.

Податкові аспекти формування облікової інформації (дипломная)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 14510
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Коломийський інститут

Прикарпатського університету ім. В. Стефаника

Кафедра економіко – математичних дисциплін

Татинець Олександра Сергіївна

Дипломна робота

Податкові аспекти формування
облікової інформації

На здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста

Робота допущена до захисту
Науковий керівник

рішенням кафедри
_________________

_________________

________________200_ р.

Протокол №__________

Зав. кафедри
Студент здав роботу

на кафедру

Економіко – математичних дисциплін

Проф. Григорів Василь Степанович
_______________200_ р.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….3-4 Розділ І. Місце податків в
системі обліку…………………………………….5-12

1. Податкова система, як складова бухгалтерського обліку…………………5-8

2.Організація податкового обліку на підприємстві……………………………9-12

Розділ ІІ. Податкова система підприємства…………………………………..13-56

1.Прямі податки та непрямі податки………………………………………….13-15

2. Особливості нарахування та сплати податків підприємства………………16-20

3. Аналіз структури та динаміки податків підприємства…………………….21-56

Розділ ІІІ Загальний аналіз податків підприємства( структури та динаміки
нарахувань, сплат, заборгованості) їх вплив на ведення господарської
діяльності).……………………………………………………………………… 57-71

1. Аналіз структури та динаміки нарахувань…………………………………57-63

2. Аналіз структури та динаміки заборгованості………..………………….63 – 72

Висновок…………………………………………………………………………….73

Література……………………………………………………………………………75

Додатки……………………………………………………………………………….78

Вступ.

Тема податків є одним з найактуальніших питань сучасної економічної
системи не тільки України але й всієї світової економічної системи.
Досить важливо є розгляд різноманітних податкових процесів не лише на
макроекономічному рівні-на рівні державної системи економіки, але й на
розвиток податкових процесів на мікроекономічному рівні, тобто на рівні
певного підприємства зокрема. В податковій системі України постійно
відбуваються різноманітні зміни[38.5] Зокрема в останні роки в Україні
набув застосування такий вид податкових преференцій, як списання та
реструктуризація податкової заборгованості суб’єктів господарювання
перед бюджетом та державними позабюджетними фондами, а також
заборгованості зі сплати фінансових санкцій, пені та штрафів,
нарахованих за несвоєчасну сплату податків та зборів. До інструментів
проведення регулюючої податкової політики в Україні можна віднести також
зміну величини податкових ставок. Так, зокрема протягом 1995- 2000 років
в Україні переглядались ставки ПДВ, акцизного збору, мита, нарахувань на
фонд заробітної плати до Фонду соціального страхування, Чорнобильського
фонду , ставок податку на доходи фізичних осіб. Зокрема з 1 січня 2000
року скасовано збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг, з 1 січня 2001 року – збір до державного
інноваційного фонду.[41.143 ] Зменшення нарахувань на фонд заробітної
плати є стимулом для легалізації коштів, що використовуються на оплату
праці, отже – до її офіційного підвищення. З іншого боку, за незмінної
ціни воно сприяє зростанню прибутків підприємств, а за умови збереження
наявного рівня рентабельності створює підґрунтя для зниження ціни з
метою підвищення конкурентоспроможності продукції. Побудова в Україні
правової держави неможлива без створення системи достатніх
інституціональних обмежень фіскальної політики держави. Метою її
створення є стримування зростання державних видатків за межі суспільно
необхідних функцій держави і відповідно стримувати зростання податкового
тягаря – за оптимальні межі. Раціональна організація системи
оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку
ініціативу, бути простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність
процесу стягнення податків. Крім того вона повинна характеризуватися
високим рівнем стабільності. За період 1997-2002 років до законів „ Про
оподаткування прибутку підприємств”, та „ Про податок на додану
вартість” було внесено понад двохсот змін і доповнень. У такій ситуації
система оподаткування потребує для реалізації своїх функцій наявності
такої системи обліку, яка б адекватно відображала реальну економічну
ситуацію і забезпечувала можливість контролю за справлянням податків [
42.98 ]. Система оподаткування має бути повністю адаптована до чинних у
державі системи управління і методів державного регулювання розвитку
економіки. Вона повинна враховувати інтереси виробника і споживача ,
держави і суспільства загалом. Навіть незначні невідповідності між
оподаткуванням і економічною моделлю держави можуть спричинити значні
негативні наслідки, що виявляються як в обмеженні , що виявляються як в
обмеженні фінансових можливостей суб’єктів господарювання, так і в
скороченні доходів держави.

Слід розуміти, що впровадження якихось змін у систему обліку, звітності
і оподаткування, це слід робити в комплексі, дбаючи у першу чергу про
суб’єктів господарювання та користувачів інформації. Проблема
взаємозв’язку обліку і оподаткування – міжнародна. [ 37.145] Однак
незалежно від того як буде вирішуватись проблема чіткого взаємозв’язку
між обліком та оподаткуванням, податкову та фінансову звітність слід
складати на основі національних положень(стандартів) бухгалтерського
обліку, які в першу чергу орієнтовані на реальну оцінку та повне
висвітлення насамперед економічних наслідків відповідних подій та
фінансових операцій. Для того щоб дослідити питання взаємозв’язку між
бухгалтерським обліком на підприємстві і податковими аспектами його
формування, а також проаналізувати вплив на розміри, динаміку та
структуру податків та податкових платежів різноманітних чинників та
вплив самих податків та податкових платежів на діяльність підприємства
було обрано Коломийський держлісгосп.

Розділ І. Місце податків в системі обліку.

1.Податкова система, як складова бухгалтерського обліку.

Податкова система, як і будь яке інше складне явище, має досліджуватися
у різних ракурсах, на різних глибинних рівнях. Внаслідок такого підходу
до дослідження і аналізу, реальна податкова система розкривається, як
об’єктивно цілісне явище через сукупність відносно простих визначень,
кожне з яких характеризує цю систему однобічно, і лише всі вони в
комплексі створюють повне уявлення про неї, оскільки описують не лише її
структурні елементи, але й взаємозв’язки між ними. На глибинному рівні
податкова система є системою податкових відносин. Її основу становлять
відносини між органами державної влади, місцевого самоврядування і
платниками( юридичними і фізичними особами), що виникають на стадії
перерозподілу внутрішнього валового продукту з приводу відчуження і
привласнення різними рівнями державної влади частини доходів платників
та акумуляції цієї частини в централізованому державному і місцевих
фондах фінансових ресурсів, необхідних державі та органам місцевого
самоврядування для виконання їхніх функцій[41.25]

У ході історії розвитку та становлення економічних відносин було
розроблено різні форми та методи оподаткування. Кожен вид податків має
свої специфічні риси та функціональне призначення і займає окреме місце
в податковій системі.

Форми оподаткування:

– Пропорційна-при цій формі оподаткування встановлюється однакова

ставка податку і чим більша база оподаткування, тим більшими будуть суми
податків.

– Прогресивна форма оподаткування – при цій формі із
збільшенням податкової бази, збільшується і податкова ставка.

– Змішана форма оподаткування – об’єднує пропорційну і
прогресивну.

– Регресивна форма оподаткування – полягає в тому, що із
збільшенням податкової бази, розмір податкової ставки падає.

Величина доходу, що стягується з господарюючого суб’єкта
до бюджету через податки , і сума, що залишається у нього на власні
потреби, повинні бути економічно обґрунтовані і забезпечувати як
формування бюджету в необхідному обсязі, так і розвиток самих
підприємств. Саме необхідність розширення виробництва і зміцнення
економіки підприємства потребують установлення таких пропорцій[ 28.49]

Основними ж принципами функціонування податкової системи
мають бути : одноразове оподаткування одного і того ж об’єкта ; сума
сплаченого податку має дорівнювати вартості отриманих від держави благ
та послуг; кожен податок повинен мати цільове призначення , тобто бути
спрямованим на покриття конкретних видів витрат бюджету; застосування
нових податків повинно відбуватися лише для покриття нових витрат
держави, а не для покриття дефіциту бюджету; умови оподаткування мають
бути прості і зрозумілі для платників податків; стягнення податків має
відбуватися у зручний для платника час і зрозумілим для нього методом;
постійне звітування уряду про використання податків.[23.534]

Основними критеріями системи оподаткування повинні бути її економічна
ефективність і соціальна спрямованість. У зв’язку з цим податки мають
забезпечувати в потрібному обсязі , стійку фінансову базу держави ,з
одного боку, а з іншого – залишати господарюючим суб’єктам стільки
коштів, щоб їм вистачало на власний розвиток і на підвищення
матеріальної зацікавленості робітників і службовців у результатах праці.
[26.345]

У цілому ж існуюча в Україні система оподаткування досить
складна, важко доступна і багато в чому не зрозуміла платникам податків.
Види податків, їх платники, об’єкт оподаткування, ставка, порядок
розрахунку і сплати встановлюються державою і місцевими органами влади.
На сьогоднішній день в Україні існує більше 10 видів податків і
податкових платежів, а з урахуванням різноманітних зборів і обов’язкових
платежів їх існує більше 30 видів. [ 40.67-71]

Перехід України до ринкових відносин зумовив значні перетворення у
системі господарювання, зміни у ставленні до власності, управлінні
господарськими процесами, тощо. Вони не могли не торкнутися і
бухгалтерського обліку як системи впорядкованого узагальнення інформації
про господарську діяльність, стан і рух майна та зобов’язань
підприємств. Загалом у нашій державі сформовано декілька підсистем
єдиної системи бухгалтерського обліку, зокрема підсистема податкового
обліку. Податковий облік-це облік, який за певними правилами,
затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати податків
відповідним державним органам. Таким чином, основа податкового обліку –
контроль за повнотою і своєчасністю нарахування і сплати податків,
зборів і обов’язкових платежів[26.498] Податковий облік організовують у
такому порядку, щоб задовольнити потреби в інформації щодо формування
оподаткованої бази підприємства від усіх видів діяльності. Разом з тим,
податковий облік обмежується в основному створенням системи формування
валових доходів та витрат і достовірності їх відображення в декларації
про прибуток підприємств, а також повноти нарахування, своєчасності
перерахування у доход бюджету різних податків(зборів, платежів),
правильності заповнення декларації з податку на додану вартість. У
зв’язку зі зміною облікового забезпечення звітності про податки, збори ,
платежі, відповідно змінено й первинні документи і реєстри, в яких
фіксують операції з податкового обліку. Хоча податковий облік не
ізольований від системи традиційного бухгалтерського обліку, однак його
певні особливості зумовили й відмінності первинного та аналітичного
обліку, окремих податків, зокрема податку на додану вартість і
оподатковуваного прибутку.[37.123.] Водночас податковий облік тісно
пов’язаний з деякими економічними дисциплінами і в першу чергу з
фінансовим обліком. Звичайно, як бухгалтерський так і фінансовий облік
ведеться бухгалтером на базі одних і тих же первинних документів і
основна частина інформації, як бухгалтерського так і фінансового обліку
призначена для зовнішніх користувачів. Однак, якщо у фінансовому обліку
існують певні теоретичні категорії, окрема методологія обліку, то
теоретична база податкового обліку обмежується лише правилами його
ведення. Крім того фінансова звітність підприємства характеризує
фінансовий стан суб’єкта господарської діяльності, а податкова звітність
– стан розрахунків з бюджетом за відповідними податками і платежами.
Виходячи з необхідності інтеграції України у світові економічні
відносини та перебудови системи економічної інформації та обліку
відповідно до міжнародних стандартів, розроблені та впроваджені в
практику національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку. Однак,
це не ліквідувало відмінностей у підході до ведення фінансового і
податкового обліку. [24.76-80]З іншого боку введення в систему
господарювання таких нових показників, як валові доходи, валові витрати,
складної системи обліку авансів і бартерних операцій, впровадження
додаткової документації з ПДВ значно збільшило витрати на ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві. Загалом в Україні система
оподаткування підприємств характеризується частими змінами об’єкта
оподаткування і щоразу під неї пристосовують систему ведення
бухгалтерського обліку. Найбільший недолік такої трансформації обліку –
це те, що результати, виявлені за даними податкового обліку, можуть
значно відхилятись від реальних фінансових результатів діяльності
підприємства за даними бухгалтерського обліку.

Це в свою чергу ускладнює як роботу бухгалтера, так і органів , які
перевірятимуть результати його роботи.[41.78]

2. Організація податкового обліку на підприємстві.

У бухгалтерському обліку всі розрахунки з бюджетом (за рахунок прибутку,
за податками з робітників і службовців та іншими платежами) відображають
на рахунку №64 “Розрахунки за податками й платежами”. На кредиті цього
рахунку нараховують суми платежів до бюджету ( податкові зобов`язання )
, на дебеті – належні до відшкодування бюджету податки, їх сплату,
списання , тощо. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства
перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство має перерахувати до
бюджету, тобто надлишкову перераховану суму до бюджету, яку необхідно
зарахувати до чергових платежів або повернути підприємству.

Рахунок №64 ”Розрахунки за податками й платежами” має субрахунки за
видами платежів до бюджету.

На підприємствах використовується такі субрахунки:

641”розрахунки за податками”

642”розрахунки за обов’язковими платежами”

643”податкові зобов`язання”

644”податковий кредит”

Аналітичний облік на рахунок №64 „Розрахунки за податками й платежами”
здійснюють за видами платежів до бюджету .Це дає можливість перевірити
правильність розрахунків за кожним видом платежу.

На субрахунку №641 „розрахунки за податками” ведуть облік податків, які
начисляються та сплачуються відповідно до чинного законодавства
(податок на прибуток ,ПДВ, інші податки.

На субрахунку №642 „розрахунки за обов’язковим платежами” ведуть облік
розрахунків за зборами (обов’язковими платежами),які справляються
відповідно до чинного законодавства .

На субрахунку №643 „податкові зобов’язання” ведуть облік суми податку на
додану вартість, визначеної, виходячи зі суми одержаних авансів
(попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні
цінності та нематеріальні активи , роботи, послуги, що підлягають
відвантаженню.

На субрахунку №644”податковий кредит” ведуть облік суми ПДВ, на яку
підприємство набуло права зменшити податкове зобов’язання .

Відповідно до статті 5 Закону України збір до державного обов’язкового
пенсійного страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в
установах банків на оплату праці.[ 24. 59,98]

У разі нестачі у платників збору коштів на оплату праці та сплату збору
до пенсійного страхування в повному обсязі видання коштів на оплату
праці і сплату збору здійснюється в пропорційних розмірах.

Суми зборів, донарахованих під час перевірок органами Державної
податкової адміністрації та органами Державно контрольно-ревізійної
служби, і фінансових санкцій перераховують до Пенсійного фонду України в
повному обсязі без спрямування їх на розвиток матеріально технічної бази
цих органів.

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування та обов’язкове
пенсійне страхування на нараховуються на доходи громадян від володіння
корпоративними правами (одержаними дивідендами).

Відрахування на додаткове пенсійне страхування та обов’язкове медичне
страхування з віднесенням на собівартість реалізованої продукції (робіт,
послуг) здійснюється згідно з порядком, визначеним законодавством.[ 8 ]

На субрахунку №651 „за пенсійне забезпечення” ведеться облік розрахунків
з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове держане пенсійне
забезпечення.

На субрахунку №652 „за соціальним страхуванням” ведеться облік
розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове
соціальне страхування.

На субрахунку №653 „за страхуванням на випадок безробіття” ведеться
облік розрахунків з Державним бюджетом на обов’язкове соціальне
страхування на випадок безробіття.

На субрахунку №654 „ за індивідуальним страхуванням” ведеться облік
розрахунків зі страховими організаціями за індивідуальним страхуванням
персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі
добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати, страхових
внесків за договорами і обов’язковим страхуванням, що встановлюється
законодавством. На субрахунку № 655 „ за страхуванням майна” ведеться
облік розрахунків за страхуванням майна працівників підприємств. Такі
страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям із
заробітної плати за згодою працівника. Аналітичний облік ведеться за
кожним видом зборів, за страхувальниками та окремими договорами
страхування. На вирахувані із заробітної плати за заявами працівників
суми для перерахування належних з них страхових внесків органам
соцстраху складається проводка : Дт 66 – Кт 65( на відповідному
субрахунку).

Для аналітичного обліку щодо податків і платежів підприємства складають
відомість, у якій стосовно кожного виду платежів щомісяця відображують
за кредитом суми податків та інших платежів, належні до сплати до
бюджету та позабюджетних фондів, а за дебетом – сплачені суми.

Сальдо заборгованості на кінець місяця при цьому виводиться строго
стосовно кожного виду платежів. Для розгорнутого обліку господарських
операцій щодо податку на додану вартість ведеться спеціальна відомість
аналітичного обліку розрахунків з ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету(за
кредитом), або суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету(за
дебетом).Відомість використовується в системному бухгалтерському обліку
для контролю за правильністю і повнотою відображення сум ПДВ у реєстрах
податкового (позасистемного) обліку (Книзі придбання і Книзі) продажу
товарів (робіт, послуг) і складання декларацій з ПДВ, котрі подаються до
органів податкової служби.

Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про

відтерміновані податкові зобов’язання розкриття інформації про них у
фінансовій звітності визначено в П(С)БО № 17 „податки на прибуток”
( положення бухгалтерського обліку).

На рахунку № 54 ведеться облік суми податків на прибуток, які

сплачуватимуться в наступних періодах унаслідок виникнення тимчасової
різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих
активів або зобов’язань, яка використовується для оподаткування[22.123]

„ Відтерміновані податкові зобов’язання ” є пасивним, балансовим і
призначений для обліку господарських операцій, на ньому ведеться облік
суми податків на прибуток, сплачуватимуться в наступних періодах
унаслідок виникнення тимчасової різниці при обчисленні податку на
прибутку у бухгалтерському і податковому обліку. За кредитом рахунку
відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх
періодах відповідно до податкових зобов’язань за рахунок нарахування
поточних податкових зобов’язань .

Визначення сум відтермінованих податкових актів і зобов’язань
здійснюється згідно з П(с) БО№17 „Податки на прибуток”.

Різниця в податку на прибуток є результатом того, що в Декларації про
прибуток не знайде свого відображення сума авансів з рахунку №681
„Розрахунки за авансами одержаними”, а звідси в бухгалтерському обліку
цей аванс не знайде відображення(за кредитом рахунку №70”Дохід від
реалізації”).

Тобто у формі №3 „Звіт про фінансові результати” передоплата не
відображається, і, отже, для визначення податку на прибуток вона також
не використовується[24.98]

Розділ ІІ. Податкова система підприємства.

1. Прямі і непрямі податки.

Коломийський держлісгосп веде централізований бухгалтерський облік. Для
ефективної роботи бухгалтерії тут працюють п’ятеро бухгалтерів, кожен з
яких займається роботою по збору , розрахунку і систематизації тих чи
інших показників. В зв’язку з цим розроблена швидка та ефективна система
взаємодії між бухгалтерами, що забезпечує максимально ефективне ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві. В зв’язку з тим що підприємство
являється платником податків до держбюджету, то очевидною є необхідність
ведення чіткого і своєчасного обліку податків на підприємстві, оскільки
на сьогоднішній день облік податків вважається одним з найважливіших
видів обліку, адже податки значною мірою впливають як на діяльність
підприємства в цілому, так само торкаються і діяльності кожного його
працівника зокрема.

У залежності від форми оподаткування всі податки поділяються на прямі
і непрямі.

Прямі податки – це податки, які встановлюються безпосередньо на доходи і
майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових коштів.
До них належать такі податки : на прибуток , на транспортні засоби, на
землю, прибутковий податок з доходів громадян та інші. Їх розмір
залежить від обсягу об’єкту оподаткування . Чим більший об’єкт
оподаткування, тим більша сума податку при однаковій ставці податку, і
навпаки.

Непрямі податки – це податки, що встановлюються на товари і послуги і
оплачуються покупцем в їх цінах або тарифах, а до бюджету сплачуються
продавцями товарів, робіт, послуг. До непрямих податків зокрема
відносяться : податок на додану вартість, акцизний збір, мито, що
стягується митними органами. Для них характерна простота вилучення, вони
забезпечують регулярність надходжень до бюджету[23.76]

Протягом тривалого періоду часу існувала проблема співвідношення прямих
і непрямих податків. Багато економістів вважало, що податкові системи
мають ґрунтуватися переважно на прямих податках. Щодо непрямих податків,
то навіть найрішучіші противники усвідомлювали їхнє фіскальне значення,
а тому, якщо й пропонували відмовитися від цих податків, то не одразу.
Інші віддавали перевагу непрямим податкам на тій підставі, що за умови
їхньої помірності вони найбільш помірні та найменш обтяжливі та помітні
для народу

і дають найбільші надходження до бюджету. Сучасні вчені обґрунтовують
переваги непрямих податків більшою нейтральністю їх відносно стимулів
щодо зростання доходів та вибору варіантів господарських рішень, отже
вищою економічною ефективністю. Більшість економістів, як у минулому ,
так і тепер усвідомлюють переваги та недоліки прямих та непрямих
податків, обґрунтовують необхідність розумного поєднання обох видів
податків. При цьому вони наголошують на тому, що позитивний чи
негативний вплив не є неминучим проявом характерних особливостей того чи
іншого податку. Зокрема характер впливу залежить від рівня податкової
ставки, механізму визначення об’єкту оподаткування, способу утримання,
від тих умов за яких встановлено цей податок, від досконалості закону,
що регулює його справляння, узгодженості такого закону з рештою
податкових законів, якості інших нормативно – правових актів, нарешті
від діяльності самих органів податкової політики. Саме з усіма цими
обставинами й необхідно рахуватися : від відповідності певного податку
господарському становищу країни чи певної галузі господарства, від більш
чи менш правильної організації податкових органів, від наявності тих чи
інших необхідних для обліку платоспроможності даних – залежить вплив
податків як на діяльність підприємства, так і на економічне життя країни
вцілому.

У Коломийському держлісгоспі проводиться сплата наступних податків та
обов’язкових платежів: попнева плата, ПДВ, податок на прибуток, плата за
землю, податок з власників транспортних засобів, збір за забруднення
навколишнього середовища, комунальний податок, податок на доходи
фізичних осіб, збір до державного інноваційного фонду, відрахування до
Пенсійного фонду, відрахування до Фонду соціального страхування,
відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття,
відрахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.

Для кращого розуміння динаміки та структури податків доцільним буде їх
відображення у графічній формі.

2. Особливості нарахування та сплати податків підприємства.

У системі органів, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих
фондів держави , діють такі структури. Діяльність органів Пенсійного
Фонду в Україні регулюється Положенням про Пенсійний Фонд України,
затвердженим Указом Президента України від 1березня 2001 року, Законом
України від 26 червня 1997 року „ Про збір на обов`язкове державне
пенсійне страхування „ , Інструкцією про порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на
обов`язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також
обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженою
постановою Правління Пенсійного фонду України відповідно до Закону
України від 21 травня 1999 року „ Про здійснення контролю за сплатою
збору на обов`язкове державне пенсійне страхування та збору на
обов`язкове соціальне страхування „

Податок на доходи фізичних осіб в Україні пройшов досить тривалий шлях
до свого становлення. Однак при всіх його видозмінах спостерігалась одна
чітка тенденція – це тенденція до переходу від диференційованої системи
оподаткування доходів різних категорій платників що є притаманним
економіці адміністративно-командного соціалізму з нерівноправним
становищем різних форм власності, видів діяльності та форм доходу, до
системи прибуткового податку що забезпечує рівність всіх платників,
властиву демократичним державам. Грошові надходження до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності регулюються
на підставі Інструкції про порядок надходження , обліку та витрачання
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, від 26 червня 2001 року[24.77]

Сплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України здійснюються на підставі
Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових
коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань від 20 квітня 2001 року.

Податок на прибуток.

Перехід до податкової форми взаємовідносин між підприємствами і державою
розпочався з 1990року, коли в процесі проведення податкової реформи було
ухвалено Закон СРСР „Про податки з підприємств, об`єднань, організацій”.
В Україні аналогічні взаємовідносини було започатковано ухваленням 21
лютого 1992року Закону „ Про оподаткування доходів підприємств і
організацій.” Податок на прибуток підприємств є одним з вагомих важелів
регулювання розподілу між державою та підприємствами всіх форм власності
прибутку, як головного джерела інноваційної діяльності підприємств.

Загалом у процесі становлення прибуткового оподаткування підприємств в
Україні спостерігається тенденція до переходу від оподаткування доходу
до оподаткування прибутку, внаслідок чого об’єкт оподаткування
наближається до прийнятих у світовій практиці норм. Так останнім
законом, що суттєво змінив порядок оподаткування підприємств став
прийнятий Верховною Радою України Закон „Про оподаткування прибутку
підприємств”[3]. Головна особливість закону полягає у тому, що внесені
до закону зміни відповідають світовій практиці оподаткування. Декларацію
про прибуток підприємства складають за формою, Затвердженою ДПА України.
У декларації вказують передбачені формою показники. У разі не заповнення
того чи іншого рядка через відсутність операцій у ньому ставлять
прочерк. Якщо окремі рядки не заповнюються через відсутність операцій,
підприємство не подає податковому органу додатки, передбачені
відповідним рядком декларації. Законом України „ Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами „ передбачено, що податкові декларації контролюючий орган
приймає без попередньої перевірки зазначених у них показників. Якщо
об’єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами
податкового року має від`ємне значення об’єкта оподаткування ( з
урахуванням амортизаційних відрахувань), сума такого від`ємного значення
підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного
кварталу наступного року. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками
півріччя , трьох кварталів та року, здійснюється з урахуванням
від`ємного значення об’єкта оподаткування попереднього року у складі
валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до
повного погашення такого від`ємного значення. Окрім того дані наведені в
декларації, повинні підтверджуватись первинними документами, даними
фінансового обліку й відповідати податковому обліку (звітності).
Достовірність інформації у податковій декларації підтверджують підписи
керівника підприємства і головного бухгалтера, та засвідчується
печаткою. При цьому до податкового органу подається оригінал , а не
копія декларації про прибуток. Декларація складається із головної та
двох основних частин і одинадцяти додатків, з яких сім(К1-К7) подаються
щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1-Р4) подаються виключно за
рік. У разі якщо окремі рядки декларації не заповнюються через
відсутність відповідних операцій , платники податку не подають
податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки. У
заголовній частині декларації відображаються повна назва
підприємства(відповідно до установчих документів), зареєстрованого в
установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної
діяльності місцезнаходження та номер телефону, факсу, електронної пошти,
тощо. Декларацію підприємство подає незалежно від того, виникло у
звітному періоді податкове зобов’язання чи ні, тобто незалежно від стану
фінансово – господарської діяльності[24.156]

Оподатковуваний податок визначають у такій послідовності:

1.Визначають сукупний валовий дохід. Це дохід від усіх видів діяльності
отриманий платником податку протягом звітного періоду.

2. Коригують сукупний валовий доход, зменшуючи його на суму доходів, які
за змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів для
оподаткування, тобто визначають скорегований валовий дохід.

3.Зменшують скоригований валовий дохід на суму валових витрат та на суму
амортизаційних відрахувань. Загальну суму оподатковуваного прибутку
визначають за формулою: ОП = СВД – (ЗВВ-В) – (АВ-А), де

О П- оподатковуваний прибуток ;

С В Д – скоригований валовий дохід;

З В В – загальна сума валових витрат;

А В- амортизаційні відрахування;

А-сума амортизаційних відрахувань, що підлягають виключенню для
оподаткування.

Згідно з Законом України „ Про податок на додану вартість”[2]
підприємства(платники податку) зобов’язані подавати податковому органу
за місцем свого знаходження податкову декларацію. При цьому декларація
подається незалежно від того чи появились у звітному періоді податкові
зобов’язання. Закон України про „Податок на додану вартість” передбачає,
що платники цього податку зобов’язані вести окремий облік операцій з
продажу і придбання, обкладених за ставкою 20% і звільнених від
оподаткування, та операцій, вартість яких не включають у валові витрати
виробництва та які не підлягають амортизації, імпортних та експортних
операцій у книзі обліку продажу товарів(робіт, послуг) та книзі обліку
придбання товарів(робіт, послуг). У книгах обліку продажу чи придбання
товарів (робіт, послуг) записи здійснюють лише платники податку на
додану вартість. Ці книги мають бути прошнуровані та пронумеровані і
зареєстровані в державній податковій адміністрації(інспекції) за місцем
реєстрації платника податку на додану вартість[28.54] Порядковий номер у
книгах обліку продажу чи придбання товарів відповідає цьому ж
порядковому номеру податкової накладної. Якщо облік придбаних або
проданих товарів ведуть за допомогою комп’ютера, тоді щоденний облік
цих операцій здійснюють у формі журналів. Журнали складають за такою ж
формою, як і книги обліку придбання (продажу) товарів. Дані зі
щоденного обліку операцій заносять у ці книги загальним підсумком за
день. У книзі обліку придбання окремо обліковують операції, пов’язані з
придбанням товарів, з правом включення до податкового кредиту та без
права включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість.
Окремо ведуть облік операцій, вартість яких не включають до складу
валових витрат виробництва(обігу) або які не підлягають амортизації.
Книга обліку придбання містить у собі порядок обліку операцій, і
визначає основу для можливості віднесення податкового кредиту сум
податку на додану вартість, сплачених (нарахованих) продавцю у звітному
періоді у зв’язку з придбанням товарів. У книзі обліку продажу ведуть
окремий облік операцій з продажу товарів (робіт, послуг), щодо яких
виникають та не виникають податкові зобов’язання.
Відповідно до Закону
України „ Про податок на додану вартість”, для платників податку в яких
обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт, послуг за
попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, податковий(звітний) період дорівнює календарному
місяцю. На виконання Закону України „Про податок на додану вартість”
наказом Державної податкової адміністрації України затверджено форми та
порядок ведення податкового обліку, обумовленого вимогами статті 7
Закону. А саме, розроблено та затверджено порядок заповнення документів,
що стосуються ПДВ:

– податкової накладної;

– розрахунку коригування кількісних і вартісних показників.

– книги обліку продажу товарів;

– книги обліку придбання товарів;

Податкова накладна є важливим документом, оскільки одночасно виконує
функції звітного, податкового і розрахункового документа, який
підтверджує факт продажу чи придбання товарів, робіт чи послуг, що тягне
за собою виникнення права на податковий кредит та податкове
зобов’язання. Вона складається у двох примірниках на момент виникнення
податкових зобов’язань продавця, тобто з відвантаження або з оплати.
Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку
товарів, робіт, послуг.[ 22,с.154-160]

Лісовий дохід – плата, яка вираховується за деревину, що відпускається
на пні, живицю та інші лісові користування в лісах державного значення і
зараховується в дохід бюджету. До лісових ресурсів державного значення
належать деревина від вирубок головного користування і живиця,
заготовлені в лісах, що перебувають в державній власності. Дозволом на
спеціальне використання лісових ресурсів державного та місцевого
значення є лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток, виданий згідно
зі встановленими нормами.

Лісорубний квиток (ордер) видається :

– на використання лісових ресурсів державного значення(на заготівлю
деревини при рубках головного користування і лісовідновних рубках та на
заготівлю живиці в лісах, які перебувають в державній власності);

– на використання лісових ресурсів місцевого значення (на заготівлю
деревини при рубках головного користування і лісовідновних рубках в
лісах, що перебувають у колективній і приватній власності, і на
заготівлю другорядних лісових матеріалів – пеньків, лубу, кори, деревної
зелені, тощо)[26.77]

Лісорубний квиток також видається на проведення рубок догляду за лісом,
санітарних та інших рубок, пов’язаних з проведенням лісогосподарських
заходів, і в разі розчищення лісових земель у зв’язку з будівництвом
гідровузлів, трубопроводів, шляхів. На сінокосіння, випасання худоби,
розміщення вуликів і пасік, на заготівлю дикорослих плодів, ягід,
грибів, лікарських рослин і технічної сировини, на використання лісових
ділянок з науково-дослідною метою(без права рубки дерев), на тимчасове
використання земель лісового фонду для сільськогосподарського
виробництва, крім сільськогосподарських угідь, що входять до складу
земель лісового фонду, а також на використання лісових ресурсів для
потреб мисливського господарства, на розміщення туристичних таборів, баз
відпочинку та інших об’єктів. Загальне використання лісових ресурсів є
безплатним. Спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського
господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і з
туристичною метою та для проведення науково – дослідних робіт є платним.
Плата справляється за встановленими таксами або як орендна плата чи
дохід, одержаний від реалізації лісових ресурсів на конкурсних основах.
Розмір плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового фонду встановлюється з лімітів
використання їх і такс на лісову продукцію та послуги з урахуванням
якості і доступності. Такси і порядок справляння таких платежів
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Платежі за спеціальне
використання лісових ресурсів державного значення в розмірі 80%
зараховуються до державного бюджету і 20% до бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджетів областей[28.146]

Окрім того існують особливості нарахувань та сплати інших
податків[додаток №1-№7]

Щодо правових законів , які регулюють сплату інших податків, зборів та
платежів то вони регулюються різноманітними законодавчими актами.

3. Аналіз структури та динаміки податків підприємства.

Досить важливим є дослідження структури податків на підприємстві, їх
взаємозв’язків та динаміки. В першу чергу необхідно порівняти динаміку,
тобто безпосередні відхилення ( в сторону збільшення чи зменшення ) тих
чи інших видів податків та зборів. Для цього необхідно взяти показники
за декілька послідовних безперервних періодів і зробити їх співставлення
між собою та в загальній структурі руху. Окрім того можливо зіставити
різні показники між собою, як у кількісному так і в якісному відношенні.

Для початку проаналізуємо такий показник як Податок на прибуток. Так у
2001 році податок на прибуток був нарахований у розмірі 59.3 тис. грн.
При цьому на початку звітного періоду по даному податку спостерігалась
заборгованість по кредиту 641 рахунку у розмірі 24,3 тис. грн. На кінець
звітного періоду було фактично сплачено 74.5 тис. грн. При цьому на
кінець звітного періоду заборгованість зменшилась у значній мірі – більш
ніж у 2,5 рази і в результаті залишилась кредитова заборгованість у
розмірі 9.1 тис. грн. Протягом 2002 року був нарахований Податок на
прибуток у розмірі 60.2 тис. грн. На кінець звітного періоду було
сплачено 46.7 тис. грн. Заборгованість таким чином не була покрита а
навпаки зросла – більш ніж у 2,4 рази, в результаті чого залишилась
кредитова заборгованість по рахунку 641 на суму 22.6 тис. грн. За
період 2003 року була нарахована до сплати з прибутку сума у розмірі
58.4 тис. грн. Фактично було сплачено наприкінці періоду 78.3 тис. грн.
Таким чином на кінець звітного періоду залишилась кредитова
заборгованість по даному податку на суму 2.7 тис. грн., тобто загалом
заборгованість зменшилась практично у 9 разів. За період 2004 року
податок на прибуток був нарахований у розмірі 42.3 тис. грн. Протягом
звітного періоду було сплачено 42.3 тис. грн. Таким чином на початку
2005 року заборгованість по податку на прибуток знизилась ще більше в
порівнянні з минулими періодами і тепер відображалась по кредиту 641
рахунку у розмірі 0.7 тис. грн.

Порівняємо показники за різні періоди між собою, взявши за базу
порівняння суму сплаченого податку на прибуток за період 2001- 2004
років. За дані періоди розрахунки з бюджетом по податку на прибуток
склали :

59300 + 60200 + 58400 + 42300 =220200(гривень)

Частка нарахована до сплати в 2001 році складає :

(59300 : 220200) * 100% = 26,93%

Частка за 2002 рік становить:

(60200 : 220200) * 100% =27,34%

Частка за 2003 рік:

(58400 : 220200) * 100%=26,53%

Частка за 2004 рік:

(42300 : 220200) * 100% =19,2%

Як бачимо за чотирьохрічний період показники податку на прибуток
підприємства зазнали значних коливань – найнижчим він був у 2004 році, а
найвищим у 2002році. Діапазон в якому він мінявся становить: 60200 –
42300 =

17,9 тис. грн. У відсотковому значенні він становив 27,34 – 19,2 = 8,2
%.

Як бачимо такі коливання податку на прибуток пов’язані в першу чергу з
тим, що на такі зміни мала вплив як зміна податкових ставок, так і зміна
самого прибутку підприємств.

Податок на додану вартість також являється одним з найважливіших
податків підприємства. На початок 2001 звітного періоду спостерігається
заборгованість, яка відображалась по кредиту 641 рахунку (субрахунок
”Податок на додану вартість”) у розмірі 6.4 тис. грн. Протягом звітного
періоду було нарахована до сплати загальна сума коштів у розмірі 173,8
тис. грн. Загалом, на кінець звітного періоду було сплачено 163. 8 тис.
грн. і залишилась кредитова заборгованість у розмірі 16.4 тис. грн. Отже
внаслідок даних розрахунків заборгованість зросла у 2,4 рази. Протягом
2002 року було начислено до сплати по податку за додану вартість 210.2
тис. грн. Фактично в кінці звітного періоду було сплачено 217.4 тис.
грн. Таким чином на кінець звітного періоду попередня заборгованість
була частково покрита і зменшилась в 1,8 разів і на початок 2003
звітного періоду залишилась заборгованість в сумі 9.2 тис. грн. Протягом
2003 періоду було нарахована до сплати сума у розмірі 272.8 тис. грн.
Фактично було сплачено 248.8 тис. грн. і на початок 2004 року була
заборгованість у розмірі 33.2 тис. грн. Тобто як бачимо заборгованість
Лісгоспу в порівнянні з попереднім періодом зросла майже втричі.
Протягом 2004 року було нараховано 366.9 тис. грн. до сплати, а фактично
сплачено протягом звітного періоду грошових коштів на суму 360.6 тис.
грн. В результаті даних розрахунків з бюджетом, на початок 2005 року
залишилась заборгованість, яка ще зросла в порівнянні з попереднім
періодом і тепер відображалась по кредиту 641 рахунку у розмірі 39.5
тис. грн.

Проаналізуємо динаміку податку на додану вартість за чотири звітні
періоди, взявши за базу порівняння нараховані до сплати суми по податку
на додану вартість за період 2001- 2004 років.

За період 2001-2004 років було начислено до сплати грошових коштів на
суму :

173800 + 210200 + 272800 +366900 = 1023700(гривень)

Таким чином за 2001 рік частка податку в відношенні до бази порівняння
становила наступний відсоток:

(173800:1023700)*100%=16,97%

За 2002 рік частка склала:

(210200:1023700)*100%=20,53%

За 2003 рік частка склала:

(272800:1023700)*100%= 26,66 %

За 2004 рік частка становила:

(366900:1023700)*100%= 35,84 %

Як бачимо за період з 2001 по 2004 роки податок на додану вартість
коливався у межах від 173800грн. до 366900грн. У відсотковому виразі
дані суми становили відповідно 16,97% (у 2001 році) і 35,84% ( у 2004
році). Діапазон у якому зазнав змін податок на додану вартість
становить: 366900 – 173800 = 193100( гривень). У відсотковому виразі
коливання становитимуть по відношенні до загальної бази порівняння :
35,84% – 16, 97% = 18,87%. Як бачимо структурні зрушення по сплаті
податку на додану вартість за період 2001 – 2004 років відбулись у
значній мірі ( 18 ,87 %). Це говорить як про значні зміни у ставках
нарахувань податку на додану вартість з одного боку, а з іншого боку про
значні збільшення у закупівлі лісгоспом різного роду
виробничого устаткування, робітничого обладнання та інших видів
товарів, що значним чином вплинуло на збільшення нарахувань по податку
на додану вартість.

На даному етапі урядом розроблено пропозиції, щодо скасування чинних
пільг і запровадження спеціального режиму оподаткування діяльності у
сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.
Спеціальний режим передбачає оподаткування операцій з наданням товарів
лісового господарства за ставкою 6 % до суми поставлених товарів. При
цьому сума податку буде спрямовуватися не до бюджету, а на відшкодування
витрат лісгоспу чи агрофірми зі сплати ПДВ у складі ціни виробничих
факторів, а у надлишковій сумі включатись до складу валових доходів
підприємства і оподатковуватися податком на прибуток. У разі коли сума
податку буде меншою за суму податку на додану вартість, сплачену в ціні
виробничих факторів, така відємна сума включатиметься до складу валових
витрат підприємства і при визначенні податку на прибуток буде
вираховуватися з платежів.

Плата за землю.

На початку 2001 року заборгованість по даному платежу становила 0.3 тис.
грн., і відображалась по кредиту 641 рахунку на відповідному субрахунку.
За звітний період нараховано для сплати до бюджету 1.8 тис. грн.
Фактично протягом 2001 року було сплачено 2.1 тис. грн. Таким чином на
кінець 2001 року було повністю покрито заборгованість по даному платежу
і на початок 2002 року було нульове сальдо по даному субрахунку.
Протягом 2002 року була нарахована плата за землю у розмірі 2.3 тис.
грн., яка була сплачена протягом звітного періоду в повному обсязі. За
2003 рік нараховано та сплачено 2.2 тис. грн. А за 2004 звітний рік було
нараховано 2.9 тис. грн. Протягом звітного періоду цю заборгованість
було повністю покрито і тому на початок 2005 року заборгованості по
даному рахунку не спостерігалось. Тобто початкове сальдо по даному
рахунку дорівнювало нулю.

Проаналізуємо динаміку плати за землю та її структурні зрушення за
період 2001-2004 звітного років. Для цього за базу порівняння необхідно
взяти всі нараховані до сплати платежі за даний період. Так в період з
2001 по 2004 роки до сплати в бюджет було всього начислено :

1800 + 2300 + 2200 + 2900 = 9200(гривень)

Фактично частка податку в 2001 році склала:

( 1800 : 9200 ) * 100% = 19,56 %

Частка за 2002 рік:

( 2300 : 9200 ) * 100% = 25 %

Частка за 2003 рік:

( 2200 : 9200 ) * 100% = 23,92 %

Частка за 2004 рік:

( 2900 : 9200 ) * 100% = 31,52 %

Як бачимо в відношенні із загальною базою порівняння найбільша частка
сплат припадає на 2004 рік і становить 31,52 % , а найменша на 2001 рік
і становить 19,56 %. Як бачимо структурні зрушення за період 2001- 2004
коливались у межах від 1800грн. до 2900грн., що становить у відсотковому
вираженні (31,52% – 19,56%) = 11,96 %. Тобто коливання попневої сплати
знаходяться у межах 11,96% у відношенні до загальної бази порівняння за
період 2001 – 2004 звітного років. На збільшення розмірів попневої плати
в даному випадку має вплив, як безпосереднє збільшення такс і ставок на
видачу лісорубних квитків і на іншу продукцію лісового господарства. А
крім того має значний вплив обсяг робіт, що виконуються лісовим
господарством. Як бачимо таке зростання ( на 11,96 %) показує, що за
період 2001 – 2004 років мало місце значне підвищення такс і цін на
продукцію лісової промисловості, а крім того спостерігався незначний
зріст виконуваних лісгоспом робіт і наданих послуг.

Податок з власників транспортних засобів.

На початок 2001 звітного року сальдо по даному рахунку було нульовим.
Протягом 2001 року було нараховано до сплати 22.9 тис. грн. Фактично
вкінці року сплачено 17.2 тис. грн. В зв’язку з цим виникла кредитова
заборгованість по даному субрахунку у розмірі 5.7 тис. грн. Протягом
2002 року було нараховано 22.3 тис. грн., а сплачено 22.5 тис. грн. На
кінець періоду залишилась заборгованість у розмірі 5.5 тис. грн. За 2003
рік було нараховано 20.5 тис. грн. до сплати. Фактично було сплачено
20.9 тис. грн. і в кінці звітного періоду заборгованість становила 5.1
тис. грн. За 2004 рік було нараховано до сплати сума у розмірі 21тис.
грн. Фактично було сплачено 20.9 тис. грн. і таким чином наприкінці
даного звітного періоду заборгованість по кредиту даного рахунку
спостерігалась у розмірі 5.2 тис. грн. Отже як бачимо було кінцеве
кредитове сальдо по цьому рахунку.

Загалом на обліку у Лісгоспі знаходиться 21 транспортна одиниця.
Фактичне нарахування даного податку включає в себе розрахунок
використаного транспортними засобами пального.

Порівняємо структурні зрушення даного податку за дані роки. Для цього
візьмемо базу порівняння як сума нарахованих податків за період з 2001
по 2004 роки. Дана сума становитиме: 22900 + 22300 + 20500 + 21000 =
86700

Частка податку за 2001 рік у відношенні до бази порівняння становить:

( 22900 : 86700 ) * 100% = 26,4%

Частка за 2002 рік становить:

( 22300 : 86700 ) * 100% = 25,72%

Частка за 2003 рік становить:

( 20500 : 86700 ) * 100% = 23,65%

Частка за 2004 рік становить:

( 21000 : 86700 ) * 100% = 24,23%

Як бачимо у відношенні до загальної бази порівняння, найбільша сума
грошових коштів нарахована до сплат по податку з транспортних
засобів припадає на 2001 рік і становить 22900грн., а найменша сума
грошових коштів припадає на 2003 рік і становить 20500грн. У
відсотковому значенні ці суми відповідно становлять ( у відношенні до
загальної бази порівняння) 26,4 % і 23,65%. Таким чином за період 2001 –
2004 років структурні зрушення коливались у межах від 20500грн. до
22900грн. Тобто вони становили у відношенні до загальної бази порівняння
26,4% – 23,65 % = 2,75%. Тобто як бачимо на протязі 2001 – 2004 періоду
спостерігається незначна зміна у структурних зрушеннях даного податку(
всього 2,75 %). На величину даного податку в першу чергу має вплив, як
зміна ставок самого податку, так і зміна у структурі транспортних
засобів на підприємстві. Оскільки структурні зрушення податку за період
2001 – 2004 звітного років є незначними, то це говорить про відносну
стабільність у структурі транспортних засобів на підприємстві, а також
про низьку зміну ставок по податку з власників транспортних засобів.

Збір за забруднення навколишнього(природнього) середовища.

На початок 2001 року по даному рахунку спостерігалась заборгованість у
розмірі 0,3 тис. грн., що відображалась по кредиту 641 рахунку(
відповідного субрахунку). За даний звітний період було нараховано до
сплати 0,7 тис. грн. Наприкінці періоду було фактично сплачена грошова
сума у розмірі 0,8 тис. грн. Таким чином на кінець періоду по даному
рахунку спостерігалось кредитове сальдо величиною 0,2 тис. грн. Отже
заборгованість за даний період зменшилась на 0,1 тис. грн. Тобто на
початок 2002 звітного року заборгованість становила 0,2 тис. грн.
Протягом даного звітного періоду було нарахована до сплати загальна
сума коштів 0,7 тис. грн. Фактично наприкінці періоду було сплачено 0,7
тис. грн., в зв’язку з цим наприкінці періоду залишилось кредитове
сальдо по даному рахунку у розмірі 0,2 тис. грн. Отже на початок 2003
звітного періоду заборгованість по даному рахунку в порівнянні з
попереднім не змінилась і становила 0,2 тис. грн. Протягом цього періоду
було начислено до сплати по даному збору 0,8 тис. грн. Саме таку суму і
було сплачено до кінця звітного періоду. В результаті на кінець звітного
періоду залишилась заборгованість у розмірі 0, 2 тис. грн., що являється
початковим сальдо по даному рахунку на початок 2004 звітного року. На
протязі цього звітного періоду була нарахована до сплати сума розміром
1,5 тис. грн. Наприкінці періоду було сплачено грошових коштів на
загальну суму 1,2 тис. грн. В результаті даної виплати на кінець 2004
року залишилось кредитове сальдо по даному рахунку і фактична
заборгованість становила 0,5 тис. грн., тобто в порівнянні з попереднім
вона зросла більш як удвічі.

Зробимо аналіз даного показника проаналізувавши відношення показників за
кожний окремий період до загальної бази порівняння. Базу порівняння
утворюємо шляхом додавання сум нарахованих до сплати за період 2001-
2004 років. Таким чином база порівняння складатиме:

700 + 700 + 800 + 1500 = 3700 (гривень)

За 2001 звітний рік частка збору становить:

(700 : 3700) * 100% = 18,9%

Частка за 2002 рік становить:

( 700: 3700) * 100% =18,9%

Частка за 2003 рік становить:

(800 : 3700) * 100% =21,6 %

Частка за 2004 рік становить:

(1500 : 3700) * 100% = 40,6%

Як бачимо за період 2001 – 2004 звітних років найбільша частка сплат по
оплаті за землю припадає на період 2004 року і становить 40,6 % по
відношенні до загальної бази порівняння. Найменша частка сплат припадає
на 2001 та 2002 роки і становить 18, 9%. Загалом зміни у структурі
нарахувань по даному платежу становлять – ( 40,6% – 18,9% ) = 21,7%.
Такі зміни пов’язані в першу чергу із розширенням Лісгоспом територій
лісового господарства і незначною мірою із зміною ставок по даному
платежу.

Комунальний податок .

?

?E

?

?

8?E

oeieeeaOAAµeeeeeeeeeee

uouuoueeouououoouuuooououoo

2а до кінця звітного періоду у повному обсязі, в зв’язку з цим
наприкінці періоду залишок по даному рахунку залишився незмінним і являв
собою кредитове сальдо розміром 0,4 тис. грн., що безпосередньо
відображало заборгованість по сплаті комунального податку на початок
2003 звітного року. Протягом цього періоду було нараховано до виплати
суму розміром 6,3 тис. грн.. Фактично протягом 2003 року було сплачено
даний податок у розмірі 6,2 тис. грн. Внаслідок даної сплати на кінець
даного періоду залишилось кредитове сальдо розміром 0,5 тис. грн. Отже,
на початку 2004 звітного року заборгованість становила 0,5 тис. грн. На
протязі 2004 року було нараховано до виплати суму у розмірі 6,7 тис.
грн., яка до кінця звітного періоду була виплачена у повному обсязі. В
результаті даних розрахунків з бюджетом на кінець 2004 року залишилась
заборгованість у розмірі 0,5 тис. грн., тобто по даному рахунку
спостерігалось кредитове сальдо у розмірі 0,5 тис. грн..

Слід зазначити, що за період 2001-2004 звітного років розрахунок
комунального податку проводимо з розрахунку 1,7 грн. на кожного
співпрацівника.

Візьмемо за базу порівняння загальну суму сплат по даному податку за
період з 2001 по 2004 рік і зробимо їх співставлення у відсотках. Так
протягом 2001-2004 років було сплачено комунального податку на суму:
6754,10 + 6249,20 + 5604,90 + 6 320,60 = 24928,8

Таким чином, у загальній частці сплата за 2004 рік становитиме:

(6754,10: 24928,8 )*100% = 27,09 %

Сплата за 2003 рік:

(6249,20: 24928,8 )*100% = 25,07%

Сплата за 2002 рік:

(5604,90: 24928,8 )*100% = 22,48 %

Сплата за 2001 рік:

(6320,60: 24928,8 )*100% = 25,36 %

Як бачимо частка сплат за досліджувані звітні періоди коливається від
22,48 % до 27, 09 %. Тобто різниця у коливаннях становить 27,09 – 22,48
= 4,61%. У

Грошовому виразі буде мати значення 6754, 10 – 5604, 90 = 1149 грн.
Оскільки даний податок в першу чергу залежить від чисельності працюючих,
то можемо зробити висновки про значні коливання чисельності працюючих і
визначити її виходячи з того , що на одну особу припадає 1,7 грн.
комунального податку. Таким чином зміни чисельності працюючих
збільшувались в ту чи іншу сторону на : 1149 : 1,7 = 675 чоловік.

Даний показник говорить про значні зміни ( в сторону збільшення чи
зменшення) особового складу персоналу підприємства, а не про зміну
ставок по виплатах комунального податку.

Податок на доходи фізичних осіб.

На початку 2001 звітного року заборгованість по даному рахунку становила
2,3 тис. грн., тобто спостерігалось кредитове сальдо по даному рахунку.
Протягом даного року було нараховано до виплати суму у розмірі 80,9 тис.
грн. Наприкінці періоду було сплачено заборгованість у розмірі 80,7 тис.
грн. Отже, на кінець 2001 звітного року залишалась заборгованість у
розмірі 2,5 тис. грн., що відображалась по рахунку, як кредитове сальдо
і одночасно відображала заборгованість на початок 2002 звітного періоду.
Протягом 2002 року було нараховано до сплати податок у розмірі 134,9
тис. грн. Фактично вкінці періоду було сплачено 141,5 тис. грн.
Внаслідок даної сплати наприкінці періоду залишилась переплата у
розмірі 4,1 тис. грн., що відобразилась на дебеті 65 рахунку на початок
2003 звітного року. За 2003 рік було нараховано на виплату суму розміром
203,2 тис. грн.. Протягом звітного періоду фактично було сплачено по
розрахунках 197, 5 тис. грн. В результаті цих розрахунків на кінець
звітного періоду залишилось кредитове сальдо по даному рахунку у розмірі
1,6 тис. грн., що фактично відображає заборгованість на початок 2004
звітного року. За звітний період 2004 року було нараховано до сплати
196,4 тис. грн.. При цьому фактично протягом звітного періоду було
сплачено суму розміром 194,7 тис. грн.. В ході даних виплат на кінець
звітного періоду залишилась заборгованість у розмірі 3,3 тис. грн., що
знайшла своє відображення на кредиті 65 рахунку.

Загалом проаналізувавши динаміку даного податку, то помічаємо значні
коливання грошових показників, що в першу чергу пов’язано із зміною
податкових ставок з одного боку, а з іншого боку із різноманітними
змінами чисельності і структури робочого персоналу підприємства, що
також досить великою мірою вплинуло на значні перепади показників.

Порівняємо структурні зрушення даного податку за період 2001- 2004
звітних років. Для цього за базу порівняння візьмемо суми даного
податку, що були нараховані до сплати за період 2001-2004 років. Так за
ці звітні роки до сплати було начислено :

80900 + 134900 + 203200 + 196400 = 615400

Отже частка сплачена у 2001 році по відношенню до бази порівняння
становитиме :

( 80900 :615400) * 100% = 13,15%

Частка сплачена у 2002 звітному році:

( 134900: 615400) * 100% = 21,93%

Частка сплачена у 2003 році:

( 203200: 615400) * 100% = 33,02%

Частка сплачена у 2004 році становить:

( 196400: 615400) * 100% = 31,9 %

Таким чином по відношенні до бази порівняння, найбільша частка податку
на доходи фізичних осіб сплачених за період 2001 – 2004 років припадає
на 2003 рік і становить у грошовому виразі 203200 гривень. Найменша
частка сплат припадає на 2001 рік – 80900 гривень. Отже сплата податку
мінялась у сторону збільшення чи зменшення у межах ( 203200 – 80900 ) =
122300 гривень. У відсотковому виразі зміни у обсягах нарахованих сум
податків становили : ( 33, 02 % – 13, 15 % ) = 19,87
%. Як бачимо такі коливання досить значні. І на такі великі відхилення
показників в ту чи іншу сторону в першу чергу впливає те що протягом
2001 – 2002 років мали місце, як значні зміни у кількісному складі
персоналу підприємства, так і значні зміни протягом даного періоду
розмірів заробітної плати , а також і зміни ставок відрахувань із неї.

Пенсійний фонд.

На початку 2001 звітного року спостерігалась заборгованість по сплаті до
Пенсійного фонду у розмірі 8,9 тис. грн., що відображалась на кредиті
651 рахунку. Протягом даного звітного періоду було нараховано для
сплати до Пенсійного Фонду суму у розмірі 242,6 тис. грн. Фактично було
виплачено 243,0 тис. грн. Внаслідок цього заборгованість на кінець
періоду зменшилася і тепер становила 8,5 тис. грн. на початок 2002
звітного року. Протягом цього звітного періоду було нараховано до сплати
344,1 тис. грн. Наприкінці звітного періоду 2002 року фактично було
сплачено 342, 2 тис. грн. Внаслідок даних виплат наприкінці даного
періоду заборгованість по 651 збільшилась і становила 10,4 тис. грн. по
кредиту даного рахунку, що фактично відображав стан заборгованості на
початок 2003 звітного періоду. Протягом 2003 року було нараховано до
сплати суму розміром 436,7 тис. грн. Водночас наприкінці звітного
періоду було проведено виплат на загальну суму 426,9 тис. грн.. Виплати
у такому обсязі призвели до того що заборгованість на кінець періоду
зросла майже вдвічі порівняно з попереднім звітним періодом і тепер
становила 20,2 тис. грн. на початку 2004 звітного року. За 2004 рік було
нараховано до сплати 608,0 тис. грн. Фактично наприкінці періоду були
проведені виплати в розмірі 612,1 тис. грн. Як результат даних виплат
заборгованість на кінець періоду дещо знизилась, але в незначній мірі і
тепер становила 16,4 тис. грн.

Проведемо порівняльний аналіз даного податку проаналізувавши структурні
зрушення по сплаті даного податку за період 2001- 2004 звітних років.
Для цього візьмемо за базу порівняння суми , які були нараховані для
сплати до Пенсійного фонду за період 2001-2004 звітних років. Отже база
порівняння становитиме: 242600 + 344100 + 436700 + 608000 = 1631400

Таким чином, частка грошових коштів, сплачена до Пенсійного фонду за
період 2001 звітного року по відношенню до бази порівняння становитиме :

( 242600: 1631400) * 100% = 14,81%

Частка сплачена в 2002 році становитиме:

( 344100: 1631400) * 100% = 21,1%

Частка сплачена в 2003 році становитиме:

(436700 : 1631400) * 100% = 26, 7%

Частка сплачена в 2004 році становитиме:

(608000 : 1631400) * 100% = 37,3%

Таким чином, найбільша частка сплат до Пенсійного фонду, у відношенні до
загальної бази порівняння, за період 2001 – 2004 років припадає на 2004
рік і становить 37,3 %, а найменша частка припадає на 2001 рік і
становить 14,81 %. Таким чином відхилення нарахувань коливаються у межах
( 37,3% – 14,8%)= 22,5%. Такі великі відхилення у нарахуваннях до
Пенсійного фонду пов’язані в першу чергу із значною зміною чисельності
працюючих, а також у змінах розмірів заробітної плати ( у сторону
збільшення чи зменшення). А зміна самої ставки платежів значної ролі тут
не відіграє.

Фонд соціального страхування.

На початок 2001 року сальдо по рахунку 652 дорівнювало нулю, отже
заборгованості по розрахунках з Фондом соціального страхування не
спостерігалось. Протягом 2001 року було нараховано до сплати 20,8 тис.
грн. Фактично Лісгоспом було сплачено платежів на загальну суму 22,4
тис. грн. В результаті цих сплат виникла пере виплата до Фонду
соціального страхування або фактично його заборгованість перед Лісгоспом
у розмірі 1,6 тис. грн. Фактично вона була відображена по дебеті 652
рахунку на початок 2002 звітного періоду. За період 2002 року було
начислено до виплати суму розміром 33,3 тис. грн. Фактично наприкінці
звітного періоду було здійснено загальних виплат на суму 34,3 тис. грн.
Внаслідок даних виплат заборгованість Фонду соціального страхування
перед Лісгоспом дещо зросла і на кінець звітного періоду становила 2,6
тис. грн. на дебеті 652 рахунку., відображаючи водночас сальдо на
початку 2003 звітного року. Протягом 2003 року було нарахована до сплати
сума розміром 47,5 тис. грн. Фактично протягом періоду було проведено
виплат на суму 44, 4 тис. грн. Внаслідок проведення даних виплат
нараховані до сплати суми не було покрито повністю і внаслідок цього
виникла заборгованість перед Фондом соціального страхування у розмірі
0,5 тис. грн. Ця заборгованість знайшла своє відображення як кредитове
сальдо 652 рахунку на початку 2004 звітного року. Протягом 2004 року
була начислено до сплати загальну суму розміром 70,6 тис. грн. Загалом
протягом періоду було

проведено виплат на загальну суму розміром 71 тис. грн. В ході таких
виплат наприкінці звітного періоду заборгованість зменшилась і на кінець
звітного періоду відображалась на кредиті 652 рахунку у розмірі 0,1 тис.
грн.

Зробимо аналіз структурних зрушень у сплатах грошових коштів до Фонду
соціального страхування за звітний період 2001- 2004 років. Для цього за
базу порівняння візьмемо всі суми грошових коштів, які були нараховані
до сплати у Фонд соціального страхування за період 2001- 2004 років.
Таким чином, база порівняння становитиме: 20800 + 33300 + 47500 + 70600
= 172200

Фактично, частка грошових коштів сплачена до Фонду соціального
страхування за 2001 звітний рік становитиме :

( 20800 : 172200) * 100% = 12,08%

Частка сплачена в 2002 році становитиме:

( 33300 : 172200) * 100% = 19,35%

Частка сплачена в 2003 році становитиме:

(47500 : 172200) * 100% = 27,59%

Частка сплачена в 2004 році становитиме:

( 70600: 172200) * 100% = 40,98%

Як бачимо, найбільша частка сплат до Фонду соціального страхування за
період 2001 – 2004 років, у відношенні до загальної бази порівняння
становила у 2004 році – 40,98 %, а найменша 12,08 % у 2001 році. Таким
чином мали зміни у межах ( 40,98 – 12,08) = 28,9%. На такі значні
коливання в першу черку вплинули зміни протягом 2001 – 2004 років
розмірів заробітної плати

працівників, а також зміни кількості працюючих.

Сплати до Фонду соціального страхування.

ФСС на випадок безробіття.

На початок 2001 звітного року по рахунку 653 спостерігалось нульове
сальдо тобто Лісгосп не мав жодних заборгованостей по даному розрахунку.
Протягом звітного періоду була нарахована до сплати загальна сума виплат
у розмірі 19 тис. грн. Фактично протягом звітного періоду було здійснено
платежів на загальну суму 18 тис. грн. В результаті цих виплат у
Лісгоспу виникла заборгованість перед Фондом соціального страхування на
випадок безробіття у на суму у розмірі 1 тис. грн. і відобразилась як
кредитове сальдо по 653 рахунку на початок 2002 звітного року.

Протягом 2002 року було начислено до сплати платежів на загальну суму
26,3 тис. грн. Фактично протягом даного звітного періоду було здійснено
виплат на загальну суму 27,8 тис. грн. Внаслідок даних сплат
заборгованість на кінець звітного періоду була повністю покрита і навіть
було здійснено перевиплату , що на початку 2003 звітного року становила
0,5 тис. грн. Дана перевиплата водночас являла собою заборгованість
Фонду соціального страхування на випадок безробіття перед Лісгоспом. На
початку 2003 звітного року дана заборгованість знайшла своє відображення
у звітності підприємства як початкове сальдо по дебету 653 рахунку.
Протягом 2003 року було нараховано до сплати коштів на загальну суму
31,6 тис. грн. Фактично було сплачено платежів на загальну суму розміром
30,8 тис. грн. Внаслідок даних виплат нараховані до сплати суми не були
покриті повною мірою, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі
0,3 тис. грн. і вона була відображена по кредиту 653 рахунку на початок
2004 звітного періоду. Протягом 2004 року було начислено до сплати
платежів на загальну суму 41,9 тис. грн. Протягом звітного 2004 року
було здійснено виплат на загальну суму 41,7 тис. грн. Такі виплати
призвели до того, що наприкінці звітного періоду заборгованість не
тільки не була покрита, але й зросла в незначній мірі. На кінець 2004
звітного року вона була відображена на кредиті 653 рахунку в розмірі 500
гривень.

Порівняємо структурні зрушення у сплаті платежів до Фонду соціального
страхування на випадок безробіття за період 2001 – 2004 років. Для цього
за базу порівняння візьмемо суми грошових коштів, які були нараховані у
Лісгоспі для сплати до Фонду соціального страхування за даний звітний
період. В такому випадку база порівняння становитиме:

19000 + 26300 + 31600 + 41900 = 118800

Таким чином, частка грошових коштів сплачена до фонду соціального
страхування на випадок безробіття за 2001 рік , у відношенні до
загальної бази порівняння становить:

( 19000: 118800)* 100% = 16 %

Частка сплачена в 2002 році становитиме:

( 26300: 118800)* 100% = 22,14 %

Частка сплачена в 2003 році становитиме:

( 31600: 118800)* 100% = 26,6 %

Частка сплачена в 2004 році становитиме:

(41900: 118800)* 100% = 35,26%

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і
профзахворювань.

На початку 2001 звітного періоду по 654 рахунку спостерігалось нульове
сальдо, що показує відсутність заборгованості Лісгоспу. Протягом даного
звітного періоду було начислено до виплати 6,1 тис. грн. Фактично
наприкінці звітного періоду було сплачено 5,8 тис. грн.. Внаслідок того
що нараховані суми не було повністю сплачено на початку 2002 звітного
року заборгованість становила 300 гривень. На протязі даного періоду
було нарахована до виплати сума розміром 11,2 тис. грн. Фактично
протягом звітного періоду було сплачено коштів на загальну суму 11,6
тис. грн. Таким чином заборгованість була повністю покрита і навіть
переплачена. В зв’язку з цим на початку 2003 звітного року
спостерігалась заборгованість даного фонду перед Лісгоспом у розмірі 100
гривень, яка відображалась на дебеті 654 рахунку. Протягом даного
звітного періоду була начислено до сплати кошти на загальну суму 17,3
тис. грн. Протягом звітного періоду було сплачено до фонду коштів у
обсязі 17 тис. грн. Внаслідок даної виплати суми що необхідно було
сплатити не було сплачено в повній мірі і тому виникла заборгованість у
сумі 200 гривень, яка знайшла своє відображення на кредиті 654 рахунку
на початку 2003 звітного року. Протягом даного періоду було нарахована
до сплати загальна сума коштів розміром 24,7 тис. грн. Протягом звітного
періоду було здійснено грошових виплат у розмірі 24,4 тис. грн. Таким
чином наприкінці даного звітного періоду заборгованість зросла і
відображалась по кредиту 654 рахунку у розмірі 0,5 тис. грн.

Зробимо детальний аналіз структурних зрушень, що відбулися в сплаті
грошових коштів до фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань за період 2001 – 2004 звітних
років. Для цього
необхідно проаналізувати відношення нарахованих платежів до даного фонду
за кожен окремий період до загальної бази порівняння. Для цього
визначимо базу порівняння, як суму всіх грошових коштів нарахованих для
сплати по даному фонду за період 2001- 2002 звітного років. В результаті
загальна база порівняння становитиме:

6100 + 11200 + 17300 + 24700 = 59300(гривень)

Таким чином частка сплачена до фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань сплачена у
2001 по відношенні до загальної бази порівняння становила:

( 6100: 59300) * 100% = 10,28 %

Частка сплачена в 2002 році становитиме:

(11200 : 59300) * 100% = 18,9%

Частка сплачена в 2003 році становитиме:

(17300 : 59300) * 100% =29,2%

Частка сплачена в 2004 році становитиме:

(24700: 59300) * 100% = 41,62%

Таким чином, по відношенні до загальної бази порівняння, найбільша
частка нарахувань до фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві за період 2001 – 2004 років становила 41,62% у 2004
звітному році, а найменша – 10,28% у 2001 році. Фактично зміни у
нарахуванні сплат становили ( 41,62% – 10,28% ) = 31,34 %. Такі великі
коливання у розмірах сплат пов’язані в першу чергу із значними змінами у
розмірі заробітної плати працівників підприємства, а також із постійними
змінами кількості працюючих.

Попнева плата.

На початку 2001 звітного періоду заборгованість перед бюджетом по даному
платежу становила 28,4 тис. грн. і відображалась на кредиті відповідного
субрахунку 641 рахунку. Протягом звітного періоду було нараховано до
сплати з лісництва грошових коштів у сумі 98,9 тис. грн. Загалом
наприкінці звітного періоду було здійснено платежів у розмірі 102,6 тис.
грн. В результаті даних розрахунків заборгованість знизилась і
наприкінці звітного періоду становила 24,7 тис. грн. Таким чином на
початок 2002 звітного року відповідна сума відображалась на кредиті
даного субрахунку. Протягом звітного періоду була нарахована до виплати
загальна сума готівки розміром 207,5 тис. грн. Фактично протягом
звітного періоду було виплачено грошових коштів у розмірі 180,5 тис.
грн. Внаслідок даних виплат заборгованість збільшилась майже вдвічі і на
кінець звітного періоду становила 51,7 тис. грн. На протязі 2003
звітного періоду було начислено до сплати суму розміром 275,1 тис. грн.
Протягом даного звітного періоду було сплачено коштів на загальну суму
264,4 тис. грн. В результаті даних виплат заборгованість не тільки не
була погашена, але й зросла. Таким чином на початок 2004 звітного року
по кредиту даного рахунку відображалась грошова сума розміром 62,4 тис.
грн. За даний період до виплати було начислено коштів на загальну суму
256,8 тис. грн. Фактично було виплачено 275 тис. грн. Дана сума дала
змогу покрити як необхідні сплати за даний період, так і частково
покрити заборгованість з попередніх періодів. В результаті
заборгованість зменшилась і становила на кінець 2004 звітного періоду
44,2 тис. грн. і відображалась на кредиті даного рахунку.

Розмір даної плати безпосередньо залежить від розмірів та масштабів
здійснюваних лісових робіт та їх інтенсивності.

Проаналізуємо структурні зрушення у нарахуваннях даного виду податку –
попневої плати за період 2001 – 2004 звітного років. Для цього необхідно
проаналізувати відношення нарахованих до сплати грошових сум по даному
податку за кожен окремий період до загальної бази порівняння. Для цього
за загальну базу порівняння візьмемо суми нараховані по даному податку
за період 2001 – 2004 років. Таким чином загальна база порівняння
становитиме: 98900 + 207500 + 275100 + 256800 = 838300

Таким чином частка коштів сплачена як попнева плата за 2001 звітній рік
у відношенні до загальної бази порівняння становитиме :

(98900 : 838300)* 100 % = 11,8%

Частка сплачена в 2002 році становитиме:

(207500 : 838300)* 100 % = 24,7%

Частка сплачена в 2003 році становитиме:

(275100 : 838300)* 100 % = 32,9%

Частка сплачена в 2004 році становитиме:

(256800 : 838300)* 100 % = 30,6%

Таким чином найбільша частка платежів , нарахованих, як попнева плата за
період 2001- 2004 років, у відношенні до загальної бази порівняння
становить 32,9% у 2003 році, а найменша 11,8 % у 2001 році. Отже
загальні зміни по сплаті даного платежу становлять за період 2001 – 2004
років ( 32,9% – 11,8%) = 21,1 %. Такі відхилення є досить значні. Вони
пов’язані в першу чергу із тим, що постійно відбуваються зміни цін на
продукцію лісового господарства, а у відповідності з цим відбувається і
зміна такс на отримання лісорубних квитків та на проведення іншої
діяльності на території лісництва. Також впливає обсяг робіт. Що
виконуються лісовим господарством, як по планованій вирубці лісу, так і
по спеціальних замовленнях. Сама зміна ставок по нарахуванню даного
платежу не має значного впливу на його зміни у такому обсязі.

Розділ ІІІ. Загальний аналіз податків підприємства( структури та
динаміки нарахувань, сплат, заборгованості) їх вплив на ведення
господарської діяльності).

1.Аналіз структури та динаміки нарахувань.

Детальний аналіз діяльності підприємства у сфері бухгалтерського обліку,
пов’язаний з податковими аспектами формування облікової інформації є
одним з найважливіших етапів даної дипломної роботи. Основним завданням
у даному розділі є проаналізувати взаємозв’язки між різними видами
податків, показати безпосередній вплив кожного з них зокрема на роботу
підприємства , проаналізувати тенденції і спрогнозувати можливі зміни в
діяльності підприємства в майбутньому з урахуванням податкових аспектів
у діяльності підприємства.

Водночас податки мають безпосередній вплив на розвиток виробництва.

Цей вплив не можна оцінити однозначно. З одного боку, вилучення у формі
податків певної частини доходів платників призводить до зменшення
інвестиційних можливостей як юридичних, так і фізичних осіб, що
негативно відбивається на розвитку виробництва, як окремого підприємства
так і країни вцілому. З іншого боку, податки можуть певним чином
стимулювати розвиток

виробництва. Примусове вилучення у платника певної частини його доходу
без спеціального еквівалента, спонукає такого платника до підвищення
продуктивності праці та веде до зростання виробництва. Однак податки
будуть стимулювати працю та підприємницьку ініціативу лише в тому разі,
якщо платник буде впевнений, що за допомогою податку держава не вилучить
у нього весь приріст прибутку, отриманий внаслідок зменшення витрат
виробництва. В іншому разі у платника взагалі зникає бажання працювати
ефективно, тобто підвищувати продуктивність праці та розширювати
виробництво.

Побудова найбільш ефективної податкової системи вимагає вмілого
комбінування податків з різним ступенем еластичності, а також з різною
властивістю щодо реалізації принципів економічної ефективності та
справедливості. Таким чином забезпечується певна властивість податкової
системи – її побудова на засадах взаємо доповнення, коли недоліки одних
податків пом’якшуються перевагами інших, і навпаки, податки, що
ефективніше реалізують одні принципи оподаткування, поєднуються з
податками, що ефективніше реалізують інші принципи оподаткування,
внаслідок чого більшою чи меншою мірою досягається гармонійне
функціонування системи.

Для визначення впливу кожного окремого податку є важливим
проаналізувати частку даного податку у загальній структурі податкових
платежів підприємства вцілому за кожний окремий звітний період, що дасть
змогу визначити в якій мірі даний податок впливає на діяльність
підприємства в даному періоді. А окрім того проаналізувати динаміку
цього податку за всі досліджувані звітні періоди у загальній структурі
податків. Для цього нам необхідно визначити бази порівняння за всі
звітні роки зокрема. Бази порівняння для кожного звітного року будемо
визначати, як суми всіх нарахованих до сплати податків і обов’язкових
зборів за кожен звітний період зокрема. Тоді загальна база порівняння
для 2001 звітного року становитиме 733800гривень.

Зробимо відсотковий розрахунок структури податків і зборів для 2001
року.

Частка попневої плати становитиме у загальній структурі:

( 98900 : 733800)* 100% = 13,47%

Частка податку на додану вартість становитиме:

( 173800: 733800)*100% = 23,68%

Частка податку на прибуток:

( 59300: 733800)*100% = 8,08%

Частка плати за землю:

( 1800: 733800)*100% = 0,25%

Частка податку з власників транспортних засобів:

(22900 : 733800)*100% = 3,15%

Частка збору за забруднення навколишнього середовища:

( 700 : 733800)*100% = 0,1%

Частка комунального податку:

( 6300 : 733800)*100% = 0,85%

Частка податку на доходи фізичних осіб:

( 80900: 733800)*100% = 11,12%

Частка сплат до Пенсійного фонду:

(242600 : 733800)*100% = 33,06%

Частка сплат до фонду соціального страхування:

( 20800: 733800)*100% = 2,83%

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

( 19000 : 733800)*100% = 2,58%

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань:

( 6100 : 733800)*100% = 0,83%

Проведемо розрахунок податків і зборів за 2002 рік:

Для цього визначимо загальну базу порівняння. Додавши всі суми отримаємо
результат у розмірі 1058600( грн.)

Частка попневої плати становитиме у загальній структурі:

( 207500 :1058600)* 100% = 19,66 %

Частка податку на додану вартість становитиме:

(210200 :1058600)* 100% = 19,85%

Частка податку на прибуток:

( 60200:1058600)* 100% = 5,88%

Частка плати за землю:

( 2300:1058600)* 100% = 0,2%

Частка податку з власників транспортних засобів:

( 22300 :1058600)* 100% = 2,1 %

Частка збору за забруднення навколишнього середовища:

( 700 : 1058600)* 100% = 0,07%

Частка комунального податку:

( 5600 :1058600)* 100% = 0,52%

Частка податку на доходи фізичних осіб:

( 134900 :1058600)* 100% = 12,74%

Частка сплат до Пенсійного фонду:

( 344100:1058600)* 100% = 32,5%

Частка сплат до фонду соціального страхування:

( 33300:1058600)* 100% = 3,34 %

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

( 26300:1058600)* 100% = 2,48 %

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань:

( 11200 :1058600)* 100% = 1,05%

Проведемо розрахунок структури податків і зборів за 2003рік. Для цього
обрахуємо загальну базу порівняння. Зробивши необхідні обчислення
отримаємо результат 1402000.

Частка попневої плати становитиме у загальній структурі:

( 275100 : 1402000)*100% = 19,66%

Частка податку на додану вартість становитиме:

(272800 : 1402000)*100% = 19,45%

Частка податку на прибуток:

(58400 : 1402000)*100% = 4,36%

Частка плати за землю:

( 2200 : 1402000)*100% = 0,1%

Частка податку з власників транспортних засобів:

( 20500 : 1402000)*100% = 1,46%

Частка збору за забруднення навколишнього середовища:

Частка комунального податку:

( 6300 : 1402000)*100% = 0,65%

Частка податку на доходи фізичних осіб:

( 203200 : 1402000)*100% = 14,5%

Частка сплат до Пенсійного фонду:

( 436700 : 1402000)*100% = 31,15%

Частка сплат до фонду соціального страхування:

( 47500 : 1402000)*100% = 3,38%

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

( 31600 : 1402000)*100% = 2,25%

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань:

( 17300 : 1402000)*100% = 1,23%

Дивіденди:

( 29600 : 1402000)*100% = 2,11%

Проведемо розрахунок податків і зборів за 2004 рік. Для цього визначимо
загальну базу порівняння, шляхом додавання податків та зборів
нарахованих у 2004 році. Вона становитиме 1655600(грн.)

Частка попневої плати становитиме у загальній структурі:

( 256800 : 1655600)*100% = 15,51%

Частка податку на додану вартість становитиме:

( 366900 : 1655600)*100% = 22,16%

Частка податку на прибуток:

( 42300 : 1655600)*100% = 2,55%

Частка плати за землю:

( 2900 : 1655600)*100% = 0,18%

Частка податку з власників транспортних засобів:

( 21000 : 1655600)*100% =1,27%

Частка збору за забруднення навколишнього середовища:

( 1500: 1656600 )* 100 % = 0,11%

Частка комунального податку:

( 6700 : 1655600)*100% = 0,4%

Частка податку на доходи фізичних осіб:

( 196400 : 1655600)*100% = 11,86%

Частка сплат до Пенсійного фонду:

( 608000 : 1655600)*100% = 36,7%

Частка сплат до фонду соціального страхування:

( 70600 : 1655600)*100% = 4,26 %

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

( 41900 : 1655600)*100% = 2,53%

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань:

( 24700 : 1655600)*100% = 1,5%

Дивіденди:

( 15900 : 1655600)*100% = 0,97%

2. Аналіз структури та динаміки заборгованості.

Окрім загальної структури податків важливим є відобразити та
проаналізувати структуру заборгованості по податках та зборах за період
2001 – 2004 років. Для цього необхідно скласти відношення кожного
окремого виду податку та збору до загальної бази порівняння за кожен
окремий звітний період. Визначимо базу порівняння за 2001 рік. Оскільки
вся заборгованість за період 2001 звітного року відображається по всіх
рахунках по кредиту даних рахунків то в ході додавання даних показників
отримаємо 106200(гривень).

Таким чином частка заборгованості на початок 2001року становила:

Частка попневої плати становитиме у загальній структурі:

( 28400 : 106200) * 100 % =26,7%

Частка податку на додану вартість становитиме:

( 6400 : 106200) * 100 % = 6,02 %

Частка податку на прибуток:

( 24300: 106200) * 100 % = 22,89%

Частка плати за землю:

( 300: 106200) * 100 % =0,2 %

Частка заборгованості по податку з власників транспортних засобів на
початку 2001 звітного року відсутня тобто дорівнює нулю.

Частка заборгованості за забруднення навколишнього середовища :

(300 : 106200 )* 100 % = 0,28%

Частка комунального податку:

(600 : 106200) * 100 % = 0,58%

Частка податку на доходи фізичних осіб:

(2300 : 106200) * 100 % = 2,18%

Частка сплат до Пенсійного фонду:

( 8900 : 106200) * 100 % = 8,48%

Частка Заборгованості до фонду соціального страхування за даний звітній
період дорівнює нулю.

Частка заборгованості до фонду соціального страхування на випадок
безробіття за період 2001 звітного року дорівнює нулю.

Частка заборгованості до фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві і професійних захворювань дорівнює нулю.

Частка збору до державного інноваційного фонду:

( 34700 : 106200) * 100 % = 32,67 %

Визначимо структуру заборгованості на початок 2002 звітного року. Для
даного періоду база порівняння становить суми заборгованостей по кредиту
рахунків за мінусом сум заборгованостей по дебету рахунків. Отже база
порівняння становить 68,8 – 1,6 = 67,2 ( тис. грн.)

Структура заборгованості на початок 2002 року становить:

Частка попневої плати:

(24700 : 67200) * 100% = 36,75%

Частка податку на додану вартість становитиме:

(16400: 67200) * 100% = 24,4%

Частка податку на прибуток:

(9100 : 67200) * 100% = 13,55%

Частка плати за землю:

(0: 67200) * 100% = 0

Частка податку з власників транспортних засобів:

(5700 : 67200) * 100% = 8,5%

Частка заборгованості за забруднення навколишнього середовища :

(200 : 67200) * 100% =0,3%

Частка комунального податку:

(400 : 67200) * 100% = 0,6%

Частка податку на доходи фізичних осіб:

(2500 : 67200) * 100% = 3,72%

Частка сплат до Пенсійного фонду:

(8500 : 67200) * 100% = 12,65%

Частка сплат до фонду соціального страхування:

((-1600) : 67200) * 100% = – 2,38%

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

( 1000 : 67200) * 100% = 1,46%

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань

( 300 : 67200) * 100% = 0,45%

Розрахуємо структуру заборгованості по податках та платежах на початок
2003 звітного року. Для цього визначимо загальну базу порівняння як
різницю між сумами заборгованостей по кредиту рахунків і сумами
заборгованостей по дебету рахунків. Таким чином база порівняння
становитиме 100000 – 7300 = 92700 ( грн.)

Структура заборгованості на початок 2003 року становить:

Частка попневої плати:

(51700 : 92700) * 100% = 55,8 %

Частка податку на додану вартість становитиме:

( 9200 : 92700) * 100% = 9,92 %

Частка податку на прибуток:

( 22600 : 92700) * 100% = 24,37 %

Частка плати за землю:

( 0 : 92700) * 100% = 0

Частка податку з власників транспортних засобів:

( 5500 : 92700) * 100% = 5,93%

Частка збору за забруднення навколишнього середовища:

( 200 : 92700)*100% = 0,21%

Частка комунального податку:

( 400 : 92700) * 100% = 0,43%

Частка податку на доходи фізичних осіб:

((-4100): 92700) * 100% = -4,42 %

Частка сплат до Пенсійного фонду:

( 10400 : 92700) * 100% = 11,21%

Частка сплат до фонду соціального страхування:

((-2600): 92700) * 100% = – 2,85%

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

((-500) : 92700) * 100% = – 0,5 %

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань

((-100) : 92700) * 100% = – 0,1 %

Визначимо структуру заборгованості на початок 2004 звітного періоду.
Оскільки на початок 2004 року немає заборгованості, яка б відображалась
по дебету рахунків, то загальну базу порівняння визначаємо, як суму всіх
заборгованостей по податках та зборах , що відображаються по кредиту
рахунків. Таким чином база порівняння становить 136500( гривень).

Структура заборгованості на початок 2004 року буде наступною:

Частка попневої плати:

( 62400 : 136500)* 100% = 45,7%

Частка податку на додану вартість становитиме:

( 33200 : 136500)* 100% = 24,3 %

Частка податку на прибуток:

( 2700 : 136500)* 100% = 1,98 %

Частка плати за землю:

(0 : 136500)* 100% = 0

Частка податку з власників транспортних засобів:

( 5100 : 136500)* 100% = 3,7%

Частка збору за забруднення навколишнього середовища:

( 200 : 136500 )* 100% = 0,15 %

Частка комунального податку:

( 500 : 136500)* 100% =0, 39 %

Частка податку на доходи фізичних осіб:

( 1600 : 136500)* 100% = 1,3 %

Частка сплат до Пенсійного фонду:

( 20200 : 136500)* 100% = 14,8 %

Частка сплат до фонду соціального страхування:

( 500 : 136500)* 100% = 0,3 %

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

( 300 : 136500)* 100% = 0,2 %

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань

( 200 : 136500)* 100% = 0,15 %

Частка дивідендів :

( 9600 : 136500)* 100% = 7,03 %

Тепер розрахуємо загальну структуру податків та зборів у Коломийському
Держлісгоспі за період 2001 – 2004 років. Для цього необхідно
проаналізувати відношення кожного податку до загальної бази порівняння.
За загальну базу порівняння необхідно взяти всі суми нарахованих до
сплати податків та зборів за 2001 – 2002 період. А для аналізу кожного
податку будемо брати суму сплат по даному податку за 2001, 2002, 2003,
та 2004 звітний роки.

Таким чином загальна база порівняння становитиме:

Отже загальна структура нарахованих податків та платежів лісгоспу за
період 2001 – 2004 років буде становити:

733800+ 1058600+1402100+1655600 = 4850100.

Частка попневої плати:

(838800 :4850100)* 100% = 17,29%

Частка податку на додану вартість становитиме:

( 1023700 :4850100)* 100% = 21,10%

Частка податку на прибуток:

( 220200 :4850100)* 100% = 4,54 %

Частка плати за землю:

( 9200 :4850100)* 100% = 0,2 %

Частка податку з власників транспортних засобів:

( 86700 :4850100)* 100% = 1,78 %

Частка збору за забруднення навколишнього середовища:

( 3700 :4850100)* 100% = 0,07 %

Частка комунального податку:

( 24900 :4850100)* 100% = 0,5 %

Частка податку на доходи фізичних осіб:

( 615400 :4850100)* 100% = 12,69 %

Частка сплат до Пенсійного фонду:

( 1631400 :4850100)* 100% = 33,6 %

Частка сплат до фонду соціального страхування:

( 172200 :4850100)* 100% =3,5%

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття:

( 118800 :4850100)* 100% = 2,45 %

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві і професійних захворювань

( 59300 :4850100)* 100% =1,34 %

Частка дивідендів :

( 45500 :4850100)* 100% = 0,9 %

Загальна структура по заборгованості Лісгоспу за період 2001 – 2004
років становитиме :

Частка попневої плати: 41, 4 %

Частка податку на додану вартість становитиме: 16,2 %

Частка податку на прибуток: 14,6%

Частка податку з власників транспортних засобів: 4 %

Частка збору за забруднення навколишнього середовища: 0,2 %

Частка комунального податку: 0,5 %

Частка податку на доходи фізичних осіб: – 0,5 %

Частка сплат до Пенсійного фонду: 12 %

Частка сплат до фонду соціального страхування: 0,9 %

Частка сплат до фонду соціального страхування на випадок безробіття: 0,2
%

Частка сплат до фонду соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві і професійних захворювань: 0,4 %

Частка дивідендів : 2,4 %

Частка сплат до інноваційного фонду: 8,6 %

Висновок.

Дана дипломна робота дала можливість проаналізувати динаміку та
структуру податків, їх безпосередній вплив на ведення бухгалтерського
обліку та діяльність підприємства загалом. Незважаючи на різноманітні
зміни у веденні податкового обліку, як бачимо система ведення
податкового обліку не зазнала змін. Як бачимо податкова система
Коломийського Держлісгоспу складена і функціонує таким чином, що
підтримується один із основних принципів формування податкової системи –
принцип системності. В ньому всі податки є взаємопов’язані між собою,
органічно доповнюють один одного і не знаходять суперечності з іншими
елементами системи бухгалтерського обліку. Крім того чітке і безперервне
функціонування системи бухгалтерського обліку на підприємстві
забезпечується взаємодією із органами, що забезпечують контроль за
податками та різноманітними платежами – податкові органи, митні органи,
органи Пенсійного фонду України, органи Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, органи Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, органи
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття.

Крім того система бухгалтерського обліку на підприємстві створена таким
чином, що забезпечує безперервний і детальний аналіз різноманітних
якісних та кількісних ( як матеріальних так і нематеріальних) показників
підприємства. В зв’язку з цим забезпечується високоякісна і своєчасна
обробка всіх необхідних даних, що забезпечують належний стан ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві. Організація податкового обліку
на підприємстві, як складова частина бухгалтерського обліку має певну
специфіку. Це пов’язане в першу чергу з тим, що підприємство має
особливу специфічну спеціалізацію, адже практично вся діяльність
Коломийського Держлісгоспу пов’язана із лісовим господарством, а на
сьогоднішній день лише в Західних областях можна відмітити підприємства
і установи які мають таку спеціалізацію у проведенні своєї діяльності. В
зв’язку з цим Держлісгосп сплачує деякі притаманні лише для підприємств
такого профілю платежі та збори, зокрема попневу плата – плата за
спеціальне використання лісових ресурсів. Загалом же організація
податкового обліку регулюється різноманітними законами та нормативними
актами і функціонує на підставах чинного законодавства.

Структура податків у Держлісгоспі складається в першу чергу з прямих та
непрямих податків, обов’язкових зборів та платежів, загалом Держлісгосп
здійснює близько 15 різноманітних видів платежів до бюджету. Якихось
особливостей щодо нарахування сплати податків та зборів Коломийським
Держлісгоспом , в порівнянні з іншими підприємствами не відмічається, –
всі вони здійснюються у відповідності до законодавчих актів, які
передбачають порядок нарахування та сплати тих чи інших видів податків,
зборів та платежів.

Аналіз структури та динаміки податків підприємства показує, що найбільша
частка податків підприємства припадає на сплати до пенсійного Фонду :
33,6 %, частка сплат по Податку на додану вартість – 21,10% , попнева
плата – 17,29% саме сплата даних податків та платежів має визначний
вплив на діяльність підприємства. У структурі заборгованості найбільша
частка припадає на сплату платежів за спеціальне використання лісових
ресурсів( попневу плату) – 41,4 % , податок на додану вартість – 16,2 %
, податок на прибуток – 14,6 %, сплати до Пенсійного фонду – 12%.

Отже , зробивши дослідження на базі одного підприємства можна
пересвідчитись у необхідність подальших пошуків шляхів удосконалення
податкової системи України, формування системи адекватної особливостям і
потребам розвитку української економіки, держави , суспільства.

Література:

1. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. (з
наступними

змінами і доповненнями).

2. Закон України „ Про податок на додану вартість” від 3.04.1997 р., №
168/ 97- ВР( з наступними змінами і доповненнями ).

3. Закон України „ Про оподаткування прибутку підприємств ” від
22.05.1997 р., № 283/ 97- ВР ( з наступними змінами і доповненнями ).

4. Закон України „ Про плату за землю” від 03.07.1992року., № 2536-12.

5. Закон України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що
спричинили втрату працездатності ” від 23.09.1999р., № 1105-14.

6. Закон України „ Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття „ від 02.03.2000р., № 1533-3.

7.Закон України „ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими
народженням та похованням” від 18.01.2001р., № 2240-3.

8.Закон України „ Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” від 26.06.1997р., № 400/ 97 ВР( з наступними змінами і
доповненнями).

9. Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань
загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 17. 01.
2002рік., № 2980-3.

10. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” від 16.07.1999р., № 996-14.

11. Закон України „Про податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин та механізмів” від 18.02.1997рік.

12. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість
затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 1.07.1997р.( з
наступними змінами і доповненнями).

13. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Затверджено
наказом ДПА України від 21.01.1998р., № 37( з наступними змінами і
доповненнями).

14. Порядок ведення книги обліку придбання товарів( робіт, послуг).
Затверджено наказом ДПА України від 08.10.1998р., № 37 ( з наступними
змінами і доповненнями)

15. Порядок ведення Книги обліку продажу товарів ( робіт, послуг)

Указ Президента від 07.08.1998р., № 857/98 „Про деякі зміни в
оподаткуванні”.

16. Бурлакова Л.В. „ Система налогообложения” ( отечественный и
зарубежный опыт) – М. 2003 рік.

17. Біла С. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформування
українського виробництва// Економіка України. – 2000. – № 10. С. 54- 61.

18. Бухгалтерский учет и налогообложение:. Справочник. – М.: Триада,
1995.

19. Василик О.Д. Державні фінанси Україні. – К.: Вища школа., 1997.- 383
с.

20. Голов С.Ф. „ Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами” –
приклади та коментарі. Практичний посібник.-К. Лібра. 2001р.-840стр.

21. Гега П.Т. „Основи податкового права”. – К. : Товариство „Знання”
КОО, 2003 рік . – 302 стр.

22. Должанський М.І.„Бухгалтерський облік в Україні” – Л. Львівський
23.Козак Ю.Г.„Міжнародне оподаткування”: Навч. Посібник. – К. : Центр
навчальної літератури” 2003. 550 стр.

24. Панкевич Л.В. „Бухгалтерський облік в бюджетних установах” .-
Львів: Аверс, 2002.- 316 стр.

банківський інститут НБУ, 2003. – 494 стр.

25. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. – Часть 2: – К., 1995.

26. Соколовська А. М. „ Податкова система держави : теорія і практика
становлення. – К.: Знання – Прес, 2004. 454 стр.

27. Соловков Ю.П. Митна служба України: ( становлення та перспективи )
\\ Фінанси України . – 2000. №. – С. 3-5

28. Ткаченко Н.М. „ Бухгалтерський та фінансовий облік на підприємстві”
:6-те видання – К.: Л.С.К, 2002.- 784с.

29. Тургенєв Н. И. Опыт теории налогов.- 3-е изд. М.: – 1994.- 176 .

30. Терещенко С.І. Податок на прибуток // Фінанси України. – 1997.- № 4.
– С. 103 – 107.

31.Шарманська В. М. „Первинна документація і регістри бухгалтерського
обліку” – Київ „ Знання – Прес, – 268с.”

32. Экономика : Обзор информационный. – К.: УкрНИИНТИ, 1991.

33. Федосов В.М. Податкова система України. –К. Либідь ,1994 рік. –
464с.

34. Фуков А.В. Розвиток податкової системи в Україні.- Л. 1999.- 356с.

35. Червінський Ю.М. Ринкові аспекти в сучасній економіці. – Л.
Освіта.2004. – 295с.

36. Черній О.П. Державне регулювання економіки. К. Знання.- 2000.- 315с.

37. Шпак О.С. Податкова політика підприємства. Х. 2003.- 196с.

38. Шилов К.В. Теорія податків. К.: Вища школа., 2002р. – 298с.

39. Юхнович Р. В. Економічні аспекти держави. Х.- Наука. 2004. – 350 с.

40. Якубовський І.А. Фінансова система держави. К.Знання.- 2002. – 315с.

41. Яськович О.П. Податкова система держави. Л. Прометей. 2004.- 325с.

42. Ярий В.Г. Державні податки в сучасних умовах. К.Просвіта. 2003. –
300 с.

Додатки.

Додаток № 1 Збір за використання радіочастотного ресурсу України

Платники Об’єкт оподаткування Ставка Термін сплати Вид звітності та
терміни її подання

Користувачі радіочастотного ресурсу України Факт користування
радіочастотним ресурсом України Визначає КМУ Протягом 30 календарних
днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку,
встановленого для подання податкової декларації, тобто протягом 50
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
місяця. Податкова декларація про збір за використання радіочастотного
ресурсу, подається щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного місяця.

Додаток № 2

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Платники Об’єкт оподаткування(показники для розрахунку) Ставка Термін
сплати Вид звітності та терміни її подання

Суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності,
включаючи їх об`єднання, філії, відділення та інші відокремлені
підрозділи, які не мають статусу юридичної особи; бюджетні, громадські й
інші підприємства, установи та організації; постійні представництва
нерезидентів, що одержують доходи в Україні; громадяни, які здійснюють
на території України і в межах її континентального шельфу і виняткової
економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище і розміщення відходів Для стаціонарних джерел
забруднення – об’єми забруднюючих речовин, що викидають в атмосферу або
скидають безпосередньо у водний об’єкт, а також об’єми відходів, що
розміщують у спеціально відведених для цього місцях або на об’єктах. Для
пересувних джерел забруднення – об’єми фактично використаних видів
пального, у результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини
Згідно з нормативами збору, які встановлює Кабінет Міністрів України
Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного
терміну подання розрахунку збору за забруднення навколишнього природного
середовища. Розрахунок – протягом 40 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового кварталу.

Додаток № 3 Комунальний податок

Платники Об’єкт оподаткування Ставка Термін сплати Вид звітності та
терміни її подання

Юридичні особи, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних
та сільськогосподарських підприємств Фонд оплати праці обчислений
виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Не більше 10%
річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян Затверджують місцеві органи
влади

Розрахунок сплати комунального податку протягом 40 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем податкового кварталу

Додаток № 4

Земельний податок

Платники Об’єкт оподаткування (показники для розрахунку) Ставка Термін
сплати Вид звітності і терміни її подання

1) громадяни чи юридичні особи, які володіють землею на правах приватної
власності, держава, яка володіє землями державної власності і реалізує
це право через органи державної влади. 2) суб’єкти підприємницької
діяльності, що користуються земельною ділянкою на умовах оренди
Земельна ділянка, що знаходиться у власності або в
користуванні

Сплачується щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного місяця До 1 лютого поточного року

Додаток № 5

Податок з власників транспортних засобів

Платники Об’єкт оподаткування ( показники для розрахунку) Ставка Термін
оплати Вид звітності та терміни її подання

Підприємства, установи і організації, іноземні юридичні особи, а також
громадяни України та особи без громадянства, які мають зареєстровані в
Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що є
об’єктом оподаткування. – Трактори(колісні), крім тих що на гусеничному
ходу; автомобілі – легкові та вантажні; автомобілі спеціального
призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів та
вантажів; мотоцикли та велосипеди з установленим двигуном крім тих, що
мають об’єм двигуна до 50 см*3; яхти та парусні судна і моторні човни і
катери. Зі 100см*3 об’єму циліндрів двигуна. За 1 кВт потужності
двигуна або за 100 см довжини. Фізичні особи – перед перереєстрацією,
або техоглядом щорічно або один раз на два роки, але не пізніше першого
півріччя року, в якому здійснюють техогляд. Юридичні особи –
щоквартально рівними частинами до 15-го числа місяця, що настає за
звітним кварталом. За придбані протягом року транспортні засоби податок
сплачується перед їх реєстрацією по кварталах, починаючи з кварталу в
якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок податку (
тільки для юридичних осіб): – щорічно протягом 60 календарних днів; – у
10-денний термін після реєстрації придбаного транспортного засобу.

Додаток № 6

Інформація про сплачені податки та обов’язкові платежі за 2001-2004роки.

Податки за 2001 рік.

Назва податку Заборгованість на початок року Нараховано за звітний
період Фактично сплачено Списана заборгованість Заборгованість на кінець
звітного періоду

Дт Кт

Дт Кт

Попнева плата – 28.4 98.9 102.6 – – 24.7

ПДВ – 6.4 173.8 163.8 – – 16.

Податок на прибуток – 24.3 59.3 74.5 – – 9.1

Плата за землю – 0.3 1.8 2.1 – – –

Плата за воду

Податок з власників транспортних засобів – – 22,9 17,2 – – 5,7

Збір за забруднення навколишнього середовища – 0,3 0,7 0,8 – – 0,2

Комунальний податок – 0,6 6,3 6,5 – – 0,4

Інші податки – – 0,7 0,7 – –

Подоходний податок з громадян – 2,3 80,9 80,7 – – 2,5

Збір до державного інноваційного фонду – 34,7 – – 34,7 – –

Пенсійний фонд – 8,9 242,6 243,0 – – 8,5

Фонд соціального страхування – – 20,8 22,4 – 1,6

Фонд соціального страхування на випадок безробіття – – 19,0 18,0 – –
1,0

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань – – 6,1 5,8 – – 0,3

Податки за 2002 рік.

Назва податку Заборгованість на початок року Нараховано за звітний
період Фактично сплачено Списана заборгованість Заборгованість на кінець
звітного періоду

Дт Кт

Дт Кт

Попнева плата – 24,7 207,5 180,5

51,7

ПДВ –

Податок на прибуток – 16,4 210,2 217,4

9,2

Плата за землю – – 2,3 60,2 46,7

22,6

Плата за воду – – – –

Податок з власників транспортних засобів – – – –

Збір за забруднення навколишнього середовища – – – –

Комунальний податок – 0,4 5,6 5,6

0,4

Інші податки – – – –

Подоходний податок з громадян – 2,5 134,9 141,5

4,1 89,6

Збір до державного інноваційного фонду –

Пенсійний фонд –

Фонд соціального страхування 1,6 – 33,3 34,3

2,6

Фонд соціального страхування на випадок безробіття – 1,0 26,3 27,8

0,5

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань – 0,3 11,2 11,6

0,1

Податки за 2003 рік.

Назва податку Заборгованість на початок року Нараховано за звітний
період Фактично сплачено Списана заборгованість Заборгованість на кінець
звітного періоду

Дт Кт

Дт Кт

Попнева плата – 51,7 275,1 264,4 – – 62,4

ПДВ – 9,2 272,8 248,8 – – 33,2

Податок на прибуток – 22,6 58,4 78,3 – – 2,7

Плата за землю – – 2,2 2,2 –

Плата за воду – – – – – – –

Податок з власників транспортних засобів – 5,5 20,5 20,9 – – 5,1

Збір за забруднення навколишнього середовища – 0,2 0,8 0,8 – – 0,2

Комунальний податок – 0,4 6,3 6,2 – – 0,5

Інші податки – – 0,1 0,1 – –

Подоходний податок з громадян 4,1 – 203,2 197,5 – – 1,6

Збір до державного інноваційного фонду – – – – – – –

4,1

– –

Пенсійний фонд – 10,4 436,7 426,9 – – 20,2

Фонд соціального страхування 2,6 – 47,5 44,4 – – 0,5

Фонд соціального страхування на випадок безробіття 0,5 – 31,6 30,8 – –
0,3

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань 0,1 – 17,3 17,0 – – 0,2

Податки за 2004 рік.

Назва податку Заборгованість на початок року Нараховано за звітний
період Фактично сплачено Списана заборгованість Заборгованість на кінець
звітного періоду

Дт Кт

Дт Кт

Попнева плата – 62,4 256,8 275,0

44,2

ПДВ – 33,2 366,9 360,6

39,5

Податок на прибуток – 2,7 42,3 44,3

39,5

Плата за землю – – 2,9 2,9

Плата за воду – – – –

Податок з власників транспортних засобів – 5,1 21,0 20,9

5,2

Збір за забруднення навколишнього середовища – 0,2 1,5 1,2

0,5

Комунальний податок – 0,5 6,7 6,7

0,5

Інші податки –

Подоходний податок з громадян – 1,6 196,4 194,7

3,3

Збір до державного інноваційного фонду –

Пенсійний фонд – 20,2 608,0 612,1

16,1

Фонд соціального страхування – 0,5 70,6 71,0

0,1

Фонд соціального страхування на випадок безробіття – 0,3 41,9 41,7

0,5

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань – 0,2 24,7 24,4

0,5

PAGE

PAGE 39

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020