.

Характеристика підприємства чи організації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
257 2014
Скачать документ

Характеристика підприємства чи організації.

Основні відомства про підприємство чи організацію.

Внутрішнє середовище підприємства чи організації.

Зовнішнє середовище підприємства чи організації.

Основні напрямки поліпшення роботи підприємства чи організації.

Державна податкова інспекція відноситься до системи органів державної
податкової служби України.

До системи органів державної податкової служби належать:

Державна податкова адміністрація України;

державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим,

державні податкові адміністрації в областях,

державні податкові адміністрації в містах Києві та Севастополі,

державні податкові інспекції в районах,

державні податкові адміністрації в містах (крім міст Києва та
Севастополя),

державні податкові адміністрації в районах у містах (органи державної
податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні
спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями
(податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників
податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і
більше районів), об’єднані (на місто і район) державні податкові
інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових
адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної
податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів
України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – Державною
податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і
розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних
податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується
Кабінетом Міністрів України.

Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби:

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі функціонує на
основі Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються
Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими
актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради
Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у
межах їх повноважень.

Завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів,
державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а
також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі – податки,
інші платежі);

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення
податкового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і
методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про
платників податків – юридичних осіб;

роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників
податків;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до
компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування
та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Призначення керівників органів державної податкової служби:

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової
адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади
Президент України за поданням Прем’єр-міністра України.

Заступники Голови Державної податкової адміністрації України
призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів
України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.
Кількість заступників Голови Державної податкової адміністрації України
визначається Кабінетом Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду
і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Державної податкової адміністрації України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та
Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні
податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Головою Державної податкової адміністрації України
за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою Державної
податкової адміністрації України”;

Статус органів державної податкової служби:

Державна податкова адміністрація України, державні податкові
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст
Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані
державні податкові інспекції є юридичними особами, мають печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші
печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Києва виконує
такі функції:

здійснює контроль за додержанням законодавства про податки, інші
платежі;

забезпечує облік платників податків, інших платежів, правильність
обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також
здійснює реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших
обов’язкових платежів;

контролює своєчасність подання платниками податків бухгалтерських
звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших
документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а
також перевіряє достовірність цих документів щодо правильності
визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;

здійснює у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних
операцій, додержанням установленого порядку розрахунків із споживачами з
використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових
книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за
товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну
реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів,
інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької
діяльності;

веде облік векселів, що видаються суб’єктами підприємницької діяльності
при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах та щомісяця подає інформацію про це місцевим органам
державної статистики;

– здійснює контроль за погашенням векселів;

– видає суб’єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення
оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;

забезпечує застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій,
передбачених Законодавчими актами України за порушення податкового
законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення
податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств,
установ, організацій та громадянами;

аналізує причини і оцінює дані про факти порушень податкового
законодавства;

проводить перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших
платежів;

за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю проводить перевірки своєчасності подання та достовірності
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами
правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо
їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

подає до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ,
організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в
доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших
випадках – коштів, одержаних без установленим законом підстав, а також
про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими
фондами за рахунок їх майна;

проводить роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою та
реалізацією у встановленому законом порядку, безхозяйного майна,
майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і
конфіскованого майна;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій з
питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного
контролю, а також скарги на дії посадових осіб державної податкової
інспекції;

подає відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства
України звіт про надходження податків, інших платежів;

здійснює контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках
(упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових
виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

роз’яснює через засоби масової інформації порядок застосування
законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші
платежі;

Державна податкова інспекція у м.Києва має право:

здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від
форм власності та у громадян, в тому числі громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності, перевірки грошових документів,
бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових
книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп’ютерних
систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами,
та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи
комп’ютерний), пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших
платежів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів
підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів
тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян
у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають
під час перевірок;

перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують особу,
під час проведення перевірок з питань оподаткування;

викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання
доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також
проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для занесення
до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших
обов’язкових платежів.

Періодичність таких перевірок та проведення обстежень виробничих,
складських, торговельних та інших приміщень встановлюється Державною
податковою адміністрацією України.

Може запрошувати громадян, в тому числі громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності, для перевірки правильності нарахування та
своєчасності сплати ними податків, інших платежів. Письмові повідомлення
про такі запрошення направляються громадянам рекомендованими
листами, в яких зазначаються підстави виклику, дата і година, на
яку викликається громадянин;

одержувати безоплатно від підприємств, установ, організацій,
включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки
та інші фінансово-кредитні установи, від громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності довідки, копії документів про
фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та
громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про
наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про
ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб’єктів
підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням
та сплатою податків, інших платежів у порядку, визначеному
законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема
комп’ютерні, для визначення об’єкта оподаткування;

одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного
фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших
обов’язкових платежів від підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, включаючи Національний банк України та його
установи, комерційні банки, та громадян – суб’єктів підприємницької
діяльності – про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з
них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити
державну реєстрацію, а також видавати спеціальні дозволи (ліцензії,
патенти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, –
про видачу таких дозволів суб’єктам підприємницької діяльності, від
органів внутрішніх справ – про громадян, які прибули на проживання до
відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів
реєстрації актів громадянського стану – про громадян, які померли;

одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про
ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при
цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні
операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою,
погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та
від органів статистики – дані, необхідні для використання їх у
проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ, організацій всіх форм власності;

обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші
приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична
адреса суб’єкта підприємницької діяльності, а також для отримання
доходів. У разі відмови керівників підприємств, установ, організацій і
громадян допустити посадових осіб органів державної податкової служби
для обстеження зазначених приміщень і обладнання та неподання документів
про отримані доходи і проведені витрати орган державної податкової
служби мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток)
таких підприємств, установ, організацій та громадян на підставі
документів, що свідчать про одержані ними доходи (прибутки), а стосовно
громадян – також із урахуванням оподаткування осіб, які
займаються аналогічною діяльністю;

вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ,
організацій, а також від громадян, діяльність яких перевіряється,
усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства
про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також
припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими
особами органу державної податкової служби;

\

`

&

`

d

th

????????&?

????????&?????????&?

? ?x?в податків, інших платежів на рахунках в установах банків, інших
фінансово-кредитних установах, за винятком операцій щодо сплати
податків, інших платежів у разі:

– відмови у проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових
осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, що
використовуються для одержання доходів або пов’язані з утриманням інших
об’єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання,
електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем, що
застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами,
вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;

– неподання органам державної податкової служби та їх посадовим особам
бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій (розрахунків),
декларацій про валютні цінності, звітів про застосування електронних
контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем та інших документів,
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

– непред’явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів
підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів
тощо) на її здійснення, сертифікатів відповідності електронних
контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем;

– порушення підприємством, установою, організацією,
громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності встановленого законом
порядку реєстрації в органі державної податкової служби як платників
податків, відсутності обліку об’єктів оподаткування або коли існує
реальна загроза витрачання коштів чи відчуження майна, вилучення яких у
встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкодування збитків,
завданих державі, у зв’язку з неплатоспроможністю юридичної особи, що
перевіряється;

вилучати (із залишенням копій) у підприємств, установ та організацій
документи, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів
оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок
заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або
спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею
матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян
фінансові санкції у вигляді стягнення:

– однократного розміру донарахованої за результатами перевірки суми
податку або іншого платежу, а у разі повторного порушення протягом
року після порушення, встановленого попередньою перевіркою, – у
двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми
податку, іншого платежу;

– десяти відсотків належних до сплати сум податків, інших платежів за
неподання або несвоєчасне подання органам державної податкової служби
податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших
документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів, а також
за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних
доручень на сплату податків, інших платежів;

– застосовувати до установ банків або юридичних осіб, фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом
строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках,
фінансові санкції у вигляді стягнення від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначені санкції застосовуються у випадках, якщо інше непередбачено
законом, який запроваджує відповідний податок, інший платіж.

стягувати до бюджетів та державних цільових фондів донараховані за
результатами перевірок суми податків, інших платежів, суми недоїмки з
податків, інших платежів, а також суми штрафів та інших санкцій,
передбачених пунктом 7 статті 11 Закону України “Про державну податкову
службу в Україні” та іншими законами України, якщо ці платежі не
сплачені добровільно в десятиденний строк з дня прийняття органом
державної податкової служби відповідного рішення, з підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності та наслідків
фінансово-господарської діяльності у безспірному порядку, а з громадян –
за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.

У разі незгоди суб’єкта оподаткування з рішенням податкового органу
щодо безспірного стягнення коштів таке стягнення може бути зупинено
терміном на тридцять днів вищестоящим органом державної податкової
служби. Якщо скаргу суб’єкта оподаткування відхилено, разом з
податковим зобов’язанням стягується пеня, нарахована з моменту
виникнення такого податкового зобов’язання до моменту його погашення;

надавати в межах своїх повноважень відстрочки і розстрочки сплати
податків, інших платежів на умовах податкового кредиту з урахуванням
фінансового стану платників податку;

за несвоєчасне виконання установами банків та іншими
фінансово-кредитними установами розпоряджень органів державної
податкової служби про безспірне стягнення податків, інших платежів, а
також доручень підприємств, установ, організацій та громадян про сплату
податків, інших платежів стягувати з установ банків та інших
фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи
день сплати) у розмірах, встановлених законодавством щодо таких
видів платежів;

накладати адміністративні штрафи:

на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ,
організацій, винних у заниженні суми податку, іншого платежу,
приховуванні (заниженні) об’єктів оподаткування, а також у відсутності
бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування або веденні його з
порушеннями встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному
поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських
звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських
висновків, платіжних доручень та інших документів, пов’язаних з
обчисленням і сплатою податків, інших платежів, – від п’яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за
одне із зазначених правопорушень, – від десяти до п’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ,
організацій, включаючи установи Національного банку України,
комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують
перелічених у пунктах 2-5 вимог посадових осіб органів державної
податкової служби, – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачували
доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум
податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок
коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке
перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або
несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за
встановленою формою відомостей про доходи громадян, – у розмірі трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню
за одне із зазначених правопорушень, – у розмірі п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій
про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у
відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для
яких встановлено обов’язкову форму обліку, – від одного до п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у
протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема
у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення
підприємницької діяльності та одержання доходів, – від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної
реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання
передбачено законодавством, – від трьох до восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових
патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів,
не зазначених у деклараціях, – від одного до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені громадянином,
якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за
одне із зазначених правопорушень, – від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв’язку, які
належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм
власності;

у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за
надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із
споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за
дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для
розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення органам
державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;

вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що
перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів,
товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків;

у необхідних випадках опечатувати каси, касові приміщення, склади та
архіви;

надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків та інших обов’язкових платежів іншим державним органам
відповідно до чинного законодавства;

матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в
боротьбі з порушеннями податкового законодавства.

Структура ДПІ (мікро середовище):

Державна податкова інспекція поділяється на Управління та самостійні
відділи:

Л І Н І Й Н І К Е Р І В Н И К И:

Начальник ДПІ

Перший заступник

Заступник

Начальник управління

Начальник відділу

Головний державний податковий інспектор

Старший державний податковий інспектор

Державний податковий інспектор

Функціональні керівники керують роботою адміністративних відділів
підприємства. Адміністративні відділи формуються по функціональній
ознаці: Адміністративно-господарський відділ; відділ примусового
стягнення податків … Між функціональними відділами виникають
функціональні зв’язки. Функціональні керівники не мають безпосереднього
виходу на працівників. Управлінська структура підприємства пронизана
лінійно-функціональними зв’язками. Функціональними керівниками являються
начальники всіх відділів та управлінь сформованих по функціональній
ознаці.

Державна податкова адміністрація України є центральним органом
виконавчої влади.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній
податковій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та
Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні
податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.

Органи державної податкової служби України координують свою діяльність з
фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами
служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними
митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами,
установами банків, а також з податковими службами інших держав.

На мій погляд, для поліпшення роботи податкової інспекції потрібно
повністю замінити облік надходження документальної звітності від
підприємств, організацій, установ, тощо з книг обліку на магнітні носії,
таким чином зекономити час для важливіших справ. Забезпечувати
працівників канцелярськими товарами. Заохочувати прагнення до навчання
та підвищення кваліфікації співробітників. Встановити відсоткове
заохочування за кожне донарахування до бюджету. Кожному співробітнику
надавати путівку на відпочинок до санаторію, чи будинку відпочинку для
поновлення сил. Забезпечити належний рівень оплати праці.

Голова ДПІ у Шевченківському районі

Перший заступник начальника ДПІ

Перший заступник (Начальник Податкової міліції Шевченківського району)

Начальник Управління прямих і не прямих податків з юридичних осіб

Начальник Управління контролю в сфері ЗЕД та оподаткування не резидентів

Заступник (Начальник Управління документальних перевірок юридичних осіб)

Заступник (Начальник Управління оподаткування фізичних осіб)

Заступник (Начальник Управління ресурсних та не податкових платежів,
місцевих податків та зборів )

Управління інформатизації

Відділ обліку платників податків

Відділ документальних перевірок крупних платників податків

Відділ документальних перевірок товариств та відшкодування ПДВ

Відділ організації та проведення док. перевірок плати за патенти

В-л док. перевірок малих підприємств і громадських організацій

Відділ оперативного контролю

Відділ док-них перевірок державних і акціонерних підприємств

Відділ ресурсних та рентних платежів та плати за землю

Відділ справляння місцевих податків та зборів

Відділ документальних перевірок фізичних осіб

Відділ не податкових платежів

Відділ податків з фізичних осіб

Відділ прямих і непрямих податків та відрахувань до цільових фондів з
державних підприємств

Відділ прямих і непрямих податків з комерційних підприємств

Відділ валютного контролю

Відділ по оподаткуванню та виявленні ухилень від оподаткування в
банківській системі, та фінансово-кредитних установах, спільних
підприємствах та у сфері ЗЕД

Адміністративно-господарський відділ

Відділ по роботі з платниками податків

Відділ по кадрах, спецроботі та захисту інформації

бухгалтерія

Відділ забезпечення функціонування автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи

Відділ державного реєстру фізичних осіб

Відділ обліку та звітності

Відділ економічного аналізу та прогнозування надходжень

Відділ примусового стягнення податків

Відділ правового забезпечення

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та
Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні
податкові інспекції

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі

Державна податкова адміністрація України

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020