.

Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
125 1045
Скачать документ

Реферат на тему

Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у
сфері оподаткування

1. Організація розслідування та контроль:

а) систематизація зібраних документів;

б) список свідків;

в) картотека документів;

г) показник відеоматеріалів;

д) схеми механізму виникнення податкового злочину.

Література 1. Організація розслідувань та контроль

Організація розслідувань та контроль за їх проведенням пе-редбачає
реагування на ситуацію з фактами, що постійно змінюєть-ся і притаманна
кожному розслідуванню. 

Слідчі та оперативні працівники періодично аналізують зібра-ні матеріали
у справі для відтворення подій, які раніше відбулися і мають відношення
до справи. Цей аналіз потрібен для коригування робочого плану
розслідування відповідно до встановленого фактичного матеріалу. 

Шляхом використання ефективних організаційних заходів оперативні та
слідчі працівники можуть уникнути дублювання сво-їх зусиль щодо
розкриття даного злочину. 

При правильній організації розслідування необхідно завжди знати, що вже
було зроблено, а що ще потрібно зробити.

Організаційні питання

На початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків доцільно
спрямувати діяльність слідчих та оперативних праців-ників на організацію
наступних заходів.

1. Підбір відповідних фахівців. Під час розслідування податко-вих
злочинів дуже часто необхідна допомога фахівців із різних га-лузей
знань, що визначається характером діяльності того чи іншого
підприємства, способами скоєння злочину, порядком проведення розрахунків
і т.д. 

Допомога таких фахівців може використовуватися за кількома напрямами:

а) для підготовки матеріалів та формування завдань працівни-кам, які
здійснюють документальну перевірку чи експертизу;

б) для участі в якості експерта при проведенні окремих слід-чих дій
(обшук, виїмка та слідчий огляд документів, товарів, сиро-вини, допити і
т.д.);

в) для отримання рекомендацій та порад з різних питань
фі-нансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерсько-го
обліку та звітності; 

г) для отримання висновків за матеріалами документальних перевірок або
судово-бухгалтерських експертиз.

2. Створення слідчо-оперативних груп. Виходячи із аналізу матеріалів
кримінальної та оперативно-розшукової справи, а також у випадках
виконання значного обсягу слідчих дій і пошукових за-ходів, може
прийматися рішення про створення слідчо-оперативної групи, склад якої
визначається в кожному випадку окремо. При цьому враховується характер і
обсяги заходів, які потрібно здійсни-ти, заходи безпеки на випадок
активної протидії з боку підозрюва-них, технічне і спеціальне
забезпечення СОГ та ряд інших факторів. 

3. Організація проведення оперативно-розшукових заходів. Вказані заходи
здійснюються з метою оперативного супроводження провадження у справі.
Вони мають конкретний характер:

а) збір додаткової інформації про підозрюваних осіб та їх зв`язки;

б) встановлення місць знаходження осіб, товарів, документів і т.д.;

в) виявлення всіх СПД та фізичних осіб, які брали участь у певних
фінансово-господарських операціях. 

4. Організація проведення документальних перевірок та необ-хідних
експертиз. Документальна перевірка фінансово-господарської діяльності
СПД є одним із основних заходів для визначення дій-сного стану справ
господарюючого суб`єкта та його фінансових зо-бов’язань. 

Документальна перевірка є дієвим інструментом визначення факту
податкового правопорушення. Як правило, вона проводиться до порушення
кримінальної справи, але якщо слідчий має певні сумніви щодо її
правильності, він може призначити повторну доку-ментальну перевірку або
судово-бухгалтерську експертизу. 

5. Організація обшуків, виїмки та слідчого огляду документів. Такі
слідчі дії необхідно запланувати і провести на початковому етапі
проведення слідства. На додаток до документів, які були ви-лученні під
час документальної перевірки, виїмці підлягають усі інші документи і
матеріальні об`єкти, що свідчать про скоєння по-даткового злочину,
доводять умисність і провину підозрюваних осіб.

6. Підбір та вивчення спеціальної літератури. Спрямування розслідувань
ухилень від сплати податків орієнтує слідчого на ознайомлення та
глибокий аналіз значної кількості нормативних ак-тів, інструкцій, а
також інших документів, які регламентують і ви-значають систему та види
податків, порядок їх обчислення і сплати. 

7. Обмін інформацією між учасниками СОГ та кримінального процесу.
Вказаний організаційний захід дозволяє слідчому отрима-ти різнобічну
інформацію про податковий злочин, зважити опера-тивні дані, оцінити
висновки експертів. Це дасть можливість прийняти оптимальні рішення за
кожним питанням.

Безперечно, всі ці питання повинні знайти своє відображення в плані
проведення розслідування. Форма такого плану може бути довільною, але є
декілька практичних рекомендацій щодо складан-ня плану розслідування. 

По-перше, всі заходи, які планує провести слідчий, повинні бути
систематизовані за окремими розділами (організаційні,
опера-тивно-розшукові, робота із свідками, проведення експертиз і т.д.).

По-друге, за кожним заходом завжди повинен чітко визнача-тися
виконавець, термін виконання та відмічатися результат роботи. 

Додаток № 3

План проведення розслідування

 

№ п/п  

Назва заходів  

Виконавець  

Термін виконання  

Результати роботи  

Примітка

Розділи

1. Організаційні заходи.

2. Виявлення джерел інформації.

3. Робота з підозрюваними.

4. Робота із свідками.

5. Оперативно-розшукові та технічні заходи.

6. Проведення експертиз.

7. Одержання доказової інформації.

8. Взаємодія з іншими правоохоронними та державними орга-нами.

Крім того, під час проведення розслідування дуже важливо точно знати,
які документи вже зібрані та яка інформація в них міс-титься, а які ще
необхідно додатково вилучити; кого із свідків уже допитали, а кого ще
потрібно допитати і встановити нову необхідну інформацію тощо. 

Таким чином, слідчий повинен мати механізм здійснення контролю за ходом
розслідування. У тому випадку, коли обсяги слідчих дій значні, слідчому
можуть допомогти декілька тактичних інстру-ментів здійснення контролю. 

Систематизація зібраних документів

Зібрані матеріали у кожній кримінальній справі потребують систематизації
та розподілу за окремими напрямами. 

Індивідуальні погляди та приоритети визначають, як слідчі працівники
фактично оформлюють і ведуть свої папки розслідуван-ня у справі. 

Єдина вимога, яка до них висувається, – це щоб папки велись у логічній
послідовності і містили деякі обов`язкові матеріали. 

При дотриманні такої вимоги слідчий може в будь-який мо-мент знайти
потрібну інформацію та визначити, яких саме докуме-нтів не вистачає для
подальшого розслідування. 

Один із позитивних прийомів забезпечення такого положення – вести окремі
папки або підшивки для:

1) адміністративних та реєстраційних документів; 

2) матеріалів допитів осіб, які підозрюються у скоєнні злочину;

3) матеріалів допитів кожного із свідків;

4) податкових декларацій, актів документальних перевірок; 

5) документів бухгалтерського обліку; 

6) доказів відносно умисності скоєння злочину;

7) матеріалів слідчих дій; 

8) висновків експертиз. 

Папки у справі можуть розміщуватися за алфавітом, предмет-ним чи
нумераційним принципом. 

Правильно організовані папки у справі допомагають слідчим контролювати
хід розслідування завдяки легкості знаходження не-обхідної інформації. 

Якщо в таких папках матеріали відносно доказів та навмисно-сті скоєння
злочину відповідним чином скомпоновані, це суттєво полегшує хід
розслідування та складання звітів.

Список свідків

Ще одним корисним інструментом для контролю за ходом розслідування є
список свідків. До нього вносять свідків з обов`язковим позначенням про
їх відношення до справи. 

Список поповнюється у ході розслідування відповідно до того, як
встановлюються нові люди, що мають певне відношення до да-ної справи. 

Після кожного контакту з ким-небудь із свідків слідчий вно-сить
корективи до списку:

– викреслює прізвища свідків, до яких вже не потрібно зверта-тись;

– доповнює список новими прізвищами, які встановлюються у ході слідства;

– поповнює і додає нові записи до існуючих прізвищ, якщо встановлюються
які-небудь суттєві фактори, що можуть вплинути на хід слідства.

Для підготовки і ведення списку свідків слідчий може використовувати
будь-які методики. Однією з найбільш наочних є наступна (додаток № 4).

Додаток № 4

Список свідків

п/п П.І.П.

(псевдонім) Установчі дані Родичі, друзі Відношення до справи

1. Рабінович Менахем Мойсейович (”Сутулый”) Вул. Нижній Вал, 7 кв. 2

д.т. 417-56-41

кооп “Ремонтник”

р.т. 212-44-96

(нач. дільниці паркетників) Дружина – Хайя Ізраїлевна, мати – Фаїна
Абрамівна, дочка – Олена Керував бригадою паркетників, які виконували
роботи в офісі кооп . “Заря”, на дачах Османова та Стеклова

Стандартний аркуш паперу (формат А4) розділяється на три частини:

– в першу чергу записують прізвище та ім`я свідків, прізвись-ко (якщо
він має таке);

– у другу – установчі дані про свідка (домашня адреса, місце роботи,
номери контактних телефонів, імена членів родини та ін);

– у третю – інформацію про відношення свідка до даної спра-ви, до
підозрюваних осіб, про взаємозв`язок з іншими свідками, ін-шу суттєву
інформацію. 

Посилаючись на список свідків, а не тільки на свою пам`ять, слідчі та
оперативні працівники значно підвищують вірогідність проведення
всебічного і ретельного розслідування. Особливо важ-ливо і корисно
ведення такого списку при розслідуванні об`ємних справ, за якими
проходить велика кількість підозрюваних та свід-ків.

Картотека документів

Картотека – ще один корисний інструмент правильної органі-зації
слідства. Відповідно до того, як слідчі вивчають кожний вияв-лений у
ході слідства документ, вони вирішують для себе, чи є він суттєвим і
таким, що дійсно заслуговує уваги.

Якщо це рішення позитивне, тоді слідчі готують за цим доку-ментом картку
для картотеки. У картотеці вказується наступна ін-формація:

– назва документа;

– його дата і номер (якщо вони є);

– автор документа;

– джерело одержання;

– загальна характеристика тієї інформації в документі, що є суттєвою і
такою, що має відношення до справи. 

Додаток № 5

Картотека документів

Приклад картотеки 

Османов, Рудниченко, Стеклов

(підозрювані особи)

 

Кооператив

”Заря”

(автор документа) № 183

25.02.97

(реквізити документа)

Рахунок на технічне обладнання

(назва документа)

ТОВ “Мир” – Данилов

(джерело отримання) Постійний постачальник

кооперативу “Заря”

(відношення до підозрюваних)

Загальна характеристика інформації

Придбання технічного обладнання на загальну суму

29,000 доларів США

(основні фонди)

Слідчі заносять цю картку до картотеки документів за відповідною
тематикою (наприклад, банківські рахунки, займи, точки відлі-ку,
замисел, свідчення та ін.).

Переваги використання картотеки 

1. Картотека спрощує доступ до значних обсягів свідоцтв або доказів,
звільняє від необхідності покладатися на пам`ять оперативних чи слідчих
працівників, які проводили розслідування. 

2. Слідчі можуть відібрати всі суттєві свідоцтва за даною те-мою, а
також уточнити ті проблеми, які відмічені у картках.

3. Свідчення накопичуються за конкретними темам чи фазами розслідування,
завдяки чому на стадії складання звіту слідчі можуть розкривати
відповідну тему з мінімальними затратами часу. 

Слід зазначити, що крім ведення на папері списку свідків та картотеки
документів, слідчі можуть вводити таку інформацію та оброблювати її на
персональному комп`ютері. При цьому значно підвищується швидкість пошуку
необхідної інформації, крім того, можливо одночасно оброблювати великі
масиви даних. 

Але при використанні комп`ютеру потрібно дотримуватися заходів режиму
таємності, щоб виключити можливість несанкціо-нованого доступу сторонніх
осіб до інформаційних масивів слідчо-го. 

Показчики відеоматеріалів

Якщо виникає необхідність у відеозйомці речових доказів, до-кументів та
записів підозрюваної особи, слідчі готують показник відеоматеріалів.

Це перелік документів, які були зафіксовані на відео. Такий показник
допомагає в роботі слідчого, коли записи і документи пі-дозрюваної особи
значні за обсягом і потребують для їх зйомки ве-ликої відеокасети (180
або 240 хвилин) або навіть кількох відеока-сет. 

При складанні показника доцільно зазначити, яка тривалість у хвилинах
того чи іншого сюжету. Маючи ретельно складений показник, можна дуже
швидко знайти необхідні відеоматеріаали про ті чи інші документи або
інші цінні свідчення. 

Схеми механізму вчинення податкового злочину

З метою чіткого визначення елементів податкового злочину, встановлення
механізму здіснення ухилень від сплати податків, на-ступних завдань
розслідування доцільно відобразити дії злочинців за допомогою графічних
схем. 

Схематичне зображення дозволяє встановити зв`язки між усі-ма учасниками
злочинного діяння, рух документів, грошових кош-тів, товарів. 

Таким чином, наочно видно, які саме СПД вступали в ту чи іншу
фінансово-господарську операцію. Виходячи із цього, можна більш чітко
спланувати конкретні слідчі дії, визначитися із свідка-ми та
підозрюваними особами, які на початковому етапі не потра-пили до кола
розслідування. 

Отже, планування є механізмом організації розслідування і контролю за
його ходом.

При правильному плануванні забезпечується:

1) чітке формулювання завдань;

2) передумови для ретельного розслідування;

3) можливість ведення контроль за ходом розслідування;

4) ефективність використання часу і ресурсів.

Література

1. Методи фінансових розслідувань: Методичні рекомендації Служби
внутрішніх прибутків США (Internal Revenue Service).

2. Дубровицкая Л.П., Лузин И.М. Планирование расследова-ния. – М., 1972.

3. Образцов В.А. Организация и планирование расследования:
Криминалистика. – М., 1988.

4. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков,
1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020