.

Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
698 15602
Скачать документ

Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України

1. Правовий статус та завдання органів Служби безпеки України.

2. Система і організація діяльності Служби безпеки України.

3. Права та обов’язки органів СБУ.

4. Контроль і нагляд за діяльністю СБУ.

Правовий статус та завдання органів Служби безпеки України

Служба безпеки України (СБУ) — державний правоохоронний орган
спеціального призначення, діяльність якого спрямована на забезпечення
державної безпеки України. Вона підпорядкована Президенту України і
підконтрольна Верховній Раді України.

Правовою основою діяльності СБУ є Конституція України, Закон України від
25 березня 1992 р. «Про Службу безпеки України» та інші акти
законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані
Україною.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що центральне місце у
правовому регулюванні діяльності зазначеного органу займає Закон України
«Про Службу безпеки України», тому доцільно охарактеризувати цей
законодавчий акт за структурою та змістом.

Зокрема, за структурою він складається з 7 розділів та 36 статей.

Розділ 1 цього закону «Загальні положення» визначає поняття, завдання,
засади, правову основу діяльності СБУ, а також її взаємовідносини з
державними організаціями, посадовими особами, громадянами та їх
об’єднаннями.

У розділі 2 «Система і організація діяльності Служби безпеки України»
містяться правові норми, що закріплюють систему СБУ, регламентують
організацію діяльності її органів, порядок призначення на посаду їх
керівників, взаємодію СБУ з органами безпеки іноземних держав,
правоохоронними та іншими державними органами України, а також основні
засади їх фінансування, матеріально-технічного та соціально-побутового
забезпечення.

Розділ 3 зазначеного закону «Кадри Служби безпеки України» визначає
склад кадрів СБУ, умови і порядок виконання своїх обов’язків
співробітниками-військовослужбовцями цих органів, порядок підготовки
спеціалістів для СБУ та склад її запасу.

У розділі 4 «Повноваження Служби безпеки України» закріплені обов’язки
та права СБУ, її органів та посадових осіб, а також підстави і порядок
застосування військовослужбовцями цих органів зброї та спеціальних
засобів.

Розділ 5 закону «Соціальний і правовий захист військовослужбовців і
працівників Служби безпеки України» регламентує основні заходи
соціального і правового захисту військовослужбовців і працівників СБУ та
правові гарантії їх здійснення.

У розділі 6 визначено порядок здійснення контролю (Верховною Радою
України, Президентом України) та нагляду (прокуратурою) за діяльністю
СБУ.

Сьомий розділ містить норми, які регламентують відповідальність
співробітників СБУ та відповідальність за неправомірні дії, що
перешкоджають реалізації повноважень цих органів.

Необхідно зазначити, що згідно з чинним законодавством України
завданнями Служби безпеки України є:

захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної
цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу
України, законних інтересів держави та прав громадян від
розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань
з боку окремих організацій, груп та осіб;

попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинів проти миру та
безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної
діяльності у сфері управління та економіки, інших протиправних дій, які
безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

До основних засад діяльності СБУ, її органів і співробітників належать
законність, повага до прав і гідності особи, позапартійність та
відповідальність перед народом України. В оперативно-службовій
діяльності СБУ дотримується принципів поєднання єдиноначальності та
колегіальності, гласності й конспірації.

При цьому доцільно звернути увагу на те, що діяльність СБУ має
здійснюватися на основі дотримання прав і свобод людини. Її органи і
співробітники повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне
ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя
людини. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних
злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у
порядку і межах, визначених Конституцією та законами України.

Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим і
тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

Орган СБУ в разі порушення його співробітниками при виконанні службових
обов’язків прав чи свобод людини повинен вжити заходів до поновлення цих
прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди,
притягнення винних до відповідальності.

СБУ на вимогу громадян України у місячний строк зобов’язана дати їм
письмові пояснення з приводу обмеження їх прав чи свобод. Такі особи
мають право оскаржити до суду неправомірні дії посадових (службових)
осіб та органів СБУ.

Слід зазначити, що використання СБУ в партійних, групових чи особистих
інтересах не допускається, а діяльність партій, рухів та інших
громадських об’єднань, що мають політичні цілі, в цих органах
забороняється (крім випадків членства працівників, які уклали трудовий
договір із СБУ, в професійних спілках).

Громадськість України через засоби масової інформації та в інших формах
і межах, визначених чинним законодавством, інформується про діяльність
СБУ. Крім того, зазначені органи взаємодіють з державними органами,
підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які
сприяють виконанню покладених на них завдань. Громадяни України та їх
об’єднання, інші особи сприяють законній діяльності СБУ на добровільних
засадах.

Система і організація діяльності Служби безпеки України

Перед розглядом цього питання необхідно зазначити, що організаційна
структура СБУ визначається Президентом України. Її складають Центральне
управління СБУ, підпорядковані йому регіональні органи, Служба безпеки
Автономної Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові
формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ. При
цьому Центральне управління СБУ, інші органи та установи, що входять до
системи СБУ, є юридичними особами, мають печатку із зображенням
державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи,
рахунки в банках, у тому числі валютні.

Характеризуючи діяльність Центрального управління СБУ, слід звернути
увагу на те, що воно відповідає за стан державної безпеки, координує і
контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять апарат
Голови СБУ та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки,
військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з
корупцією і організованою злочинною діяльністю,
інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного
документування, слідчий, урядового зв’язку, по роботі з особовим
складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний
та інші згідно з організаційною структурою СБУ.

Функціональний підрозділ розвідки у складі Центрального управління СБУ
має статус розвідувального органу СБУ.

Виходячи з Закону України «Про Службу безпеки України» Центральне
управління СБУ в межах своїх повноважень видає положення, накази,
розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов’язкові для виконання у
системі СБУ. Однак зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них
встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження
органів і співробітників СБУ або антиконституційні обмеження прав та
свобод громадян. У необхідних випадках у межах своєї компетенції
Центральне управління СБУ вносить Президенту України пропозиції про
видання актів з питань збереження державної таємниці, обов’язкових для
виконання органами державного управління, підприємствами, установами,
організаціями і громадянами.

Для ефективного виконання завдань СБУ створюються її регіональні органи:
обласні управління СБУ, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи,
розміщення і територіальна компетенція їх можуть не збігатися з
адміністративно-територіальним поділом України. Крім того, в інтересах
державної безпеки органи і підрозділи СБУ можуть створюватися на окремих
державних стратегічних об’єктах і територіях, у військових формуваннях.
При цьому в своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи СБУ
є незалежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого
самоврядування, посадових осіб, партій і рухів.

З метою контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України і
Прикордонних військ України та інших військових формувань, дислокованих
на території України, створюються органи військової контррозвідки.

Необхідно зазначити, що керівництво всією діяльністю СБУ, її Центральним
управлінням здійснює Голова СБУ, який призначається Верховною Радою
України за поданням Президента України. Він несе персональну
відповідальність за виконання завдань, покладених на службу.

Голова СБУ має заступників, які за його поданням призначаються
Президентом України.

Слід також зауважити, що для визначення шляхів виконання завдань,
покладених на зазначену службу, прийняття рішень з основних напрямів і
проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами в СБУ діє
колегія як колегіальний дорадчий орган. До її складу входять Голова СБУ,
його заступники, Голова Служби безпеки Автономної Республіки Крим та
інші особи, крім народних депутатів України, призначені Президентом
України за погодженням з Верховною Радою України. Рішення колегії
приймаються більшістю голосів і оголошуються наказами Голови СБУ.

Начальники підрозділів Центрального управління СБУ (розвідки,
контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної
державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю,
інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, оперативного
документування, слідчого, урядового зв’язку, по роботі з особовим
складом), а також начальники регіональних органів — обласних управлінь
СБУ призначаються Президентом України за поданням Голови СБУ.

Голова Служби безпеки Автономної Республіки Крим призначається
відповідно до законодавства Автономної Республіки Крим за погодженням з
Головою Служби безпеки України.

Порядок призначення інших посадових осіб СБУ визначається Головою СБУ.
Начальники регіональних органів СБУ призначаються з відома глави
місцевої державної адміністрації.

Окремо слід звернути увагу на питання взаємодії СБУ з органами безпеки
іноземних держав, правоохоронними та іншими державними органами України.
При цьому необхідно зазначити, що для вирішення покладених завдань СБУ
може встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і
взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних
договорів та угод. Крім того, СБУ взаємодіє з Управлінням охорони вищих
посадових осіб України, правоохоронними та митними органами України у
порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента України та
прийнятими на їх основі актами СБУ і відповідного відомства.

З метою ефективного виконання завдань, покладених на СБУ, її
фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення
здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному
Верховною Радою України, за рахунок коштів Державного бюджету України.
Органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування
сприяють СБУ, її органам і підрозділам у розв’язанні житлових та інших
соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв’язком.

Права та обов’язки органів СБУ

При розгляді цього питання слід звернути увагу на те, що права та
обов’язки органів СБУ закріплені в Законі України «Про Службу безпеки
України» і є визначальними при розгляді правового статусу цієї служби.

З огляду на це відповідно до її основних завдань підлягають окремому
розгляду такі обов’язки СБУ:

o

oe

f¤?

?

“тивного проведення органами державної влади та управління України
внутрішньої і зовнішньої діяльності, розв’язання проблем оборони,
соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу,
екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України;

здійснення розвідувальної діяльності відповідно до чинного законодавства
України;

здійснення заходів контррозвідувального забезпечення дипломатичних
представництв, консульських та інших державних установ, а також заходів,
пов’язаних з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та
зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

виявлення, припинення та розкриття злочинів, розслідування яких
віднесено законодавством до компетенції СБУ; проведення дізнання і
слідства у цих справах; розшук осіб, які переховуються у зв’язку із
вчиненням зазначених злочинів;

здійснення контррозвідувальних заходів з метою попередження, виявлення,
припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності
проти України;

забезпечення захисту державного суверенітету, конституційного ладу і
територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку
окремих осіб та їх об’єднань;

здійснення контррозвідувального забезпечення оборонного комплексу,
Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на
території України, енергетики, транспорту, зв’язку, а також важливих
об’єктів інших галузей госпо- дарства;

взяття участі у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних
таємниць України, сприяти у порядку, передбаченому законодавством,
підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні
комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво
важливим інтересам України;

здійснення відповідно до законодавства профілактики правопорушень у
сфері державної безпеки;

у межах визначеної законодавством компетенції забезпечення захисту
особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких
родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи
отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх
життю, здоров’ю, житлу чи майну; взяття участі у реабілітації і
поновленні прав незаконно репресованих осіб;

сприяння Прикордонним військам України в охороні державного кордону
України;

сприяння забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх
оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних
аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;

надання наявними силами і засобами, в тому числі й технічними, допомоги
органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у боротьбі із
злочинністю;

взяття участі у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються
в’їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території
іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних
правил;

забезпечення засекреченим і шифрованим зв’язком державних органів
України і посадових осіб відповідно до переліку, який встановлюється
Кабінетом Міністрів України;

проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт,
впровадження їх результатів у практику діяльності СБУ;

виконання за дорученням Верховної Ради України або Президента України
інших завдань, безпосередньо спрямованих на забезпечення внутрішньої та
зовнішньої безпеки держави.

Необхідно зазначити, що для виконання зазначених обов’язків СБУ надані
такі права:

вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій,
що перешкоджають здійсненню повноважень СБУ, перевіряти у зв’язку з цим
документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх
речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або
знищення чи приховання речових доказів злочинної діяль- ності;

подавати органам державного управління обов’язкові для розгляду
пропозиції з питань національної безпеки України, в тому числі про
припинення роботи, пов’язаної з державни- ми таємницями, яка виконується
з порушенням встановлених правил;

одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу СБУ від
міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ,
організацій, військових частин, громадян та їх об’єднань дані та
відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також
користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю.
Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю,
здійснюється у порядку та обсязі, що встановлені Законом України «Про
банки і банківську діяльність»;

входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ та
організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в
службові приміщення;

мати слідчі ізолятори для тримання осіб, взятих під варту та затриманих
органами СБУ;

використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні
засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, військовим
частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних,
консульських та інших представництв іноземних держав і організацій,
транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця
події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які
підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що
потребують термінової медичної допомоги;

виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких
віднесено законодавством до компетенції СБУ, переслідуванні осіб, що
підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі та інші
приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з наступним
повідомленням прокурора протягом 24 годин;

проводити гласні та негласні оперативні заходи у порядку, визначеному
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в
тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов
добровільності та конфіденційності цих від- носин;

користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств,
установ, організацій, військових частин, а також жилими та іншими
приміщеннями громадян;

направляти військовослужбовців СБУ для роботи на штатних посадах в інших
установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних
завдань в інтересах розвідки, контррозвідки, боротьби з корупцією та
організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку,
визначеному колегією СБУ, допускається направлення на роботу таких
військовослужбовців в установи, підприємства і організації за
ініціативою їх керів- ників;

в інтересах розвідки, контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності
створювати інформаційні системи та вести оперативний облік у обсязі і
порядку, що визначаються завданнями, покладеними на СБУ чинним
законодавством;

морально і матеріально заохочувати співробітників СБУ та інших осіб за
заслуги по забезпеченню державної безпеки; представляти їх у
встановленому порядку до державних на- город;

позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від
наявності місць і поселятися в готелях при пред’явленні посвідчення про
відрядження;

безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту
загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також
попутним транспортом;

видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим
під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби
індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.

Розглядаючи питання щодо підстав і порядку застосування зброї та
спеціальних засобів військовослужбовцями СБУ, слід зазначити, що вони
мають право зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю та
спеціальні засоби на підставах і в порядку, що передбачені Законом
України «Про міліцію», військовими статутами Збройних Сил України та
іншими актами законодавства.

Контроль і нагляд за діяльністю СБУ

Під час вивчення питання стосовно здійснення контролю за діяльністю СБУ
необхідно акцентувати увагу на тому, що він реалізується Верховною Радою
України та Президентом України.

З боку Парламенту України постійний контроль за діяльністю СБУ,
дотриманням нею законодавства здійснюється Комітетом Верховної Ради
України з питань національної безпеки і оборони. Крім того, Голова СБУ
регулярно інформує Парламент України, його керівництво та зазначений
Комітет про діяльність СБУ, стан національної безпеки, дотримання
чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших
питань. СБУ у порядку, встановленому законодавством, зобов’язана
відповідати на запити постійних комітетів і тимчасових комісій Верховної
Ради України та народних депутатів України, а Голова СБУ щорічно подає
Верховній Раді України звіт про діяльність підпорядкованої йому служби.

Крім того, контроль за діяльністю СБУ здійснюється й Президентом України
та уповноваженими ним державними органами. Зокрема, постійний контроль
за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в
оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів СБУ, а також
контроль за відповідністю виданих СБУ положень, наказів, розпоряджень,
інструкцій і вказівок Конституції і законам України здійснюється
спеціально призначеними Президентом України посадовими особами. СБУ
регулярно у порядку, визначеному главою держави, інформує Президента
України, членів Ради національної безпеки та оборони України і посадових
осіб, спеціально призначених Президентом України, з основних питань
своєї діяльності, про випадки порушення законодавства, а також на їх
вимогу подає інші необхідні відомості. Голова СБУ щорічно подає
Президенту України письмовий звіт про діяльність підпорядкованого йому
відомства. При цьому він несе персональну відповідальність за
своєчасність, об’єктивність і повноту поданої інформації.

Слід також зауважити, що окрім контролю за діяльністю СБУ держава
здійснює також нагляд за додержанням і застосуванням нею законів, який
реалізується через Генерального прокурора України та уповноважених ним
прокурорів.

Література

Басай В. Д. Судові та правоохоронні органи України: Підручник. — К.: ВПТ
«Вік», 2001. — 634 с.

Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. — К.:
Юрінком Інтер, 2001. — 350 с.

Коментар до Конституції України. — К.: Інститут законодавства Верховної
Ради України, 1996.

Молдован В. А. Правоохоронні органи: Курс лекцій. — К.: Юмана, 1998. —
160 с.

Мельник М. І., Хавронюк М. І. Суд та інші правоохоронні органи.
Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навч. посібник. — К.:
Атіка, 2000. — 512 с.

Організація судових та правоохоронних органів / І. Є. Марочкін,
Н. В. Сибільова, О. Б. Зозулинський та ін. — Х.: Національна юрид. акад.
України, 1996. — 138 с.

Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І. Є. Марочкіна,
Н. В. Сибільової, О. М. Толочка. — Х.: Право, 2000. — 269 с.

Организация судебных и правоохранительных органов Украины. Метод.
пособие. / В. В. Афанасьев, И. Е. Марочкин, А. Н. Толочко и др. —
Никополь, 1995. — 336 с.

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник. — М.: Спартак,
1996. — 286 с.

Правоохранительные органы: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. К. Ф.
Гуценко. — М.: БЕК, 1995. — 320 с.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред. проф.
А. М. Бандурки. — Х.: Ун-т внутр. дел, 1999. — 350 с.

Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Навч.
посібник. — К.: Атіка, 2000.

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник /
Відп. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.

Юзикова Н. С. Система судебных и правоохранительных органов Украины:
Учеб. пособие. — Днепропетровск: УкО ИМА-пресс, 2000. — 280 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020