.

Місце податкових органів у реєстрації платників податків – фізичних осіб (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1160
Скачать документ

Реферат на тему:

“Місце податкових органів у реєстрації платників податків – фізичних
осіб”

Державний реєстр створюється Державною податковою адміністрацією
України і складається з інформаційного фонду, що міститься у базах даних
органів державної податкової служби.”

Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових
платежів (далі – Державний реєстр) – це автоматизований банк даних,
створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які
зобов’язані сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі до
бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах,
що визначаються законодавчими актами України. 

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які:

постійно проживають в Україні, мають об’єкти оподаткування, передбачені
чинним законодавством, і зобов’язані сплачувати податки та інші
обов’язкові платежі; 

не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до
чинного законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні. 

До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні
державні органи. 

Реєстрація фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових
платежів проводиться державними податковими інспекціями по районах,
районах у містах і містах без районного поділу за місцем постійного
проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця
проживання в Україні, – за місцем отримання доходів або за
місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Під час реєстрації до облікової картки фізичної особи-платника податків
та інших обов’язкових платежів вносяться такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові; 

дата народження; 

місце народження (країна, область, район, населений пункт); 

місце проживання; 

місце основної роботи; 

види сплачуваних податків та інших обов’язкових платежів.

Фізичні особи-платники податків та інших обов’язкових платежів, крім
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від
прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це
відповідні державні органи, зобов’язані:

зареєструватися у Державному реєстрі з моменту виникнення об’єкта
оподаткування чи сплати податків та інших обов’язкових платежів; 

подавати до державних податкових інспекцій по районах, районах у містах
і містах без районного поділу відомості про зміну вказаних даних
протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Фізичні особи-платники податків та інших обов’язкових платежів, які не
подають інформацію для занесення до Державного реєстру або подають її у
перекрученому вигляді, притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством України. Ця норма не застосовується до осіб, які через
свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття
ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні
державні органи

Відповідно Постанови КМ України від 25.05.98 року №740 “Про порядок
державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності” у разі зміни
назви, організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності,
а також форми власності суб’єкт підприємницької діяльності у місячний
термін з моменту настання зазначених змін зобов’язаний подати документи
для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни у
друкованих засобах масової інформації. Орган державної реєстрації
зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня перереєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності надіслати до органу державної статистики та
органу державної податкової служби копії реєстраційної картки з
внесеними змінами, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального
страхування – інформаційне повідомлення. У разі перереєстрації оригінали
раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію та установчих
документів повертаються до органу державної реєстрації.

Зміни (доповнення) в установчих документах суб’єкта підприємницької
діяльності підлягають державній реєстрації у 5-денний термін з дня
надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації за
наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну
реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів. Внесення змін
(доповнень) оформляється у вигляді окремих додатків або шляхом
викладення установчих документів у новій редакції з додержанням вимог,
визначених цим Положенням. У разі внесення до установчих документів змін
(доповнень) разом із зміною назви, організаційно-правової форми або
форми власності суб’єкта підприємницької діяльності проводиться його
перереєстрація.

Якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення), які не
потребують перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, суб’єкт
підприємницької діяльності зобов’язаний подати до органу державної
реєстрації по два оригінали та по одній копії документів, завірених в
установленому порядку, в яких наведено зазначені зміни (доповнення), та
внести їх до своєї реєстраційної картки. У разі внесення до установчих
документів змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників)
суб’єкта підприємницької діяльності, подаються оформлені згідно з
вимогами законодавства документи, що засвідчують:

добровільний вихід юридичної особи із складу засновників (учасників) –
подається копія рішення засновника, а фізичної особи – нотаріально
засвідчена заява; 

примусове виключення засновників (учасників) – рішення уповноваженого на
це органу.

У разі зміни прізвища, ім’я чи по батькові підприємець-громадянин в
10-денний термін з моменту настання зазначеної зміни зобов’язаний подати
до органу державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними змінами,
документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я чи по батькові, одну
фотокартку та документ, що підтверджує внесення плати, яка справляється
в розмірі, передбаченому для видачі дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб’єкт
підприємницької діяльності зобов’язаний у 7-денний термін з моменту
настання такої зміни подати до органу державної реєстрації:

реєстраційну картку з внесеними змінами; 

оригінал свідоцтва про державну реєстрацію для внесення відповідних
змін.

Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення
органу державної реєстрації до господарського суду з позовом про
скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта
підприємницької діяльності, пов’язаної із зміною адміністративного
району (міста), суб’єкт підприємницької діяльності у 7-денний термін
подає до органу державної реєстрації, на обліку в якому він перебуває,
заяву та копію документа, що засвідчує зміну місцезнаходження (місця
проживання. Суб’єкт підприємницької діяльності для взяття на облік за
новим місцезнаходженням (місцем проживання) зобов’язаний у 30-денний
термін з дня зняття з обліку в органі державної реєстрації за попереднім
місцезнаходженням (місцем проживання) подати до органу державної
реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну
картку з внесеними змінами та оригінал свідоцтва для внесення в нього
відповідних змін.

У разі коли в 30-денний термін з дня зняття з обліку в органі державної
реєстрації за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) заявник
не звернувся до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням
(місцем проживання), цей орган вправі звернутися до господарського суду
з позовом про скасування державної реєстрації.

Відповідно Інструкції про порядок обліку платників податків,
затвердженої Наказом ДПА України від 19.02.1998 року №80 зі змінами та
доповненнями у разі здійснення державної перереєстрації чи реорганізації
платника податків шляхом зміни назви, організаційно-правового статусу,
форми власності тощо платник податків у 20-денний термін подає до органу
державної податкової служби документи в такому самому порядку, як і при
взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява подається з відміткою
“Перереєстрація”. До заяви додаються завірені в нотаріальному порядку
копії документів платника податків, що зазнали змін, з відміткою органу,
що здійснив їх реєстрацію. У разі державної реєстрації змін (доповнень)
до установчих документів платника податків, зміни місцезнаходження
(місця проживання) платника податків без проведення перереєстрації чи
реорганізації платника податків або у разі виникнення інших змін
(доповнень) у даних платників податків, визначених реєстраційною заявою,
що не потребують державної реєстрації, платник податків у 10-денний
термін подає до органу податкової служби документи в такому самому
порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява
подається з відміткою “Зміни”. Відповідно до заяви додаються завірені в
нотаріальному порядку копії документів, що зазнали змін, з відміткою
органу, що здійснив їх реєстрацію, або копії документів, що
підтверджують достовірність інших змін

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які: постійно
проживають в Україні, мають об’єкти оподаткування, передбачені
законодавством, і зобов’язані сплачувати податки та інші обов’язкові
платежі;

не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до
законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні.

Реєстрація фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових
платежів проводиться державними податковими інспекціями в районах,
районах у містах і містах без районного поділу за місцем постійного
проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця
проживання в Україні, – за місцем отримання доходів або за
місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Під час реєстрації до облікової картки фізичної особи-платника податків
та інших обов’язкових платежів вносяться такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

місце народження (країна, область, район, населений пункт);

місце проживання;

місце основної роботи;

види сплачуваних податків та інших обов’язкових платежів.

Підприємства, установи, організації всіх форм власності, включаючи
установи Національного банку України, комерційні банки, інші
фінансово-кредитні установи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, виконавчі комітети місцевих рад, інші органи, уповноважені
проводити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької та іншої діяльності, зобов’язані в місячний термін
подавати до державних податкових інспекцій за місцем постійного
проживання платників податків та інших обов’язкових платежів, а для
осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, – за місцем
отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування,
відомості, передбачені частиною третьою цієї статті для формування
облікової справи платника податків та інших обов’язкових платежів.

На підставі даних з облікової картки, внесених до Державного реєстру,
Державна податкова адміністрація України формує для кожної фізичної
особи – платника податків та інших обов’язкових платежів облікову
справу. Кожній обліковій справі Державна податкова адміністрація України
надає реєстраційний номер облікової справи, про що інформує державну
податкову інспекцію за місцем проживання фізичної особи або за місцем
отримання доходів чи за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Державна податкова інспекція видає особі, яка реєструвалася, документ,
що засвідчує реєстрацію фізичної особи – платника податків та інших
обов’язкових платежів і містить реєстраційний номер облікової справи.

Форма документів і порядок їх видачі, а також порядок формування
реєстраційного номера облікової справи встановлюються Державною
податковою адміністрацією України.

Дані, занесені до Державного реєстру, змінюються та уточнюються
державними податковими інспекціями за місцем постійного проживання
платників податків та інших обов’язкових платежів, а для осіб, які не
мають постійного місця проживання в Україні, – за місцем отримання
доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.”;

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020