.

Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1574
Скачать документ

Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності
людини

2.1.1 Аспекти викладання дисципліни „Інтелектуальна власність”

Сьогодні майже немає такої галузі людської діяльності, результати якої
не вимагають захисту інтелектуальної власності.

Однією з найважливіших особливостей роботи вищих навчальних закладів у
сучасних умовах є підготовка молодих спеціалістів, які не тільки
набувають професійних знань, а й збагачуються науковим і практичним
світоглядом і навичками самостійно орієнтуватися у правовідносинах між
творцями інтелектуальної власності, державою і суспільством. Тобто,
сучасний фахівець – це не тільки професіонал в обраній ним сфері
діяльності, а й людина, яка вільно орієнтується в проблемах
інтелектуальної власності.

На факультеті технології легкої промисловості основи інтелектуальної
власності вивчаються з 70-х років минулого сторіччя. Це є позитивною
рисою нашого факультету, що дає відчутні результати. Так, десятки
студентів факультету за результатами творчої діяльності щорічно стають
співавторами або авторами об’єктів промислової власності (табл. 2.1).

В наведеній таблиці представлені результати патентної та ліцензійної
діяльності окремих кафедр факультету технологій легкої промисловості.
Так, вченими університету створені об‘єкти промислової власності, на
основі яких були укладені з підприємствами України 4 опційні ліцензійні
угоди на право використання, це – “Хутро на трикотажній основі та спосіб
його виготовлення” згідно з деклараційним патентом №41057А, “Спосіб
отримання котоніну з короткого луб’яного волокна і установка для його
здійснення”, згідно з патентом №31628.

2.1.2 Поняття інтелектуальної власності

2.1.2.1 Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності

Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає надання законом
права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій,
літературній і художній галузях.

Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність, а творчість – це
цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якісно
нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю.

Таблиця 2.1 – Результати патентної та ліцензійної діяльності кафедр
факультету технологій легкої промисловості

Кафедри факультету Продано заявок на об’єкти промислової власності

(в тому числі зі студентами) Отримано рішень на видачу патентів

(в тому числі зі студентами)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Факультет технологій легкої промисловості

Всього по факультету,

з яких по кафедрам 14/11 12/6 10/2 8/4 14/5 21/15 9/4 10/3

Кафедри

1 Технології та конструювання швейних виробів 2/1 6/5 8/3 5/1 2/1 7/4
4/3 8/2

2 Конструювання та технології виробів із шкіри 11/10 3/1 – 2/2 3/2 10/9
1/0 2/1

3 Технології трикотажного виробництва 3/1 2/1 2/0 1/1 3/0 2/1 4/1 –

Для людини характерні два види творчості – художня і технічна.
Результатом художньої творчості є літературні і художні твори.
Результатом технічної творчості – винаходи, торговельні марки,
комерційні таємниці тощо.

До інтелектуальної власності відносять тільки ті результати творчої
діяльності, що не суперечать нормам моралі та гуманності.

2.1.2.2 Інтелектуальна власність як право

Інтелектуальною власністю вважається не результат творчої діяльності, як
такий, а право на цей результат. Особливістю права інтелектуальної
власності є те, що воно складається з двох груп прав: майнових і
немайнових.

До майнових прав відносяться права: на використання об’єкта
інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання та
перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної
власності, в тому числі забороняти таке використання. До нематеріальних
– право на авторство, право на недоторканність твору тощо. Право
інтелектуальної власності відноситься до групи нематеріальних активів.

2.1.3 Еволюція інтелектуальної власності

Мабуть, уперше на необхідність захисту інтелектуальної власності
звернули увагу в Англії на початку XIV в період швидкого розвитку
мануфактури.

Права на інтелектуальну власність закріплювалися документом, що
називався патентною грамотою.

Зрозуміло, що згодом система патентного права була багато в чому
удосконалена. Але винаходи як об’єкти промислової власності
використовуються дотепер.

Іншим об’єктом промислової власності, історія якого виходить з глибини
століть є торговельні марки (знаки).

Коли виникла індивідуальна власність на землю, воду, худобу, посуд,
зброю тощо, необхідно було відрізняти свої речі від чужих. Тому люди
винайшли спеціальні знаки власності – тамги, які проставляли на посуді,
випалювали на тілі свого скота, висікали на каменях, що стояли біля
границь своїх земельних володінь.

Клеймо – знак авторства, яким позначалося власність на товар. На клеймо
переносилася репутація виробника, тому воно свідчило про якість товару,
викликало довіру до нього.

2

4

?

O

?

?

???????????? ???????$???? ?????

?????

”y?

Y

@

hu

gddw  ий вік, ці знаки реалізували важливий елемент законодавства про
торговельні марки, що діє донині, а саме: фіксували зв’язок між товаром
і виробником.

2.1.3.1 Еволюція авторського права і суміжних прав

В Англії в 1709 році парламентом був прийнятий відомий Статут королеви
Анни – перший закон про авторське право.

Наприкінці XVIII століття був закладений фундамент французької системи
авторського права. Одним з основоположників цієї системи був П’єр
Огюстен Бомарше (Карон) (1732-1799 р.р.), який прославився як драматург,
хоча літературна діяльність була лише епізодом його життєвого шляху.

Рисунок 2.1 – Годинникові анкерні механізми Бомарше (Карона)

Наступний імпульс розвитку авторського права додали філософи Німеччини,
зокрема Еммануїл Кант. Вони бачили в авторському праві не просто форму
власності, що забезпечує економічну вигоду для автора, а щось більше –
частину своєї особистості. Зрештою, ця ідея призвела до створення
системи немайнових або моральних прав, тобто інтелектуальної власності.

2.1.3.2 Еволюція інтелектуальної власності в Україні

До 1991 року в Україні, не було спеціальних законів про охорону
інтелектуальної власності, а правове регулювання відносин у цій сфері
забезпечувалося, в основному, підзаконними актами. Винятками були розділ
IV – «Авторське право» і розділ VI «Винахідницьке право» Цивільного
кодексу УРСР, а також «Положення про відкриття, винаходи і
раціоналізаторські пропозиції», затверджене постановою РМ СРСР від
21.03.1973 р.

За роки незалежності України створено 10 спеціальних законів України з
питань інтелектуальної власності.

У 2003 році Верховною Радою України був прийнятий Цивільний кодекс
України, книга IV якого має назву «Право інтелектуальної власності».

Міжнародні конвенції та договори, до яких приєдналася Україна – це також
важливе джерело права інтелектуальної власності.

2.1.4 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і
соціальному розвитку держави

2.1.4.1 Творчій потенціал, як соціально-економічна стратегія держави

У сучасному світі найбільш розвинуті країни зводять у ранг державної
політики високий творчий потенціал нації. Так, у США, Англії і Японії
діють ретельно продумані програми розвитку творчості громадян, починаючи
з дошкільного віку.

На відміну від природних ресурсів: землі, нафти, вугілля тощо, запаси
яких мають певну межу, інтелектуальна власність є невичерпним ресурсом,
тому в останні десятиріччя вона швидко замінює традиційні матеріальні
активи і стає рушійною силою економічного і культурного розвитку
суспільства.

2.1.4.2 Роль промислової власності в економічному розвитку

Винаходи стимулюють наукові дослідження, вони є каталізаторами нових
технологій, що дають додатковий прибуток у виробництві або можуть бути
комерціалізовані за ліцензією.

Крім винаходів, велике значення для економічного розвитку мають
торговельні марки, комерційні таємниці та інші об’єкти промислової
власності.

2.1.4.3 Авторське право і розвиток культури

Важко переоцінити роль авторського права в розвитку культури
суспільства, особливо у сфері культурного (духовного) розвитку його
громадян. Надзвичайно важливо, щоб твори літератури і мистецтва
створювали автори, які належать до того суспільства, якому твори
адресовані, а суспільство, своєю чергою, має відображатись у цих творах.

ЛІТЕРАТУРА

1 Энциклопедический словарь медицинских терминов/ Под ред. Г.В.
Петровский. – М.: Советская энциклопедия, – Т. 2.1983, 448 с.

2 Тихомиров В.В. Ошибка Эдиссона. – М., Политиздат, 1973, 126 с.

3 Мосов С. Формування інтелектуальних активів – наша опора в третьому
тисячолітті

4 Галиця І.О. Інновації у контексті економіко-екологічних процесів //
Вісник НАН України. – 2004. – № 4. – Ст. 10-21.

5 Ніколаєва Г.П., Цебренко І.О., Гаценко С.В. Нанотехнології: сучасний
стан і майбутнє // Легка промисловість. Тези доповіді конференції
молодих вчених та студентів, Київ, КНУТД. – 2005.

6 Проспекти фірми «Фрейденберг»

7 Патент 2016153 Российской Федерации, МКИ 5 D 04 H 1/60. Нетканый
термоклеевой материал / Н.П.Березненко, М.В. Цебренко, И.П.Остапчук и
др. – № 4899516/12; Заявл. 03.01.91; Опубл. 15.07.94. – 5 с.

8 Материаловедение швейного производства / Б.А. Бузов, Т.А. Модестова,
Н.Д. Алыменкова.–М.:Легпромбытиздат, 1986.–424 с.

9 Пальчевский Б.А. Научное исследование: объект, направление, метод. –
Львов:Вища школа. Издательство при Львовском университете, 1979.– 180 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020