РЕФЕРАТ

на тему:

“Система органів Інтерполу”

ПЛАН

Вступ

Генеральна Асамблея – вищий орган Інтерполу

2. Виконавчий Комітет та Генеральний секретаріат Інтерполу

3. Інші складові системи органів Інтерполу

Інформаційний центр

Слідчий центр

Група виконання покарань

Національні центральні бюро

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Будь-яка організація має певну структуру. Чим більша ця організація, чим
серйозніші функції вона виконує, тим складнішою є система її органів.
Розглядаючи міжнародну організацію карної поліції – Інтерпол, яка була
організована в 1923 р., то слід зазначити що вона має доволі складну і
різнофункціонуальну систему органів. Оскільки в міру розвитку
міжнародного поліцейського співробітництва Інтерпол став глобальною
організацією, яка поєднує в даний час 177 країн світу, то і система
органів є досить розгалуженою як територіально, так і галузево.

Так., країни-учасниці Інтерполу за 75 років своєї історії створили
широку систему взаємодії — від обміну письмовою інформацією до новітніх
інформаційних технологій з розгалуженою мережею комп’ютерних баз даних.
Розроблено програму регіонального інформаційного розвитку, ціль якої —
забезпечення всіх країн-членів Інтерполу спеціальним зв’язком. Високі
професійні якості експертів і інших співробітників Інтерполу знайшли
широке визнання у світі. Статус спостерігача Інтерполу в ООН — наочне
цьому підтвердження.

В даному рефераті спробуємо розглянути основні складові елементи системи
органів Інтерполу, їх повноваження та взаємозв’язок з іншими органами.

1. Генеральна Асамблея – вищий орган Інтерполу

Вищим органом Інтерполу є Генеральна Асамблея.

До складу Генеральної Асамблеї входять представники МВС всіх альянсів –
учасників організації. Це може бути як глава відомства, так і у випадку
неможливості його активної присутності в Інтерполу, співробітник МВС
альянсу.

До складу Генеральної Асамблеї входять представники всіх країн-членів.
Кількісний склад делегації ніде не обговорений. Однак устав вимагає
включати сюди чиновників карної поліції високого рангу, службовців,
функції яких у національному масштабі зв’язані з діяльністю Інтерполу, а
також фахівців з питань, включеним до порядку денного чергової сесії
Генеральної Асамблеї (стаття 7).

У роботі сесії можуть брати участь у якості спостерігачів представники
країн, що не входять в Інтерпол, а також делегати від міжнародних
організацій.

Статутні повноваження Генеральної Асамблеї: визначати основні напрямки
співробітництва МВС різних альянсів у рамках Інтерполу; готувати і
проводити заходу, що полегшують таке співробітництво; обирати посадових
осіб організації. Резолюції Генеральної Асамблеї по внутріорганізаційних
і процедурних питаннях є обов’язковими для виконання.

Сесії Генеральної Асамблеї проводяться по запиту будь-якого учасника
організації, при необхідності колективного рішення чи виборів посадових
осіб. Кожен альянс при голосуванні має один голос.

Сесії Генеральної Асамблеї проводяться щорічно, в осінній час, на різних
континентах і в різних країнах. Кожна делегація при #M12291
841501601голосуванні#S має один голос.

Статутні повноваження Генеральної Асамблеї: визначати основні напрямки
співробітництва поліції різних країн у рамках Інтерполу; готувати і
проводити заходу, що полегшують таке співробітництво; приймати нових
членів; розглядати і стверджувати план роботи і #M12291
841501365бюджет#S на майбутній рік, обирати #M12291 841502278посадових
осіб#S організації і вирішувати фінансові питання. Тут же утворюються
постійні і тимчасові комісії зі спеціального вивчення окремих питань
боротьби зі #M12291 841500187злочинністю неповнолітніх#S, поширенням
#M12291 841502469наркотиків#Sта ін. #M12291
841501149Резолюції#SГенеральної Асамблеї по внутріорганізаційних і
процедурних питаннях є обов’язковими для виконання, а резолюції на
адресу поліцейських органів і #M12291 841500046урядів#S —
рекомендаційними.

Крім названих сесій, представники держав-членів організації регулярно
проводять Регіональні конференції з проблем, що недоцільно виносити на
сесію Генеральної Асамблеї. Ряд проблем вимагає попереднього обговорення
в країнах даного регіону. Як правило, тут формується єдина точка зору
ряду країн по даній проблемі, єдиний підхід до її #M12291
841501171рішення#S,узгоджуються і координуються практичні зусилля по
боротьбі з окремими #M12291 841502221міжнародними злочинами#S карного
характеру, розповсюдженими в даному регіоні.

Голосування вважається таким що відбулося, якщо проголосувало не менше
60% учасників Асамблеї.

Рішення вважається прийнятим, якщо 80 і більш відсотків учасників із
присутніх на Асамблеї проголосували позитивно.

Термін голосування по будь-якому питанню – 1 тиждень.

2. Виконавчий Комітет та Генеральний секретаріат Інтерполу

Виконавчий комітет. Основним робочим відомством Інтерполу є Виконавчий
Комітет.

Виконавчий комітет приймає рішення про внесення конкретного учасника в
список мережі, наданні допомоги в покаранні і поверненні ресурсів,
здійснює прийом нових учасників організації.

Виконавчий комітет складається з обираються учасниками організації
Президента і віце-президентів, що курирують визначені напрямки.

Засідання Виконавчого комітету проводиться при необхідності прийняття
рішень. Усі рішення приймаються більшістю голосів. Однак Президент
користається своїм правом голосу тільки в тому випадку, якщо голоси
інших членів розподілилися порівно. При виконанні своїх функцій усі
члени

Виконавчого комітету діють як представники Інтерполу, а не як
представники своїх альянсів.

Виконавчий комітет виконує функції Генеральної Асамблеї в період між
сесіями. Він стежить за проведенням у життя рекомендацій Генеральної
Асамблеї, контролює діяльність Генерального секретаря і готує порядок
денний чергової сесії. Виконавчий комітет складається з обираються
Генеральною Асамблеєю Президента (терміном на 4 роки), трьох
Віце-президентів (терміном на 3 роки), що повинні представляти різні
країни і континенти (Азію, Америку, Африку, #M12291 841500249Австралію#S
і Європу) і дев’яти делегатів. Асамблея приймає рішення простою
більшістю голосів у формі резолюцій чи рекомендацій. Кожна представлена
Держава-член має один голос.

Президент Виконавчого комітету Інтерполу фактично є главою всієї
організації і керує її діяльністю в період між сесіями Генеральної
Асамблеї. Усе керівництво здійснюється як через Виконавчий комітет, так
і безпосередньо шляхом прийняття одноособових рішень по поточним
справах.

У 1988 р. Президентом Інтерполу був обраний француз Іван Барбо —
генеральний #M12291 841500075директор#S національної поліції #M12291
841502442Міністерства#S внутрішніх справ Франції, під початком якого
знаходилися всі #M12291 841502088департаменти#S французької поліції і
їхній особовий склад у кількості більш 125 тис. службовців.

Сьогодні Президентом Інтерполу є Хесус Еспігарес Міра та Генеральний
секретар цієї організації — Рональд Ноубла.

Засідання Виконавчого комітету проводиться не менш одного разу в рік.
Усі рішення приймаються більшістю голосів. Однак Президент користається
своїм правом голосу тільки в тому #M12291 841500370випадку#S,якщо голосу
інших членів розподілилися нарівно. При виконанні своїх функцій усі
члени Виконавчого комітету діють як представники Інтерполу, а не як
представники своїх країн (ст. 21 Статуту).

Генеральний секретаріат. Генеральний секретаріат є постійно діючою
службою всієї організації, містить у собі Генерального секретаря,
фахівців і адміністративний персонал. Він проводить у життя рішення
Генеральної Асамблеї і Виконавчого комітету, діє як міжнародний центр по
боротьбі з загальною злочинністю, а також як спеціалізований і
інформаційний центри, забезпечує ефективне адміністративне керівництво
Інтерполом, підтримує зв’язку з НЦБ і міжнародними організаціями, готує
необхідні публікації, виконує #M12291 841502718обов’язку#S робочого
секретаріату на сесіях Генеральної Асамблеї і засіданнях Виконавчого
комітету, підтримує зв’язок із Президентом і т.п.

Очолює секретаріат Генеральний секретар, що призначається Генеральною
Асамблеєю терміном на 5 років з числа осіб, не старше 65 років. Це
головна фігура Інтерполу в справі організації боротьби зі злочинністю.
За своїм розсудом він підбирає персонал Генерального секретаріату і
керує всіма його службами. За станом на січень 1997 р. у штаті
Секретаріату нараховувалося близько 280 співробітників, з яких 16
працюють за контрактом. Інші спрямовані сюди на роботу поліцейськими
службами країн-членів організації. Усім цим співробітникам заборонено
при виконанні своїх функцій чи запитувати дотримувати #M12291
841500769інструкцій#S якого-небудь чи уряду інших органів поза
Інтерполом. Вони повинні утримуватися від будь-яких дій, що можуть
перешкоджати виконанню їхньої міжнародної місії (ст. 30 Статуту).

З 1987 р. у складі Генерального секретаріату діє Європейський
секретаріат для дозволу чисто регіональних проблем боротьби з незаконною
торгівлею наркотиками на континенті й інших злочинах і удосконалювання
поліцейського співробітництва держав у Європі. У числі інших органів
Генерального секретаріату варто назвати службу Генерального
секретаріату, спеціальне відділення для проведення робіт загального
характеру і зміцнення безпеки організації. В даний час у складі
секретаріату діють 4 відділи: адміністративного, поліцейського,
науково-дослідного і технічного забезпечення. Найбільший інтерес
представляє діяльність поліцейського відділу, що координує
співробітництво поліцейських органів — членів у боротьбі зі злочинністю.

У його структурі маються підвідділи по боротьбі з незаконною торгівлею
міжнародною контрабандою тощо. В іншому підвідділі обробляється
інформація про виготовлення і збут підроблених паперових і металевих
грошей, дорожніх та інших фактів підроблення грошей. Тут працює своя
експертна лабораторія для дослідження підроблених паперів, готується і
видається спеціальний бюлетень «Фальшивомонецтво0», передплатниками
якого є більш 15 тис. емісійних установ усього світу.

3. Інші складові системи органів Інтерполу

Інформаційний центр. Основною задачею є ведення картотеки злочинців і
оповіщення громадськості про порушників. Роботу інформаційного центру
контролює один з віце-президентів.

Слідчий центр. Проведення слідчих заходів перед включенням людини в
список персон мережі. Це містить у собі опитування свідків, уточнення
розмірів збитку, уточнення на предмет порушення правил сфери Андромеди.

Спеціальний підвідділ поліцейського відділу займається збором і аналізом
інформації про незаконне поширення наркотичних коштів. У нього входять
служба керівника підвідділу зі спеціальним підрозділом по зв’язках і
співробітництву, що знаходиться в Банкоку (Таїланд), група по проведенню
операцій і група розвідки. Велику допомогу в роботі роблять регіональні
органи по боротьбі з цими злочинами. Керує роботою підвідділу вищий
чиновник з Керування по справах про наркотичні кошти міністерства
юстиції США.

Група виконання покарань. Якщо альянсам-учасникам Інтерполу буде
потрібно військова допомога при покаранні злочинців, даний відділ робить
координацію дій по нейтралізації злочинця, погоджуючи їх з Виконавчим
Комітетом.

Національні центральні бюро (НЦБ) створюються в структурі поліцейської
служби кожного держави-члена Інтерполу. Вони є центрами міжнародного
співробітництва держав по боротьбі зі злочинністю, опорними пунктами
Інтерполу на місцях. Як уже було відзначено, у конкретній державі НЦБ є
постійно діючим органом Інтерполу. Одночасно воно є поліцейським органом
цієї держави, наділеним великими повноваженнями по боротьбі зі
злочинністю. Подібних органів немає в жодній міжнародній організації.
Будучи опорними пунктами міжнародного поліцейського співробітництва НЦБ
у своїх країнах підтримує ділові зв’язки із #M12291
841500469судом#S,#M12291 841501937прокуратурою#S,прикордонною і #M12291
841500547митною#S службами, а на міжнародному рівні — із НЦБ інших
країн і Генеральним секретаріатом.

Висновки

Основними директивними органами Інтерполу є Генеральна Асамблея і
Виконавчий Комітет. Вищим пленарним органом Інтерполу є Генеральна
Асамблея, у період між її сесіями вищим адміністративним органом з більш
вузькими повноваженнями і складом — #M12291 841500800Виконавчий
комітет#S на чолі з президентом. Постійно діючим робочим органом є
Генеральний секретаріат, на чолі якого коштує Генеральний секретар.

Особливе положення в системі органів керування Інтерполу займають
Національні центральні бюро (НЦБ), що діють одночасно в двох системах:
окремої держави і даної організації з відповідним подвійним
підпорядкуванням. Замикають систему органів управління радники, що
виконують винятково консультативні функції.

Окрім цих органів практичну роботу здійснюються ряд центрів і бюро:
інформаційний центр (збір і передача по країнах-учасницях необхідної
інформації), слідчий центр (проведення слідчих заходів), група виконання
покарань, національні центральні бюро Інтерполу тощо.

Отже, з розглянутого випливає, Інтерпол – це унікальна, єдина міжнародна
організація, що приймає безпосередню практичну участь у попередженні і
придушенні «міжнародної злочинності».

Список використаної літератури

Міжнародні правові організації / За ред. Мешкова В.И. – М., 1998.

Смірнов С.А. Міжнародні правоохоронні органи. – К., 1999.

Словник-довідник правоохоронця. – М., 2000.

Управління правоохоронними органами. – К., 2001.

Яременко М.І. Інтерпол: історія і майбутнє. – Харків, 2001.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи