.

Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2892
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України

Екологічне право України — це сукупність правових норм, які регулюють
суспільні відносини, що складаються з приводу використання, відтворення
природних ресурсів в їх неподільному стані з природним середовищем,
охороною навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної
безпеки, метою яких є досягнення гармонійного співвідношення між
природою і суспільством.

Правильність визначення предмета правового регулювання є обов’язковою
умовою доцільного застосування його норм.

Предмет правового регулювання екологічного права складають екологічні
правовідносини, що виникають у галузі використання природних ресурсів,
охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної
безпеки, які базуються на різноманітності форм права власності,
природокористування і права громадян на безпечне для життя і здоров’я
навколишнє природне середовище. Виходячи з цього визначення, зміст
предмета екологічного права складають відносини стосовно використання
природних ресурсів (природоресурсні правовідносини) та правовідносини в
галузі екології (природоохоронні правовідносини). Таким чином, норми, що
регулюють дані правовідносини, формують окремі підгалузі екологічного
права, яке, в свою чергу, є комплексною галуззю права.

Зауважимо, що під природоресурсним правом слід розуміти сукупність
правових норм, які регулюють природоресурсні правовідносини на основі
державної власності на природні ресурси з метою раціонального їх
використання і відновлення, охорони прав природокористувачів і держави,
а під природоохоронним правом — сукупність правових норм, які регулюють
природоохоронні правовідносини в галузі охорони навколишнього природного
середовища.

Під методами правового регулювання екологічного права розуміють способи
і прийоми, спрямовані на ефективне регулювання екологічних
правовідносин, забезпечення реалізації прав і дотримання обов’язків
суб’єктами цих правовідносин у галузі використання природних ресурсів та
охорони навколишнього природного середовища. Розрізняють імперативні
(адміністративно-правові) та диспозитивні методи.

Перші ґрунтуються на засадах підпорядкування. За характером дії вони
можуть класифікуватись, як дозвільні, обмежувальні та упереджувальні.
Диспозитивні методи базуються на засадах юридичної рівності сторін. Вони
можуть поділятися на альтернативні, рекомендаційні та стимуляційні.

Під системою екологічного права розуміють розміщення в певній логічній
послідовності його структурних підрозділів (інститутів), які зумовлені
змістом екологічних правовідносин. Систему екологічного права становлять
загальна та спеціальна частини.

До складу загальної частини належать такі інститути, як: інститут права
природокористування; інститут охорони навколишнього природного
середовища; інститут правового забезпечення екологічної безпеки;
інститут правового регулювання здійснення екологічної експертизи;
інститут юридичної відповідальності як засобу реалізації екологічного
права.

До складу особливої частини належать такі інститути, як: інститут
правового режиму використання, відтворення та охорони земель; інститут
правового режиму використання, відтворення та охорони надр; інститут
правового режиму використання, відтворення та охорони вод; правового
режиму використання, відтворення та охорони лісів; інститут правового
режиму використання, відтворення та охорони атмосферного повітря;
інститут правового режиму використання, відтворення та охорони
тваринного світу; інститут користування природно-заповідним фондом.

Джерела екологічного права

Під джерелами екологічного права розуміють нормативно-правові акти, що
містять еколого-правові норми, призначені для регулювання екологічних
правовідносин. В Україні основними джерелами є законодавчі і підзаконні
нормативні акти.

Конституція України є Основним законом і виступає началом будь-якої
нормотворчості, в тому числі й еколого-правової. Саме в Конституції
України закладені загальновизнані принципи, на яких базується і
розвивається екологічне законодавство. Так, ст. 13 Конституції України
проголошує, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні
ресурси її континентального шельфу виключної (морської) економічної зони
є об’єктами права власності українського народу. Кожний громадянин має
право користуватися природними об’єктами права власності народу
відповідно до закону. Разом з тим, кожен зобов’язаний не заподіювати
шкоди природі, відшкодовувати збитки (ст. 66 Конституції України).

У зв’язку з численними законодавчими актами, які регулюють екологічні
відносини, а також залежно від видів відносин, урегульованих нормами
екологічного права, законодавчі акти можна поділити на кілька груп:

1. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоресурсні відносини:
Земельний кодекс України від 25.10.01; Кодекс України «Про надра» від
27.07.94; Лісовий кодекс України від 21.01.94; Водний кодекс України від
06.06.95; Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.01; Закон України
«Про природно-заповідний фонд» від 16.06.92; Гірничий Закон України від
06.10.99; Закон України «Про виключну (морську) економічну зону» від
16.05.95; Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.99; Закон України
«Про бджільництво» від 22.02.00; Закон України «Про видобування і
переробку уранових руд» від 19.11.97; Закон України «Про меліорацію» від
14.01.00; Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від
22.02.00 року; Закон України «Про концесії» 16.07.99 та ін.

2. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоохоронні відносини :
Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.01; Закон
України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91;
Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
від 08.02.95; Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»
від 30.06.95; Закон України «Про відходи» від 05.03.98; Закон України
«Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.00 та ін.

c

¤

®

VX?EE-

®

‘вання» від 14.01.98 та ін.

Особливого значення набувають розроблені і схвалені уповноваженими
державними органами базові документи, що являють собою концептуальні
засади екологічної політики держави. Зокрема, тут треба згадати:
Концепція збереження біологічного різноманіття України, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.97 спрямована на
збереження, поліпшення стану та відновлення природних і порушених
екосистем, середовищ існування окремих видів і компонентів ландшафтів;
сприяння переходу до збалансованого використання природних ресурсів;
підвищення рівня інформованості населення з питань біологічного
різноманіття, а також активізація участі громадян у діяльності щодо його
збереження; посилення відповідальності за збереження біологічного
різноманіття підприємств, організацій та установ, діяльність яких
пов’язана з використанням природних ресурсів або впливає на стан
довкілля.

До підзаконних нормативних актів належать Укази і розпорядження
Президента України. Зокрема, це — розпорядження Президента України «Про
заходи щодо організації роботи по поліпшенню екологічного стану річки
Дніпро та якості питної води» від 03.07.92; Указ Президента України від
29.05.00, яким затверджено Положення «Про Міністерство екології та
природних ресурсів України»; Указ Президента України «Про оголошення
територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я,
Чаусове-1, Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області зоною
надзвичайної екологічної ситуації» від 31.08.00 та ін.

Також до цієї категорії належать постанови уряду, відомчі нормативні
акти міністерств і відомств, акти органів місцевого самоврядування.

Постановами Кабінету Міністрів України затверджуються і вводяться в дію
підзаконні акти органів виконавчої влади. Наприклад, Положення «Про
державний моніторинг навколишнього природного середовища» затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.93, яке визначає порядок
створення та функціонування системи спостережень, збирання, обробки,
передавання, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього
природного середовища; постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого
переліків відходів» від 13.07.00; постанова Кабінету Міністрів України
«Про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів» від
04.08.00; постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.00, якою
затверджено Порядок проведення моніторингу національних і міжнародних
проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології та ін.

Базу природоохоронних нормативно-правових актів доповнюють накази,
інструкції, положення, правила, методики, які видаються на відомчому
рівні галузевими міністерствами і відомствами, і затверджуються
відповідними їх наказами. Так, наказом Мінекобезпеки України (в даний
час Міністерство екології та природних ресурсів України) від 27.02.96
затверджено Положення Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки «Про державне управління екологічної
безпеки в областях, містах Києві та Севастополі». Згідно з цим
Положенням завданням вказаного державного органу є здійснення функцій
управління у галузі охорони навколишнього природного середовища,
забезпечення екологічної та радіаційної безпеки на території областей,
міст Києва та Севастополя; наказ Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.99, яким
затверджено Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через
державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць;
наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.12.00,
яким затверджені Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; наказ
Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.02, яким
затверджено Перелік речовин, які входять до «твердих речовин» та
«вуглеводнів» і за викиди з яких справляється збір тощо.

Слід зазначити, що особливе місце серед нормативно-правових актів у
галузі екології є акти місцевого рівня — рішення місцевих референдумів,
акти органів місцевого самоврядування, місцевих органів управління в
галузі екології стосовно відповідних питань місцевого значення.

Крім нормативно-правових актів національного права України, джерелами
екологічного права є міжнародні договори за участю України. Наприклад,
Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща «Про оперативне
сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у
галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту», що підписано в Києві
24.05.93 з урахуванням Конвенції про оперативне сповіщення про ядерну
аварію» від 26.09.86 (Конвенція МАГАТЕ); Угода між Міністерством охорони
навколишнього природного середовища України та Міністерством охорони
навколишнього середовища, природних ресурсів і лісового господарства
Республіки Польщі про співробітництво в галузі охорони навколишнього
середовища, яка підписана у Варшаві 18.05.92; Європейська Угода про
міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, до якої приєдналась
Україна у 2000 р.; Конвенція про збереження мігруючих видів диких
тварин, до якої приєдналась Україна відповідно до Закону України від
19.03.99; Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі від 19.09.79, до якої приєдналась Україна
на підставі Закону України від 29.10.96; Конвенція про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища
існування водоплавних птахів, від 02.02.71, (із поправками згідно з
Паризьким протоколом від 03.12.82 і Ріджинськими поправками від
28.05.87), до якої приєдналась Україна на підставі Закону України від
29.10.96; Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки в галузі попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від 05.06.00
та ін.

Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.:
Вентурі, 1996. — С. 15.

Баб’як О. С. Екологічне право України: Навч. посібник. — К.: Атіка,
2000. — С. 15.

Тищенко Г. В. Екологічне право: Навч. посібник. — К.: Юмана, 2001. —
С. 28.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020