.

Аналіз реалізації продукції власного виробництва та покупних товарів на підприємствах ресторанного господарства (дипломная)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 23349
Скачать документ

Курсова робота

ТЕМА: Аналіз реалізації продукції власного виробництва та покупних
товарів на підприємствах ресторанного господарства

(на матеріалах ТОВ „Миронівське громадське харчування”)

Зміст

Вступ………………………………………………………….
………………………………………………3

Місце аналізу в системі управління діяльністю підприємства ресторанного
господарства……………………………………………………
…………………….6

Організаційно-економічна характеристика підприємства ресторанного
господарства (на матеріалах ТОВ „Миронівське громадське
харчування”)…12

Критичний огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури
з питань аналізу реалізації продукції власного виробництва і купівельних
товарів на підприємствах ресторанного господарства…………….23

Організаційно-економічна модель аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства……………………………………………………
………………………………………..36

Методика загального аналізу реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства……………………………………………………
………………………………………..50

Аналіз впливу чинників на обсяг і структуру реалізації продукції
власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства……………………………………………………
………………………………………..57

Оцінка ефективності реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства…………….68

Особливості аналізу в умовах застосування сучасних інформаційних
технологій……………………………………………………..
………………………………………….72

Узагальнення та реалізація результатів аналізу реалізації продукції
власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства……………………………………………………
………………………………………..80

Висновки та
пропозиції……………………………………………………..
………………………84

Список використаної
літератури……………………………………………………..
…………90

Додатки………………………………………………………..
…………………………………………..94

Вступ

Світ навколо нас розвивається за складними та цікавими законами
економіки, тому економічні знання, як облікові так і знання аналізу,
сьогодні просто необхідні. Неможливо представити сучасну людину, яка б
не зіткнулася з проблемою обліку, аналізу та контролю роботи, заробітної
плати, грошей, податків, тобто з тим, що виражаютьсяться в економічній
сфері.

Облік – це мова бізнесу. Він є однією з найважливіших функцій в системі
управління, оскільки надає точні відомості про процеси заготівлі,
виробництва, реалізації, споживання і виступає основою для планування
діяльності підприємства. Аналіз є необхідною складовою обліку, так як
допомагає у прийнятті оптимальних управлінських рішень.

Взагалі, забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах
ринкової економіки грунтується на побудові сучасної інформаційної
системи управління, складовими якої є облік, аналіз і контроль
фінансово-господарськихз операцій, процесів і явищ.

Кожен суб’єкт господарювання зобов’язаний організовувати та вести
фінансово–господарську діяльності виходячи з діючих правил та
особливостей господарювання, а також самостійно розробленої облікової
політики.

Як відомо, ресторанне господарство – це специфічна галузь, що поєднує
одночасно і виробництво, і торгівлю продукцією власного виробництвата та
покупними товарами, як правило призначених для споживання на місці, з
організацією дозвілля або без нього.

Тема аналізу реалізації продукції власного виробництва та купівельними
товарами на підприємствах ресторанного господарства є досить актуальною.
Адже процес доведення товарів до споживачів дещо складніший, ніж у
звичайній торгівлі і має певні ознаки виробництва, бо майже всі придбані
для поточної діяльності товарні запаси, так чи інакше, підлягають
переробці.

Метою курсової роботи є визначення теоретичних та практичних засад
аналізу реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів
на підприємствах ресторанного господарства, узагальнення та реалізація
результатів проведеного аналізу.

Предметом аналізу є фінансово-господарські процеси та операції,
фінансові результати діяльності підприємства, економічний потенціал ТОВ
„Миронівське громадське харчування”, а також ряд чинників, що
обумовлюють результати та ефективність реалізації продукції власного
виробництва та купівельних товарів.

Об’єктом дослідження є діяльність реально існуючого підприємства,
Товаритства з обмеженою відповідальністю „Миронівське громадське
харчування”, юридична адреса якого Київська область м.Миронівка
вул.Жовтнева 20.

Основні завдання даного дослідження:

визначення місця та ролі аналізу в системі управління реалізацією
продукції власного виробництва та купівельних товарів на підприємствах
ресторанного господарства;

визначення теоретичних та практичних засад аналізу реалізації продукції
власного виробництва та купівельних товарів на підприємствах
ресторанного господарства;

визначення предмету, суб’єкту аналізу;

проаналізувати вплив чинників на обсяг і структуру реалізації продукції
власного виробництва та купівельних товарів на підприємстві ресторанного
господарства;

оцінка ефективності реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів на підприємстві ресторанного господарства;

узагальнити результати проведеного аналізу та розробити пропозиції щодо
реалізації результатів аналізу реалізації продукції власного виробництва
та купівельних товарів на підприємстві ресторанного господарства.

Інформаційною основою написання курсової роботи є дані реально існуючого
підприємства ресторанного господарства – ТОВ „ Миронівське громадське
харчування”, а також розробки вітчизняних та зарубіжних авторів,
періодичні видання, нормативно – правова база, що дає можливість якісно
проаналізувати реалізацію продукції власного виробництва та купівельних
товарів на підприємствах товарно – виробничої сфери.

Основними принципами, які використовуються для написання курсової роботи
є: системність, комплексність, об’єктивність, точність та ефективність.

Місце аналізу в системі управління діяльністю підприємства ресторанного
господарства

Ефективність механізму управління реалізації продукції власного
виробництва та купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи,
глибини економічного аналізу та обгрунтовності його висновків.

Визначаючи місце економічного аналізу в системі управління підприємством
взагалі і ,зокрема, реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства, треба
зауважити, що первинна інформація, яка характеризує стан і динаміку
об’єкта дослідження, формується переважно у бухгалтерському та
статистичному обліку і надходить у підсистему аналізу у вигляді
абсолютних обсягових натуральних і вартісних показників. Для надання
первинній обліковій інформації аналітичних якостей її необхідно обробити
за допомогою методів економічного аналізу таким чином, щоб утворилася
система відносних показників, на основі яких можна оцінити динаміку
основних результатів діяльності підприємства, ступінь його
забезпеченості ресурсами, рівень ефективності використання ресурсів
тощо. Тільки після цього економічна інформація підлягає аналітичній
оцінці, на основі якої реалізуються основні функції управління
(контроль, планування, організація, координація, регулювання, мотивація)
і визначаються стратегічні напрями подальшого розвитку підприємства.

Сутність економічного аналізу фінансово-економічної діяльності
підприємства обумовлюється роллю, яку він відіграє в системі управління.
Найбільш поширеними серед фахівців є дві точки зору на сутність
економічного аналізу: деякі з них розглядають економічний аналіз як
інструмент, за допомогою якого реалізуються основні функції управління;
інші вважають його окремою (самостійною) функцією управління.

Дотримуючись першого визначення сутності аналізу, можна оцінити його
значення як відносно самостійного елемента системи управління. Отже,
значення економічного аналізу полягає у тому, що він є необхідною умовою
(інструментом) ефективного управління фінансово-господарською діяльністю
підприємства.

Загальне визначення економічного аналізу дозволяє характеризувати його
як систему спеціальних знань, пов’язаних з дослідженням економічних
процесів, які формуються під впливом об’єктивних економічних законів та
факторів суб’єктивного порядку.

Система аналізу формується з фінансового, виробничого та маркетингового
аналізу, який має на меті дослідження ринкових чинників, ємність та
кон’юнктуру ринків товарів, конкурентоспроможність продукції, комерційні
ризики, формування цінової політики тощо.

Фінансовий аналіз являє собою сукупність методичних прийомів дослідження
фінансових відносин суб’єктів господарювання, обумовлених об’єктивними
та суб’єктивними чинниками, що знаходять відображення у фінансовому
обліку і звітності. Пріоритетним напрямом фінансового аналізу є
дослідження формування, розподілу та використання фінансових ресурсів як
основного виду ресурсів підприємств. Інформаційною базою фінансового
аналізу є дані бухгалтерського (фінансового) обліку. Призначенням
фінансового обліку є облік операцій, які відображають взаємовідносини
підприємства з зовнішніми контрагентами (державою, інвесторами,
кредиторами, постачальниками, покупцями тощо). Регулювання фінансового
обліку та фінансової звітності з боку держави спрямоване на забезпечення
взаєморозуміння між партнерами, чому сприяє застосування як
національних, так і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Місце і роль фінансового аналізу в системі управління економікою
підприємства обумовлюється потребою у повній та об’єктивній інформації
щодо стану і динаміки фінансових відносин у ході виконання
бізнес-планів. Первинна інформація надходить із бухгалтерського обліку,
який забезпечує постійне збирання, систематизацію і узагальнення
облікових даних. Разом з тим, управління фінансами потребує інформації
щодо характеру змін в економіці підприємства і тенденціях його розвитку,
яка формується у підсистемі фінансового аналізу. Отже, роль фінансового
аналізу в управлінні фінансово-господарськими процесами полягає у тому,
що він є однією з найважливіших управлінських функцій, на основі якої
реалізуються принципи об’єктивності та ефективності управління
підприємством. Таким чином, у процесі управління фінансами підприємства
фінансовий аналіз займає проміжне положення між етапом збирання
інформації та етапом прийняття управлінських рішень.

Місце і роль фінансового аналізу в системі управління характеризують
його як необхідну умову ефективної фінансово-господарської діяльності
підприємства в умовах ринку.

Якщо брати до уваги, беспосередньо, аналіз реалізації продукції власного
виробництва та купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства, то він дозволяє дослідити динаміку основних параметрів
виробництва, реалізації та постачання в цілому та за окремими
операціями, кількісно оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на
їх зміну протягом досліджуваного періоду і визначити пріоритетні напрями
і резерви розвитку підприємства.

У аналізі чинники прийнято розподіляти за ступенем залежності від
суб’єкта аналізу на зовнішні та внутрішні. Зовнішні чинники (економічні,
політичні, соціальні, кліматичні та інші умови, у яких перебуває
підприємство) досліджуються переважно з метою використання позитивного і
запобігання негативному впливу зовнішнього середовища тими засобами, які
є у розпорядженні підприємства на момент аналізу. До внутрішніх чинників
належать фінансові, матеріальні та трудові ресурси, складом і
структурою, яких визначаються науково-технічний, технологічний та
організаційний рівень підприємства, його фінансова стійкість,
кредитоспроможність, обсяги виробництва, реалізації та
конкурентоспроможності продукції, рентабельність і ділова активність.
Досліджуючи внутрішні чинники, фінансовий аналіз шукає шляхи активного
впливу на їх стан та розвиток відповідно до стратегічних цілей
підприємства.

Предмет аналізу конкретизується в його об’єктах, які, на відміну від
предмета, визначаються відповідними кількісними параметрами.

Метою аналізу реалізацій продукції власного виробництва та покупних
товарів на підприємствах ресторанного господарства є виявлення, вивчення
і мобілізація резервів, збільшення товарообороту, покращення
обслуговування покупців, удосконалення процесу товароруху.

Досягнення поставленої мети забезпечується шляхом послідовного вирішення
завдадь аналізу, серед яких аналіз собівартості реалізованої продукції
займає одне з головних завдань аналізу фінансових результатів аналізу.

Завдання аналізу реалізацій продукції власного виробництва та покупних
товарів на підприємствах ресторанного господарства є:

перевавищення виконання плану реалізації її динаміки в цілому, за
видами, асортиментом, структурними підрозділами;

оцінка структури товарообороту підприємства ресторанного господарства її
динаміки;

вивчення і кількісне обчислення впливу основних факторів на зміну обсягу
реалізації або доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг);

розробка заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, використання
наявних резервів для збільшення обсягу реалізації.

Завдання фінансового аналізу вважаються вирішеними, якщо реалізація
заходів, розроблених за його результатами, призвела до досягнення
поставленої мети.

Ефективність аналізу як інструменту управління залежить від дотримання
принципів його організації, основними з яких є:

системність – випливає з системної організації аналізу і грунтується на
загальному визначенні інформаційної системи управління, до якої належать
підсистеми обліку, аналізу і контролю, а також аналіз, який забезпечить
дослідження і кількісну оцінку взаємозв’язків між елементами, що
формують відповідні рівні економічної системи, яка є об’єктом
управління;

комплексність – вимагає дослідження об’єкта у єдності всіх його
елементів об’єктивність;

динамічність – аналіз вимагає дослідження обраного об’єкта у його
динаміці;

точність – грунтується на об’єктивній перевірці первинної інформації,
правильності розрахунків та обгрунтованості зроблених висновків;

оперативність – вимагає спрямування аналізу на забезпечення оперативного
управління необхідною інформацією у момент здійснення, безпосередньо
перед здійсненням або зразу після здійснення фінансово-господарських
операцій;

ефективність – спрямування аналізу на пошук шляхів і резервів підвищення
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, а також
визначає, що витрати на здійснення аналізу не повинні перевищувати
ефект, отриманий внаслідок впровадження розроблених заходів;

прогресивність.-. орієнтує аналіз на пошук шляхів і резервів підвищення
ефективності використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів
підприємства на основі застосування сучасних технологій виробництва
продукції, високого рівня управління та організації праці;

об’єктивність – первинна інформація може вважатися об’єктивною тільки за
умови забезпечення її повноти, репрезентативності та достовірності.

Щодо контролю, то він є інструментом аналізу, так як він є контролює
зміну показників, факторів діяльності підприємства.За допомогою контролю
також здійснюється реалізація результатів проведеного аналізу.

Отже, роблячи висновки до даного розділу варто зазначити наступне:

ефективність управління підприємством залежить від якісного рівня
аналітичної роботи , глибини проведеного аналізу та обгрунтованості його
висновків;

вихідними показниками як для загального аналізу, так і для аналізу
раелізації продукції власного виробництва та купівельних товарів є
показники статистичної та бухгалтерської звітності, матеріали
спостережень, вибіркових обстежень, одночасного обліку, планових і
позапланових інвентаризацій, результати уцінки;

аналіз повинен бути направлений на виявлення резервів прискорення
обіговості товарів, раціонального їх використання. Для цього необхідно
вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх розвиток,
асортиментну структуру та товарообіговість запасів, оцінити ефективність
роботи з управління товарними запасами та її вплив на діяльність
торговельного підприємства;

щодо ролі аналізу, то існує дві думки, що аналіз це інструмент за
допомогою якого виконуються основні функції управління та інша, що
аналіз ї функцією управління. Проте, на мій погляд, можна оцінити його
значення як відносно самостійного елемента системи управління, тому що
він є необхідною умовою (інструментом) ефективного управління
фінансово-господарською діяльністю підприємства;

аналіз має свою мету, завдання, принципи;

аналізу в системі управління характеризують як необхідну умову
ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства в умовах
ринку.

Організаційно-економічна характеристика підприємства ресторанного
господарства (на матеріалах ТОВ „Миронівське громадське харчування”)

Дана курсова робота є не тільки теоретичним аспектом аналізу реалізації
продукції власного виробництва та купівельних товарів на підприємствах
ресторанного господарства, але й практичним, так як аналіз проводився на
реально існуючому підприємстві.

Товаритство з обмеженою відповідальністю „Миронівське громадське
харчування”, юридична адреса якого Київська область м.Миронівка
вул.Жовтнева 20, було створено згідно Закон України „Про підприємства в
Україні” [6] та Закону України „Про господарські товаритства” [2], а
також установчим договором в 1998 році.

Метою діяльності підприємства є здійснення господарської та іншої
діяльності спрямованої на одержання прибутку, а також задоволення, на
підставі одержаного прибутку, соціально-економічних інтересів учасників
та членів трудового колективу товаритства.

Для досягнення своєї мети товаритство здійснює такі види діяльності
(витяг з Статуту):

організація і здійснення громадського харчування дитячих садків шкіл;

гуртова, роздрібна торгівля продовольчими товарами, товарами народного
споживання;

закупка, реалізація, переробка сільськогосподарської продукції;

створення мережі торгових точок;

організація кафе, їдалень та надання інших послуг громадського
харчування;

розробка, виробництво і реалізація харчових продуктів;

надання консультаційних послуг в галузі громадського харчування,
торгівлі, переробки продукції сільсьгосподарського призначення,
ритуальних послуг, фінансових, економічних і т.п.

Товаритство з обмеженою відповідальністю „Миронівське громадське
харчування” є юридичною особою за законодавством України, діє на
підставі господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахункові
(поточні) та інші рахунки в установах банку, здійснює облік і веде
звітність за встановленою формою. Для досягнення мети статутної
діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і
особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і
відповідачем в суді господарському і тритейському.

Товаритство є власником майна, в тому числі майна переданого товаритству
його учасниками. Здійснює згідно з чинним законодавством володіння,
користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з
метою статутної діяльності та призначенням майна.

Товаритство самостійно планує свою господарську діяльність, а також
соціальний розвиток трудового колективу. Основу плану складають
договори, що укладені з споживачами та постачальниками, а також рішення
зборів учасників.

Розмір і форми вкладів учасників визначаються установчим договором.
Зміна первинної суми статутного фонду проводиться за рішенням зборів
учісників.

Майно товаритства складають основні та обігові кошти, а також інші
коштовності, вартість яких відображена в самостійному балансі.

Прибуток товаритства утворюється з надходжень від господарської
діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на
оплату праці.

Товаритство з обмеженою відповідальністю „Миронівське громадське
харчування” є підприємством ресторанного господарства, так як в його
підрозділах знаходяться їдальні шкіл та дитячих садків міста, бари, кафе
та магазини.

Створення даного товаритство було узгоджено з органами місцевого
самоврядування, установою санітарно-епідеміологічної служби в
становленому законодавством порядку. Також підприємство отримало
відповідні ліцензії [4] та патенти [5] для здійснення своєї діяльності,
згідно до чинного законодавства. Також чинним законодавством передбачено
вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і
супутніх матеріалів [8], які товаритство в процесі своєї діяльності
виконує, до документального оформлення даних вимог можна віднести:

декларація про відповідність;

сертифікат відповідності;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

ветеринарна довідка;

свідоцтво про державну реєстрацію;

гігієнічний сертифікат.

Для приготування страв передбачено Збірник рецептур національних страв
та кулінарних виробів [9], в якому наводяться найменування компонентів
для страви, норми вкладення продуктів, норми виходу готового продукту в
грамах (літрах).

Щодо тудового колективу товаритства, то його становлять всі громадяни,
що своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові
відносини. На підприємстві розроблено штатний розпис, відповідно до
якого кожен працівник має свій посадовий оклад, робота окремих
працівників може бути здійснена як на основній посаді, так і за
сумісництвом. Має свою бухгалтерську та аналітичну службу.

Оплата праці та преміювання працівників товаритства, в тому числі
керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично
утворений. Штатні працівники підлягають соціальному, медичному
страхуванню та соціальному забезпеченю в порядку і на умовах, що
передбачені чинним законодавством.

Товаритство, в встановленому порядку, реєструється у відповідних органах
Державної податкової адміністрації, Державному комітеті статистики, а
також подає відомості про державну реєстрацію в органи соціального
страхування і Пенсійного фонду України.

Для працівників на підприємстві розроблені посадові інструкції.

Керівником підприємства є директор, який є одним із учасників
підприємства.

На підприємстві розроблена схема управління та підпорядкованості
персоналу (рис. 2.1.).

рис. 2.1. Організаційно–управлінська структура підприємства

Керівником підприємства є директор, який є одним із учасників
підприємства.

Наказом „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на
підприємстві” передбачені заходи щодо організації бухгалтерського обліку
та напрямки облікової політики. Щодо організації бухгалтерського обліку,
то ведення бухгалтерського обліку на підприємстві доручено
бухгалтерській службі, на чолі з головним бухгалтером. В штаті
бухгалтерської служби знаходиться вісім осіб, кожен з яких має свої
обов’язки. Ведення первиних документів, облікових регістрів покладено на
бухгалтерів, на замісника головного бухгалтера покладено функцію
складання, перевірки та здачі статистичної звітності тощо, головний
бухгалтер здійснює контролі за веденням бухгалтерського обліку та
складає фінансову звітність (дод. А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, К, Л, М,
Н).

Плановий відділ ТОВ „Миронівське громадське харчування” здійснює
планування та контроль за діяльністю підприємства. Цей відділ є
аналітичною службою, так як здійснює аналіз діяльності та визначення
позитивних і негативних факторів, від яких залежить діяльність
підприємства в майбутніх періодах.

Щодо відділу реалізації, то основною метою його діяльності є
налагодження зв’язків щодо реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів, тобто пошук так званних „ринків збуту” продукції.
Також особливісю є те, що даний відділ займається не тільки питаннями
реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів, але й
налагодження зв’язків з постачальниками сировини та покупних товарів.

Виконавчі відділи складають завідувач складом, працівники торгових
залів, кафетеріїв та їдалень.

Основні показники діяльності ТОВ „Миронівське громадське харування”
представлені в таблицях 2.1. та 2.2., для аналізу були використані дані
фінансової звітності за 3 роки, які наведені в дод.А, Б, С, У, Ф, Х.
Дані таблиць приведені в перерахунку на індекс інфляції 2003 року.

Таблиця 2.1.

Показники вартості активів та джерел їх формування ТОВ “Миронівське
громадське харчування”

(тис.грн.)

Показники Роки Відхилення

2001 2002 2003 Абсолютне Відносне

2003 від 2001 2003 від 2002 2003 від 2001 2003 від 2002

1 2 3 4 5 6 7 8

Вартість необоротних активів 243,8 374,6 318,3 74,5 -55,8 30,6 -14,9

в т.ч.

основні засоби 227,1 357,8 318,3 91,2 -39,5 40,1 -11,0

нематеріальні активи – – – – – – –

довгострокові фінансові інвестиції – – – – – – –

довгострокова дебіторська заборгованість – – – – – – –

Оборотні активи 450,4 378,7 407,8 -42,6 29,1 -9,5 7,7

в т.ч.

запаси 89,5 193,8 181,3 91,7 -12,6 102,5 -6,5

грошові кошти 7,3 65,2 57,7 50,4 -7,5 692,9 -11,5

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 202 88,1 125,7
-76,3 37,6 -37,8 42,7

Продовження табл.2.1.

1 2 3 4 5 6 7 8

Обсяг зобов’язань

загальний обсяг 334,3 467,5 579,5 245,2 112 73,3 24

в т.ч.

поточні зобовязання 334,3 467,5 579,5 245,2 112 73,3 23,9

в т.ч.

за товари, роботи, послуги 276,4 402,0 518,6 242,2 116,6 87,7 29

довгострокові зобов’язання – – – – – – –

Власний капітал

загальний обсяг 365,3 290,9 147,9 -217,4 -143,1 -59,5 -49,2

статутний капітал 24,9 24,5 22,6 -2,3 -1,9 -9,3 -7,6

нерозподілений прибуток 329,5 260,3 119,6 -209,9 -140,8 -63,7 -54,1

Аналізуючи вище наведені дані варто відмітити наступе:

середня вартість необоротніх активів в 2003році порівняно з 2001
зрослана 74,5тис.грн або 30,6%, а порівняно з 2002 роком зменшилася на
55,8тис.грн або 14,9% відповідно. Це є негативною тенденцією для
підприємства і в першу чергу це зумовлено наявністю незавершеного
виробництва та збільшенням амортизації;

нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестиції,
довгострокової дебіторської заборгованості в складі першого розділу
Балансу немає;

вартість основних засобів в 2003 році порівняно з 2001 зросла на 40,1%
або 91,2тис.грн, а порівняно з 2002 роком знизилась на 11,0% або
39,5тис.грн, що зумовлено зменшенням первісної вартості та зростанням
суми зносу;

щодо оборотніх активів, то їх вартість в 2003 році порівняно з 2001
зменшилася 9,5% або 42,6тис.грн., порівняно з 2002 роком зросла на 7,7%
або на 29,1тис.грн. В даному випадку як збільшення так зменшення
пов’язане з змінами в статтях даного розділу, а саме:

залишок запасів в 2003 році зріс в порівнянні з 2001 на 102,5% або
91,7тис.грн, а з 2002 роком зменшився на 6,5% або 12,6тис.грн.;

залишок грошових коштів в 2003 році порівнянно з 2001 зріс на 693,7% або
50,4тис.грн., а з 2002 роком зменшився на 11,5% або 7,5тис.грн.
відповідно, що першу чергу пов’язано з періодом оборотності наявних
грошових ресурсів;

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в 2003 році
порівняно з 2001 зменшилася на 37,8 або 76,3тис.грн., порівняно з 2002
роком збільшилася на 42,7% або 37,6тис.грн. В даному випадку ми бачимо
взаємозв’язок між змінами в таки статтях Балансу, як запаси, грошові
кошти та дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

щодо обсягів зобов’язань, то ТОВ „Миронівське громадське харчування” не
має довгострокових зобов’язань, а лише короткострокові. В даному випадку
спостерігається негативна тенденція до збільшення зобов’язань, що так чи
інакше призведе до зменшення активів підприємства. Отже, в 2003 році
порівняно з 2001 на 73,3% або 245,2тис.грн., а з 2002 роком на 24% або
112тис.грн. Значна частина поточних зобов’язань припадає на
заборгованість за товари, роботи, послуги, вартість яких також має
тенденцію до збільшення;

щодо розділу Балансу Власний капітал, то:

статутний капітал за останні три роки не змінювався;

загальний обсяг власного капіталу зменшувався, що в першу чергу
пов’язано з отриманням збитків. Проте сума збитків зменшується з кожним
роком , а саме в 2003 році порівняно з 2001 сума збитків зменшилася на
63,7% або 209,1ис.грн, а порівнюючи з 2002 на 54,08% або 140,8тис.грн.
Така тенденгція зумовлена передусім наявністю незавершеного виробництва,
а також значним зростанням поточних зобов’язань.

Таблиця 2.2.

Показників діяльності ТОВ „Миронівське громадське харчування”

(тис.грн.)

Показники Роки Відхилення

2001 2002 2003 Абсолютне Відносне

2003 від 2001 2003 від 2002 2003 від 2001 2003 від 2002

1 2 3 4 5 6 7 8

Обсяг реалізації(без ПДВ) 2815,1 3333,8 3382,1 567 48,2 20,1 1,4

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг 2111 2497,0 2591,7
480,7 94,6 22,8 3,8

Результат від операційної діяльності 81,0 -49,9 -111,8 -192,8 -61,8
-237,9 123,8

Результат від фінансової діяльності – – – – – – –

Результат від інвестиційної діяльності – – – – – – –

Чистий прибуток(збиток) 51,0 -67,5 -121,1 -172,1 -53,5 -337,1 79,3

Аналізуючи вище наведені дані варто відмітити:

обсяг реалізаці або чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) зріс в 2003 році порівняно як з 2001, так із
2002 роками на 20,1% або 567тис.грн. та 1,5% або 48,3тис.грн.
відповідно. Така тенденція спостерігається в зв’язку з зростанням
обсягів реалізації, а отже, і з зростанням доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Враховуючи це,
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) також
зростає;

щодо результатів операційної діяльності, то вони мають тенденцію до
зменшення, в 2003 році порівняно з 2001 на 192,8тис.грн., а з 2002 на
53,5тис.грн. Одним з факторів, що призвів до такого становища є
збільшення операційних витрат та матеріальних затрат;

щодо чистого прибутку (збитку), то ТОВ „Миронівське громадське
харчування” в останні роки своєї діяльності отримує збитки, які з кожним
роком зростають, так в 2003 році порівняно з 2002 збитки зросли на
53,5тис.грн., що пов’язано з збільшення поточних зобов’язань,
операційних витрат, наявністю незавершеного будівництва тощо.

Отже, роблячи висновки до даного розділу варто зазначити такі основні
аспекти:

Товаритство з обмеженою відповідальністю „Миронівське громадське
харчування” створено та здійснює свою діяльність згідно до чинного
законодавства;

щодо трудового колективу, то його становлять всі громадяни, що своєю
працею беруть участь в його діяльності. На підприємстві розроблено
посадові інструкції та штатний розпис, в якому зазначаються посадові
оклади;

на підприємстві розроблена схема управління та підпорядкованості
персоналу, згідно з якою виділють такі відділи бухгалтерський, плановий,
виконавчий та відділ реалізації, кожен з якиз відповідає за певну ланку
діяльності даного підприємства;

щодо аналізу основних показників діяльності, то варто зазначити, що
спостерігається негативні тенденції, які і є наслідком отримання
збитків.

Критичний огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури
з питань аналізу реалізації продукції власного виробництва і купівельних
товарів на підприємствах ресторанного господарства.

Торгово–виробнича сфера або іншими словами сфера ресторанного
господарства одна з галузей національної економіки, що стрімко
розвивається. І не дивно, що як гриби після дощу виростають на наших
вулицях усілякі піцерії, закусочні, престижні ресторани. Однак, щоб
успішно почати і розвивати свій бізнес, необхідно знати і враховувати
вимоги вітчизняного „батогранного” законодавства. У даному розділі ми
розглянемо основні законодавчі та нормативні акти, що регулюють порядок
організації роботи підприємств ресторанного господарства.

Нормативна база, яка регламентує питання по темі даної курсової роботи
та використовується при вивченні даної теми представлена в табл.3.1.

Таблиця 3.1.

Нормативно-правові документивні документи, що регулюють питання
організації роботи підприємств ресторанного господарства

№ п.п. Назва нормативного документу Основний зміст Застосування в
аналізі

1 2 3 4

1 Закон України „Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.99р. №996. Визначає правові засади регулювання,
організації ведення бухгалтерського обліку та скла-дання фінансової
звітності в Україні. Згідно цього Закону підприємство самостійно
визна-чає облікову політику, обирає форми бухгалтерського обліку.
Оскільки це найголовніший документ з регу-лювання бухгал-терського
обліку, то він викорис-товувався в пов-ному обсязі.

Продовження табл.3.1.

1 2 3 4

2 Закон України „Про застосува-ння реєстрів роз-рахункових опе-рацій у
сфері торгівлі, гро-мадського хар-чування і пос-луг” від 1.06.00р.
№1476. Цей Закон регулює застосування реєстрів розрахункових операцій
при реалізації у сфері торгівлі, громадського харчування і пос-луг.
Використовується, як нормативний документ, що рег-ламентує питання
діяльності підп-риємств торгівлі та ресторанного господарства

3 Закон України „Про ліцензува-ння певних видів господарської
діяльності” від 23.03.96р. №98/96 –ВР. Цей Закон визначає види
господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, поря-док їх
ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування,
відповідальність суб’єктів господарювання та органів за порушення
законо-давства в цій сфері. Використовується, як нормативний документ,
що рег-ламентує питання діяльності підп-риємств торгівлі та ресторанного
господарства.

4 Закон України „Про патентува-ння певних видів господарської
діяльності” від 1.06.00р. №1775. Цей Закон визначає порядок
па-тентування торговельної діяль-ності за готівкові кошти, інших форм
розрахунків, діяльності у сфері торгівлі, послуг, що про-водяться
суб’єктами госпо-дарської діяльності. Використовується, як нормативний
документ, що рег-ламентує питання діяльності підп-риємств торгівлі.

Продовження табл.3.1.

1 2 3 4

5 Закон України „Про якість і безпеку харчо-вих продуктів і продовольчої
сировини” від 23.12.97р. №771/97 – ВР. Даний Закон встановлює правові
засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої
сировини для здоров’я населення. Використовується, як нормативний
документ, що рег-ламентує питання діяльності підп-риємств рестора-нного
госпо-дарства

6 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо-в’язань і
госпо-дарських опера-цій підприємств і організацій зат-верджений
На-казом Мініс-терства фінансів України від 30.11.99р. №291. Передбачені
відповідні рахунки для обліку продукції власного виробництва та
купівельних товарів. Використовується для правильного ведення
бухгал-терського обліку (віднесення на відповідні рахун-ки), тому
вико-ристовується в повному обсязі.

7 Збірник рецеп-тур національ-них страв і кулінарних ви-робів, від
6.07.99р. №484. В даному збірнику наведені норми маси основані на
пос-тійних нормах виходу готових виробів, норми закладки, маса готового
продукту, таблиці тривалості теплової обробки. Використовується, як
нормативний документ, що рег-ламентує питання діяльності підп-риємств
сфери.

Продовження табл.3.1.

1 2 3 4

8 Положення (стандарт) бух-галтерського обліку № 16 „Витрати”
зат-верджений На-казом Мініс-терства фінансів України від 31.12.99р.
№318. Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності. Застосо-вується підприємствами, органі-заціями та іншими
юридичними особами незалежно від форм власності. Використовується для
аналізу обся-гів реалізації, впливу витрат на зміни доходу (ви-ручки)
від реалі-зації товарів, ро-біт, послуг.

9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 „Доходи”
зат-верджений На-казом Мініс-терства фінансів України від 29.12.99р.
№296. Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про доходи від звичайної діяльності підприємств та її
розкриття у фінансовій звітності. Застосовується підприємствами,
організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності.
Використовується для аналізу обся-гів реалізації, впливу витрат на зміни
доходу (ви-ручки) від реалі-зації товарів, ро-біт, послуг.

10 „Форми первин-ної облікової до-кументації в тор-гівлі і громадсь-кому
харчуван-ні”від20.08.86р. Даним Наказом затверджено форми первинної
облікової документації в торгівлі і громадському харчування.
Використовується для методики загального аналізу.

Продовження табл.3.1.

1 2 3 4

11 Положення (стандарт) бух-галтерського обліку № 9 „За-паси”
затвердже-ний Наказом Мі-ністерства фі-нансів України від 20.10.1999р. №
246. Визначає методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про запаси (первинна вартість, методи вубуття) та її
розкриття у фінансовій звітності. Використовується інформація
доку-ментів, які регла-ментовані даним Положенням.

12 Правила роботи закладів (під-приємств) гро-мадського хар-чування
зат-верджений На-казом Мініс-терства еконо-міки і з питань європейської
інтеграції Украї-ни від 24.07.02р. №219. Діючими правилами
регла-ментуються основні вимоги відносно суб’єктів господарської
діяльності всіх форм власності, що здійснюють діяльність на території
України в сфері громадського харчування. Використовується, як
нормативний документ, що рег-ламентує питання діяльності підп-риємств
ресто-ранного госпо-дарства.

13 Санітарні прави-ла для підп-риємств гром.харчуання,від19.03 99р. За
допомогою даних санітарних правил регулюється відкриття підприємств
громадського харчування, умови праці і особисту гігієну персоналу.
Регламентує пи-тання діяльності підприємств рес-торанного госпо-дарства.

Продовження табл.3.1.

1 2 3 4

14 „Про затвердже-ння типових форм первинних облікових доку-ментів з
обліку сировини і мате-ріалів” Наказ Міністерства статистики України від
21.06.1996р. №193. Даним Наказом затверджено типові форми первинних
облікових документів з обліку сировини і матеріалів. Використовується
інформація доку-ментів, які регла-ментовані даним Наказом.

15 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобо-в’язань і госпо-дарських опера-цій підприємств і
організацій зат-верджена Нака-зом Міністерст-ва фінансів України від
30.11.1999р. № 291. Встановлює призначення та порядок ведення рахунків у
бухгалтерському обліку для узагальнення методом подвійно-го запису.
Інформація про наявність та рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів
фінансово-господарської діяль-ності підприємств Використовується для
правильного ведення бухгал-терського обліку (віднесення на відповідні
рахун-ки), тому вико-ристовується в повному обсязі.

Огляд нормативних документів свідчить про те, що виробничим та товарним
запасам надається важливе значення, законодавчі акти дають можливість
належним чином організувати облік та правильно документально оформити
його, а потім провести аналіз, узагальнити та реалізувати результати
аналізу реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів
на підприємствах ресторанного господарства.

Варто зазначити, що багато вітчизняних бухгалтерів-практиків, так і
економістів-практиків приділяють увагу питанню обліку та аналізу
реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів на
підприємствах ресторанного господарства. В першу чергу, це пояснюється
тим, що без забезпечення підприємств необхідними запасами неможливий
нормальний виробничий процес, а отже, і отримання прибутку від
діяльності.

Таблиця 3.2.

Огляд періодичної літератури

№ п.п. Назва джерела Короткий зміст Застосування в аналізі

1 2 3 4

1 Андрієнко С. Г. Цикл статей „Облік у громадському хар-чуванні” //
Галицькі конт-ракти. Дебет-Кредит № 16, 19, 23, 25, 27, 29 ,33 ,36, 03р.
Визначено основні аспекти створення підприємств; надходження сировини та
покупних товарів в комору, на виробництво та реа-лізація, документальне
оформлення, формування собівартості тощо. Використо-вується для аналізу
да-них, що фор-муються на основі даних бухгалтерсь-кого обліку.

2 Бакун Ю. „Собівартість готової продукції у сфері громадського
харчування” // Бухгалтерія № 34/1, 01р. Визначено склад вироб-ничої
собівартості про-дукції (на основі прик-ладу). Вплив на формування
собівартості.

Продовження табл.3.2.

1 2 3 4

3 Білова Н.В. Облік у гро-мадському харчуванні: що нового? // Податки і
бух-галтерський облік № 71 03р. Розглянуто облік товарів у коморі, облік
реалізації. Розглянуто нові форми первинних документів. Використано дані
переліку необхідних документів.

4 Назарбаєва Р. „Облік у громадському харчуванні” // Бухгалтерія
(спецвипуск) № 47 03р. Розглянуто виробничий і торгово-виробничий
підхід до визначення собівартості продукції. Використо-вується для
аналізу да-них, що фор-муються на основі даних бухгалтерсь-кого обліку.

5 Новіков С „Облік у гро-мадському харчування” // Галицькі контракти.
Дебет-Кредит № 13 Визначено основні аспекти відкриття підприємств
гро-мадського харчування, виз-начення типу, класу під-приємства;
узгодження і дозволи; патентування і ліцензування даних під-приємств.
Використо-вується для аналізу да-них, що фор-муються на основі даних
бухгалтерсь-кого обліку.

6 Новодворська В. „Удос-коналення обліку сировини та товарів на
підприємствах громадського харчування” // Вісник КДТЕУ № 3 00р.
Розглянуто шляхи вдос-коналення обліку на підприємствах громадсь-кого
харчування, автомати-зація обліку. Використано пропозиції щодо
удос-коналення обліку.

Продовження табл.3.2.

1 2 3 4

7 Яремченко Ю. „Калькулю-вання продажної ціни на підприємствах
громадського харчування” // Баланс № 7 03р. Визначено структуру
про-дажної ціни кулінарної продукції, формування облікової ціни
сировини, документальне оформле-ння калькуляційних роз-рахунків тощо.
Використо-вується ана-лізу впливу факторів на продажні ці-ни
під-приємств ресторанного господаоства

Все інтенсивніше відбувається перехід суб’єктів господарської діяльності
України на ринкові відносини. В цих умовах виникає необхідність
активніше використовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати і
вдосконалювати свою роботу. Цей процес можливо прискорити при умові
використання господарського досвіду організацій та ведення
бухгалтерського обліку і звітності в умовах розвинутої ринкової
економіки. Ось чому бухгалтер кожного підприємства, яке вже сьогодні
займає активну позицію в своїй діяльності і потенційно може вийти на
світовий ринок, повинен знати основи міжнародного обліку.

Таблиця 3.3.

Огляд спеціальної літератури

№ п.п. Найменування, автор Короткий зміст Застосування в аналізі

1 2 3 4

1 Бланк І.А. „Основи фінан-сового менеджменту” (1час-тини) К.
„Ніка-Центр”04р. Особливості управління запасами, визначено ета-пи
управління. Для методики управління запасами.

Продовження табл.3.3.

1 2 3 4

2 Бакун Ю. „Облік, аналіз та аудит запасів на підприємст-вах
громадського харчува-ння”: Автореферат, 02р. Для ефективність
діяль-ності підприємств є дос-татній обсяг, раціональне використання та
управ-ління запасами. Використано для аналізу та носить реко-мендаційний
характер.

3 Бутинець Ф.Ф. „Бухгал-терський облік в торгівлі” Житомир ПП”Рута” 02р.
Висвітлено питання орга-нізації обліку в торгівлі та особливості його
ве-дення. Регламентує питання діяльності підприємств ресторанного
господарства. Використовуються дані документів запропонованих для
про-веденого ана-лізу.

4 Завгородній В.П. „Автома-тизація бухгалтерського облі-ку, контролю,
аналізу та аудиту” Київ „А.С.К.” 02р. Докладно висвітленні питання
методології бух-галтерського обліку в умовах автоматизованої обробки
інформації, автоматизація обліку з усіх комплексних зав-дань тощо.
Використано для рекомен-дацій по удо-сконаленню та ефектив-ності
діяль-ності під-приємства.

Продовження табл.3.3.

1 2 3 4

5. Івахненко В.М. „Курс економічного аналізу” Київ „Знання-Прес” 02р.
Розкрита методика еко-номічного аналізу з ура-хуванням положень
(ста-ндартів)бухгалтерського обліку і звітності. Використано теоретичні
основи еко-номічного аналізу.

6 Кравченко Л.І. „Аналіз господарської діяльності в торгівлі” Навчальний
посібник. Мінськ 95р.

Наведено основні практичні аспекти проведення аналізу. Використано в
аналізі то-варообороту.

7 Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. „Еко-номіка торговельного
під-приємства” Київ 99р. Висвітлено особливості управління товарними
запасами торговельного підприємства Використано методику за-гального
ана-лізу реалізації запасів торго-вельного підприємства.

8 Мец Т.Н., „Основи фінан-сового аналізу” Харків 02р. Наведено приклад
ана-лізу доходу (виручки) від реалізації товарів, робіт, послуг, як
основного по-казника обсягу реалізації. Використано для проведе-ння
аналізу доходу, а са-ме методи проведення аналізу.

Продовження табл.3.3.

1 2 3 4

9 Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. „Фінан-совий аналіз”
Київ 02р. Розкриває найважливіші питання сучасного фінан-сового аналізу,
грунтов-но висвітлено методичне забезпечення, методи, методика,
організація та інформаційна база фінан-сового аналізу. Використано
загальні тео-ретичні заса-ди проведен-ня фінансово-го аналізу.

10 Поплюйко А. „Облік і аналіз використання виробничих за-пасів”.
Автореферат, 03р. Автор висвітлює своє визначення виробничих запасів та
групує їх за власною методикою. Використано як приклади аналізу
вико-ристання ви-робничих за-пасів.

11 Романова О.Є. „Аналіз гос-подарської діяльності” Москва 03р.
Узагальнено сучасні методики управлінського та фінансового аналізу,
включає теоретичні осно-ви економічного аналізу і конкретні прийоми
аналі-тичних розрахунків. Використано теоретичні основи еко-номічного
аналізу і кон-кретні прийо-ми аналітич-них розра-хунків.

12 Хом’як Р.Л. „Бухгалтерський облік в Україні” Львів „Знання” 03р.
Докладно виклавено особливості бухгал-терського обліку на підприємствах
ресторан-ного господарства. Використано для правиль-ного збору даних для
аналізу.

Огляд спеціальної літератури дає можливість побачити, що в Україні є
необхідна база для вивчення обліку та аналізу в сфері торгівлі та
ресторанного господарства.

Отже, роблячи висновки даного розділу варто зазначити:

щодо нормативної бази, то вона є „батогранною”, так як законодавчі та
нормативні акти регулююють порядок створення підприємств ресторанного
господарства, а також організацію обліку сировини та покупних товарів.
Проте на сучасному етапі розвитку України законодавство настільки
різнобічним та часто змінюваним, що інколи одні законодавчі акти
протирічать іншим, або ж зустрічається багато неврегульованих нюансів,
які є досить суттєвими для здійснення тієї чи іншої діяльності;

в спеціальній літературі досить докладно та широко викладенні питання
бухгалтерського обліку сировини та покупних товарів, а також аналіз
реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів на
підприємствах ресторанного господарства. Проте з частими змінами в
законодавстві інформація в такій література не завжди відповідає
дійсності, прикладом може бути зміна з 1.01.2004 року груп та ставок
норм амортизації в цілях податкового обліку;

в періодичних виданнях багато авторів-практиків розглядають питання
правильного ведення бухгалтерського обліку та документального оформлення
первинних документів при заготівлі, відпуску у виробництво та реалізації
сировини, продукції власного виробництва та купівельних товарів.

4. Організаційно – інформаційна модель аналізу реалізації продукції
власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства

Будь-яка цілеспрямована діяльність потребує певних обмежень і передбачає
визначення суб’єктів діяльності, її об’єктів, мети та завдань,
вирішення, яких є умовою досягнення мети діяльності, формування
інформаційної бази, методів і прийомів, за допомогою яких передбачається
вирішити поставлені завдання.

Одним із засобів формалізації аналізу суб’єктів господарювання є
розробка організаційно-інформаційної моделі, яка поєднує обидві основні
складові фінансового аналізу: організаційну та інформаційну.
Організаційні питання, які вирізуються на рівні розробки моделі
фінансового аналізу діяльності підприємства, стосуються характеристики
його суб’єктів, об’єктів, мети і завдання та методичного забезпечення.
Інформаційні питання охоплюють побудову інформаційної бази аналізу:
визначення джерел інформації, характеристику інформаційного забезпечення
та розробку системи показників, за допомогою яких передбачається
досліджувати об’єкти аналізу.

Важливим принципом створення інформаційної бази аналізу є забезпечення
повноти інформації щодо досліджуваного об’єкта.

Організаційно-інформаційна модель аналізу діяльності підприємства є
стислою характеристикою його суб’єктів та об’єктів, мети і завдання,
системи показників, що визначають параметри об’єктів, інформаційної
бази, методів і прийомів перетворення економічної інформації,
узагальнення результатів аналізу.

Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства є засобом формалізації аналітичного процесу і складається з
п’яти блоків (рис.4.1.).

рис.4.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу

Перший блок – „Об’єкти і суб’єкти аналізу”- характеризує об’єкти
аналітичної діяльності та основні параметри, за якими дані об’єкти
підлягають дослідженню, а також суб’єкти аналізу стосовно конкретних
завдань, які належать виконати для досягнення мети аналізу.

До об’єктів належать:

залишки виробничих запасів, готоврї продукції та товарів на певну дату;

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою
реалізаційною вартістю;

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

витратомісткість;

собівартість реалізації.

До суб’єктів належать:

вищі посадові особи підприємства;

економічні служби підприємства;

керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства;

власники та акціонери;

зовнішні користувачі інформації.

Другий блок – „Система показників аналізу”- складається з переліку
показників, за якими передбачено дослідити об’єкти аналізу, з
визначенням певних термінів тривалості аналітичного періоду.

Система показників аналізу реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства
розподіляють на:

абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік:

залишки та обороти з надходження сировини та купівельних товарів на
підприємствах ресторанного господарства;

обсяг відпуску сировини на виробництво продукції;

обсяги реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів
на підприємствах ресторанного господарства

фінансові результати діяльності підприємства;

активи підприємства;

зобов’язання;

абсолютні показники динаміки.

відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової
інформації:

відносні показники структури активів та зобов’язань підприємства;

відносні показники динаміки;

відносні показники інтенсивності процесів: коефіцієнти обороту з
надходження, відпуску у виробництво сировини, обсяги реалізації
продукції власного виробництва та купівельних товарів на підприємствах
ресторанного господарства; коефіцієнт витратомісткості; коефіцієнт
собівартості реалізації в розрізі товарних груп тощо.

Третій блок – „Інформаційне забезпечення аналізу” – визначає джерела
утворення та види економічної інформації, за допомогою якої мають
досліджуватись об’єкти аналізу.

Джерелами інформаційного забезпечення аналізу слугують
планово-нормативна, звітна, облікова та позаоблікова документація.

Облікова документація – використовується для аналізу роботи окремих
виробничіх підрозділів, дільниць, працівників. Без ведення такої
документації неможливо виявити недоліки в роботі та відпрацювати
конкретні заходи для подальшого вдосконалення виробництва, підвищення
продуктивності праці, раціоналізації управління господарською
діяльністю. Прикладом облікової документації слугують форми
бухгалтерського, оперативного та статистичного обліку, журнали робіт,
інші первинні документи.

Таблиця 4.1.

Облікова документація

Назва інформації Джерело інформації

1 2

Залишки запасів Баланс (форма №1), а саме рядки 100-140

Дебіторська заборогованість за товари, роботи, послуги Баланс, рядок 160

Грошові кошти та їх еквіваленти Баланс, рядок 230

Кредиторська заборгованість за товари, робрти, послуги Баланс, рядок 530

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Звіт
про фінансові результати (форма №2), рядок 010

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Звіт про фінансові результати, рядок 035

Валовий прибуток (збиток) Звіт про фінансові результати, рядок 050-055

Витрати Звіт про фінансові результати, рядки 070-090

Фінансові результати від операційної діяльності Звіт про фінансові
результати, рядок 100-105

Продовження табл. 4.1.

1 2

Фінансові результати від звичайної діяльності Звіт про фінансові
результати, рядок 190-195

Чистий прибуток (збиток) Звіт про фінансові результати, рядок 220-225

Грошові кошти від операційної діяльності Звіт про рух грошових коштів
(форма №3), рядок 120

Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ,
акцизу Звіт про основні показники діяльності підприємства (форма №4),
стовпчик 1

Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг Звіт про основні
показники діяльності підприємства, стовпчик 2

Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів) Звіт
про основні показники діяльності підприємства, стовпчик 3

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг в діючих цінах (без ПДВ,
акцизу) Звіт про основні показники діяльності підприємства, стовпчик 9

Витрати реалізованої продукції, робіт, послуг Звіт про основні показники
діяльності підприємства, стовпчик 10

Балансова вартість запасів (сировина і матеріали, купівельні
напівфабри-кати та комплектуючі вироби, тара і тарні матеріали, готова
продукція, товари) Примітки до річної фінансової звітності (форма №5),
рядок 800, 810, 830, 900, 910

Продовження табл.4.1.

1 2

Усього мережі ресторанного господарства Звіт про наявність торгової
мережі та мережі ресторанного господарства (включаючи сезонну мережу)
(форма 37 –торг), рядки 02-47

Оборот торгової мережі Звіт про продаж та запаси у торговій мережі і
мережі ресторанного господарства (громадського харчування) (форма №3 –
торг), рядки 101-112

Товарооборот ресторанного господарства Звіт про продаж та запаси у
торговій мережі і мережі ресторанного господарства (громадського
харчування), рядки 130-141

Продаж та запаси товарів Звіт про продаж та запаси у торговій мережі і
мережі ресторанного господарства (громадського харчування), рядки
201-240

З наведеної вище таблиці можна зробити наступний висновк, що для аналізу
реалізації продукції власного виробництва і купівельних товарів на
підприємствах ресторанного господарства дуже необхідна та важлива
облікова інформація, яка міститься у фінансової звітності та
статистичній звітності підприємств торгівлі та ресторанного
господарства, тому що в ній відображена та згрупована по необхідним
елементам інформація, що забезпечує нам можливість проаналізувати
будь-який показник.

Таблиця 4.2.

Мета використання та користувачі облікової інформації

Назва інформації Користувач Мета використання

1 2 3

Залишки запасів Бухгалтерія, плановий відділ, віддділ реалізації Для
обліку, планування обсягів запасів

Дебіторська заборго-ваність за товари, ро-боти, послуги Керівництво,
бухгал-терія, відділ реалізації Для обліку, аналізу, контролю та
прийняття управлінських рішень

Грошові кошти та їх еквіваленти Бухгалтерія, керівницт-во Для обліку,
планування, контролю та прийняття управлінських рішень

Кредиторська заборго-ваність за товари, робрти, послуги Бухгалтерія,
керівницт-во Для обліку, аналізу, планування та прийняття управлінських
рішень

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Бухгалтерія, відділ реа-лізації, керівництво Для обліку, аналізу та
планувавння

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Бухгалтерія, віддділ реалізації, керівництво Для обліку, аналізу,
планування та прийняття управлінських рішень

Валовий прибуток (зби-ток) Бухгалтерія, керівницт-во Для обліку,
планування та прийняття управлінсь-ких рішень

Витрати Бухгалтерія, плановий відділ, керівництво Для обліку, аналізу та
контролю, а також прийняття управлінських рішень

Продовження табл. 4.2.

1 2 3

Фінансові результати від операційної діяль-ності Бухгалтерія,
керівницт-во, податкові органи Для обліку, планування та прийняття
управлінсь-ких рішень

Фінансові результати від звичайної діяльності Бухгалтерія, керівницт-во,
податкові органи Для обліку, аналізу, планування та прийняття
управлінських рішень

Чистий прибуток (зби-ток) Бухгалтерія, керівницт-во Для обліку, аналізу,
контролю,планування та прийняття управлінсь-ких рішень

Грошові кошти від операційної діяльності Бухгалтерія, керівницт-во Для
обліку, аналізу, контролю та прийняття управлінських рішень

Обсяг виробленої про-дукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ,
акцизу Бухгалтерія, плановий відділ, відділ реалізації Для обліку,
аналізу, контролю, планування та прийняття управлінсь-ких рішень

Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг Бухгалтерія, плановий
відділ, відділ реалізації, керівництво Для аналізу, планування, контролю
та прийняття управлінських рішень

Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)
Бухгалтерія, плановий відділ, відділ реалізації, керівництво Для аналізу
, планування, контролю та прийняття управлінських рішень

Обсяг реалізованої про-дукції, робіт, послуг в діючих цінах Бухгалтерія,
плановий відділ, відділ реалізації Для аналізу , планування та прийняття
управлінсь-ких рішень

Продовження табл.4.2.

1 2 3

Витрати реалізованої продукції, робіт, послуг Бухгалтерія, плановий
відділ, відділ реалізації Для обліку, аналізу та прийняття
управлінсь-ких рішень

Балансова вартість за-пасів (сировина і мате-ріали, купівельні
напів-фабрикати та комп-лектуючі вироби, тара і тарні матеріали, готова
продукція, товари) Бухгалтерія, плановий відділ, відділ реалізації Для
обліку, аналізу, планування та прийняття управлінських рішень

Усього мережі ресто-ранного господарства Бухгалтерія, керівницт-во Для
обліку, аналізу, панування та прийняття управлінських рішень

Оборот торгової мережі Бухгалтерія Для аналізу, контролю, планування та
прийняття управлінських рішень

Товарооборот ресторанного господарства Бухгалтерія, плановий відділ,
відділ реалізації Для обліку, аналізу та прийняття управлінсь-ких рішень

Продаж та запаси то-варів Бухгалтерія, плановий відділ, відділ
реалізації Для обліку, аналізу, конторю, планування та прийняття
управлінсь-ких рішень

З наведеної інформації можна зробити наступний висновок, що
користувачами облікової інформації виступає велике коло осіб, а саме, це
і вищі органи управління підприємства, керівники підрозділів,
бухгалтерія, планово-аналітичний відділ, податкові органи, аудиторські
фірми, ревізори, установа банку. Користувачі цієї інформації
використовують її з різною метою, а саме: прийняття управлінських
рішень, обліку, контролю, аналізу та планування, як обсягів запасів,
виробництва, реалізації, а також і обсягів майбутніх прибутків.

Проте, для точного аналізу також можна використувати позаобліковою
інформацією для прийняття реальних управлінських рішень.

Позаоблікова інформація відбиває всі сторони господарської діяльності,
дозволяє доповнити, деталізувати та поглибити аналіз. Включає показники,
які характеризують загальноекономічний розвиток держави, кон’юктуру
фінансового і товарного ринків, діяльність контрагентів і конкурентів,
нормативно-регулюючі показники, встановлені правовими актами.

Таблиця 4.3.

Позаоблікова інформація

Назва інформації Джерело інформації

1 2

Індекс інфляції Періодичних видання, електронні носії.

Обсяги попиту та пропозиції Фондова та товарна біржі.

Зміни в законодавстві Спеціальні періодичні видання, телебачення.

Зміна курсу валюти Вісник НБУ, періодичні видання.

З наведеної вище інформації можна зробити висновок, що позаоблікова
інформація є дуже різноманітною і тому користувачам може бути важко
вибрати необхідну для своїх цілей. Ця інформація є загальною і тому
користувач самостійно прймає рішення, щодо використання такої
інформації. Користувач має вільний доступ до позаоблікової інформації,
як через засоби масової інформації, так і через періодичні видання.

Таблиця 4.4.

Корисність позаоблікової інформації

Назва інформації Напрями використання Корисність

1 2 3

Індекс інфляції Аналіз структури надходжень і витрачань грошових коштів
за періоди. +

Обсяги попиту та пропозиції Аналіз структури над-ходжень та реалізації
запасів. –

Зміни в законодавстві Аналіз зміни певних зако-нордавчих норм на обсяги,
структуру та склад реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів на пібприємствах ресторанного господарства. +

Зміна курсу валюти Аналіз грошових потоків у результаті фінансової
(зви-чайної) діяльності підприємств ресторанного господарства. +

З даної таблиці можна зробити наступний висновок: корисність
позаоблікової інформації полягає в можливості її застосування під час
аналізу реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів
та прийнятті управлінських рішень. Користувач такої інформації
самостійно визначає її корисність та необхідність її застосування.
Користувач може бути позбавлений отримання економічниї вигід, якщо
нескористається необхідною позаобліковою інформацією.

Четвертий блок – „Методичне забезпечення аналізу” – передбачає
характеристику методів та прийомів обробки економічної інформації.

Методичні прийоми обробки вхідної інформації можна розподілити на:

економіко-логічні методи:

групування;

порівняння;

розрахунок відносних показників;

розрахунок середніх показників;

деталізація;

елімінування.

економіко-математичні методи:

методи обробки динамічних рядів;

методи регресійно-кореляційного аналізу;

методи моделювання.

П’ятий блок – „Прийоми узагальнення та реалізації результатів аналізу”-
характеризує заключну стадію економічного аналізу, яка завершується
прийняттям управлінських рішень щодо подальшого розвитку об’єктів
аналізу.

Узагальнення результатів включає:

систематизація інформації;

кількісна оцінка потенційного збільшення абсолютної величини обсягів
реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів на
підприємствах ресторанного господарства;

кількісна оцінка втрачених можливостей збільшення абсолютної величини
величини обсягів реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарівгрошових;

оцінка вірогідності прогнозованих показників;

розробка багатоваріантних заходів щодо збільшення абсолютної величини
величини обсягів реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів підприємства ресторанного господарста, зменшення
витратомісткості;

оформлення результатів аналізу і передача їх в управлінські структури
для реалізації запропонованих заходів.

До реалізація результатів належить:

оцінка заходів щодо збільшення абсолютної величини величини обсягів
реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів;

вибір оптимального варіанту заходів;

прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів;

доведення прийнятого рішення до виконавців;

забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень.

Отже, роблячи висновки до даного розділу варто зазначити такі основні
аспеки:

будь-яка цілеспрямована діяльність передбачає визначення суб’єктів і
об’єктів діяльності, мети та завдань, вирішення яких є умовою досягнення
мети діяльності, формування інформаційної бази, методів і прийомів, за
допомогою яких передбачається вирішити поставлені завдання;

розробка організаційно-інформаційної моделі поєднує основні складові
фінансового аналізу: організаційну та інформаційну. Організаційні
питання – це ті, які стосуються характеристики його суб’єктів, об’єктів,
мети і завдання та методичного забезпечення. Інформаційні питання – це
питання визначення джерел інформації, характеристику інформаційного
забезпечення та розробку системи показників, за допомогою яких
передбачається досліджувати об’єкти аналізу;

організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства є засобом формалізації аналітичного процесу і складається з
п’яти блоків:

об’єкти і суб’єкти аналізу;

система показників аналізу реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства;

інформаційне забезпечення аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства;

методичні прийоми обробки вхідної інформації;

узагальнення та реалізація результатів проведеного аналізу.

5. Методика загального аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства.

Ефективність механізму управління продукцією власного виробництва та
купівельними товарами на підприємствах ресторанного господарства
переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини
економічного аналізу та обгрунтованості його висновків.

Аналіз товарних запасів має бути направлений на виявлення резервів
прискорення обіговості товарів, раціонального їх використання. Для цього
необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх
розвиток, асортиментну структуру та товаробіговість запасів, оцінити
ефективність роботи з управління товарними запасами та її вплив на
діяльність як торговельного підприємства , так і підприємства
ресторанного господарства.

Вихідними даними для аналізу реалізації продукції власного виробництва
та купівельних товарів на підприємстві ресторанного господарства є
показники статистичної та бухгалтерської звітності, матеріали
спостережень, вибіркових спостережень, одночасного обліку, планових та
позапланових інвентаризацій, результати уцінки.

Загальний і факторний аналіз реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства
складається з двох етапів:

Перший етап:

вивчення показників, що характеризують виконання плану , щодо реалізації
продукції власного виробництва і купівельних товарів і динаміку
товарообороту;

обчислення середньорічних темпів росту і приросту;

аналіз структури товарообороту;

аналіз ритмічності і рівномірності реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів;

вивчення показників динаміки, структури, рівномірності товарообороту за
структурними підрозділами, структурними одиницями підприємства
ресторанного господарства.

Другий етап включає оцінку впливу внутрішніх факторів на зміну
товарообороту підприємства ресторанного господарства (товарні, трудові,
наявність і ефективність використання основних засобів тощо).

Послідовність аналізу та основні джерела отримання інформації є
методикою аналізу реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів на підприємстві ресторанного господарства.

Таблиця 5.1.

Основні джерела отримання інформації для аналізу продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства

№ п.п. Найменування показників Звітна форма

1 2 3

1. Дані про обсяг та структуру товарних запасів у торговій мережі та
мережі ресторан-ного господарства. Звіт про продаж та запаси товарів у
тор-говій мережі та мережі ресторанного господарства (громадського
харчування) (форма №3 – торг)

Товарно-грошові звіти матеріально-від-повідальних осіб

Матеріали планових та позапланових інвентаризацій

Дані контрольно-асортиментних пунктів

Матеріали вибіркових спостережень

Продовження табл.5.1.

1 2 3

2. Дані про розміщення про-дукції власного виробницт-ва і купівельних
товарів. Товарно-грошові звіти матеріально-від-повідальних осіб

Матервали планових та позапланових інвентаризацій

Матеріали вибіркових спостережень

3. Дані про загальний обсяг продукції власного виробництва і купівельних
товарів, величину витрат на залишок. Форма №1 „Баланс”

Оборотна відомість по рахунках №28 „Товари”, 20 „Виробничі запаси”, 90
„Витрати діяльності”, позабалансовому рахунку 02 „Активи на
відповідальному зберіганні” (до якого відкриваються відповідний
субрахунок)

4. Нормативи продукції влас-ного виробництва і купі-вельних товарів.
Затверджені норми запасів (на рівні під-приємства)

5. Дані про наявність та пере-сування неходових та зале-жалих
купівельних товарів. Матеріали одночасного обліку неходо-вих та
залежалих товарів

Матеріали інвентаризації, вибіркових спостережень

6. Дані про уцінку та пересу-вання знецінених товарних запасів. Акти
переоцінок товарних запасів

Оборотна відомість по позабалансовому субрахунках 072 „Невідшкодовані
нестачі і втрати від псування цінностей”

7. Дані про загальні обсяги реалізації продукції власно-го виробництва і
купівель-них товарів. Дані фінансової звітності, оборотно–са-льдових
відомостей по відповідних ра-хунках, Звіту про продаж та запаси това-рів
у торговій мережі та мережі ресто-ранного господарства (форма №3 – торг)

Взагалі, варто зазначити, що аналіз реалізації продукції власного
виробництва та купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства включає послідовність декількох етапів (рис.5.1.).

рис.5.1.Послідовність проведення аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів

Кожен з наведених вище етапів має свою харектеристику:

аналіз динаміки товарних запасів включає вивчення залишків сировини та
покупних товарів,але із-за відсутності даних даний аналіз неможливо
провести;

аналіз факторів, що впливають на розмір залишків товарних запасів
включає в себе аналіз сукупності факторів, які мають прямий вплив на
залишки продукції власного виробництва та купівельних товарів на
підприємствах ресторанного господарства. Так вплив на обсяг продукції
власного виробництва та купівельних товарів змін обсягу товарообороту
((ТЗто) та періоду обіговості визначається ((ТЗп(о) методом ланцюгових
підстановок з використанням наступних моделей:

( ТЗто = [ ( ТО1 – ТО0) * ПО0 ] / Д;

(Тзпо = [ ( ПО1 – ПО0) * ТО1] / Д,

де ТО1, ТО0 – відповідно обсяг товарообороту в базисному періоді та
періоді, який аналізується.

ПО1, ПО0 – період обороту товарних запасів в днях обороту , відповідно в
базисному періоді та періоді, що аналізується.

Д – тривалість періоду.

аналіз сезоних коливань включає зміну асортименту залежно від сезону,
проте дане підприємство в силу того, що основним видом діяльності все ж
є харчування шкіл та дитячих садків особливого впливу сезоного коливання
попиту на розмір обсягів товарообороту не має;

аналіз асортиментної структури – аналіз змін асортименту продукції
власного виробництва та купівельних товарів. Метою проведення такого
аналізу є визначення ступення задоволення попиту населення на конкретні
товари, виявлення причин накопичення окремих товарів у каналах торгівлі.

аналіз якості продукції власного виробництва характеризує якість
виробництва підприємства ресторанного господарства, залишків продукції
власного виробництва. Основним джерелом інформації для такого аналізу є
дані обліку неходових та залежалих товарів, матеріали інвентаризації,
вибіркових спостережень. Але на базовому підприємстві таких товарів не
має;

аналіз обіговості продукції власного виробництва та купівельних товарів
характеризує виявлення резервів прискорення обіговості товарів
призабезпеченні високої якості обслуговування населення . Для реалізації
цієї мети неоюхідно провести порівняльний аналіз обіговості товарів за
групами звітної номенклатуритоварів та продукції власного виробництва,
аналіз динаміки показників обіговості товарів в цілому по підприємству
та по окремим групам, атакож вивчити фактори, що визначають зміну
обіговості; розрахувати втрати від їх уповільнення;

аналіз ефективності управління товарними запасами на підприємствах
ресторанного господарства, які включають в себе сировину, продукцію
власного виробництва та купівельні товари характеризує ефективність
діяльності підприємства під впливом управлінських рішень, а тако
примінімальних витратах на їх зберігання, транспортування та продаж на
високому рівні культури обслуговування.До таких показників відносяться:

співвідношенння фактичної та встановленої широти асортименту, показує
ступінь досягнення нормативної широти асортименту, вплив товарних
запасіві на ступінь задоволення попиту покупців;

витрати обігу на одиницю товарних запасів, показує ефективність роботи
по формуванню запасів з точки зору витрат на їх формування та
зберігання, оцінка витратності одиниці толварного запасу;

прибуток на одиницю товарних запасів – ефективність роботи з точки зору
отримання прибутку , оцінка рентабельності формування одиниці продукції.

Отже, з усього вище сказаного можна зробити наступний висновок:

ефективність управління реалізації продукції власного виробництва та
купівельними товарами на підприємствах ресторанного господарства
переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини
економічного аналізу та обгрунтованості висновків;

для аналізу реалізації продукції власного виробництва та купівельних
товарів на підприємствах ресторанного господарства використовують низку
звітних форм, що вміщують дані необхідні для аналізу. До таких джерел
можна віднести дані фінансової звітності, оборотно – сальдових
відомостей по відповідних рахунках, Звіту про продаж та запаси товарів у
торговій мережі та мережі ресторанного господарства (громадського
харчування) (форма №3 – торг) тощо;

загальний і факторний аналіз реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства
складається з двох етапів, на першому визначаються основні показники, а
на другому оцінку впливу внутрішніх факторів на зміну товарообороту
підприємства ресторанного господарства;

аналіз запасів, як торговельного, так і підприємства ресторанного
господарства потребує послідовного певної роботи: аналізу динаміки
товарних запасів аналіз динаміки товарних запасів, аналіз факторів, що
впливають на розмір залишків товарних запасів, аналіз сезоних коливань,
аналіз асортиментної структури, аналіз якості продукції власного
виробництва, аналіз обіговості продукції власного виробництва та
купівельних товарів, аналіз ефективності управління товарними запасами
на підприємствах ресторанного господарства.

6. Аналіз впливу чинників на обсяг і структуру реалізації продукції
власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства.

Метою аналізу товарообороту підприємств ресторанного господарства є
виявлення, вивчення і мобілізація резервів збільшення товарообороту,
покращення обслуговування покупців, збільшення прибутку. Саме тому, для
аналіз впливу чинників на обсяг і структуру реалізації продукції
власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства доцільно розглянути вплив цих чинників на прибуток від
реалізації продукції, робіт, послуг або операційної діяльності, так як
операційне діяльність ТОВ „Миронівське громадське харчування” є торгівля
та ресторанне господарство. А отже, і є обсягом реалізації

Аналізуючи обсяг реалізації продукції, робіт, послуг підприємства, можна
виявити резерви збільшення загальної суми прибутку.

Економічний аналіз здійснюється переважно для управлінських потреб,
насамперед для потреб внутрішнього управління (управлінський аналіз). У
такому разі аналітик має у своєму розпорядженні досить великий обсяг
інформації щодо формування прибутку від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг). При цьому треба використовувати дані плану, дані про ті
порушення виробничої дисципліни, які забезпечили підприємству прибуток,
наприклад із техніки безпеки, через невиконання вимог з охорони праці
тощо.

Крім внутрішнього (управлінського) аналізу здійснюється і зовнішній
аналіз прибутку від реалізації продукції, що особливо важливо в умовах
ринкової економіки, коли саме цей показник цікавить як конкурентів, так
і податкові органи та банки. Для зовнішнього аналізу використовують лише
офіційну бухгалтерську і статистичну звітність. Базою для порівняння
фактичних даних щодо прибутку від реалізації продукції є дані попередніх
звітніх періодів. Методика аналізу в усіх випадках однакова: порівнюють
фактичні дані з даними попереднього періоду або плану, розраховують
загальну суму зміни обсягів реалізації продукції, після чого обчислюють
чинники які вплинули на зміну фактичного обсягу реалізації. Залежно від
мети аналізу вплив чинників можна визначити більш докладно (у разі
здійснення внутрішнього аналізу цього показника для прийняття
управлінських рішень, спрямованих на збільшення балансового прибутку).

У процесі зовнішнього аналізу, коли обсяг наданої інформації значно
менший, ніж при внутрішньому, можуть бути встановлені лише основні
напрями зміни обсягів реалізації продукції.

Так на зміну прибутку від реалізації продукції впливають такі чинники
(їх можна розраховувати за даними внутрішньої і зовнішньої звітності):

зміна обсягу реалізованої продукції;

зміна цін;

зміна повної собівартості реалізованої продукції;

зміна адміністративних витрат і витрат на збут;

зміна структури реалізованої продукції.

Прибуток базового підприємства формується з прибутку від реалізації
товарів, робіт, послуг та іншого операційного прибутку (наприклад,
доходу від оренди приміщень).

Визначимо відсоток збільшення (зменшення) обсягів реалізації продукції у
звітному періоді (рік) порівняно з минулими роками, абсолютну величину
відхилення фактичного обсягу від минулорічних. Визначимо також вплив
окремих чинників на прибуток від реалізації продукції.

Передусім потрібно розглянути порядок розрахунку графи таблиці „Фактично
за 2001 та 2002 роки в оцінці минулого року”, тобто порядок зведення
показників таблиці до порівнянного вигляду.

Таблиця 6.1.

Вихідні дані для розрахунку впливу чинників

(тис.грн.)

Показник Фактично за Фактично за 2003рік в оцінці минулих років Фактично
за 2003 рік Відхилення

Абсолютне Відносне

2001 рік 2002 рік 2001 рік 2002 рік

2003 від 2001 року 2003 від 2002 року 2003 від 2001 року 2003 від 2002
року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Виручка від реалі-зації (у відпуск-них ці-нах) 2837 3355 2568 3036
3439,6 603 84,6 21 2,52

Собівар-тість реалізації 2111 2497 1910 2259 2591,7 481 94,7 23 3,79

Адмі-ністра-тивні витрати, витрати на збут 632 867 572 784,2 881,2 249
14,5 39 1,67

Прибу-ток 93,7 -8,7 85,9 -8,5 -33,3 -127 -25 -136 283

Продовження табл.6.1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прибу-ток перерахований на фактич-ний обсяг реалізації Х Х 115 -9 Х Х Х
Х Х

Виручка від реалізації в оцінці минулого року:

ВРм = ( ВРпл / Vр.пл )*Vр.ф,

де, ВРм – виручка від реалізаци в цінах минулого року;

Vр.пл – плановий обсяг реалізованої продукції в натуральних одиницях
минулого року;

Vр.ф – фактичний обсяг реалізації в натуральних одиницях.

Інформацію беремо зі Звіту про фінансові результати.

ВРм2001 = ( 2837 / 130,85 )*118,40 = 2567,1 тис.грн.;

ВРм2002 = ( 3355 / 130,85 )*118,4 = 3035,8 тис.грн..

де 130,85 — плановий обсяг реалізації продукції в натуральних одиницях
минулого року; 118,40 — фактичний обсяг реалізації в натуральних
одиницях.

2. Собівартість реалізації в оцінці минулого року:

См = ( Спл / Vр.пл )*Vр.ф,

де См — собівартість реалізованої продукції, перерахована в цінах
минулого року;

См2001 = ( 2111 / 130,85 )*118,40 = 1910,1 тис.грн.;

См2002= ( 2497 / 130,85 )*118,40 = 2259,4 тис.грн..

3. Адміністративні витрати і витрати на збут в оцінці минулого року:

АЗм = ( Азпл / Vр.пл )*Vр.ф,

де АЗм — адміністративні витрати і витрати на збут в цінах минулого
року;

АЗм2001 = ( 632,3 / 130,85 ) 118,40 = 572,1 тис.грн.;

АЗм2002 = ( 866,7 / 130,85 )*118,40 = 784,2 тис.грн..

4 Прибуток від реалізації в оцінці минулого року:

Пм = ВРм – ( См + АЗм );

Пм2001 = 2568,1 – ( 1910,1 + 572,1 ) = 85,9 тис.грн.;

Пм2002 = 3035,1 – ( 2259,4 + 784,2 ) = -8,5 тис.грн..

5 Прибуток, перерахований на фактичний об’єм реалізації продукції
звітного року, визначається множенням прибутку минулого року на відсоток
зростання (зниження) фактичної собівартості порівняно з минулим роком:

Ппер = Ппл ( Сф / См ),

де, Ппер – прибуток перерахований на фактичний об’ємреалізації

Ппл – плановий прибуток.

Ппер2001 = 93,7 ( 2591,7 / 2111 ) = 115 тис. грн.;

Ппер2002 = -8,7 ( 2591,7 / 2497 ) = -9 тис.грн..

На основі інформації з таблиці 6.1. обчислимо вплив чинників на зміну
прибутку від реалізації (валового прибутку підприємства).

Прибуток зменшився за звітний період в порівнанні з 2001 роком на 127
тис.грн., а порівняно з 2002 роком на 24,6 тис.грн.:

-33,6 – 93,7 = 127 тис.грн.;

-33,3 – ( -8,7 ) = 24,6 тис.грн..

На зміну прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг вплинули
чинники:

1. зміна виручки від реалізації:

ВР = ВРф – ВРпер

де, ВРпер — виручка від реалізації, перерахована в цінах минулого року;

Вр2001 = 34390 – 2568,1 = 871,5 тис.грн.;

Вр2002 = 3439 – 3035,8 = 404,5 тис.грн..

Через вплив цього чинника прибуток збільшився на 871,5 тис.грн та 404.5
тис.грн. в 2001 та 2002 році відповідно.

2. зміна виробничої собівартості:

С = Сф – Спер,

де, С – собівартість, перерахована в цінах минулого року;

С2001 = 2591,7 – 1910,1 = 681,6 тис.грн.;

С2002 = 2591,7 – 2259,1 = 332,3 тис.грн..

Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 681,6 тис. грн. та
332,3 тис.грн. в 2001 та 2002 роках відповідно, а прибуток на цю саму
суму зменшвся.

3. зміна витрат на збут і адміністративних витрат:

АА2001 = 881,2 – 572,1 = 309,1 тис.грн.;

АА2002 = 881,2 – 784,2 = 97 тис.грн..

За рахунок збільшення цих витрат прибуток підприємства зменшився на
309,1 тис. грн. та 97 тис.грн. в порівняно з 2001 та 2002 роками
відповідно.

4. зміна обсягу реалізації:

РП= [ Ппл (См / Спл )]-100,

де РП — обсяг реалізованої продукції;

РП2001 = [ 93,7 ( 1910,1 / 2497 ) ] – 100 = -15,2 тис.грн.;

РП2002 = [ -8,7 ( 2259,4 / 2497 ) ] – 100 = -107,8 тис.грн..

5. зміна структури асортименту:

Ас = ( Пм – Ппл ) – РП,

де Ас — структура асортименту;

Ас2001 = ( 85,9 – 93,7) – ( – 15,2 ) = 7,4 тис.грн.

Ас2002 = ( – 8,5 – ( 8,7 ) 9 – 107,8 ) = 108 тис.грн..

На основі проведеного фактичного аналізу визначимо баланс чинників, що
впливають на фактично одержаний прибуток (таблиця 6.2).

Таблиця 6.2.

Баланс чинників

Чинники, які змінюють фактично одержаний прибуток порівняно з минулими
роками Сума (2001 рік), тис.грн. Сума (2002 рік), тис.грн.

1 2 3

Зміна виручки від реалізації + 871,5 + 404,5

Зміна собівартості реалізованої продукції – 681,6 – 332,3

Зміна адміністративних витрат та витрат на збут – 309,1 – 97

Зміна обсягу реалізації -15,2 -107,8

Зміна структури асортименту + 7,4 + 108

Разом – 127 – 24,6

Отже, прибуток зменшився переважно за рахунок зменшення виручки від
реалізації (зміни цін). Проте, на цьому підприємстві є резерви можливого
збільшення прибутку:

зменшення собівартості реалізації — 681,6 тис. грн. Та 332,3 тис.грн. у
порівнняні з відповідними роками, 2001 та 2003 роками;

зниження адміністративних витрат і витрат на збут — 309,1тис.грн. та 97
тис.грн. порівняно з 2001 та 2002 роками;

3. зменшення обсягу реалізації на 15,2 тис.грн. та 107,8 тис.грн.
порівняно з 2001 та 2002 роками.;

Загалом це становить порівняно з 2001 роком 1005,9 тис.грн., та 2002
роком 537,1 тис.грн.

Відтак підприємство може одержати прибутку на суму 764 тис.грн, якщо
буде вживати певні заходів для зниження:собівартості продукції,
перегляне кошторис адміністративних витрат і витрат на збут, а також
збільшить обсяг реальзації продукції, товарів, робіт та послуг.

Про результати аналізу інформуються зацікавлені підрозділи підприємства
і на основі цієї інформації приймаються відповідні управлінські рішення
для використання виявлених резервів у виробництві з метою одержання
більшої суми прибутку в наступному звітному періоді.

Проаналізувавши прибуток від реалізації всієї товарної продукції
підприємства, слід також проаналізувати і виконання плану, динаміку
прибутку від реалізації окремих видів продукції. Це потрібно для
вивчення причин зміни обсягу продажу окремих видів продукції, а також її
ціни і собівартості. Для аналізу за даними бухгалтерського обліку
складається аналітична таблиця (Додаток О), з якої можна зробити певні
висновки.

На зміну прибутку від реалізації окремих видів продукції впливають такі
чинники:

зміна обсягу і структури реалізованої продукції;

зміна середньореалізаційної ціни;

зміна собівартості реалізованої продукції;

Вплив цих чинників можна розрахувати методами ланцюгових підстановок і
абсолютних різниць.

Методика розрахунку методом ланцюгових підстановок на прикладі прибутку
від реалізації виробу товару „М’ясо та птиця”

5700(18,4 – 15,3) = 17670 тис. грн;

4850(18,4 – 15,3) = 15035 тис. грн;

4850(21.5 – 15.3) = 30070 тис. гри;

4850(21.5 – 17.9) = 17460 тис. грн.

Загальне відхилення відбулося завдяки:

а) зміні обсягу і структури реалізації:

15035 – 17670 = -2635 тис.грн;

б) зміні середньореалізаційиої ціни:

30070 – 15035 = 15035 тис.гри;

в) зміні собівартості реалізованої продукції:

17460 – 30070 = -12610 тис.грн.

Методика розрахунку методом абсолютних різниць на тому самому прикладі:

1. зміна обсягу і структури реалізованої продукції:

(4850 – 5700) (18.4 – 15.3) = 17670 тис.грн.

2. зміна середньореалізаційної ціни:

(21.5 – 18.4)4850 = 15035 тис.грн.

3. зміна собівартості:

(17.9 – 15.3)4850 = 30070 тис.грн.

4. баланс чинників:

17670+ 15035 – 30070 = 25010 тис.грн.

Отже, прибуток від реалізації товару „М’ясо та птиця” збільшилася на
25010 тис.грн за рахунок зміни обсягу реалізації і структури її, а також
за рахунок підвищення собівартості продукції. Відтак, на основі
проведеного аналізу можна зробити висновок, що на підприємстві є
можливості не тільки усунути збитки за цим видом продукції, а й
одержувати прибуток. Для цього необхідно підвищити технологію
приготування, покращити діяльність підрозділів підприємства, які
відповідають за технологію виробництва та роботу так званих
маркетингових служб.

Отже, роблячи висновки до даного розділу варто зазначити такі головні
аспекти:

реальний прибуток підприємства ресторанного госпордарства одержує лише
після реалізації продукції. Проте частково, для підприємств саме цієї
сфери діяльності, нова вартість утворюється тільки в процесі
виробництва. Отже, аналізуючи прибуток, який підприємство одержує в
процесі виробництвата реалізації продукції власного виробництва та
кувельних товарів можна зробити висновки щодо ефективності всієї
діяльності: саме тут криються резерви зростання прибутку;

економічний аналіз переважно здійснюється для управлінських потреб,
насамперед для потреб внутрішнього управляння або як його ще називають
управлінський аналіз. Проте, окрім внутрішнього (управлінського) аналізу
здійснюється і зовнішній аналіз прибутку від реалізації продукції, що
особливо важливо в умовах ринкової економіки, коли саме цей коказник
цікавить як конкурентів, так і податкові органи, банки тощо;

для підприємств ресторанного господарства на зміну прибутку від
реалізації продукції впливають, такі основні чинники:

зміна обсягу реалізованої продукції;

зміна цін;

зміна повної собівартості реалізованої продукції;

зміна адміністративнихвитрат та витрат на збут;

зміна структури реалізованої продукції;

на зміну прибутку від реалізацію окремих видів продукції (для аналізу
були взяті товари з тих товарних, які мають найбільший попит та обсяг
реалізації) впливають такі чинники:

зміна обсягу і структури реалізованої продукції;

зміна середньореалізованої ціни;

зміна собівартості реалізованої продукції.

Вплив цмх чинників можна розрахувати методом ланцюгових підстановок і
абсолютних різниць;

на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на базовому
підприємстві ТОВ „Миронівське громадське харчування” є можливість не
тільки усунути збитки, але й отримати прибуток. Для цього потрібно
підвищити ефективність технологій виробництва, покращити діяльністі
структурних підрозділів, які несуть відповідальність за реалізацію
продукції власного виробництва та покупних товарів.

7. Оцінка ефективності реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства.

Оцінка ефективності реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства є
важливим елементом фінансового менеджменту і аудиту.

Взагалі, оцінка ефективності реалізації продукції власного виробництва
та купівельних товарів для підприємств ресторанного господарства є
оцінкою, яка показує ефективність діяльності підприємства даної галузі.
Саме тут оцінюється товарооборот, обсяг реалізації і як кінцевий
показник доход (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг. На
формування якого впливають:

результат, тобто ефективність, його;

сфера діяльності, для ТОВ „Миронівське громадське харчування” це грає
дуже велику роль – воно є підприємством, яке співпрацює з бюджетною
установою (державним казначейством), яке як покупець цих продуктів не
завжди вчасно сплачує свою заборгованість, тобто з зростанням
товарообороту не завжди зростає грошове вираження на поточному рахунку
цього зростання;

галузь господарства;

установлені законодавством умови.

Основними цілями даного аналізу є:

перевірка обгрунтованості діяльності підприємства;

загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка;

визначення відхилення за певні періоди;

вивчення впливу чинників на структуру та обсяг реалізаці продукції
власного виробництва та купівельних товарів;

визначення резервів зростання обсягів реалізації;

Інформаційною основою для аналізу оцінки ефективності реалізації
продукції власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах
ресторанного господарства є:

Бізнес-план;

Фінансовий план;

Баланс (форма №1);

Звіт про фінансові результати (форма №2);

Звіт про рух грошових коштів (форма №3);

дані державної статистичної звітності;

тощо.

Оцінити ефективність реалізації можна вартісними та натуральними
показниками. Натуральні показники є необхідними для планування обсягів
реалізації, обсягів закупівлі сировини та покупних товарів, визначення
залишків запасів тощо. Тобто, вони виражають кількісний вираз
закупленого, проданого та залишків цих запасів, це ті які необхідні саме
аналітичним службам підприємства. Вартісні показники ефективності
реалізації – це показники, які характеризують ефективність діяльності
підприємства, метою якої є отримання прибутку. Тобто, вони є необхідними
для більш наочного вираження ефективності реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах сфери харчування.

Аналізуючи ефективність реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства, можна
виявити фактори під впливом, яких збільшується товарооборот та резерви
збільшення прибутків.

Тому доцільно проаналізувати як товарооборот так і доход.

Таблиця 7.1.

Показники товарообороту та доходу (виручки ) від реалізації товарів
(робіт, послуг)

(тис.грн.)

Показники Роки Відхилення

абсоютне відносне

2001 2002 2003 2003р. від 2001р. 2003р. від 2002р. 2003р. від 2001р.
2003р. від 2002р.

Доход (виручка ) від реалізації товарів (робіт, послуг) 2688,9 3512,5
3366,7 677,8 -145,8 25,2 -4,2

Товаро-оборот 2772 3600 3355 582,1 -245,1 21 -6,8

Роблячи висновки до даної таблиці варто зазначити, що:

товарооборот в 2003 році порівняно з 2001 роком зріс на 582,1тис.грн.
або 21%, а порівняно з 2002 роком зменшився на 245,1тис.грн. або 6,85%.
Це пов’язано з зменшенням (зменшенням) оборотності товарів та грошових
коштів;

доход (виручка ) від реалізації товарів (робіт, послуг)в 2003 році
порівняно з 2001 роком зріс на 677,8тис.грн. або 25,2%, а от порівняно з
2002 роком зменшився на 145,8тис.грн. або 4,2%.

Тобто, видно прямопропорційну залежність між цими показниками.

Отже, роблячи висновки до даного розділу варто зазначити, що:

оцінка ефективності реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів для підприємств ресторанного господарства є оцінкою,
яка показує ефективність діяльності підприємства в цій галузі;

інформаційною основою для аналізу оцінки ефективності реалізації
продукції власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах
ресторанного господарства є: бізнес-план, фінансовий план, Баланс, Звіт
про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, дані державної
статистичної звітності тощо.

оцінити ефективність реалізації можна вартісними та натуральними
показниками;

проаналізувавши доход (виручку) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), та товарообороту можна зробити висновок, що дані
показники мають прямопропорційну залежність.

8. Особливості аналізу в умовах застосування сучасних інформаційних
технологій.

Поглиблення економічної реформи в системі харчування зумовлює перехід
підприємств до широкого використання різноманітних нових методів
господарювання, на підставі нових форм власності та новітніх технологій
ведення обліку, аналізу господарської діяльності.

Маркетинг для підприємтсв ресторанного господарства є об’єктивною
необхідністю переходу підприємств від управління окремими операціями до
управління бізнес-процесами (тобто від функціонального управління до
процесного) та поставленми вимогами до маркетингової діяльності сприяти
конкурентоздатності товарів, створюваних бізнес-процесами. Саме тому для
маркетингу основою є саме інформація та інформаційні технології.

Перехід від управління операціями до управління бізнес процесами
підприємства вимагає зміни підходів до інформаційного забезпечення та
технологій його маркетингової діяльності. Воно повинно сприяти
формування заданої споживчої вартості на всіх етапах первинних
бізнес-процесівпідприємства (за М. Портером: постачання, виробництво,
збут та маркетинг).

рис.8.1.Місце та роль маркетингу як інформаційного посередникав системі
управління бізнес-процесом підприємства

Як видно з даного рисунка, маркетинг фактично може виступати як
посередник ,що організовує ефективне накопичення, збереження обробку та
розподіл інформації для прийняття рішень на всіх етапах бізнес-процесу.
В зв’язку з цим розвиток інформаційного потенціалу маркетингу буде
сприяти формуванню споживної вартості товару на всіх етапах
бізнес-процесу підприємства. Але інформаційне забезпечення та технології
маркетингу повинно узгоджуватися з особливостями бізнес-процесів
підприємства.

Формуючи інформаційне забезпечення маркетингу, слід вважати на те, що
конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства залежить
не тільки від інформаційної насиченості всьго „вартісного показника”,
але й від того, наскільки інформаційні ресурси концентруються в
інформаційних точках створення споживної вартості за етапами
бізнес-процесу підприємства. Проте, динамічність зовнішнього середовища
підприємства час від часу вимагає реінжирингу його бізнес-процесів, що в
свою чергу, вимагає постійного розвитку процесів інформаційного
забезпечення маркетингу.

На сьогоднішній день багатьма авторами проаналізовані сучасні орієнтації
управління підприємствами, стан розвитку інформаційного забезпечення
окремих мікстів маркетингу, досліджено вплив інформаційної взаємозв’язку
бізнес-процесів підприємства маркетингом для досягнення їх цілей,
охарактеризовано можливості та особливості використання IDEF-методологій
для системного проектування процесів інформаційного забезпечення
маркетингу.

В сучасних умовах перехід до управління підприємством за концепцією
бізнес-процесів з орієнтацією на інформаційно насичений маркетинг
залежить від вищого керівництва. Його в першу чергу необхідно
забезпечити оперативною, доступною та недорогою інформацією про розвиток
окреми стадій бізнес-процесу та про вплив на них рівня інформаційного
забезпечення міксів маркетингу.

Підприємства можуть використовувати різні моделі взаємодії маркетингу з
етапами бізнес-процесу підприємства, орієнтовані на посилення якості
постачання, виробництва та збуту. В найбільш розвиненому варіанті така
взаємодія має вигляд, представлений на рис.8.1. Цей варіант передбачає
розвиток інформаційних зв’язків маркетингу з усіма етапами
бізнес-процесу підприємства та вимагає попереднього аналізу комплексних
характеристик управлінських орієнтацій стратегій, тактики, виробничих
можливостей та менеджменту). Кількісна оцінка цих характнристик може
бути отримана методом експертизи.

Управління розвитком процесів інформаційного забезпечення маркетингу
містить методичне забезпечення вибору варіантів розвитку бізнес-процесів
підприємства та супроводжуючи їх процесів інформаційного забезпечення
маркетингу, визначення функцій інформаційного менеджменту, які
забезпечують ефективний розвиток інформаційних процесів маркетингу,
рекомендації щодо роботи з конфіденційною інформацією підприємства та
методичні рекомендації до аналізу резервів розвитку інформаційного
забезпечення маркетингу з використанням реінжинірингу існуючої ІС
підприємства.

Таблиця 8.1.

Стандарти сімейства IDEF та можливості їх використання в маркетингу

Стандарт Назва Опис Можливість використан-ня в маркетингу

1 2 3 4

IDEF0 Методоло-гія функ-ціонально-го моде-лювання Представляє
досліджу-вану систему у виді набору взаємозалежних функцій
(функціональних борків).Моделювання за-собами IDEF0 є першим етапом
вивчення системи Використовується при аналізі, розробці і ре-конструкції
системи інформаційного забезпе-чення маркетингу.

Продовження табл.8.1.

1 2 3 4

IDEF1 Методоло-гія моде-лювання внутріш-ніх інфор-маційних потоків
системи Дозволяє відображати й аналізувати структуру і взаємозв’язок
інформа-ційних потоків Використовується для докладного і детального
розгляду елементів сис-теми інформаційного забезпечення визначених
функцій маркетингу з метою їхнього подаль-шого удосконалювання. У силу
своєї ускладненості стандарт вимагає наявності висо-кокваліфікованих
фахів-ціф, що утрудняє його широке застосування при реструктуризації й
аналізі маркетингових підрозділів.

IDEF1X

(IDEF1 Extended) Методоло-гія побудо-ви реля-ційних структур IDEF1Х
відноситься до типу методологій „Сут-ність-взаємозв’язок”
(ER-Entity-Relationship). Використовується для моделювання реляційних
баз даних, що мають відношення до розгля-нутої системи. Застосу-вання
цього стандарту може бути використаним пристворенні визначених
маркетингових баз даних

Продовження табл.8.1.

1 2 3 4

IDEF3 Методоло-гія доку-ментуван-ня проце-сів, що відбу-ваються в
системі За допомогою IDEF3 описуються сценарії і послідовність операцій
для кожного процесу. IDEF3 прямо зв’язана з методологією IDEF0: кожна
функція (функціо-нальний блок) може бути представлена засобами IDEF3 у
виді окремого процесу. Використовується для конкретизування і більш
детального вивчення визначених моментів процесу інформаційного
забезпечення марке-тингу. У більшості ви-падків, інструментарію
стандарту IDEF0 цілком достатньо для рішення існуючих задач, але дея-кі
задачі не можуть бути вирішенні без застосу-вання цього стандарту

Аналіз типових проблем , що виникають в роботі вітчизняних підприємств,
говорить про те, що їхні менеджери не вміють працювати з інформаційними
ресурсати в умовах ненадійної економіки і знаходити виходи з кризових
ситуацій, що супроводжують бізнес-плани.

Розвиток інформаційного потенціалу маркетингу відповідно до розвитку та
змін бізнес-процесів можна забезпечити різними способами : накопичення
інформації, її засекреченням, більш глибокою її переробкою на основі
сучасних інформаційних технологій.

Аналіз реалізації продукції власного виробництва та покупних товарів на
підприємствах ресторанного господарства в умовах застосування сучасних
інформаційних технологій грунтується на визначенні основних елементів
процесу з метою формування взаємопов”язаних етапів виконання відповідних
аналітичних процедур і розробки логічно обгрунтованих алгоритмів
розрахунку аналітичних показників, на основі яких узагальнюються і
оцінюються результати аналізу та приймаються управлінські рішення щодо
подальшого розвитку підприємства.

Отримання, зберігання, переробка та використання економічної інформації
вимагають організації інформаційного забезпечення на високому
науково-технічному рівні у відповідності з принципами утворення
інформаційних потоків.

Основними принципами формування раціональних потоків інформації є:

виявлення інформаційних потреб та способів їх ефективного забезпечення;

об’єктивність відображення фінансово-господарських процесів;

єдність інформації, що надходить з різних джерел.

оперативність інформації;

всебічна розробка первинної інформації на ПЕОМ з метою підвищення
коефіціента її використання.

Виходячи з того, що при аналізі немає необхідності використовувати всю
сукупність інформації, джерелом якої є облік, а також позаоблікову та
зовнішню інформацію. Особлива увага має приділятися відбору інформації
для подальшої переробки та аналізу. Відбір інформації здійснюється,
виходячи з плану та програми аналізу, залежно від його мети, напрямку,
терміну та об’єктів. Відібрана інформація має відповідати наступним
вимогам:

репрезентативність (за умови вибіркового аналізу);

зіставленість даних;

доброякісність;

своєчасність;

повнота та детальність;

багатоаспектність.

Безпосередньо щодо проведеного аналізу в даної курсової роботи, то також
були використані інформаційні технології, які значно прискорюють обробку
даних та розрахунок необхідних показників. Для прискорення обрахунку та
отримання результатів аналізу було застосовано програму Mikrosoft Exel.
Дану програма дає можливість ввівши дані звітності підприємства, за
допомогою математичних дій швидко отримати достовірну інформацію про
відхиленння як вартісному, так і процентному відношенні (дод.П, Р, С,
Т), тобто від правильності посилання на комірки та алгоритму розрахунків
залежить точність отриманих даних.

Також для побудови таблиць, як і для написання самої роботи, була
використана програма Microsoft Word, яка дає можливість швидкої побудови
таблиць та рисунків, за допомогою нижньої панелі інструментів.

Отже, роблячи висновки до даного розділу, варто зазначити такі основні
аспекти:

маркетинг для підприємтсв ресторанного господарства є об’єктивною
необхідністю переходу підприємств від управління окремими операціями до
управління бізнес-процесами (тобто від функціонального управління до
процесного) та поставленми вимогами до маркетингової діяльності сприяти
конкурентоздатності товарів, створюваних бізнес-процесами. Саме тому для
маркетингу основою є саме інформація та інформаційні технології;

маркетинг виступає як посередник ,що організовує ефективне накопичення,
збереження обробку та розподіл інформації для прийняття рішень на всіх
етапах бізнес-процесу. В зв’язку з цим розвиток інформаційного
потенціалу маркетингу буде сприяти формуванню споживної вартості товару
на всіх етапах бізнес-процесу підприємства. Проте, інформаційне
забезпечення та технології маркетингу повинно узгоджуватися з
особливостями бізнес-процесів підприємства;

на сьогоднішній день багатьма авторами проаналізовані сучасні орієнтації
управління підприємствами, стан розвитку інформаційного забезпечення
окремих міксів маркетингу, досліджено вплив інформаційног взаємозв’язку
бізнес-процесів підприємствз маркетингом для досягнення їх цілей,
охарактеризовано можливості та особливості використання IDEF-методологій
для системного проектування процесів інформаційного забезпечення
маркетингу;

основним засобом написання даниї курсової роботи є також інформаційні
технології, які прискорюють обробку даних та отримання необхідних
показників (наприклад, відхилення), також прискорюють швидкої побудови
таблиць, рисунків тощо.

9. Узагальнення та реалізація результатів аналізу реалізації продукції
власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства

Як зазначалось раніше, перехід України до ринкової економіки потребує
зміни принципів господарювання та потребує розвитку форм, а також
методів управління. З розвитком ринкових відносин змінилися функції
служби та підрозділів на підприємствах ресторанного господарства.
Взагалі, на сьогоднішній день, виникла конкурентна боротьба за насичення
ринку доброякісними товарами, за зменшення собівартості продукції та
підвищення прибутку.

Проте, діяльність підприємств харчування, в сучасних умовах
господарювання, виникає досить багато питань пов’язаних з особливостями
діяльності вцій сфері. Відбулися зміни у податковому законодавстві, за
яким сировини і товари, заготовлені для виробництва продуктів
харчування, оподатковуються податком на додану вартість (ПДВ). Крім
того, необхідно вдосконалювати інформування маркетингової служби для
своєчасного поповнення товарних запасів за асортиментом, кількістю,
якістю, товарознавчими показниками.

Роздержавлення підприємств харчування призвело до ліквідації
централізованих поставок товарів та сировини, що в свою чергу зумовило
перехід для придбання матеріальних цінностей у децентралізованому
порядку. Саме тому особливу увагу хотілося б звернути на теорію АВС –
аналізу, розроблену професором Х.Фольмутом. Її можна застосувати в
період, коли керівництво підприємства, проаналізувавши показники своєї
діяльності, вирішить категорично змінити підхід до ти чи інших процесів
(як виробничих, так і облікових). На жаль, базове підприємство є
недостатнім за розмірами для впровадження цієї теорії у повному обсязі,
але деякі її положення можна застосувати на підприємствах будь-яких форм
власності і з найрізноманітнішими обсягами товарообороту.

Зокрема мені хотілося б звернути увагу на планування обсягів закупівель
стратегічно важливої сировини та покупних товарів шляхом визначення
необхідної кількості їх споживання та створення бази постачальників, які
б забезпечили безперебійне функціонування підприємства, тому що вчасно
отримана сировина та товари створюють додатковий обсяг як виробництва,
так і реалізації, зростання оборотності та збільшення суми потенційно
можливого доходу.Для створення такої бази слід проаналізувати обсяги
виробництва усієї сукупності постачальників, з якими підприємство
співпрацювало протягом декількох останніх звітних періодів. Чим більший
товарооборот постачальника, тим відповідальніше він може поставитися до
виконання умов договору. Так як сфера ресторанного господарства є дуже
специфічною у відношенні сировини та строків її зберігання – особам, які
проводять закупівлю сировини та покупних товарів потрібно бути дуже
уважними. Якщо ж укласти угоду на довготривале постачання певного виду
товару – постачальник буде більш відповідально ставитися до умов його
зберігання, так як буде цінувати співпрацю з постійним покупцем. При
цьому у матеріально-відповідальних осіб повинні бути заплановані бажані
умови постачання і необхідні страхові запаси.

Разом з тим, якщо спланувати постачання великих партій товарів (не
швидкопсувних), можна значно зменшити рівень затрат на транспортування
сировини і товарів і оформлення замовле, а отже і зменшити витрати, які
значною мірою впливають на зменшення прибутку підприємства, як основної
мети діяльності. Сфера ресторанного господарства є специфічною, так як в
основі здійчнення такої діяльності покладено саме обслуговування
населення, тому кожен покупець таких товарів, робіт, послуг буду
приділяти велику увагу репутації підприємства, а репутація в свою чергу
– це і є доброякісна продукція, яка якістю та вчасністю доставки до
покупця і є перетворенням з товарної форми в грошову. Тому, дана теорія
є дуже важливою для підприємств ресторанного господарствання.

Це тільки деякі витяги з теорії, яка завдяки своєму змісту може
забезпечити прибуткове, безперебійне функціонування підприємства у сфері
ресторанного господарства і не тільки.

Безпосередньо щодо реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів на підприємстві ресторанного господарства, а саме
ТОВ „Миронівське громадське харчування”, то поряд з зростанням основних
показників, які показують зростання обсягів реалізації та діяльності
вцілому, підприємство отримує збиток. Проаналізувавши зміну прибутку від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), як основного показника
діяльності, під впливом основних чинників (обсягу реалізованої
продукції, цін, повної собівартості реалізованої продукції,
адмінівстративних витрат, витрат на збут, структури реалізованої
продукції) можна зробити висновок про те, що зростання одних показників
супроводжується зменшенням інших. Така тенденція спостерігається в першу
чергу, із-за зростання витрат, зміна, яких не є прямопропорційною до
зміни показників, які характеризують саме зростання потенційного
прибутку, як наслідок зростання товарообороту. Важливо звернути увагу,
на те, що аналіз складу витрат і залежність попиту від ціни є необхідним
при визначенні оптимальної цінової стратегії підприємства.

Аналізуючи такі негативні тенденції, варто розробити доповідну записку
(Додаток Ф) директору базового підприємства, в якій буду чітко відмічено
основні показники проведеного аналізу, а також рекомендації щодо
покращення даного стану речей.

Адаптована до ринкових умов методика визначення ефективності роботи
дозволяє виявити, який саме чинник найбільше впливає на формування
прибутку. Це завдання полегшується завдяки застосуванню
економіко-математичного аналізу за умовою покращення автоматизації
органів управління підприємства ресторанного господарства для
оперативності їх реагування і оптимальності управлінських рішень.

Отже, роблячи висновки до даного розділу варто зазначити, такі основні
моменти:

перехід України до ринкової економіки потребує зміни принципів
господарювання та потребує розвитку форм, а також методів управління;

зокрема, за допомогою теорії АВС – аналізу, розроблену професором
Х.Фольмутом варто звернути увагу на планування обсягів закупівель
стратегічно важливої сировини та покупних товарів шляхом визначення
необхідної кількості їх споживання та створення бази постачальників, які
б забезпечили безперебійне функціонування підприємства, тому що вчасно
отримана сировина та товари створюють додатковий обсяг як виробництва,
так і реалізації, зростання оборотності та збільшення суми потенційно
можливого доходу;

щодо реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів на
підприємстві ресторанного господарства, а саме ТОВ „Миронівське
громадське харчування”, то поряд з зростанням основних показників, які
показують зростання обсягі реалізації та діяльності вцілому,
підприємство отримує збиток;

аналіз складу витрат і залежність попиту від ціни є необхідним при
визначенні оптимальної цінової стратегії підприємства;

завдання проведення, узагальнення та реалізації полегшується завдяки
застосуванню економіко-математичного аналізу за умовою покращення
автоматизації органів управління підприємства ресторанного господарства
для оперативності їх реагування і оптимальності управлінських рішень.

Висновки та пропозиції

Світ навколо нас розвивається за складними та цікавими законами
економіки, тому економічні знання, як облікові так і знання аналізу,
сьогодні просто необхідні. Неможливо представити сучасну людину, яка б
не зіткнулася з проблемою обліку, аналізу та контролю роботи, заробітної
плати, грошей, податків, тобто з тим, що виражаютьсяться в економічній
сфері.

Ресторанне господарство – виробничо-торговельна сфера діяльності, в
якій, виробляють і продають продукцію власного виробництва та покупні
товари, як правило, призначені для споживання на місці, з організацією
дозвілля або без нього. В цій сфері доведення товарів до споживача, дещо
складніший, ніж у звичайній торгівлі, і має певні ознаки виробництва, бо
майже всі придбані для поточної діяльності товарні запаси так чи інакше
підлягають переробці.

Діяльність підприємств ресторанного господарства складається з трьох
взаємозалежних процесів:

заготівля сировини (формування сировинної бази) для виробництва готової
продукції, а також покупних товарів;

безпосередньо виробництво готової продукції;

реалізація готової продукції та покупних товарів споживачам.

В Україні щоб успішно почати і розвивати свій бізнес, необхідно знати і
враховувати вимоги вітчизняного „батогранного” законодавства, яке
регулююють порядок створення підприємств ресторанного господарства, а
також організацію обліку сировини та покупних товарів. В спеціальній
літературі багато авторів – практиків розглядають питання правильного
ведення бухгалтерського обліку та документального оформлення первинних
документів при заготівлі, відпуску у виробництво та реалізації сировини
та покупних товарів, а також його вдосконалення.

Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства є засобом формалізації аналітичного процесу і складається з
п’яти блоків:

1.об’єкти і суб’єкти аналізу;

2.система показників аналізу реалізації продукції власного виробництва і
купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства;

3.інформаційне забезпечення аналізу реалізації продукції власного
виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанного
господарства;

4.методичні прийоми обробки вхідної інформації;

5.узагальнення та реалізація результатів проведеного аналізу.

Дана курсова робота виконана на основі реально існуючого підприємства –
Товаритства з обмеженою відповідальністю „Миронівське громадське
харчування”, яке є типовим підприємством виробничо-торговельної сфери
(харчування шкіл та дитячих садків , також має мережу торгових точок,
кафе, їдалень тощо). Було створено в 1998 році та здійснює свою
діяльність, відповідно до чинного законодавства та статутом. Дане
підприємство має свою організаційну структуру, яка включає в себе
адміністрацію, аналітичні відділи, бухгалтерську службу та виконавчі
відділи.

Щодо основних показників діяльності, то вони мають тенденцію до
зниження, це пояснюється тим, що у підприємства незначниє товароборот,
наявна дебіторська заборгованість, незавершене будівництво тощо.

До методики загального аналізу реалізації продукції власного виробництва
та купівельних товарів слід віднести наступні етапи:

аналіз динаміки товарних запасів;

аналіз факторів, що впливають на розмір залишків товарних запасів;

аналіз сезонних коливань в реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів;

аналіз асортиментної структури;

аналіз обіговості продукції власного виробництва та купівельних товарів;

аналіз ефективності управління товарними запасами.

Дана методика має своє завдання та основні цілі.

Провівши аналіз впливу чинників на обсяг і структуру реалізації
продукції власного виробництва та купівальних товарів можна зазначити,
що реальний прибуток підприємства ресторанного госпордарства одержує
лише після реалізації продукції. Проте частково, для підприємств саме
цієї сфери діяльності, нова вартість утворюється тільки в процесі
виробництва. Отже, аналізуючи прибуток, який підприємство одержує в
процесі виробництва та реалізації продукції власного виробництва та
кувельних товарів можна зробити висновки щодо ефективності всієї
діяльності, бо саме тут криються резерви зростання прибутку. Аналіз
переважно здійснюється для управлінських потреб, насамперед для потреб
внутрішнього управляння або як його ще називають управлінський аналіз.
Проте, окрім внутрішнього (управлінського) аналізу здійснюється і
зовнішній аналіз прибутку від реалізації продукції, що особливо важливо
в умовах ринкової економіки, коли саме цей коказник цікавить як
конкурентів, так і податкові органи, банки тощо;

Для підприємств ресторанного господарства на зміну прибутку від
реалізації продукції впливають, такі основні чинники:

1.зміна обсягу реалізованої продукції;

зміна цін;

зміна повної собівартості реалізованої продукції;

зміна адміністративнихвитрат та витрат на збут;

зміна структури реалізованої продукції.

На зміну прибутку від реалізацію окремих видів продукції (для аналізу
були взяті товари з тих товарних, які мають найбільший попит та обсяг
реалізації) впливають такі чинники:

зміна обсягу і структури реалізованої продукції;

зміна середньореалізованої ціни;

зміна собівартості реалізованої продукції.

Вплив цмх чинників можна розрахувати методом ланцюгових підстановок і
абсолютних різниць;

На базовому підприємстві ТОВ „Миронівське громадське харчування” є
можливість не тільки усунути збитки, але й отримати прибуток. Для цього
потрібно підвищити ефективність технологій виробництва, покращити
діяльністі структурних підрозділів, які несуть відповідальність за
реалізацію продукції власного виробництва та покупних товарів.

Оцінка ефективності реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів для підприємств ресторанного господарства є оцінкою,
яка показує ефективність діяльності підприємства в цій галузі.
Інформаційною основою для аналізу оцінки ефективності реалізації
продукції власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах
ресторанного господарства є: бізнес-план, фінансовий план, Баланс, Звіт
про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, дані державної
статистичної звітності тощо. Оцінити ефективність реалізації можна
вартісними та натуральними показниками. Проаналізувавши доход (виручку)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та товарообороту
можна зробити висновок, що дані показники мають прямопропорційну
залежність.

Маркетинг виступає як посередник ,що організовує ефективне накопичення,
збереження обробку та розподіл інформації для прийняття рішень на всіх
етапах бізнес-процесу. В зв’язку з цим розвиток інформаційного
потенціалу маркетингу буде сприяти формуванню споживної вартості товару
на всіх етапах бізнес-процесу підприємства. Проте, інформаційне
забезпечення та технології маркетингу повинно узгоджуватися з
особливостями бізнес-процесів підприємства.

Основним засобом написання даної курсової роботи є також інформаційні
технології, які прискорюють обробку даних та отримання необхідних
показників (наприклад, відхилення), також прискорюють швидкої побудови
таблиць, рисунків тощо.

Щодо реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів на
підприємстві ресторанного господарства, а саме ТОВ „Миронівське
громадське харчування”, то поряд з зростанням основних показників, які
показують зростання обсягі реалізації та діяльності вцілому,
підприємство отримує збиток.

На основі проведеного аналізу було складено пояснювальну записку в, якій
приведені результати проведеного аналізу, також запропоновано низка
пропозицій щодо покращення діяльності підприємства, зокрема:

за допомогою теорії АВС – аналізу, розроблену професором Х.Фольмутом
варто звернути увагу на планування обсягів закупівель стратегічно
важливої сировини та покупних товарів шляхом визначення необхідної
кількості їх споживання та створення бази постачальників, які б
забезпечили безперебійне функціонування підприємства, тому що вчасно
отримана сировина та товари створюють додатковий обсяг як виробництва,
так і реалізації, зростання оборотності та збільшення суми потенційно
можливого доходу;

зростання витрат, зміна, яких не є прямопропорційною до зміни
показників, які характеризують саме зростання потенційного прибутку, як
наслідок зростання товарообороту. Важливо звернути увагу, на те, що
аналіз складу витрат і залежність попиту від ціни є необхідним при
визначенні оптимальної цінової стратегії підприємства.

завдання проведення, узагальнення та реалізації полегшується завдяки
застосуванню економіко-математичного аналізу за умовою покращення
автоматизації органів управління підприємства ресторанного господарства
для оперативності їх реагування і оптимальності управлінських рішень;

спланувати постачання великих партій товарів (не швидкопсувних), можна
значно зменшити рівень затрат на транспортування сировини і товарів і
оформлення замовлення, а отже і зменшити витрати, які значною мірою
впливають на зменшення прибутку підприємства, як основної мети
діяльності;

Світ в 21 столітті і саме наше покоління – це майбутнє держави та
розвитку тих не простих процесів, що відбуваються, тому варто вже зараз
торкнутися питань вдосконалення реалізації своєї продукції не тільки
підприємств ресторанного господарства, але інших галузей, для прийняття
оптимальних управлінських рішень для отримання високих прибутків. Тому
варто вже сьогодні застосовувати новітні методи, які будуть співзвучні з
міжнародними.

Список використаної літератури

1.Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.1999р. № 996.

2.Закон України „Про господарські товаритства” від 19.09.1991р. № 1577.

3.Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в
сфері торгівлі, громадського харчування і послуг” від 1.06.2000р. №201.

4.Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
від 23.06.1996р. №98/96-ВР.

5.Закон України „Про патентування певних видів господарської діяльності”
від 1.06.2000р. № 1775.

6.Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.1991р. №888.

7.Закон України „ Про підприємництво” від 7.02.1991р. № 698.

8.Закон України „Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої
сировини” від 23.12.1997р. № 771/97-ВР.

9.Збірник рецептур національних страв і кулінарних виробів, затверджено
Наказом МВЕСторг від 6.07.1999р.

10.Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999р. № 291.

11.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.

12.Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування
затверджено Наказом Міністерства економіки з питань європейської
інтеграції України від 24.07.2002р.

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 „Витрати”,
затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №
318.

14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 „Доходи”,
затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №
290.

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 „Запаси”, затверджено
Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246.

16.Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку
сировини та матеріалів, Наказ Міністерства статистики України від
21.06.1996р. № 193.

17.Санітарні правила для підприємств громадського харчування,
затверджено Наказом Мінздраву СРСР від 19.03.1991р. (б/н).

18.Форми первинної облікової документації в торгівлі і громадському
харчуванні, Наказ Мінторга СРСР від 20.08.1986р. №201.

19.Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту
Підручник. За редакцією Завгороднього В.П. К „А.С.К.” 2002р. 124-132с.

20.Альфасфуд Фуад Сулиман „Облік запасів: світова практика та
особливості в Україні”. Автореферат 2003.- 8-12с.

23.Аналіз господарської діяльності. Підручник. За редакцією Романова
О.Є. Москва 2003р.- 124 – 142с.

21.Аналіз господарської діяльності в торгівлі. Навчальний посібник. За
редакцією Кравченко Л. І. Мінськ 1995р.- 341 – 381с.

22.Андрієнко С. Облік у громадському харчуванні // Галицькі контракти.
Дебет-Кредит № 16, 2003.- 18-21с.

23.Андрієнко С. Облік у громадському харчуванні // Галицькі контракти.
Дебет-Кредит № 19, 23, 25, 27, 29, 33,36- 2003р.

24.Андрієнко С. Облік у громадському харчуванні // Галицькі контракти.
Дебет-Кредит № 36, 2003.- 9-10.

25.Бакун Ю. „Облік, аналіз і аудит запасів підприємств торгівлі”.
Автореферат, 2002.- 5-7с.

26.Бакун Ю. Собівартість продукції в сфері громадського харчування //
Бухгалтерія № 34/1, 2001.- 34-39с.

27.Бахутіна І. Облік на підприємствах громадського харчування // Все про
бухгалтерський облік № 116, 2001.- 4-7с.

28.Бахутіна І. Облік на підприємствах громадського харчування // Все про
бухгалтерський облік № 120, 2001.- 5-13с.

29.Білова Н. Облік у громадському харчуванні: що нового? // Податки і
бухгалтерський облік № 71 (629), 2003.- 20-34с.

30.Бухгалтерський і фінансовий облік. Навчальний посібник. За редакцією
Бутинця Ф.Ф.- Житомир:- ПП „Рута”, 2002.- 686с.

31.Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією
Хом’яка Р.Л.- Львів „Інтелект-Захід”, 2001.- 728с.

32.Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією
Хом’яка Р.Л.- Львів „Інтелект-Захід”, 2003.- 876с.

33.Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник. За редакцією Бутинця
Ф.Ф., Малюги Н.М,- Житомир: ПП „Рута”, 2002.- 573с.

34.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник.
За редакцією Бутинця Ф.Ф.- Житомир: ПП „Рута”, 2002.- 440с.

35.Економіка торговельного підприємства. Навчальний посібник. За
редакцією Маазаракі А.А.- К.: Хрещатик, 1999.- 458с.

36.Курс економічного аналізу. Навчальний посібник. За редакцією
Івахненко В.М. К „Знання-Прес” 2002р.- 25 – 67с.

37.Основи фінансового аналізу. Навчальний посібник. За редакцією: МецТ.
Н. Харків 2002р.

38.Морозова Н.І., Шаповалова А.П. Опорний конспект лекцій з курсу
„Бухгалтерський облік у громадському харчуванні”- КНТЕУ 2002.- 109с.

39.Назарбаєва Р. Облік у громадському харчуванні // Бухгалтерія
(спецвипуск) № 47, 2003.-24-36с.

40.Новіков С. Облік у громадському харчуванні // Галицькі контракти.
Дебет-Кредит № 13, 2003.- 15-17с.

41.Новодворська В. Удосконалення обліку сировини та покупних товарів на
підприємствах громадського харчування // Вісник КДТЕУ № 3, 2000.-
92-97с.

42.Основи фінансового менеджменту Підручник. За редакцією Бланка І.А. (1
частина) К. „Ніка-Центр”2004р.- 318-328с.

43.Поплюйко Ю. „Облік і наліз використання виробничих запасів”.
Автореферат 2003.-17-20с.

44.Фінансовий аналіз. Підручник. За редакцією Митрофанова Г.В.,
Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Київ 2002р.- 3 – 29с.

Додаток П

Додаток Р

Додаток С

Додаток Т

Додаток У

Додаток Ф

Директору ТОВ „Миронівське

громадське харчування”

Шпилю В.В.

Доповідна записка

На основі проведеного аналізу реалізації продукції власного виробництва
та купівельних товарів були розраховані основні показники діяльності
підприємства, їх відхилення, вплив чинників на структуру та обсяг
реалізації. Аналіз проводився за три роки, а саме: 2001, 2002 та 2003
роки.

Спочатку варто відмітити, те що ТОВ „Миронівське громадське харчуваня”
було створено та діє згідно до чинного законодавства та Статуту, в
процесі здійснення своєї діяльності дотримується всі норм встановлених
для підприємств ресторанного господарства. Також має свою організаційну
структуру, що значно полугшує процес управління підприємством.

Щодо показників , то вартість активів та джерел їх формування
спостерігається зменшення середньої вартості необоротніх активів
(зумовлено наявністю незавершеного виробництва та збільшенням
амортизації); загальний обсяг власного капіталу (пов’язано з отриманням
збитків та значним зростанням поточних зобов’язань). Проте
спостерігалося збільшення, порівняно з 2001 роком, вартості основних
засобів на 40,1% (зумовлено зменшенням первісної вартості та зростанням
суми зносу); суми оборотніх активів, порівняно з 2002 роком зросла на
7,7% (пов’язано їз змінами в статтях балансу); суми дебіторської
заборгованості

Показники діяльності, такі як обсяг реалізаці або чистий доход (виручка)
від реалізації продукції зростає в зв’язку з зростанням товарообороту,.
Враховуючи це, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) також зростає Але у зв’язку з зростанням витрат, наявності
незавершеного виробничтва, збільшення дебіторської заборгованості
призвело до отримання збітків від діяльності. Так в 2003 році було
отримано на 79,3% більше ніж в 2002 році.

В ході аналізу було також розроблено організаційно-інформаційну модель
аналізу, яка дає можливість якісного проведення аналізу.

Взагалі, теоретично та практично передбачено проведення загальної
методики аналізу продукції власного виробництва та купівельних товарів
на підприємствах ресторанного господарства, але даний аналіз не був
проведений із-за відсутності необхідних даних.

Щодо впливу чинників на обсяг та структуру реалізації, то варто
відмітити, що негативний вплив мають такі чинники, як собівартість
реалізованої продукції, витрати, інші показники мають позитивний вплив,
але їх частина не значна, тому особливо не впливає на збільшення доходу.
І одним з першопричин такої ситуації є те, що підприємство є низької
націночної категорії (націнка становить 20%).

Щодо використання інформаційних технологій, то підприємстві вони не
використовуються, що і сповільнює обробку даних, проведення аналізу та
збільшує трудомісткість роботи, а отже і витратомісткість. Тому слід
звернути на це увагу та почати впроваджувати інформаційні технології,
які б прискорили діяльність підприємства.

Як висновок до всього вище сказаного, на підприємстві варто:

впровадження новітнього інформаційного забезпечення, як фактора який
зменшить трудомісткість роботи працівників, витрати на оплату праці,
розвиток маркетингових досліджень (як прогнозних даних, так і даних для
аналізу діяльності);

варто не в значних обсягах збільшити націночну категорію, тому що
підприємство на даний час не отримує прибутки і навіть не покриває свої
збітки;

також доцільно аналітичній службі провести точний, незалежний аналіз по
закупівлі запасів, вчасності поставок, як основного фактора, який
впливає на обсяги реалізації, бо вчасно поставлена якісна продукція є
впевненістю в скорішій реалізації та зростанням оборотності, як товарів
(натуральна форма) так і грошових коштів (вартісний або грошовий
вимірник).

PAGE

PAGE 43

Директор

Завідувач складом

Кефетерії

Торгові зали

Їдальні

Бухгалтерія, на чолі з головним бухгалтером

Наука

Інновації

Етапи бізнес-процесу

Постачання

Виробництво

Збут

Маркетинг

Попит

Очікування

Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації продукції власного
виробництва та покупних товарів на підприємствах ресторанного
господарства

Об’єкти і суб’єкти аналізу

Система показників аналізу

Інформаційне забезпечення аналізу

Методичне забезпечення аналізу

Прийоми узагальнення та реалізації результатів аналізу

Аналіз реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів

Аналіз динаміки товарних запасів

Аналіз факторів, що впливають на розмір залишків товарних запасів

Аналіз сезонних коливань в реалізації продукції власного виробництва та
купівельних товарів

Аналіз асортиментної структури

Аналіз якості продукції власного виробництва

Аналіз обіговості продукції власного виробництва та купівельних товарів

Аналіз ефективності управління товарними запасами

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020