.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
605 5900
Скачать документ

Курсова робота

З господарського права

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

План

1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання

2. Правовий режим іноземних інвестицій

3. Правовий режим вільних економічних зон

1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання

Законом України “Про економічну самостійність України” від З серпня 1990
р. встановлено, що Україна самостійно здійснює керівництво
зовнішньоекономічною діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародному
поділі праці та розвиває економічне співробітництво з іншими державами
на основі принципів заінтересованості, рівноправності і взаємної вигоди.
Підприємства і організації мають право вступати у прямі господарські
зв’язки та співробітничати з підприємствами та організаціями інших
держав, створювати з ними спільні підприємства, асоціації, концерни,
консорціуми, союзи, інші об’єднання (ст. 12 Закону).

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, як зазначається у ст. 25
Закону України “Про підприємства в Україні”, є частиною
зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.
Чільне місце серед цих законів посідає Закон України “Про
зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р., який визначає
зовнішньоекономічну діяльність як діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності,
побудовану на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території
України, так і за її межами.

Зазначений Закон закріплює принципи, якими керуються українські та
іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності:

а) принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності;

б) принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва;

в) принцип юридичної рівності і недискримінації;

г) принцип верховенства закону;

д) принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

е) принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні
та вивезенні товарів.

Коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні досить широке.
До нього входять:

– фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з
законами України і постійно проживають на її території;

– юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне
місцезнаходження на території України, в тому числі юридичні особи,
майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів
господарської діяльності;

– об’єднання фізичних, юридичних, фізичних та юридичних осіб, які не є
юридичними особами згідно з законами України, але мають постійне
місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами
України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

– структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які
не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення
тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

– спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані
як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на її території;

– інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

При цьому всі зазначені суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають
рівне право здійснювати будь-які прямо не заборонені законами України її
види незалежно від форми власності та інших ознак.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з
моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно із законами України.
Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України,
мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з
Законом України “Про підприємництво”, а фізичні особи, які не мають
постійного місця проживання на території України, мають право
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони є суб’єктами
господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне
місце проживання або громадянами якої вони є.

Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до їхніх статутних документів з моменту набуття ними статусу
юридичної особи.

Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право
відкривати свої представництва на території інших держав згідно із
законами цих держав.

Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на
відкриття своїх представництв на території України. Реєстрація цих
представництв здійснюється у порядку, встановленому ст. 5 Закону України
“Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть здійснювати будь-які її
види, не заборонені прямо і у виключній формі законами України. До видів
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, належать:

– експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

– надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг
іноземним суб’єктам господарської діяльності і навпаки. Серед цих послуг
– виробничі, транспортно-експедиційні, страхові, консультаційні,
маркетингові, експортні, посередницькі, брокерські, агентські,
консигнаційні, управлінські, облікові, аудиторські, юридичні, туристичні
та ін.;

– наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та
інші види кооперації з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

– навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

– міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;

– кредитні та розрахункові операції, створення банківських, кредитних та
страхових установ як за межами України, так і на її території;

– спільна підприємницька діяльність, у тому числі створення спільних
підприємств;

– підприємницька діяльність, пов’язана з наданням ліцензій, патентів,
ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності;

– організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок,
аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів тощо; організація та
здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території
України;

– товарообмінні (бартерні) операції;

– орендні, у тому числі лізингові, операції;

– операції з придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах,
валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

– інші види зовнішньоекономічної діяльності.

Безпосереднє здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності
регулюється державою в особі її органів, недержавних органів управління
економікою (товарних, фондових, валютних бірж, торговельних палат,
асоціацій, спілок та інших організацій координаційного типу), самих
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних
координаційних угод, що укладаються між ними. Регулювання
зовнішньоекономічної діяльності здійснюється для забезпечення
збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України,
стимулювання прогресивних структурних змін в економіці та створення
найсприятливіших умов для залучення економіки нашої держави до системи
світового поділу праці та наближення її до ринкових структур розвинених
країн світу.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюють Верховна
Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України,
Міністерство зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі, Державна митна
служба України відповідно до їхньої компетенції, визначеної ст. 9 Закону
України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, а також органи місцевого
самоврядування, компетенція яких у галузі зовнішньоекономічної
діяльності визначена ст. 10 зазначеного Закону та ст. 35 Закону України
“Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 р.

Однією з форм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є
встановлення режиму здійснення валютних операцій на території України.
Такий режим встановлений Декретом Кабінету Міністрів України “Про
систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993
р. № 15-93, яким водночас визначено загальні принципи валютного
регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших
кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій,
права та обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення
валютного контролю, відповідальність за порушення валютного
законодавства.

Наступною формою є митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
яке здійснюється згідно із Законом України “Про зовнішньоекономічну
діяльність”, Митним кодексом України,

прийнятим Верховною Радою України 12 грудня 1991 р. і Декретом Кабінету
Міністрів України “Про єдиний митний тариф України” від 11 січня 1993 p.
№ 4-93.

Ліцензування та квотування експорту та імпорту як форми державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності запроваджуються Україною
самостійно у випадках, передбачених ст. 16 Закону України “Про
зовнішньоекономічну діяльність”. Відповідно до зазначеної статті в
Україні запроваджуються такі види експортних (імпортних) ліцензій:

o генеральна ліцензія – відкритий дозвіл на експортні (імпортні)
операції з певним товаром (товарами) та/або з певною країною (групою
країн) протягом періоду дії режиму ліцензування цього товару (товарів);

o разова (індивідуальна) ліцензія – разовий дозвіл, що має іменний
характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, не менший ніж
необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції;

o відкрита (індивідуальна) ліцензія – дозвіл на експорт (імпорт) товару
протягом певного періоду (але не менше одного місяця) з визначенням його
загального обсягу.

Крім того, можуть встановлюватися ще такі ліцензії, як: антидемпінгова
(індивідуальна), компенсаційна (індивідуальна) та спеціальна
(індивідуальна).

Для кожного виду товару встановлюється лише один вид ліцензій.

Ліцензії на експорт (імпорт) товарів видаються Міністерством зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі на підставі заяв суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.

Квотування здійснюється шляхом встановлення режиму видачі індивідуальних
ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями
не повинен перевищувати обсягу встановленої квоти. В Україні
запроваджуються такі види експортних (імпортних) квот (контингентів):

– глобальні квоти (контингенти) – квоти, що встановлюються для товару
(товарів) без зазначення конкретних країн (груп країн), в які товар
(товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;

– групові квоти (контингенти) – квоти, що встановлюються для товару із
зазначенням групи країн, у які товар експортується або з яких він
імпортується;

– індивідуальні квоти (контингенти) – квоти, що встановлюються для
товару із зазначенням конкретної країни, у яку товар може експортуватись
або з якої він може імпортуватись.

Крім того, запроваджено антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні
квоти.

Для кожного виду товару встановлюється лише один вид квоти.

Відповідно до чинного законодавства можуть застосовуватися й інші форми
державного регулювання зовнішньоеквномічної діяльності: використання
спеціальних імпортних процедур, запровадження спеціальних економічних
зон та інших спеціальних правових режимів, застосування спеціальних
санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
тощо.

2. Правовий режим іноземних інвестицій

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності
на території України визначені Законом України “Про інвестиційну
діяльність” від 18 вересня 1991 р.. Цей Закон спрямований на
забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів
інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на
ефективне інвестування народного господарства України, розвиток
міжнародного економічного співробітництва та інтеграції. Він визначає
інвестиції як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний
ефект.

Відповідно до зазначеного Закону інвестиційною діяльністю є сукупність
практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації
інвестицій. Інвестиційна діяльність здійснюється, зокрема, і на основі
іноземного інвестування іноземними громадянами, юридичними особами,
державами та спільного інвестування українськими й іноземними
громадянами, юридичними особами та державами.

Особливості режиму іноземних інвестицій на території України
визначаються Законом України “Про режим іноземного інвестування” від 19
березня 1996 р., дія якого поширюється виключно на іноземних інвесторів
і підприємства з іноземними інвестиціями.

Відповідно до цього Закону іноземні інвестори мають право здійснювати
інвестиції на території України у вигляді:

іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком
України;

валюти України – при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування чи в
будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до законодавства України
за умови сплати податку на прибуток (доходи);

будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових
прав;

акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав
власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеного
відповідно до законодавства України або законодавства інших країн),
виражених у конвертованій валюті;

грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які
гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій
валюті, підтверджену згідно із законами (процедурами) країни-інвестора
або міжнародними торговельними звичаями;

будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій
валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора
або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною
оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські
права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, ноу-хау тощо;

прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на
користування надрами та використання природних ресурсів, наданих
відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій
валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни-інвестора або
міжнародними торговельними звичаями;

інших цінностей відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестиції на території України можуть здійснюватись у різних
формах.

Серед цих форм, зокрема, такі:

часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими
юридичними та фізичними особами, або придбання частки діючих
підприємств;

створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій
та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або
придбання у власність діючих підприємств повністю;

придбання незабороненого законами України нерухомого чи рухомого майна,
включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби
та інші об’єкти власності, шляхом

прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій,
облігацій та інших цінних паперів;

придбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних
осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на
території України;

придбання інших майнових прав;

в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без
створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами
господарської діяльності України.

Загалом щодо іноземних інвестицій та форм їх здійснення на території
України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої
господарської діяльності. Винятки передбачаються чинним законодавством
та міжнародними договорами України.

Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють
інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються
відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки,
соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим
інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність
іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями
обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення
національної безпеки.

Бажаючи залучити в Україну іноземні інвестиції, держава встановила певні
державні гарантії захисту іноземних інвестицій, у тому числі:

– гарантії від зміни законодавства;

– гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних
органів та їхніх службових осіб;

– компенсацію і відшкодування збитків іноземним інвесторам, завданих їм
внаслідок дій або бездіяльності державних органів України чи їхніх
службових осіб;

– гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності;

– гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних
внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Державна реєстрація іноземних інвестицій проводиться відповідно до
розділу III Закону України “Про режим іноземного інвестування” та
Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.
№ 928. Таку реєстрацію проводять Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
після фактичного здійснення інвестицій. Для цього іноземні інвестори
подають документи, зазначені у п. З вказаного Положення.

Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі
обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Протягом
трьох робочих днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і
приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в
ній.

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі
коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України або
подані документи не відповідають вимогам зазначеного раніше Положення.
Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не
допускається.

Відмова у державній реєстрації має бути оформлена письмово із
зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.

Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних)
економічних зонах встановлюється законодавством України про спеціальні
(вільні) економічні зони.

3. Правовий режим вільних економічних зон

Спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ) розглядаються як один з
важливих інструментів, за допомогою якого досягається відкритість
економіки нашої держави зовнішньому світові і стимулюється міжнародне
економічне співробітництво на основі залучення іноземних інвестицій.

Вільна економічна зона – це частина території України, на якій
встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та
особливий порядок застосування чинного законодавства України. Для ВЕЗ
характерним є те, що на П території запроваджуються пільгові митні,
валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності
національних і іноземних юридичних та фізичних осіб.

Правовий режим ВЕЗ в Україні визначається, в першу чергу, Законом
України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 р.. Цей Закон визначає
порядок створення та ліквідації і механізм функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон на території України, загальні правові й
економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання
відносин суб’єктів економічної діяльності цих зон з місцевими радами
народних депутатів, органами державної виконавчої влади та ін.

Важливе значення для активізації підприємницької діяльності, нарощування
експорту товарів і послуг та прискорення соціально-економічного розвитку
регіонів шляхом створення ВЕЗ має постанова Кабінету Міністрів України
“Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в
Україні” від 14 березня 1994 р. № 167і, якою зазначену Концепцію було
схвалено.

Згідно із Законом України “Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” в Україні залежно
від господарської спрямованості та економіко-пра-вових умов діяльності
можуть створюватися такі ВЕЗ:

o зовнішньоторговельні зони – частина території держави, де товари
іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без
сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням. Формами організації
таких зон можуть бути вільні порти (порто-франко), вільні митні зони
(зони франко) та митні склади;

o комплексні виробничі зони – частина території держави, на якій
запроваджується спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий,
митний тощо) режим економічної діяльності з метою стимулювання
підприємства, залучення інвестицій у пріоритетні галузі господарства,
розширення зовнішньоекономічних зв’язків, запозичення нових технологій,
забезпечення зайнятості населення. Вони можуть мати форму експортних
виробничих зон, де розвивається насамперед експортне виробництво,
орієнтоване на переробку власної сировини та переважно складальницькі
операції, та імпортоорієнтованих зон, головна функція яких – розвиток
імпортозамінних виробництв;

o науково-технічні зони – це ВЕЗ, спеціальний правовий режим яких
орієнтований на розвиток наукового і виробничого потенціалу. Вони можуть
існувати у формі регіональних інноваційних центрів – технополісів,
районів інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових
комплексів, науково-виробничих парків (технологічних, дослідницьких,
промислових, агропарків), а також локальних інноваційних центрів та
опорних інноваційних пунктів;

o туристично-рекреаційні зони – це ВЕЗ, які створюються у регіонах, що
мають багатий природний, рекреаційний та історико-культурний потенціал,
з метою ефективного його використання і збереження, а також активізації
підприємницької діяльності (у тому числі із залученням іноземних
інвесторів) у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу;

o банківсько-страхові (офшорні) зони – це зони, в яких запроваджується
особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операцій
в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів. Офшорний статус
надається банківським та страховим установам, які були створені за
участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню підприємницьку
діяльність, що здійснюється за межами України;

o зони прикордонної торгівлі – частина території держави на кордонах із
сусідніми країнами, де діє спрощений порядок перетину кордону і
торгівлі.

Крім зазначених, в Україні можуть створюватися ВЕЗ інших типів, а також
комплексні спеціальні (вільні) економічні зони, які поєднують у собі
риси та елементи зон різних типів.

ВЕЗ можуть бути класифіковані й за іншими критеріями. Так, за ознакою
відкритості розрізняють ВЕЗ інтеграційні (діяльність яких спрямована на
тісну взаємодію з позазональною економікою країни) та анклавні
(орієнтовані на зв’язки із зовнішнім ринком). Залежно від
місцезнаходження ВЕЗ поділяються на зовнішні (розміщені на кордоні з
іншими державами) та внутрішні (розміщені у внутрішніх районах країни).

Статус і території ВЕЗ, а також строк, на який вона створюється,
визначає Верховна Рада України шляхом прийняття окремого закону для
кожної спеціальної (вільної) економічної зони. ВЕЗ створюються Верховною
Радою України з ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів
України або місцевих рад та місцевих державних адміністрацій. Порядок їх
створення, перелік та зміст необхідних для створення документів
визначаються статтями 5-7 Закону України “Про загальні засади створення
і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”.

Управління ВЕЗ має певну специфіку, яка полягає в тому, що структура,
функції та повноваження органів управління спеціальної (вільної)
економічної зони визначаються залежно від її типу, розмірів, кількості
працівників та/або мешканців на її території. Проте незалежно від типу
ВЕЗ їх органами управління є місцеві ради та місцеві державні
адміністрації у межах своїх повноважень (їхні функції та повноваження
щодо управління ВЕЗ визначені ст. 10 Закону України “Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”);
орган господарського розвитку і управління ВЕЗ, що створюється

за участю суб’єктів економічної діяльності України та іноземних
суб’єктів такої діяльності (функції цього органу, визначені ст. 11
зазначеного Закону, можуть бути покладені на одного із суб’єктів
економічної діяльності ВЕЗ).

На всі об’єкти та суб’єкти економічної діяльності ВЕЗ поширюється
система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена
законодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні
інвестиції.

Оскільки ВЕЗ є тимчасовим утворенням, вона вважається ліквідованою з
моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо цей термін не
буде продовжено Верховною Радою України. За поданням Президента України
або Кабінету Міністрів України ВЕЗ може бути ліквідована достроково. У
будь-якому разі ВЕЗ вважається ліквідованою з моменту прийняття
відповідного закону про її ліквідацію. Держава відповідно до
законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових
і немайнових прав суб’єктів економічної діяльності спеціальної (вільної)
економічної зони при її ліквідації.

Список рекомендованої літератури

Ансон В. Договорное право / Пер. с англ. – М., 1984.

Богатых Е. А. Гражданское и торговое право. – М., 1996.

Віннис О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове
становище: Монографія. – К.: Знання, 1998.

Вінник О. М. Інвестиційне право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000.

Господарське законодавство України: 36. нормативних актів / Уклад. В. С.
Щербина, О. В. Щербина. – К.: Атіка, 2001.

Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Прон-ська, О. М.
Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і
особливості становлення в Україні: Монографія. – Львів, 2000.

Долинская В. В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А. Ю. Кабалкин. –
М., 1997.

Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и
перспективы развития – К.: Наукова думка, 1996.

Зобов’язальне право: теорія і практика: Навч. посібник для судентів
юрид. вузів і фак. ун-тів / За ред. О. В. Дзери. – К, 1998.

Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие. – Харьков: Эспада,
1999.

Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. – Харьков, 1995.

Комаров С. Ответственность в коммерческом обороте. – М., 1991.

Косак В. М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). –
Львів, 1996.

Круглова Н. Ю. Хозяйственное право. – М., 1997.

Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности. – К.,
1993.

Луцъ В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 1999.

Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. – К.,
1996.

Мартемьянов В. С. Хозяйственное право: Курс лекций. – М., 1994. – Т. 1.
– Общие положения.

Основы немецкого торгового и хозяйственного права. – М., 1995.

Пересунъко С. I. Право державної власності в Україні (історія,
сучасність, перспективи). – Кіровоград: Єлисавет, 1998.

Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного права Украины. – К.,
1995.

Притика Д. М., Типов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітражний процес:
Навч. посібник. – Харків: Консум, 1999. – Ч. II.

Притыка Д. Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности:
Монография. – К.: Орияне, 2000.

Право власності в Україні / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.:
Юрінком Інтер, 2000.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч.
посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя. – Харьков,
1999.

Семенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право: Курс лекцій. – К.:
ЄУФІСМБ, 1999.

Семерок О. С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за
законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини). – Ужгород,
2000.

Тїтов М. І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти /
За наук. ред. В. М. Гайворонського. – Харків, 1997.

Хозяйственное право: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. В. С.
Мартемьянов. – М., 1994. – Т. 2.

Пират Г. А., Цират А. В. Международный арбитраж как способ разрешения
внешнеэкономических споров. – К., 1997.

Шершеневич Г. Курс торгового права. – Спб., 1908. – Т. 1.

Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. – М.,
1993.

Щербина В. С. Попередження господарських правопорушень. – К., 1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020