.

Особливості роботи із звертаннями громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3038
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Особливості роботи із звертаннями громадян в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування

ПЛАН

1. Право на звертання громадян України

2. Особистий прийом громадян зі зверненнями

3. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування,
посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

4. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

1. Право на звертання громадян України

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної
діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів
та скаргою про їх порушення.

Стаття 40 Конституції України усім громадянам України надає право
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх
прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в
управлінні державними і громадськими справами та впливу на поліпшення
роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, установ,
підприємств, організацій.

Питання практичної реалізації громадянами свого права на звернення
регулюються Законом України від 2 жовтня 1996 р. “Про звернення
громадян” та Указом Президента України від 13 серпня 2002 р. № 150-2002
“Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення”.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

2. Особистий прийом громадян зі зверненнями

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом
громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для
громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому
доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити
порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі
неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.
Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за
бажанням громадянина.

Вищі посадові особи держави – Президент України, Голова Верховної Ради
України, Прем’єр-міністр України – здійснюють прийом у встановленому
ними порядку.

3. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування,
посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян,
засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах
своїх повноважень зобов’язані:

об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до
відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це
мотивовану постанову;

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного
органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках,
передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону
або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення
неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли
порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання
прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи
скарги і суть прийнятого рішення;

вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку
матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті
ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про
відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на
прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте
рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу
чи об’єднання громадян за місцем проживання громадянина;

у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз’яснити порядок
оскарження прийнятого за нею рішення;

не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим
органам;

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг
громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують,
систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень
громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату,
спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних
асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев’ятого частини
першої цієї статті.

4. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової
інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу,
та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом,
який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового
колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це
уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи
скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці
розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом
порушень встановленого порядку розгляду звернень.

5. Відповідальність за порушення законодавства

про звернення громадян

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну
або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли
неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому
завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги,
обгрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги
на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори
про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним
законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані
неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при
розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у
грошовому виразі визначається судом.

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи,
дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної
ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену
чинним законодавством.

Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування,
підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності,
об’єднанням громадян, засобами масової інформації у зв’язку з перевіркою
звернень, які містять за відомо неправдиві відомості, можуть бути
стягнуті з громадянина за рішенням суду.

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно
до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати
України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з
прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в
містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо
підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється
Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають
заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів
громадян, притягнення порушників до відповідальності.

Список використаної літератури

Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р.

Указ Президента України №150-2002 “Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”
від 13 серпня 2002 р.

Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю.П. Битяка –
X., 2001.

Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник / За
ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої- Одеса, 2002.

Правознавство / За ред. Копєйчикова. – К., 2003.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019