.

Сутність юридичної особи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1385
Скачать документ

Сутність юридичної особи

Тривалий час сутність юридичної особи у радянській цивілістиці
з’ясовувалася лише стосовно державних юридичних осіб, насамперед
підприємств.

Основу цього становили потреби повністю одержавленої,
планово-централізованої економіки, у якій панував єдиний власник —
держава, що на свій розсуд створювала і припиняла діяльність переважної
більшості підприємств.

В умовах ринку реально діють різноманітні І рівноправні власники. А тому
виникає необхідність зміни підходів до трактування сутності юридичної
особи.

Почати розгляд цього питання доцільно зі згадування про погляди на
сутність юридичної особи у радянському цивільному праві, оскільки чинні
акти цивільного законодавства і навіть новий ЦК саме їм завдячують
низкою своїх положень.

Отже, у радянській цивілістиці щодо сутності юридичної особи найбільш
популярними були такі теорії.

1) Теорія держави (теорія власника), автором якої був С.І. Аскназій.
Згідно з нею державна юридична особа — це сама держава, взята, однак, не
в єдності усіх її функцій, а у діяльності лише на певній ділянці єдиної
господарської системи, де вона використовує певне майно за допомогою
певного колективу працівників.

2) Згідно з теорією колективу, яку запропонував А.В. Венедиктов, у
економічних відносинах виступають радянська держава в цілому як власник
всенародного надбання і організований державою колектив робітників і
службовців на чолі з його відповідальним керівником, на який держава
поклала виконання певних завдань і якому для їх виконання надала
відповідну частину єдиного фонду державної власності. Цей колектив
і визнається безпосереднім учасником цивільного обігу, юридичною
особою.

3) Теорія директора, запропонована Ю.К. Толстим, пояснювала сутність
державної юридичної особи тим, що остання персоніфікується у його
керівникові (директорові), оскільки він здійснює від імені юридичної
особи усі юридичне значимі дії і уповноважений державою на управління
майном підприємства. Відповідальний керівник виступає як субстрат
юридичної особи, він невіддільний від останньої.

4) Теорія соціальної реальності сформульована в загальних рисах
Д.М. Генкіним. На його думку, необхідність існування державних юридичних
осіб зумовлена економічним ладом соціалізму, де майнові відносини мають
товарно-грошову форму, а тому потребують, щоб державні організації діяли
як самостійні, відокремлені У майновому сенсі, утворення — суб’єкти
цивільно-правових зв’язків. Отже, державні юридичні особи є соціальною
реальністю, існування якої зумовлене соціально-економічним ладом
радянської держави.

У цих та інших теоріях державної юридичної особи, запропонованих у
радянському цивільному праві, можна вказати на сильні та слабкі
сторони’. Водночас майже всі вони так чи інакше вплинули на зміст норм
цивільного законодавства, більшість з яких донині є чинними в Україні.
Наприклад, “теорія держави” значною мірою була і є базисом
господарського права, підґрунтям тези про необхідність господарювання на
основі чіткого планування. “Теорія директора” вплинула на визначення
статусу органів юридичної особи та їх значення для здійснення
правосуб’єктності останньої. “Теорія колективу” помітна у нормах про
відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників.

Однак спільним (і головним) недоліком наведених теорій було те, що вони
розроблялися в умовах одержавлення економіки, коли домінуюча роль у
цивільних відносинах належала державним організаціям. Тож не дивно, що у
своїй більшості ці теорії присвячені визначенню сутності лише державної
юридичної особи та прояву в останньої цивільної правосуб’єктності
держави.

Щоправда, на загальному тлі виділялася позиція О.А. Красавчикова, який
використав більш універсальний підхід, що дозволяло вести мову не тільки
про державні, а й про інші види юридичних осіб. На його думку, юридична
особа є правовою формою вираження певних суспільних відносин людей,
об’єднаних єдиною метою. Звідси випливав висновок, що юридичною особою є
організація, причому така, яка виступає не як сума індивідів, що її
складають, а як певне соціальне утворення — система істотних соціальних
взаємозв’язків, об’єднаних для досягнення поставлених цілей у єдине
структурно і функціонально диференційоване соціальне ціле, яке має
ознаки юридичної особи2.

Втім наведена позиція не отримала широкої підтримки у радянській науці
цивільного права.

У сучасних умовах зводити проблему з’ясування сутності юридичної особи
лише до встановлення юридичної природи державних юридичних осіб було б
помилкою, оскільки останні становлять лише незначну частину загальної
сукупності соціальних утворень, що визнаються законом юридичними
особами.

У зв’язку з цим логічно звернутися до тлумачення сутності юридичної
особи в інших правових системах.

Сучасне поняття юридичної особи у цивільному і торговому праві
розвинених країн характеризується як одне з найменш розроблених.
Цивільні кодекси або взагалі не дають визначення юридичної особи, або
обмежуються найзагальнішими і дуже короткими формулюваннями. Тому у
характеристиці поняття “юридична особа” важливе значення має саме
з’ясування сутності останньої.

При обгрунтуванні правосуб’єктності соціальних утворень усі теорії
виходять з того, що юридична особа — це відокремлене у організаційному і
майновому сенсі утворення, що бере участь у цивільному обігу як
самостійний носій прав і обов’язків. Проте методи обгрунтування
наявності такої правосуб’єктності соціальних утворень у представників
різних напрямів юридичної думки неоднакові.

Найчіткіше визначилися два концептуальних підходи: теорія фікції та
теорія соціальної реальності.

Теорія фікції зародилася ще у добу середньовіччя. За вченням її
прихильників, корпорація як така не має власної волі. Тому спочатку
вважалося, що вона не здатна вчиняти злочини і завдавати шкоди.
Корпорація лише виражає волю держави, втілену в законі й акті про її
створення. Теорія фікції фактично обґрунтовувала дозвільний порядок
утворення юридичних осіб.

У подальшому зазначена теорія була деталізована. Виникли різні її
модифікації. Наприклад, з’явилися теорії цільового майна, інтересу,
посадового і товариського майна, колективної власності, позитивістські і
нормативістські теорії юридичної особи. Вони, власне, є варіантами
теорії фікції

Згідно з теорією цільового майна права юридичної особи не належать
нікому. Вони передбачені лише для досягнення мети, що визначається
призначенням майна.

Теорія інтересу, навпаки, виходить із того, що майно юридичної особи
насправді належить тим індивідам, які ним користуються Майно юридичних
осіб служить Інтересам певних осіб. Правосуб’єктність юридичної особи
при цьому є не більш ніж юридико-технічною вимогою.

Теорія посадового й товариського майна розглядала майно установи як
посадове, таке, що належить правлінню, а не його користувачам. Майно
спілок, на думку прихильників цієї теорії, вважалося спільним
товариським майном його членів, а не індивідуальним майном кожного з
них. У результаті ця теорія трактувала юридичну особу як персоніфіковане
правове відношення.

Згідно з теорією колективної власності юридична особа є не більш ніж
засобом, призначеним для управління колективною власністю, саме поняття
“юридична особа” ототожнюється з колективним майном, яким володіють
численні об’єднання.

У XX ст. набули поширення позитивістські та нормативістські теорії
юридичної особи. За вченням прихильників позитивістської теорії,
юридична особа характеризувалася як створений об’єктивним правом центр
застосування певного комплексу прав і обов’язків, а нормативістська
теорія вважала юридичну особу лише персоніфікацією правових норм,
предметом правосвідомості.

На відміну від теорії фікції та її модерних варіантів, реалістичні
теорії визнають юридичних осіб соціальною реальністю.

їх прихильники виходять з факту реального існування групових інтересів
окремих індивідуумів, які в сукупності становлять основу для створення
різного роду юридичних осіб. Колективні інтереси мають первинний
характер. Право ж виконує похідні функції, що зводяться лише до
оформлення цих інтересів. Наслідком реалістичних теорій, зокрема, стало
положення про виникнення юридичних осіб у нормативно-явочному порядку.

Реалістичні теорії виникли на базі органічної теорії, яка зображала
юридичну особу як особливий визнаний правопорядком тілесно-духовний
організм, що має власну душу, волю і діє за допомогою своїх органів.
Реалістичні теорії, відкинувши біологічні крайнощі органічної теорії,
розглядають юридичну особу як колективне утворення, що має волю і діє з
метою забезпечення спільних інтересів своїх членів.

Певний інтерес становить також теорія відокремлення власності від
управління, хоча вона і мала обмежену мету — з’ясування сутності лише
акціонерного товариства. Ця теорія набула поширення практично в усіх
розвинених країнах.

На думку її авторів, сучасні великі корпорації перетворилися в установи,
які виконують подвійні функції. Вони управляють власністю і одночасно є
організаторами економічного життя країни. Завдяки наявності великої
кількості розкиданих по всій країні держателів акцій, що втратили
фактичний контроль над своїми капіталами, у рамках корпорацій сталося
відокремлення власності від управління нею. Управління власністю
зосередилося в руках керуючих корпораціями, які завдяки цьому набули
самостійної економічної влади над власністю. Власність на засоби
виробництва у її речовому вираженні, що використовується корпораціями,
більше не знаходиться у приватній власності окремих осіб. Акціонери є
лише власниками паперів — акцій. Корпорації стали квазіпублічними
організаціями, що здійснюють народний розподіл виробленого ними продукту
на підставі затраченої праці при збереженні інституту приватної
власності

Як висновок, можна зазначити, що найбільш придатною для пояснення
сутності юридичної особи видається теорія соціальної реальності (якщо
розглядати соціальну реальність як феномен, що виникає на підґрунті і
для реалізації норм природного права). Такий підхід адекватно відображає
сучасне розуміння природного права фізичних осіб об’єднуватися в
організації і таким чином захищати та реалізовувати свої права у різних
сферах діяльності, насамперед у цивільних відносинах. Держава може
впливати на створення та діяльність таких об’єднань лише з урахуванням
цих обставин і не може забороняти створення організацій, які не
посягають на громадські інтереси, що трактуються як спільні інтереси
індивідів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020