Курсова робота

з курсу „Економічного аналізу”

на тему:

„Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства”

ЗМІСТ

TOC \o «1-2» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc37864824» ВСТУП PAGEREF
_Toc37864824 \h 3

HYPERLINK \l «_Toc37864825» Розділ 1. Теоретичні основи фінансового
стану підприємства PAGEREF _Toc37864825 \h 5

HYPERLINK \l «_Toc37864826» 1.1. Сутність фінансового стану
підприємства та його показники PAGEREF _Toc37864826 \h 5

HYPERLINK \l «_Toc37864827» 1.2. Оцінка ліквідності та
платоспроможності підприємства PAGEREF _Toc37864827 \h 8

HYPERLINK \l «_Toc37864828» 1.3. Оцінка фінансової стійкості
підприємства PAGEREF _Toc37864828 \h 11

HYPERLINK \l «_Toc37864829» Розділ 2. Організаційно-економічна
характеристика досліджуваного підприємства PAGEREF _Toc37864829 \h 15

HYPERLINK \l «_Toc37864830» 2.1. Місцезнаходження та
природнокліматичні умови підприємства PAGEREF _Toc37864830 \h 15

HYPERLINK \l «_Toc37864831» 2.2. Економічна характеристика
підприємства PAGEREF _Toc37864831 \h 17

HYPERLINK \l «_Toc37864832» 2.3. Аналіз фінансового стану
підприємства PAGEREF _Toc37864832 \h 19

HYPERLINK \l «_Toc37864833» Розділ 3. Основні напрямки покращання
фінансового стану підприємства PAGEREF _Toc37864833 \h 28

HYPERLINK \l «_Toc37864834» Висновки І ПРОПОЗИЦІЇ PAGEREF
_Toc37864834 \h 31

HYPERLINK \l «_Toc37864835» Список використаної літератури PAGEREF
_Toc37864835 \h 33

HYPERLINK \l «_Toc37864836» ДОДАТКИ PAGEREF _Toc37864836 \h 35

ВСТУП

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого
розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності
значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану
підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової
стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової
стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового
стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки
жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення
прибутку фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й
об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності
кожного підприємства.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й
тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато
в чому залежить від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан
підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та
диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої,
комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього
впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому
стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і
реалізація високоякісної продукції.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції,
робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість
підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

жність.

Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може призвести до
перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому
процесі.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення
раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової
стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної
оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у
забезпеченні його стабільного фінансового стану. Отже, тема курсової
роботи є актуальною та значущою.

Основним завданням даної курсової роботи є дослідження рентабельності та
фінансової стійкості підприємства; дослідження ефективності використання
майна підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними
коштами; об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності,
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; оцінка становища
суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його
конкурентоспроможності; визначення ефективності використання фінансових
ресурсів.

Метою виконання даної роботи є пошук резервів підвищення рентабельності
виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної
роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком
та іншими установами.

підприємства

1.1. Сутність фінансового стану підприємства та його показники

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується системою показників, що відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства має важливе значення для його економіки і
залежить передусім від процесу виробництва. Успішне виконання й
перевиконання виробничої програми підприємства є основою його міцного
фінансового стану.

Задовільний фінансовий стан підприємства забезпечує фінансування і
виконання усіх передбачених планом заходів, своєчасну виплату заробітної
плати робітникам, своєчасне фінансування заходів з капітального
будівництва, меліорації, зрошення та капітального ремонту основних
засобів.

Фінансовий стан підприємства визначається, в основному, фінансами
підприємства, під якими розуміють систему економічних відносин, що
проявляються в грошовій формі і за допомогою яких створюються і
використовуються фонди коштів для забезпечення розширеного відтворення,
задоволення матеріальних потреб людей.

Здійснення економічної реформи і посилення економічних важелів в
управлінні сільськогосподарськими підприємствами підвищують роль
фінансів і фінансового стану у розширеному відтворенні та зміцненні
економіки.

підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб
усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли
одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як
партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про
економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з
підприємством. У кожного з партнерів підприємства – акціонерів, банків,
податкових адміністрацій – свій критерій економічної доцільності. Тому й
показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер
зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме
підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства
формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями,
акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого
боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної
привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість
вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий
економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси
підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства
залежить його економічна перспектива.

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку
вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та
напрямків аналізу фінансового стану підприємства.

них факторів на відповідні показники.

Наведемо коротку характеристику основних показників, які
використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності
підприємства.

1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні.
Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на
балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення
майнового потенціалу підприємства.

2. Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нормативними
документами під активною частиною основних засобів розуміють машини,
обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці –
позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку
зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в
аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього
показника до 100% (або одиниці) є так званий коефіцієнт придатності.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних
на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні
засоби.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частина основних
засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді,
вибула з причини зносу та з інших причин.

Існують також інші показники, що використовуються в процесі аналізу
фінансового стану підприємства (показники ліквідності та
платоспроможності, а також фінансової стійкості), які будуть розглянуті
далі.

1.2. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

оказником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої
проявляється у можливості підприємства у будь-який момент розрахуватися
за своїми зобов’язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна
(активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може
продати свої активи, отримати грошові кошти і погасити свої борги –
заборгованості перед постачальниками, перед банком по поверненню
кредитів, перед бюджетом та позабюджетними централізованими фондами по
сплаті податків та платежів, перед робітниками по виплаті заробітної
плати та інше.

До активів підприємства відносяться виробничі запаси, готова продукція,
товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
тощо. Ці активи називаються ліквідними через те, що їх можна відносно
швидко продати (стягти), і за отримані грошові кошти погасити наявні
боргові зобов’язання.

Ліквідність суб’єкта господарювання визначається відношенням вартості
ліквідного майна, тобто активів, які можуть бути використані для оплати
заборгованостей, до короткострокової заборгованості. По суті,
ліквідність суб’єкта господарювання – це ліквідність його балансу.
Ліквідність же балансу підприємства – це зв’язок можливості продажу його
активів з одночасною оплатою пасивів.

Ліквідність балансу підприємства визначається рівнем покриття
зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у
грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань.

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми
ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що
потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від
господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення
зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати
дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури
кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є
вона «стійкою» (наприклад, борг постачальнику, з яким існують
довгострокові зв’язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення
якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних
зобов’язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як
коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової
звітності.

Аналіз ліквідності доповнюється аналізом платоспроможності, яка
характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати
свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших
операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати.

Аналіз платоспроможності підприємства доцільно здійснювати як за
поточний, так і на прогнозований період.

Поточну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі звітного
балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими зобов’язаннями з
використанням платіжного календаря

Наведемо коротку характеристику основних показників, які
використовуються в процесі оцінювання ліквідності та платоспроможності
підприємства.

л коштів. Показник має особливо важливе значення для підприємств.
Зростання цього показника в динаміці – позитивна тенденція. Основним і
постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток. Не
можна ототожнювати поняття «оборотні кошти» та «власні оборотні кошти».
Перший показник характеризує активи підприємства ( II та ІІІ розділи
активу балансу). Другий – джерела коштів, тобто частину власного
капіталу підприємства, яка розглядається як джерело покриття поточних
активів.

2. Маневреність власних оборотних коштів. Зростання цього показника в
динаміці – позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт покриття загальний. Характеризує співвідношення поточних
активів і поточних зобов’язань. Для нормального функціонування
підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його –
позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство
встановлює самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства
у вільних грошових ресурсах.

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Він аналогічний коефіцієнту покриття,
але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку
виключають найменш ліквідну їх частину – виробничі запаси).

Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реалізації виробничих
запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання. За
ринкової економіки типовою є ситуація, коли під час ліквідації
підприємства отримують 40% і менше від облікової вартості запасів. В
іноземній літературі трапляється орієнтовне (найнижче) значення цього
показника – 1. Однак ця оцінка також досить умовна.

мендована нижня межа цього показника – 0,2.

6. Частина власних оборотних коштів у покритті запасів. Це вартість
запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Має велике
значення для підприємств торгівлі. Рекомендована нижня межа цього
показника – 50%.

7. Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується як співвідношення
величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо
значення цього показника є меншим за одиницю, то поточний фінансовий
стан підприємства вважають недостатньо стійким.

1.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства

Фінансову стійкість підприємства тісно пов’язано із перспективною його
платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості
підприємства на відповідну перспективу.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз
величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій
основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також
відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його
статутної діяльності.

формування.

Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовується
система абсолютних та відносних показників. Найбільш узагальнюючими
абсолютними показниками фінансової стійкості є відповідність або
невідповідність (надлишок або нестача) джерел коштів для формування
запасав і затрат, тобто різниця між сумою джерел коштів і сумою запасів
і затрат.

По рівню покриття різних видів джерел суми запасів і затрат розрізняють
декілька видів фінансової стійкості підприємства:

абсолютна стійкість фінансового стану, коли власні джерела формування
оборотних активів покривають запаси і затрати. При цьому наявність
власних джерел формування оборотних активів визначається по балансу
підприємства як різниця між сумою джерел власних та прирівняних до них
коштів і вартістю основних фондів і позаоборотних активів;

нормальний стійкий фінансовий стан, коли запаси і втрати покриваються
сумою власних джерел формування оборотних активів і довгостроковими
позиченими джерелами;

нестійкий фінансовий стан, коли запаси і затрати покриваються сумою
власних джерел формування оборотних активів, довгострокових позикових
джерел, короткострокових кредитів і позик;

кризовий фінансовий стан, коли запаси і витрати не покриваються всіма
видами можливих джерел їх забезпечення (власних, позикових та ін.),
підприємство знаходиться на межі банкрутства.

Досить важливого значення для роботи підприємств в умовах ринкової
економіки набуває їх фінансова незалежність від зовнішніх позичкових
джерел. Запас джерел власних коштів означає запас фінансової стійкості
підприємства при тій умові, що його власні кошти перевищують позичкові.

і позичкових коштів, по темпах накопичення власних коштів в результаті
поточної фінансової діяльності, достатнім забезпеченням матеріальних
оборотних активів власними джерелами.

Фінансова стійкість підприємства характеризується системою фінансових
коефіцієнтів, які розраховуються як відношення абсолютних показників
активу і пасиву балансу. Порівняння цих коефіцієнтів з базисними
величинами (середьогалузевими, показниками більш міцних у фінансовому
відношенні підприємств, оптимально розрахованими) дає можливість
встановити рівень фінансової стійкості підприємства, яке аналізується.

Основними показниками, які характеризують фінансову стійкість
підприємства, його незалежність від позичкових коштів є: коефіцієнт
автономії, коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт власних та
позикових коштів), коефіцієнт фінансового левериджу (залежності від
довгострокових зобов’язань), коефіцієнт забезпеченості власними коштами,
коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт відношення позикових і
власних коштів, коефіцієнт маневреності робочого та власного капіталу.

Наведемо коротку характеристику основних показників оцінки фінансової
стійкості підприємства.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства –
забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов’язана
із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від
кредиторів та інвесторів.

2. Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до попереднього
показника. Коли його значення наближається до 1 (чи 100%), це означає,
що власники повністю фінансують своє підприємство.

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина
власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності,
тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано.

4. Коефіцієнт довгострокових вкладень показує, яку частину основних
коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми
інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства.

5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує
структуру капіталу. Зростання цього показника – негативна тенденція, яка
означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх
інвесторів.

6. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Зростання
цього показника в динаміці також свідчить про посилення залежності
підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової
стійкості.

ктеристика досліджуваного підприємства

2.1. Місцезнаходження та природнокліматичні умови підприємства

В даній курсовій роботі аналізується діяльність асоціації пайовиків (АП)
“Мрія” Дзержинського району Житомирської області, яку було утворено на
базі колективного сільськогосподарського підприємства “Мрія” в
2000 році. За схемою природно-сільськогосподарського районування
Житомирської області підприємство розташоване в південно-західному
підрайоні південного природно-сільськогосподарського району.

Господарство знаходиться в районному центрі с.м.т. Дзержинськ
Житомирської області. Відстань до Житомира становить 73 км. Сполучення
здійснюється по дорогах, які мають асфальтове покриття. Стан, в якому
знаходяться ці дороги, можна вважати відмінним.

Основними формами рельєфу, що визначають характер поверхні території
розташування аналізованого підприємства, є міжбалкові вододіли, балки,
яри. Вододіли за формою опуклі, вузькі і високі. Схили вододілів мають
різну експозицію і крутість, але переважають схили північної і південної
експозиції. Найбільше поширення одержали схили крутістю 1-30. Широко
розвиті на схилах досить глибокі балки стоку, яки надають хвилястого
характеру вододілам. Балкові форми рельєфу мають розповсюдження на всій
території господарства.

Гідрографічна мережа представлена рікою Лісова, декількома ставками і
струмками, що протікають по днищах балок. Ставки мають значне дзеркало
води і використовувалися раніше в господарських цілях.

гумусу більшість ґрунтів віднесена до середньогумусних (6,0-9,0% гумусу
в орному шарі.)

о сухим літом. Середня багаторічна температура повітря близька до плюс
6,8 0С. Найнижчі значення середньомісячної температури на протязі року
спостерігаються в січні – мінус 5,6 0С, найвищі – в липні – 18,7 0С.
Екстремальні значення мінімальних температур повітря відзначені в січні
і дорівнюють мінус 35 0С, найвищі з максимальних температур
спостерігаються в липні-серпні – плюс 36 0С.

Середня дата переходу температури повітря через 0 0С навесні припадає на
18 березня, восени – 27 жовтня.

Тривалість теплого періоду із середньою добовою температурою повітря
вище 0 0С складає 250 днів.

Перші морози спостерігаються в середині вересня (14 вересня), останні –
наприкінці травня (27 травня). Середня тривалість безморозного періоду
160 днів.

Норма річних опадів складає 570 мм. Розподіл опадів на протязі року дуже
нерівномірний. Найбільша кількість опадів випадає в липні –78 мм,
найменша – у лютому – 29 мм.

Середня дата утворення сніжного покрову припадає на 22 грудня, а сходу –
на 15 березня. Кількість днів за зиму із сніжним покриттям складає в
середньому 98. Висота сніжного покрову змінюється на протязі зими.
Середня висота сніжного покрову складає 19 см, найбільша досягає 45 см.

Найбільший запас води у снігу дорівнює 159 мм, середній – 55 мм.

Абсолютна середньорічна вологість повітря складає 8,8 мб, відносна
вологість 78%.

Переважають вітри західного і північно-західного напрямків. Середня
річна швидкість вітру 3,4 м/с.

глибина промерзання складає 48 см, максимальна – 111 см. Повне
відтаювання ґрунту спостерігається 29 березня.

2.2. Економічна характеристика підприємства

Асоціація пайовиків “Мрія” є великим господарством Дзержинського району.
Так, приміром, по одному з найважливіших показників, що рекомендуються
для оцінки розміру господарства – валової продукції в порівнянних цінах
– описуване господарство в 2 рази перевищує середньорайонний показник.
За аналізований період відбулося зниження загального обсягу отриманої
валової продукції від галузі тваринництва. Дана зміна, поряд зі
збільшенням валової продукції рослинництва – факт реагування керівництва
підприємства на зміну зовнішнього середовища – значне падіння попиту на
продукцію тваринництва. На підставі аналізу структури грошової виручки
можна визначити спеціалізацію господарства (табл. 2.1).

Найбільшу питому вагу в структурі виручки займає група зернових культур,
частка якої зростає, що, швидше за все, означає реакцію господарства на
сприятливу кон’юнктуру ринку зернової продукції. Велику питому вагу має
реалізоване молоко, що забезпечує постійне надходження грошей до
господарства. Відзначимо також ріст обороту в 2002 році по соняшнику і
зниження обороту по цукровому буряку.

Таким чином, з таблиці можна зробити висновок, що господарство
спеціалізується на рослинництві, зокрема, на вирощуванні зернових
культур.

Таблиця 2.1

Структура грошової виручки в АП “Мрія”

енційна врожайність сільськогосподарських культур для господарства,
отримана на основі біокліматичного потенціалу, дорівнює: зернових 25,5
ц/га, цукрового буряка 283 ц/га, соняшника 17 ц/га і кукурудзи на силос
212 ц/га.

Загальна земельна площа складає 5370 га, у тому числі
сільськогосподарських угідь – 6096, з яких рілля – 5424. Розораність
території складає 85,15% (табл. 2.2.).

Таблиця 2.2

Показники розміру господарства “Мрія”

ення сільськогосподарського виробництва. Кількість та вартість основних
машин, які беруть безпосередню участь у процесі виробництва, наведені у
таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Парк машин АП “Мрія”

2.3. Аналіз фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства повинна здійснюватись за допомогою
вирахування системи економічних показників, які характеризують
господарсько-фінансове становище суб’єктів господарювання.

Таблиця 2.4

Оцінка фінансового стану підприємства

Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2002 р. до 2000 р., %

1. Загальна вартість активів (майна) 544,2 693,9 613,2 112,7

2. Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів 163,1 185,5
179,4 110,0

3. Вартість оборотних (мобільних) активів 381,1 508,4 433,8 113,8

4. Дебіторська заборгованість 85 190,2 119,1 140,1

5. Кредиторська заборгованість 60,9 84,8 94,0 154,4

6. Власний капітал 60,85 84,75 93,95 154,4

7. Залучений капітал 495,8 572,8 544 109,7

8. Фондоозброєність:

(за оплатою праці)

середньооблікового працівника

3,11

10,07

2,63

10,43

3,03

10,62

97,6

105,4

9. Вартість основних засобів:

первісна

залишкова

207,3

46,2

250,6

70,6

237,8

61,0

114,7

132,0

10. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,22 0,28 0,25 +0,03

11. Матеріаломісткість господарської діяльності 0,14 0,07 0,08 60,6

12. Трудомісткість господарської діяльності 0,38 0,48 0,45 120,3

13. Фондомісткість господарської діяльності 0,08 0,10 0,10 118,1

14. Матеріаловіддача 7,15 14,34 11,80 165,1

15. Коефіцієнт співвідношення:

необоротних і оборотних активів

оборотних і необоротних активів

0,43

2,34

0,36

2,74

0,41

2,42

–0,02

+0,08

16. Середньооблікова чисельність працівників 181 180 183 +2

Основні показники, які характеризують фінансовий стан підприємства,
наведені в таблиці 2.4.

Загальна вартість майна підприємства за аналізований період збільшилася
і у 2002 р. становила 112,7% від рівня 2000 р. Збільшення реальної
вартості майна – це позитивний процес. Збільшилася також вартість
необоротних активів підприємства (на 10%). Це означає, що підприємство
своєчасно вводило в дію нове обладнання.

При цьому вартість оборотних активів збільшилася і становила 113,8%.
Темпи зростання вартості оборотних активів випереджають темпи зростання
вартості необоротних активів. Цей процес позитивно впливає на роботу
підприємства. Зросла дебіторська заборгованість підприємства (на 40,1%).
Підприємству необхідно скорочувати свою дебіторську заборгованість, але
намагатися при цьому не втратити клієнтів. Кредиторська заборгованість
зростала більш швидкими темпами (на 54,4%). Зростання кредиторської
заборгованості свідчить про те, що підприємство не вчасно розраховується
зі своїми кредиторами.

Власний капітал збільшився на 54,4%, при цьому залучений капітал
збільшився лише на 9,7%. Тобто підприємство намагається фінансувати свою
господарську діяльність власними силами. Збільшення залученого капіталу
відбулося за рахунок зростання кредиторської заборгованості.

Збільшилася залишкова вартість основних засобів – до 114,7%, при цьому
відбулося незначне збільшення коефіцієнту зносу основних засобів з 0,22
у 2000 р. до 0,25 у 2002 р. Отже, підприємство намагається вчасно
поповнювати свої основні фонди більш сучасною технікою.

оозброєності середньооблікового працівника (на 5,4%). Рівень
фондоозброєності за оплатою праці знизився (97,6%), в основному, за
рахунок збільшення кількості працівників. Зростання рівня
фондоозброєності – шлях до підвищення продуктивності праці.

Фондомісткість – показник, який характеризує рівень середньорічної
вартості основних виробничих фондів на одиницю вартості виробленої
валової продукції. Фондомісткість підвищилася (на 18,1%), в основному за
рахунок підвищення вартості основних фондів.

Рівень трудомісткості збільшився (на 20,3%) внаслідок збільшення витрат
на оплату праці.

Раціоналізація використання матеріальних ресурсів – найважливіша
народногосподарська проблема. Основними показниками, які характеризують
використання матеріальних ресурсів, є матеріаломісткість та
матеріаловіддача. Протягом аналізованого періоду значно зменшився рівень
матеріаломісткості господарської діяльності – до 60,6%. Відбулося це за
рахунок зниження матеріальних витрат. Зниження їх відбулося внаслідок
застосування нової техніки та обладнання.

Відповідно, збільшилася матеріаловіддача (165,1%), яка є оберненою
величиною до матеріаломісткості. Отже, на виробництво обсягу продукції
витрачено було матеріалів менше, ніж передбачувалося. На рівень
матеріаломісткості впливає якість сировини: при вищій її якості
знижується матеріаломісткість, економиться праця, зменшуються відходи.

Відбувалося поступове зменшення коефіцієнту співвідношення необоротних
та оборотних активів (на 0,02 п.с.) та збільшення коефіцієнту оборотних
та необоротних активів. Це свідчить про зростання у підприємства
оборотних активів. Частка оборотних активів збільшилася внаслідок
збільшення кредиторської заборгованості.

2 чол. за період з 2000 р. до 2002 р.

Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність,
сутність якої проявляється у можливості підприємства у будь-який момент
розрахуватися за своїми зобов’язаннями (пасивам) за допомогою (за
рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко
підприємство може продати свої активи, отримати грошові кошти і погасити
свої борги – заборгованості перед постачальниками, перед банком по
поверненню кредитів, перед бюджетом та позабюджетними централізованими
фондами по сплаті податків та платежів, перед робітниками по виплаті
заробітної плати та інше.

Таблиця 2.5

Оцінка ліквідності підприємства

Показники норматив 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2002 р. до 2000 р., %

1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності) >1 7,87 4,20 6,49
-1,38

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності >0,5 3,38 1,92 2,91 -0,47

3. Коефіцієнт незалежної (забезпеченої) ліквідності >0,5 6,37 3,10 4,98
-1,39

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2 1,63 0,35 1,13 -0,49

5. Частка оборотних активів в загальній сумі активів За планом 0,70 0,73
0,71 0,01

6. Частка виробничих запасів в оборотних активах >0,5 0,05 0,11 0,05 0

ного погашення поточних зобов’язань протягом року.

Зменшення коефіцієнту швидкої ліквідності свідчить про зменшення у
підприємства активів, що швидко реалізуються (грошові кошти, дебіторська
заборгованість), але значення коефіцієнту знаходиться у межах норми.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності знаходиться у межах норми, хоча
протягом аналізованого періоду рівень його зменшився. На кінець року
підприємство зможе одночасно погасити усі свої короткострокові позичкові
зобов’язання.

Частка оборотних активів в загальній сумі активів незначно збільшилася
(на 0,01 п.с.), що пояснюється збільшенням кредиторської заборгованості.

Частка виробничих запасів в оборотних активах залишилася без змін, але
її рівень є нижчим за нормативний.

Отже, проаналізувавши ліквідність підприємства, можна зробити висновок,
що воно є платоспроможним та ліквідним.

Фінансова стійкість підприємства характеризується системою фінансових
коефіцієнтів, які розраховуються як відношення абсолютних показників
активу і пасиву балансу.

Таблиця 2.6

Оцінка фінансової стійкості підприємства

Показники норматив 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. до 2000 р., %

1. Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу) >0,5 0,91 0,83
0,89 -0,02

2. Маневреність робочого капіталу За планом 0,74 0,90 0,76 0,02

3. Коефіцієнт фінансової залежності <0,5 1,10 1,21 1,13 0,03 4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0,5 0,67 0,68 0,67 0

5. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу <0,5 0,09 0,17 0,11 0,02 6. Коефіцієнт залучених джерел в необоротних активах <0,1 0,00 0,00 0,01 0,01 7. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів <0,5 0,00 0,00 0,00 0 8. Коефіцієнт довгострокових зобов'язань <0,2 0,00 0,00 0,03 0,03 9. Коефіцієнт поточних зобов'язань >0,5 1,00 1,00 0,97 -0,03

10. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу <0,1 0,10 0,21 0,13 0,03 11. Коефіцієнт забезпечення власними коштами >0,1 0,87 0,76 0,84 -0,03

12. Коефіцієнт фінансової стабільності >1 10,24 4,73 7,86 -2,38

Коефіцієнт автономії показує долю власних коштів у загальній сумі коштів
підприємства. Протягом аналізованого періоду цей показник знаходився у
межах норми, але незначно знизився (на 0,02 п.с.). Отже, дана величина
показника дозволяє припустити, що всі зобов’язання підприємства можуть
бути покриті власними коштами. Зменшення цього показника свідчить про
поступове збільшення фінансової залежності.

Збільшення коефіцієнту фінансової залежності свідчить про поступове
збільшення залежності підприємства від позиченого капіталу.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу залишився без змін, але
знаходиться у межах норми.

Ступінь залежності підприємства від кредиторів визначають розрахунком
коефіцієнту концентрації залученого капіталу. Значення його залишається
у межах норми, але поступово зростає. Незначну величину цього показника
можна пояснити тим, що підприємство не ризикує брати гроші у кредит,
фінансуючи свою діяльність виключно за рахунок власних коштів.

Коефіцієнт поточних зобов’язань знаходиться в межах норми, хоча значення
його зменшилося на 0,03 п.с.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу на 2002 р.
знаходиться у межах норми. Отже, підприємство є фінансово стійким і
автономним.

Значення коефіцієнту фінансової стабільності також поступово
зменшується, але все ж значно перевищує норму. Це свідчить про те, що
підприємство має стійкий фінансовий стан і не залежить від зовнішніх
фінансових джерел.

Аналіз ділової активності є важливим етапом оцінки фінансового стану
підприємства. В результатах такого аналізу зацікавлені внутрішні та
зовнішні користувачі інформації.

укції чи прибутку до затрат (табл. 2.7).

Протягом аналізованого періоду незначно збільшився доход від реалізації
продукції (9,4%) та чистий доход (9,3%). При цьому зменшилися фактичні
обсяги виробництва продукції (до 98,2%).

Валовий фінансовий результат діяльності – прибуток, величина якого
зросла дуже незначно – на 0,7%. Чистий фінансовий результат – прибуток,
величина якого протягом аналізованого періоду збільшилася на 7,8%.

ьшенням середньомісячної заробітної плати працівників підприємства.

Фондомісткість має тенденцію до підвищення.

Зменшення фондовіддачі свідчить про зниження ефективності використання
фондів підприємства.

Таблиця 2.7

Оцінка ділової активності підприємства

Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2002 р. до 2000 р., %

1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
4002 4773,7 4380,0 109,4

2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 3335,1 3978,3 3649,7 109,3

3. Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) 248,7 252,4
244,2 98,2

4. Валовий фінансовий результат від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг):

прибуток

збиток

325,5

338,7

327,8

100,7

5. Чистий фінансовий результат:

прибуток

збиток

66,4

76,3

71,5

107,8

6. Продуктивність праці (по оплаті праці) 49,0 45,6 45,3 92,5

7. Фонд оплати праці:

річний

місячний

68,1

5,68

87,2

7,27

80,6

6,71

118,3

118,3

8. Фондовіддача 24,9 31,2 22,7 -2,2

9. Фондомісткість господарської діяльності 0,04 0,03 0,04 0

10. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 8,25 8,95 7,75 -0,5

11. Тривалість обороту оборотних активів 44,23 40,80 47,11 106,5

12. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 6,58 7,45 6,54 -0,04

13. Тривалість обороту власного капіталу 55,47 49,02 55,85 100,7

продукції. Це і зумовило підвищення коефіцієнту оборотності оборотних
активів. У 2002 р. відбулося зменшення чистої виручки від реалізації
продукції, це і зумовило зменшення коефіцієнту оборотності оборотних
активів. Вартість активів щороку збільшувалася.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу також збільшився у 2001 р. та
зменшився у 2002 р. Причиною цього є підвищення величини чистої виручки
від реалізації продукції у 2001 р. та зменшення її у 2002 р. Відбулося
також підвищення величини власного капіталу.

Коливання тривалості оборотів оборотних активів та власного капіталу
пояснюється коливаннями коефіцієнтів оборотності оборотного капіталу та
власного капіталу. Загальне підвищення оборотності оборотних коштів є
свідченням ефективнішого їх використання протягом аналізованого періоду.

Розділ 3. Основні напрямки покращання фінансового стану підприємства

Закінчуючи аналіз, потрібно зосередити увагу на формуванні рекомендацій
для покращання фінансового стану підприємства.

Для подальшого ефективного розвитку та покращання фінансового стану
необхідно вжити наступних заходів.

Оскільки неплатоспроможність підприємства викликається, як правило,
нестачею грошових коштів, а не обігових коштів взагалі, добрі результати
дають цілеспрямовані дії щодо поліпшення структури обігових коштів. Для
цього достатньо зменшити залишки непотрібних або надмірних виробничих
запасів товарно-матеріальних цінностей через їх реалізацію або обмеження
придбання при звичайних обсягах їх використання. Ефект буде однаковим,
проте різним за часом.

Скорочення понаднормативних залишків незавершеного виробництва і готової
продукції на складі потребує вжиття інших за своєю суттю заходів. Це і
прискорення виконання замовлень покупців, і вдосконалення оперативного
планування виробництва й відвантаження продукції, перегляд ціноутворення
і маркетингових засад підприємства.

Треба домогтися збільшення питомої ваги основних джерел формування
запасів і витрат у складі загального розміру джерел коштів. Цього можна
досягти трьома шляхами:

1). Збільшення розміру власних джерел коштів – здійснюється за рахунок
збільшення розміру статутного фонду, а також за рахунок прибутку (другий
варіант, з огляду на розмір прибутку за аналізований період, особливих
результатів дати не може).

2). Збільшення розміру позикових джерел коштів – досягається шляхом
притягнення довгострокових і короткострокових банківських кредитів. З
огляду на сучасну економічну ситуацію, підприємство в найкращому випадку
може сподіватися на одержання короткострокових позичок.

ь, розмір якої варто було б знизити.

Самим бажаним є здійснення другого варіанта, тому що одержання позикових
коштів дозволить практично до нуля знизити рівень кредиторської
заборгованості і тим самим підвищити ліквідність підприємства. Проте, це
є важкою справою, тому що основні фонди об’єднання, з огляду на їхній
невеликий розмір, не можуть використовуватися в якості застави по
кредиту. Можливо, керівництву варто шукати поручителів, якими, до речі,
можуть бути й засновники.

Третій варіант – регулювання розміру запасів – може бути здійснений
тільки у випадку зниження середнього терміну обігу дебіторської
заборгованості. Для цього необхідно розробити та запровадити політику
управління дебіторською заборгованістю, основним змістом якої є:

визначення прибутковості капіталу підприємства (частина капіталу
примусово іммобілізується в результаті надання товарного кредиту);

розробка на основі попереднього показника гнучкої системи знижок у
залежності від терміну оплати відвантаженої продукції.

Таким чином, керівництву варто вжити заходів за такими напрямками:

зниження в складі джерела коштів питомої ваги кредиторської
заборгованості;

скорочення середнього терміну обігу дебіторської заборгованості;

залучення позикових коштів.

Цього можна домогтися шляхом використання банківських кредитів, а також
впровадження ефективної політики керування дебіторською заборгованістю.

ня продукції замовникам-боржникам до рішучих вимог повернення коштів, у
судовому порядку. Наполеглива робота з дебіторами, диференційний підхід
до кожного партнера обов’язково дасть певні сплачені суми, що приведе до
збільшення платіжних можливостей самого підприємства.

Пошук грошових коштів може бути пов’язаний також із зміною
співвідношення основного й оборотного капіталу на користь останнього.
При цьому реалізуються найбільш ліквідні види основних фондів (нові
сучасні верстати, автомобілі, комп’ютери, окремі будівлі), а виручка
зараховується на розрахунковий рахунок і використовується як обігові
кошти. Доречним і суттєвим джерелом надходження коштів може бути
здавання в оренду виробничих і складських приміщень, виробничих
потужностей. Це не змінює структуру капіталу, проте дає змогу за рахунок
вільних потужностей одержати додаткові грошові надходження на
розрахунковий рахунок.

Радикальним засобом для залучення необхідних грошових коштів може бути
часткова реалізація підприємства (акцій, паїв). При цьому заявляються
нові власники підприємства, а одержані гроші спрямовуються на збільшення
частки обігових коштів, що поліпшує фінансовий стан підприємства.

Висновки І ПРОПОЗИЦІЇ

Підприємства, які працюють в умовах ринкових відносин, несуть повну
відповідальність за своїми зобов’язаннями перед ланками
фінансово-кредитної системи, постачальниками, своїми працівниками, а
також за результати своя виробничо-фінансової діяльності. Здатність
підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов’язання характеризує
фінансовий стан підприємства.

ефективної господарської діяльності і своєчасного здійснення грошових
розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик
виробничо-фінансової діяльності підприємств. Він може бути добрим чи
поганим.

Кожне підприємство повинно прямувати до позитивного фінансового стану,
тобто до створення достатнього обсягу фінансових ресурсів, що виступає
гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими
ланками фінансової системи, подальшого економічного та соціального
розвитку.

Метою оцінки фінансового стану підприємства виступає пошук резервів
збільшення його прибутковості, рентабельності і платоспроможності.

Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, коли об’єм його майна
(активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто підприємство є
платоспроможним.

Або, фінансова стійкість підприємства – це таке його становище, коли
вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок
грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує
самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених
джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням
вартості матеріальних оборотних активів (запасів та витрат) до величини
власних та позичених джерел коштів для їх формування.

Основними завданнями аналізу ділової активності виступають – оцінка
господарської ситуації; виявлення факторів і причин досягнутого стану;
підготовка і обґрунтування майбутніх рішень; викриття і мобілізація
резервів підвищення ефективності господарської діяльності. Мета аналізу
ділової активності – одержання ключових показників обґрунтованої оцінки
стану об’єкта і перспектив його розвитку.

жним та ліквідним, має міцний фінансовий стан. Для подальшого розвитку
підприємства необхідно вжити таких заходів:

зниження в складі джерела коштів питомої ваги кредиторської
заборгованості;

скорочення середнього терміну обігу дебіторської заборгованості;

залучення позикових коштів.

Вжиття цих заходів сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства,
покращанню його фінансових результатів.

Список використаної літератури

Закон України “Про підприємства в Україні”, №888-ХІІ від 27.03.91 р.

Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”, №469/97-ВР від
17.07.1997 р.

Постанова КМУ “Про заходи щодо стабілізації сільськогосподарського
виробництва”, №1461 від 18.09.1998 р.

ми ресурсами”, №50 від 17.01.2000 р.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы
и статистика, 2000.

Брюховецкий И.Н., Мищенко В.И. Планирование агропромышленного комплекса.
– К.: Вища школа, 1989 г.

Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз:
Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – К.: Вид-во
КНЕУ, 1999.

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Вид-во КНЕУ, 2000.

Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. –
К.: Нічлава, 1999.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. – К., 2000.

Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и
прогнозирование (микро- и макроуровень). – К., 1998.

Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1996.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.:
Знання, 2000.

Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних
процесів. – Львів: Світ, 1995.

Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. – К.: Вища школа,
1994 р.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства. – К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск:
Новое знание, 1999.

Смекалов П.В. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991 г.

ислового комплексу. – К.: Вища школа, 1998 г.

Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование / Под ред.
М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. –Львів: Світ, 1993.

ДОДАТКИ

Форма № 1 за ДКУД КОДИ

Дата / рік, місяць, число /

01

Підприємство: за ЄДРПОУ 13572500

Територія: заКОАТУУ

Орган державного управління: немає за СПОДУ

Галузь /вид діяльності/: за ЗКГНГ

Одиниця виміру : тис.грн.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 1 січня 2001 р.

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ Код

рядка На початок звітного періоду На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 1,4 1,2

первісна вартість 011 3,4 3,0

знос 012 2,0 1,8

Незавершене будівництво 020

Основні засоби:

залишкова вартість 030 162,3 161,9

первісна вартість 031 214,9 208,2

знос 032 52,6 46,3

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

ПАСИВ Код

рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 0,4 0,4

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330 495,4 495,4

Резервний капітал 340 22,1 0,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом І 380 517,9 495,8

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420

Усього за розділом ІІ

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450

Відстрочені податкові зобов’язання 460

Інші довгострокові зобов’язання 470

Усього за розділом ІІІ 480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 48,6 6,3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 0,2 0,0

з бюджетом 550 11,0 26,8

з позабюджетних платежів 560 0,7 1,1

із страхування 570 3,1 4,3

з оплати праці 580 9,1 9,5

з учасниками 590 0,2 0,2

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов’язання 610 0,4 0,2

Усього за розділом ІV 620 73,3 48,4

V. Доходи майбутніх періодів 630

БАЛАНС 640 591,2 544,2

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн . Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за 2000 рік.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За

звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 34,8 36,4

Витрати на оплату праці 240 68,1 65,4

Відрахування на соціальні заходи 250 25,2 23,5

Амортизація 260 20,7 19,4

Інші операційні витрати 270 99,9 96,7

Разом 280 248,7 241,4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330

Дивіденди на одну просту акцію 340

Форма № 1 за ДКУД КОДИ

Дата / рік, місяць, число /

01

Підприємство: за ЄДРПОУ 13572500

Територія: заКОАТУУ

Орган державного управління: немає за СПОДУ

Галузь /вид діяльності/: за ЗКГНГ

Одиниця виміру : тис.грн.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 1 січня 2002 р.

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ Код

рядка На початок звітного періоду На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 1,2 1,2

первісна вартість 011 3,0 4,3

знос 012 1,8 3,1

Незавершене будівництво 020

Основні засоби:

залишкова вартість 030 161,9 180,5

первісна вартість 031 208,2 250,6

знос 032 46,3 70,7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

ПАСИВ Код

рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 0,4 0,4

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330 495,4 496,1

Резервний капітал 340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом І 380 495,8 572,8

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420

Усього за розділом ІІ

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450

Відстрочені податкові зобов’язання 460

Інші довгострокові зобов’язання 470

Усього за розділом ІІІ 480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6,3 90,6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 0,0 2,0

з бюджетом 550 26,8 9,4

з позабюджетних платежів 560 1,1 0,8

із страхування 570 4,3 4,8

з оплати праці 580 9,5 12,3

з учасниками 590 0,2 0,2

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов’язання 610 0,2 1,0

Усього за розділом ІV 620 48,4 121,1

V. Доходи майбутніх періодів 630

БАЛАНС 640 544,2 693,9

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

За 2001 рік.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За

звітний період За попередній період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 010 4773,7
4002,0

Податок на додану вартість 015 795,4 666,9

Акцизний збір 020

025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035 3978,3 3335,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3639,6
3009,6

Валовий:

прибуток 050 338,7 325,5

збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070 85,3 69,3

Витрати на збут 080 158,8 162,9

Інші операційні витрати 090 8,3 16,5

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 86,3 76,2

збиток 105

Дохід від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120 1,2 1,2

Інші доходи 130 27,0 27,9

Фінансові витрати 140

Витрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160 5,5 10,5

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток 170 109,0 94,8

Збиток 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 32,7 28,4

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток 190 76,3 66,4

Збиток 195

Надзвичайні:

Доходи 200

Витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

Прибуток 220 76,3 66,4

Збиток 225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За

звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 17,6 34,8

Витрати на оплату праці 240 87,2 68,1

Відрахування на соціальні заходи 250 32,7 25,2

Амортизація 260 25,6 20,7

Інші операційні витрати 270 89,3 99,9

Разом 280 252,4 248,7

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330

Дивіденди на одну просту акцію 340

Форма № 1 за ДКУД КОДИ

Дата / рік, місяць, число /

01

Підприємство:» за ЄДРПОУ 13572500

Територія: за КОАТУУ

Орган державного управління: немає за СПОДУ

Галузь /вид діяльності/: за ЗКГНГ

Одиниця виміру : тис.грн.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 1 січня 2003 р.

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ Код

рядка На початок звітного періоду На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 1,2 1,3

первісна вартість 011 4,3 3,8

знос 012 3,1 2,5

Незавершене будівництво 020

Основні засоби:

залишкова вартість 030 180,5 176,6

первісна вартість 031 250,6 237,8

знос 032 70,7 61,2

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

ПАСИВ Код

рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 0,4 0,4

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330 496,1 495,4

Резервний капітал 340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 76,3 48,2

Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом І 380 572,8 544,0

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420

Усього за розділом ІІ

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0,0 2,4

Інші довгострокові зобов’язання 470

Усього за розділом ІІІ 480 0,0 2,4

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 90,6 47,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 2,0 0,0

з бюджетом 550 9,4 3,3

з позабюджетних платежів 560 0,8 0,7

із страхування 570 4,8 4,2

з оплати праці 580 12,3 10,5

з учасниками 590 0,2 0,2

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов’язання 610 1,0 0,7

Усього за розділом ІV 620 121,1 66,8

V. Доходи майбутніх періодів 630

БАЛАНС 640 693,9 613,2

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн

Звіт про фінансові результати

За 2002 рік.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За

звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 20,7 17,6

Витрати на оплату праці 240 80,6 87,2

Відрахування на соціальні заходи 250 29,7 32,7

Амортизація 260 24,0 25,6

Інші операційні витрати 270 89,3 89,3

Разом 280 244,2 252,4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330

Дивіденди на одну просту акцію 340

PAGE

— PAGE 2 —

Похожие записи