.

Особливості правового регулювання бюджетних видатків в Україні

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2264
Скачать документ

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Згідно із Законом України «Про бюджетну систему України» бюджет — це
план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення
функцій, що здійснюються органами державної влади України, органами
влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

Бюджетна система складається з Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів.

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи
України, є зведеним бюджетом України, який використовується для аналізу
та визначення засад державного регулювання економічного і соціального
розвитку України.

Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує республіканський та районні
бюджети, а також міст республіканського підпорядкування Автономної
Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в
містах, селищні та сільські бюджети.

Бюджет області об’єднує обласний бюджет, районі та бюджети міст
обласного підпорядкування.

Бюджет району об’єднує районний бюджет, міст районного підпорядкування,
селищні та сільські бюджети.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об’єднує міський бюджет та бюджети
районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській, районній у
місті Раді народних депутатів адміністративне підпорядковані інші міста,
селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищ, сільських
населених пунктів об’єднуються відповідно у бюджеті міста чи району в
місті, Радам народних депутатів, яким зазначені пункти підпорядковані.

Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах,
затверджених Законом про Державний бюджет України. Кошти
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів
витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених відповідно Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів.
До Державного бюджету України не включаються видатки, які не передбачені
законами України.

Розподіл видатків між бюджетами здійснюється відповідно до Закону
України «Про бюджетну систему».

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку.

Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінансування мережі
підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок
бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального
захисту населення й інших заходів, що не належать до видатків розвитку.
У складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені
зростанням мережі перелічених вище об’єктів із зазначенням усіх
факторів, які вплинули на обсяг видатків.

Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та
інноваційної діяльності, зокрема:

• фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого
призначення;

• фінансування структурної перебудови народного господарства;

• субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

Забороняється використання бюджетних коштів для фінансування
позабюджетних фондів. Позабюджетні фонди можуть бути утворені за рахунок
надходжень від необов’язкових платежів, добровільних внесків фізичних і
юридичних осіб, інших небюджетних джерел.

Державний бюджет України передбачає видатки на:

• фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання та
підвищення життєвого рівня народу, заходів щодо соціального захисту
населення;

• фінансування здійснюваних установами та організаціями заходів у галузі
освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної
політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;

• фінансування виробничого і невиробничого будівництва,
геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що
здійснюються відповідно до загальнодержавних програм;

• оборону;

• охорону навколишнього природного середовища;

• утримання правоохоронних і митних органів, податкової, захисту прав
споживачів та контрольно-ревізійної служб;

• утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади та
прокуратури;

• здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності;

• дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України до
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

• виплату всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на захист громадян,
які постраждали від Чорнобильської катастрофи, виплату допомоги по
безробіттю, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і
незайнятого населення та заходи для створення додаткових робочих місць;

• утворення державних матеріальних і фінансових резервів;

• обслуговування внутрішнього та зовнішнього державних боргів і їх
повернення;

• інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету України відповідно
до законів України.

У Державному бюджеті України передбачається резервний фонд Кабінету
Міністрів України у розмірі до двох відсотків від обсягу видатків
Державного бюджету України для фінансування невідкладних витрат у
народному господарстві, соціально-культурних, інших заходів, що не
можливо було передбачити під час затвердження Державного бюджету
України.

У Державному бюджеті України понад передбачені видатки утворюється
оборотна касова готівка в розмірі до двох відсотків загального обсягу
видатків бюджету. Оборотна касова готівка може бути використана протягом
року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у
тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження Державного
бюджету України.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів здійснюються видатки на:

• фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони
здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального
забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться у
підпорядкуванні виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, а також соціально-культурних
заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

• утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів
державної влади і самоврядування;

• фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до
складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;

• інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних,
міських /міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування/ і
районних бюджетах утворюються резервні фонди Уряду Автономної Республіки
Крим, виконавчих органів обласних, міських /міст Києва та Севастополя,
міст обласного підпорядкування/, районних Рад народних депутатів у
розмірі до одного відсотка від обсягу видатків кожного з відповідних,
бюджетів для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути
передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних,
міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна
касова готівка. Оборотна касова готівка може бути використана протягом
року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у
тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження відповідного
бюджету.

Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
обласними, міськими /міст Києва та Севастополя/ Радами народних
депутатів та районними й міськими /міст з районним поділом/ Радами
народних депутатів.

Збалансованість бюджетів, що входять до складу бюджетної системи
України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики.

Перевищення доходів над видатками становить надлишок бюджету.
Перевищення видатків над доходами становить дефіцит бюджету. При
визначенні розміру дефіциту бюджету кредити та позики в джерело доходів
не враховуються. Граничний розмір дефіциту та джерела його покриття
визначаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, Радами народних депутатів під час
затвердження відповідних бюджетів. Покриття дефіциту бюджету
здійснюється за рахунок внутрішніх державних позик, позик іноземних
держав та інших фінансових інститутів. Рішення щодо залучення позик до
Державного бюджету України в кожному конкретному випадку приймає
Верховна Рада України.

Розмір внутрішніх республіканських позик Автономної Республіки Крим
встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а внутрішніх
місцевих позик — обласними та міськими Радами народних депутатів,
водночас із затвердження відповідних бюджетів і може уточнюватися під
час внесення змін чи доповнень до них.

Регулювання загального обсягу випущених внутрішніх позик здійснюється
Верховною Радою України в межах визначеного законом граничного розміру
внутрішнього державного боргу.

У разі наявності дефіциту бюджету в першу чергу фінансуються поточні
видатки. При затвердженні бюджету граничний розмір дефіциту бюджету не
повинен перевищувати розмір видатків бюджету на розвиток.

Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих Рад під
час складання проектів бюджетів, уточнення бюджетів у ході їх виконання,
Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві
Ради народних депутатів під час розгляду проектів бюджетів, їх
затвердження, уточнення в ході виконання в межах своєї компетенції в
інтересах держави, населення відповідної території, мешканців населеного
пункту, об’єднань громадян відповідно мають право:

• визначати зі своїх бюджетів обсяг фінансування заходів
соціально-культурного розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць у межах планових бюджетних
доходів, наданих дотацій, субвенцій, а також з урахуванням залучених
коштів;

• визначати напрями використання бюджетних коштів на інвестиції, власні
цільові програми, а також на спільні програми з органами влади інших
адміністративно-територіальних одиниць; на зовнішньоекономічну
діяльність, заходи щодо охорони навколишнього природного середовища,
відновлення пам’яток природи та культури, що знаходяться у віданні
відповідних органів влади, на благоустрій міст, селищ і сіл, утримання
та капітальний ремонт житлового фонду й об’єктів комунального
призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування, установ та
закладів освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, науки і
культури, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації,
утримання органів державної влади та самоврядування, захист прав
споживачів, інші цілі;

• збільшувати в межах наявних коштів видатки на утримання
житлово-комунального господарства, установ і закладів освіти, охорони
здоров’я та соціального забезпечення, науки та культури, фізичної
культури та спорту, охорону навколишнього природного середовища та на
інші цілі;

• визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом
року коштів додаткові пільги на допомогу громадянам, які потребують
соціального захисту;

• утворювати у складі свого бюджету й межах обсягу його доходів резервні
та цільові фонди, якщо їх створення передбачено законами України;

• визначати розміри дотацій, субвенцій до бюджетів нижчого
територіального рівня та їх цільове використання;

• об’єднувати на договірних засадах кошти своїх бюджетів з коштами інших
бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян
та громадян для фінансування будівництва, ремонту й утримання об’єктів
виробничого та невиробничого призначення, крім винятків, встановлених
законами України.

На Кабінет Міністрів України покладаються обов’язки:

• узагальнювати та готувати пропозиції щодо скорочення видатків бюджету;

• розробляти та пропонувати заходи з метою підвищення ефективності
бюджетних витрат;

• готувати висновки стосовно відповідності законопроектів, що вносяться
на розгляд Верховної Ради України, Закону про Державний бюджет України
на поточний бюджетний рік і основним напрямам бюджетної політики на
наступний бюджетний рік, у тому числі на пленарних засіданнях Верховної
Ради України, якщо прийняття таких законів не відповідає вимогам цього
Закону.

Бюджет є складовою фінансової системи України. Взаємовідносини бюджету з
іншими ланками фінансової системи регулюються Законом України «Про
бюджетну систему» та іншими законодавчими актами України.

Бюджетна система будується на засадах, визначених Конституцією України.
Вона відокремлена від фінансів суб’єктів господарювання щодо сплати їх
боргів і зобов’язань.

Податки, збори та інші обов’язкові платежі зараховуються до бюджетів
повністю, незалежно від їх цільового призначення.

Усі розташовані на території України суб’єкти підприємницької
діяльності, незалежно від форм власності та підпорядкування, які
сплачують податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджету, можуть
фінансуватися з бюджету, одержувати дотації та субсидії, відповідно до
програм економічного і соціального розвитку.

?

?

!h!?”T$®%eaOOOOOOOOIIIIAAIIIAAA

gdO*1/4

A‚¬?oooccccccssssccssssssooooOooo

gdO*1/4

gdO*1/4

підприємств, інших юридичних осіб і зарахування їх до бюджетів понад
передбачені законами розміри податків, зборів, інших обов’язкових
платежів, допускається лише за рішенням судів, арбітражного суду.

Всі суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та
підпорядкування, надають фінан-

совим органам на їх вимогу інформацію, необхідну для складання та
виконання бюджету.

Централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, які
утворюються за рішеннями Верховної Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим і місцевих Рад, є самостійними фінансовими
інститутами і до бюджетів включаються як складові доходів та видатків.

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване, функціональне об’єднання
доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує
загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних.

Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів
України і затверджується Верховною Радою України.

З метою створення єдиної інформаційної системи зведення державних
доходів та видатків на всіх рівнях влади, забезпечення загальнодержавної
і міжнародної порівнянності бюджетних даних, Постановою Верховної Ради
України від 12 липня 1996 р. №327/96-ВР затверджено загальну структуру
бюджетної класифікації України. Видатки бюджету входять до другого
розділу структури бюджетної класифікації України, Наведемо функціональну
та економічну структуру видатків бюджету.

Функціональна структура видатків бюджету України

1. Державне управління:

• функціонування законодавчої влади;

• функціонування виконавчої влади;

• утримання Президента України та його апарату;

• утримання фінансових і фіскальних органів;

• загальне планування та статистичні служби;

• інші видатки на загальнодержавне управління;

2. Міжнародна діяльність:

• міжнародне співробітництво;

• реалізація міжнародних угод;

• міжнародні культурні, наукові й інформаційні зв’язки.

3. Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу:

• фундаментальні дослідження;

• розробка перспективних технологій, та пріоритетних напрямів
науково-технічного прогресу.

4. Національна оборона:

• утримання Збройних Сил України;

• закупівля озброєння та військової техніки;

• капітальне будівництво;

• науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;

• інші видатки в галузі оборони.

5. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави:

• органи внутрішніх справ;

• внутрішні війська;

• суди;

• прокуратура;

• кримінально-виправна система;

• прикордонні війська;

• митні органи;

• служба безпеки України;

• професійно-пожежна охорона;

• національна гвардія України;

• головне управління урядового зв’язку;

• інші правоохоронні органи;

6. Освіта:

• дошкільна освіта;

• початкова та загальна середня освіта;

• професійно-технічна освіта;

• вищі навчальні заклади 1-го та 2-го рівнів акредитації;

• вищі навчальні заклади 3-го та 4-го рівнів акредитації;

• перепідготовка та підвищення кваліфікації;

• інші заклади та заходи в галузі освіти;

7. Охорона здоров’я:

• лікарні широкого профілю;

• спеціалізовані медичні заклади;

• поліклініки та амбулаторії;

• спеціалізовані поліклініки;

• фельдшерсько-акушерські пункти;

• загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки;

• санітарно-епідеміологічна служба;

• медичне обладнання, інструменти, протези, інша продукція, що
використовується в медичній практиці;

• прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони
здоров’я;

• інші заклади в галузі охорони здоров’я.

8. Соціальний захист і соціальне забезпечення:

• виплата пенсій та допомоги;

• пільги ветеранам війни та праці;

• допомога сім’ям з дітьми;

• інші види соціальної допомоги;

• пенсії військовослужбовцям і особам начальниці со го та рядового
складу;

• дитячі заклади-інтернати;

• притулки для неповнолітніх;

• програми соціального захисту неповнолітніх;

• будинки-інтернати для престарілих та інвалідів;

• кошти з бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів
України;

• молодіжні програм;

• інші заклади та заходи в галузі соціальної політики.

9. Житлово-комунальне господарство:

• житлове господарство;

• комунальне господарство;

• теплопостачання;

• водопостачання;

• водовідведення;

• благоустрій міст, селищ міського типу та інших населених пунктів;

• інші житлово-комунальні послуги.

10. Культура та мистецтво:

• мистецтво;

• культура (бібліотеки, музеї, заповідники, клуби, інші заклади);

• кінематографія;

• архівна справа;

• інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури. і 1. Засоби
масової інформації.

• телебачення і радіомовлення;

• преса;

• книговидання;

• інші засоби масової інформації.

12. Фізична культура і спорт:

• здійснення заходів з фізичної культури і спорту;

• державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості.

13. Промисловість та енергетика:

• паливно-енергетичний комплекс;

• конверсія та розвиток підприємств оборонного та машинобудівного
комплексів;

• відтворення мінерально-сировинної бази;

• інші галузі промисловості.

14. Будівництво:

• будівництво;

• архітектура.

15. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та
мисливство:

• земельні ресурси;

• водне господарство;

• сільськогосподарське виробництво;

• заготівля та зберігання сільськогосподарської продукції;

• політика в галузі цін і доходів у сільському господарстві;

• лісове господарство та мисливство;

• риболовецьке господарство;

• дослідження та практичні розробки в галузі сільського господарства;

• діяльність і послуги в галузі сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та мисливства, не віднесені до інших категорій.

16. Транспорт, шляхове господарство, зв’язок, телекомунікації та
інформатика:

• автомобільний транспорт;

• водний транспорт;

• залізничний транспорт;

• повітряний транспорт;

• трубопровідний транспорт.;

• інші види транспорту;

• шляхове господарство;

• зв’язок;

• інформатика;

• діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій.

17. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю:

• проекти багатоцільового розвитку;

• діяльність, пов’язана з формуванням загальної економічної політики,
управлінням у галузі стандартизації, гідрології, геодезії та контролем
за виробництвом;

• організація та управління діяльністю, пов’язаною з виробництвом і
практичною реалізацією загальної політики в галузі праці;

• інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю.

18. Заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціальним захистом населення:

• витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

• державні капітальні вкладення;

• самостійне переселення громадян із радіоактивне забруднених територій
та будівництво житла для громадян, віднесених до першої категорії
потерпілих;

• витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження;

• інші цільові програми.

19. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека:

• охорона та раціональне використання водних ресурсів;

• охорона та раціональне використання земель;

• створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг;

• охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів;

• утримання місцевих природоохоронних органів;

• збереження природно-заповідного фонду;

• інші природоохоронні заходи;

• утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи, спрямовані на
забезпечення державного регулювання ядерної безпеки.

20. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій, наслідків
стихійного лиха:

• попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій;

• утримання Цивільної оборони України;

• мобілізаційна підготовка галузей народного господарства.

21. Поповнення державних запасів і резервів:

• державні запаси дорогоцінних металів і каміння;

• державний матеріальний резерв;

• інші державні запаси і резерви.

22. Обслуговування державного боргу:

• обслуговування внутрішнього боргу;

• погашення внутрішнього боргу;

• обслуговування зовнішнього боргу;

• погашення зовнішнього боргу.

23. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для вжиття заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення):

• пенсійний фонд України;

• фонд соціального страхування України;

• фонд сприяння зайнятості населення України;

• державний інноваційний фонд України;

• фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу;

• інші фонди.

24. Видатки, не віднесені до основних груп:

• резервні фонди;

• бюджетні позички;

• проведення виборів і референдумів;

• кошти, що підлягають передачі до бюджетів інших рівнів;

• різні виплати.

Економічна структура видатків бюджету

/. Видатки на товари та послуги:

• оплата праці державних службовців;

• основний оклад;

• надбавки за вислугу років;

• доплата за ранг;

• інші надбавки та доплати;

• премії;

• матеріальна допомога;

• основні види грошового утримання військовослужбовців;

• додаткові види грошового утримання військовослужбовців;

• нарахування на заробітну платню;

• внески на державне соціальне страхування із заробітної плати
робітників і службовців;

• внески до фонду сприяння зайнятості населення України;

• відрахування до фонду для вжиття заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення України;

• придбання предметів постачання та матеріалів;

• канцелярське приладдя, матеріали та предмети для поточних
господарських потреб;

• медикаменти та перев’язувальні матеріали;

• продукти харчування;

• малоцінні та швидкозношувані предмети;

• придбання обладнання й інвентаря;

• придбання м’якого інвентаря та обмундирування;

• інші матеріали та предмети;

• видатки на відрядження;

• оплата послуг з утримання приміщень і обслуговування установ та
організацій;

• оплата транспортних послуг;

• оплата комунальних послуг (тепло, вода, електроенергія);

• оренда;

• оплата поточного ремонту обладнання та інвентаря;

• оплата поточного ремонту будівель, споруд, приміщень, що орендуються;

• оплата професійних послуг з бухгалтерського аудиту, юридичних послуг,
послуг консультантів;

• послуги зв’язку;

• оплата інших поточних видатків;

• дослідження та розробки;

• оплата геологорозвідувальних послуг;

• оплата послуг з типового проектування;

• оплата послуг науково-дослідних організацій.

2. Виплата процентів:

• банківським установам;

• виплата процентів за позиками Національного банку України;

• виплата процентів комерційним банкам;

• за внутрішніми позиками;

• виплата процентів за зовнішнім державним боргом.

3. Субсидії і поточні трансфертні виплати:

• субсидії;

• субсидії державним підприємствам, окрім сільськогосподарських;

• субсидії фінансовим установам;

• субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства;

• дотації на покриття збитків державних підприємств;

• інші субсидії;

• трансфертні платежі органам державного управління інших рівнів;

• кошти, що передаються іншим бюджетам;

• інші поточні трансферти;

• трансферти населенню;

• виплата пенсій та допомоги;

• стипендії;

• оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг;

• інші трансферти населенню;

• трансферти за кордон;

• трансфертні платежі іншим країнам.

Капітальні видатки

4. Придбання основного капіталу:

• придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

• придбання виробничого обладнання та предметів довгострокового
користування для державних підприємств;

• придбання невиробничого обладнання та предметів довгострокового
користування для державних підприємств;

• капітальне будівництво;

• будівництво житла;

• будівництво виробничих об’єктів;

• будівництво об’єктів соціально-культурного та побутового призначення;

• будівництво адміністративних об’єктів;

• інше будівництво;

• капітальний ремонт;

• капітальний ремонт житлового фонду;

• капітальний ремонт виробничих об’єктів;

• капітальний ремонт об’єктів соціально-культурного та побутового
призначення;

• капітальний ремонт адміністративних об’єктів;

• інший капітальний ремонт.

5. Створення державних запасів і резервів.

6. Придбання землі і нематеріальних активів:

• придбання землі;

• оплата права на використання надр;

• придбання нематеріальних активів;

7. Капітальні трансферти:

• капітальні внутрішні трансферти;

• трансферти органам державного управління інших рівнів;

• трансферти державним підприємствам;

• інші внутрішні трансферти;

• зовнішні (за кордон) капітальні трансферти.

Кредитування без погашення

8. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення:

• надання кредитів;

• надання внутрішніх кредитів;

• надання кредитів органам державного управління інших рівнів;

• кредити державним підприємствам;

• інші внутрішні кредити;

• повернення внутрішніх кредитів;

• кредити, повернені органами державного управління інших рівнів,
включаючи погашення бюджетних позик державними позабюджетними фондами;

• кредити, повернені державними підприємствами;

• повернення інших кредитів, наданих резидентам.

9. Надання зовнішніх кредитів із вирахуванням погашення:

• надання зовнішніх кредитів;

• повернення зовнішніх кредитів.

10. Погашення боргу:

• сплата основної суми внутрішнього боргу;

• сплата основної суми зовнішнього боргу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020