.

Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1704
Скачать документ

Зміст цивільного правовідношення

Зміст цивільного правовідношення може бути охарактеризований з двох
позицій — соціальної і юридичної.

Соціальним змістом цивільного правовідношення є те суспільне відношення,
юридичною формою якого є цей правовий зв’язок. Змістом цивільного
правовідношення можна вважати відповідне цивільне відношення, яке існує
між приватними особами І урегульоване нормами цивільного права
(законодавства).

Юридичний зміст цивільного правовідношення — це права і обов’язки його
суб’єктів (учасників). Оскільки ці права і обов’язки належать суб’єктам
конкретних цивільних правовідносин, то нерідко їх називають
суб’єктивними цивільними правами і обов’язками, маючи на меті
підкреслити ту обставину, що визначає ознаку, якою “цивільне право
конкретної особи” відрізняється від “цивільного права в об’єктивному
значенні”, тобто від трактування цивільного права як галузі права.

Таке уточнення наведеного поняття, звісно, можливе. Однак практична
необхідність цього існує не завжди, оскільки у разі коли йдеться про
право особи, з контексту вбачається, що мається на увазі саме
суб’єктивне право. Очевидно, з цих міркувань у ЦК йдеться просто про
“цивільні права та обов’язки”. Водночас вживання терміна “суб’єктивне
цивільне право” є доцільним при спеціальному дослідженні чи
характеристиці цієї категорії. Тому далі зазначений термін
використовуватиметься у випадках, коли це буде доцільним з наведених
вище міркувань.

Суб’єктивне цивільне право – – це міра можливої поведінки уповноваженої
особи, якій відповідає міра належної поведінки зобов’язаної особи.

Традиційно цивільне (суб’єктивне) право характеризується через так звану
“тріаду” можливостей. Згідно з цією характеристикою володіння
суб’єктивним правом для уповноваженої особи означає:

1) можливість поводитися певним чином;

2) можливість вимагати певної поведінки від інших суб’єктів цивільного
права;

3) можливість звернутися у необхідному випадку до суду та інших
органів, що мають юрисдикцію у цивільних справах, за захистом порушеного
права.

Наприклад, власник має можливість здійснювати своє право власності, не
вдаючись до допомоги інших осіб. Він також має право вимагати, щоб інші
суб’єкти права не перешкоджали йому в здійсненні повноважень володіння,
користування, розпоряджання, управління його майном. Нарешті, у разі
порушення його права власності (наприклад, позбавлення можливості
користуватися річчю, спроба привласнення його майна тощо) власник може
звернутися до суду з позовом про усунення перешкод у здійсненні права
користування річчю, про повернення її з чужого незаконного володіння
тощо.

Цивільне право, що належить суб’єкту цивільного правовідношення, слід
відрізняти від цивільної правоздатності.

Основні відмінності між цими категоріями полягають у такому:

• цивільна правоздатність є загальною, абстрактною можливістю мати
права І обов’язки. Суб’єктивне право завжди конкретне і означає
наявність конкретних правомочностей стосовно визначених благ;

• правоздатність невідчужувана, а суб’єктивне право може бути передане
іншій особі;

• правоздатність є органічною (природною) властивістю суб’єкта
цивільного правовідношення, а суб’єктивне право виникає, змінюється або
припиняється за наявності певних обставин, передбачених нормою права
(юридичних фактів).

Цивільний обов’язок — це міра належної поведінки зобов’язаної особи.
Розрізняють обов’язки активного і пасивного типу.

Обов’язок активного типу полягає у вимозі до зобов’язаного суб’єкта
цивільних правовідносин здійснити ту або іншу дію (дії). Невиконання ним
цієї вимоги призводить до застосування санкцій, передбачених договором
або законом.

Обов’язок пасивного типу грунтується на існуванні правової заборони
здійснювати певні дії. У цьому разі зобов’язана особа повинна
утримуватись від здійснення заборонених дій під страхом застосування
правових санкцій.

Заборона при цьому може бути прямою або такою, що мається на увазі.

Так, з прямою забороною маємо справу, коли йдеться про обов’язок наймача
жилого приміщення не порушувати правила користування ним, правила
співжиття тощо. Мається на увазі, що заборона існує у тих випадках, коли
за здійснення якихось дій передбачене застосування санкцій, настання
відповідальності тощо Наприклад, із самої суті права власності випливає
обов’язок пасивного типу, встановлений для всіх інших, крім власника,
суб’єктів права не перешкоджати йому у володінні, користуванні,
розпорядженні, управлінні його власністю. При цьому необхідно мати на
увазі, що пряма заборона зазвичай має місце у зобов’язанні
(правовідношенні), яке вже існує. Зазначена заборона може бути у
правовідношенні, яке вже існує, і може також слугувати
правовстановлюючим або правостворюючим юридичним фактом.

Структура змісту цивільного правовідношення може бути простою або
складною.

При простій структурі має місце одне право і один обов’язок Наприклад,
за звичайним договором позики особа, яка надає позику, має право
вимагати повернення боргу, а боржник зобов’язаний його повернути.

При складній структурі змісту правовідношення його учасники мають кілька
прав і обов’язків.

Наприклад, в тому ж таки договорі позики може бути передбачене
забезпечення виконання його умов за допомогою штрафу, поруки або
застави. У таких випадках, крім основного зобов’язання
(правовідношення), з договору позики виникають додаткові (акцесорні)
зобов’язання або правовідношення, пов’язані з вимогами щодо забезпечення
виконання основного зобов’язання.

Види цивільних правовідносин

Класифікація цивільних правовідносин має не тільки теоретичне, а й
практичне значення. Вона дозволяє більш точно визначити характер взаємин
їх суб’єктів, а отже, дає можливість чіткішого тлумачення
цивільно-правових норм стосовно конкретного випадку.

Класифікація можлива за різними підставами.

1) Залежно від економічного змісту цивільні правовідносини поділяються
на майнові і немайнові.

Майнові правовідносини мають економічний зміст. Іх об’єктом є майно
(матеріальні блага).

У свою чергу, вони поділяються на правовідносини, що опосередковують
статику суспільних зв’язків (наприклад, правовідносини власності), і
правовідносини, які опосередковують динаміку суспільних зв’язків
(наприклад, зобов’язання).

Немайнові правовідносини не мають безпосереднього економічного змісту.

Вони можуть поділятися на такі, шо пов’язані з майновими правами (право
авторства), й ті, які з майновими правами не пов’язані (особисті
немайнові права — право на життя, честь тощо).

2) За юридичним змістом цивільні правовідносини поділяються на
абсолютні і відносні.

У абсолютних правовідносинах носієві абсолютного права протистоїть
невизначена кількість зобов’язаних осіб. Прикладом можуть бути
правовідносини власності, де праву власника відповідає обов’язок всіх і
кожного не перешкоджати йому в здійсненні його повноважень.

У відносних правовідносинах уповноваженому суб’єкту протистоїть одна або
декілька конкретно визначених зобов’язаних осіб. Наприклад, у договорі
позики уповноваженою особою є позикодавець, який може вимагати
повернення боргу від зобов’язаної особи, яка отримала позику.

3) За характером здійснення права цивільні правовідносини поділяються
на речові та зобов’язальні.

Речові правовідносини — це правовідносини, в яких уповноважений суб’єкт
може здійснювати свої суб’єктивні права самостійно, без сприяння
зобов’язаної особи. Прикладом можуть бути правовідносини власності,
сервітутні правовідносини тощо.

Зобов’язальні правовідносини – – це правовідносини, в яких уповноважений
суб’єкт для здійснення своїх цивільних прав потребує сприяння
зобов’язаної особи. Так, покупець не може отримати річ, яку він придбав,
без сприяння продавця, а право останнього на отримання вартості проданої
речі, в свою чергу, не може бути реалізоване без виконання відповідного
обов’язку покупцем.

4) Залежно від спрямованості і цілей встановлення цивільні
правовідносини поділяються на регулятивні та охоронні.

Регулятивні правовідносини призначені опосередковувати (регулювати)
зв’язки нормального цивільного (торгового) обігу. Вони є типовими для
цивільного права. Найчастіше вони встановлюються за допомогою договору.
Саме в них проявляється уповноважу-вальний характер цивільно-правового
регулювання. Прикладом може бути будь-яке договірне зобов’язання.

Охоронні правовідносини виникають у разі необхідності захисту інтересів
учасників цивільного обігу цивілістичними засобами. Підставою їх
виникнення є цивільне правопорушення. Права і обов’язки учасників таких
правовідносин визначаються не тільки на диспозитивних засадах, а й з
використанням імперативного методу. Типовим прикладом є зобов’язання, що
виникають внаслідок заподіяння шкоди (гл.82 ЦК).

5) 3 урахуванням структури змісту правовідносини можуть бути поділені на
прості та складні.

Прості правовідносини мають своїм змістом одне право і один обов’язок
або по одному праву і одному обов’язку в кожного з його суб’єктів.

Складні правовідносини характеризуються наявністю кількох прав І
обов’язків. Наприклад, у деяких випадках як доповнення до основного
зобов’язання (правовідносин) виникають акцесорні зобов’язання
(правовідносини), нерозривно з ним пов’язані, тощо.

Класифікація цивільних правовідносин можлива І за іншими підставами.
Так, з урахуванням тих або інших їх особливостей можуть бути виділені
строкові і безстрокові правовідносини, активні і пасивні, типові і
нетипові, загальнорегулятивні, організаційні тощо’.

Оскільки в основу класифікації правовідносин покладено різні ознаки, то
одне і те ж правовідношення може бути одночасно охарактеризоване з
різних боків. Наприклад, правовідносини власності є майновими,
абсолютними, речовими, регулятивними тощо Правовідносини, що виникають з
договору позики, є майновими, відносними, зобов’язальними,
регулятивними.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020