.

Конституйційно-правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності та корупції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
243 1572
Скачать документ

Конституйційно-правові засади діяльності правоохоронних

та контролюючих органів України у протидії

злочинності та корупції

Після проголошення незалежності України почалося формування самостійної
політики у всіх сферах життєдіяльності суспільства, у тому числі
й у боротьбі зі злочинністю та корупцією, реформування державних органів
виконавчої влади, на які покладено завдання боротьби зі злочинністю та
корупцією.

Зокрема, підрозділи Міністерства внутрішніх справ України здійснюють
функції боротьби зі злочинністю та корупцією; їх основними завданнями
згідно зі ст. 2 Закону України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р.
є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод,
законних інтересів; запобігання правопорушень та їх припинення; охорона
і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів,
розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху;
захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань
і адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної та правової
допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним
органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених
на них законом обов’язків.

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. у структурі
Міністерства внутрішніх справ України створено спеціальні підрозділи по
боротьбі з організованою злочинністю, основним завданням яких є боротьба
з проявами організованої злочинності та корупції.

Служба безпеки України, до завдань якої відповідно до ст. 2 Закону
України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. входить
попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру
і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної
діяльності у сфері управління та економіки, інших протиправних дій, що
безпосередньо утворюють загрозу для життєво важливих інтересів України.

Згідно зі ст. 5 Закону України “Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. у структурі
Служби безпеки України створено спеціальні підрозділи по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю, на які безпосередньо покладено
завдання щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Державну податкову адміністрацію України, до складу якої входять
спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями
(податкову міліцію) було створено згідно із Законом України від 5 лютого
1998 р.; у ст. 2 Закону України “Про державну податкову службу
в Україні” від 4 грудня 1990 р. ДПА України визначено завдання стосовно
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним Законом до
компетенції податкової міліції; їх розкриття, припинення, розслідування
та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Великої шкоди економічній безпеці держави завдає контрабанда, тому одним
з основних завдань Державної митної служби України відповідно до Закону
України “Про митну справу в Україні” від 25 червня 1991 р. є боротьба
з контрабандою та іншими порушеннями митних правил.

Одним з головних завдань підрозділів Державного комітету у справах
охорони державного кордону України є боротьба з незаконною міграцією.
Відповідно до чинного Закону України “Про Прикордонні війська України”
від 4 листопада 1991 р. ці підрозділи забезпечують також захист
населення і його власності від злочинних посягань у всіх її формах.

Одним з основних завдань Державного департаменту України з питань
виконання покарань згідно з Указом Президента України № 827/98 “Про
Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань”
від 31 липня 1998 р. є забезпечення виконання вимог законодавства
у пенітенціарних органах і установах виконання покарань; запобігання
злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення
волі; припинення, виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах
і установах виконання покарань; проведення дізнання у справах про ці
злочини; здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Важливу роль у боротьбі зі злочинністю та корупцією відіграють органи
Прокуратури України.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про прокуратуру” від 5 листопада
1991 р. основними функціями прокуратури є:

нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами,
установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

нагляд за дотримання законів органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю
та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, які містять ознаки
злочину;

розслідування діянь, що містять ознаки злочину;

підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах
кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні
правопорушення і господарських спорів в арбітражних судах;

нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього
ув’язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів
примусового характеру, що призначаються судом.

А згідно зі ст. 121 Конституції України (прийнятої Верховною Радою
України 28 червня 1996 р.) основними завданнями органів Прокуратури є:

підтримання державного обвинувачення в суді;

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,
визначених законом;

нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян.

На сучасному етапі розвитку нашої держави всі зазначені органи
безпосередньо здійснюють боротьбу зі злочинністю та корупцією.

У той самий час функції боротьби зі злочинністю та корупцією
опосередковано покладено ще на деякі державні органи.

Підрозділи Головного контрольно-ревізійного управління згідно із Законом
України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від
26 січня 1993 р. розглядають листи, заяви і скарги громадян про факти
порушення законодавства з фінансових питань. Звернення, де
повідомляється про крадіжки, розтрати, недостачі, інші серйозні
правопорушення, негайно пересилаються правоохоронним органам.

Органи захисту прав споживачів, які входять до складу Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України відповідно
до Закону України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р.,
мають право подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;
передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину,
органам дізнання чи попереднього слідства; накладати на винних осіб
у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення.

Підрозділи Антимонопольного комітету України згідно зі стст. 7, 8 Закону
України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 р.
(у редакції Закону України від 13.07.2000 р.) звертаються до суду чи
арбітражного суду з позовами (заявами) у зв’язку з порушенням
антимонопольного законодавства, надсилають правоохоронним органам
матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину і мають
право накладати штрафи, застосовувати інші санкції у випадках,
передбачених законом.

Відповідно до Указу Президента України “Питання Міністерства екології та
природних ресурсів України” від 29 травня 2000 р.
№ 724/2000 Міністерство екології та природних ресурсів України має
право:

застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні
санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог
законодавства; подавати позови про відшкодування збитків і втрат,
завданих внаслідок такого порушення; розглядати справи про
адміністративні правопорушення;

передавати правоохоронним органам у разі наявності підстав, передбачених
законодавством, матеріали про виявлені факти злочинів.

На підрозділи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
згідно з Указом Президента України “Про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи” від 28 жовтня 1996 р. № 1005/96, яким
затверджено Положення про Міністерство, покладено завдання щодо
організації та координації здійснення всіх заходів на території зони
відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, вирішення
питань їх фінансування, охорони громадського порядку і здоров’я
персоналу, який працює на цій території, захисту наукових і економічних
інтересів України.

Відповідно до Указу Президента України “Питання Міністерства аграрної
політики України” від 7 червня 2000 р. № 772/2000 Міністерство аграрної
політики України організовує і здійснює державний контроль стосовно
забезпечення збереження матеріальних цінностей та їх використання, стану
і достовірності ведення бухгалтерського обліку та звітності, додержання
вимог законодавства про боротьбу з корупцією на підприємствах,
в установах та організаціях, що належать до сфери управління
Мінагрополітики України.

Органи Державного комітету лісового господарства України згідно з Указом
Президента України “Про Положення про Державний комітет лісового
господарства України” від 14 серпня 2000 р. № 969/2000 здійснюють
в межах своєї компетенції комплекс заходів щодо запобігання порушенням
податкового законодавства, виконання законодавства про боротьбу
з корупцією та організованою злочинністю.

Головне управління державної служби України відповідно до Указу
Президента України “Про Положення про Головне управління державної
служби України” від 2 жовтня 1999 р. № 1272/99 здійснює заходи,
спрямовані на запобігання проявам корупції серед державних службовців,
узагальнює звітність центральних і місцевих органів виконавчої влади
з питань додержання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” та
подає її до Кабінету Міністрів України; перевіряє дотримання вимог
Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та
інших актів законодавства з питань державної служби в державних органах
та органах місцевого самоврядування; у встановленому порядку проводить
службові розслідування з питань дотримання державними службовцями
законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією, а також
стосовно фактів порушення етики поведінки державних службовців.

З метою взаємодії правоохоронних органів України з компетентними
органами зарубіжних держав щодо вирішення питань боротьби зі
злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі
країни, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “Про Національне
центральне бюро Інтерполу” від 25 березня 1993 р. № 220 в Україні
створено Національне центральне бюро Інтерполу.

З метою зміцнення законності у всіх сферах суспільного життя,
забезпечення реального захисту конституційних прав, свобод і законних
інтересів громадян, прав юридичних осіб, запобігань будь-яким злочинним
проявам згідно з Указом Президента України “Про Координаційний комітет
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” від 26 листопада
1993 р. № 561/93 створено Координаційний комітет по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю при Президентові України.

Раду національної безпеки та оборони України відповідно до
ст. 107 Конституції України створено згідно з Указом Президента України
“Про Раду національної безпеки і оборони України” від 30 серпня 1996 р.
№ 772/96. Рада відповідно до покладених на неї завдань координує
і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки і оборони, а також Комісії з питань ядерної політики та
екологічної безпеки, Генеральної військової інспекції, Координаційного
комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при
Президентові України, інших органів у цій сфері.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про обрання голів
комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання та Голови
Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань
приватизації” від 1 лютого 2000 р. № 1417-ХIV утворено Комітет Верховної
Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією,
повноваженням якого відповідно до ст. 24 Закону України “Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від
30 червня 1993 р. є здійснення контролю за виконанням законодавства про
боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, перевірки діяльності
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Органами державної влади України приділяється велика увага питанням
боротьби зі злочинністю та корупцією в країні, забезпеченню
конституційних прав і свобод громадян.

 

Зміст | Журнал

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020