.

Печатка юридичної особи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
184 4734
Скачать документ

Печатка юридичної особи

Печатка юридичної особи є одним з засобів її індивідуалізації. Печатка
юридичної особи також відіграє помітну роль у документообігу, оскільки
її існування на документі підтверджує, що він був емітований цією
організацією. Зазвичай в документообігу необхідним, крім печатки
юридичної особи, є підпис тієї особи, що діє (за законом, статутними
документами чи довіреністю) від імені організації.

Слід підкреслити, що виділяються два види печаток: гербові які видаються
особам публічного права та державним підприємствам і установам та
номерні, що видаються юридичним особам приватного права. Деякі юридичні
особи (брокерські контори) можуть мати декілька печаток. Крім печаток
юридична особа має штемпелі, які в принципі теж індивідуалізують її і
містять основні реквізити юридичної особи, наприклад кутовий штемпель.
Окремі штемпелі мають підрозділи юридичної особи, особливо відокремлені:
філії та представництва. Крім того розрізняють персональні печатки для
представників юридичної особи, наприклад лікарські для посвідчення
виданих лікарем справок та рецептів. Практикується також штемпелі інших
підрозділів: відділу кадрів, бухгалтерії. Як правило вони призначені для
тих з них, які найбільше працюють з документацією та видають її своїм та
іншим особам.

Наявність печатки у кожної юридичної особи все ж є необхідним. Адже
оформлення будь-якого документу з її участю потребує необхідність
поставлення на ньому відбитку печатки. Так, відповідно до Закону України
“Про податок на додаткову вартість”, суб’єкти підприємницької діяльності
реєструються платниками податку на додаткову вартість і мають право на
виписку податкової накладної. За вимогою покупця платник податку на
додаткову вартість зобов’язаний виписати і видати йому на руки податкову
накладну, яка згідно з Указом Президента України “Про деякі зміни в
оподатковуванні” від 07.08.98 р. № 857/98 повинна бути підписана особою,
що здійснює продаж товарів (робіт, послуг), а також скріплена печаткою.
Податкова накладна, не скріплена печаткою, вважається недійсною. Печатка
юридичної особи необхідна при відкритті рахунку в банку, оскільки має
проставлятись на формах відповідних документів; при оформленні трудових
книжок працівникам; при укладенні письмових договорів тощо.

Відповідно до Додатку №2 “Опис печатки національного закладу (установи)”
положення Про затвердження зразків та описів печатки, бланка і вивіски
національного закладу (установи) Постанова КМУ від 22 травня 2004 р. №
655 печатка національного закладу (установи) має форму кола діаметром 45
міліметрів, край печатки обрамований подвійним бортиком. У центрі –
зображення малого Державного Герба України (тризуба) завширшки 11
міліметрів, заввишки 15 міліметрів, обрамоване колом діаметром 24
міліметрів.

На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням малого Державного Герба
України (тризуба) зліва направо по колу одним або двома рядками
центровим способом розміщується повне найменування центрального органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить національний заклад
(установа), найменування національного закладу (установи) та
ідентифікаційний код. Напис повного найменування центрального органу
виконавчої влади виконується шрифтом рубленої гарнітури, кеглем 10
прописним. Так же виконується ц напис найменування національного закладу
(установи).

Для виготовлення печаток і штампів необхідно одержати відповідний дозвіл
для оформлення замовлення на їх виготовлення. Такі дозволи видаються
підприємствам відповідно до Інструкції “Про порядок видачі міністерствам
і іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,
організаціям, господарським об’єднанням і громадянам дозволів на право
відкриття і функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення
печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення
замовлень на виготовлення печаток і штампів”, затвердженої наказом МВС
України від 11.01.99 р. № 17 (далі – Інструкції).

Документи, що необхідно представити від імені юридичної особи у міські
(районні) органи внутрішніх справ для одержання зазначеного дозволу
такі:

– заява, де вказують: кількість печаток і штампів, що передбачається
виготовити; чи вперше ні виготовляються печатки і штампи (при
виготовленні печаток не уперше відзначається причина їх виготовлення);
місцезнаходження (юридична адреса) підприємства; особа, відповідальна за
одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів, її прізвище, ім’я,
по батькові, паспортні дані; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані
керівника чи уповноваженої ним особи, що подає клопотання в орган
внутрішніх справ. До заяви додається квитанція про перерахування на
рахунок органів внутрішніх справ плати за видачу дозволу.

Суб’єкти підприємницької діяльності недержавної форми власності до заяви
також додають:

а) нотаріально завірену копію свідчення про державну реєстрацію;

б) зразки (ескізи) печаток, штампів – у двох екземплярах, затверджені
керівником (власником);

в) доручення на ім’я відповідальної за одержання дозволу особи (у
випадку її призначення).

Забороняється вимагати документи, не передбачені Інструкцією.

B

D

¬

?

\j?

®

F

При виготовленні ескізу печатки необхідно врахувати, що:

а) на всіх печатках підприємств, установ, організацій, господарських
об’єднань, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, зареєстрованих
в Україні, інших організаційних форм підприємництва вказується їх код в
Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

б) на печатках і штампах, виготовлених замість загублених (викрадених),
у відбитку обов’язково повинна бути буква “Д” (дублікат);

в) ескізи повинні бути виконані чітко і розбірливо, без виправлень.

Протягом п’яти робочих днів із дня одержання вищевказаних документів
орган внутрішніх справ зобов’язаний видати підприємству дозвіл на
оформлення замовлення на виготовлення печаток і штампів чи письмове
відмовлення з указівкою причин, обумовлених законодавством України.

Для одержання дозволу необхідно мати оригінал свідоцтва про державну
реєстрацію, на оборотної стороні якого ставиться штамп із указівкою
кількості печаток і штампів, що завіряється підписом працівника служби
дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком “Дозвільна
система”. Після цього свідоцтво повертається. Аналогічним образом
завіряється і кожен екземпляр ескізів печаток і штампів. Якщо
підприємство було перейменовано або чи печатку штамп спрацювалися,
оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюється на
загальних підставах.

У випадку крадіжки, утрати печаток чи штампів громадяни зобов’язані
ужити заходів для їхнього розшуку, а також негайно повідомити про це
органи внутрішніх справ. У такому випадку дозвіл на оформлення замовлень
на виготовлення печаток і штампів замість викрадених, загублених
видається на загальних підставах після подачі заяви про крадіжку,
утрату, а також після опублікування в пресі повідомлення про недійсність
викрадених, загублених печаток і штампів.

Штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємницької
діяльності та громадян замовлення на виготовлення печаток, у тому числі
із зображенням Державного Герба України, простих трикутних печаток,
металевих печаток дляпосвідчень, спеціальних перепусток, металевих
гербових печаток, кутових (бланкових) штампів, а також штампів
“Сплачено”, “Погашено”, “Депоновано” та інших, із зазначенням в печатках
і штампах назв міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань,
суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, якими засвідчуються
документи, з обов’язковим додаванням до листів і заяв зразків (ескізів)
печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх справ на їх
виготовлення. Ескізи слід виконати чітко та розбірливо, примірники з
виправленнями в роботу не приймаються.

Всі інші штампи та вироби: пломбіратори, факсиміле, штемпелі,
бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для опечатування шаф,
штампи бірок на продукцію із зазначенням відправника вантажу, штампи для
вхідної та вихідної пошти, інвентарні штампи для бібліотек тощо
виготовляються штемпельно-граверними майстернями (дільницями) без
дозволів органів внутрішніх справ, але обов’язково за клопотаннями,
підписаними керівниками підприємств, установ і організацій, для яких
призначаються ці вироби.

Виготовлені печатки і штампи видають замовникам після пред’явлення ними
паспортів і доручень, що при одержанні замовлення засвідчується
виготовленою печаткою.

Не одержані замовником печатки і штампи зберігаються впродовж трьох
місяців від дня виготовлення, після чого знищуються в установленому
порядку за присутності працівника органів внутрішніх справ. Про знищення
не одержаних замовником печаток і штампів надсилається повідомлення в
орган внутрішніх справ, який видав дозвіл на їх виготовлення, і
замовникові.

Література

Грешников И.П. Субъекты гражданского права // С.-Петербург. Юридический
центр. 331 с.,

Шишка Р.Б. Новий погляд на підприємницьку правосуб’єктність // Вісник
Університету внутрішніх справ. – № 3-4. – 1998 . – с. 266-272;

Шишка Р.Б. и др. Предпринимательское право Украины: Учебник /

Р.Б.Шишка, А.М.Сытник, В.Н.Левков, и др./Под. общ. ред к.ю.н.Р.Б.Шишки.
Х., Эспада. 2001.,

Гражданское право Украины. Ч. 1. Под редакцией Пушкина А.А., Самойленко
В.М., Х.: Основа, 1996, 438 с.;

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. (По изданию 1914 г.) // М.:
Спарк. – 1994, 335 с;

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907
г.). М.: Спарк, 1995. – 556 с.; Цивільне право України: Академічний
курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред Я.М.Шевченко.-Т.1. Загальна
частина. К.: Вид. Дім “Ін Юре”, -2003, 520с.,

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020