.

Співвідношення понять «Адміністративний процес» і «Адміністративне провадження» (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
313 2478
Скачать документ

Реферат на тему:

Співвідношення понять «Адміністративний процес» і «Адміністративне
провадження»

Адміністративний процес належить до однієї з малодосліджених проблем
науки адміністративного права, оскільки тривалий час йому не приділялося
достатньої уваги. Починаючи з 1960 року роблять спроби розкрити поняття
адміністративного процесу та його структури. Це пов’язано з тим, що в
спеціальній юридичній літературі дедалі ширше почали використовувати
термінологію, яку застосовували переважно лише в працях з кримінального
і цивільного процесів. Йдеться передусім про такі поняття як “процес” і
“провадження”, точне визначення змісту яких необхідне тому, що є різні
думки про їх співвідношення. В адміністративно-правовій літературі
відомі два погляди щодо поняття адміністративного процесу: його
розглядають у вузькому і широкому розумінні.

Представники вузького розуміння адміністративного процесу, яке дістало
назву “юрисдикційної концепції”, розглядають адміністративний процес як
юрисдикційну діяльність органів державного управління, що має своїм
завданням лише вирішення спорів та застосування у випадку необхідності
заходів адміністративного примусу, тобто адміністративний процес
трактується аналогічно до судового процесу. Найширше цю концепцію
розвинула Н.Г.Саліщева. Спочатку вона була прихильником широкого
розуміння адміністративного процесу [3, с.136], проте згодом дійшла
висновку, що розширене тлумачення адміністративного процесу не є
доцільним, оскільки при цьому організаційна діяльність апарату
замінюється адміністративним процесом, що може привести до ототожнення
цих двох явищ. Автор визначає адміністративний процес як “регламентовану
законом діяльність по вирішенню спорів, що виникають між сторонами
адміністративних правовідносин, які не перебувають між собою у
відносинах службового підпорядкування, а також у застосуванні заходів
адміністративного примусу” [7, c.12]. Н.Г.Саліщева розмежовує поняття
“адміністративний процес” та “адміністративне провадження”, визначаючи
адміністративний процес як вужче поняття порівняно з провадженням, а
його зміст прирівнює до понять “цивільний процес” і “кримінальний
процес”.

Адміністративне провадження, на думку Н.Г.Саліщевої, охоплює всі сторони
діяльності державного апарату, починаючи від підготовки і видання актів
управління і закінчуючи матеріально-технічними діями. Воно охоплює
широке коло суспільних відносин у сфері державного управління і за своїм
змістом може бути поділене на три види: а) провадження, пов’язане із
здійсненням завдань внутрішньої організації апарату управління; б)
провадження, що опосередковує взаємовідносини даного державного органу з
іншими державними органами, установами, підприємствами, які не входять в
його систему; в) провадження у справах, пов’язаних з відносинами між
громадянами чи громадськими організаціями та виконавчо-розпорядчими
органами. Різниця між процесом і провадженням полягає також у тому, що
провадження регулюється за допомогою організаційних норм, які становлять
певну групу норм матеріального адміністративного права [7, c.9].

Подібних позицій додержуються М.І.Піскотін, В.С.Тадевосян,
А.А.Мельніков, А.А.Дьомін [8, c.131; 4, c.18]. А.Ю.Якімов також
розглядає адміністративний процес як юрисдикційну діяльність, однак
зазначає, що адміністративно-юрисдикційний процес – це сукупність
юридичних дій, що торкаються розгляду і вирішення справ про
адміністративні правопорушення, а адміністративно-юрисдикційне
провадження – це нормативно встановлений порядок і форми здійснення
вказаних дій, а також юридичні форми результатів відповідних
процесуальних дій [10, c.6].

Більш правомірною видається думка Г.І.Петрова, С.С.Студенікіна,
Ю.М.Козлова, Ц.А.Ямпольської, В.М.Манохіна, А.Є.Лунєва, А.П.Коренєва,
В.І.Попової, Д.Н.Бахраха, В.Д.Сорокіна, які розглядають адміністративний
процес як державну виконавчо-розпорядчу діяльність у вирішенні будь-яких
індивідуальних, а не лише юрисдикційних справ.

Г.І.Петров та В.Д.Сорокін визначають адміністративний процес як
урегульований правом порядок вирішення індивідуально-конкретних справ у
сфері державного управління виконавчими і розпорядчими органами
державної влади, а в передбачених законом випадках та іншими державними
й суспільними органами, як діяльність у ході здійснення якої виникають
суспільні відносини, що регулюються нормами
адміністративно-процесуального права [6, c.277].

На думку А.П.Коренєва, адміністративний процес – це діяльність, що
полягає в реалізації повноважень щодо здійснення функцій державного
управління і застосуванню норм матеріального адміністративного права,
яка проходить в порядку і формах, встановлених законодавством [5,
c.66-67].

Д.Н.Бахрах вважає, що адміністративний процес стоїть в ряду з такими
юридичними процесами, як кримінальний, цивільний, законодавчий. З одного
боку він є видом юридичного процесу, тому йому притаманні всі його
ознаки, проте з іншого – це вид управлінської діяльності з такими
властивостями: 1) він являє собою різновид владної діяльності суб’єктів
виконавчої влади, у тому числі суддів, коли вони розглядають справи про
адміністративні правопорушення, та прокурорів; 2) він спрямований на
вирішення певних управлінських справ, досягнення юридичних результатів;
3) він урегульований нормами адміністративного права. Особливість
адміністративного права, як галузі, полягає в тому, що в ній співіснують
матеріальні і процесуальні норми. Завдяки останнім управлінські
процедури, реалізація виконавчої влади набувають більшої визначеності,
науковості, стають більш демократичними. Отже, процес регулювання сприяє
підвищенню ефективності владної діяльності. Державній адміністрації, за
Д.Н.Бахрахом, доводиться використовувати владні повноваження під час
вирішення найрізноманітніших справ [2, c.154].

???????¤?$????S???S?Зведення адміністративного процесу тільки до
юрисдикційної діяльності органів держави приводить до заперечення
застосування процесуальної форми в діяльності інших органів держави. У
поширенні процесуальної форми треба бачити її збагачення за рахунок
ширшого охоплення, тобто, зберігаючи свої традиційні властивості,
процесуальна форма збагачується і набуває більшої цінності, оскільки
використовується не лише в юрисдикційній, але й в інших сферах
державно-правової діяльності.

Отже, заслуговує підтримки позиція тих учених, які вважають, що
адміністративний процес складається з ряду проваджень. Звідси можна
вивести і співвідношення між цими поняттями – процес та провадження
співвідносяться як загальне й особливе. Провадження – це частина
процесу, а процес – сукупність проваджень. Адміністративний процес – це
врегульована адміністративно-процесуальними нормами правоустановча і
правозастосовча діяльність органів виконавчої влади, а в передбачених
законом випадках інших державних органів та посадових осіб по реалізації
норм адміністративного права й вирішенню індивідуально-конкретних справ.
Водночас постають питання про структуру адміністративного процесу; види
проваджень, які входять до нього; критерії для об’єднання певних справ у
провадження.

Вченими висловлені різні думки щодо класифікації адміністративних
проваджень. Перша спроба класифікації була зроблена Н.Г.Саліщевою, проте
вона не мала підтримки, оскільки більшість критиків уважає, що авторка
не дотримувалась принципу єдності критерію класифікацій: в одному
випадку вид провадження виділено залежно від органу його здійснення,
наприклад провадження у нотаріальних органах; в іншому – залежно від
характеру справ, зокрема, провадження по податкових справах. Разом з цим
ця класифікація стала підгрунтям для подальшого дослідження цієї
проблеми. В.Д.Сорокін зробив спробу знайти єдиний критерій для
класифікації, який би дав змогу об’єднати різні види справ по групах.
Зокрема, він писав: “Критерієм, що дає можливість згрупувати однорідні
індивідуально-конкретні справи, які становлять предмет відповідного виду
адміністративного провадження, є характер індивідуально-конкретних
справ. Під характером слід розуміти комплекс суттєвіших ознак,
притаманних даній групі справ, які потребують у зв’язку з цим
специфічної процедури вирішення” [9, c.76].

На думку В.А.Юсупува, критерієм класифікації адміністративних проваджень
доцільно обрати характер функцій управління [1 c.82-83].

Як бачимо, виявлення критерію диференціації адміністративних проваджень
становить певні складнощі. Це пов’язано з тим, що багато теоретичних
аспектів цього виду процесуальної діяльності не розроблено. Утруднює
вирішення питання й широке коло адміністративно-процесуальної
діяльності, яка охоплює всі сфери державного управління, а це, своєю
чергою, породжує велику кількість адміністративних проваджень. Тому
використання лише одного критерію для класифікації буде недостатньо, щоб
створити оптимальну систему адміністративних проваджень. Повний перелік
проваджень практично неможливий, оскільки практика
державно-управлінської діяльності спричиняє появу все нових видів
проваджень. Тільки останніми роками з’явилися такі підвиди проваджень як
одержання громадянами субсидій; по ліцензуванню діяльності підприємств;
оформленню спеціальних економічних зон та ін. Кожне з них має специфічні
ознаки, які зумовлені характером справи, правовим статусом суб’єктів, що
беруть участь у процесі, особливостями правовідносин тощо. Незаперечним
є поділ видів адміністративного процесу на три групи: процес
адміністративної правотворчості; оперативно-розпорядчий процес та
адміністративно-юрисдикційний. До цих груп входять різні види
проваджень.

Суттєвим недоліком під час дослідження проблеми адміністративного
провадження є те, що не зроблено спроб розкрити зміст поняття
“провадження”. На підставі дослідженої мною літератури та окремих думок
учених, можна вивести таке визначення адміністративного провадження.
Адміністративне провадження – це частина адміністративного процесу, що
об’єднує групу однорідних процесуальних правовідносин, які відрізняються
предметною характеристикою, для розгляду і вирішення яких встановлена
певна процедура, що завершується оформленням отриманих результатів у
відповідних документах.

Проблема структури адміністративного процесу на сьогодні є актуальним
питанням, оскільки наслідком недостатнього теоретичного дослідження є
неврегульованість на законодавчому рівні, а це в свою чергу породжує
суперечливі думки і дискусії. Чітке визначення структури
адміністративного процесу є необхідною передумовою кодифікації
адміністративно-процесуального права.

Література

Актуальные проблемы административного права России // Государство и
право. – 1999. – №5.

Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: Изд-во БЕК, 1997.

Вопросы административного права на современном этапе. – М.: Госюриздат,
1963.

Демин А.А. Понятие административного процесса и
Административно-процессуальный Кодекс Российской Федерации // Вестник
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1998. – №4.

Коренев А.П. Кодификация советского административного права. – М.: Юрид.
л-ра, 1970.

Петров Г.И. Советское административное право. – Л.: Изд-во Ленинг.
ун-та, 1970.

Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М.: Юрид. л-ра, 1964.

Советское государство и право. – 1963. – №1.

Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. – М.: Юрид. л-ра,
1968.

Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и
административно-юрисдикционное производство // Государство и право. –
1999. – №3.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020