.

Система цивільногопроцесуального права (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2514
Скачать документ

24

Курсова робота

на тему:

“Система цивільного

процесуального права”

ПЛАН

1. Форми захисту суб’єктивних прав.

2. Предмет і задачі процесуального права.

3. Система цивільного процесуального права.

4. Цивільне судочинство і процесуальна форма.

5. Демократизм цивільного процесу.

6. Література.

Форми захисту суб’єктивних прав.

Декларація прав і свобод людини і громадянина, прнятая Верховною Радою
Російської Федерації 22 листопада 1991 р., проголошує гарантію судового
захисту прав і свобод кожного, а також право оскарження в суд рішень і
дій державних органів, громадських організацій і посадових осіб, що
ущемляють права громадян. Аналогічна норма закріплена в Конституції
Росії (ст. 63). Основний Закон гарантує також кожному право на
кваліфіковану юридичну поміч, що у випадках, передбачених законом,
надається безплатно.

Судова форма захисту суб’єктивних прав і законних інтересів громадян і
організацій – основна. Це відбито в ст. 7 Основ законодавства про
судоустрій, що закріпив право громадянина на судовий захист від
неправомірних дій органів державного керування і посадових осіб, а також
від будь-яких зазіхань на честь і гідність, життя і здоров’я, на
особисту свободу і майно, інші права і свободи, передбачені конституцією
і законами. Інший порядок захисту прав і законних інтересів громадян
може бути встановлений тільки законами.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Основ цивільного законодавства, захист
цивільних прав здійснюється судом, арбітражним судом, господарським
судом або за згодою сторін третейським судом. У випадках,спеціально
передбачених законодавчими актами, цивільні права захищаються в
адміністративному порядку.

Відповідно до постанови Верховного Суду Російської Федерації від 14
липня 1992 р. “ПРО регулювання цивільних правовідносин у період
проведення економічної реформи” на території Російської Федерації надалі
до прийняття нового Цивільного кодексу застосовуються названі Основи,
заисключением положень, що суперечать Конституції і законодавчих актів,
прийнятим після 12 червня 1992 р. Це постанова варто враховувати при
обертанні до ст. б ГК, що передбачає форми захисту суб’єктивних прав у
декілька іншої редакції, що відрізняється від формулювання ст. б Основ
цивільного законодавства.

Аналогічні норми є й в інших галузях матеріального права (сімейного,
трудового, земельного, фінансов, аграрного й ін.). Таким чином, чинне
законодавство передбачає різноманітні форми захисту суб’єктивних прав
громадян, підприємств, організацій і заснувань – судову, суспільну й
адміністративну, установлюючи пріоритет судового захисту права.

2. Права на обертання в суд за захистом порушеного суб’єктивного права і
законного інтересу – широке, справді демократичне, конституційне право,
у якому втілюється дрступность правосуддя. У Конституції закріплена
рівність усіх перед законом і судом. Водночас Основний Закон установлює,
що кожний повинний дотримувати Конституції і законів, шанувати права і
свободи інших осіб, виконувати інші встановлені законом обов’язку.

Здійснення прав і свобод невіддільно від виконання громадянином своїх
обов’язків. Зокрема. для судоптроизводства має важливе значення
встановлена ст. 67 Конституції цивільний обов’язок брати участь у
здійсненні правосуддя в якості народного або присяжного засідателя.

Реалізація права на судовий захист багато в чому залежить від належного
правового механізму. Тому законодавство, що регулює судовий захист
суб’єктивних прав громадян і організацій, на основі Конституції значно
розширюється й удосконалюється. В усіх законах, прийнятих в останні
роки,передбачається право обертання в суд (загальний або арбітражний) за
захистом суб’єктивних прав і законних інтересів. Так, зняті майже всі
обмеження в області захисти трудових прав громадян, розширена можливість
судового захисту в області земельних правовідносин, установлена
практично необмежена можливість оскарження в суд дій і рішень державних
органів, суспільних об’єднань і посадових осіб.

3. Діяльність суду по захисті -суб’єктивних прав і законних інтересів
громадян і організацій – правосуддя, здійснюваний шляхом розгляди і
дозволу цивільних і кримінальних справ, а також застосування в разі
потреби передбачених законом примусових заходів. У цьому виявляється
судова влада як одна із самостійних гілок державної влади в Російській
Федерації. Відповідно до Конституції правосуддя здійснюється тільки
судом і в повній відповідності з законом. Ніхто, хромі суду, обраного у
встановленому законом порядку, не вправі дозволяти справи, віднесені до
виняткової компетенції суду.

Традиційно поняттям “цивільні справи” охоплюється велике число що
дозволяються судом правових конфліктів, що виникають із різноманітних
правовідносин, а також справи особливого виробництва, ціллю яких є
захист законних інтересів шляхом установлення юридичних фактів,
правового статусу громадянину або майна.

Проте в зв’язку зі змінами, внесеними в судову систему Росії, виникає
питання, які суди здійснюють правосуддя по цивільних справах і що
включається в поняття “цивільні справи”.

Аналіз ст. 163 Конституції дозволяє зробити висновок, що судову владу
здійснюють у Росії конституційний Суд Російської Федерації, а також
система загальних судів і арбітражних судів, що діє в
національно-державних і административнотерриториальных утвореннях.

Конституційний Суд Російської Федерации-высший орган судової влади по
захисті конституційного ладу правосуддя по конкретні справам не
здійснює, що прямо випливає зі ст. ст. 165 і 165′ Конституції.

Вмикання в судову систему арбітражних судів, створених замість
несудебных органів, що існували раніше, розширило сферу правосуддя по
цивільних справах, оскільки до їхньої компетенції віднесений дозвіл
економічних (господарських, майнових) споровши (ч. 3 ст. 165
Конститудин).

Відповідно до ст. 1 Закону РСФСР від 4 липня 1991 р. “Про арбітражний
суд”, арбітражний суд здійснює судову владу при дозволі споровши, що
випливають із цивільних правовідносин (економічні суперечки) і з
правовідносин у сфері керування (суперечки в сфері керування) ‘. Таким
чином, законодавство про арбітражний позичці застосовує термін
“економічні суперечки” як різнозначний поняттю “суперечки, що випливають
із цивільних правовідносин”, що дозволяє включити арбітражний процес у
систему цивільного судочинства.

Зіставлення ст.ст, 20 і 22 Арбітражного процесуального кодексу зі ст. 23
ЦПК і іншими законами, щовизначають підвідомчість цивільних справ
загальному або арбітражному суду, показує, що розмежування підвідомчості
між ними проводиться у відношенні споровши, що виникають із майнових
(цивільних) правовідносин, і в сфері керування в основному по
суб’єктному складі і сфері їхньої підприємницької діяльності.

4. У умовах відновлення суспільних відносин, створення правової держави,
у здійсненні програми -социальноэкономического розвитку общеества
особлива роль належить правосуддю по цивільних справах. Достатньо
сказати, що з загальної кількості справ, аналізованих судами, що
переважає число складають цивільні справи з тенденцією їхнього
подальшого збільшення на основі знову прийнятого законодавства. Розгляд
і дозвіл цих справ торкає суб’єктивних прав і законних інтересів значн
частиних громадян і організацій.

У сучасний період підвищується роль суду в захисті прав і свобод
громадян, прав і законних інтересів організацій, твердженні принципу
соціальної справедливості, попередженні правопорушень, вихованні поваги
до закону, правам, честі і гідності громадян.

Ці задачі можуть бути успішно виконані за умови найсуворішого дотримання
законності як одного з важливих умов зміцнення правової
основи:державного і громадського життя, функціонування правової держави.

5. Визначаючи тенденції розвитку різноманітних форм захисту суб’єктивних
прав громадян, можна відзначити,що відповідно до Конституції Російської
Федерації повинна розширюватися судова форма захисту права. Будівництво
правової держави неможливо без правових гарантій прав і свобод громадян.
Правова держава немислимо без сильного і незалежного суду. Тому
необхідне радикальне переосмислення і переорієнтування уявлень про
призначення суду в товаристві, значне розширення сфери,судового захисту
прав я законних інтересів громадян,зокрема вмикання арбітражних судів у
єдину судову систему, як у багатьох закордонних країнах (наприклад, в
Угорщині і Латвії). Сказане не виключає необхідності несуднбных форм
захисту права. Проте несудебные форми захисту права потребувають у
значному удосконалюванні. Адміністративна і суспільні форми захисту
суб’єктивних прав можуть бути достатньо ефективними лише за умови
судового контролю за діями адміністративних і суспільних органів як
гарантії законності їхньої діяльності.

предмет і задачі вивчення цивільного процесуальному права.

1. Предметом науки цивільного процесуального права (предметом вивчення)
є саме цивільне процесуальне право в нерозривному зв’язку з практикою
його застосування. Практика розкриває все багатство утримання норм
права; вона вказує і на їхні хиби, на потребу в законодавчому
врегулюванні нових відношень. Тісний зв’язок між наукою і практикою має
найважливіше значення.

Наука цивільного процесуального права розробляє ряд загальних питань, що
мають теоретичне і практичне значення: предмет права, навчання про
принципи, процесуальному правовідносинах і його суб’єктах, про позови,
про доведення й ін. (загальна частина). Важливе значення має дослідження
проблем, щоставляться до різноманітних стадій цивільного процесу
(особлива частина). Наука вивчає історію розвитку цивільного
процесуального права в цілому і його найважливіших інститутах.

У предмет науки цивільного процесуального права Ввходит також вивчення в
плані порівняльного правознавства цивільного процесуального права
закордонних країн і практики його застосування.

Метод науки цивільного процесуального права – метод діалектики, на
основі якої вивчаються норми цивільного процесуального права в їхньому
становленні і розвитку, у взаємозв’язку з іншими суспільними явищами.
Наука цивільного процесуального права широко використовує і приватні
(конкретні) методи, і прийоми дослідження наукових проблем
сравнительноправовые, конкретно-соціологічні, особливо узагальнення
судової практики, аналіз статистичних даних, анкетування й ін.).

2. Задача науки цивільного процесуального права- визначення шляху
подальшого розвитку демократії в області цивільного судочинства і
всебічного удосконалювання інститутів цивільного процесуального права в
напрямку їхньої найбільшої ефективності. Перед наукою коштує задача
дослідження проблем судового захисту права з метою удосконалювання як
законодавства, так і правоприменительной діяльності. Особлива увага
повинна приділятися виховної ролі правосуддя, його моральним основам.

Наука цивільного процесуального права покликана вивчати причини
цивільних і інших правопорушень, а також причини судових помилок,
використовуючи матеріали узагальнення практики, дані статистики, і
розробляти заходи для запобігання правопорушень. Тим самим наука
цивільного процесуального права, поряд з іншими правовими науками,
повинна сприяти профілактиці різноманітних правопорушень і
удосконалюванню судової практики відповідно до задач, закріпленими в
законі.

3. Традиційно наука цивільна процесуального орава вивчала, поряд із
судової, інші форми захисту й охорони суб’єктивних прав, тобто правові
норми, що регулюють дозвіл цивільно-правових суперечок, товариськими і
третейськими судами, діяльність органів нотаріату. Тому система науки
цивільного процесуального права відрізняється від системи самого права.
Проте головна складова частина науки обумовлена судовою формою захисту
суб’єктивних прав – цивільним процесуальним правом.

В даний час у систему науки з урахуванням викладеного вище включаються
такі складові частини предмета її вивчення: 1. цивільне процесуальне
право:

1) цивільне процесуальне право Росії, що регулює діяльність як
загальних, так і арбитражнных судів:

2) цивільне процесуальне право закордонних країн.

II. Несудебные форми захисту суб’єктивних прав громадян і організацій:

1) нотаріат;

2) третейські суди;

3) розгляд цивільних дав товариськими судами.

система цивільного процесуального права

1. Відповідно доД ст. 4 Закону від 8 липня 1981 р. “ПРО судоустрій
РСФСР”, правосуддя по цивільних справах здійснюється шляхом розгляди і
дозволу у судових засіданнях цивільних справ по суперечках, за щоМ
трагивающим прав і інтерес громадянин, державн підприємств, заснуванн,
організаці, колгосп, інш кооперативн організаці, їхній об’єднанн, інш
громадський

Порядок розгляду і дозволи цивільних справ визначається законодавством
про цивільне судочинство.

Цивільні процесуальні норми, закріплені в законодавстві про цивільне
судочинство, у сукупності утворять самостійну галузь права – цивільне
процесуальне право.

Цивільне процесуальне право – сукупність правових норм, що регулюють
порядок розгляду в дозволи судом цивільних справ, тобто правосуддя по
цивільних справах, а також порядок примусового виконання судових
постанов (рішень, визначень).

Таким чином, предметом цивільного процесуального права є суспільні
відносини, щовиникають у сфері цивільного судочинства (процесу)’, тобто
цивільні процесуальні відношення. Ці відношення виникають у результаті
діяльності суду, що беруть участь у процесі осіб, органів виконанні
судових постанов (судових виконавців), здійснюваної відповідно до норм
цивільного процесуального права.

Поняття “цивільне судочинство” і “цивільний процес” рівнозначні. Поряд
із розумінням цивільного процесу як судочинства по цивільних справах у
теорії і практику термін “цивільний процес” вживається й в інших:
значеннях: як найменування навчальної дисципліни і науки: як
найменування галузі цивільного процесуального права: як процес по
конкретній цивільній справі.

Цивільне процесуальне право забезпечує судовий захист суб’єктивних прав
і законних інтересів громадян і організацій.

Метод правового регулювання, характерний для цивільного процесуального
права, визначений двома обставинами: з одного боку, виникнення
цивільного процесу, його розвиток, перехід з однієї стадії в другую
залежить від волі зацікавлених осіб: з іншого боку – обов’язковим і
вирішальним суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин є суд, що
приймає від імені держави владне рішення, що підлягає в необхідних
випадках примусовому виконанню.

Ця специфіка відбиває засоби впливу цивільного процесуального права на
регульовані відношення, обумовлює своірідність його принципів.

Виходячи з цього, метод цивільного процесуального права можна визначити
як імперативний-диспозитивний, у якому властеотношения сполучаться зі
свободою і рівноправністю зацікавлених осіб.

Деякі учені включали в предмет цивільного процесуального права
діяльність усіх державних органів (поряд із судом) і громадських
організацій, що здійснюють захист суб’єктивних прав і законних інтересів
громадян і організацій (арбітраж, товариські суди й інші державні і
суспільні органи), всходя зі спільності предмета захисту.

Ця теорія викликала активні заперечення. Наявність загального предмета
захисту не може служити підставою об’єднання всіх норм, що регулюють
різноманітні форми захисту суб’єктивних прав і законних інтересів
громадян і організацій, у єдину галузь права – цивільне процесуальне
право. Насамперед різноманітний предмет і метод правового регулювання.
Цивільні процесуальні відношення, що виникають у сфері правосуддя по
цивільних справах,істотно відрізняються від правовідносин, що
укладаються за участю інших юрисдикционных органів. Є істотні
розходження в правовому положенні суду і цих органів, у принципах їхньої
діяльності. Цивільне процесуальне законодавство регулює судову форму
захисту права. Норми права, що регулюють діяльність інших юрисдикционных
органів, ставиться до інших галузей права.

Ці обгрунтовані заперечення справедливо ставилися і до органів арбітражу
до 1 жовтня 1991 р.,коли була скасована вся система органів державного і
відомчого арбітражу і був введений у дію Закон РСФСР “Про арбітражний
суд”, що наділив арбітражний суд судовою владою, Конституція Російської
Федерації включила арбітражний суд у систему органів правосуддя (ст.ст.
163, 165). Вмикання арбітражного суду в систему органів правосуддя,
наділення його судовою владою і функцією здійснення правосуддя
дозволяють зробити висновок, що законодавство про арбітражний суд –
органічна частина цивільного процесуального права і повинно бути
включене в його склад, оскільки загальним є не тільки предмет захисту
(суперечки, щовиникають із цивільних правовідносин, і в сфері
керування), але і правова природа органа захисту, принципи його
організації і діяльності, закріплені як у Конституції, так і у
процесуальних кодексах. У цьому неважко переконатися, сравнив ЦПК і АПК.

2. Система цивільного процесуального права визначається сукупністю
цивільних процесуальних норм, що регулюють правосуддя по цивільних
справах і задач цивільного судочинства, що забезпечують виконання.

У складі цивільного процесуального права варто розрізняти загальні
положення, що ставляться по утриманню до всього процесу, і норми, що
регулюють виробництва по окремих стадіях процесу,включаючи виконавче
виробництво, а також правила, що регулюють процесуальні дії з іноземним
елементом. Виходячи з цього в системі процесуального права виділяються
дві частини – – загальна й особлива. Положення загальної частини мають
значення і для інститутів особливої частини.

Загальну частину цивільного процесуального права складають основні
інститути, закріплені в разд. 1 ЦПК “Загальні додавання”: принцыпы
правосуддя;

подведомствевность цивільних справ; особи, що беруть участь у справі, і
представництво; докази: право на обертання в позичок і ін.

Особлива частина цивільного процесуального права – сукупність норм
удачі, що регулюють різноманітні стадії процесу (разд. 11-V ЦПК), а
також питання цивільного процесу з іноземним елементом (разд. VI ЦПК).

Зазначена система цивільного процесуального права визначає структуру ЦПК
і АПК.

3. Цивільне процесуальне право – найважливіша гарантія виконання задач
цивільного судочинства (ст. 2 ЦПК), реалізації конституційного права на
судовий захист, оскільки в ньому детально закріплена компетенція суду,
права й обов’язку всіх учасників процесу. Точне і неухильне проходження
всім нормам цивільного процесуального права забезпечує дотримання
законності як у діяльності суду, так і в області матеріальних
правовідносин.

Цивільне процесуальне право як частина єдиної системи російського права
пов’язано також з іншими його галузями, зокрема з державним,
адміністративним правом, судоустроєм, уголовнопроцессуальным правом.так,
основи організації суду і прокуратури передбачені нормами російського
державного права.

Норми судоустрою встановлюють організацію судової системи і компетенцію
органів цієї системи в області правосуддя; нормами ж процесуального
права визначаються форми і порядок, у яких здійснюється компетенція
суду. Законодавство про судоустрій визначає цілі правосуддя, задача
суду, загальне коло діяльності кожної ланки судової системи, його склад
і ін. Суд у передбачених законом випадках контролює законність дій
адміністративних органів.

Значний зв’язок між цивільним процесуальним правом і карним
процесуальним правом, що мають однакові конституційні основи,ряд
загальних інститутів, наприклад, в області доказательственного права, а
також ряд загальних положень, що стосуються прямування справи в судовому
засіданні, винесення судових постанов (рішень, вироків, визначень),
оскарження, опротестування і перегляду рішень у касаційному порядку й у
порядку нагляду. Карне і цивільне процесуальне права пов’язані і тим, що
деякі питання, дозволені в карному процесі, не можуть перерешиваться в
цивільному,і наоборт (ст. ст. 28 і 29 УПК, ст. 55 ЦПК) . Водночас кожна
з зазначених галузей процесуального права має й істотні особливості,
обумовлені розходженням предмета і задач розгляду справ у цивільному і
карному процесі. Карний процес спрямований на розгляд справ про злочини,
що караються карним законом. Суспільний інтерес виступає тут як основний
двигун справи.

Предметом розгляду в карному процесі служить питання про вчинення
обвинувачуваним злочини і застосуванні покарання.

Цивільний процес також торкає інтересів товариства в цілому, що
відбивається на утриманні ряду його норм і інститутів: активність суду,
прокуратури. що беруть участь у процесі органів державного керування і
громадських організацій. Проте безпосереднім предметом захисту служить
тут суб’єктивне право зацікавлених осіб, предметом
рассмотрения-отдельное, що зв’язує суб’єктів матеріальні правовідносини.
Сторони в цивільному процесі виступають як рівні противостоящие
друг,другу суб’єкти (ч. 3 ст. 33 ЦПК, із рівним процесуальним
положенням, рівними правами й обов’язками.

Істотні розходження й у примусовому виконанні рішень по цивільних
справах і вироку по кримінальних справах. Це обумовлено розходженням у
санкціях норм цивільного в карного права: примусове виконання
цивільно-правового обов’язку відмінно від міри карної репресії.

цивільне судочинство і процесуальна форма.

1. Цивільне судочинство (цивільний процес) – урегулированния цивільним
процесуальним правом діяльність суду, що беруть участь у справі осіб і
інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов
(судових виконавців) .

Російське цивільне процесуальне право встановлює, які дії відбуваються
судом, учасниками процесу, судовими виконавцями, при яких умовах і в
якій послідовності ці дейсвия повинні або можуть відбуватися і які їхні
юридичні наслідки.

Всі передбачені нормами цивільного процесуального права дії відбуваються
судом і учасниками процесу в ході розгляду і дозволи цивільної справи.
Сукупність що чиняться процесуальних дій, передбачених законом, ставляет
діяльність суду й учестников процесу.

Діяльність суду здійснюється в співробітництві з особами, що беруть
участь у процесі. Це виявляється як у порушенні процесу, його розвитку і
закінченні, так і в захисті суб’єктивних прав зацікавлених осіб,
суспільних і державних інтересів.

2. Задача цивільного судочинства визначені ст. 2 ЦПК. Суд повинний
правильно і своєчасно дозволяти цивільні справи з метою захисти прав і
законних інтересів громадян і організацій. Виконанням цієї основної
задачі цивільне судочинство повинно сприяти зміцненню правової держави,
законності і правопорядку, твердженню принципу соціальної
справедливості, попередженню правопорушень, вихованню громадян у дусі
точного і неуклонною виконання законів, поваги до прав, честі і гідності
громадян, до правил гуртожитку.

Виховна роль суду незмірно зростає в сучасний період. Суд виконує цю
роль специфически властивими йому засобами: шляхом винесення окремих
ухвал, проведення судових засідань на підприємствах, у трудових
колективах і насамперед гласним розглядом справ, перейнятим законністю і
справедливістю. Швидкий і діючий захист гарантованих прав і свобод
потребує бездоганної, точної роботи судів, найсуворішого дотримання усіх
підметів застосуванню норм права на всіх етапах судочинства.

3. Законодавство про цивільне судочинство встановлює порядок розгляду
справ по суперечках, що виникає з цивільних, сімейних, трудових і
колгоспних правовідносин;

справ, що виникають з адміністративно-правових відношень, і справ
особливого виробництва. Виходячи з цього, у літературі зроблений
висновок, що цивільне судочинство ділиться на >ри виду, що мають
специфічну матеріально-правову природу.

Відповідно разд. 11ГПК (“Виробництво в суді першої інстанції”)
складається з трьох підрозділів;

1) Позовне виробництво;

2)Виробництво по справах, що виникає з административноправовых
відношень;

3) Особливе виробництво.

Справи, що виникають з адміністративно-правових відношень, і справи
особливого виробництва розглядаються по загальних правилах судочинства
за окремими вилученнями і доповненнями, установленими законодавством
Росії(ст. ст. 1, 232, 246 ЦПК).

Загальними правилами судочинства є усе правила позовного виробництва;
вилученні з загальних правил і доповнення до них встановлені в ЦПК (у
разд. II) або в іншому російському законодавстві.

Слід зазначити, що в АПК такого розподілу немає. Усе справи, підвідомчі
арбітражному суду,розглядаються в порядку позовного виробництва.

4. Цивільний процес являє собою поступальне прямування, що складається з
ряду стадій. Стадія процесу – його визначена частина, об’єднана
сукупністю процесуальних дій,спрямованих на досягнення самостійної
(остаточної) цілі. Цивільний процес ділиться на такі стадії:

виробництво в суді першої інстанції (від порушення справи до винесення
рішення або іншої заключної постанови):

виробництво в суді другої інстанції (оскарження і перегляд рішень і
визначень, що не вступили в законну силу);

виробництво по перегляді рішенні, визначенні і постанові в порядку
нагляду;

виробництво по перегляді рішень, визначень і постанов по обставинах, що
знову відчинилися; виконавче виробництво.

Кожна стадія процесу характеризується стоячої перед ній задачею: або
розв’язати суперечку по істоті (у суді першої інстанції), або
роздивитися скаргу протест) на рішення або визначення, що не вступило в
законну силу, і т. д, Кожна стадія процесу відбиває тим самим право й
обов’язок суду по правосуддю на тому або іншому його етапі в
співробітництві зі сторонами й іншими що беруть участь у справі особами.

Але не всяка справа проходить усі стадії. Так, процес може закінчитися
розглядом справи в суді першої інстанції, якщо рішення суду не було
оскаржено або опротестовано.

У цьому випадку за вимогою взыскателя може бути збуджене виконавче
виробництво. Якщо ж на рішення подана скарга (принесена протест), справа
переходить у суд другої інстанції (збуджується касаційне виробництво). І
тоді виконавче виробництво може бути збуджене після касаційного розгляду
справи. Лише незначна кількість рішень і визначень, що вступили в
законну силу, переглядається в порядку нагляду або по обставинах, що
знову відчинилися . В усіх випадках виконавче виробництво збуджується,
якщо боржник не виконує рішення добровільно. Таким чином, процес може
бути завершений у будь-якій стадії. Ця ознака має визначальне значення
при розподілі цивільного процесу на стадії.

Викладений розподіл цивільного процесу на стадії розділяється не всіма
авторами. У теорії виділяють у виді самостійних стадії порушення справи
в суді першої інстанції і підготуванню справи до судового розгляду. Ця
точка зору знайшов відбиток у навчальній літературі (у багатьох випадках
без аргументації). У основному відзначається, що стадія процесу – це
сукупність процесуальних дій, пов’язаних найближчою ціллю, що обли.

Проте тільки по найближчій цілі процесуальних дій не можна виділити
самостійну стадію процесу. Головне для визначення самостійної стадії
процесу – її завершенность. По чинному законі цивільний процес не може
бути завершений ні порушенням справи, ні його підготування до судового
розгляду.

Як обоснованно відзначав М. А. Гурвич, при такому розподілі процесу,
“по-перше, його стадії відриваються від процесуальних правовідносин ,
по-друге, утрачається єдина підстава розподілу”. Виникає питання, чому ж
не виділяються порушення виробництва в справі і підготуванні його до
судового розгляду при перегляді рішень у кассационном’ і наглядовому
порядку? В усіх стадіях процесу можна виділити сукупність процесуальних
дій по порушенню цивільної справи і його підготуванню до судового
розгляду. З цього погляду правильно підрозділ виробництва в суді першої
інстанції на трьох частини: порушення справи; підготування справи до
судового розгляду; розгляд роблений істоті.

5. Правосуддя по цивільних справах здійснюється у визначеної законом
процесуальній формі (процесуальному порядку).

Процесуальна форма – послідовними, визначений нормами цивільного
процесуального права порядок розгляду і дозволи цивільної справи, що
включає визначену систему гарантій.

Процесуальні дії відбуваються в порядку й у суворій послідовності,
установлених законом. Відповідно до цого виникають, розвиваються і
припиняються цивільні процесуальні правовідносини на всіх стадіях
процесу. Для процесуальної форми характерні такі риси:

а) конституційні гарантії, насамперед незазисимость суду і
підпорядкування його тільки закону, гласність, національна мова
судочинства.

б) норми цивільного процесуального права в сукупності утворять
процесуальну форму в широкому значенні; нею строго і вичерпно
визначається і направляється процесуальна деятельностьв процесі
припустимі тільки дії, передбачені процесуальним законом;

в) рішення суду повинно засновуватися тільки на фактах, доведених і
встановлених судом передбаченими законом засобами;

г) особам, зацікавленим і судовому рішенні,дається право брати участь у
розгляді справи судом для захисту своїх інтересів. Суд невправе ухвалити
рішення, але вислухавши і не обговоривши доказів цих осіб, що явилися по
сповіщенню суду в судове засідання.

Дотримання процесуальної форми – неодмінна умова законності судових
постанов. Істотні порушення процесуальної форми є безумовною підставою
скасування судового рішення.

Строго регламентований законом процесуальний порядок (процесуальна
форма) відрізняє судовий захист прав громадян і організацій від захисту
прав іншими органами (суспільними, адміністративними).

демократизм цивільного процесу.

Цивільна процесуальна форма захисту права в оптимальному ступені
пристосований для встановлення обставин судових справ і правильного
їхнього дозволи відповідно до вказівок закону, Багато в чому це
обумовлено її демократичністю.

Основні демократичні риси цивільного судочинства полягають у такому.
Правосуддя як особлива форма державної діяльності здійснюється
спеціально для цього створеним органом-судом. Ідея правової держави,
сприйнята останнім часом російською офіційною ідеологією, а також
правовою доктриною, базується на теорії поділи влади законодавчої,
виконавчої і судової. При цьому мається на увазі,що правосуддя
здійснюється незалежним судом,наділеним для його ефективного
функціонування необхідними владними повноваженнями, а законодавча і
виконавча влади ні прямо, ні побічно не втручаються в розгляд конкретних
судових справ.

При розгляді судових справ громадяни рівні перед законом і судом, а
сторони процессуально рівноправні і мають однакові процесуальні
можливості для захисту своїх суб’єктивних прав і що охороняються законом
інтересів. Судочинство ведеться в умовах дії принципів гласності,
національної мови судочинства, диспозитивности, змагальності й інших
демократичних початків цивільного судочинства.

література

1. Цивільний процесуальний кодекс РФ.-М.,1993 р.

2. Цивільний кодекс РФ.-М.,1995 р.

3. Алексєєв Н.С.Советский карний процес.-Л., 1989 р.

4. Алексєєв С.С. Теория права.-М.,1993 р.

5. Бабаев В.К. Словарь категорій і понять.-М.,1992 р.

6. Цивільне право : Підручник. / Під рад. Суханова Е.А.-М., 1993 р.

7. Грибанов В.П. Пределы здійснення і захисту цивільних прав.-М.,1992 р.

8. Настільна книга юриста.-М.,1994 р.

9. Рябченко Л.Н. Анализ арбітражної практики. -Новосибирск,1993

10. Збірник нормативних актів про регулювання цивільних провоотношений у
РФ.-М.,1993 р.

11. Радянське цивільне право:Підручник.-М.,1986 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020