.

Поняття та правове значення індивідуалізації фізичної особи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7150
Скачать документ

Поняття та правове значення індивідуалізації фізичної особи

В сучасних умовах все більше набуває значення індивідуалізація учасників
цивільних правовідносин. Це пояснюється тим, що у цивільних та інших
правовідносинах за появи сучасних технологій та негативних наслідків
несанкційованого вторгнення в них значно зростає суспільна небезпека
(глобальний вектор). Окрім того при анонімності участі у таких
правовідносин досить важко захистити права потерпілого від навмисних чи
необережних порушень його суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів
(прагматичне завдання). Тому вимога персоніфікації є досить актуальною.

За загальним правилом особа приймає участь у цивільних відносинах від
свого імені. Навіть у тих випадках коли особа здійснює свої права через
інших осіб (представників) його наслідки (суб’єктивні права та юридичні
обов’язки) настають для певної конкретної фізичної особи. Власне це і
відображено у ст. 28 ЦКУ де вказується, що фізична особа набуває прав та
обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям.

Разом з тим, ім’я хоча і є основним, але воно не повністю відображає
ідентифікаційні ознаки фізичної особи. Відповідності. 2 до ЗУ “Про банки
та банківську діяльність” під ідентифікацією особистості розуміється
встановлення на підставі документів, що посвідчує особистість
володільця, і фіксації в письмовій формі фамілії та імені, дати
народження й адреси особи, яка здійснює угоду, а також назви, номера та
дати видачі поданого документа, назви закладу, який його видав. Проте
ідентифікаційних ознак набагато більше і вони є звичаєвими (прізвисько
родини), набутими, присвоєними за заслуги чи діяння тощо. У фізичної
особи може бути псевдонім, прізвисько, та інші індивідуальні ознаки. До
них відноситься ознаки:

природного походження, вік, стать, обличчя, іноді національність);

побутові (зменшене назва, прізвисько);

психолого-характеризуючі (почерк, підпис);

територіальні (місце постійного чи переважного проживання);

формальні, що відображені у виданих на ім’я фізичної особи офіційних
документах, зокрема у паспорті;

соціальні (честь, репутація);

особисті (гідність, самооцінка, досвід певної юридично значимої
діяльності, визначність у колі фахівців,імідж);

професійні ( вигадані імена: сценічне [ТАЯ, Ані Лорак, Руслана],
псевдонім, фанове [Шева, Парамон], ді джейне, культове, шоуменське,
тощо. Такі імена використовують гадалки (Емілія), білі та чорні
чарівники;

медичні (психічне захворювання, інше захворювання, яке є перепоною для
проживання у одній кімнаті з іншими членами сім’ї, потреба у сторонньому
догляді);

юридичні (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, сімейний стан,
статус державного посадовця, підприємець, інвалід);

публічні (ідентифікаційний код платника податку, судимість, статус
“рецидивіст”, тощо);

комунікаційні (доменне ім’я, електронний підпис, електронна адреса,
поштовий ящик);

майнові (номер рахунку в комерційному банку, володілець акцій чи інших
цінних паперів, місце знаходження нерухомого майна тощо);

корпоративні (певне прізвисько в компанії (Сірий, дід), професійному
середовищі (батя, головний,);

фахові, освітянські;

інші (релігійна приналежність).

Як суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа може мати й інші
індивідуальні ознаки.

Індивідуалізаційні ознаки можуть бути постійні, по крайній мірі в межах
України, або змінювані (місцепроживання). Але в основному слід виходити
з презумпції постійності та в принципі довічної приналежності певних
індивідуалізаційних ознак, що сприятиме зміцненню правопорядку,
впевненості в надійності особи у ділових та інших відносинах.

Одні з них мають правове значення для виникнення здійснення та
припинення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, інші – ні.
Індивідуалізація фізичної особи може окреслювати коло її прав та
обов’язків, місце і органи їх здійснення. Так спадщина відкривається за
місцем проживання померлого, а якщо воно невідоме – за місцем
знаходження його нерухомого майна або його основної частини, а за
відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини
рухомого майна (ст. 1221 ЦК). Інші є умовою здійснення цих прав. Так, не
можуть отримати дозвіл на придбання мисливської зброї особи, що мають
судимість за навмисні злочини, негативно характеризуються у побуті чи за
місцем свого проживання.

5Будь яке легальне чи доктринальне визначення побудоване на притаманних
даному правовому явище чи інституту суттєвих ознаках. До ознак
індивідуалізації ми можемо віднести наступні:

вони набуваються людиною і відрізняють її з поміж інших людей. Одні з
них присвоюються в установленому порядку (фамілія, ім’я, по батькові),
інші відображають зменшені офіційні ознаки, чи характерні особливості
даної особистості;

визначають індивідуальне правове становище цієї особи (одружений);

зумовлять участь у певних правовідносинах приватного характеру;

мають розрізняльну здатність;

підлягають охороні та правовому захисту у разі їх порушення.

Таким чином під індивідуалізацією фізичної особи є притаманні конкретній
фізичній особі особисті ідентифікаційні ознаки, які відрізняють її з
поміж інших фізичних осіб і мають правове значення, персоніфікують
правовідносини або зумовлюють певні суб’єктивні права і юридичні
обов’язки, підлягають охороні та захисту у встановленому законом
порядку.

Ці засоби можуть бути необхідними і факультативними. Необхідними є такі,
що вимагаються чинним законодавством для даного виду правовідносин. Так,
якщо у позові не буде вказано індивідуальні ознаки позивача чи
відповідача такий позов не приймається до розгляду. Анонімна заява у
державні органи не підлягає розгляду. У той же час, автор письмового
літературного твору може вказати свої власне ім’я, вигадане ім’я
(псевдонім) чи взагалі їх не вказувати, а опублікувати цей твір
анонімно.

Значення індивідуалізації фізичної особи може бути визначено імперативно
– дані права не можуть бути здійснені до тих пір, поки особа не
оприлюднить (сповістить) свою ідентифікаційну ознаку, а може мати
диспозитивний характер і визначатись на вимогу іншого учасника цивільних
правовідносин, чи персоніфікуватися самим володільцем індивідуалізації.
Так для відкриття рахунку в банку необхідно сповістити своє ім’я.

Останнім часом появилась потреба в розробці Універсального
ідентифікатора особистості (УІО) за яким фізична особа буде
персоніфікуватися в публічних та приватних відносинах. Зокрема
пропонується її використовувати у програмах соціального забезпечення.

Такі УІО пропонуються єдиного зразка не тільки в межах однієї країни але
й рамках певних економічних спільнот, наприклад Євросоюзу. Електронні
(чіпові) ідентифікатори особистості мабуть вже не фантастика, а –
перспектива недалекого майбутнього. Наразі більше 100 країн світу ввели
або вводять цифрові ідентифікатори особи, що заносяться на електронну
картку та заміняють паспорт. В Україні проти з релігійних мотивів
виступає церква. З появою так званих homo virtualis (людей із вживленими
мікрочіпами) цей напрям набуває реальних обрисів.

З подальшим можливій інші індивідуальні ознаки фізичних осіб, які
безпосередньо чи опосередковано впливають на їх правове становище та
можливість приймати участь у певних цивільних правовідносинах.

Література

Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950, Советское
гражданское право. Субъекты гражданского права. М., 1984, Цивільне право
України: Підручник: У 2-х кн.

О.В.Дзера, Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнецової. Кн.1. К., Юрінком Інтер, 2002, Гражданское право: В 2 т.
Том І: Учебник /Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. –2-е изд. перераб. и доп.
М.: Изд-во БЕК, 2002;

Гражданское право. Часть І. Учебник/ Под ред. Ю.К.Толстого,
А.П.Сергеева. М.: ТЕИС, 1996.;

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., Статут, 1998,
353с.,

Цивільне право України. Частина перша. [Підручник для студентів
юридичних спеціальностей вищих закладів освіти

Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін.]; За ред проф. Ч.Н.
Азімова, доцентів С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. –Х., Право. 2000.,

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /О.В.Дзера, Д.В.Боброва,
А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. Кн.1. К., Юрінком
Інтер, 2002,

До створення іміджу вдаються творчі особистості, особливо виконавці. Не
гребують цим телеведучі. Імідж – складне зовнішньо-внутрішнє вираження
особистості, що проявляється у стилі одягу, манерах, поведінці тощо.

Антимонопольним комітетом України розглянута справа за заявою Таїсії
Повалій проти ТОВ “Українські макарони” у неправомірному використанні її
сценічного імені “ТАЯ” у назві макаронних виробів. // Це ж яка “ТАЯ”
//Урядовий кур’єр. – 2004. – № 16.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020