.

Правові наслідки недійсності правочину. Окремі види недійсних правочинів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 3085
Скачать документ

Правові наслідки недійсності правочину

За загальним правилом, встановленим ст.216 ЦК, основним наслідком
укладення правочину, що не відповідає вимогам закону (ст.203 ЦК та інші)
і визнається недійсним, є двостороння реституція.

Двостороння реституція полягає в тому, що кожна сторона недійсного
правочину має повернути іншій стороні все, що вона одержала на виконання
такого правочину.

Якщо повернути в натурі отримане за правочином, що є недійсним,
неможливо (наприклад, предметом правочину було користування майном,
надання послуг тощо), то підлягає поверненню вартість того, що одержано.
Тобто провадиться відшкодування одержаного за недійсним правочином у
грошовій формі.

Оцінка розміру відшкодування провадиться не за тими цінами, Що існували
на момент укладення правочину, і не тими, що були на момент подання
позову, а за цінами, що існують на момент відшкодування. Якщо
відшкодування провадиться добровільно, то таким моментом є момент
розрахунків між сторонами. Якщо ж відшкодування провадиться на підставі
рішення суду, то ціни визичаються на момент виконання судового рішення
про відшкодування одержаного за правочином, який визнаний судом
недійсним.

Двостороння реституція є загальним наслідком недійсності правочину, який
настає незалежно від наявності вини сторін правочину у тому, що правочин
є недійсним. У тих випадках, коли визнанню правочину недійсним сприяла
провина однієї із сторін, двостороння реституція може супроводжуватися
додатковими негативними наслідками для винної сторони. Зокрема, якщо у
зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні (сторонам)
правочину або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони
підлягають відшкодуванню винною стороною (ст.ст.22, 23 ЦК).

Спеціальними нормами можуть бути встановлені особливі умови застосування
вказаних вище загальних наслідків або особливі правові наслідки для
окремих видів недійсних правочинів (підвищена або обмежена
відповідальність однієї із сторін тощо). Наприклад, щодо правочинів,
здійснених внаслідок обману, додаткові майнові наслідки для винної
сторони передбачені ч.2 ст.230 ЦК, яка встановлює, що сторона, яка
застосувала обман, зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки у
подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв’язку з вчиненням
цього правочину (ст.ст.22, 23 ЦК).

Оскільки дійсність чи недійсність нікчемного правочину визначається
безпосередньо законом і не залежить від волі сторін, наслідки його
недійсності визначаються безпосередньо законом. При цьому правові
наслідки недійсності нікчемного правочину, встановлені законом, не
можуть змінюватися за домовленістю сторін Проте суд з власної
ініціативи, керуючись власними переконаннями і матеріалами справи, має
право визначати, які саме наслідки недійсності нікчемного правочину
будуть застосовуватися у кожному окремому випадку. При цьому пропозиції
або бажання сторін не мають правового значення.

Правочин за своїм змістом може перебувати в різному співвідношенні з
вимогами закону, одні з його умов можуть суперечити цим вимогам, інші —
ні. Отже, постає питання про можливість визнання недійсною частини
правочину.

Стаття 217 ЦК у зв’язку з цим встановлює два варіанти вирішення питання
про юридичну долю правочину, окремі частини якого не відповідають
вимогам закону:

1) якщо вимогам закону суперечать істотні умови правочину, то він є або
має бути визнаним судом недійсним у цілому,

2) у випадках, коли закону суперечать неістотні умови правочину, без
яких він міг би існувати, то він є частково дійсним (у тій частині, яка
відповідає закону).

Отже, недійсність окремих частин правочину не виключає дії правочину
взагалі лише у випадках, коли можна припустити, шо правочин був би
укладений і без включення його недійсних частин Якщо підстав для такого
припущення немає, то правочин визнається недійсним. Наприклад, правочин,
вчинений з перевищенням

повноважень, може бути визнаним судом дійсним у тій частині, яка
відповідає повноваженням представника (ст.241 ЦК).

Окремі види недійсних правочинів

8.1. Правочини з дефектами суб’єктного складу

Цивільна дієздатність (правочиноздатність) осіб, які не досягли 14
років, обмежується правом самостійно здійснювати дрібні побутові
правочини (ч. І ст.31 ЦК).

Частина 1 ст.221 ЦК визначає, що правочин, який вчинено малолітньою
особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений
її батьками (усиновлювачами) або одним з них -тим, з ким дитина проживає
(якщо батьки живуть окремо), або опікуном.

Схвалення можливе як у активній (шляхом заяви про схвалення), так і у
пасивній формі. Причому перевага у ЦК надається пасивному схваленню:
правочин вважається схваленим, якщо батьки (усиновлювачі або опікун),
дізнавшись про вчинення правочину малолітнім, протягом одного місяця не
заявили претензії другій стороні.

У разі відсутності схвалення дій малолітньої особи правочини, вчинені
нею, є недійсними. Для визнання такого правочину недійсним необхідно:

1) щоб хоча б однією з його сторін виступала особа, яка не досягла 14
років;

2) щоб правочин виходив за межі дрібного побутового;

3) щоб було відсутнє схвалення дій малолітньої особи з боку осіб,
вказаних у ч. І ст.221 ЦК.

Наслідки визнання договору, вчиненого малолітньою особою, недійсним
відрізняються залежно від того, хто є його контрагентом — особа з повною
дієздатністю, особа частково дієздатна чи особа недієздатна.

Якщо правочин з малолітньою особою вчинила фізична особа з повною
цивільною дієздатністю, то має місце двостороння реституція. При цьому
фізична особа з повною цивільною дієздатністю зобов’язана повернути
батькам (усиновлювачам) або опікуну малолітньої особи все те, що вона
одержала від останньої за таким правочином. У свою чергу батьки
(усиновлювачі) або опікун малолітньої особи зобов’язані повернути
дієздатній стороні все одержане нею за цим правочином у натурі, а за
неможливості повернути одержане в натурі — відшкодувати його вартість за
цінами, які існують на момент відшкодування.

Поверненням у первісний стан відносини сторін вичерпуються У випадку,
якщо дієздатна особа доведе, що не знала про вік другої сторони Проте
якщо буде встановлено, що у момент вчинення правочину дієздатна особа
знала або могла знати про вік другої сторони, то вона зобов’язана також
відшкодувати збитки, завдані Укладенням недійсного правочину.

Якщо обома сторонами правочину є малолітні особи, ч.5 ст.22І ЦК
передбачає двосторонню реституцію: кожна з сторін правочину зобов’язана
повернути другій стороні все, що одержала за цим правочином, у натурі.
При цьому наявність чи відсутність вини самого малолітнього, його
батьків (усиновлювачів) або опікуна до уваги не береться — достатньо
самого факту укладення та виконання такого правочину. Але вина батьків
(усиновлювачів) або опікуна набуває юридичного значення у тому разі,
коли повернення майна неможливе. Тоді відшкодування вартості майна,
переданого за правочином однією малолітньою особою іншій, провадиться
батьками (усиновлювачами) або опікуном, якщо суд встановить, що вчиненню
правочину або втраті майна, яке було його предметом, сприяла винна
поведінка цих осіб.

Якщо неповнолітня особа вчинила правочин з малолітньою особою, то має
місце двостороння реституція, але з можливістю субсидіарного залучення
до участі у відшкодуванні збитків батьків (усиновлювачів) або
піклувальника (ч.3 ст.222 ЦК).

На вимогу заінтересованої сторони правочин, вчинений малолітнім, може
бути визнаний судом дійсним, але за умови, що він вчинений на користь
малолітнього. Вимоги про визнання такого правочину дійсним можуть
пред’являти батьки (усиновлювачі), опікуни особи, яка не досягла 14
років, або дієздатна сторона правочину

Особи у віці від 14 до 18 років можуть укладати правочини за загальним
правилом лише зі згоди своїх батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
Проте будь-який укладений неповнолітніми особами правочин може набути
юридичного значення у випадку активного або пасивного схвалення його
батьками (усиновлювачами) або піклувальником неповнолітнього (ст.221
ЦК).

Відсутність згоди і наступного схвалення батьків (усиновлювачів),
піклувальників правочину, укладеного неповнолітньою особою за межами її
цивільної дієздатності, є підставою для визнання судом такого правочину
недійсним за позовом заінтересованих осіб (батьків, усиновлювача,
піклувальника). У випадку якщо такий позов не пред’явлений, правочин є
дійсним, оскільки фактично має місце схвалення його вказаними особами.

У разі визнання недійсним правочину, укладеного між неповнолітніми,
настає двостороння реституція: кожна із сторін зобов’язана повернути
другій стороні усе одержане нею за цим правочином у натурі. У разі
неможливості повернення одержаного в натурі відшкодовується його
вартість за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо у
неповнолітньої особи відсутні кошти, достатні для відшкодування, батьки
(усиновлювачі) або піклувальник залучаються до субсидіарної
відповідальності. Це означає, що вони зобов’язані відшкодувати завдані
таким правочином збитки, якщо їх винна поведінка сприяла вчиненню
правочину або втраті майна яке було предметом правочину.

Якщо контрагентом неповнолітнього у правочині була повнолітня особа, то
у випадку визнання правочину недійсним настає

двостороння реституція: сторони повертаються у стан, який існував до
правочину. Крім того, якщо друга сторона правочину знала або мала знати
про вік неповнолітньої особи і про відсутність згоди батьків
(усиновлювачів) або піклувальника на здійснення цього правочину, вона
зобов’язана відшкодувати неповнолітній особі збитки або втрату її майна.

Дія ст.222 ЦК не поширюється на правочини, укладені неповнолітніми
особами, яким дієздатність надана до досягнення 18-річ-ного віку.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може вчиняти
правочини за межами її цивільної дієздатності лише зі згоди
піклувальника або з наступним схваленням ним такого правочину (ст.221
ЦК).

Правочини, вчинені фізичною особою, що обмежена у дієздатності, належать
до оспорюваних, а отже, для визнання такого правочину недійсним
піклувальник має подати позовну заяву до суду з вимогою про це.

Суд може визнати такий правочин недійсним, якщо буде встановлено
наявність таких умов:

1) правочин суперечить інтересам самого підопічного, членів його сім’ї
або осіб, яких він відповідно до закону зобов’язаний утримувати;

2) відсутня згода піклувальника на вчинення такого правочину. У разі
визнання такого правочину недійсним настають загальні

наслідки, передбачені ст.216 ЦК.

Недієздатна фізична особа не може вчиняти будь-якого правочину. Це від
її імені та в її інтересах робить призначений їй опікун. Тому усі
вчинені недієздатною фізичною особою правочини є нікчемними (ст.226 ЦК).

Водночас правове значення діям недієздатної особи може бути надане
опікуном або судом.

Опікун може схвалити дрібний побутовий правочин, вчинений недієздатною
фізичною особою, шляхом спеціальної заяви про схвалення дій підопічного
або у пасивній формі — не заявивши претензії другій стороні протягом
одного місяця після того, як дізнається про вчинення правочину
недієздатною особою (ст.221 ЦК).

Суд може визнати юридичну силу за будь-яким правочином, вчиненим
недієздатною фізичною особою, за умови, якщо: 1) опікун звернувся до
суду з позовом про визнання правочину дійсним; 2) правочин вчинений на
користь недієздатної фізичної особи.

Основним наслідком визнання недійсним правочину, вчиненого недієздатною
фізичною особою, є двостороння реституція. Дієздатна сторона зобов’язана
повернути опікунові недієздатної фізичної особи все одержане нею за цим
правочином, а в разі неможливості такого повернення — відшкодувати
вартість майна за цінами, які існують на момент відшкодування. У свою
чергу опікун зобов’язаний повернути дієздатній стороні все одержане
недієздатною фізичною особою за цим правочином. Якщо ж майно не
збереглося, опікун зобов’язаний відшкодувати його вартість, якщо
вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом право-чину,
сприяла його винна поведінка. Проте у випадку коли опікун доведе
відсутність своєї вини у вчиненні правочину, відшкодування шкоди третій
особі не відбудеться. Таке рішення є логічним, оскільки у цьому випадку
на третю особу покладаються негативні наслідки її необачних дій.

Додаткові наслідки визнання правочину недійсним можуть настати для
дієздатного учасника договору. Зокрема, дієздатна особа зобов’язана
відшкодувати опікунові недієздатної фізичної особи або членам її сім’ї
моральну шкоду, якщо буде встановлено, що вона знала про психічний
розлад чи недоумство другої сторони або могла припустити такий її стан.
При цьому застосовуються загальні правила про відшкодування моральної
шкоди (ст.23 ЦК).

Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу
(ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.

Стаття 227 ЦК, яка передбачає цю ситуацію, продовжує традицію обмеження
так званих “протистатутних правочинів”, встановлених ст.50 ЦК 1963 р.
Остання виходила з того, що кожна юридична особа має спеціальну
правосуб’єктність, межі якої визначаються її статутом або загальним
положенням про юридичні особи певного виду. Правочини, вчинені за цими
межами, визнавалися недійсними.

Водночас ст.227 ЦК переносить обмеження у іншу площину. Тепер
правочиноздатність юридичної особи обмежується не її статутними цілями,
а вимогою наявності у неї відповідного дозволу (ліцензії) на вчинення
певного правочину (правочинів) певного типу. Правочин, укладений без
такого дозволу (безліцензійний), може бути визнаний судом недійсним. При
цьому наявність вини учасників правочину значення не має.

Однією стороною такого недійсного правочину завжди є юридична особа, яка
діє без відповідного дозволу (ліцензії). Другою стороною може бути
будь-який суб’єкт цивільного права.

Основним наслідком визнання такого правочину недійсним є двостороння
реституція.

Додаткові наслідки визнання безліцензійного правочину недійсним мають
місце, коли юридична особа ввела другу сторону в оману щодо свого права
на вчинення такого правочину. У такому випадку вона зобов’язана
відшкодувати контрагенту за договором моральну шкоду, завдану
безліцензійним правочином. Умовою відшкодування моральної шкоди є вина
юридичної особи, що уклала безліцензійний правочин, оскільки введення у
оману може бути лише свідомим.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020