.

Ділова кар’єра в менеджменті (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 11790
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

“Ділова кар’єра в менеджменті”

ПЛАН

Вступ

1. Поняття ділової кар’єри та її ознаки

2. Класифікація ділових кар’єр

3. Особливості ділової кар’єри в менеджменті

4. Поняття кар’єрної орієнтації в менеджменті

5. Основні стадії ділової кар’єри

6. Особливості управління кар’єрою в менеджменті

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальною перспективою професійного формування особистості менеджера, а
також його самореалізації є розвиток кар’єрних нахилів. Професійна
кар’єра спеціаліста об’єднує його успіхи на роботі з етапами
особистісного розвитку, включаючи всі сфери життя.

У вітчизняній науці донедавна поняття “кар’єра” практично не
використовувалося і мало досліджувалося. Частіше для позначення
пов’язаних з ним явищ уживалися такі терміни, як професійний життєвий
шлях, професійна діяльність, професійне самовизначення.

В науці донедавна поняття “кар’єра” практично не використовувалося і
мало досліджувалося. Частіше для позначення пов’язаних з ним явищ
уживалися такі терміни, як професійний життєвий шлях, професійна
діяльність, професійне самовизначення.

Кар’єра (італ. carriera – дія, життєвий шлях, поприще. від лат. carrus –
віз, візок) – швидке й успішне просування по службовій, суспільній,
науковій та іншій діяльності, досягнення популярності, вигоди; рід
діяльності.

Кар’єра – це професійний шлях до успіху по службових східцях, до
престижного соціального статусу і положення у суспільстві. У словнику
С.Ожегова це слово характеризується таким чином: рід занять, діяльності;
шлях до успіхів, видного положення у суспільстві, на службовому поприщі,
а також саме досягнення такого положення.

У соціальній психології та психології професійної діяльності поняття
“кар’єра” розглядається як соціальна динаміка розвитку особистості та її
поведінкових проявів, що пов’язані з досвідом та активністю у сфері
праці протягом людського життя.

Науковому осмисленню теми дослідження особливо сприяли теоретичні ідеї
сучасних вчених, присвячені соціальним, правовим, організаційним і
духовно-моральним проблемам (Г.Атаманчук, Д.Бахрах, В.Граждан,
В.Карпичев та ін.).

Кар’єрні процеси менеджерів стали предметом досліджень А.Єгоршина,
А.Лобанова, А.Турчинова. Суттєвий внесок у висвітлення психологічних
аспектів кар’єри зробили О.Бодальов, О.Деркач, А.Гусєва, Є.Могильовкін,
Є.Моллі. Помітним явищем у вивченні кар’єри стали наукові праці
В.Романова У них розкриваються концептуальні основи кар’єри і кар’єрної
стратегії; аналізується стан і стратегічні орієнтири кар’єрного розвитку
на державній службі; досліджуються проблеми регулювання кар’єри
державних службовців; узагальнюється стратегія і тактика самоврядування
кар’єрою.

Незважаючи на наявність наукової літератури з важливих загальних проблем
управління персоналом, усе ж варто вказати і на те, що праці, в яких
спеціально аналізується проблема службової кар’єри як фактора
професійного розвитку менеджерів, поки що малочисленні, і вони не зовсім
задовольняють запити психологічної практики.

В даній роботі планую розглянути такі питання як поняття ділової кар’єри
та її ознаки, класифікації та особливості ділової кар’єри в менеджменті,
поняття кар’єрної орієнтації, стадії ділової кар’єри та особливості
управління кар’єрою в менеджменті.

Під час виконання курсової роботи були використані різноманітні
літературні джерела та загальнонаукові методи дослідження (аналіз,
літературний метод, синтез, метод узагальнення).

Гадаю, що написання даної курсової роботи буде сприяти кращому розумінню
ділової кар’єри в менеджменті.

1. Поняття ділової кар’єри та її ознаки

Кар’єра (італ. carriera – дія, життєвий шлях, поприще. від лат. carrus –
віз, візок) – швидке й успішне просування по службовій, суспільній,
науковій та іншій діяльності, досягнення популярності, вигоди; рід
діяльності [10, с. 314].

Кар’єра (від франц. carriete) – це професійний шлях до успіху по
службових східцях, до престижного соціального статусу і положення у
суспільстві. У словнику С.Ожегова це слово характеризується таким чином:
рід занять, діяльності; шлях до успіхів, видного положення у
суспільстві, на службовому поприщі, а також саме досягнення такого
положення [6, c.247].

У соціальній психології та психології професійної діяльності поняття
“кар’єра” розглядається як соціальна динаміка розвитку особистості та її
поведінкових проявів, що пов’язані з досвідом та активністю у сфері
праці протягом людського життя [12; 9].

Критеріями вдалої кар’єри є задоволення життєвою ситуацією (суб’єктивний
критерій) і соціальний успіх (об’єктивний критерій). Об’єктивна сторона
кар’єри – це послідовність професійних позицій, які займає індивідуум, а
суб’єктивна – це те, як людина сприймає власну кар’єру, який спосіб її
професійного життя і власної ролі у соціумі.

Найважливішою детермінантою професійної кар’єри людини є її уявлення про
свою особистість – так звана професійна “Я-концепція”, яку кожна людина
втілює у багатоаспектних кар’єрних вирішеннях. Професійні переваги і тип
кар’єри є досить значущими в дослідженні професійної конкурентоздатності
спеціаліста.

Для менеджера характерними є певна особистісна концепція, побудження,
мотиви і цінності, які мають важливе значення у пріоритетних виборах
кар’єрних орієнтацій. Минулий життєвий досвід особистості формує певну
систему ціннісних орієнтацій, соціальних установок по відношенню до
кар’єри і роботи взагалі. Тому у професійному плані суб’єкт діяльності
розглядається і описується через систему його диспозицій, ціннісних
орієнтацій, соціальних установок, інтересів і соціально обумовлених
пробуджень до діяльності. В американській соціальній психології цьому
поняттю відповідають такі поняття, як “кар’єрні орієнтації” чи “якоря
кар’єри”.

Кар’єрні орієнтації виникають у процесі соціалізації у результаті
накопичення досвіду розвитку кар’єри, вони стійкі і можуть залишатися
стабільними протягом довгого часу. Кар’єра у системі конкурентоздатності
спеціаліста являє собою складний об’єкт наукового аналізу, який
відноситься до комплексних, міждисциплінних категорій і вимагає
використання різних підходів, особливо соціально-психологічного.
Багатогранність теми дослідження вимагає перш за все аналізу концепцій
вітчизняних та зарубіжних учених з проблем психологічної соціалізації та
креативної самоактуалізації менеджерів, їх зацікавленості у кар’єрному
рості.

Теорія соціалізації особистості висвітлюється в працях Т.Парсонса,
Ж.Піаже, Н.Смелзера та інших. Досить інтенсивно проводяться дослідження
у визначенні сутності даного процесу, джерел та рухомих сил
психологічної соціалізації у професійній кар’єрі менеджера. Розробка
даної теми пов’язана зі вченими С.Бєлічевою, Ф.Зіятдиновлою, І.Коном,
В.Лавриненко, В.Ядовим та іншими.

Вивчення праць зазначених авторів показало, що в теорії соціалізації
існує ще багато недосліджених проблем. Це відноситься також і до
виявлення механізмів професійної здатності відносно кар’єри менеджера.
Питання професійного розвитку менеджерів розглядаються в публікаціях
психологів та соціологів А.Двініна, Н.Дряхлова, Р.Кричевського,
А.Кравченко, В.Мальцева, А.Макарової, А.Пригожина, Р.Ривкіної,
М.Удальцової та інших. У цих працях аналізуються особливості
стратифікації різних рівнів менеджерів і структури соціуму, їх соціальні
інтереси у сфері кар’єри та формування сучасної еліти менеджерів різних
рівнів економічних структур.

Соціологічний та психологічний підходи до вивчення проблеми дозволяють
розглядати діяльність менеджерів як систему відношень, а також як
соціальний процес, у якому в ході наукового пізнання виявляються певні
закономірності й тенденції його розвитку, фактори, які сприяють, а іноді
і перешкоджають конструктивному розвитку їх кар’єрного процесу.

Соціологічний аналіз дозволяє показати, що кар’єрний процес випробовує
вплив гальмуючих його сил, які в кількісному і якісному відношеннях
надзвичайно різноманітні та різновекторні. Соціологічний підхід орієнтує
на визнання цілісності, унікальності природно-соціальної та
культурно-професіональної індивідуальності менеджера, дає можливість
розглядати його навчання, розвиток і діяльність як єдиний процес
професійної соціалізації, яка дозволяє успішно реалізувати службову
кар’єру.

Індивідуальна кар’єра – це сходини трудового життя людини та її ділової
активності, метод її самоврядування, послідовність розвитку поглядів,
стилю поведінки і досвіду роботи.

Професійна кар’єра – це усвідомлено обраний шлях просування без зміни
своєї професії, шлях до професійної вершини кар’єри, професійної
самодостатності і утвердження себе в суспільстві [2, c.10].

Викликає інтерес те переконливе твердження, що у процесі кар’єри людина
професійно розвивається.

У науковій психологічній літературі поняття “кар’єра” трактується як: 1)
вид професійної діяльності на окремих етапах трудового шляху людини; 2)
професійний ріст і накопичення майстерності, професійних занять і
активної життєвої позиції протягом робочого життя людини; 3) види
діяльності, поєднані зі способом життя, які реалізують життєві цілі; 4)
як професійний досвід конкретної людини, що стосується не тільки
професії; 5) праця, робота, служба; посада; професія-покликання з
включенням як службової, так і неслужбової діяльності, яка свідомо
підкоряється досягненню певної мети. Поряд з цими властивими якостями
кар’єри, виділяються і такі її види: прогресивний (розвиток по
висхідній); регресивний (розвиток зі спадами і нисхідним рухом);
лінійний (безперервний, послідовний процес розвитку кар’єри); нелінійний
(наявність стрибків, перерв та проривів); спіралеподібний (схожі процеси
кар’єрних ротацій здійснюються на різних ієрархаїчних рівнях);
стогнаційний (застій, коли тривалий час немає змін ні в посаді, ні в
зарплаті).

Слід замітити, що кар’єра – це не завжди влада, багатство чи просування
по службі, але це завжди успіх, це завжди ріст: творчий, професійний,
службовий чи просто економічний – у вигляді підвищення заробітної плати
[2, c.3]. На думку деяких дослідників, кар’єра – це своєрідний турнір,
пов’язаний з успіхами і невдачами, які можуть серйозно вплинути на
подальший хід кар’єрного росту менеджера. Інакше кажучи, чим довше
людина знаходиться на першому щаблі кар’єрних сходів, тим менше у неї
можливостей для прогресу.

Традиційно під кар’єрою розумілося просування по службових сходинах
певної організації. Зазвичай, людина, обравши професію, намагалася
знайти організацію, у якій її праця могла б бути цілком затребувана.
Організація ж зі свого боку надавала їй можливість кар’єрного росту.
Вибравши одне одного, організація і людина укладали “психологічний”
контракт, що припускав гарантію зайнятості й можливість професійного та
кар’єрного росту з боку організації, а з боку співробітника –
обов’язковий прояв відданості організації.

2. Класифікація ділових кар’єр

Гендерні дослідження наочно продемонстрували статеві відмінності
інтересів, устремлінь, професійних виборів і типів кар’єр, кар’єрних
досягнень, поведінки на роботі, поєднання ролей професійних з іншими
життєвими ролями. У цьому напрямку американський дослідник Д.Сьюпер
запропонував одну з перших психологічних класифікацій кар’єр. У ній
виділені чоловічі і жіночі типи кар’єр у залежності від чергування
професійних проб і періодів стабільної роботи.

Чоловічі: 1) стабільна, коли суб’єкт відразу після навчання займається
професійною діяльністю і незмінно слідує обраному шляху; 2) звичайна,
коли після навчання відбувається серія професійних проб, які
закінчуються стабільною службою; 3) нестабільна, з чергуванням
професійних проб і періодів стабільної роботи; 4) кар’єра з множиною
проб, коли людина часто змінює вид зайнятості, не маючи стабільної
роботи.

Жіночі – 1) кар’єра домогосподарки; 2) звична кар’єра, коли освічені
жінки, вийшовши заміж, припиняють працювати і стають домогосподарками;
3) стабільна робоча кар”єра, коли здобута освіта допомагає знайти
роботу, що стає справою життя; 4) дволінійна кар’єра, коли кар’єра
домогосподарки узгоджується зі стабільною робочою кар’єрою; 5)
переривчаста кар’єра – робота до одруження, потім перерва (народження та
виховання дітей), повернення на роботу; 6) нестабільна кар’єра –
чергування періодів роботи після одруження поряд з поверненням до
кар’єри домогосподарки; 7) кар’єра з множинними пробами – послідовність
непов’язаних видів праці без стабілізації у якій-небудь професійній
галузі [12, c.356].

Дослідником А.Єгоршиним виділено чотири види типових кар’єр, а саме:

а)”роздоріжжя” – характерні для молодих спеціалістів, яким необхідно
зробити вибір між гарантією місця роботи і особистою свободою. Це вибір
смислу роботи, життєвого кредо, напрямку дійств.

б) “змія” – поєднання кар’єри спеціаліста у своїй справі і лінійного
керівника, причому потенційно висококваліфіковані професіонали не
затримуються на одній посаді більше 2-3 років;

в) “драбина” – кожну посаду на шляху просування працівник займає
приблизно однаковий час;

г) “трамплін” – стрибок у пенсійний стан і консультаційну діяльність;
послідовне проходження сходини тут необов’язкове[2, c.125]

Аналіз наукових праць дозволив стверджувати про існування трьох
напрямків кар’єри, до яких відносяться: 1) професійний – включає
навчання, професійний ріст, підвищення кваліфікації працівника; 2)
внутріорганізаційний – реалізується всередині організації і має два
види: вертикальний і горизонтальний. Тут також існує особливе просування
– доцентрове – рух до верхівки влади; 3) організаційний – просування
реалізується шляхом зміни місця роботи, переходом до іншої організації.
Характерний для умов економічної кризи.

Сучасний стан розуміння професійної кар’єри має свої особливості. В
останні роки радикально змінилися уявлення про кар’єру. Тепер це поняття
дозволяє людині осмислювати свій професійний розвиток, оцінюючи свій
професійний досвід, використовувати його резерви для реалістичного
розуміння власних можливостей.

У дослідженні С.Орнстейна і Л.Ізабелли зазначено, що звичні уявлення про
кар’єру розвиваються в аспекті інтересів не стільки організіції, скільки
її співробітників. Велике значення тут має суб’єктивність розуміння ними
ресурсів кар’єрного росту [13, c.664].

Уявлення про кар’єру раніше визначалося стабільністю положення на ринку
і структурою організації, уклад якої припускав можливість просування
співробітників багаторівневими службовими сходами. Визначений рівень мав
відповідати певному віку співробітника.

3. Особливості ділової кар’єри в менеджменті

За останні роки у зв’язку з радикально зміненим становищем на ринку
праці змінилися і можливості досягнення кар’єри та уявлення про неї.
Якщо раніше умови кар’єри диктувалися внутрішнім ринком праці і
припускали повну довгострокову, гарантовану зайнятість, регулярність і
передбачуваність просування, відданість професії та організації, то
тепер умови визначає ринок зовнішній.

Стало характерним укладання тимчасових контрактів, неповна зайнятість,
часткові зміни в кар’єрі, зайнятість у декількох сферах діяльності й у
декількох організаціях, непередбачуваність трудових переміщень,
самоуправління кар’єрою. Останнім часом украй змінилися обставини у
сфері професійноі зайнятості. Якщо раніше вона відрізнялася
стабільністю, гарантованістю, довготривалістю, то тепер їй притаманні
тимчасовий характер контрактів, відсутність стабільних гарантій,
непередбачуваність, самоконтроль і самостійне управління своєю кар’єрою.

Важливо зрозуміти, які фактори та яким чином упливають на кар’єрні
установки й наміри менеджера. Це корисно для нього і як співробітника
певної організації, і як особистості, що розвивається. Тим більше, це
важливо і для самої організації, зацікавленої у плануванні ефективної
стратегії управління кар’єрою і професійним розвитком своїх
співробітників. Іншими словами, необхідна регуляція відносин організації
і співробітників з метою задоволення інтересів усіх учасників ділових
відносин.

В умовах сучасного менеджменту персоналу і реальної дійсності
організацій необхідна системна кар’єра. На підприємствах і державних
службах відсутня так звана підсистема управління кар’єрою. Немає
відповідної методичної бази, а також загальноприйнятих понять про
кар’єру. Все це вимагає наукових психологічних розробок як в плані
теорії, так і в сфері практичного застосування знань [7, c.19].

З кар’єрою пов’язані будь-які переміщення персоналу. Не всі з них можна
запланувати (наприклад, при наявності ситуаційно обумовлених чинників).
Уявлення ж про кар’єру постійно зазнають змін, дозволяючи окремим людям
осмислювати свій професійний розвиток, порівнюючи власний теперішній і
минулий досвід, реально оцінювати свої можливості у майбутньому. Тепер
“психологічний контакт” може переглядатися у зв’язку зі зміною обставин
з тієї чи іншої сторони, наприклад, при переході на іншу стадію
професійного розвитку. Отже, кар’єру тепер можна розглядати як постійний
і послідовний перегляд “психологічних контрактів”. Саме тому вивчення
розвитку кар’єри означає вивчення індивіда, що розвивається у постійно
змінних і складних умовах середовища, під впливом соціальної ситуації.

В організаційній психології пропонуються такі спеціальні принципи
кар’єри: 1) безперервність кар’єрного просування з допомогою розвитку
потенціалу особистості; 2) кар’єрне просування колективом чи професійною
групою; 3) співрозмірність швидкості просування по кар’єрних сходинах з
визнанням менеджера з боку співробітників; 4)неупередженість оцінки
менеджера і досягнутих позицій його професійної майстерності;
5)мобільність, раціональність, здатність до авантюризму, ризику,
самоактуалізації, особистісного росту і творчості у професійній
діяльності.

У психології описані дві моделі кар’єрної поведінки особистості:
адаптація і розвиток. При моделі розвитку профісійна поведінка свідомо
перетворюється особистістю, що позитивно впливає і на саму особистість,
і на її професійну діяльність, яка стає однією з пробуджуваних сил
розвитку менеджера. Адаптивна ж модель характеризується тим, що
особистість постійно репродукує засвоєні професійні дії і спрямовує свої
прагнення до відповідних зовнішних вимог. У такому випадку або
відбувається розвиток особистості за межами професійних інтересів, або
актуалізуються захисні механізми, що можуть призвести до психосоматичних
і невротичних розладів.

З професійною поведінкою тісно пов’язане таке поняття, як задоволеність
кар’єрою. Існує низка факторів, які сприяють її прояву. Серед них є
такі: 1) ступінь запиту професійних навичок і знань менеджера; 2)
ступінь відповідності планів організації і самого співробітника відносно
його професійного росту та майстерності; 3) ступінь упевненості
співробітника у своєму майбутньому кар’єрному просуванні, розвитку
потенційних креативних здібностей у професійній діяльності; 4)
задоволеність співробітника оплатою своєї праці; 5) задоволеність
співробітника оцінкою своєї праці при висуванні на інші посади.

Відзначено, що найбільш важливим для задоволення своєю кар’єрою є
останній з вище перерахованих факторів чи так звана “процедурна”
справедливість.

Гендерні дослідження наочно продемонстрували статеві розходження
інтересів, прагнень, професійних виборів і типів кар’єр, кар’єрних
досягнень, поведінки на роботі, поєднання ролей професійних з іншими
життєвими ролями [1, c. 56].

4. Поняття кар’єрної орієнтації в менеджменті

Аналіз досліджень щодо трактування поняття кар’єри та різних її видів,
напрямів і принципів, а також факторів прояву дозволяє нам спинитися і
на характеристиці поняття “кар’єрна орієнтація” та розглянути роль
самоактуалізації у розвитку кар’єрних орієнтацій особистості. Дане
поняття взяте з американської соціальної психології. Воно входить у
систему ціннісних орієнтацій індивіда, формується його минулим життєвим
досвідом і позначає блок його соціальних настанов стосовно кар’єри і
праці взагалі.

Найважливішою детермінантою професійного шляху людини є її уявлення про
себе, про свою особистість – тобто так звана професійна “Я -концепція”,
яку кожна людина втілює в серію кар’єрних рішень. Однією з ознак
розвитку особистості у плані професійної діяльності, якою ці сподівання
і потреби визначаються, є так звана кар’єрна орієнтація. Кар’єрні
орієнтації виникають у процесі соціалізації індивіда на основі навчання
в початковий період розвитку кар’єри. Вони достатньо стійкі і можуть
залишатися стабільними протягом тривалого часу. Ці орієнтації
визначаються особистісною концепцією, талантами, спонуканнями, мотивами
і цінностями. Ними кєрується людина, обираючи кар’єру. Кар’єрні
орієнтації особистості – це вимоги індивіда, які він висуває до себе як
до професіонала і до обраної ним професійної діяльності.

Критерії кар’єрних орієнтацій особистості багато в чому визначаються
інтересами і нахилами особистості до того чи іншого типу професійної
діяльності. Урахування цих факторів, значно збільшує ймовірність вибору
індивідуумом тієї кар’єри, яка буде приносити йому нейбільше моральне
задоволення і дозволить максимально реалізувати свій особистісний
потенціал.

У науковій літературі виділено декілька типів кар’єрних орієнтацій.

1. Професійна компетентність – орієнтація пов’язана з наявністю талантів
і здібностей у певній сфері діяльності. Вона визначає прагнення людини
стати майстром своєї справи, домогтися успішності у професійній сфері,
здобути визнання своїх талантів.

2. Менеджмент – орієнтація особистості на інтеграцію зусиль інших людей,
на управління різними сторонами діяльності виробництва.

3. Автономія (незалежність) – орієнтація з яскраво вираженою потребою
все робити по-своєму, звільнитися від організаційних правил, приписів
обмежень.

4. Стабільність – орієнтація, обумовлена потребою в безпеці,
стабільності, передбачуваності майбутніх подій. Розрізняють два типи
стабільності – стабільність місця роботи (гарантований термін служби,
гарантована зарплата, велика пенсія), стабільність місця проживання
(відмова від підвищення, пов’язаного з ризиком і тимчасовими
незручностями).

5. Служіння – орієнтація, спрямована на реалізацію головних цінностей
життя таких, як, наприклад, робота з людьми, служіння людству, допомога
людям, бажання зробити світ кращим,

6. Виклик – орієнтація, пов’язана з такими цінностями, як конкуренція,
перемога над іншими, подолання перешкод, вирішення важких завдань.

7. Інтеграція стилів життя – орієнтація на інтеграцію різних сторін
способу життя. Прагнення до того, щоб все було збалансовано – і сім’я, і
кар’єра, і саморозвиток.

8. Підприємництво – орієнтація пов’язана з прагненням людини створювати
нове, долати перешкоди, з готовністю до ризику.

те, що у чоловіків більше виражена спрямованість на менеджмент, на
підприємництво і змагання (виклик), а у жінок – на професійну
компетентність, автономію, стабільність, служіння та інтеграцію стилів
життя [3, c. 316].

Існує низка факторів, що впливають на розвиток того чи іншого типу
кар’єрної орієнтації. Це психологічний тип особистості, пізнавальні
інтереси, нахили, професійна спрямованість, професійна мотивація. Кожна
людина має набір особистісних характеристик, концепцію, мотиви,
цінності, які визначають вибір кар’єри. У серії кар’єрних решень людини
втілюється її професійна “Я-концепція”. Часто відбувається не
усвідомлена реалізація людиною своїх кар’єрних орієнтацій.

Кар’єрна орієнтація допомагає людині реалізувати себе чи
самоактуалізуватися у професійному плані. Це стає можливим, якщо
професія обирається відповідно до власних інтересів і здібностей.У
протилежному випадку, коли професійний вибір визначається випадковим
фактором чи умовами ситуації (близкість роботи до місця проживання, мода
на дану професію, можливість отримати місце по знайомству тощо), людині
важко реалізувати власний професійний потенціал.

Професійне самовизначення і професійна самоактуалізація індивіда є
тривалий процес розвитку його ставлення до своєї майбутньої професії та
до самого себе як професіонала. Успіх тут визначається активністю самого
суб’єкта професійної діяльності на шляху його особистісного розвитку.
Він сам обирає професію, сам проходить період професійного навчання, сам
активно будує власну професійну кар’єру і реалізує власний особистісний
та інтелектуальний потенціал [9, c. 30]. Обидва плани розвитку
здійснюються впродовж усього професійного і життевого шляху людини.

Професійна самоактуалізація є процес пошуку себе в професії, становлення
своєї професійної ролі, професійного образу “Я” особистості, куди
входять і професійний імідж, і індивідуальний стиль професійної
діяльності. Для актуалізації в професійному плані важливе значення має
визначення особистістю своїх професійних перспектив і цілей, досягнення
їх, покладання нових цілей. Інакше кажучи, необхідне постійне прагнення
особистості до розкриття і реалізації свого природного творчого
потенціалу. Таке активне самовизначення містить процеси особистісного
розвитку, що характеризуються як самопізнання, самооцінювання і
саморозвиток. Тобто, для активного професійного самовизначення необхідно
усвідомлювати особливості своєї особистості, враховувати ступінь
відповідності цих особливостей вимогам обраної професійної діяльності і
цілеспрямовано розвивати у собі необхідні для професійної діяльності
якості за наявності відповідних задатків.

Суттєвим, на наш погляд, є питання механізмів і динаміки розвитку
професійної кар’єри у структурі конкурентоздатності спеціаліста. У цьому
напрямку досить важливим із факторів розвитку кар’єри у структурі
конкурентоздатності спеціаліста є професійна мотивація, дослідженню якої
присвячені психологічні теорії особистості.

Розробки у теорії мотивації експериментальним дослідженням дозволили
встановити наявність зв’язку між потребами, мотивами, емоціями, з одного
боку, і постановкою цілей, саморегуляцією – з іншого. Наприклад, модель
трудової поведінки Рубікон Хекхаузена і П.Голлвіцера. Вона поєднує
мотивацію і волю, припускаючи нерозривність процесів вибору, реалізації
наміру і прояву волі та мотивації при оцінці цілеспрямованої дії. Такий
підхід може істотно вплинути на точність прогнозування задоволення
людини працею чи результатами виконання роботи [13, c. 782].

5. Основні стадії ділової кар’єри

Дослідження в галузі кар’єри дозволяють диференціювати кар’єру на три
основні стадії: ранню, середню і зрілу.

Рання стадія кар’єри виражається у тому, що основні завдання працівника
полягають у з’ясуванні рівня своїх професійних здібностей, вимог
організації та перспектив. Для людини важливо проявити у роботі свій
професіоналізм, майстерність, рівень кар’єрного росту і стати фахівцем.

Середня: людина прагне працювати самостійно, стати більш помітною,
трудитися ефективно, самоактуалізуватися максимально в інтересах
організації.

Зріла : проявляється у креативній самоактуалізації, особистісно-творчій
зрілості; спостерігається прагнення досягнути максимального результату і
вдосконалити свій досвід та майстерність. Виникає необхідність працювати
більш ефективно, йти на ризик, розвиваючи свій творчий потенціонал, для
збереження свого запиту на ринку праці і професійної
конкурентоздатності.

Розглянемо динаміку розвитку професійної кар’єри.

У залежності від поставлених перед людиною завдань розрізняються фази,
етапи чи стадії кар’єроорієнтованого розвитку особистості.

1-а стадія – стадія розвитку фантазії та відкриттів (від народження до
21 року). Людина виконує ролі школяра, студента, учня на виробництві.
Завдання цієї стадії зводяться до виявлення даним індивідом своїх
інтересів і потреб, до перетворення фантазій у реальні уявлення про
професію, набуття знань і вмінь.

2-а стадія – стадія вступу в трудове життя (16-25 років). Прийнята роль
– кандидат на роботу. Завдання: ознайомитися з ринком праці, знайти
компроміс між особистісними уявленнями про роботу і думкою роботодавця,
вибрати і отримати перше робоче місце.

3-я стадія – стадія основного курсу навчання (16-25 років). Роль учня.
Завдання стадії: подолати перший шок від дійсності, по можливості
скоріше стати повноцінним і адекватно сприймаючим членом організації.

4-а стадія – стадія початку кар’єрного шляху (17-30 років) Роль нового
повноцінного члена організації. Завдання: вирішити, чи відповідає обрана
професія і організація його (нового фахівця) запитам, накопичувати
досвід як базу для кар’єрного росту.

5-а стадія – стадія початку середнього етапу кар’єри (старше 25 років).
Роль повноцінного члена організації. Завдання: вибрати спеціалізацію,
взяти на себе відповідальність, продовжувати навчання і підвищувати свою
кваліфікацію, розвиваючи плани подальшого кар’єрного шляху.

6-а стадія – стадія кризи на середньому етапі кар’єри(35-45 років).
Повноцінний член організації, Його завдання: навчитися адекватно
реагувати на розбіжність своїх надій з досягнутими результатами.
Визначити роль професійної діяльності у своєму житті. Узяти на себе
функції наставника.

7-а стадія – стадія кінця кар’єри співробітника, що не виконував функцію
керівника. Діяльність за штабною чи лінійною схемою. Завдання:
усвідомити свою функцію наставника, розширювати інтереси й уміння на
базі власного досвіду.

8-а стадія – стадія кінця кар’єри співробітника, що виконував функцію
керівника. Роль керівника фірми чи члена правління. Завдання:
використати свої уміння і здібності на благо організації, розвивати
здібності перспективних співробітників.

9-а стадія – стадія поступового припинення діяльності. Завдання:
навчитися розуміти, що вплив і відповідальність зменшуються, знайти собі
нову роль, характерну для ситуації зниження компетентності і мотивації,
навчитися жити, не повністю присвячуючи себе роботі.

10-а стадія – стадія виходу на пенсію. Завдання: усвідомити відносність
своєї ролі, незважаючи на її значущість [13, c. 670].

Кар’єрні досягнення людини багато в чому залежать від рівня його
особистісного професійного розвитку. Тут мають значення такі аспекти,
як: 1) кваліфікація – рівень підготовленості до якогось виду праці; 2)
мотивація – і як елемент здійснюючого керівником переконання і
керівництва до дії, і як самомотивація, яка безпосередньо пов’язана з
головними цінностями людини і не завжди стосується реалій підприємства;
3) соціалізація – стосується в першу чергу неформальної культури даного
підприємства (неписані правила і ритуали), що може стати перешкодою для
розвитку особистості. Існує ризик отримати негативну оцінку з боку
керівництва чи колег за прояв ініціативи, яка може становити загрозу
становищу представників організації; 4) реалізація – безпосередньо
пов’язана з аспектом соціалізації. Задуми, що передбачають переміни, не
зустрічають належної підтримки. Таким чином, підприємство визначає межі
дії своїх співробітників і створює проблеми для їхнього кар’єрного
росту.

6. Особливості управління кар’єрою в менеджменті

Існує таке поняття, як управління кар’єрою. Згідно з Е.Мейо, це процес,
завдяки якому кар’єра окремих співробітників планується з метою
задоволення комерційних інтересів організації, а також переваг та
інтересів кожного окремого співробітника. В управління кар’єрою Е.Мейо
включає: а) процеси планування індивідуальної кар’єри (професійні
консультації, робочі групи щодо планування кар’єрного розвитку, плани
саморозвитку співробітника, виявлення кар’єрного ресурсу); б) процеси
спільного планування кар’єри (аналіз оцінок і рівня розвитку, центри
оцінки потенціалу, центри розвитку, спільне планування кар’єри); в)
організаційні процеси (процес призначення, системи кар’єра/ступінь,
планування наступності, безперервності кар’єри, реклама шляхів можливого
розвитку, планування потреби у робочій силі, спеціальні схеми швидкого
просування для перспективних співробітників).

Процеси управління кар’єрою сприяють підвищенню конкурентоздатності
співробітників і викликають необхідність спільного навчання керівництва
і співробітників справлятися зі змінами, які вони тягнуть за собою.
Успішність цих процесів багато в чому залежить і від організаційної
культури: все керівництво компанії поділяє з підлеглими висхідні
принципи і ціннісні пріоритети [13, c. 672].

Одним із факторів розвитку кар’єри є трудова мотивація. Її вивчають
теорії, орієнтовані на зміст, і теорії, орієнтовані на процес. Перша
група теорій вивчає як базові людські потреби і мотиви, так і мотиви
більш високого порядку, наявність і розвиток яких, за А.Маслоу,
передбачає самоактуалізацію особистості. Процесуальні ж теорії чи теорії
мотивації досягнення вивчають процес вибору лінії поведінки, пов’язаної
зі сподіваннями індивідуума, і суб’єктивну оцінку наслідків своїх дій на
робочому місці. Недостатньо вивчений механізм впливу певних потреб і
мотивів на формування визначеної поведінки. Однак, слід відзначити, що
дослідним шляхом установлена наявність зв’язку між потребами, мотивами,
емоціями, з одного боку і постановкою цілі саморегуляцією трудової
поведінки – з іншого.

Не менш важливим фактором кар’єроорієнтованого розвитку особистості є
така ознака, як задоволення роботою. Іріс і Баррет провели дослідження
двох груп техніків. Одну групу склали робітники, що мали задоволення від
роботи, іншу – роботою не задоволені. Усі досліджувані заповнювали той
самий тест, у якому їх просили оцінити важливість виконуваної ними
роботи і відповісти на запитання, що стосуються задоволення роботою та
життям узагалі. Дослідження встановили, що саме задоволення роботою є
необхідною складовою загального задоволення життям, а не навпаки. Ця
закономірність найбільш чітко прослідковувалася у робітників, що вважали
свою працю надзвичайно важливою [4, c.531].

Людину можуть задовольняти одні аспекти її роботи і не задовольняти
інші. Це може стосуватися, наприклад, умов праці. Фактором же, що
визначає ступінь задоволення роботою, згідно з дослідженням Лоулера, є
сподівання і потреби людини на шляху свого особистісного розвитку.
Позитивні тенденції кар’єроорієнтованого розвитку особистості підвищують
самооцінку, рівень мотивації індивіда і його відданість справі. Однією
зі складових життєвого розвитку особистості є її професійний розвиток.
Те, що раніше визначалося як професійний життєвий шлях, професійне
самовизначення, професійна діяльність, тепер означає поняття професійної
кар’єри особистості. Умови зростаючої конкуренції сучасного ринку праці
підвищують роль індивідуального планування кар’єри. Простежується тонка
межа між розвитком конкретної особистості як професіонала і соцальними
інтересами.

Найважчий період становлення професійної конкурентоздатності є ранній
період особистісної зрілості. У період ранньої професійної зрілості, що
пов’язаний з періодом особистісної зрілості, відбувається становлення
професійної конкурентоздатності менеджера. Можна виділити традиційні
рівні професійної зрілості: ранній – пов’язаний з вибором професії
менеджера; середній – пов’язаний з професійною кар’єрою і формуванням
професійної конкурентоздатності мегнеджера; пізній рівень
характеризується вищими досягненнями, творчою зрілістю менеджера. У
професійному сценарії всіх типів і рівнів професійної
конкурентоздатності відбувається не тільки успіх у кар’єрному рості, але
й особистісні кризи, що пов’язані з пониженням рівня конкурентоздатності
менеджера.

У середині життя часто відбувається процес самоаналізу, пов’язаний з
переоцінкою професійного вибору і просування вперед, який може привести
людину до зміни напрямку своєї кар’єри. Причиною може послужити
невдоволення результатами чи характером своєї професійної діяльності, що
можуть викликати певні особистісні переживання, пов’язані з кризою
даного віку. Левінсоном виявлено можливі зміни цінностей і цілей після
сорока років. Він пояснює це “поверненням мрії” [5, c. 812].На думку
багатьох дослідників у даній галузі, дорослим особистостям легше
пережити цей період при систематичній самооцінці власних здібностей та
якості здійснюваного професійного становища.

Слід зазначити, що процес переоцінювання життєвого укладу, включаючи
роботу, більш властивий людям саме середнього віку, оскільки у старшому
віці люди або на пенсії, або характер трудової діяльності їх влаштовує,
їм складніше змінювати свій спосіб життя. Люди ж молодого віку ще
недостатньо визначились зі своїм професійним вибором, у них ще мало
досвіду, щоб його переоцінювати.

Проблеми кризового періоду повязані не тільки з професійними кар’єрними
орієнтаціями, але й родинними проблемами менеджерів. Учені Хейвігхерст,
Еріксон і Пек, описуючи хід розвитку особистості, визначили завдання для
середнього віку.

Однією з нагальних потреб є необхідність одночасного пристосування “до
зрослої відповідальності за старіючих батьків і обов’язків стосовно
дітей, що стають незалежними дорослими”. Важливими є також завдання
переглянути стосунки з дітьми і відпустити їх у самостійне життя,
навчитися жити у “спорожнілому гнізді” [5, c. 812-813].

На думку Томаса, збільшення середньої тривалості життя і вплив сучасних
суспільних умов дозволяють менеджерам довше працювати і діяти згідно з
власним вибором [5, c. 817]. Виконавши свої батьківські обов’язки,
незважаючи на неминучість деякого зниження доходів, вони можуть вільно
змінювати свій спосіб життя, чому, в свою чергу, сприяє терпиме
ставлення сучасного суспільства до відхилень від прийнятих соціальних
норм.

Проте, кількість менеджерів середнього віку, що різко змінюють напрямок
своєї професійної діяльності, є невеликою. Як правило, це або ті
менеджери, яких не влаштовує реалізація їхніх здібностей на роботі, або
ті, хто вважає, що здатні на більше, але нинішня трудова діяльність
цього не може дати, або це менеджери, які змушені змінювати роботу
внаслідок “професійного згоряння”.

Загалом ситуація, коли неможливо досягти бажаних результатів у
професійній діяльності (кар’єрі), небезпечна підвищенням рівня
тривожносгі та порушенням душевної рівноваги, що аж ніяк не сприяє
особистісному росту менеджера.

Таким чином, досліджуючи вікові періоди професійної конкурентоздатності,
аналізуючи джерела наукової літератури щодо проблеми кар’єрної
діяльності індивіда, можна встановити, що кар’єра і кар’єрні орієнтації
особистості у рамках психології професійної діяльності ще недостатньо
вивчені. Поняття “кар’єра” у психологічній науці стало використовуватися
порівняно недавно. Варто відзначити, що останнім часом поняття “кар’єра”
значно розширилося, різні автори намагаються дати визначення основним
його характеристикам, видам і напрямкам. Однак, ще не вироблено єдиної
трактовки змісту поняття “кар’єра” та її складових. Зміни в становищі на
ринку праці сприяли впливу на уявлення про кар’єру, яка розуміється як
професійний розвиток особистості, реальне використанння своїх
можливостей з огляду на власний професійний досвід. Позитивні тенденції
кар’єроорієнтованого розвитку особистості підвищують самооцінку, рівень
мотивації менеджера та його відданість справі. Однією з ознак розвитку
особистості в плані професійної діяльності, якою ці очікування і потреби
визначаються, є кар’єрна орієнтація у системі професійної
конкурентоздатності. Наполегливі дослідження у цій галузі можуть
посприятити у створенні необхідної методичної бази для вивчення
критеріїв кар’єри, креативної самоактуалізації, особистісно-творчої
зрілості менеджера на основі розвинутої теорії професійної діяльності.

Висновки

Кар’єра (італ. carriera – дія, життєвий шлях, поприще. від лат. carrus –
віз, візок) – швидке й успішне просування по службовій, суспільній,
науковій та іншій діяльності, досягнення популярності, вигоди; рід
діяльності Найважливішою детермінантою професійної кар’єри людини є її
уявлення про свою особистість – так звана професійна “Я-концепція”, яку
кожна людина втілює у багатоаспектних кар’єрних вирішеннях. Професійні
переваги і тип кар’єри є досить значущими в дослідженні професійної
конкурентоздатності спеціаліста.

Для менеджера характерними є певна особистісна концепція, побудження,
мотиви і цінності, які мають важливе значення у пріоритетних виборах
кар’єрних орієнтацій. Минулий життєвий досвід особистості формує певну
систему ціннісних орієнтацій, соціальних установок по відношенню до
кар’єри і роботи взагалі. Тому у професійному плані суб’єкт діяльності
розглядається і описується через систему його диспозицій, ціннісних
орієнтацій, соціальних установок, інтересів і соціально обумовлених
пробуджень до діяльності. В американській соціальній психології цьому
поняттю відповідають такі поняття, як “кар’єрні орієнтації” чи “якоря
кар’єри”.

дозволяє успішно реалізувати службову кар’єру.

Індивідуальна кар’єра – це сходини трудового життя людини та її ділової
активності, метод її самоврядування, послідовність розвитку поглядів,
стилю поведінки і досвіду роботи.

Професійна кар’єра – це усвідомлено обраний шлях просування без зміни
своєї професії, шлях до професійної вершини кар’єри, професійної
самодостатності і утвердження себе в суспільстві [2, c.10].

В умовах сучасного менеджменту персоналу і реальної дійсності
організацій необхідна системна кар’єра. На підприємствах і державних
службах відсутня так звана підсистема управління кар’єрою. Немає
відповідної методичної бази, а також загальноприйнятих понять про
кар’єру. Все це вимагає наукових психологічних розробок як в плані
теорії, так і в сфері практичного застосування знань [7, c.19].

З кар’єрою пов’язані будь-які переміщення персоналу. Не всі з них можна
запланувати (наприклад, при наявності ситуаційно обумовлених чинників).

Уявлення ж про кар’єру постійно зазнають змін, дозволяючи окремим людям
осмислювати свій професійний розвиток, порівнюючи власний теперішній і
минулий досвід, реально оцінювати свої можливості у майбутньому. Тепер
“психологічний контакт” може переглядатися у зв’язку зі зміною обставин
з тієї чи іншої сторони, наприклад, при переході на іншу стадію
професійного розвитку.

Отже, кар’єру тепер можна розглядати як постійний і послідовний перегляд
“психологічних контрактів”. Саме тому вивчення розвитку кар’єри означає
вивчення індивіда, що розвивається у постійно змінних і складних умовах
середовища, під впливом соціальної ситуації.

Кар’єрні досягнення людини багато в чому залежать від рівня його
особистісного професійного розвитку.

Тут мають значення такі аспекти, як: 1) кваліфікація – рівень
підготовленості до якогось виду праці; 2) мотивація – і як елемент
здійснюючого керівником переконання і керівництва до дії, і як
самомотивація, яка безпосередньо пов’язана з головними цінностями людини
і не завжди стосується реалій підприємства; 3) соціалізація – стосується
в першу чергу неформальної культури даного підприємства (неписані
правила і ритуали), що може стати перешкодою для розвитку особистості.
Існує ризик отримати негативну оцінку з боку керівництва чи колег за
прояв ініціативи, яка може становити загрозу становищу представників
організації; 4) реалізація – безпосередньо пов’язана з аспектом
соціалізації.

Список використаної літератури

Андрушкін В.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. –
352 с.

Гаєвський О.І. Основи науки управління. – К.: МАУП, 1998. – 112 с.

Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: 1997. – 501 с.

Глухов В.В. Менеджмент. – СПб.: Спец. лит., 1999. – 554 с.

Довідник з управління с.-г. виробництвом в умовах АПК / Л.Д. Залевський
та ін. – К.: Урожай, 1987. – 240 с.

Загальне і кадрове діловодство. Упоряд.: творч. колектив „Персонал”. К.:
1996. – 102 с.

Завадський И.С. Менеджмент. – К.: Вища школа, 1997. – 657 с.

Завадський И.С. Менеджмент. – Т.І. – К.: УФІМІБ, 1997. – 543 с.

Белецкий Н.П. Менеджмент.Деловая карьера. – Мн.:Выш. шк., 2001. – 302 с.

Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. – СПб.:
Питер,2002.-544с.

Квин В. Прикладная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

Кредісов А.І., Панченко Е.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівника. –
К.: Знання, 1999. – 556 с.

Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента. – К.: Мауп, 1999. –
360 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1999.
– 800 с.

Осовська Г.В. Основи менеджмента. – Житомир, 1998. – 601 с.

Прокушев Е.Ф. Менеджмент первичного уровня. – М.: Издательский дом
«Дашков», 1999. – 320 с.

Рубан Г.С. Робота з кадрами на виробництві. – К.: Знання, 1980.

Старобинский Е.Е. Как управлять персоналом. – М., 1995. – 345 с.

Тарнавська Н.П., Пушкар Е.М. Менеджмент: теорія і практика. – Тернопіль:
Карт-бланш, 1997. – 456 с.

Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности. – СПб.: Питер,
2003. – 224с.

Словник іншомовних слів / За ред. член. кор. АН УРСР О.С.Мельничука. –
К.: Голов. ред. УРЕ, 1974. – 776 с.

Служебная карьера: Учеб.-метод. пос / Под общ. ред. Е.В.Охотского. – М.:
Прогресс, 1998.

Социальная психология личности в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под
ред. проф. В.А.Лабунской. – М.: Гардарики, 2001. – 397 с.

Управление человеческими ресурсами / Под ред. М.Пула, М.Уорнера. – СПб.:
Питер, 2002. – 1200с.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020