податкового тиску та
прискорення грошового обігу, яке є додатковим стимулом розвитку
виробництва, створення нових робочих місць та отримання додаткових
надходжень до бюджету, в тому числі у вигляді прибуткового податку з
громадян (податку на доходи фізичних осіб);

спрощення, в першу чергу в інтересах платника, порядку обчислення
податку з доходів, одержаних ним з різних джерел;

відпадає необхідність у щорічному поданні декларацій про доходи до
податкових органів;

скорочення видатків на адміністрування податку. Поряд з цим, різке
впровадження єдиної ставки може мати і негативні наслідки.

Насамперед, серед можливих ризиків від впровадження єдиної ставки
оподаткування фізичних осіб у розмірі 13 відсотків слід зазначити
наступні:

скорочення надходжень податку, у тому числі внаслідок впливу фактору
«інерції»;

з метою економії коштів можливе перенесення термінів нарахування,
виплати заробітної плати та не перерахування до бюджету податку у
місяцях року, що передають орієнтовному терміну впровадження єдиної
ставки податку;

запровадження загальної (не персоніфікованої) податкової соціальної
пільги спонукатиме платнику до приховування справжнього доходу.

Інструменти, які можуть бути використані на зменшення впливу можливих
ризиків:

запровадження контролю за відповідністю витрат платників його реальним
доходам (у тому числі впровадження непрямих методів визначення доходу за
оцінкою витрат платників податку);

збереження умов, за якими оподаткування доходів, нарахованих (належних)
платнику, але не виплачених йому до терміну запровадження єдиної ставки
оподаткування доходів фізичних осіб, повинно здійснюватися у
порядку та за ставками, що діяли до зазначеного терміну;

скасування не обґрунтованих пільг (у соціальному і економічному плані),
якими в даний час користуються окремі категорії громадян, зокрема
військовослужбовцям, працівникам міліції, суддям, прокурорам та слідчим
прокуратури;

оподаткування нарахованих дивідендів та процентів, нарахованих на кошти,
що розміщені фізичними особами на поточних рахунках у банківських
установах;

негайне вирішення питання зменшення нарахувань на фонд оплати праці для
формування солідарних фондів та переходу до формування персоніфікованих
фондів;

термінове прийняття законодавчих актів, якими б передбачалося
впровадження у практику оподаткування доходів від відчуження нерухомого
майна, що знаходиться у власності громадян, доходів, отримуваних у
спадщину та за договорами дарування.

Запровадження цих заходів може перекрити можливі втрати податку, а також
буде стримувати переведення належних до оподаткування доходів у такі, що
не оподатковуються або оподатковуються за мінімальними ставками.

За умови прийняття пропозицій Міністерства фінансів (доручення Кабінету
Міністрів України від 01.08.2001 р №10880/4) можна очікувати загальних
надходжень податку на доходи фізичних осіб у сумі 6,5 млрд. грн. (у разі
прийняття шкали ставок оподаткування 10%, 20%, побудованої відносно двох
рівнів прожиткового мінімуму та податкової соціальної пільги, що зменшує
податок на суму у розмірі 10% від суми мінімальної заробітної плати 185
грн. з розрахунку на місяць для категорії громадян, доход яких не
перевищує 622 грн. на місяць).

За рівнем отримуваних місячних доходів загальна кількість платників
розподіляється на дві групи громадян з доходами: до 622 грн. та понад
622 грн. (відповідно 90,4% та 9,6% від загальної кількості платників).
Очікувана сума податку, що може надійти у 2003 році від найбільшої по
кількості платників групи громадян з місячним доходами до 622 грн.
складе біля 2,2 млрд. грн.

За умови впровадження цього варіанту шкали ставок оподаткування доходів
та податкової соціальної пільги для найбільшої групи платників (з
доходами до 622 грн.), а також у разі скасування пільг щодо справляння
податку з сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої
системи у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, працівниками
прокуратури, судів, залучення до оподаткування процентів і роялті та
корегування порядку оподаткування дивідендів і натуральних виплат,
загальна сума податку, яка може надійти до бюджету у 2003 році, за
лінійними розрахунками, може скласти близько 6,5 млрд. грн.

Запропонована шкала ставок (10%, 20%) та умови оподаткування доходів
фізичних осіб у обох варіантах дозволяють сподіватися також і на
легалізацію певної частки тіньових доходів.

Отже, в розділі розглянуто декілька варіантів оподаткування доходів
громадян. Але про те, який з варіантів буде прийнятий українськими
науковцями, буде відомо лише з часом, і кожен з нас відчує цю зміну на
своєму бюджеті (сподіваємося, в позитивний сторону).

А поки-що, велика робота проводиться по удосконаленню оподаткування
громадян (особливо по податку на доходи фізичних осіб), розглядається і
опрацьовується безліч варіантів в пошуках того найдосконалішого, який би
задовольняв інтереси всіх. І він, в решті-решт, буде найдений, тому що
ми живемо в незалежній європейській державі і вміємо приймати досконалі
рішення.

Розділ 4.Засади організації охорони праці в Державній податковій службі
України

4.1. Основні законодавчі акти з охорони праці

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних,
лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя,
здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Поняття «охорона праці» фактично розкриває головні напрями, які
створюють систему забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників у
процесі їх трудової діяльності, тобто ця система містить заходи, які
окремо або в сукупності спрямовані на створення умов праці, що
відповідають вимогам збереження життя та здоров’я працівників у процесі
трудової діяльності.

Охорона праці спирається на комплекс державних законодавчих актів.
Загальними законодавчими актами, що визначають основні положення щодо
охорони праці, є Конституція України, Кодекс законів про працю. Закони
України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності» та відповідні підзаконні акти.

Усі закони і підзаконні акти з охорони праці базуються і відповідають
Основному Закону держави — Конституції України, яка була прийнята
Верховною Радою України 28 червня 1996 року. У ній декларуються права
громадян України на працю, яку вони вільно обирають або на яку вільно
погоджуються, на належні, безпечні і здорові умови праці, відпочинок і
на соціальний захист.

Основним законодавчим актом щодо охорони праці є Закон України «Про
охорону праці», прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року.

Верховною радою, була прийнята нова редакція Закону “Про охорону праці”
№ 229-IV, від 24 листопада 2002 року. Де вказуються аспекти охорони
праці які відповідають, сучасним економічним умовам.

4.2. Причини та основні заходи нещасних випадків та травмування
працівників ДПС України

У процесі виконання службових обов’язків людиною здійснюється взаємодія
виробничого середовища та її організму. Людина змінює виробництво
відповідно до своїх потреб, це ж виробниче середовище відповідно впливає
на неї.

Вплив оточуючого середовища на організм людини зумовлений такими
обставинами, як економічні процеси у суспільстві, характер трудового
процесу та санітарні умови праці. У деяких випадках ці фактори можуть
негативно впливати на організм людини.

Травмою (від грец.Trаumа — пошкодження, поранення) називають порушення
анатомічної цілісності або фізіологічних функцій тканин органів людини,
викликане раптовою дією зовнішніх факторів.

Виробнича травма — це травма, одержана працівниками при виконанні своїх
службових обов’язків .Професійним називається захворювання, яке
розвивається в результаті дії на працюючого специфічних для даної праці
шкідливих виробничих факторів, поза контактом з якими воно виникнути не
може. Провести чітку межу між причинами професійних захворювань та
виробничих травм важко, бо одна і та ж виробнича небезпека може привести
і до ушкодження, і до захворювання.

Нещасні випадки поділяються за тяжкістю, кількості потерпілих у зв’язку
з виконанням трудових обов’язків. За тяжкістю поділяються на
мікротравми, легкі, тяжкі та смертельні випадки.

Мікротравма — це травма, після якої людина приступає до роботи не
пізніше ніж через добу. До неї належать легкі тілесні пошкодження
(порізи, незначні ушиби).

Легка травма — травма, в результаті якої людина втрачає працездатність
більше ніж на добу. Після певного курсу лікування стан здоров’я людини
відновлюється.

Тяжка травма — призводить до стійкої втрати працездатності. Процес
лікування триває довгий час, при цьому може встановлюватися відповідна
група інвалідності (І група — при повній втраті працездатності, II — при
неповній, а III — при частковій).

Смертельною вважається травма, після отримання якої смерть настає зразу,
або під час лікування, ще до встановлення групи інвалідності.

Тяжкість нещасних випадків визначає лікувальний заклад згідно з
Переліком травм, які належать до груп тяжкості, затвердженим
Міністерством охорони здоров’я України. У процесі лікування тяжкість
нещасного випадку може бути змінена лікувально-технічною експертизою.

За кількістю потерпілих травми поділяються на одиночні та групові.
Групова травма має три ознаки: одночасність, одна причина, кількість
потерпілих — 2 особи і більше.

За страховою ознакою (у зв’язку з виконанням трудових обов’язків) травми
поділяються на виробничі та побутові.

Для аналізу і профілактики травматизму та захворювання важливе значення
має класифікація причин, що їх викликають. Нещасні випадки і професійні
захворювання — це наслідок небезпечних ситуацій або шкідливих факторів,
які виникають у процесі виконання працівниками органів ДПС України своїх
службових обов’язків. До них належать:

— організаційні;

— технічні;

— санітарно-гігієнічні;

— психофізіологічні.

Організаційні причини — неякісне проведення навчання з питань охорони
праці, відсутність контролю, порушення правил експлуатації транспортних
засобів, невиконання заходів щодо охорони праці та правил протипожежної
безпеки.

Технічні причини — несправність електрообладнання, з яким працюють
працівники органів ДПС України; автомобільні аварії, в які можуть
потрапити співробітники ДПС України при досить частих поїздках у
службовому або особистому автомобільному транспорті.

Санітарно-гігієнічні причини — недостатнє чи нераціональне освітлення
робочих місць, незадовільні мікрокліматичні умови праці, наявність
різноманітних випромінювань з боку працюючих комп’ютерів, копіювальної
техніки, мобільних засобів зв’язку, порушення правил особистої гігієни.

Психофізіологічні причини — фізичні та психологічні перевантаження
організму людини, викликані напруженістю роботи (що характерно для
окремих категорій співробітників ДПС України -інспекторів, службовців
податкової міліції), невідповідність психофізіологічних даних
працівників виконуваній роботі.

В окрему групу для співробітників органів ДПС України необхідно віднести
травми, нанесені працівникам цих органів кримінальними елементами. Їх
розглядають та розслідують органи міліції та прокуратури.

Заходи з попередження нещасних випадків та захворювань поділяються на
організаційні та технічні.

До технічних належать заходи з виробничої санітарії та техніки безпеки.
Заходи з виробничої санітарії передбачають усунення дії на
співробітників шкідливих факторів, а саме: створення комфортного
мікроклімату; влаштування систем кондиціювання повітря; теплоізоляція
будівель; заміна шкідливих для здоров’я людини матеріалів, які
використовуються для оздоблення офісів та приміщень, нешкідливими;
установлення оптимального освітлення; застосування раціонального режиму
праці та відпочинку, санітарного та побутового обслуговування. Заходи з
техніки безпеки передбачають усунення дії на працюючих небезпечних
факторів, джерелом яких є електрообладнання, з яким працюють працівники
органів ДПС України. До цих заходів, у першу чергу, належать заземлення
та занулення електрообладнання, заміна несправного або пошкодженого
електрообладнання.

До організаційних заходів належать навчання та нагляд з охорони праці;
дотримання нормативних та законодавчих актів із охорони праці;
проведення медичних оглядів працівників ДПС України; рекомендації для
самостійних занять по зниженню зорового перевантаження спеціалістів ДПС
України, що працюють із ВДТ, запропоновані у «Тимчасових санітарних
нормах і правилах працівників обчислювальних центрів» (ТСНіППОЦ), а
також комплекс фізичних вправ для зняття розумової та м’язової втоми.

Головне завдання, спрямоване на створення здорових та безпечних умов
праці, в організація та установах є підготовка людини до трудової
діяльності, виявлення її придатності до вибраної спецільності

Статистичні дані свідчать про те, що нещасні випадки серед службовців,
психологічні якості котрих відповідають вибраній професії, на 35-45 %
нижче ніж серед тих, у яких такої відповідності немає. Одним із
вирішальних факторів ефективної роботи будь-якої організації є
забезпечення високої якості кадрового потенціалу. Тому, кожна
організація, крім фінансової і зовнішньоекономічної політики розробляє і
здійснює кадрову політику, мета якої — забезпечення оптимального балансу
в процесі відновлення і складання чисельного і якісного складу
персоналу. Звідси випливає, що всі заходи щодо роботи з кадрами: добір,
атестація, навчання, формування резерву, просування по службі повинні
заздалегідь плануватися і погоджуватися із загальними цілями і
завданнями організації.

Одним із початкових етапів кадрової політики є підбір кадрів.
Забезпечення висококваліфікованими і зацікавленими працівниками надалі
буде гарантією ефективної діяльності організації. Таким чином, на
першому етапі підготовки людини до трудової діяльності особливу увагу
необхідно приділити професійному добору кадрів, їх медичному огляду.

Наступним етапом підготовки до трудової діяльності є навчання працюючих
безпеці праці. Таке навчання проводиться в усіх організаціях та
установах незалежно від характеру їх роботи.

Основні положення щодо навчання з питань охорони праці передбачені:

— Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ;

— Державною програмою навчання та підвищення рівня знань працівників,
населення України з питань охорони праці на 1996-2000 рр. (постанова
Кабінету Міністрів України від 18.04.1996р. № 443);

— Указом Президента України від 18.10.1997 р. № 1167/97 «Про основні
напрями соціальної політики на 1997-2000 рр.»;

— Типовим положенням про навчання з питань охорони праці

(ДНАОП 0.00-4.12.99).

Основними принципами побудови системи навчання з питань охорони праці є:

— послідовність та безперервність навчання з питань охорони праці усіх
вікових категорій населення України;

— формування такого рівня знань, який відповідає вимогам

сьогоднішнього часу;

— навчання з питань особистої безпеки у дошкільних закладах;

— навчання з питань охорони праці в школах, професійно-технічних,
середніх та вищих закладах освіти;

— навчання з питань охорони праці працівників при їх прийнятті на роботу
та у процесі роботи.

Вимоги Закону України «Про охорону праці» та Типового положення є
обов’язковими для виконання усіма організаціями та установами незалежно
від форм власності та виду діяльності, органами виконавчої влади усіх
рівнів, міністерствами, Державною податкової адміністрацією України та
її підрозділами.

Працівники ДПС України при прийнятті на роботу і періодично у процесі
роботи, а студенти Академії ДПС України проходять навчання та перевірку
знань з курсу «Основи охорони праці» та «Охорона праці в органах ДПС
України та основи режимної роботи». Допуск до роботи (виконання
навчально-практичних занять) без навчання та перевірки знань
забороняється. Відповідальність за дотримання навчальних планів та
програм із вищеназваних курсів, використання у повному об’ємі
відведеного для викладання часу, якісне проведення лекційних занять
покладається на керівників закладів освіти. Заступники керівників ДПА
України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, та
областей України, на яких покладені обов’язки з управління охороною
праці, керівники та викладачі кафедр охорони праці вищих закладів освіти
проходять навчання та перевірку знань у Національному науково-дослідному
інституті охорони праці.

Одним з основних факторів, що попереджує виникнення професійних
захворювань, є попередній та періодичний медичні огляди працівників
органів ДПС України. Згідно з законодавством України «Про охорону праці»
контроль за проходженням медичних оглядів покладається на служби з
питань охорони праці, а їх проведення здійснюється медичними закладами,
працівники яких несуть повну відповідальність відповідно до
законодавства за невідповідність медичного висновку фактичному стану
здоров’я працівника.

Працюючі з ВДТ, співробітники ДПС України підлягають обов’язковим
медичним оглядам: попередньому — при влаштуванні на роботу і
періодичному — протягом трудової діяльності відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров’я України № 45 від 31.03.94 р.

Періодичні медичні огляди мають проводитися 1 раз на два роки комісією у
складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. При необхідності до
складу комісії, що проводить періодичні огляди можуть залучатися лікарі
інших спеціальностей. Основними критеріями оцінки придатності до роботи
з ВДТ мають бути показники стану органів зору: гострота зору, показники
рефракції, акомодації, стану бінокулярного апарату ока тощо. Жінки, що
працюють з ВДТ, обов’язково оглядаються лікарем-гінекологом один раз на
два роки.

З метою зниження втоми та профілактики професійних захворювань ТСНіППОЦ
рекомендують проведення комплексу вправ, які знімають втому очей,
поліпшують кровообіг, знімають втому рук та хребта.

Тобто якщо дотримуватись всіх цих вимог, що викладені вище, то у 95%
відсотках можна буде запобігти травмування та професійні захворювання.

4.3 Небезпека при роботі з ПК і захист від нього

Робота працівників державної податкової служби України належать до
категорії робіт, яка пов’язана з використанням та обробкою великих
масивів інформації. Така робота є кропіткою і вимагає постійного
психологічного напруження. Впровадження комп’ютерів та застосування
комп’ютеризованих робочих місць дозволило суттєво полегшити працю
податківців: накопичення інформації про платників податків, контроль за
надходженням податків, прийом податкової звітності в електронному
варіанті та інше. Після впровадження в Україні ідентифікаційних кодів
громадян та організацій робота податкового інспектора без застосування
інформаційної техніки, зокрема персонального комп’ютера, взагалі стала
неможливою. Але застосування комп’ютера, як свідчать вітчизняні та
зарубіжні медики-гігієністи, тягне за собою ряд небезпек. Користувачі
комп’ютерної техніки повинні знати фактори, що впливають на їх
функціональний стан, особливості роботи на комп’ютері та розлади, які
може спричинити ця робота.

Комп’ютерна техніка постійно розвивається та удосконалюється.
З’являються нові, менш шкідливі комп’ютери, але вони дорого коштують ($
1.000-10.000), але враховуючи скрутне фінансове становище в Україні,
навряд чи можна сподіватись на швидке переоснащення (особливо районних
та обласних податкових інспекцій) новою технікою.

Надійні системи «людина-комп’ютер» значною мірою визначаються
функціональним станом людини. Психофізіологічні та емоційні
перенапруження, втома людини-оператора можуть призвести до помилок в
комп’ютеризованих системах, і як наслідок — до значних економічних
втрат.

Помилки працівників, які працюють за комп’ютером у податкових органах,
викликають, менші за масштабами наслідки ніж помилки операторів атомних
станцій, проте незадовільний функціональний стан у цих працівників
викликає небажані наслідки (професійні та професійно зумовлені
захворювання), що також пов’язано зі значними соціальними та
економічними втратами.

Визначення та вивчення факторів, що впливають на функціональний стан
користувачів комп’ютерів, дозволить виділити основні причини виникнення
станів напруженості, стомлення, стресу і здійснити відповідні
профілактичні заходи.

Трудова діяльність користувачів комп’ютерів відбувається у певному
виробничому середовищі, яке впливає на їх функціональний стан. Найбільш
значимі — фізичні фактори виробничого середовища: електромагнітні хвилі
різних частотних діапазонів, електростатичні поля, шум, параметри
мікроклімату та ціла низка світлотехнічних показників. Вплив хімічних та
біологічних факторів виробничого середовища на користувачів комп’ютера
значно менший.

Трудовий процес суттєво впливає на психофізіологічні можливості
користувачів комп’ютерів, оскільки їх діяльність характеризується
значними статичними фізичними навантаженнями; недостатньою руховою
активністю (зменшується швидкість кровообігу, і як результат —
зменшується доступ кисню в мозок, що викликає розумове перенапруження);
напруженнями сенсорного апарату, вищих нервових центрів, які
забезпечують функції уваги, мислення, регуляції рухів. Окрім того,
трудовий процес користувачів комп’ютерів відзначається значними
інформаційними навантаженнями.

Професійні якості та виробничий досвід, які визначають внутрішні засоби
діяльності, обумовлюють надійну та безпомилкову працю користувачів
комп’ютерів, дозволяють знаходити безпечні методи розв’язання виробничих
завдань навіть у нестандартних ситуаціях.

Зовнішні засоби діяльності, які в основному визначаються ергономічними
показниками організації робочого місця, форми та параметри його
елементів, просторового розташування основного і допоміжного
устаткування, можуть суттєво знизити фізичні та психофізіологічні
навантаження, що діють на користувачів комп’ютерів.

Оскільки робота користувачів комп’ютерів, зокрема в ДПІ районів і міст,
найчастіше проходить за активної взаємодії з платниками податків, то
виникають питання раціоналізації міжособистісних відносин.

При роботі з ВДТ основне навантаження припадає на всі елементи зорового
аналізатора. Ще в перші роки експлуатації комп’ютера з відеотерміналами
з’явились масові скарги на порушення зору.

Сучасні медичні обстеження кількох десятків тисяч професійних
користувачів комп’ютерів, проведені у Німеччині та Італії, показали, що
частота порушень зору в них на 15-20 % більша ніж серед інших
працівників. Тоді виник термін «астенопія», який визначається як
«будь-які суб’єктивні зорові симптоми чи емоційний дискомфорт, що є
результатом зорової діяльності». Симптоми астенопії були класифіковані:
«очні» (біль, печія та різь в очах, почервоніння повік та очних яблук,
ломоти у надбрівній частині та ін.) та «зорові» (пелена перед очима,
подвоєння предметів, мерехтіння, швидка втома під час зорової роботи
тощо.).Більшість досліджень показує, що в операторів ВДТ «очні» симптоми
зустрічали частіше, ніж «зорові», при чому частота проявів вища у жінок,
ніж у чоловіків. Відмічено також, що порушення функцій зору корелюють з
віком операторів ВДТ. Астенопія більш виражена у операторів старшого та
середнього віку.

Збільшення обсягу інформації, інтенсифікація її обігу, розвиток
видавничої справи та інші виробничі проблеми зумовили широке
використання ксерокопіювальних апаратів. Їх робота базується на процесі
електрофотографії, який полягає у формуванні прихованого
електростатичного зображення на фотонапівпровідниковому матеріалі і
перетворенні прихованого зображення у видиме за допомогою забарвлених
частинок тонера. Порівняно з іншими способами репрографії,
електрофотографія має ряд переваг: відносно невисока вартість
матеріалів, багаторазове використання електрофотошару, відсутність
тривалого і порівняно складного фотохімічного процесу, отримання
позитивних копій з позитивного і негативного оригіналів, минаючи
негативний процес, висока швидкість відтворення, простота обслуговування
апаратури, гарна якість штрихових копій, повна автоматизація процесу
виготовлення електрофотографій.

Однак експлуатація ксерокопіювальних апаратів у невідповідних умовах і
без належного дотримання умов праці може призвести до погіршення стану
здоров’я працюючих і перетворити машину з помічника у ворога. За даними
Міністерства охорони здоров’я (лист заступника головного державного
санітарного лікаря України від 16.04.96 № 5.05.08-54/33), під час
експлуатації розмножувальних машин у повітря робочої зони виділяються
озон, діоксид селену; робота розмножувальних машин супроводжується
виникненням електростатичного поля, шуму, порушенням параметрів
температури, швидкості руху та відповідної вологості повітря, можливий
вплив інфрачервоного випромінювання. Проте під час дослідження,
проведеного працівниками Тернопільської санепідемстанції, встановлено,
що ці дані є неповними, оскільки під час експлуатації окремих ксероксів,
зокрема копіра марки «Хегох 5310», у повітря виділяються також оксиди
азоту та вуглецю. А ці речовини шкідливі для людини: оксиди азоту є
метгемоглобіноутворювачами, належать до речовин з гостро спрямованих
механізмом дії. При хронічній інтоксикації оксидами азоту найбільше
потерпає бронхолегеневий апарат (хронічні бронхіти, емфізема легень,
бронхіальна астма, бронхіоліти, токсичний пневмосклероз). Часто
патологія бронхолегеневого апарату проходить на фоні астенічного
синдрому та серцево-судинної недостатності.

Оксид вуглецю (II) легко сполучається із залізом гемоглобіну, утворюючи
карбоксигемоглобін, що призводить до порушення транспортування кисню.
Основними ознаками хронічної інтоксикації, яка розвивається за тривалої
дії невеликих концентрацій оксиду вуглецю (11), є функціональні розлади
центральної нервової системи у вигляді астенії або вегетативної
дисфункції з ангіодистонічним синдромом, що проявляється головними
болями, серцебиттям і ниючими болями в області серця, підвищеною
дратівливістю, швидкою втомлюваністю, порушенням сну, погіршенням
пам’яті, періодичним підвищенням артеріального тиску.

Залежно від типу апарата і тонера у повітря робочої зони можливе
виділення й шкідливих речовин. У паспортах ксерокспіюваль-них приладів
не завжди зазначається матеріал фотопровідного проміжного носія, а склад
конкретних тонерів становить промислову таємницю фірм-виробників, тому
інформація з цього приводу є обмеженою. Усе це створює певні труднощі в
проведенні контролю за станом повітря робочої зони. Тому конче
необхідною є професійна гігієнічна оцінка умов праці операторів
розмножувальних машин, щоб виявити шкідливі фактори, які впливають на
обслуговуючий персонал у процесі роботи.

При роботі з копіювальною технікою потрібно застосовувати додаткові
заходи для оздоровлення повітряного середовища: встановлювати
копіювальну техніку в окремих приміщеннях; контролювати вміст шкідливих
речовин у повітрі; застосовувати вентиляцію, кондиціонери,
нейтралізатори статичної електрики, заземлення (занулення) корпусів
устаткування.

Основним принципом виведення інформації для отримання документа,
видрукованого на папері, є принтер. На сучасному етапі широко
застосовуються лазерні, світлодіодні, голчасті, шрифтові, струминні та
інші принтери.

У лазерних принтерах для створення символів на світлочутливому барабані,
що друкує «Зарядовий малюнок», який відповідає документу,
використовується лазерний промінь. Світлодіодні принтери, які працюють з
«світлодіодною гребінкою», вважаються альтернативою лазерним. Лазерні і
світлодіодні пристрої належать до електрофотографічних. Принцип їх дії
заснований на використанні електростатичних зарядів, що призводять до
виділення озону. Підвищена концентрація озону може бути шкідливою для
здоров’я: подразнюється слизова оболонка носа, очей, горла. Вміст
шкідливих хімічних речовин, зокрема озону, не повинен перевищувати
концентрації, що вказується у переліку «Граничне допустимих концентрацій
забруднюючих речовин в атмосферном у повітрі населених 108 пунктів» №
3086-84 від 27.08.84 (для озону концентрація не повинна перевищувати
0,03 мг/м3).

Для виключення виділення принтером озону застосовуються озонові фільтри.
Але необхідно пам’ятати, що останній перестає діяти, якщо принтер мало
завантажений або просто стоїть без роботи. Варто міняти його через
проміжки часу, рекомендовані виробником. Для зменшення концентрації
озону у повітрі на робочому місці необхідно регулярно провітрювати
приміщення.

Лазерний промінь у принтері невидимий, але, потрапивши на органи зору
або на тіло, може призвести до небажаних результатів. Щоб захистити
користувача від шкідливого для здоров’я лазерного випромінювання,
лазерний блок у принтерах герметизується. У сучасних лазерних принтерах
застосовуються лазери з невисокою інтенсивністю електровипромінювання.

Лазерні та світлодіодні принтери характеризуються підвищеним
тепловиділенням. Тому в них вмонтовуються вентилятори, які при роботі
піднімають у повітря пил з паперових волокон, які відірвалися в процесі
друку.

Для зниження виділення пилу з паперу до мінімуму для лазерних і
світодіодних принтерів придатні тільки сорти паперу з дуже короткими
волокнами, невисоким вмістом смоли та пилу.

У голчастих (матричних), шрифтових та інших принтерах ударної дії
символи наносяться на папір шляхом механічного удару. Основними
факторами, що впливають на робоче середовище користувача, є шум і пил.

Струминні принтери бувають пузирковими або п’єзоелектричними. У
пузиркових струминних принтерах чорнило нагрівається в трубчатому
каналі. П’єзоелектричні принтери працюють з мембраною з п’єзоелектрика,
що коливається.

Чорнило, що використовується, повинно бути нешкідливим для здоров’я.
Воно складається на 90 % з води, а решта — нетоксичний спирт та барвник
(за даними компанії Ерsоn). Нетривале застосування струминних принтерів
не дозволило зібрати дані про їх шкідливий вплив на робоче середовище
користувача.

Робоче місце (РМ) — це обладнаний технічними засобами (засобами
відображення інформації, управління, допоміжним обладнанням) простір, де
здійснюється діяльність виконавця. Організацією РМ називається система
заходів щодо обладнання РМ засобами і предметами праці та розміщення їх
у певному порядку.

Удосконалення організації РМ є однією з умов, що сприяють підвищенню
продуктивності праці, зменшенню дії несприятливих факторів, тому питанню
організації РМ тепер приділяється значна увага. Дослідження показують,
що при раціональній організації РМ продуктивність праці зростає на 15-30
%.

Однією із основних вимог до організації РМ є повна відповідність засобів
його оснащення змісту завдань, що виконуються з їх допомогою.
Удосконалення умов та організації праці на РМ призводить до:

— створення передумов для більш ефективного використання різних форм
поділу та кооперації праці;

— раціонального розміщення засобів та предметів праці з урахуванням
антропометричних характеристик працюючих;

— розробки нових засобів та методів праці на основі психофізіологічної
раціоналізації трудових процесів;

— поліпшення засобів нормування праці шляхом встановлення оптимальних
параметрів робочих навантажень;

— формування сприятливих умов праці.

Враховуючи те, що більшість працівників податкової служби використовують
у своїй роботі відеодисплейні термінали, розглянемо організацію робочого
місця, обладнаного ВДТ.

За видом професійної діяльності, спеціалізації, рівнем освіти та
підготовки до роботи з ВДТ працівників податкової служби можна поділити
на два основних типи: професійні та непрофесійні оператори.

Професійні оператори — це фахівці, для яких робота з ВДТ становить
основу їх діяльності. Серед них є широкопрофільні фахівці, здатні
виконувати різні завдання (системні, прикладні програмісти, оператори
ЕОМ та ін.), та вузькоспеціалізовані працівники, що виконують тільки
конкретний, суворо обмежений обсяг завдань(економісти, бухгалтери,
статистики тощо).

Для непрофесійних операторів, що мають певну свободу вибору своїх дій,
робота з ВДТ є епізодичною і співвідноситься з основною професією як
допоміжна. ВДТ для них є не основним, а тільки допоміжним засобом
діяльності. Відмінності між цими типами користувачів стають важливим
фактором у організації РМ, обладнаного ВДТ: ВДТ може бути у центрі або
на периферії робочої зони, просторово відділеним від основного РМ,
стаціонарним або пересувним. Організація робочого місця користувача ВДТ
повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх
розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032 ССБТ. «Робоче місце при
виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги», характеру та
особливостям трудової діяльності. Площа, виділена для одного робочого
місця з ВДТ або персональною ЕОМ, повинна становити не менше 6 м2, а
об’єм — не менше 20 м3. Робочі місця з ВДТ відносно світлових отворів
доцільно розташовувати таким чином, щоб природне світло падало на нього
збоку, переважно зліва. Вони повинні розташовуватися на відстані не
менше їм від стін зі світловими прорізами; відстань між бічними
поверхнями ВДТ повинна бути не меншою за 1,2 м; відстань між тильною
поверхнею одного відеотермінала та екраном іншого не повинна бути меншою
2,5 м. Прохід між рядами робочих місць не повинен бути меншим 1 м.

Конструкція робочого місця користувача ВДТ (при роботі сидячи) повинна
забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими
ергономічними характеристиками:

— ступні ніг — на підлозі або на підставці для ніг;

— стегна — в горизонтальній площині;

— передпліччя — вертикально;

— лікті — під кутом 70-90° до вертикальної площини;

— зап’ястя — зігнуті під кутом не більше 20° відносно горизонтальної
площини;

Нахил голови — 15—20° відносно вертикальної площини. Висота робочої
поверхні столу повинна бути в межах 680-800 мм, у середньому вона
повинна становити 725 мм, ширина — 600-1400 мм, глибина — 800-1000 мм.
Робочий стіл для ВДТ повинен мати простір для ніг висотою не менше 600
мм, шириною — не менше 50і глибиною на рівні колін — не менше 450 мм, на
рівні витягнутої ноги — не менше 650 мм. Робочий стіл для ВДТ, як
правило, повинен бути обладнаний підставкою для ніг шириною не менше 300
мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в
межах 150 мм та кута нахилу опорної поверхні — в межах 20°. Підставка
повинна мати рифлену поверхню та бортик на передньому краю заввишки 10
мм.

Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) користувача ВДТ повинно мати
такі основні елементи: сидіння, спинку та стаціонарні або змінні
підлокітники.

Тип робочого стільця повинен обиратися залежно від характеру та
тривалості роботи. Він має бути підйомно-поворотним і регулюватися по
висоті на кутах нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки від
переднього краю сидіння.

Висота поверхні сидіння повинна регулюватися у межах 400-500 мм. Ширина
та глибина його поверхні має бути не менше ніж 400 мм, а кут нахилу
поверхні — від 15° вперед до 5° назад. Поверхня сидіння має бути
плоскою, передні краї — заокругленими.

Опорна поверхня спинки стільця повинна мати висоту 250-320 мм, ширину —
не менше 380 мм, радіус кривизни горизонтальної площини — 400 мм. Кут
нахилу спинки у вертикальній площині повинен регулюватися у межах
(-30°)-(+30°) від вертикального положення. З метою зниження статичного
напруження м’язів рук доцільно використовувати стаціонарні та зйомні
підлокітники довжиною не менше ніж 250 мм, шириною у межах 50-70 мм, що
мають регулюватися по параметру внутрішньої відстані між підлокітниками.
Регулювання доцільно виконувати у межах 350-400 мм.

Поверхня сидіння, спинки та підлокітників повинна бути напівм’якою, з
неслизьким, ненаелектризовуючим, повітронепроникним покриттям та
забезпечувати чищення від бруду.

Розташовувати ВДТ на робочому місці необхідно так, щоб поверхня екрана
знаходилася на відстані 400-700 мм від очей користувача. Якщо
користування комп’ютером є основним видом діяльності, то він
розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівого боку.
Якщо використання персонального комп’ютера с періодичним, то він,
зазвичай, розміщується на приставному столі, переважно ліворуч від
основного робочого столу.

Робота користувачів комп’ютерів характеризується значним напруженням
зорового аналізатора, тому важливе значення має забезпечення
раціонального освітлення робочих місць. Зоровий дискомфорт може бути
викликаний неправильною орієнтацією робочих місць відносно світлових
отворів (вікон); неадекватними світловими характеристиками світильників
або неправильним їх просторовим розташуванням відносно робочих місць;
засліплюючою дією яскравих предметів, що знаходяться в полі зору
користувача (пряма близькість); дзеркальним відбиттям на екрані
предметів з високою яскравістю, що знаходяться за спиною користувача
(відбитий блискіт); засвіченням екрана прямим чи розсіяним світлом
світильників.

Згідно з «Правилами охоронцпраці під час експлуатації
електроннообчислюваних машин» освітлення у приміщеннях з ВДТ має’ бути
змішаним (природне і штучне). Природне світло повинно проникати через
бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний
схід. Вікна приміщень з відеотерміналами повинні мати регульовані
пристрої для відкривання, а також жалюзі, штори зовнішні, зовнішні
козирки тощо.

Штучне освітлення робочих місць повинно обладнуватися системою
загального рівномірного освітлення. У приміщеннях, де переважають роботи
з документами, допускається застосування комбінованого освітлення, коли
на робочих місцях встановлюють світильники місцевого освітлення, які
доповнюють загальне освітлення. Застосування світильників без
розсіювачів та екранних сіток забороняється.

У якості джерел штучного освітлення застосовуються люмінесцентні лампи
типу ЛБ. Це знижує можливість засліплюючої дії світла, відбитого
екраном. У світильниках місцевого освітлення допускається застосування
ламп розжарювання.

Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів має
бути в межах 300-500 лк. У разі неможливості забезпечити даний рівень
освітленості системою загального освітлення допускається застосування
світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно бути
відблисків на поверхні екрана та збільшення освітленості екрану більш
ніж до 300 лк.

Ефективність штучного освітлення приміщень залежить від правильного
обслуговування світильників. Забруднення ламп, світильників, скла
світлових отворів може знизити освітленість приміщень у 1,5-2 рази. Тому
світильники та віконне скло необхідно очищати не рідше ніж 2 рази на рік
та своєчасно проводити заміну ламп, що перегоріли.

На комп’ютеризованих робочих місцях може виникати шум, джерелами якого є
вентилятори системного блоку, накопичувачі, принтери. Вони є джерелами
не тільки звуків, які можна почути, але і коливання ультразвукового
діапазону (частотою вище 20 кГц). Крім того, джерелами шуму можуть бути
вулиця, суміжні приміщення. Шум негативно впливає на функціональний стан
користувачів, особливо при тривалій дії. У користувача, діяльність якого
пов’язана з переробкою інформації, що часто супроводжується елементами
творчості, це виражається у зниженні розумової працездатності, появі
головного болю, розвитку безсоння, послабленні уваги та ін. Згідно з
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Загальні вимоги до безпеки», ТР № 2411-81
«Гігієнічні рекомендації по встановленню рівнів шуму на робочих місцях з
урахуванням напруженості та тяжкості праці», затверджених Міністерством
охорони здоров’я України, ДСанПіН 3.3.2.-007-98 рівень шуму у
приміщеннях, залежно від виду робіт, не повинен перевищувати 40-65 дБ.

Основними заходами боротьби з шумом є усунення або послаблення причин
шуму в самому його джерелі у процесі проектування. використання засобів
звукопоглинання, раціональне плануванню виробничих приміщень та робочих
місць, розташування друкувальних пристроїв в іншому приміщенні або
огородження їх звукопоглинаючими екранами.

Під час виконання робіт з ВДТ у приміщеннях значення характеристик
вібрації не повинні перевищувати допустимих значень, визначених СН
3044-84 та ГОСТ 12.1.012-90. Для зниження вібрації обладнання пристрої,
пристосування необхідно встановлювати на спеціальні амортизуючі
прокладки, передбачені нормативними документами.

Отже з вищевикладеного можна зробити висновок, що в органах ДПС, і не
тільки, потрібно приділяти увагу для заходам щодо охорони праці. Охорона
праці у цей тяжкий екологічний час, має бути на першому місці. А тим
паче в Державній податковій службі, потрібно приділяти їй не останню
увагу, тому що від того яка буде продуктивність праці в податкових
інспекціях, адміністраціях, буде залежати державний бюджет.

Висновки

Отже, однією з найгостріших проблем для економіки України є реформування
існуючої податкової системи, надання їй нормальної, цивілізованої
якості, зокрема, це стосується і оподаткування доходів населення.
Вирішення даної проблеми вимагає глибокого аналізу господарського життя
в країні, доходів населення і бюджету української сім’ї. Тільки на
основі таких матеріалів можна зробити висновок про доцільність введення
того чи іншого податку, спрогнозувати його вплив на соціально-економічні
процеси.

У нашій же країні, на сьогоднішній день, податкові закони приймаються
без достатньо юридичного і економічного обґрунтування та врахування
потреб практики податкової роботи.

Однією з основних проблем податкової системи України є нестабільність
податкового законодавства та відсутність чіткої ідеології оподаткування.

Щодо прибуткового податку з громадян, то до цього часу діє Декрет
Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26
грудня 1992 р. Однак, тільки в останні роки стабілізувалась шкала
прогресивного оподаткування. Характерною ознакою для 1992-1994 рр. була
постійна зміна шкали ставок оподаткування. Так, у 1991 р.
застосовувались ставки 13,30,35,40,45 і 50%; у 1992 р. -12,15,20 і 30%;
у 1993 р. застосовувались три шкали — 10,20,35 і 50%; 10,20,30,40 і 50%;
10,20,30,40,60 і 90%; у 1994 р. дві шкали: 10,20,30,40,60 і 90% та
10,20,30,40 і 50%; починаючи з кінця 1995 р. і до цього часу —
10,15,20,30,40%. При цьому змінювались інтервали, в яких застосовувались
вказані ставки, то в бік жорсткішого, то більш помірного оподаткування.

Нестабільність податкової системи вкрай негативно позначається на
реалізації обох функцій податків — фіскальної і регулюючої. З одного
боку, неможливо встановити відпрацьовану систему справляння податків,
які б забезпечували бюджет надійними доходами і сприяли розширенню
дохідної бази. З другого боку, вкрай ускладнено застосування податків як
макрофінансових регуляторів. Адже механізм податкового регулювання
вимагає постійного моніторингу, аналізу досягнутих результатів. На ці
результати може впливати безліч чинників, в т.ч. і сторонніх. Постійна
зміна законодавства веде до того, що вірно оцінити дію того чи іншого
податку просто неможливо.

Крім того, важливим недоліком діючої податкової системи є те, що не всі
податки з населення мають цільове призначення. Це зменшує прозорість
системи, істотно погіршує контроль за використанням податкових
надходжень, призводить до негативних відхилень у процесі розподілу
доходів. Є підстави стверджувати, що податки з населення повинні
направлятися виключно на соціальні цілі, що дало б змогу підвести під цю
важливу групу витрат держави відповідну фінансову базу. Існуюча сьогодні
система «єдиної кишені» (це коли всі податки спочатку надходять до
бюджету, а вже потім, будучи знеособленими, використовуються на певні.
цілі, передбачені бюджетом) — основна причина свавілля державної
бюрократії в бюджетних справах.

До недоліків прибуткового оподаткування слід віднести складнощі
обчислення оподаткованого доходу, пов’язані з тим, що платник завжди
намагається приховати частину зароблених коштів. Цей факт постійно
змушує державу вдаватися до нових засобів щодо забезпечення ефективного
обліку та контролю доходів громадян, а також до встановлення жорсткого
механізму відповідальності платників за порушення податкового
законодавства.

Головною ж позитивною властивістю прибуткового податку є те, що він
ставить рівень оподаткування у пряму залежність від джерела сплати
податку — доходу.

Отже, необхідність суттєвого реформування системи оподаткування Доходів
громадян пояснюється не лише наявністю перелічених недоліків, а й
значимістю прибуткового податку як інструмента бюджетно-податкової
політики та регулятора доходів фізичних осіб.

Підходи до реформування податкової системи різні. Одні пропонують
провести корекції нині діючих податків. Інші — зовсім змінити модель
податків. При цьому не варто кидатися від однієї крайності до іншої. Не
можна накладати податкову систему країн з розвинутою ринковою економікою
на нашу дійсність, тому що, податкові служби передових країн
сформувались давно і працюють на одних і тих самих засадах протягом
десятиліть. А однією з причин зростання частки особистого прибуткового
податку в цих країнах с зростання доходів громадян, в результаті вони
переходять до вищих груп шкали оподаткування, збільшення кількості
платників, підвищення податкових ставок. Але податкова система в кожній
країні має свої змістовні відмінності, певні особливості, механізми й
організацію оподаткування. У розвинених країнах податкова служба займає
значне місце в державних структурах і виступає гарантом фінансової
стабільності держави , її економічного зростання та соціального
прогресу. А тому всі зміни, які в ній відбуваються, мають характер
скоріше певних модифікацій , ніж суттєвого реформування її основ і
потребують глибокого аналізу і можуть слугувати лише додатковим
інформативним матеріалом для практичних дій у кожному конкретному
випадку. Крім того, ставлення до сплати податків у населення розвинутих
країн є свідченням громадської свідомості, а розуміння необхідності
податкових відшкодувань є аксіоматичним.

Отже, проблема реформування податкової системи України може вирішуватись
тим чи іншим методом, але вона не дасть якісних результатів, якщо
оподаткування не буде справедливим. Адже нині одні сплачують непосильні
податки, інші так чи інакше ухиляються від їх сплати.

З іншого боку необхідними є жорсткіші контроль і санкції на випадок
приховування доходів від оподаткування (навіть до тюремного ув’язнення).
Так, за оцінкою західних вчених податкові порушники, використовуючи
різні способи приховування доходів, привласнюють майже в 20 разів більше
коштів, ніж звичайний кримінал. Адже ухилятися від сплати податків можна
шляхом неподання або несвоєчасного подання декларації про доходи,
включення до декларації неточних даних.

В науковій літературі все частіше стали звертати увагу і на вплив
податків на пропозицію праці, тому що в умовах достатньої гнучкості
сучасного ринку праці податки здійснюють безпосередній чи
опосередкований вплив на індивідуальний вибір між самозайнятістю і
низькооплачуваною працею, між самозайнятістю і зайнятістю за наймом, між
роботою протягом стандартного часу і різними варіаціями укороченого чи
подовженого робочого часу (часткова зайнятість, сумісництво тощо).
Податки прямо чи побічно беруть участь у регулюванні інтенсивності та
якості пропонованої фахівцями праці.

У теорії і практиці впливу на пропозицію праці в країнах із розвинутою
ринковою економікою велике значення приділяється оподаткуванню доходів
фізичних осіб. Зміна ставки прибуткового податку впливає на розміри
заробітків людей і, будучи опосередкованою ефектами доходу і заміщення,
впливає на пропозицію праці. Скажімо, при підвищенні ставки прибуткового
податку реальні заробітки працівників падають, що одночасно може
стимулювати як скорочення пропозиції праці (перевага ефекту заміщення
ниж ефектом доходу), так і збільшення пропозиції праці (ефект доходу
виявляється сильнішим за ефект заміщення).

Інакше кажучи, прибутковий податок втручається в процес прийняття рішень
працівником про те, скільки працювати. В результаті оподаткування
трудового доходу значення пропозиції праці відхиляються від величин, які
б задавалися умовами вільного ринку. Ступінь відхилення величин
індивідуальної пропозиції праці залежить, зокрема, від рівня
прогресивності оподаткування.

Вважається, що основна маса людей працює менше за прогресивною, ніж
пропорційною системою прибуткового оподаткування при тому, що за обох
систем сума податку що сплачується, однакова. Із введенням
конфіскаційного режиму прибуткового оподаткування працівники
намагатимуться менше працювати, ховати свої заробітки, в результаті чого
відбудеться звуження бази оподаткування. У відповідь на це влада може
підвищити ставки оподаткування за рахунок, зокрема, ліквідації різних
пільг.

Розв’язання проблеми ухилення від сплати податків потребує комплексного
підходу. Для більшої ефективності податкової системи України прийняття
нового Податкового кодексу повинно бути доповнене законами, суть яких
полягає у збільшенні прозорості державних витрат , обов’язковому
декларуванні майна громадян ( причому за ринковими цінами), впровадженні
контролю за індивідуальними витратами громадян. Також необхідно
формувати громадську думку про те, що недотримання податковою
законодавства у кінцевому підсумку позначиться на самих порушниках у
вигляді збільшення темпів інфляції. Тільки сукупність вищезгаданих
заходів може реально поліпшити дисципліну сплати податків.

В той же час, яким би досконалим не був би Податковий кодекс України,
ніщо не зміниться поки не підвищиться рівень податкової культури та
правосвідомість громадян (доки рядовий громадянин не навчиться сам
рахувати свої гроші, самостійно заповнювати декларацію та робити
перерахунок прибуткового податку, тому що на сьогоднішній день
робітника турбує лише розмір його заробітної плати, а ставка
прибуткового податку — проблеми бухгалтера чи податкового інспектора).

Головною ознакою податкового законодавства, що формується сьогодні, є
зменшення податкового тягаря, тобто зменшення ставок податків. І якщо
говорити про прибутковий податок із громадян, то зменшення ставок
податку, на нашу думку, стане першим кроком до побудови нових
економічних відносин, при яких обсяги тіньової діяльності суттєво
зменшуватимуться.

Сьогодні можна прогнозувати подані нижче наслідки зменшення ставок
прибуткового податку з громадян.

У короткостроковому періоді:

збільшаться надходження до бюджету від великих підприємств. зменшиться
їх заборгованість за цим податком;

зменшення ставок прибуткового податку з громадян сприятиме деякому
поліпшенню розрахунків за комунальні послуги. Як відомо, з 2000 року
почалася процедура затвердження нових підвищених тарифів на комунальні
послуги. Для того щоб запобігти ще більшому зростанню заборгованості
населення за спожиті комунальні послуги, необхідно через зменшення
прибуткового податку з громадян збільшити їх доходи. Якщо ж ставки
прибуткового податку не будуть зменшені і якщо населення сплачуватиме
комунальні послуги за новими тарифами, то зменшиться попит . на інші
товари народного споживання, що спричинить спад виробництва у
відповідних галузях.

У довгостроковому періоді:

внаслідок зменшення податкового тягаря підприємницька діяльність у
цілому активізується, а отже, з часом збільшаться податкові надходження;

можливо, припиниться так званий «відплив мізків» за кордон, особливо у
країни далекого зарубіжжя. Менші податки (причому набагато менші, ніж у
розвинутих країнах) дадуть змогу змінити трудові відносини, підвищити
рівень заробітної плати залежно від зростання продуктивності праці, й
наймані робітники при менших ставках податків скоріше будуть зацікавлені
У висвітленні правдивої інформації щодо заробітної плати, тому що таким
чином вони отримують можливість користуватися правами, які надає трудове
законодавство.

Отже, в роботі проведеного дослідження системи оподаткування населення в
Україні, на основі використання статистичних даних про Надходження
податків до бюджету за і 1993-2002 рр., проведено аналіз взаємозв’язку
між податками, доходами населення та пропозицією праці, розглянуто
досвід економічно високо розвинених країн світу що до оподаткування
населення. Що до удосконалення оподаткування доходів громадян в нашій
країні, можна запропонувати наступні заходи:

запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні
мінімальної заробітної плати, а у подальшому, по можливості, не
пов’язувати з ним шкалу оподаткування;

при обчисленні прибуткового податку з сукупного доходу десяті та соті
частини гривні не відкидати (не округлювати);

збереження існуючого порядку оподаткування доходів, отриманих не за
основним місцем роботи;

запровадження неоподатковуваного мінімуму на кожну дитину незалежно від
розміру сукупного оподатковуваного доходу батька чи матері із
збереженням нині діючою 50% знижкою по прибутковому податку при
наявності трьох і більше дітей до 16 років;

вирахування з річного оподатковуваного доходу витрат на лікування, на
освіту в межах середньої плати за навчання в середніх і вищих навчальних
закладах України (як самих робітників, так і їх дітей). Річний
перерахунок прибуткового податку здійснювати по основному місцю роботи;

відмова від податкових пільг, що надаються фізичним особам за їх
професійною чи галузевою належністю;

удосконалення механізму оподаткування доходів, одержаних платниками
податку у вигляді успадкованого майна та подарунків, а також Доходів від
реалізації майна;

оподатковувати доходи, одержані від капіталу (дивіденди, проценти по
облігаціям і банківським вкладам), а також, виграші за лотереями (в т.ч.
Державними) на загальних підставах;

введення більш жорстких санкцій, щодо навмисного ухилення від податків;

підвищення рівня податкової культури громадян.

Але головним орієнтиром податкової політики в найближчі роки повинно
стати саме налагодження механізму оподаткування. Цьому має сприяти
впровадження Податкового кодексу України, який знаходиться практично в
заключній стадії розгляду і затвердження Верховною Радою. При цьому,
його не слід розглядати як проект податкової реформи, адже, наприклад,
запропоновані зміни у складі податкової системи носять несуттєвий
характер. Це уніфікація податкового законодавства, намір забезпечити
узгодженість між окремими податками, встановити системність в
оподаткуванні. І хоча неодноразово підкреслювалась нагальна необхідність
його якнайшвидшого затвердження і введення в дію, зусилля, спрямовані на
детальне відпрацювання законопроекту, слід розглядати як один з найбільш
важливих чинників забезпечення в подальшому стабільності податкової
політики.

В заключній частині роботи розглянуто систему охорони праці в органах
податкової служби України на даному етапі. На сьогоднішній день охорона
праці знаходиться в дуже критичному стані, і не тільки в податковій
службі. Заходам, що організують безпеку життєдіяльності працівників
податкових служб потрібно приділяти набагато більше уваги чим, це
робиться зараз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України, 1996 р.

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від
4.12.90., №509-ХІІ // Нові Закони України . Навч.посіб.,вип.1.-Київ
-1991.

3. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,№ 34
, с. 356,’

4. Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів
України «Про прибутковий податок з громадян: Закон України // Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., № 9 , с. 41.

5. Про внесення змін до статті 21 Декрету Кабінету Міністрів України
«Про прибутковий податок з громадян: Закон України // Голос У країни,
03.10.96р.

6. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про
прибутковий податок з громадян: Закон України // Голос України,
12.03.98р.

7. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про
прибутковий податок з громадян: Закон України від 26.04.2001 р.
№2405-111 //Голос України, 15.05.2001р.

8. Про плату за землю: Закон України // Відомості Верховної Ради
України, 1992р., №38.

9. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів: Закон України від 11.12. 1991 р., № 1963-ХІІ.//
Збірник нормативних документів 2000 р., №1

10. Про державний бюджет України на 2002 рік: Закон України від
20.12.2001 р. №2905-111 // Збірник нормативних документів, 2002 р., №1

11. Про порядок погашення зобов’язань платниками податків перед
бюджетами і державними цільовими фондами: Закон України, Від 21.
12.2000 р./7 Вісник податкової служби України,2001 р.,№9.

12. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів
України, від 26.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№.5

13. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від
17.03.93. №24-93 зі змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський
облік №11, 2000 р.

14. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93 №
7-93 зі змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський облік №
11,2000р.

15. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від
20.05.1993 р. №56-93 // Все про бухгалтерський облік №11, 2000 р.

16. Постанова КМУ від 13.12.2000 №490 «Про неподання деякими громадянами
декларацій про сукупний оподатковуваний дохід» // Вісник податкової
служби України, 2001, №4, с.ЗО.

17. Розпорядження КМУ від 13.12.2001 р. №560-р «Про неподання деякими
громадянами декларацій про сукупний оподатковуваний дохід»

18. Про охорону праці: Закон України від. 21.11.2002р.// Збірник
законодавчих актів

19. Наказ ДПАУ від 05.04.2001р. №150 «Про затвердження змін та доповнень
до інструкції про прибутковий податок з громадян»// Вісник податкової
служби України, 2001, №18, с 46.

20. Лист ДПАУ від 24.05.2001р. №6805/7/17-0417 «Про прибутковий податок
з громадян»// Вісник податкової служби України, 2001, №20, с.44.

21. Бабич Л, Барсук Р., Понедєлкова 0. Аналіз податкової системи і
пропозиції щодо її вдосконалення // Економіка України 1995,
№12, с.39.

22. Бабич Л., Барсук Р., Давиденко С., Остапенко Л. Податкове
реформування в Україні: напрями удосконалення // Економіка України,
1998,№8,с.9.

23. Бабійчук А. Б. Напрямки вдосконалення системи оподаткування в
Україні // Фінанси України, 1998, № 10, с. 99.

24. Бадида М. Із історії системи оподаткування на землях України до
1991р. //Науковий вісник Академії, 1999, №’7.

25. Бовтенко Т.Л. Прибутковий податок із громадян. Досвід розвинутих
країн // Фінанси України, 1997, № 10, с. 45.

26. Бодюк А.В. Прогнозування прибуткового податку з громадян// Фінанси
України ,2000, № 10, с. 14.

27. Бєлоусова І.А. Роздуми про податки в Україні, або що готує нам новий
Податковий кодекс/Статистика України, 2001, №3(10).

28. Василик О. Д. Податки в системі регулювання доходів юридичних і
фізичних осіб //- Економіка України , 1993, № 4, с, 20.

29. Вдовиченко М.І. Податкове регулювання: досвід США і його
використання в умовах України // Фінанси України , 2002, № 3 , с.59

30. Гега П. Деякі особливості податкової системи США // Науковий
вісник. Збірник наукових праць УФЕІ, 1997, № 1, с. 26.

31. Денисенко В., Коляда Ю. Психологічні аспекти поліпшення сплати
податків // Науковий вісник Академії ДПСУ, 2001, №3(13).

32. Державні фінанси України: Навчальний посібник. / Василик 0. Д.
-К.: Вища школа, 1997, с. 128.

33. Ковалюк 0. М. Фінанси України княжої доби // Фінанси України, 1998,
№5, с. 99.

34. Кириленко О. Місцеве оподаткування в Україні: проблеми формування та
перспективи вдосконалення // Науковий вісник Академії ДПСУ, 2000, №4(
10).

35. Ларіонова Л. Податкова служба — санітар ринкових відносин // Фінанси
України, 1998, № 10, с. 31.

36. Лєкарь С. Податок, який стосується всіх //Фінанси України,
2001, № 5,с.10.

37. Льовочкін С. Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення
// Економіка України ,1999, № 8, с.19.

38. Мельник П. Вплив податків на перерозподіл народногосподарських
ресурсів у ринковій економіці (теоретичний аспект) // Науковий вісник
Академії ДПСУ, 2000, №4(10).

39. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. —
Ірпінь, Академія ДПСУ, 2001. — 362с.

40. Молчанова Л. Формування прибуткового податку в Україні// Науковий
вісник. Збірник наукових праць УФЕІ, 1999, № 1, с. 19.

41. Мортиков В.В. Податкове регулювання пропозиції праці // Фінанси
України , 2001, № 01, с.21.

42. Неборачко О. Зростання платоспроможності населення — основа розвитку
торгівлі продовольчими товарами// Науковий вісник Академії ДПСУ, 2000,
№4(10).

43. Податковий кодекс: прийняття економічної конституції на фінішній
прямій (прес-конференція М.Я.Азарова) // Вісник податкової служби
України, 2001,№18, с.46.

44. Про податки і збори населенню України. Посібник / М.Я.Азаров,
Г.І.Бондаренко, П.В. Мельник, С.І. Лєкарь, В.І. Зайцев, Д.В. Макаров,
Л.Л.Тарангул . — Ірпінь, 2000. — 182с.

45. Соколовська А.М. Податки та їх вплив на макроекономічні процеси в
Україні // Фінанси України, 1996, № 7, с. 53.

46. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні. Розбудова держави //
Фінанси України, 1998, №9, с. 36.

47. Соколовська А.М. Податковий кодекс як (фактор фінансової
стабілізації//Фінанси України, 1999, № 1,с, 53.

48. Сотник І. М. Прибутковий податок із громадян : еволюція ставок у
1993-1999 роках // Фінанси України , 2000, № 5.

49. Статистичний щорічник України за 2002 рік. Державний комітет
статистики України: Під ред. 0. Г. Осауленко, К.: «Українська
енциклопедія», 2001 р.

50. Теліщук М. Аналіз теоретичних підходів до проблеми податкового
навантаження на економіку// Науковий вісник Академії ДПСУ, 2000, №4(10).

51. Турчинов О.В. Реформування і оптимізація системи оподаткування в
Україні. К.,НАНУ, 1995 .

52. Турчинов О.В. Реформування оподаткування доходів громадян усучасних
економічних умовах // Економіка України, 1996, №2, с.29.

53. Цимбал Т. Із історії податків на території України // Науковий
вісник. Збірник наукових праць УФЕІ, 1997, № І, с. 19.

54. Яроцька Т.Р. Прибутковий податок із громадян: аспекти реформування
// Фінанси України , 2001, № 1, с.26.

В І Д З И В

На магістерську роботу на тему: “Прямі податки як регулятор доходів
фізичних осіб”

Тема заслуговує на увагу. Питання оподаткування населення в Україні є
актуальними і важливими як з точки зору держави, так і окремих громадян.
Не так багато і учбово-наукової літератури з цих питань.

В роботі зібрано досить багато різного матеріалу – від історії
виникнення податків до їх вдосконалення в Україні. Описані різні аспекти
і позиції прибуткового податку з громадян в Україні, показано місце
прибуткового податку серед інших податків з фізичних осіб. Досить
непогано розкрито порядок стягнення прибуткового податку з громадян, та
контроль за його справлянням (з практичним матеріалом районної
податкової інспекції м. Києва; с.47-54). Також пропонується досвід
зарубіжних країн та напрямки удосконалення оподаткування доходів
фізичних осіб.

Студент виконав роботу у повному обсязі та у відповідності із завданням,
затвердженим кафедрою державних фінансів. Робота складається із вступу,
чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел.

В процесі підготовки роботи студент показав себе як цілеспрямований
дослідник із визначеної проблеми, він вміє самостійно аналізувати
результати досліджень, робити висновок, визначати головні пропозиції для
впровадження на практиці.

Магістерська робота виконана в зазначені терміни, на відповідному рівні,
тому заслуговує позитивної оцінки.

Доповідь на магістерську роботу на тему: “Прямі податки як регулятор
доходів фізичних осіб”

Шановний голова та члени комісії, до Вашої уваги пропонується
магістерська робота Меліневського Вадима Петровича на тему: “Прямі
податки як регулятор доходів фізичних осіб”

Актуальність обраної теми полягає в необхідності дослідження проблем
оподаткування населення, та вивчення впливу податків на прибуток
громадян. Питання оподаткування населення в Україні є актуальними і
важливими як з точки зору держави, так і окремих громадян.

Метою написання даної роботи є дослідження ролі, місця, значимості
податків з населення в існуючій податковій системі та аналіз їх впливу
на доходи громадян, а також пошук шляхів вирішення існуючих проблем в їх
оподаткуванні.

Для досягнення цієї мети в магістерській роботі поставлені та вирішені
наступні завдання: висвітлення становлення та розвитку оподаткування
доходів фізичних осіб, на основі матеріалів з ДПІ Шевченківського району
міста Києва висвітлити порядок стягнення прибуткового податку з
громадян, проведення теоретичних досліджень взаємозв’язку між податками
та доходами населення і аналіз їх впливу на пропозицію праці, визначення
місця прибуткового податку з фізичних осіб в структурі бюджету України,
вивчення досвіду розвинутих країн світу в оподаткуванні доходів фізичних
осіб, та розгляд теоретичних і практичних рекомендацій щодо його
удосконалення в Україні

При написанні роботи були використані нормативні документи:

Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про
прибутковий податок з громадян» із змінами та доповненнями. Закон
України «Про державну податкову службу в Україні» від 10 лютого 1994
року. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» від
21.12.2000р. №2181-ПІ„ ДКМ України «Про податок на промисел», ДКМ
України «Про місцеві податки і збори» від 11.12.91 №1963-XII,
статистичні дані Державного комітету статистики України, дані ДПА
України, дані ДПІ Шевченківського району м. Києва, публікації в наукових
виданнях і періодичній пресі.

У нашій же країні, на сьогоднішній день, податкові закони приймаються
без достатньо юридичного і економічного обґрунтування та врахування
потреб практики податкової роботи.

Однією з основних проблем податкової системи України є нестабільність
податкового законодавства та відсутність чіткої ідеології оподаткування.

Щодо оподаткування прибутку населення, ще і до цього часу діє Декрет
Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26
грудня 1992 р. Однак, тільки в останні роки стабілізувалась шкала
прогресивного оподаткування. У 1992-1994 рр.. вона постійно змінювалась,
у 1991р. застосовувались ставки 13,30,35,40,45 і 50%; у 1992 р.
-12,15,20 і 30%; у 1993 р. застосовувались три шкали — 10,20,35 і 50%;
10,20,30,40 і 50%; 10,20,30,40,60 і 90%; 1994 р. дві шкали:
10,20,30,40,60 і 90% та 10,20,30,40 і 50%; починаючи з кінця 1995 р. і
до цього часу — 10,15,20,30,40%. При цьому змінювались інтервали, в
яких застосовувались вказані ставки, то в бік жорсткішого, то більш
помірного оподаткування.

До недоліків прибуткового оподаткування слід віднести складнощі
обчислення оподаткованого доходу, пов’язані з тим, що платник завжди
намагається приховати частину зароблених коштів. Цей факт постійно
змушує державу вдаватися до нових засобів щодо забезпечення ефективного
обліку та контролю доходів громадян, а також до встановлення жорсткого
механізму відповідальності платників за порушення податкового
законодавства.

На сьогоднішній день, велике значення приділяється оподаткуванню доходів
фізичних осіб. Зміна ставки прибуткового податку впливає на розміри
заробітків людей і, будучи опосередкованою ефектами доходу і заміщення,
впливає на пропозицію праці. Скажімо, при підвищенні ставки прибуткового
податку реальні заробітки працівників падають, що одночасно може
стимулювати як скорочення пропозиції праці (перевага ефекту заміщення
ніж ефектом доходу), так і збільшення пропозиції праці (ефект доходу
виявляється сильнішим за ефект заміщення).

Інакше кажучи, прибутковий податок втручається в процес прийняття рішень
працівником про те, скільки працювати. В результаті оподаткування
трудового доходу значення пропозиції праці відхиляються від величин, які
б задавалися умовами вільного ринку. Ступінь відхилення величин
індивідуальної пропозиції праці залежить, зокрема, від рівня
прогресивності оподаткування.

Одже, потрібне розумне реформування, податкової системи, в процесі якого
буде залучатись, досвід зарубіжних країн Світу. Але в цьому теж потрібно
мати обережний підхід, бо копіювання податкової системи якоїсь країни,
ні до чого доброго не призведе.

Що до удосконалення оподаткування доходів громадян в нашій країні, можна
запропонувати наступні заходи:

· запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні
мінімальної заробітної плати, а у подальшому, по можливості, не
пов’язувати з ним шкалу оподаткування;

· при обчисленні прибуткового податку з сукупного доходу десяті та соті
частини гривні не відкидати (не округлювати);

· збереження існуючого порядку оподаткування доходів, отриманих не за
основним місцем роботи;

· запровадження неоподатковуваного мінімуму на кожну дитину незалежно
від розміру сукупного оподатковуваного доходу батька чи матері із
збереженням нині діючою 50% знижкою по прибутковому податку при
наявності трьох і більше дітей до 16 років;

· вирахування з річного оподатковуваного доходу витрат на лікування, на
освіту в межах середньої плати за навчання в середніх і вищих навчальних
закладах України (як самих робітників, так і їх дітей). Річний
перерахунок прибуткового податку здійснювати по основному місцю роботи;

· відмова від податкових пільг, що надаються фізичним особам за їх
професійною чи галузевою належністю;

· удосконалення механізму оподаткування доходів, одержаних
платниками податку у вигляді успадкованого майна та подарунків, а також
Доходів від реалізації майна;

· оподатковувати доходи, одержані від капіталу (дивіденди, проценти по
облігаціям і банківським вкладам), а також, виграші за лотереями (в т.ч.
Державними) на загальних підставах;

· введення більш жорстких санкцій, щодо навмисного ухилення від
податків;

· підвищення рівня податкової культури громадян.

В заключній частині роботи розглянуто організацію охорони праці в
органах податкової служби України. Висвітлено якими законодавчими актами
користується служба охорони праці, (яка повинна бути в ДПІ де працює не
менше 50 чоловік).

Усі закони і підзаконні акти з охорони праці базуються і відповідають
Основному Закону держави — Конституції України, яка була прийнята
Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

Основним законодавчим актом щодо охорони праці є Закон України «Про
охорону праці», прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року.

Верховною радою, була прийнята нова редакція Закону “Про охорону праці”
№ 229-IV, від 24 листопада 2002 року. Де вказуються аспекти охорони
праці які відповідають, сучасним економічним умовам.

Також розглянуто небезпечні фактори які впливають на службовця,
Державної податкової служби, при роботі з ПК.

Зміни розмірів мінімальної заробітної плати і неоподатковуваного
мінімуму доходів у 1993 — 2003 роках

Періоди

Мінімальна

з/п, крб., грн.

Неоподатковуваний мінімум, крб, грн.

Підстава для використання

Січень-травень

4600

4600

Декрет КМУ№ 13-92 від

1993р.

26.12.92р.

Червень-

6900

13800

Постанова ВР України від

серпень 1993р.

01.06,93р., Постанова КМУ

№433 від 10.06.93р.

Вересень-

20000

40000

Постанова ВР України від

листопад

27.08.93р.. Постанова КМУ від

1993р.

10.09.93р.

Грудень

60000

120000 Постанова ВР України від

1993р.-

25.11.93р., Постанова КМУ

вересень

№1032 від 14.12.93р.

1994р.

Жовтень

60000

780000

Указ Президента України

1994р.-січень

«Про внесення змін до Указу

1995р.

Президента від 13 вересня

1994 року №519» від 31.10.94р

Лютий-

60000

1400000

Указ Президента України від

вересень

03.02.95р. №100/95

1995р.

Жовтень

60000

1700000

Указ Президента України

1995р.-лютий

«Про внесення змін до Указу

1996р.

Президента від 13 вересня

1994 року №519″ від 31.10.94р

13

Березень

1500000

1700000

Постанова ВР Ураїни від

1996р.-грудень

(15грн.)

(17 грн.)

20.02.96р. №49/96-ВР -Про

1997р.

порядок введення в дію статей

10, 33, 34, ЗУ Про оплату

праці і встановлення

мінімального розміру пенсії за

віком»

Січень-червень

45 грн.

17 грн.

ЗУ «Про встановлення

1998р.

величини вартості межі

малозабезпеченості та розміру

мінімальної з/п за 1998 рік» від

24.12.97р. №780/97-ВР

Липень-

55 грн.

17 грн.

ЗУ «Про внесення змін у

грудень 1998р.

статтю 2 ЗУ Про встановлення

величини вартості межі

малозабезпеченості та розміру

мінімальної з/п за 1998 рік» від

22.07.98р.

Січень 1999р.

74 грн.

17 грн.

встановлення величини

березень

вартості межі

2000р.

малозабезпеченості та розміру

мінімальної з/п за 1999 рік» від

25.12.98р. №366-ХІУ

Квітень-

90 грн.

17 грн.

ЗУ «Про встановлення розміру

червень 2000р.

мінімальної з/п на 2000 рік»

від 01.06.2000р. №1766-111

Липень 2000р.-

118 грн.

17 грн.

ЗУ «Про встановлення розміру

2003р.

мінімальної з/п на 2000 рік»

від 01.06.2000р. №1766-111

2003р. – теперішній час185 грн.17 грн.ЗУ «Про встановлення розміру

мінімальної з/п на 2003 рік»

від 01.06.2000р. №1766-111

Додаток З

Розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу у 2002р.

Млн. чоловік

В процентах

Все населення

50,7

100

У тому числі з середньодушовим сукупним

доходом на місяць, грн.

До 20

0,0

0,1

20.1-30.0

0,4

0,9

30.1-60.0

7,4

14,6

60.1-90.0

14,3

28,2

90.1-120.0

11,8

23,3

120.1-150.0

7,4

14,6

150.1-180.0

4,0

7,9

180.1-210.0

1,9

3,7

210.1-240.0

1,0

2,1

240.1-270.0

0,7

1,2

270.1-300.0

0,4

0,8

понад 300

1,4

2,6

Роздатковий матеріал

• за статистичними даними [48]

Похожие записи