Курсова робота

на тему:

Служба безпеки України як правоохоронний орган

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ I. Завдання Служби Безпеки України

1.1 Основні функції діяльності СБУ

1.2 Контррозвідка

1.3 Розвідка

РОЗДІЛ II. Система й організація Служби безпеки України

2.1 Центральне управління Служби безпеки України

2.2 Регіональні органи СБУ

2.3 Голова СБУ

2.4 Колегія СБУ

РОЗДІЛ III. Кадровий склад Служби Безпеки України

3.1 Поняття і характеристика сучасних кадрів СБУ

3.2 Соціальний і правовий захист працівників СБУ

Висновок

Використані джерела

Вступ

Після проголошення незалежності України відразу ж постало питання про
необхідність реформи колишньої радянської системи органів державної
безпеки. 20 вересня 1991 року Верховною Радою України було прийнято
постанову “Про створення Служби національної безпеки України”. Цією ж
постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки (КДБ) УРСР. Але
остаточно було закріплено новий орган Законом України “Про Службу
безпеки України” від 25 березня 1992 року. Працювати доводилося в умовах
вкрай нестабільної ситуації, гострого і неоднозначно критичного
ставлення суспільства до «наступниці колишнього КДБ», в період
політичних пристрастей і загострення соціально-економічної ситуації.

Отже, метою курсової роботи перш за все є дослідити основні критетерії
і особливості функціонування правоохоронного органу — Служби безпеки
України .Як вже зазначачалося вище Служба безпеки України стала
правонаступницею колишнього Комітету державної Безпеки (КДБ) УРСР.
Поставши принципово новим правоохороним органом СБ України помітно
відрізнялася від колишного КДБ.Як загалом із новим державотворчим
процесом України перед СБ України почав формуватися новий предмет її
діяльності , що саме і є можна сказати об’єктом дослідження цієї
курсової роботи. В об’єкт дослідження курсової роботи включаються перш
за все особливості і функції діяльності Служби безпеки України, тобто ,
які притаманні йому , правоохоронному органу , що не належать до завдань
інших правоохоронних органів. Також важливим компонентом дослідження є
дослідити особливості структури цього правоохоронного органу. Тобто за
якою особливістю створюється система Служби Безпеки України, з яких
структурних підрозділів вона складється , також особливості керівного
апарату і за яким принципом є розподіл його системи.Також вкрай важливим
важливим об’єктом дослідження є його кадровий склад. Тобто визначається
, які типи кадрів є і за яким принципом і на яких підставах можуть
працювати співробітники Служби безпеки України.

РОЗДІЛ I. Завдання Служби Безпеки України

Основні функції діяльності СБУ

На сьогодні СБ України здатна у повному обсязі вирішувати всі завдання,
які визначені Законом України «Про Службу безпеки України» та ті , що
ставляться вищим керівництвом держави. При цьому головний акцент
робиться на найприорітетніших, найважливіших завданнях, притаманних саме
спецслужбі. Таких, які, окрім органів безпеки, ніхто не вирішить.

Відповідно до закону на органи служби безпеки покладаються такі
завдання:

1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного
проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і
зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони,
соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу,
екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України;

2)здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних

представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи,

пов’язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та

зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких

віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України;
проводити дізнання і слідство у цих справах; розшукувати осіб, які
переховуються у зв’язку із вчиненням зазначених злочинів;

здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження,

виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної
діяльності проти України;

забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і

територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку
окремих осіб та їх об’єднань;

здійснювати контррозвідувадьне забезпечення оборонного комплексу,

Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на
території України, енергетики, транспорту, зв’язку, а також важливих
об’єктів інших галузей господарства;

брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних

таємниць України, сприяти у порядку, передбаченому законодавством,

підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні
комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво
важливим інтересам України;

здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень

у сфері державної безпеки;

у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист

особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві , у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких
родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи
отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх
життю, здоров’ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і
поновленні прав незаконно репресованих осіб;

сприяти Прикордонним військам України в охороні державного кордону
України;

11)сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі

їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних
аварій, катастроф , епідемій та інших надзвичайних ситуацій;

12)подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними,

допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у
боротьбі із злочинністю;

брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в’їзду
в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та
осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;

забезпечувати засекреченим і шифрованим зв’язком державні органи

України і посадових осіб відповідно до переліку, який встановлюється
Кабінетом Міністрів України;

проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи,

впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки
України;

виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента

України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення
внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. [1].

Контррозвідка

Контррозвiдувальна дiяльнiсть — спецiальний вид дiяльностi у сферi
забезпечення державної безпеки, яка здiйснюється з використанням системи
розвiдувальних, контррозвiдувальних, пошукових, режимних,
адмiнiстративно-правових заходiв, спрямованих на попередження, своєчасне
виявлення i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi
України, розвiдувальним, терористичним та iншим протиправним посяганням
спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та
осiб на iнтереси України.

Метою контррозвiдувальної дiяльностi є попередження, своєчасне виявлення
i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi України,
припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань
спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та
осiб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та
причин їх виникнення.[5; ст. 330-332.]

Завданнями контррозвiдувальної дiяльностi є:

добування, аналiтична обробка та використання iнформацiї, що мiстить
ознаки або факти розвiдувальної, терористичної та iншої дiяльностi
спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та
осiб на шкоду державнiй безпецi України;

протидiя розвiдувальнiй, терористичнiй та iншiй дiяльностi спецiальних
служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на
шкоду державнiй безпецi України;

розроблення i реалiзацiя заходiв щодо запобiгання, усунення та
нейтралiзацiї загроз iнтересам держави, суспiльства та правам громадян.

Правову основу контррозвiдувальної дiяльностi становлять: Конституцiя
України, Закон HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39009&cat_i
d=38881» «Про контррозвідувальну діяльність» ,Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38908&cat_i
d=38881» «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть» , Закон України
HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38900&cat_i
d=38881» «Про боротьбу з корупцiєю» ,Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39011&cat_i
d=38881» «Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою
злочиннiстю» ,Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39013&cat_i
d=38881» «Про державну таємницю» ,Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38970&cat_i
d=38881» «Про боротьбу з тероризмом» чиннi мiжнароднi договори
України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України,
України, а також прийнятi вiдповiдно до них підзаконні
нормативно-правовi акти.

Основними принципами контррозвiдувальної дiяльностi є:

законнiсть;

повага i дотримання прав та свобод людини i громадянина;

позапартiйнiсть;

безперервнiсть;

конспiрацiя, поєднання гласних та негласних форм i методiв дiяльностi;

комплексне використання правових, профiлактичних та органiзацiйних
заходiв;

адекватнiсть заходiв щодо захисту державної безпеки реальним i
потенцiйним загрозам;

взаємодiя з органами державної влади України, органами мiсцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фiзичними особами;

пiдконтрольнiсть та пiдзвiтнiсть вiдповiдним органам державної влади в
межах, передбачених законом.

Право на здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi має спецiально
уповноважений орган державної влади у сферi контррозвiдувальної
діяльності- Служба безпеки України.

Окремi контррозвiдувальнi заходи виключно в iнтересах забезпечення
охорони державного кордону України, посадових осiб, стосовно яких
здiйснюється державна охорона, а також забезпечення безпеки своїх сил i
засобiв, iнформацiйних систем та оперативних облiкiв можуть проводити
розвiдувальнi органи України та Управлiння державної охорони України,
яким законами України “Про оперативно-розшукову дiяльнiсть” та “Про
розвiдувальнi органи України” надано право здiйснювати
оперативно-розшукову чи розвiдувальну діяльність.

Правоохороннi та iншi органи державної влади, органи мiсцевого
самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї України, незалежно
вiд форми власностi, в межах, визначених законами України та iншими
нормативно-правовими актами, сприяють органам i пiдроздiлам Служби
безпеки України у проведеннi контррозвiдувальної дiяльностi в iнтересах
забезпечення державної безпеки.

Пiдставами для проведення контррозвiдувальної дiяльностi є:

1) наявнiсть достатньої iнформацiї, що потребує перевiрки за допомогою
спецiальних форм, методiв i засобiв, про:

здiйснення розвiдувальної дiяльностi проти України спецiальними службами
iноземних держав, а також органiзацiями, окремими групами i особами;

посягання на державний суверенiтет, конституцiйний лад i територiальну
цiлiснiсть України;

терористичнi посягання чи терористичну дiяльнiсть, злочини проти миру,
безпеки людства та мiжнародного правопорядку;

2) виконання визначених законом завдань щодо:

контррозвiдувального забезпечення економiчного, iнформацiйного,
науково-технiчного потенцiалу, оборонно-промислового i транспортного
комплексiв та їх об’єктiв, нацiональної системи зв’язку, Збройних Сил
України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових
формувань, вiйськово-технiчного спiвробiтництва, дотримання мiжнародних
режимiв нерозповсюдження, а також закордонних дипломатичних установ
України i безпеки громадян України за кордоном;

контррозвiдувального захисту органiв державної влади, правоохоронних i
розвiдувальних органiв, охорони державної таємницi;

захисту посольств i представництв iноземних держав в Українi та їх
спiвробiтникiв вiд терористичних посягань;

вивчення i перевiрки осiб, якi оформлюються для допуску до державної
таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках чи
залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва;

забезпечення власної безпеки, у тому числi спiвробiтникiв органiв та
пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, членiв їх
сiмей та осiб, якi допомагають i сприяють у здiйсненнi
контррозвiдувальної дiяльностi;

iнформацiйно-аналiтичного забезпечення органiв державної влади (щодо
загроз державнiй безпецi України);

3) потреба виявлення технiчними засобами i припинення роботи
радiоелектронних та iнших пристроїв, функцiонування яких створює загрози
державнiй безпецi України чи передумови до витоку iнформацiї з обмеженим
доступом, а також радiовипромiнювань радiоелектронних засобiв, що
використовуються у протиправних цiлях. [7].

Iнформацiя про пiдстави, може мiститися у заявах i повiдомленнях
громадян, осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, посадових
та службових осiб, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї;
у матерiалах органiв дiзнання, досудового слiдства та суду; у запитах,
iнформацiях та матерiалах спецiальних служб i правоохоронних органiв
iноземних держав, мiжнародних установ i органiзацiй; матерiалах
правоохоронних органiв та iнших органiв державної влади України щодо
загроз державнiй безпецi України, матерiалах Служби безпеки України щодо
органiзацiї, здiйснення, форм i методiв терористичної, розвiдувальної та
iншої дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України; у запитах
визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України повноважних державних органiв,
установ та органiзацiй щодо надання допуску особам до державної таємницi
i роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках.

В ходi контррозвiдувальної дiяльностi органи, пiдроздiли та
спiвробiтники Служби безпеки України мають право:

1) здiйснювати контррозвiдувальний пошук, розвiдувальнi i
оперативно-розшуковi заходи з використанням оперативних та
оперативно-технiчних сил i засобiв, опитувати осiб за їх згодою,
використовувати їх добровiльну допомогу;

2) виявляти, фiксувати i документувати гласно i негласно розвiдувальнi,
терористичнi та iншi посягання на державну безпеку України, вести їх
оперативний облiк, здiйснювати вiзуальне спостереження в громадських
мiсцях iз застосуванням фото-, кiно- i вiдеозйомки, оптичних та
радiоприладiв, iнших технiчних засобiв;

3) проводити контррозвiдувальнi операцiї та вiдповiднi оперативнi i
оперативно-технiчнi заходи з метою попередження, своєчасного виявлення i
припинення розвiдувально-пiдривної, терористичної та iншої протиправної
дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України;

4) мати гласних i негласних штатних i позаштатних працiвникiв,
створювати з метою конспiрацiї пiдприємства, установи та органiзацiї,
використовувати документи, що зашифровують особу чи вiдомчу належнiсть
працiвникiв, примiщень i транспортних засобiв органiв та пiдроздiлiв, що
здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть;

5) витребовувати, збирати i вивчати, за наявностi визначених законом
пiдстав, документи та вiдомостi, що характеризують дiяльнiсть
пiдприємств, установ, органiзацiй, а також спосiб життя окремих осiб,
джерела i розмiри їх доходiв для попередження i припинення
розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну
безпеку України;

6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення
розвiдувальних, терористичних та iнших посягань на державну безпеку
України, отримання розвiдувальної iнформацiї в iнтересах контррозвiдки
здiйснювати на пiдставi вiдповiдної контррозвiдувальної справи заходи,
визначенi частиною другою статтi 8 Закону України “Про
оперативно-розшукову дiяльнiсть”,— лише за рiшенням суду, без
розголошення третiй сторонi, а у випадках, передбачених частиною третьою
статтi 8 зазначеного Закону,— у порядку, погодженому з Генеральним
прокурором України та Головою Верховного Суду України;

7) затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього мiсцях:

осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi чи проведеннi розвiдувально-пiдривної,
терористичної дiяльностi та вчиненнi iнших злочинiв, розслiдування яких
вiднесено до компетенцiї органiв Служби безпеки України,— на строки i в
порядку, що передбаченi законами України;

осiб, якi проникли на об’єкти та у мiсця, що охороняються органами i
пiдроздiлами Служби безпеки України,— на строк до трьох годин, а у разi
нагальної необхiдностi запобiгання злочиновi чи його припинення та з
метою встановлення особи — до сiмдесяти двох годин з повiдомленням про
це суду протягом 24 годин з моменту затримання для перевiрки
обґрунтованостi цього запобiжного заходу.

Проводити особистий огляд вказаних осiб та огляд речей, що знаходяться
при них, транспортних засобiв i вилучати документи та предмети, якi
можуть бути речовими доказами або є небезпечними для життя i здоров’я
людей;

8) виключно для припинення розвiдувальних, терористичних та iнших
протиправних посягань на державну безпеку України, а також при
переслiдуваннi осiб, пiдозрюваних у проведеннi такої дiяльностi, у
будь-який час безперешкодно заходити i перебувати на територiї та в
примiщеннях органiв державної влади та їх структурних пiдроздiлiв,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй,
незалежно вiд форми власностi, а на вiйськовi об’єкти, що охороняються,—
в установленому порядку;

9) перебувати у порядку, погодженому з керiвниками органiв охорони
державного кордону Прикордонних вiйськ України, для вжиття
контррозвiдувальних заходiв у межах прикордонної смуги, контрольованого
прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон i
територiальному морi України;

10) у невiдкладних випадках при здiйсненнi контррозвiдувальних заходiв
безперешкодно користуватися засобами зв’язку, що належать пiдприємствам,
установам i органiзацiям, а засобами зв’язку, що належать громадянам,—
за їх згодою, з наступним вiдшкодуванням витрат за їх вимогою;

11) в iнтересах забезпечення державної безпеки та виконання завдань
контррозвiдувальної дiяльностi органiзовувати, координувати i проводити
науковi та науково-технiчнi дослiдження, створювати у порядку,
визначеному законодавством України, вiдповiднi науковi установи та
мiжвiдомчi координацiйно-дорадчi органи;

12) зберiгати, носити, застосовувати, використовувати зброю, спецiальнi
засоби, вживати заходiв фiзичного впливу вiдповiдно до законiв України
та iнших актiв законодавства України, провозити зброю та спецiальнi
засоби в усiх видах транспорту;

13) користуватися правами, визначеними законами України “Про Службу
безпеки України”, “Про державну таємницю” та iншими законами України.

Наданi права спiвробiтники органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють
контррозвiдувальну дiяльнiсть, не можуть використовувати у протиправних
цiлях. У разi невиконання цих вимог вони несуть вiдповiдальнiсть,
встановлену законом.

Вiдомостi про органiзацiю, плани, змiст, форми, методи, засоби,
фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення, результати
контррозвiдувальної дiяльностi, наукових i науково-технiчних розробок з
питань забезпечення державної безпеки, а також про осiб, якi
спiвробiтничають або ранiше спiвробiтничали на конфiденцiйнiй основi з
органами та пiдроздiлами Служби безпеки України, що здiйснюють
контррозвiдувальну дiяльнiсть, узагальнюючi вiдомостi про особовий склад
цих органiв та пiдроздiлiв становлять державну таємницю i пiдлягають
захисту . [2].

1.3 Розвідка

Розвiдувальна дiяльнiсть — дiяльнiсть спецiальних органiв державної
влади, спрямована на захист нацiональних iнтересiв України вiд зовнiшнiх
загроз, сприяння формуванню i реалiзацiї державної полiтики у сферах
нацiональної безпеки i оборони;

Розвiдувальна iнформацiя — добутi вiдомостi про реальнi та потенцiйнi
можливостi, плани, намiри i дiї iноземних держав, органiзацiй та окремих
осiб, що загрожують нацiональним iнтересам України, а також про подiї i
обставини, що стосуються нацiональної безпеки i оборони;

Розвiдувальнi органи України — спецiальнi пiдроздiли центральних органiв
виконавчої влади, якi здiйснюють розвiдувальну дiяльнiсть з метою
захисту нацiональних iнтересiв України вiд зовнiшнiх загроз.

Правову основу дiяльностi розвiдувальних органiв України становлять
Конституцiя України, Закон України “Про розвідувальні органи України”,
Закон HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38908&cat_i
d=38881» «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть» Закон а також прийнятi
вiдповiдно до них iншi нормативно-правовi акти. [8].

Отже сновними завданнями розвiдки органiв СБ України є:

насамперед добування, аналiтична обробка та надання визначеним законом
органам державної влади розвiдувальної iнформацiї;

сприяння спецiальними заходами здiйсненню державної полiтики України в
економiчнiй, полiтичнiй, воєннiй, вiйськово-технiчнiй, екологiчнiй та
iнформацiйнiй сферах, змiцнення обороноздатностi, економiчного i
науково-технiчного розвитку;

забезпечення безпечного функцiонування установ України за кордоном,
безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у країнi
перебування, а також вiдряджених за кордон громадян України, якi
обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю;

участь у боротьбi з мiжнародною органiзованою злочиннiстю, в тому числi
з тероризмом, незаконним обiгом наркотичних засобiв, незаконною
торгiвлею зброєю i технологiєю її виготовлення, незаконною мiграцiєю.

Методи i засоби дiяльностi розвідки СБ України

Для виконання покладених на розвідка СБ України завдань щодо отримання
розвiдувальної iнформацiї та забезпечення безпеки своїх спiвробiтникiв
вони застосовують методи i засоби оперативно-розшукової дiяльностi у
порядку, визначеному в Законi України “Про оперативно-розшукову
дiяльнiсть”, Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38906&cat_i
d=38881» «Про Службу безпеки України» Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38908&cat_i
d=38881» «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть» Закон України
HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39011&cat_i
d=38881» «Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою
злочиннiстю» Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39013&cat_i
d=38881» «Про державну таємницю» Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38970&cat_i
d=38881» «Про боротьбу з тероризмом» Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39009&cat_i
d=38881» «Про контррозвідувальну діяльність» Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38932&cat_i
d=38881» «Про розвідувальні органи України» Наказ Служби безпеки
України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=39080» «ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю»

Методи i засоби дiяльностi розвiдувальних органiв не повиннi завдавати
шкоди життю, здоров’ю, честi i гiдностi людей.

Не пiдлягає розголошенню iнформацiя, що стосується особистого життя,
честi та гiдностi громадян, яка стала вiдома розвiдувальним органам у
процесi їх роботи, крiм випадкiв, передбачених законом.

Порядок зберiгання iнформацiї, здобутої в процесi розвiдувальної
дiяльностi, визначається вiдповiдними нормативно-правовими актами.

Керiвництво розвiдувальними органами СБ України та координацiя їх
дiяльностi

Загальне керiвництво розвiдувальними органами України вiдповiдно до
Конституцiї України та Закону України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38932&cat_i
d=38881» «Про розвідувальні органи України» здiйснює Президент
України.

Керiвники центральних органiв виконавчої влади, до складу яких входять
розвiдувальнi органи, здiйснюють керiвництво ними в межах повноважень,
визначених законом i положеннями про вiдповiднi розвiдувальнi органи,
затвердженими Президентом України, та створюють необхiднi умови для їх
функцiонування.

Безпосереднє керiвництво розвiдувальними органами України здiйснюють їх
керiвники, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади
Президентом України за поданням керiвникiв вiдповiдних центральних
органiв виконавчої влади.

Координацiя дiяльностi розвiдувальних органiв України здiйснюється
Президентом України через очолювану ним Раду нацiональної безпеки i
оборони України, яка дiє вiдповiдно до Закону України “Про Раду
нацiональної безпеки i оборони України”.

Порядок координацiї дiяльностi розвiдувальних органiв України в
особливий перiод визначається Президентом України. [8].

Права розвiдувальних органiв СБ України

Для виконання визначених цим Законом завдань розвiдувальнi органи СБ
України мають право:

встановлювати на конфiденцiйнiй основi спiвробiтництво з повнолiтнiми,
дiєздатними особами, якi добровiльно дали на це згоду;

отримувати для розвiдувальних цiлей необхiдну iнформацiю вiд усiх
органiв державної влади, пiдприємств, органiзацiй i установ, включаючи
банки, незалежно вiд форми власностi, в тому числi iнформацiю з
автоматизованих iнформацiйних та довiдкових систем, банкiв даних тощо у
порядку, визначеному законом;

користуватися послугами, в тому числi платними, експертiв та
консультантiв з числа фахiвцiв iнших органiв державної влади,
пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi;

використовувати на договiрних засадах службовi примiщення, транспортнi
засоби та iнше майно пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд
форми власностi, а також за згодою окремих осiб — належнi їм житловi та
нежитловi примiщення, транспортнi засоби та iнше майно;

вiдкривати рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютi у банках та iнших
фiнансових установах у порядку, визначеному законом;

B

¤

&

&

&

&

&

&

&

&

&

F

&

v

1/4

&

F

&

використовувати документи, що прикривають спiвробiтникiв та вiдомчу
приналежнiсть пiдроздiлiв, органiзацiй, примiщень i транспортних засобiв
до розвiдувальних органiв України;

створювати з метою конспiрацiї органiзацiйнi структури (пiдроздiли,
установи i органiзацiї), необхiднi для виконання завдань розвiдувальних
органiв України та прикриття їх спiвробiтникiв;

виступати замовниками науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та
iнших робiт у галузi розробки i виготовлення спецiальних засобiв,
необхiдних для здiйснення розвiдувальної дiяльностi, створювати i
застосовувати технiчнi засоби розвiдки;

створювати в порядку, встановленому законом, вiдповiднi навчальнi
заклади i науково-дослiднi установи, архiви та здiйснювати дiяльнiсть у
видавничiй справi;

органiзовувати i забезпечувати в межах своєї компетенцiї захист
державної таємницi в установах України за кордоном, включаючи заходи
щодо попередження витоку по технiчних каналах вiдомостей, що становлять
державну таємницю;

здiйснювати технiчний захист примiщень i об’єктiв розвiдувальних
органiв;

забезпечувати власну безпеку дiяльностi розвiдувальних органiв України
та захист своїх сил, засобiв i iнформацiї вiд протиправних дiй та
загроз. [8].

Надання розвiдувальної iнформацiї

Iнформацiя, здобута й опрацьована розвiдувальними органами України,
надається Президенту України, Головi Верховної Ради України та
Прем’єр-мiнiстру України в порядку, який визначається в Положеннi про
розвiдувальний орган, з додержанням вимог законiв України “Про державну
таємницю”, “Про iнформацiю”, “Про захист iнформацiї в автоматизованих
системах” та iнших.

Взаємодiя розвiдувальних органiв СБ України мiж собою, з правоохоронними
органами України, а також iз спецiальними службами iноземних держав

Порядок взаємодiї розвiдувальних органiв України мiж собою, з
правоохоронними органами України визначається законами i прийнятими
вiдповiдно до них iншими нормативно-правовими актами.

Розвiдувальнi органи України з дозволу Президента України в межах та
обсягах, визначених ним, можуть встановлювати i пiдтримувати контакти iз
спецiальними службами iноземних держав, у тому числi на основi
двостороннiх чи багатостороннiх угод, з додержанням вимог законодавства
України.

У випадках довгострокового спiвробiтництва на умовах, визначених
мiжнародними договорами, згода на обов’язковiсть яких для України надана
Верховною Радою України, можуть створюватися офiцiйнi закордоннi
представництва розвiдувальних органiв України.

Взаємовiдносини розвiдки органiв СБ України з органами державної
влади, пiдприємствами, установами i органiзацiями
України

Розвiдувальнi органи України взаємодiють з органами державної влади
України вiдповiдно до законiв, iнших нормативно-правових актiв.

Органи державної влади, пiдприємства, установи i органiзацiї України в
порядку, встановленому законом, сприяють розвiдувальним органам України
у виконаннi ними завдань, якi покладенi на згідно Закону “Про
розвідувальні органи України”

Перелiк органiв виконавчої влади, що можуть залучатися до участi у
виконаннi програм розвiдувальної дiяльностi або в заходах, якi
здiйснюються розвiдувальними органами, визначається Президентом України.

Iнформування громадськостi про дiяльнiсть розвiдувальних органiв України

Про свою дiяльнiсть розвiдувальнi органи України в установленому порядку
iнформують громадськiсть України, здiйснюючи зв’язок з об’єднаннями
громадян, засобами масової iнформацiї i громадянами через вiдповiднi
структурнi пiдроздiли та їх посадових осiб.Матерiали про дiяльнiсть
розвiдувальних органiв України, якi надаються засобам масової iнформацiї
, не можуть мiстити вiдомостi, що становлять державну таємницю.

Публiкацiя вiдомостей про розвiдувальнi органи України та їх дiяльнiсть
здiйснюється з дотриманням вимог згідно Закону України “Про державну
таємницю”.

Захист вiдомостей про розвiдувальнi органи України

Вiдомостi про особовий склад, що здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть,
засоби, змiст, плани, органiзацiю, фiнансування та матерiально-технiчне
забезпечення, форми, методи i результати розвiдувальної дiяльностi, а
також про осiб, якi спiвробiтничають або ранiше спiвробiтничали на
конфiденцiйнiй основi з розвiдувальними органами, становлять державну
таємницю i пiдлягають захисту в порядку, визначеному Законом України
“Про державну таємницю”.

Застосування спiвробiтниками розвiдки органiв СБ України засобiв
фiзичного впливу, спецiальних засобiв та вогнепальної зброї

Спiвробiтники розвiдувальних органiв України виключно для реалiзацiї
прав, визначених в абзацах одинадцятому i тринадцятому частини першої
статтi 9 цього Закону, мають право застосувати засоби фiзичного впливу,
зберiгати, носити, використовувати i застосовувати спецiальнi засоби
активної оборони в порядку, передбаченому законодавством України, а
вiйськовослужбовцi розвiдувальних органiв, крiм того,— зберiгати,
носити, використовувати i застосовувати вогнепальну зброю в порядку,
передбаченому Законом України “Про мiлiцiю”. Перевищення спiвробiтником
розвiдувального органу України своїх повноважень при застосуваннi
засобiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв та вогнепальної зброї
тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.[8].

РОЗДІЛ II. Система й організація діяльності Служби безпеки України

2.1 Центральне управління Служби безпеки України.

Систему СБУ становлять перш за все — Центральне управління СБУ,
підпорядковані йому регіональні органи, Служба безпеки Автономної
Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові формування,
а також навчальні, науково-дослідні та медичні заклади СБУ.
Організаційна структуру СБУ визначається і затверджується Президентом
України

Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан
державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби
безпеки України. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки
України та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової
контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і
організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний,
оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, урядового
зв’язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський,
фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною
структурою Служби безпеки України.

Центральне управління СБУ, як і інші органи та установи, що належать до
системи СБУ, є юридичними особами, тобто мають печатку із зображенням
державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки й штампи,
розрахункові рахунки в банках, у тому числі і валютні.

Центральне управління Служби безпеки України відповідно до свого статусу
видає положення, накази, розпорядження, інструкції, приймає звіти по
роботі від Регіональних органів Служби безпеки України дає вказівки, що
обов’язкові для виконання у системі Служби безпеки України . Перечислені
вище акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не
передбачені законодавством додаткові повноваження органів і
співробітників Служби безпеки України або антиконституційні та
антигуманні обмеження прав та свобод громадян.

Також межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки
України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань
збереження державної таємниці, обов’язкових для виконання органами
державного управління, підприємствами, установами, організаціями і
громадянами. [8;ст. 131].

2.2 Регіональні органи Служби безпеки України

Також з метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки
України створюються її регіональні органи , що включають у себе: обласні
управління Служби безпеки України, їхні міжрайонні, районні та міські
підрозділи, розміщення та їх територіальна компетенція яких може не
збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.

Також делеко непоступаючись центральному апарату регіональні органи
Служби безпеки України мають такі підроздали і відділи: розвідки,
контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної
державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю,
інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного
документування, слідчий, урядового зв’язку, по роботі з особовим
складом, адміністративно-господарський, фінансовий.

Також для поліпшеної роботи організовуються відділи Служби безпеки
України вмістах , які є районними центрами . І в інтересах державної
безпеки органи і підрозділи Служби безпеки України можуть створюватися
на окремих державних стратегічних об’єктах і територіях, у військових
формуваннях.

Особливістю є те , що у своїй оперативно-службовій діяльності
регіональні органи Служби безпеки України є незалежними від органів
місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових
осіб, партій і рухів, тобто СБУ не повинна бути заполітизована і
виконувати свої завдання згідно законодавства , що для неї
ратифіковано.[9; ст. 202-204]

2.3 Голова Служби безпеки України

Отже провідна роль у керівництві апаратом Служби безпеки України
належить Голові Служби безпеки України . Він здійснює керівництво як
всією діяльністю Служби безпеки України, так і її Центральним
управлінням. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань,
що покладені на Службу безпеки України.

У процедурі призначення Голова Служби безпеки України призначається
Верховною Радою України за попереднім поданням Президента України.

Голова Служби безпеки України може мати заступників, які за його
поданням призначаються і затверджуються Президентом України.

2.4 Колегія Служби безпеки України

У Службі безпеки України створюється так званий колегіальний дорадчий
орган — колегія, яка визначає виконання покладених на Службу безпеки
України завдань, та приймає рішення з основних напрямів і проблем
оперативно — службової діяльності та відповідної роботи з кадрами.

В процесі своєї роботи рішення колегії Служби безпеки України
приймаються більшістю голосів і оголошуються за статусом наказами Голови
Служби безпеки України.

До складу колегії входять: Голова Служби безпеки України, його
заступники, Голова Служби безпеки Республіки Крим та інші уповноважені
особи, окрім народних депутатів України, призначені Президентом України
за погодженням із Верховною Радою України. Таке поняття як перебування
членів колегії в партіях, рухах, інших громадських об’єднаннях, що мають
політичні цілі, відповідно до статті 6 Закону “Про Службу безпеки
України” не допускається .

Отже згідно статті 6 Закону “Про Службу безпеки України” проголошується
, що: Використання Служби безпеки України в партійних, групових чи
особистих інтересах не допускається.

Діяльність партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають
політичні цілі, в Службі безпеки України забороняється.

На період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників
Служби безпеки України у таких об’єднаннях зупиняється.

Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий
договір із Службою безпеки України, у професійних спілках.

Положення про колегію Служби безпеки України узгоджується затверджується
Президентом України. [6; ст. 142-143].

РОЗДІЛ III Кадровий склад Служби Безпеки України

3.1 Поняття і характеристика сучасних кадрів СБУ

Кадри Служби безпеки України складаються з:
співробітників-військовослужбовців ,що працівників, які уклали трудовий
договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовців
строкової служби.

До органів Служби безпеки України приймаються перш за все на конкурсній,
добровільній і договірній основі громадяни України, які здатні за
діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я ( 1
група ) ефективно виконувати покладені на них службові обов’язки також
ставиться вимога про наявність проходження строкової служби в Збройних
Силах України, або закінчення військової кафедри. Також при прийомі на
службу враховуються перш за все критерії професійної придатності,
зокрема юридичної обізнаності, тобто орієнтації у законодавстві. Ці
критерії визначаються і встановлюються кваліфікаційно-нормативними
документами, які затверджуються головою Служби безпеки України.[1;ст.
206-207].

Кількісний склад співробітників Служби безпеки України визначається і
встановлюється Президентом України за поданням Голови Служби безпеки
України, виходячи з потреб надійного захисту державної безпеки України,
також в межах встановленого бюджету. На 2006 рік було затверджено
загальну чисельність Служби безпеки України в кількості, 41450 осіб в
тому числі 34610 військовослужбовців. [11].

Військовослужбовці Служби безпеки України займають чільне місце в
організації умови і порядок виконання своїх обов’язків
співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються
укладеним ними договором (контрактом).На
співробітників-військовослужбовців а також на військовослужбовців
строкової служби поширюється порядок проходження військової служби у
Збройних Силах України, визначений законодавством. При вступі на службу
військовослужбовці Служби безпеки України приймають Військову присягу на
вірність народу України.

Кожному військовослужбовцю Служби безпеки України видаається службове
посвідчення, вони мають єдину форму одягу, зразки якої узгоджуться і
затверджуються Президентом України. Використання військових звань,
відзнак, форми одягу і службового посвідчення військовослужбовців Служби
безпеки України сторонніми особами тягне за собою встановлену
законодавством відповідальність.

Правове регулювання трудових відносин працівників Служби безпеки України
базується на трудові відносинах працівників, що уклали трудовий договір
із Службою безпеки України, регулюються законодавством України про
працю, включає в себе поширення Закону України Про “Державних
службовців”

Запас Служби безпеки України складаються із військовослужбовців, що
вислужили установлені строки в Службі безпеки України, а також інші
військовозобов’язані громадяни, що зараховані за їх згодою в запас
Служби безпеки України. Ці особи перебувають на військовому обліку у
регіональних органах Служби безпеки України і проходять учбові збори у
визначеному службою порядку. [4; ст. 320-321].

3.2 Соціальний і правовий захист працівників СБУ

Також важливе місце і значення для кадрів посідає соціальний і правовий
захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Держава
гарантує забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і
працівників Служби безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки
України як і ординарні громадяни користуються політичними,
соціально-економічними та особистими правами і свободами, а також
пільгами , що встановлюються відповідно до Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,
Закону України Про Службу безпеки України.[1].

Право користуватися пільгами зберігається за військовослужбовцями Служби
безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу чи за
вислугою років.

Соціальний захист працівників, що уклали трудовий договір із Службою
безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно до
чинного законодавства про працю.

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на
них обов’язків звісно є представниками влади, вони діють від імені
держави і перебувають під її захистом. Передбачається недоторканність їх
особи, їхня честь і гідність охороняються законодавством.

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України як і самі
військовослужбовці підлягають державному захисту. Тобто правопорушення
щодо близьких родичів військовослужбовців Служби безпеки України,
вчинені у зв’язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців
обов’язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Також під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють
роботі і виконанню завдань Служби безпеки України, а також сюди входять
і пенсіонери ,що працювали у Службі безпеки України.

Особам, що допомагають і сприяють Службі безпеки України, гарантується
конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші
правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у
зв’язку з їх діяльністю по забезпеченню державної безпеки, тягнуть за
собою встановлену законодавством відповідальність.

Також працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до заходів
щодо забезпечення державної безпеки, не є пов’язані безпосередньо з їх
функціональними обов’язками, користуються правами, які надаються
військовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1,4, 6 і 7 статті 25
згідно

Закону України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38906&cat_i
d=38881» «Про Службу безпеки України» Згідно статті 25

вищезазначеними пунктами є:

п.1 вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і

дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України,

перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також
проводити

огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі
підозрюваного

або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

п.4 входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ

та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в
службові

приміщення;

п.6 використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків

транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і
організаціям,

військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів
дипломатичних,

консульських та інших представництв іноземних держав і організацій,

транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця
події

припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються
в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують
термінової медичної допомоги;

п.7 виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких

віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України,
переслідуванні

осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові,
виробничі та

інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з
наступним

повідомленням прокурора протягом 24 годин. 

У вищезазначених випадках на них поширюються гарантії правового
захисту, що встановлені для військовослужбовців Служби безпеки України.
Також не допускається розголошення факту належності співробітників
Служби безпеки України до її оперативних підрозділів.[1].

Також в разі загибелі військовослужбовця Служби безпеки України у
зв’язку з виконанням відповідних службових обов’язків сім’ї загиблого
або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі яка
прирівнюється до десятирічного грошового забезпечення за останньою
посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою
годувальника в розмірі місячного посадового окладу.

У разі каліцтва, що було заподіяне військовослужбовцю Служби безпеки
України у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також
інвалідності, що настало у період проходження служби чи після закінчення
цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали
місце у період проходження служби, то йому виплачується одноразова
допомога в розмірі від трирічного до п’ятирічного грошового забезпечення
(залежно від ступеня втрати працездатності) і відповідно призначається
пенсія по інвалідності.

Що до збитків, які завдані майну військовослужбовця Служби безпеки
України або членам його родини у зв’язку з виконанням ним службових
обов’язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі — членам його
сім»ї у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.

Вищесказане поширюються на працівників Служби безпеки України та осіб,
залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, а також на
пенсіонерів Служби безпеки України.

Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби
безпеки України займається Президент України. Також ці форми та розміри
повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування
Служби безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати
характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у
службовій діяльності.

Висновок

Отже, за 15 років свого існування та відповідно до поставлених вимог
Служба Безпеки України гідно справляється з завданнями, що покладаються
на неї згідно з законодавством та керівництвом держави .Саме ці завдання
були описані в першому розділі цієї курсової роботи. Найпровіднішими
завданнями Служби безпеки України є перш за все: захист територіальної
цілісності, Конституційного ладу, законних прав громадян .Але
найпріорітетнішими завданнями були і є контррозвідка і розвідка.
Контррозвідка служить для забезпечення державної безпеки в її межах.
Розвідка служить перш за все для забезпечення зовнішньої безпеки. Тобто
для попередження, загрози з боку тієї держави , яка може зробити агресію
в бік України. Також для знешкодження злочинців , що вчинили злочини в
великих масштабах і покинули територію України.

Також вкрай важливим було дослідження другого розділу в якому йшлося про
Систему і організацію діяльності Служби безпеки України. Отже, важливими
компонентами системи і організації діяльності СБ України є Центральне
управління, відповідно обласні управління і підпорядковані до них
регіональні управління. Також важливими елементами в управлінні службою
є Голова СБ України та Колегія Служби безпеки України. Голова СБ
України координує роботу всіма управліннями також керує апаратом
Центрального управління. Колегія СБ України являє собою дорадчий орган в
апараті Центрального управління.

Також у третьому розділі було окреслено особливості кадрового складу
Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України складаються з
співробітників – військовослужбовців, військовослужбовців строкової
служби та працівників, що уклали договір з СБ України.Також в цьому
розділі йшлося про соціальний і правовий захист працівників СБ України.
Про те , що кожен працівник СБУ має право на соціальний і правовий
захист і окрім себе і захист своїх сімей і рідних.

Використана література

Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України. Івано-Франківськ,
2002. 820 с.

Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні.
-К.:»ІнЮре», 1997. -20 с.

Данільян О.Г. Національна безпека України: сутність, структура та
напрямки реалізації. “Атіка” , 2004.-с.250.

Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. — К.:
«Юрінкомінтер», 2001. — 350 с.

Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи.

Правоохоронна діяльність: закони і коментарі. Навчальний посібник. —

К:»Атіка»,2000.-512с.

Молдован В.А. Правоохоронні органи. Курс лекцій. — К,:

«Юмана», 1998.-160 с.

На сторожі безпеки Держави: українській спецслужбі 10 років. 2002.-с.
170.

Організація судових та правоохоронних органів / І.Є.Марочкін,

Н.В.Сибільова, О.Б.Зозулинський та ін. — Харків: Національна юрид. акад.

України, 1996. -138 с.

Організація судових та правоохоронних органів / за ред.

І.Є.Марочкіна, Н.В.Сибільової, О.М. Толочка. -Харків: «Право», 2000.

-269 с.

Осадчий В. Правоохоронні органи як суб`єкти кримінально-правового
захисту.//Право України-1999-№11.-с.71.

Правознавство. Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М. За ред.
Копейчикова- К : Юрінком Інтер, 2002.- 736 с.

Нормативно-правові акти

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38906&cat_i
d=38881» «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради
(ВВР),від ,1992 №22 cт. 303)  

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38908&cat_i
d=38881» «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть» (Відомості Верховної
Ради (ВВР),від ,1992 №27 cт. 382) 

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38900&cat_i
d=38881» «Про боротьбу з корупцiєю» (Відомості Верховної Ради
(ВВР),від, 2001 №17 cт. 281)   

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39011&cat_i
d=38881» «Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою
злочиннiстю»  

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39013&cat_i
d=38881» «Про державну таємницю» ( Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2003, N 9, ст.153 ) 

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38970&cat_i
d=38881» «Про боротьбу з тероризмом»  ( Відомості Верховної Ради (ВВР),
2003, N 25, ст.180 )

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39009&cat_i
d=38881» «Про контррозвідувальну діяльність» ( Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2002, N 23, ст.170 ) 

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=38932&cat_i
d=38881» «Про розвідувальні органи України»  ( Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2001, N 12, ст.200 )

Наказ Служби безпеки України “Звід HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=39080» відомостей,
що становлять державну таємницю ” від 12.02.2005

Наказ Служби безпеки України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=47730» «Зміни та
доповнення до Звід відомостей, що становлять державну таємницю,
затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005  

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_i
d=45071&cat_id=38875&ctime=1132829148957» «Про загальну структуру і
чисельність Служби безпеки України» ( Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2006, N 4, ст.53 )

Закон України HYPERLINK
«http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?&art_id=48477»
«Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»

PAGE

Похожие записи