.

Аналіз відвантаження і збуту продукції (на прикладі ВАТ \\\\\\\"Роси Буковини\\\\\\\") (контрольна робота)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
2 9734
Скачать документ

23

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему:

Аналіз відвантаження і збуту продукції

(на прикладі ВАТ “Роси Буковини”)

ПЛАН

Вступ

1. Теоретичні аспекти організації збутової діяльності на підприємстві

1.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу збуту
продукції

1.2. Методика проведення аналізу реалізації продукції

2. Аналіз збутової діяльності на ВАТ „Роси Буковини” за 2005-2006 рр.

2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз організації збуту на підприємстві

2.3. Аналіз резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації
продукції

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що
фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися
за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами
такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців,
приводить до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності підприємства.
Продукція або послуга, вироблена підприємством, повинна бути оптимальним
чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і
з отриманням найбільшої вигоди. Тому головна задача будь-якого
підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні
виробничі можливості. В цьому випадку у нього буде можливість довести
покупцю незаперечні переваги свого товару, або послуги.

Саме тому система збуту є центральною у всій системі маркетингу. І це не
позбавлено обґрунтовування – саме в процесі збуту готової продукції
з’ясується, наскільки точними і вдалими були всі використані концепції і
стратегії по просуванню товару на ринок. І якщо все виявилося так, як і
було задумано, то покупець обов’язково помітить товар, і прибуток –
кінцева мета будь-якої підприємницької діяльності – не примусить себе
чекати. В іншому випадку, ні про які високі доходи і говорити не
доводиться. В бізнесі ціна помилки досить висока.

Основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей проведення
аналізу відвантаження і збуту продукції на діючому підприємстві.

Поставлена мета вимагає вирішення певних завдань:

· розглянути значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
збуту продукції;

· дослідити особливості методики аналізу збуту продукції;

· провести аналіз системи збуту досліджуваного підприємства;

· напрацювати рекомендації щодо вдосконалення системи збуту на
досліджуваному підприємстві.

1. Теоретичні аспекти організації збутової діяльності на підприємстві

1.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу збуту
продукції

До основних задач аналізу реалізації продукції відносяться:

· оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації
продукції;

· визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

· виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення випуску і
реалізації продукції;

· розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Джерелами інформації для аналізу реалізації продукції служать
бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф.№ 1- п
(річна) “Звіт по продукції”, ф.№ 1-п (квартальна) “Квартальна
звітність промислового підприємства (об’єднання) про випуск
окремих видів продукції в асортименті”, ф.№ 1-п (місячна) “Термінова
звітність промислового підприємства (об’єднання) по продукції”, ф.№
2 “Звіт про фінансові результати”, відомість № 16 “Рух готових
виробів, їх відвантаження і реалізація” і ін.

На рис. 1.1 наведено класифікацію об’єктів аналізу збуту продукції.

picscalex127010009000003310000000000070000000000050000000b02000000000500
00000c02e010201c070000001b04e010201c000000000500000014020000000005000000
1302e010201c050000001402e01000000500000013020000201c0300000000000000

Рис. 1.1 Класифікація об’єктів аналізу збуту продукції

Принципи аналізу реалізації продукції:

1. Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці
економічних явищ, процесів, результатів господарювання. Інакше кажучи,
оцінюючи визначені прояви економічного життя, потрібно враховувати їх
відповідність державній економічній, соціальній, екологічній політиці і
законодавству.

2. Аналіз повинен носити науковий характер, тобто базуватися на
положеннях діалектичної теорії пізнання, враховувати вимоги економічних
законів розвитку виробництва, використовувати досягнення НТП і
передового досвіду, новітні методи економічних досліджень.

3. Аналіз повинен бути комплексним. Комплексність дослідження вимагає
обхвату всіх ланок і всіх сторін збутової діяльності і всестороннього
вивчення причинної залежності в економіці підприємства.

4. Однією з вимог до аналізу є забезпечення системного підходу, коли
кожний об’єкт розглядається як складна динамічна система, що
складається з ряду елементів, певним способом пов’язаних між собою і
зовнішнім середовищем. Вивчення кожного об’єкту повинне здійснюватися з
урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх зв’язків, взаємозалежності його
окремих елементів.

5. Аналіз збутової діяльності повинен бути об’єктивним, конкретним,
точним. Він повинен базуватися на достовірній, перевіреній інформації,
яка реально відображає об’єктивну дійсність, а висновки його повинні
обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. З цієї вимоги
витікає необхідність постійного удосконалення організації обліку,
внутрішнього і зовнішнього аудита, а також методики аналізу з метою
підвищення точності і достовірності його розрахунків.

6. Аналіз покликаний бути дієвим, активно впливати на хід виробництва і
його результати, своєчасно виявляючи недоліки, прорахунки, упущення в
роботі і інформуючи про це керівництво підприємства. З цього принципу
витікає необхідність практичного використовування матеріалів аналізу для
управління підприємством, для розробки конкретних заходів, для
обґрунтовування, коректування і уточнення планових даних.

7. Аналіз повинен проводитися за планом, систематично, а не від випадку
до випадку. З цієї вимоги витікає необхідність планування аналітичної
роботи на підприємствах, розподілу обов’язків по її виконанню між
виконавцями і контролю за її проведенням.

8. Аналіз повинен бути оперативним. Оперативність означає уміння швидко
і чітко проводити аналіз, ухвалювати управлінські рішення і
запроваджувати їх в життя.

9. Один з принципів аналізу — його демократизм, що припускає участь в
проведенні аналізу широкого кола працівників підприємства, що забезпечує
більш повне виявлення передового досвіду і використовування наявних
внутрішньогосподарських резервів.

10. Аналіз повинен бути ефективним, тобто витрати на його проведення
повинні давати багатократний ефект.

Таким чином, основними принципами аналізу реалізації продукції є
науковість, комплексність, системність, об’єктивність, точність,
достовірність, дієвість, оперативність, демократизм, ефективність і ін.

1.2. Методика проведення аналізу реалізації продукції

Об’єм виробництва і об’єм реалізації продукції є взаємозалежними
показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого
попиту пріоритет віддається об’єму виробництва продукції, який визначає
об’єм продажів. Але у міру насичення ринку і посилення конкуренції не
виробництво визначає об’єм продажів, а, навпаки, можливий об’єм продажів
є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинне проводити
тільки ті товари і в такому об’ємі, які воно може реалізувати.

Темпи зростання об’єму виробництва і реалізації продукції, підвищення її
якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і
рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має велике
значення.

Об’єм виробництва і реалізації продукції може виражатися в натуральних,
умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі
показники об’єму діяльності підприємства одержують за допомогою
вартісної оцінки, для чого використовують зіставні або поточні ціни.

Об’єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції
покупцям, або по оплаті (виручці); може виражатися в співставних,
планових і діючих цінах. В умовах ринкової економіки цей показник
отримує першорядне значення. Від того, як продається продукція, який
попит на неї на ринку, залежить і об’їм її виробництва.

Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і
натуральні показники об’ємів виробництва і реалізації продукції (штуки,
метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі об’ємів виробництва
і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції.

Нормативні трудовитрати також використовуються для загальної оцінки
об’ємів випуску продукції — в тих випадках, коли в умовах
багатопродуктового виробництва не представляється можливим
використовувати натуральні або умовно-натуральні вимірники.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції,
розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту.

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції
можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній
зваженій.

Оперативний аналіз виробництва і відвантаження продукції здійснюється на
основі розрахунку, в якому відображаються планові і фактичні відомості
про випуск і відвантаження продукції за об’ємом і асортиментом за день,
наростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилення від плану

Аналіз реалізації продукції тісно пов’язаний з аналізом виконання
договірних зобов’язань по поставках продукції. Недовиконання плану за
договорами для підприємства обертається зменшенням виручки, прибутку,
виплатою штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство
може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад
виробництва.

Недопостачання продукції негативно впливає не тільки на результати
діяльності даного підприємства, але і на роботу торгових організацій,
підприємств-суміжників, транспортних організацій і т.д. При аналізі
реалізації продукції особливу увага слідує звернути на виконання
зобов’язань по держзамовленню (в разі наявності такого), кооперованим
поставкам і по експорту продукції.

В процесі аналізу виробництва і реалізації продукції необхідно оцінити
також ризик незатребуваної продукції, який може виникнути унаслідок
падіння попиту на неї; він визначається величиною можливого
матеріального і морального збитку підприємства, викликаного цією
причиною. Кожне підприємство повинне знати величину втрат, якщо якась
частина продукції виявиться нереалізованою. Щоб уникнути наслідків
незатребуваності продукції, необхідно вивчити чинники її виникнення з
метою пошуку шляхів недопущення або мінімізації втрат.

Внутрішні причини: неправильно складений прогноз попиту на продукцію
службовцями підприємства; неправильна цінова політика підприємства на
ринках збуту; зниження конкурентоспроможності продукції в результаті
низької якості сировини, устаткування, відсталої технології, низької
кваліфікації персоналу; неєфективна організація процесу збуту і реклами
продукції.

Зовнішні причини: неплатоспроможність покупців підвищення процентних
ставок по внесках; демографічні, соціально-економічні, політичні і інші
причини.

Ризик незатребуваної продукції можна підрозділити на переборний і
непереборний. Критерієм віднесення його до однієї з груп є економічна
доцільність нововведень, направлених на просування товарів на ринок.
Якщо додаткові затрати на дизайн, поліпшення якості, упаковку, рекламу,
організаційну перебудову виробництва і збуту перевищують суму їх
покриття виручкою, то економічно вони недоцільні і ризик, отже, є
непереборним, і навпаки.

Ризик незатребуваної продукції може бути знайдений на передвиробничий,
виробничий і післявиробничий стадіях. Якщо ризик знайдений на
передвиробничий стадії, то економічний збиток буде меншим — це тільки
витрати на дослідження ринку, розробку виробу і ін. Якщо ж ризик
невостребованої продукції знайдений на виробничій або пісялвиробничий
стадій, то це може серйозно похитнути фінансовий стан підприємства: в
суму збитку окрім вказаних витрат ввійдуть витрати на підготовку,
освоєння, виробництво і частково збут продукції.

Залежно від стадії виявлення ризику незатребуваної продукції
управлінські рішення можуть бути різними: на передвиробничій стадії
можна не приступати до виробництва даного виду продукції, замінивши його
іншим; на виробничій стадії ще можна внести істотні зміни в дизайн
конструкцію, ціну виробу і за рахунок цього просунути його на ринок; на
післявиробничий стадії потрібно думати, як уникнути банкрутства, тому що
незатребувана продукція – це прямий збиток для підприємства. Кожний
товар повинен вироблятися лише у тому випадку, коли є платоспроможний
попит на нього, підкріплений заявками або договорами на його поставку.

Щоб оцінити ризик незатребуваної продукції, потрібно проаналізувати
забезпеченість продукції контрактами або заявками на поставку, динаміку
залишків готової продукції по кожному вигляду, їх частку в загальному
об’ємі продажів.

Важливим узагальнюючим показником, що використовується для
характеристики швидкості реалізації продукції, є тривалість її
знаходження на стадії реалізації. Для розрахунку даного показника
необхідно середні залишки готової продукції розділити на одноденний
об’єм продажів; зростання його рівня свідчить про труднощі збуту і
підвищення ризику незатребуваної продукції.

2. Аналіз збутової діяльності на ВАТ „Роси Буковини”

за 2005-2006 рр.

2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства

ВАТ “Роси Буковини” відносно нове підприємство, створене за роки
незалежності України. У 1990 році в рамках удосконалення структури
управління харчової промисловості, управління облхарчопрому було
перетворено у виробниче об’єднання по випуску продовольчих товарів iз
відособленим апаратом управління (далi Прооб’єднання). До складу
Продоб’єднання входило 14 підприємств облхарчопрому. Всі підприємства
були переведені на оренду. Продоб’єднання функціонувало на принципах
госпрозрахунку. У 1991 році, після проголошення незалежності України,
Продоб’єднання було перереєстровано як добровiльне об’єднання 14
орендних підприємств, що діяли на принципах повного господарського
розрахунку, самофінансування i самоокупності. На поточний момент
підприємство є одним із найбільше значних виробників питних вод i
безалкогольних напоїв у Західному Регіоні України.

Юридична адреса підприємства: м.Чернiвцi, вул. Заводська, 44

Основним видом діяльності ВАТ “Роси Буковини” є надання послуг по
виробництву безалкогольних напоїв i питних вод, виробництво
безалкогольних напоїв i питних вод. В рамках надання послуг підприємство
виробляло напоїв по лiценцiї американської фірми “ПепсiкКо” – “Пепсi
кола”, Мiрiнда, “7 up”, зокрема: до 1 квітня 2000року для ТОВ “ПепсiКо
Україна ЛТД”, а з 1 квітня 2000 року для ПБК “Славутич”, контрольний
пакет акцій якого належить холдінгу ВВН та який з 1 квітня придбав в
американській компанії “ПепсiКо” ексклюзивне право на виробництво напоїв
по технології Пепсi. В рамках виробництва безалкогольних напоїв та
питних вод підприємство виробляє по власній технології більше 10 видів
продукції. Розглянемо докладніше фінансовий стан підприємства. У таблиці
2.1 наведено порівняльний агрегований баланс підприємства.

Таблиця 2.1

Аналіз динаміки та структури балансу ВАТ „Роси Буковини”

№ п/пСтаття балансу2005р.2006р.Зміни за звітний періодтис. грн.% до
підсумкутис. грн.% до підсумкуабсолютні3-1темп, %(5/1)*100частка
пунктів4 – 2аб1234567Актив1Майно
разом8796,50100,009065,30100,00268,803,060,00 1.1Необоротні
активи6255,6071,115879,8064,86-375,80-6,01-6,25 1.2Оборотні
активи2540,9028,893185,5035,14644,6025,376,25
1.2.1Запаси1166,7013,26939,9010,37-226,80-19,44-2,90 1.2.2Дебіторська
заборгованість686,207,80628,206,93-58,00-8,45-0,87 1.2.4Витрати
майбутніх періодів21,400,2427,700,316,3029,440,06 1.2.5Кошти та їх
еквіваленти666,607,581589,7017,54923,10138,489,96Пасив2Джерела майна
разом8732,70100,009016,10100,00283,403,250,00 2.1Власний
капітал8238,3094,348286,4091,9148,100,58-2,43 2.1.1Статутний
капітал1472,1016,861472,1016,330,000,00-0,53 2.1.2Нерозподілений
прибуток1254,5014,371302,6014,4548,103,830,08 2.1.3Інші
джерела5511,7063,125511,7061,130,000,00-1,98 2.2Позиковий
капітал494,405,66729,708,09235,3047,592,43 2.2.3Кредиторська
заборгованість і поточні зобов’язання494,405,66729,708,09235,3047,592,43

Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки,
можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані
підприємства:

Позитивне:

· за аналізований період майно підприємства збільшилось на 3,06% або 268
тис. грн..;

· збільшення майна підприємства відбулося за рахунок збільшення
оборотних активів підприємства на 25,37% або 644,60 тис. грн..;

· дебіторська заборгованість підприємства зменшилась на 8,45% або 58
тис. грн..;

· зросли грошові кошти підприємства на 138,48% або 923,10 тис. грн..

Негативне:

· зменшились запаси підприємства на 19,44% або на 226,80 тис. грн..;

· зросла кредиторська заборгованість підприємства на 47,59% або 235,30
тис. грн..;

· на 2,43 пункти зменшилась доля власного капіталу підприємства у
загальній структурі пасивів підприємства.

У таблиці 2.2 наведено основні показники, які характеризують майновий
стан підприємства.

Таблиця 2.2

Аналіз показників майнового стану ВАТ „Роси Буковини”

№ п/пПоказникФормула для розрахунку2005р.2006р.123451Частка основних
засобів в активахЗалишкова варість ОЗ / Активи0,700,642Коефіцієнт зносу
основних засобівЗнос ОЗ / Первісна вартість ОЗ0,350,403Коефіцієнт
оновлення основних засобівЗбільшення за звітний період первісної
вартості ОЗ / Первісна вартість ОЗх0,01

Як свідчить коефіцієнт зносу основних засобів майно підприємства зношене
на 40% і оновлення майна практично не відбувається (коефіцієнт оновлення
у 2006 році зменшився на 0,01 пунктів). Частка основних засобів в
активах зменшилась, у порівнянні з 2005 р., на 0,06 пункта.

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є
фінансова стійкість. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової
незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його
використання.

Відповідно до забезпеченості запасів можливими варіантами фінансування
можливі чотири типи фінансової стійкості.

1. Абсолютна стійкість – для забезпечення запасів (З) достатньо власних
обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована: З ВОК + КД + КК.

У таблиці 2.3 проведено розрахунок фінансової стійкості для ЗАТ „Сталкер
Компані”.

Таблиця 2.3

Аналіз фінансової стійкості ВАТ „Роси Буковини”

№ п/пПоказник2005р.2006р.а1231Власний капітал8238,308286,402Необоротні
активи6255,605879,803Власні обігові кошти
(р.1-р.2)1982,702406,604Довгострокові зобов’язання0,000,005Наявність
власних і довгострокових джерел покриття запасів (р.3 +
р.4)1982,702406,606Короткострокові кредити та позики0,000,007Загальний
розмір основних джерел покриття запасів
(р.5+р.6)1982,702406,608Запаси1166,70939,909Надлишок або нестача власних
обігових коштів (р.3-р.8)816,001466,7010Надлишок або нестача власних
коштів і довгострокових кредитів і позик
(р.5-р.8)816,001466,7011Надлишок або нестача основних джерел покриття
запасів (р.7-р.8)816,001466,7012Тип фінансової стійкостіАбсолютна
стійкість Абсолютна стійкість  

Як свідчать дані таблиці 2.3, підприємство, у аналізованому періоді,
мало абсолютну фінансову стійкість. У таблиці 2.4 наведено розрахунок
показників фінансової стійкості.

Таблиця 2.4

Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ „Роси Буковини”

№ п/пПоказникФормула для розрахунку2005р.2006р.123451Маневреність
робочого капіталуЗапаси / Робочий капітал0,570,012Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії)Власний капітал / Пасиви0,940,923Коефіцієнт
фінансової стабільностіПозиковий капітал / Пасиви16,7911,424Коефіцієнт
фінансової стійкостіВласний капітал + довгострокові зобов’язання /
Пасиви0,940,92

Розглянемо докладніше наведені у таблиці 2.4 показники. Так, Показник
маневреності робочого капіталу характеризує частку запасів у власних
обігових коштах. Напрямок позитивних змін даного показника – зменшення,
що ми і спостерігаємо у аналізованого підприємства.

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує можливість
підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних
активів. Його нормативне значення повинно бути більше або дорівнювати
0,5. Як бачимо протягом аналізованого періоду цей показник є більшим за
нормативне значення, що свідчить про фінансову незалежність
підприємства. Коефіцієнт фінансової стабільності показує можливість
забезпечити заборгованість власними коштами. Перевищення власних коштів
над позиковими свідчить про фінансову стабільність підприємства.
Нормативне значення показника повинно бути більше одиниці. В нашому
випадку його значення свідчить про високу фінансову стабільність
підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних джерел
фінансування у їх загальному обсязі. Він має бути в межах 0,85-0,90. У
аналізованого підприємства його значення перевищує 0,90, що свідчить про
фінансову стійкість підприємства.

Поряд з абсолютними показниками фінансової стійкості доцільно
розрахувати сукупність відносних аналітичних показників – коефіцієнтів
ліквідності (див. табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Показники ліквідності ВАТ „Роси Буковини”

№ п/пПоказникФормула для розрахунку2005 р.2006 р.123451Коефіцієнт
покриттяПоточні активи / Поточні пасиви5,104,332Коефіцієнт
співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостіДебіторська
заборгованість / Кредиторська заборгованість2,441,533Коефіцієнт
абсолютної ліквідностіКошти / Поточні пасиви1,352,18

Коефіцієнт покриття характеризує достатність обігових коштів для
погашення боргів протягом року. При значенні коефіцієнта менше 1
підприємство має неліквідний баланс. Як бачимо, значення цього показника
для ВАТ „Роси Буковини” є досить високим.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості
показує здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок
дебіторів протягом року. Рекомендоване значення цього показника 1.
Розраховане значення для аналізованого підприємства свідчить про
виважену політику стосовно власних дебіторів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства
негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Нормативне значення
цього показника знаходиться в межах 0,20 – 0,35. В періоді, що
розглядається, значення даного коефіцієнта є значно вищим щодо
нормативного. Це свідчить про можливість у будь-який час покрити власні
борги.

Розглянемо показники ділової активності підприємства у аналізованому
періоді (див. табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Показники ділової активності ВАТ „Роси Буковини”

№ п/пПоказникФормула для розрахунку2005р.2006р.123451ФондовіддачаЧиста
виручка / Основні виробничі фонди1,721,812Коефіцієнт оборотності
обігових коштів (обороти)Чиста виручка / Обігові кошти4,193,293Період
одного обороту обігових коштів (днів)360 / Коефіцієнт оборот. обігових
коштів85,85109,284Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)Собівартість /
Середні запаси8,219,655Період одного обороту запасів (днів)360 / Коеф.
обор. запасів43,8637,326Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості (обороти)Чиста виручка / Середня дебіторська
заборгованість161,9366,887Період погашення дебіторської заборгованості
(днів)360/Коеф. обор. деб. заб.2,225,388Період погашення кредиторської
заборгованості (днів)Середня кредиторська заборгованість * 360 /
Собівартість реалізації18,5228,88

Розглянемо кожен з наведених показників окремо:

1. фондовіддача – показує скільки виручки припадає на одиницю основних
фондів. Як бачимо, цей показник має тенденцію до збільшення, що є
позитивною тенденцією і свідчить про збільшення ефективності
використання основних фондів підприємства;

2. період одного обороту обігових коштів – визначає середній період від
витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за
реалізовану продукцію. Зменшення цього показника свідчить про більш
ефективне використання обігових коштів на підприємстві. В нашому випадку
спостерігається суттєве збільшення даного показника;

3. період одного обороту запасів – це період, протягом якого запаси
трансформуються в кошти. Спостерігається зменшення періоду на 6 днів, що
є позитивною тенденцією;

4. показники періоду погашення дебіторської та кредиторської
заборгованості свідчать про те, що підприємство набагато більше часу
користується по суті безкоштовним кредитом з боку власних кредиторів ніж
сама кредитує (безкоштовно) інші підприємства.

На завершення аналізу розглянемо основні показники рентабельності
підприємства (див. табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Аналіз показників рентабельності продукції ВАТ „Роси Буковини”

№ п/пПоказникФормула для розрахункуНа початок звітного періодуНа кінець
звітного періоду123451Рентабельність капіталу (активів) Чистий прибуток
/ Активи -0,080,012Рентабельність власного капіталуЧистий прибуток /
Власний капітал-0,080,013Ретабельність реалізаціїЧистий прибуток /
Виручка-0,060,014Рентабельність реалізованої продукціїПрибуток від
операційної діяльності / Виручка0,000,01

Як свідчать дані таблиці 2.7 показники рентабельності підприємства є
дуже низькими і першочерговим завданням підприємства є доведення
рентабельності до рівня, достатнього для нормального розвитку
підприємства.

2.2 Аналіз організації збуту на підприємстві

Реалізація продукції є завершальною стадією кругообігу засобів
підприємства. Від її величини залежать результати
фінансово-господарської діяльності, показники оборотності і
рентабельності. Тому аналіз плану реалізації продукції має велике
значення. Його основні задачі:

· оцінка ступеня виконання і динаміки плану реалізації продукції;

· визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

· виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення випуску продукції;

· розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Спочатку вивчається динаміка реалізації продукції (таблиця 2.8).

Таблиця 2.8

Динаміка об’ємів реалізації продукції ВАТ „Роси Буковини”

Види продукціїОб’єм реалізації,
тоннВідхилення2005р.2006р.абсолютневідноснеМінеральна вода
„Йодіс”1680175070104,2Мінеральна вода
„Джерельна”1720178060103,5Мінеральна вода
„Карпатська”17301630-10094,2Мінеральна вода
„Соломія”1740175010100,6Мінеральна вода „Сімейна
негазована”1840187030101,6Напій безалкогольний слабо газований
„Апельсин”11001050-5095,4Напій безалкогольний слабо газований
„Тропік”1370140030102,2Напій безалкогольний слабо газований
„Манго”18001710-9095,0Напій безалкогольний слабо газований
„Крюшон”1230124010100,8Напій безалкогольний слабо газований
„Кола”11701100-7094,0Напій безалкогольний слабо газований
„Тархун”80084040105,0Напій безалкогольний слабо газований
„Ананас”9001200300133,3Напій безалкогольний слабо газований „Арабські
казки”900880-2097,8Разом1798018200220101,2

Як показують дані таблиці 2.8, об’єм реалізації продукції ВАТ „Роси
Буковини” в звітному періоді по таких видах, мінеральна вода „Йодіс”,
мінеральна вода „Джерельна” і мінеральна вода „Соломія” та „Сімейна”,
безалкогольний напій „Тропік”, „Крюшон”, Тархун”, „Ананас” збільшився.
Об’єм реалізації інших видів продукції скоротився.

Далі необхідно порівняти темпи зростання виробництва і реалізації
продукції. Перевищення темпів зростання виробництва над темпами
реалізації продукції свідчить про накопичення залишків нереалізованої
продукції на складах підприємства і неоплаченої замовником.

Таблиця 2.9

Порівняльний аналіз виробництва и реалізації продукції ВАТ „Роси
Буковини” в 2005 р.

Види продукціїВиробництво продукціїРеалізація продукціїВідхиленнятис.
грн.питома вага, %тис. грн.питома вага, %тис. грн.питома вага,
%1234567Мінеральна вода „Йодіс”143068,5138218,4-485-0,1Мінеральна вода
„Джерельна”164659,8161249,8-341-Мінеральна вода
„Карпатська”1844911,01826311,1-186+0,1Мінеральна вода
„Соломія”164659,8162889,9-177+0,1Мінеральна вода „Сімейна
негазована”161879,6161249,8-63+0,2Напій безалкогольний слабо газований
„Апельсин”103606,2106356,35+0,1Напій безалкогольний слабо газований
„Тропік”128767,7125047,6-372-0,1Напій безалкогольний слабо газований
„Манго”164659,8161249,8-341-Напій безалкогольний слабо газований
„Крюшон”

114706,8110246,7-446-0,11234567Напій безалкогольний слабо газований
„Кола”110086,6110246,716+0,1Напій безалкогольний слабо газований
„Тархун”71224,270754,3-47+0,1Напій безалкогольний слабо газований
„Ананас”84185,082265,0-192-Напій безалкогольний слабо газований
„Арабські казки”82325,075684,6-664-0,4Разом167755,5100164530100-3225,5-

Таблиця 2.10

Порівняльний аналіз виробництва и реалізації продукції ВАТ „Роси
Буковини” в 2006 р.

Види продукціїВиробництво продукціїРеалізація продукціїВідхиленнятис.
грн.питома вага, %тис. грн.питома вага, %тис. грн.питома вага,
%Мінеральна вода „Йодіс”171509,5173179,6167+0,1Мінеральна вода
„Джерельна”171999,5173179,6118+0,1Мінеральна вода
„Карпатська”1870410,31822010,1-484-0,2Мінеральна вода
„Соломія”169169,3169579,441+0,1Мінеральна вода „Сімейна
негазована”179559,9173179,6-638-0,3Напій безалкогольний слабо газований
„Апельсин”

103005,7102825,7-18-1234567Напій безалкогольний слабо газований
„Тропік”133247,4135297,5205+0,1Напій безалкогольний слабо газований
„Манго”165379,1165969,259+0,1Напій безалкогольний слабо газований
„Крюшон”120966,7117256,5-371-0,2Напій безалкогольний слабо газований
„Кола”105845,8108246,0240+0,2Напій безалкогольний слабо газований
„Тархун”82694,681184,5-151-0,1Напій безалкогольний слабо газований
„Ананас”114346,3113716,3-63-Напій безалкогольний слабо газований
„Арабські казки”105945,9108236,0229+0,1Разом181062100180392100-670-

Як показують дані таблиць 2.9 і 2.10, об’єм реалізації на ВАТ „Роси
Буковини” збільшується з року в рік. Причому спостерігається зниження
об’ємів реалізації над об’ємами виробництва, тобто підприємство
затоварюється і не продає всю вироблену продукцію з складів. Це
негативно позначається на фінансових результатах діяльності
підприємства.

Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість
продукції. Її підвищення – одна з форм конкурентної боротьби,
завоювання і утримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції
сприяє підвищенню попиту на продукцію і суми прибутку не тільки за
рахунок об’єму продажів, але і за рахунок більш високих цін. Під якістю
продукції розуміють сукупність властивостей готового об’єкту, що
обумовлює його придатність задовольняти певні потреби відповідно до його
призначення. Якість продукції, що випускається, характеризується
сукупністю взаємозв’язаних показників відповідно до загальноприйнятих
норм, стандартів. Чим вище якість вироблюваної продукції, тим вище
ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства. Контроль
над якістю продукції проводиться на базі спеціально обладнаних
лабораторій підприємства.

Відступи від норм за якістю виготовлення продукції характеризують
наступні показники: об’єм забракованої продукції; кількість рекламацій і
вартість забракованої продукції; здача дефектної продукції.

Рекламації – це претензії, що пред’являються постачальнику у зв’язку з
поставкою продукції, якість якої не відповідає умовам договору або
контракту на поставку продукції.

Наявність або відсутність рекламацій є узагальнюючим показником
нестабільності або стабільності якості продукції.

Наявність забракованої продукції зменшує об’єм реалізованої продукції,
підвищує собівартість, знижує прибуток, погіршує фінансовий стан
підприємства.

Аналіз відступів від норм за якістю виготовлення здійснюється за даними
про внутрізаводський брак і зовнішніх рекламацій на продукцію.

Потім аналізують динаміку кількості прийнятих рекламацій, вартості і
частки забракованої продукції в порівнянні з минулим роком або за ряд
літ в цілому по всій продукції і по найважливіших видах продукції. Це
дає можливість виявити вироби, на які пред’явлена найбільша кількість
рекламацій, і звернути увагу на якість продукції, що випускається.

В практиці як комерційної, так і всієї господарської діяльності
підприємства, що суттєво впливає на збут продукції, особливо важливою
проблемою є розробка і використовування прогнозів попиту і кон’юнктури.
Розробка прогнозів попиту і кон’юнктури — основа для підготовки
прогнозів реалізації продукції, які складають базу для проведення всіх
комерційних операцій протягом прогнозного періоду і складання поточних
планів реалізації і доходів.

Аналіз кон’юнктури ринку необхідний тому що його результати дають
можливість підприємству продавати вироблювані товари за більш вигідними
цінами, а також збільшувати або скорочувати випуск товарів відповідно до
очікуваних ринкових умов. Кон’юнктура товарного ринку – це склалася
економічна ситуація, що характеризує співвідношення між попитом і
пропозицією, а також рівень цін і товарних запасів. Аналіз кон’юнктури
ринку включає економічний аналіз виробництва і збуту продукції на
внутрішньому і зовнішньому ринках, складовою частиною аналізу
кон’юнктури ринку є аналіз чинників, що роблять вплив на попит,
пропозицію і рівень цін.

Потенціал ринку визначається його місткістю і перспективами розвитку.
Потенційна місткість ринку – можливий об’єм збуту товарів протягом
певного часу (наприклад, роки). На показник місткості товарного ринку
роблять вплив наступні чинники:

· зміна товарних цін

· модернізація продукції, випуск нової продукції

· організація післяпродажного обслуговування

· поліпшення організації збуту і якості збутового апарату

· рівень підготовки збутового персоналу

· правильний вибір каналів збуту

· грамотна реклама

· стимулювання збуту

Визначення місткості ринку дозволить встановити, яку частку ринку може
завоювати дане підприємство для кожного з товарів, що випускаються.

Комерційна діяльність по збуту продукції на підприємстві досить
багатогранна, вона починається з координації інтересів
підприємства-виробника з вимогами ринку.

Планування асортименту є найважливішою складовою частиною комерційної
діяльності промислового підприємства. Виконуватися ця робота повинна
відділом збуту в тісній взаємодії з відділом маркетингу підприємства.

Після вивчення товарного ринку і отримання на цій основі інформації про
попит і переваги споживачів промислове підприємство повинне планувати
асортимент як нової, так і випускається продукції.

Отже, для досліджуваного підприємства, для збільшення обсягу реалізації
продукції необхідно, на основі маркетингових досліджень, розробити
виробничу програму, яка б максимально покривала потреби ринку.
Виробництво продукції, яка менш затребувана на ринку зменшити, а
виробництво продукції, що користується більшим попитом, відповідно,
збільшити.

Висновок

Актуальність проблеми організації і управління збутом готової продукції
пов’язано з великою пропозицією товарів на ринку, з потребами покупців і
зростанням нецінової конкуренції. Специфіка українського акценту
проблеми полягає в тому, що ситуація ускладнюється загальною економічною
нестабільністю, інфляцією, низьким рівнем платоспроможного попиту,
недосконалістю ринкових відносин.

До основних задач аналізу реалізації продукції відносяться:

· оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації
продукції;

· визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

· виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення випуску і
реалізації продукції;

· розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

В роботі проведений аналіз організації збуту продукції, асортиментної і
цінової політики, стани ринку і дані рекомендації по формуванню і
просуванню товарного асортименту.

На основі проведеного дослідження були розроблені наступні рекомендації:

· при організації збуту продукції необхідно провести дослідження в
області маркетингу – систематизувати дані про те, що вважають за краще
купувати споживачі;

· особливу увагу надавати якості і зовнішньому вигляду продукції;

· при формуванні ціни необхідно по можливості дотримуватися стратегії
незакруглених цін. В кожній асортиментній групі фірмі необхідно
визначити базовий товар, який задовольняє основні запити споживачів.

· активізувати рекламу і інші методи просування товару і стимулювання
збуту.

Список використаної літератури

1. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. Київ: Вища
школа, 2003, 719 с.

2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ: КНЕУ, 2003, 408 с.

3. Єщенко П.С., Палкін Ю.I. Сучасна економіка. Київ: Вища школа, 2005,
327 с.

4. За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. Економіка та
організація виробництва. Київ: Знання, 2007, 678 с.

5. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка. Київ: Видавничий центр
“Академія”, 2004, 512 с.

6. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление
предприятием.-М.:Инфра-М, 2004.

7. Киселёв М.В. Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.-М.: Изд-во «АиН», 2001.

8. Осипов В.І. Економіка підприємства. Одеса: Маяк, 2005, 724 с.

9. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український
контекст. Київ: Техніка, 1999, 336 с.

10. Радіонова І.Ф. Загальна економіка. Київ: А.П.Н., 2000, 392 с.

11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-М.:
Инфра-М, 2004.

12. Сбытовая политика фирмы: практическое пособие. — М.: ВНИИЭС, 1998.

13. Строков В.А. Коммерческая деятельность товаропроизводителя. – М.:
Изд-во «Хорс», 1999.

14. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России. С-Пб: Питер,
2001.

15. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию
рынка. –М: Финансы и статистика, 2003.

16. Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга = Key
marketing skills. –М: Гранд: Фаир-Пресс, 2002.

17. Чернов В.А. Управленческий учёт и анализ коммерческой
деятельности.-М.: Финансы и статистика, 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020