.

Поняття дипломатичних імунітетів. Види дипломатичних імунітетів (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
331 5702
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему:

Поняття дипломатичних імунітетів. Види дипломатичних імунітетів

ПЛАН

Поняття дипломатичних імунітетів.

Види дипломатичних імунітетів

1. Поняття дипломатичних імунітетів

Центральним інститутом дипломатичного права є інститут дипломатичних
імунітетів і привілеїв. Його основою є концепція функціональної
необхідності імунітетів і привілеїв, оскільки вони надаються не для
вигод окремих осіб, а для забезпечення ефективного здійснення функцій
дипломатичних представництв, що представляють держави. Про це, зокрема,
говоритися в Преамбулі Віденської конвенції 1961 р. Теорія
функціональної необхідності бере свій початок із класичної доктрини МП
(Монтеск’є, Руссо, Е. де Ваттель).

Існують ще дві теорії походження дипломатичних імунітетів і привілеїв.

Перша – теорія екстериторіальності (позатериторіальності), зводиться до
представлення, що посли, якщо і перебували фізично в іншій державі, у
юридичному змісті розглядаються як такі, що продовжують знаходитися на
території свого суверена і, отже, як би поза територією держави, де вони
в дійсності виконували свої функції.

Друга – теорія представницького характеру – найбільше яскраво виражена в
словах великого князя московського Івана III: “Посол носить в своїй
особі государя свого”.

Засновник міжнародного права Г.Гроцій сполучив дві ці теорії: “…
Відповідно до міжнародного права, посол представляє особу свого монарха,
він знаходиться як би поза територією тієї держави, у якій виконує свої
функції”.2

Дипломатичний імунітет – особливе право дипломатичних агентів іноземних
держав на звільнення від місцевої юрисдикції, незастосовність до них
примусових заходів, передбачених внутрішнім правом країни перебування за
порушення її законів і правил.

Дипломатичні привілеї – додаткові пільги і переваги, спрямовані на
полегшення роботи дипломатичних представництв і їхнього персоналу.

Якщо дипломатичні імунітети являють собою область правових гарантій для
діяльності дипломатичних представництв і їх персоналу, то дипломатичні
привілеї зв’язані з питаннями підтримки акредитуючої держави в справах
церемоніального, протокольного характеру, що регулюються в більшості
випадків не за допомогою юридично обов’язкових норм (як імунітети), а
лише на основі норм міжнародної ввічливості чи існуючих на цей рахунок у
міжнародному спілкуванні звичайних правил (звичаїв).

Основні дипломатичні імунітети і привілеї надаються відповідним видам
офіційних представництв держав і їхньому персоналу автоматично, з
моменту установи чи таких представництв із моменту прибуття самих
дипломатичних агентів, незалежно від наявності чи відсутності
спеціальних угод по цьому питанню між державами-контрагентами.

Ст. 32 Віденської конвенції 1961 р. передбачає можливість відмовлення
від дипломатичного імунітету при дотриманні чотирьох основних вимог:

– від імунітету можуть відмовлятися не самі дипломатичні агенти, а
тільки акредитуючі їх держави;

– відмовлення від імунітету повинно бути завжди виразно вираженим;

– у цивільному судочинстві особа, що безперечно користається імунітетом
від юрисдикції країни перебування, але порушена справа за власною
ініціативою, позбавляється права посилатися на імунітет у відношенні
зустрічних позовів, безпосередньо зв’язаних з основним позовом;

– відмовлення від імунітету від юрисдикції у відношенні цивільної чи
адміністративної справи не означає відмовлення від імунітету у
відношенні виконання рішення, тому тут потрібно особливе відмовлення.

Відповідно до міжнародних угод і законів України іноземні громадяни, які
користуються дипломатичним імунітетом, виключені з-під юрисдикції
судових властей України.

Норми міжнародного права і прийнятого відповідно до них Положення від 10
червня 1993 р. про дипломатичні представництва та консульські установи
іноземних держав в Україні надають дипломатичного імунітету і виключають
з-під кримінальної юрисдикції України дипломатичних представників
іноземних держав і певне коло інших іноземних громадян, або частково, на
засадах взаємності, обмежують кримінальну юрисдикцію щодо консульських
працівників та інших осіб.

Повним дипломатичним імунітетом користуються: глава дипломатичного
представництва (посол, посланник, повірений у справах), члени
дипломатичного персоналу дипломатичного представництва, які мають
дипломатичний ранг (радники, торгові представники, військові аташе,
перші, другі і треті секретарі, заступники торгових представників,
помічники військових аташе), а також члени сімей усіх зазначених осіб,
якщо вони не є громадянами України.

Обмеженим дипломатичним імунітетом користуються консульські посадові
особи і консульські службовці, члени адміністративно-технічного і
обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, а також
представники і службові особи міжнародних організацій, члени
парламентських і урядових делегацій. Ці особи не підлягають кримінальній
юрисдикції України лише щодо дій, вчинених ними при виконанні своїх
службових обов’язків.

Питання про кримінальну відповідальність осіб, які мають дипломатичний
імунітет і вчинили злочини на території України, вирішується
дипломатичним шляхом (ч. 4 ст. 6 КК). На цих осіб кримінальна юрисдикція
України відповідно до ст. 13 Положення від 10 червня 1993 р. поширюється
лише у випадках ясно вираженої згоди на це акредитуючої держави, що
виражається в позбавленні певної особи дипломатичного імунітету від
кримінальної юрисдикції держави перебування.

Одним з актуальних і складних питань, зв’язаних з імунітетами і
привілеями дипломатичних представництв і їх персоналу, є теоретичне
обґрунтування необхідності їх надання. Через існування практичної
необхідності подальшої кодификації норм дипломатичного права виникає
потреба в теорії, що розкриває юридичну природу імунітетів і привілеїв.

Подібна теорія має також практичне значення для тлумачення діючих
імунітетів і привілеїв, при дозволі спірних ситуацій, у випадку якщо
відсутнє договірне врегулювання і стає необхідним установити наявність і
конкретний обсяг того чи іншого імунітету. Теоретичне обґрунтування у
великій мірі відображається на статусі дипломатичних представництв у тій
чи іншій країні, оскільки воно істотно впливає на державно-правове
регулювання цього статусу, на реалізацію імунітетів і привілеїв.

Власне кажучи, потреба в об’єднуючому початку, що служило би підставою
всіх дипломатичних привілеїв, стала відчуватися давно. У древні і
середні століття, коли дипломатичні привілеї зводилися, головним чином,
до особистої недоторканності послів, цю потребу значною мірою
задовольняли релігійні представлення про святість послів. Але поряд з
ними складалися й інші – світські представлення. У древньому Римі вже
існував принцип ne impediatur legatio – недоторканності легату. У
середні століття ідея пріоритету папи й імператора над іншими государями
була підставою не тільки особливих церемоніальних почестей, які
надавалися їх послам, але і всіх правил звертання з ними, що згодом
поширилися на послів усіх “коронованих глав” і навіть “суверенних
республік”. Крім того, багато письменників стародавності (Катон, Тіт
Лівий) і середніх століть (каноністи) обґрунтовували недоторканність
послів і поважне звертання з ними їх важливим значенням для підтримки
світу і дружніх відносин між государями і народами. Особливістю
дипломатичної діяльності епохи феодалізму є так називаний привілей
кварталу: міські квартали були вилучені з юрисдикції держави перебування
на користь іноземних послів. Правда, це було головним чином у тих
державах, де місцева влада була недостатня сильна і мали місце часті
смути (Рим, Мадрид і інші). Однак у першій половині XVII століття
“привілей посольського кварталу” була скасована по всій Західній
Європі, крім Мадрида (там вона була скасована в 1684 році) і Рима (1693
рік, коли Людовік XIV формально відмовився від цього привілею).

Отже, до початку XVIII століття в літературі визнається, що право
притулку й у приміщенні представництва не повинне надаватися. До 70-х
років XIX століття в Європі сформулювалася звичайна норма, що забороняє
надавати притулок у приміщенні дипломатичного представництва. Якийсь час
це зберігалося тільки в Іспанії і дуже тривалий час у країнах Сходу,
наприклад у Китаї.

У новий час, коли з’явилися постійні посольства, нестаток у юридичному
обґрунтуванні виник з більшою силою. Постійні посли вимагали не тільки
особистої недоторканності, але і цілого ряду інших привілеїв:
недоторканності своїх приміщень, непідсудності місцевим судам і т.д., і
такі вимоги викликали на практиці численні неясності, ускладнення і
суперечки.

З другої половини XIX століття, коли тенденція до росту дипломатичних
привілеїв поступилася місцем протилежної тенденції – до їх скорочення,
коли розширилася законодавча регламентація особистих і майнових прав
громадян, а в науці міжнародного права взяло гору позитивний напрямок,
теорія екстериторіальності стала втрачати колишній авторитет і все
більше виявляла свою неспроможність на практиці. Суди продовжували
застосовувати поняття екстериторіальності, але в значній більшості
випадків відкидали висновки, що логічно випливали з буквального значення
цього поняття і знаходилися в непримиренному протиріччі з положеннями
діючого права. У деяких випадках суди прямо засуджували теорію
екстериторіальності в її колишньому розумінні, що веде до помилкових
висновків і, при послідовному її застосуванні, тягне небезпеку для
внутрішнього правопорядку держави, яка приймає іноземного посла. Таким
чином, поняття екстериторіальності вже не розглядалося судами як
презумпцію, що є у своєму буквальному значенні безпосередньою підставою
дипломатичних привілеїв; воно звелося на практиці до символічного
позначення всього привілейованого положення дипломатичних чи
представників до умовного терміна, що позначає окремі дипломатичні
привілеї – найчастіше імунітет дипломатичної чи резиденції імунітет
дипломатичних агентів від місцевої юрисдикції.

Більшість юристів-міжнародників відмовилося від теорії
екстериторіальності. Численні і різноманітні заперечення проти теорії
можна звести до наступних основних положень:

Поняття екстериторіальності є фікцією, а фікція не може служити
підставою діючого права.

Поняття екстериторіальності – це лише символ відомого юридичного
положення, але воно не може служити його підставою, тому що саме має
потребу в підставі, по якому це юридичне положення надається. Спроба
юридично обґрунтувати дипломатичний імунітет за допомогою поняття
екстериторіальності складає з погляду логіки petitio principii.

Теорія екстериторіальності мала деякі розумні підстави в минулому, але
вона віджила свій вік і суперечить принципами сучасного права, тому на
практиці вона веде до помилкових висновків і породжує непорозуміння.

Теорія екстериторіальності є зайвою і марною, тому що для юридичного
обґрунтування прав і привілеїв дипломатичного представника немає ніякої
необхідності прибігати до фікції, що він продовжує перебувати у власній
країні, оскільки є набагато більш солідні і цілком позитивні підстави;
до того ж сама фікція не охоплює усіх видів імунітету і залишає
необґрунтованим ряд безперечних дипломатичних привілеїв.

Теорія екстериторіальності дає підставу для домагань на непомірно широкі
привілеї, що далеко виходять за межі визнаного на практиці
дипломатичного імунітету, і служить виправданням для зловживання
імунітетом з боку дипломатичного представника проти держави, у якому він
акредитований.

Але деякі автори, визнаючи силу цих аргументів, висунутих критиками
теорії екстериторіальності, проте висловлюються за збереження поняття
екстериторіальності як терміну, що не тільки відповідає звичному
слововживанню, але і вдало позначає в загальній формі всю суму
дипломатичних привілеїв.

У сучасній доктрині багато авторів виступають проти поняття
екстериторіальності не тільки як юридичного принципу, але навіть як
технічного терміну, що умовно позначає всі чи окремий дипломатичний
привілей.

Теорія екстериторіальності зазнає критики майже в кожній роботі з
дипломатичного права, і в даний час практично не застосовується, хоча
посилання на неї зустрічаються в періодичній пресі і дипломатичній
практиці.

Поряд з теорією екстериторіальності мала незаперечний авторитет і широко
застосовувалася на практиці теорія представницького характеру посла.
Генетично ця теорія передує теорії екстериторіальності. Ще в період
імператорського Риму й у середні століття почесті, які надавалися
надзвичайним послам, ставилися в залежність від могутності і титулу їх
управителів. Вважалося, що в особі послів ці почесті надаються тим, хто
їх послав. На цьому ґрунтувалася система старшинства чи так званого
представництва, у силу якої посли пап у католицьких державах, посли
німецьких імператорів, а потім і посли деяких інших монархів користалися
найбільш високими церемоніальними перевагами.

У період абсолютизму ідея міжнародної ієрархії правителів відійшла в
минуле і нею замінило пануючий початок нового міжнародного права –
початок суверенітету, у силу якого суверенний государ не мав ніякою
влади, що стоїть над ним, і, отже, не підкорявся владі та юрисдикції
якої б то не було іноземної держави.

Протягом XVII, XVIII, а почасти і XIX століть представницький характер
посла розглядався майже всіма авторами творів про посольства як
неодмінна підстава дипломатичних привілеїв. Цю ідею розділяли
прихильники самих різних юридичних конструкцій імунітету: і Гроцій, і
Бінкерсгук, і Ваттель. По визначенню Гроція, посли “у силу деякого роду
фікції вважаються особами тих, хто їх послав”. Але сама по собі ідея
представницького характеру посла не містила ніяких юридичних передумов
для примирення суверенітету посла держави, що відправляє, із
суверенітетом держави, яка його приймає, і не давала критерію для
визначення тих меж, до яких простирається незалежність посла від
законів, влади і юрисдикції держави перебування. Тим часом, узгодження
посольських привілеїв з дією територіального початку і встановлення
таким шляхом меж цих привілеїв практично було, мабуть, найбільш важливою
стороною проблеми дипломатичного імунітету. Теорія представницького
характеру посла у своєму чистому виді була цілком достатня для
обґрунтування церемоніальних привілеїв посла, але для обґрунтування
імунітету від юрисдикції вона вимагала додаткової юридичної
аргументації, що перетворила б теоретичний принцип в інструмент,
придатний для застосування на практиці. Тому ця теорія розвивалася в
юридичній літературі найчастіше в сполученні з формулою
екстериторіальності чи посольства з міркуваннями про необхідність
дипломатичних привілеїв для виконання послами своїх функцій. Сполучення
принципу представницького характеру посла з поняттям екстериторіальності
можна знайти в самого Гроція, що обидві ці фікції ставить поруч друг із
другом.

У такому ж сполученні застосовувалася теорія представницького характеру
посла в дипломатичній і судовій практиці.

Однак до середини XIX століття, після зміни поняття суверенітету монарха
на суверенітет держави, колишнє уявлення про те, що посол персоніфікує
особу свого суверена, стало втрачати під собою ґрунт. Якщо в період
абсолютизму цьому представленню відповідало міцно укорінене в
дипломатичному побуті правило, що “представницьким характером” володіють
тільки посли, легати і нунції – правило, зафіксоване й у Віденському
регламенті 1815р., який віддавав данину абсолютистським традиціям, то
тепер розходження в рангах дипломатичних представників здобувало майже
винятково церемоніальне значення. У противагу традиційному положенню,
державні діячі деяких закордонних держав, насамперед, США, що не знали
абсолютистських традицій, усіляко підкреслювали, що дипломатичні
представники всіх рангів мають однакові повноваження, тому що усі вони є
представниками суверенної влади держави. Сполучені Штати Америки аж до
останнього десятиліття XIX століття уникали призначати послів, вважаючи
це монархічним звичаєм, але разом з тим не бажали ставити своїх
представників за кордоном у нерівне положення в порівнянні з
представниками монархічних держав. Природно, що при цьому не могло не
змінитися і саме поняття представницького характеру посла. Воно стало
означати тепер не персоніфікацію особи суверена, а представництво
суверенної держави. А в преамбулі Гаванської конвенції про дипломатичних
чиновників 1928 року, що підсумовує підсумки теорії і практики
американських держав в області посольського права, говориться:
“Дипломатичні чиновники ні в якому разі не представляють особистість
глави держави, а тільки свої уряди”. Це – лише фіксація положення,
широко визнаного в наші дні не тільки на американському континенті, але
і в усьому світі.

Сучасні прихильники теорії представництва розглядають дипломатичний
імунітет не як наслідок того, що посол є alter ego суверенного монарха,
а як право, що випливає із суверенітету держави.

Теорія представництва явно суперечить існуючій нині практиці, тому що в
ній дається обґрунтування імунітетам і привілеям лише глави
дипломатичного представництва. Весь інший (особливо недипломатичний)
персонал, а також члени родин співробітників представництва на основі
цієї теорії не повинні користуватися імунітетами. Крім того, відповідно
до теорії, імунітети поширюються лише на офіційні дії дипломатичного
представника, у той час як імунітети у відношенні його приватних дій не
узгоджуються з цією теорією. Це надзвичайно важливо практично, тому що
на практиці найбільш спірними є питання, зв’язані з поширенням імунітету
саме на неофіційні дії. Не пояснює вона і імунітети дипломатичного
кур’єра, а також існуючий обсяг імунітетів дипломатичних засобів
пересування. Дані заперечення спрямовані проти того виду, який прийняла
ця теорія у викладі сучасних авторів, а не проти самої суті теорії, що
засновує дипломатичний імунітет на принципі представництва. Даний
принцип є елементарним положенням міжнародного права, і ніяка відповідна
дійсності юридична конструкція дипломатичного імунітету не може
відвернутися від нього.

Теорія дипломатичних функцій веде свій початок ще від тих міркувань про
необхідність дипломатичних привілеїв для успіху посольства і підтримки
світу між правителями, що зустрічаються у творах Ейро і Гроція, де вони
приводяться як супутні доводи на користь дипломатичних привілеїв, що
засновуються на представницькому характері посла і на фікції
екстериторіальності. Більш виразний характер здобуває ця теорія в
Бінкерсгука, що робить формулу ne impediatur legatio другою підставою
дипломатичних привілеїв, що складають разом з тим межа дії принципу
екстериторіальності. Цілком закінчений вид теорія одержує вже у Ваттеля,
що розглядає необхідність виконання дипломатичних функцій як головна
підстава тієї незалежності, який по міжнародному праву користається
посол як представника свого суверена. При цьому зазначене положення
виступає у Ваттеля як норма природного права, тобто як принцип, у якому
– злиті воєдино і не відокремлюються друг від друга природна
закономірність і правове розпорядження. В часи Бінкерсгука і Ваттеля вже
починає позначатися тенденція до обмеження непомірно зрослих
дипломатичних привілеїв, і теорія дипломатичних функцій, безсумнівно,
відображає цю тенденцію.

Однак повного розквіту теорія дипломатичних функцій досягає з другої
половини XIX століття, коли наука міжнародного права, що встала на шлях
систематизації позитивного правового матеріалу, відмовляється від
раціоналістичних конструкцій минулого і прагне дати реалістичне
обґрунтування міжнародно-правових інститутів, зокрема і дипломатичного
імунітету. З іншого боку, розквіту теорії дипломатичних функцій, сприяла
та реакція, що до середини XIX століття стала виявлятися проти широких
дипломатичних привілеїв, що установилися в період абсолютизму і здаються
тепер не тільки невиправданими, через законодавчу регламентацію
особистих і майнових прав як місцевих громадян, так і іноземців, але
навіть таять небезпека для внутрішнього правопорядка і законності.
Розглянута як панацея проти зловживань імунітетом, ця теорія завойовує
усе більше і більше визнання і стає пануючої в науці міжнародного права.
У Гаванській конвенції про дипломатичних чиновників говориться, що
дипломатичні чиновники “не можуть вимагати імунітетів, що не є істотними
для виконання їхніх посадових функцій”.

Більшість сучасних авторів вважає, що юридичною підставою дипломатичного
імунітету є необхідність привілеїв, що обіймаються ним, і вилучень для
виконання дипломатичними представниками своїх функцій. Таке пояснення
зустрічається як у загальних курсах по міжнародному праву, так і в
спеціальних посібниках з посольського права.

Одним із загальновизнаних принципів міжнародного права є принцип
суверенної рівності держав. На цьому принципі ґрунтується норма
міжнародного права – імунітет держави від іноземної юрисдикції. Імунітет
держави поширюється як на саму державу, так і на його майно, власність,
державні органи.

Дипломатичне представництво є публічним органом держави й у силу
імунітету держави звільняється від юрисдикції держави перебування.

Саме імунітетом акредитуючої держави, швидше за все, можна пояснити
необхідність надання всіх тих імунітетів і привілеїв, якими наділене
дипломатичне представництво. Це єдине обґрунтування припускає рівний
обсяг імунітетів у всіх закордонних органів зовнішніх зносин, що в
основному відповідає існуючій практиці.

Пропоноване теоретичне обґрунтування пояснює і необхідність надання
імунітетів і привілеїв співробітникам дипломатичного представництва, які
повинні розглядатися як працівники державної установи й у силу цього
звільнятися від юрисдикції іноземної держави. Отже, імунітети надаються
не самим співробітникам, а акредитуючій державі у відношенні її
працівників за кордоном.

Ця теорія припускає однаковий статус у всіх співробітників
дипломатичного представництва, хоча в дійсності різні категорії
персоналу користаються далеко не однаковим обсягом імунітетів і
привілеїв. Однак дане протиріччя носить, як представляється, тимчасовий
характер, про що свідчать тенденції розвитку практики в області
імунітетів і привілеїв.

Однією тенденцією є постійне розширення кола осіб, які користуються
імунітетами і привілеями. Іншою – стирання розходжень у статусі різних
категорій персоналу дипломатичних представництв.

2. Види дипломатичних імунітетів

Усі відомі сучасному міжнародному праву дипломатичні імунітети і
привілеї поділяються на дві групи: представництва в цілому як органа
держави; співробітників представництва (так звані особисті привілеї
імунітети).

У групу привілеїв і імунітетів дипломатичного представництва входять
наступні акти чи стримування від актів:

1. Недоторканність приміщень дипломатичних представництв у відповідності
із с. 22 Віденської конвенції 1961 р. припускає з однієї сторони
обов’язок влади країни перебування утриматися від усіх дій, що можуть
спричинити за собою порушення недоторканності приміщень представництва;
з іншого боку – активний обов’язок приймати будь-які продиктовані
обстановкою заходи для запобігання чи ліквідації наслідків самочинних
дій приватних осіб, що тягнуть за собою протиправне нанесення збитку
іноземним дипломатичним представництвам. Передбачена також
недоторканність предметів обстановки дипломатичних представництв. Таким
чином, недоторканність представництв носить абсолютний характер.

2. Недоторканність архівів і документів представництва також має
абсолютний характер. “Архіви і документи представництва, – говоритися в
ст.24 конвенції ,- недоторканні в будь-який час і незалежно від їхнього
місцезнаходження”. Недоторканність поширюється і на дипломатичну пошту.
Це поширюється і на ситуації, що виникають при розриві дипломатичних
відносин і навіть при збройному конфлікті.

3. “Фіскальний імунітет” (податкові пільги і переваги, що більш
підходять під визначення “привілей”), не будучи безумовно необхідним,
проте полегшує роботу дипломатичного представництва. Ст.23 конвенції
допускає, щоправда, виключення: звільнення від податків не стосується
таких податків, зборів і мита, що являють собою плату за конкретні види
обслуговування. Звичайно питання про цей привілей зважується на основі
принципу взаємності.

4. Митні привілеї до вступу в силу конвенції були проявом міжнародної
ввічливості. Зараз п.1 ст. 36 Конвенції передбачає, що держава
перебування відповідно до прийнятих нею законів і правил дозволяє
ввозити і звільняє від усіх митних зборів “предмети, призначені для
офіційного користування представництва”.

5. Право представництва користатися прапором і емблемою акредитуючої
держави на приміщеннях представництва, а також на його засобах
пересування. Порядок використання цих символів державного суверенітету
кожна держава визначає у своєму законодавстві. (ст.20 Віденської
конвенції 1961 р.).

6. Почесні привілеї звичайно надаються на основі принципу взаємності. До
них відносяться право на запрошення дипломатичних представників на
торжества, ювілеї, паради й інші офіційні церемонії в державі
перебування; виділення в залах законодавчих органів окремої ложі
дипломатичним представникам; право представництва на позачергове і
гарантоване відправлення й одержання телеграфної й іншої кореспонденції
і т.д.

До привілеїв і імунітетам дипломатичного персоналу представництва
відносяться:

1. Фундаментальним принципом є особиста недоторканність дипломатичних
агентів у відповідності зі ст. 29 Віденської конвенції 1961 р. Він
містить по-перше, обов’язок помірності приватних осіб і органів держави
від усякого роду дій, що можуть завдати шкоди особистості, чи волі
достоїнству дипломатичного агента (“Особистість дипломатичного агента
недоторканна. Він не підлягає арешту чи затримці в якій би то не було
формі”); по-друге, – положення, відповідно до якого “Держава перебування
зобов’язана відноситися до нього з належною повагою і приймати всі
належні міри для попередження яких-небудь зазіхань на його особистість,
волю чи гідність”. Гарантії дипломатичної недоторканності підсилюються
зі зростанням ефективності застосування карних норм до злочинців, що
здійснили злочин проти особистості дипломата, а в міжнародному праві –
зі створенням нових конвенцій (наприклад, Конвенція про запобігання і
покарання злочинів проти осіб, що користаються міжнародним захистом, у
тому числі дипломатичних агентів, 1973 р. і Міжнародна конвенція про
боротьбу з захопленням заручників 1979 р.).

2. Недоторканність приватної резиденції дипломатичного агента (п.1
ст.30) означає не тільки постійне місце проживання дипломата, але і
тимчасову резиденцію (номер у готелі). Поняття недоторканності приватної
резиденції припускає її поширення на предмети, що знаходяться в
приміщенні, майно, документи дипломата і т.д. Недоторканність житла не
може гарантуватися, якщо це зв’язано з приватнопідприємницькою чи
комерційною діяльністю дипломата.

3. Звільнення дипломата від карної юрисдикції (п.1 ст.31 конвенції)
безвідносно того, чи діяв дипломат при виконанні своїх службових чи
обов’язків як приватну особу.

4. Імунітети від цивільної й адміністративної юрисдикції не є
абсолютними. Так, імунітет не поширюється на випадки, коли до
дипломатичних агентів пред’являються позови: а) стосовні до витребування
приватного нерухомого майна, що належить дипломату як приватній особі і
держави перебування, що знаходиться на території; б) спадкування, що
стосуються, коли дипломат виступає як виконавець заповіту, чи хоронитель
попечитель спадкоємного майна, спадкоємець чи відмовоотримувач (усе це –
як особлива частка, а не виступаюче від імені своєї держави); в)
стосовні до професійного чи комерційної діяльності, здійснюваної
дипломатом поза своїми офіційними функціями, оскільки ця діяльність може
бути допущена державою перебування (ст.42 містить заборону такої
діяльності з метою особистої вигоди),

5. Звільнення дипломатичних агентів від обов’язку свідчити в судах
країни перебування про факти, що їм відомі (п.2 ст.31 конвенції 1961
р.).

6. Податкові пільги надаються дипломатичному агенту на тих же підставах,
що і самому представництву.

7. Митні привілеї припускають волю ввозу і звільнення від сплати митних
зборів за предмети, призначені для особистого користування
дипломатичного чи агента членів його родини, що живуть разом з ним, а
також звільнення особистого багажу дипломатичного агента від митного
огляду (п. 1 “b” і п.2 ст.36). Однак у крайньому випадку при наявності
серйозних основ огляд усе-таки може бути зроблений.

8. Інші привілеї, здійснювані на основі принципу взаємності (наприклад,
організація життя і побуту дипломатичного представника на основі звичаїв
і правил своєї країни, право виписувати на своє ім’я всі необхідні
видання, включаючи заборонені до ввозу в країну перебування, право мати
в представництві чи каплицю церкву свого культу і т.д.)

Члени родин дипломатичних агентів одержують повні привілеї і імунітети
при двох неодмінних умовах: дипломат і його родина повинні проживати
спільно; як і сам дипломат, члени його родини не повинні бути
громадянами держави перебування.

Члени адміністративно-технічного персоналу, якщо вони не є громадянами
держави чи перебування не проживають у ньому постійно, користаються
разом із членами родин, що живуть з ними, недоторканістю особи, житла,
фіскальним імунітетом, імунітетом від карної юрисдикції, а від цивільної
й адміністративний – тільки у відношенні дій, зроблених під час
виконання службових обов’язків. Не обкладаються митними зборами предмети
первісного обзаведення, адресовані зазначеним особам.

Що ж стосується членів обслуговуючого персоналу, то вони користаються
імунітетом у відношенні дій, зроблених ними під час виконання службових
обов’язків, і звільняються від податків, зборів і мит на заробіток,
одержуваний ними по службі. Ці імунітети надаються їм, якщо вони не є
громадянами держави чи перебування не проживають у ньому постійно.

Правове положення спеціальних дипломатичних місій регулюється в
основному звичайним правом, частина норм якого, була зафіксована в
Конвенції про спеціальні місії 1969 р. (набрала сили 21 червня 1985 р.).
Конвенція складається з преамбули і 55 статей, що умовно можна розділити
на три частини. Перша частина, що охоплює ст.ст.2-21, містить положення
принципового характеру і стосується питань, зв’язаних з напрямком і
функціонуванням спеціальних місій. Друга частина (ст.ст. 2-46) зв’язана
головним чином з визначенням загальних переваг, привілеїв і імунітетів
спеціальних місій. Третя частина (ст.ст. 47-55) – положення, що
відтворюють з деякими змінами відповідні статті Віденських конвенцій
1961 і 1963 р. (повага законів і постанов приймаючого держави, заборона
займатися в приймаючому державі професійною чи комерційною діяльністю,
недопущення дискримінації, підписання, ратифікація і т.д.)

У ст.21 Конвенції 1969 р. передбачається, що глава держави, що очолює
спеціальну місію, а також глава уряду, міністр закордонних справ і інші
особи високого рангу, що беруть участь у спеціальній місії, користаються
в приймаючому чи третій державі привілеями і імунітетами, що визнаються
за ними МП. Практично конвенція залишає регулювання міжнародних
відносин, що виникають у зв’язку з виїздом зазначених осіб у складі
спеціальних місій, за міжнародним порядком.

У тих випадках, коли в складі спеціальних місій немає осіб високого
рангу, статус цих місій у принципі аналогічний статусу відповідних
категорій персоналу дипломатичного представництва. Функції, склад і
привілеї спеціальних місій звичайно погодяться зацікавленими державами.

Разом з тим у Конвенції 1969 р. закріплені деякі обмеження імунітетів і
привілеїв спеціальних місій. Зокрема її ст. 25 допускає вступ у
приміщення, займані спеціальною місією, місцевих влади у випадку чи
пожежі іншого стихійного лиха власне кажучи без згоди глави місії (з
цієї причини СРСР не підписав Конвенцію).

Деякі відмітні риси маються в дипломатичному праві в його застосуванні
до відносин держав з міжнародними чи організаціями в рамках міжнародних
організацій. У цій області виділяється два аспекти – регулювання статусу
дипломатичних представників на міжнародних конференціях і в міжнародних
організаціях, а також статус посадових осіб міжнародних організацій.

14 березня 1975 р. на конференції ООН у Відні була прийнята конвенція
про представництво держав у їхніх відносинах з міжнародними
організаціями універсального характеру. Вона регулює діяльність чотирьох
видів органів зовнішніх зносин: постійних представництв держав при
міжнародних організаціях, місій постійних спостерігачів при міжнародних
організаціях, делегацій держав в органах міжнародних організацій і на
міжнародних конференціях, делегацій спостерігачів в органах міжнародних
організацій і на міжнародних конференціях.

Для держав-членів установа при організації своїх постійних представництв
є їхнім правом, але не обов’язком. У ст.6 Віденської конвенції 1975 р.
визначається, що у функції постійних представництв зокрема входить:

* забезпечення представництва держави, що посилає, при організації;

* підтримка зв’язку між державою, що посилає, і організацією;

* ведення переговорів з організацією й у її рамках;

* з’ясування здійснюваної в організації діяльності і повідомлення про
неї уряду держави, що посилає;

* забезпечення участі держави, що посилає, у діяльності організації;

* захист інтересів держави, що посилає, стосовно організації;

* сприяння здійсненню цілей і принципів організації шляхом
співробітництва з нею й у її рамках.

Тільки приймаюча держава вправі дати своя згода на розміщення на його
території штаб-квартири чи відділення тієї чи іншої міжнародної
організації чи відмовити в ньому. Якщо така згода є, то воно звичайно
наділяється у форму двосторонньої угоди між організацією і країною її
перебування. При цьому з державою перебування узгоджується і питання про
створення при організації постійних представництв держав-членів. “…Ця
згода приймаючого держави, отримана один раз, автоматично поширюється на
всі держави, що бажають заснувати свої постійні представництва при даній
міжнародній організації, і надалі не потрібно в кожнім окремому випадку
запитувати його згода на створення того чи іншого постійного
представництва”.1 У такий спосіб акредитація дипломатичних представників
при міжнародних організаціях і на міжнародних конференціях відбувається
не в приймаючій країні, а в самих організаціях і на конференціях, зміст
функціонування представництв здійснюється в рамках тристоронніх відносин
(посилаюча держава – організація – приймаюча держава).

З такої особливості випливають наступні правові наслідки: а) призначення
представників не вимагає одержання агремана від чи організації
приймаючого держави, а правовою основою їхні діяльності є повноваження,
що вони вручають генеральному секретарю організації; б) такі
представники не можуть бути оголошені persona non grata за правилами,
застосовуваним до двосторонньої дипломатії (однак не означає, що
акредитуючи держава не повинна відзивати і припиняти діяльність осіб, що
порушили правила поведінки і закони країни перебування по представленню
останньої доказу “серйозного й очевидного” порушення; в) стосовно них
держава перебування не може застосовувати принцип взаємності і реторсії.

Привілею і імунітети, якими користається постійне представництво, у
принципі аналогічні дипломатичним. Згідно ст.IV Конвенції про привілеї і
імунітетах ООН від 13 лютого 1946 р., представники держав-членів у
головних і допоміжних органах ООН мають практично всі привілеї,
імунітетами і пільгами, якими користаються дипломатичні представники.
Закріплений у ст.ст. 28 і 58 Віденської конвенції 1975 р. принцип
особистої недоторканності глави і членів дипломатичного персоналу
постійного представництва і делегації в органі і на конференції майже
текстуально відтворює формулювання ст.29 Віденської конвенції про
дипломатичні зносини 1961 р., але з важливим доповненням: передбачений
також обов’язок приймаючого держави “переслідувати в судовому порядку і
карати осіб, що зробили такі зазіхання”.

Обсяг привілеїв і імунітетів посадових осіб організацій значно вже в
порівнянні з дипломатичними. Тільки Генеральний секретар ООН, його
заступники, а також дружини цих осіб і неповнолітніх дітей користаються
привілеями і імунітетами нарівні з дипломатичними представниками. Коло
осіб, що користаються обмеженими привілеями і імунітетами в ООН,
визначається Генеральним секретарем ООН, про що потім повідомляється
урядам країн-членів ООН. Більш широкі імунітети і привілею в порівнянні
з посадовими особами в штаб-квартирі ООН надаються експертам ООН, що
виїжджають у відрядження: імунітет від особистого чи арешту затримки і
від накладення арешту на їхній особистий багаж; усякого роду
судово-процесуальний імунітет у відношенні всього сказаного чи
написаного ними під час виконання службових обов’язків; недоторканність
усіх паперів і документів; право користатися шифром і одержувати
кореспонденцію за допомогою чи кур’єрів валіз для зносин з ООН; ті ж
пільги у відношенні обмежень на обмін грошей, які надаються
співробітникам дипломатичних представництв, що знаходиться в тимчасових
службових відрядженнях; ті ж імунітети і пільги у відношенні їх
особистого багажу, які надаються дипломатичним представникам.

Список використаної літератури

Богуславский М.М. Международное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2001

Богуславский М. М. Иммунитет государства. – М., 1962

Галстян Рубен. Иммунитет иностранного государства от принудительных мер
// Белорусский журнал международного права и международных отношений №
3, 1999

Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. – М.:
Издательство НОРМА, 2001

Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. Глава
III. М., «Юридическая литература», 1975. С. 75

Международное частное право. Курс лекций / под ред. Ермолаева В. Г. и
Сивакова О. В. М.: Издательство «Былина», 1999

Международное право. Учебник / под ред. Г. К. Дмитриевой. М.- ПБОЮЛ
Гриженко Е. М. (Проспект), 2001

2 Гроций Г. О праве войни и мира.- М.,1956.- С.430.

1 Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международних организаций.-
М.,1972.- С.36.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020