.

Фонд державного майна України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4923
Скачать документ

Реферат з дисципліни – „Правові основи приватизації”,

на тему: „Фонд державного майна України”

Історичні Відомості:

Фонд державного майна України створено в 1991 роцi Постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики в
сферi приватизацiї державного майна. Першi органи приватизацiї в Українi
— Фонд, його регiональнi вiддiлення, фонди, комiтети, управлiння
комунального майна було утворено в 1992 роцi.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 “Про єдину систему
органiв приватизацiї в Українi”. Цим Указом фактично було сформовано
сучасну систему органiв приватизацiї.

Згiдно з Указом Президента України “Про змiни в системi центральних
органiв виконавчої влади України” вiд 13.03.99р. № 248/99, Фонд
державного майна України входить до центральних органiв виконавчої
влади.

Вiдповiдно до “Тимчасового Положення про ФДМУ” фонд державного майна
України пiдпорядкований i пiдзвiтний Верховнiй Радi України. У своїй
дiяльностi фонд керується Конституцiєю i законодавчими актами України,
Кабiнету Мiнiстрiв України.

Фонд має регiональнi вiддiлення в усiх областях України, В Республiцi
Крим, мiстах Києвi та Севастополi.

Основнi завдання Фонду полягають у наступному:

захист майнових прав України на її територiї та за кордоном;

здiйснення прав розпорядження майном державних пiдприємств у процесi їх
приватизацiї, створення спiльних пiдприємств;

здiйснення повноважень щодо органiзацiї та проведення приватизацiї майна
пiдприємств, яке перебуває у загальнодержавнiй власностi;

сприяння процесовi демонополiзацiї економiки i створенню умов для
конкуренцiї виробникiв.

Фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань:

змiнює у процесi приватизацiї органiзацiйно-правову форму пiдприємств,
що перебувають у загальнодержавнiй власностi, шляхом перетворення їх у
вiдкритi акцiонернi товариства;

продає майно, що перебуває у загальнодержавнiй власностi у процесi його
приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдприємств i об’єктiв
незавершеного будiвництва;

укладає угоди з посередниками щодо органiзацiї пiдготовки до
приватизацiї та продажу об’єктiв приватизацiї;

видає лiцензiї посередникам;

вживає заходiв до залучення iноземних iнвесторiв до процесу
приватизацiї;

бере участь у створеннi спiльних пiдприємств, до статутного фонду яких
передається майно, що є загальнодержавною власнiстю;

представляє iнтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту
майнових прав держави.

Фонд очолює Голова, який призначається на посаду i звiльняється з посади
Президентом України за згодою Верховної Ради України. На сьогоднi
Головою Фонду державного майна України є HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/central.php” Чечетов Михайло Васильович .

В рiзнi роки Фонд державного майна України очолювали:

з жовтня 1998 по  квiтень 2003 Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квiтень 1998 Лановий Володимир Тимофiйович;

з серпня 1994 по лютий 1997 Єхануров Юрiй Іванович;

з липня 1991 по липень 1994 Прядко Володимир Володимирович.

Практична дiяльнiсть Фонду держмайна спирається на програму
приватизацiї. Згiдно з програмою приватизацiї на 2000-2002 роки
прiорiтети роботи в сферi приватизацiї полягають в наступному:

залучення iнвестицiй в економiку України шляхом продажу акцiй на
конкурсах та на мiжнародних фондових ринках;

залучення до пiдготовки на проведення приватизацiї нацiональних та
iноземних суб’єктiв фондового ринку;

продаж стратегiчних об’єктiв приватизацiї за грошовi кошти.

Центральний апарат Фонду державного майна України

Керівник – Чечетов Михайло Васильович

Голова Фонду державного майна України

Адміністративно-господарський департамент

Основні функції і завдання Департаменту:

  1. Організація та здійснення кадрової роботи, що передбачає добір
працівників і просування їх по службі за діловими якостями та
професійною компетентністю, формування і робота з кадровим резервом,
постійне підвищення фахових знань працівників, заохочення їх до
службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з питань
державної служби у центральному апараті та регіональних відділеннях і
представництвах Фонду.

  2. Підготовка і надання аналітичної та оперативної інформації Голові
Фонду, правоохоронним органам, звітів Головдержслужбі щодо дотримання
державними службовцями державних органів приватизації Законів України
“Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, “Загальних правил
поведінки державного службовця”.

  3. Здійснення комплексу заходів з кадрових питань для забезпечення
ефективної і якісної роботи керівного складу та персоналу регіональних
відділень.

  4. Визначення політики і стратегії діяльності Департаменту відповідно
до основних завдань і функцій.

  5. Аналіз стану і тенденцій розвитку кадрової політики, державної
служби у Фонді, прийняття відповідних рішень щодо усунення недоліків та
закріплення  позитивних тенденцій.

  6. Організація розробки проектів законодавчих і нормативних актів, що
належать до компетенції Департаменту. Контроль та перевірка виконання
актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України.

  7. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників державних органів приватизації.

  8. Організація міжнародних зв’язків, у тому числі з посольствами і
консульствами інших країн, міжнародними організаціями, представництвами
підприємств і організацій інших країн.

  9. Забезпечення організації видання відповідно до Закону України “Про
приватизацію державного майна” журналу “Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію” українською та російською мовами та контролю за
здійсненням оперативного видання додатку до “Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію” – газети “Відомості приватизації”.

  10. Аналіз та узагальнення стану ринку товарів, робіт і послуг та
надання пропозицій керівництву Фонду стосовно закупівель, здійснення
організаційних заходів щодо проведення торгів (тендерів) та ведення
матеріалів з проведення тендерів з питань технічно-господарського
забезпечення працівників центрального апарату.

 Перелік нормативно-правових актів, якими керується Департамент:

Закони України:

  – “Про державну службу” від 16.12.93 № 3723-ХІІ;

  – “Про боротьбу з корупцією” від 05.10.95 № 356/95-ВР;

  – “Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” від
22.02.2000 № 1490-ІІІ.

  Постанова Верховної Ради України “Про Тимчасове положення про Фонд
державного майна України” від 07.07.92 № 2558-ХІІ.

  Указ Президента України “Про єдину систему органів приватизації в
Україні” від 19.02.94 № 56.

  Постанови Кабінету Міністрів України:

  – від 2 серпня 1996 року № 912 “Про затвердження Типового положення
про кадрову службу органу виконавчої влади”;

  – від 15 червня 1994 року № 412 “Про затвердження положень про
регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна
України у районі, місті”;

  – від 19 червня 1996 року № 658 “Про затвердження Положення про ранги
державних службовців”;

  – від 26 лютого 2000 року № 403 “Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та
встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують”;

  – від 28 грудня 2000 року № 1922 “Про затвердження Положення про
проведення атестації державних службовців”;

  – від 28 лютого 2001 року “Про затвердження Положення про формування
кадрового резерву для державної служби”;

  – від 02.10.02 № 863 “Про затвердження Порядку проведення щорічної
оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і
завдань”;

  – від 15 жовтня 2002 року № 1550 “Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів”.

Департамент фінансової роботи та управління доходами і видатками

Основні функції Департаменту :

–  Ведення бухгалтерського обліку та фінансово-бухгалтерська звітність
по центральному апарату та зведена ;

–  Розробка кошторисів витрат за загальним та спеціальним фондом
Державного бюджету центрального апарату, регіональних відділень та Фонду
майна АРК;

–  Фінансування центрального апарату та підвідомчих органів приватизації
за загальним фондом Державного бюджету;

–  Облік коштів, що надходять від реформування власності по джерелах
надходжень, регіонах і в цілому по Україні;

– Фінансування витрат, пов’язаних з виконанням заходів щодо забезпечення
Державної програми приватизації із спеціального фонду Державного
бюджету;

–  Ведення управлінського обліку та контроль стану розрахунків за
об’єкти приватизації по центральному апарату Фонду;

–  Інформування юридичного департаменту щодо порушення строків сплати по
угодам купівлі-продажу для проведення позивної роботи.

Нормативно-правові акти, якими керується Департамент:

1. Закон України “Про Державний бюджет України”.

2. Закон України від 18.05.00 №1723-ІІІ “Про Державну програму
приватизації на 2000-2002 роки”.

3. Бюджетний кодекс України.

4. Закон України “Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992 №
2163(із змінами і доповненнями)

5. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)” від 06.03.1992 № 2171.

6. Закон України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного
будівництва” від 14.09.2000 № 1953.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228 “Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого2003 року №211 “Про
внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 №621 “Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”

10. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.02 №57 “Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”

11. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1099 “Про
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
№57”

12. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 №604 “Про
бюджетну класифікацію та її запровадження” зі змінами та доповненнями
від 02.04.2002 №233 та 12.05.2003 №351

13. Наказ Міністерства фінансів України від 25.12.2000 №348 “Про
внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України”

14. Положення про порядок розрахунків за придбані об’єкти приватизації
від 30.10.92 № 467

15. Наказ Головного управління Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 10.12.99 №114 “Про затвердження Плану
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

16. Наказ Державного казначейства України та Фонду державного майна
України від 28.08.02 №167/1534 “Про затвердження Порядку перерахування
до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації об’єктів
державної власності”.

17. Наказ Фонду державного майна України від 22.06.2000 № 1301 зі
змінами до нього від 26.04.2001 № 734 “Про затвердження Положення про
порядок витрат із спеціального фонду Державного бюджету України на
заходи, пов‘язані з проведенням приватизації державного майна відповідно
до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, на матеріальне
заохочення працівників державних органів приватизації,
соціально-побутове забезпечення”.

Режимно-секретний відділ

Основними завданнями департаменту є :

а) недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до секретної
інформації;

б) своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними
підрозділами органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій заходів, що забезпечують охорону
державної таємниці;

в) запобігання розголошення секретної інформації, випадкам втрат
матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією
іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами
без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та
доступу до неї;

г) виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в
процесі діяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації;

д) забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час
виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час
здійснення зовнішніх відносин ;

е) організація секретного діловодства;

є) здійснення контролю за станом режиму секретності в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях та на підпорядкованих їм об’єктах

Перелік основних нормативно-правових актів у сфері охорони державної
таємниці:

1) Конституція України;

2) Закон України “Про інформацію”;

3) Закон України “Про державну таємницю” ;

4) Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”;

5) Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України;

6) Постанова КМУ “Про забезпечення захисту державної таємниці під час
приватизації ( корпоратизації ) державних підприємств”;

7) “Інструкція про порядок охорони державної таємниці, а також іншої
інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому
іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення робіт з
ними”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня
1966 року ? 558;

8) Звід відомостей, що становлять державну таємницю;

9) Наказ СБУ “Про внесення змін до Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю”;

10) Наказ СБУ “Про затвердження форм документів для оформлення
громадянам допуску до державної таємниці та порядку їх заповнення”.

Інші департаменті та відділи та їх керівники в апараті Фонду:

Григоренко Євген Миколайович Перший заступник Голови Фонду

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=4&lang=ukr”
Департамент з питань управління корпоративними правами держави у
відкритих акціонерних товариствах

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=14&lang=ukr”
Департамент стратегії управління та обліку корпоративних прав держави

Бондар Олександр Миколайович Перший заступник Голови Фонду по зв’язках з
Верховною Радою України

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=3&lang=ukr”
Департамент взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової
інформації та зв’язків з громадськістю

Кальніченко Леонід Федорович Заступник Голови Фонду

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=10&lang=ukr”
Департамент продажу акцій на фондовому ринку України та на міжнародних
фондових ринках

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=12&lang=ukr”
Департамент продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=13&lang=ukr”
Департамент стратегії індивідуальної приватизації

Лєдомська Світлана Юріївна Заступник Голови Фонду

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=19&lang=ukr”
Департамент інформаційних технологій

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=11&lang=ukr”
Департамент оперативного планування та систем продажу акцій

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=16&lang=ukr”
Департамент планування об`єктів приватизації та регіональної політики

Лазаренко Сергій Жоржийович Заступник Голови Фонду

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=6&lang=ukr”
Департамент з питань управління державним майном

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=5&lang=ukr”
Департамент спільних підприємств, міждержавних майнових відносин та
власності за кордоном

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=21&lang=ukr”
Контрольно-ревізійний департамент

Васильєв Вадим Валерійович Заступник Голови Фонду

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=9&lang=ukr”
Департамент з питань підготовки об`єктів до приватизації та реформування
власності

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=8&lang=ukr”
Департамент політики реформування власності та стратегічного планування

Парфененко Дмитро Миколайович Заступник Голови Фонду

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=7&lang=ukr”
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=18&lang=ukr”
Департамент реалізації та контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу

HYPERLINK “http://www.spfu.gov.ua/ukr/dep_view.php?id=17&lang=ukr”
Юридичний департамент

Нормативна база якою керується в роботі ФДМУ

Закони України

  № 1187-IV вiд 18.09.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=52&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності”

  № 2658-III вiд 12.07.2001 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=1&id_doc_type=0&sort_id=&tex
t=&page=1” Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну
дiяльнiсть в Українi

  № 1869-III вiд 13.07.2000 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=6&id_doc_type=0&sort_id=&tex
t=&page=1” Про особливості приватизації відкритого акціонерного
товариства “Укртелеком”

  № 1723-III вiд 18.05.2000 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=49&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про державну програму приватизації

  № 847-XIV вiд 07.07.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=53&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про перелік об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації

  № 89/97-ВР вiд 19.02.1997 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=46&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про внесення змін до Закону України “Про приватизацію майна
державних підприємств”

  № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=47&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

  № 290/96-ВР вiд 10.07.1996 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=48&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про особливості приватизації підприємств агропромислового
сектору

  № 93/96-ВР вiд 19.03.1996 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=5&id_doc_type=0&sort_id=&tex
t=&page=1” Про режим іноземного інвестування

  № 2343-XII вiд 14.05.1992 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=4&id_doc_type=0&sort_id=&tex
t=&page=1” Про банкрутство

  № 1576-XII вiд 19.09.1991 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=50&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про господарчі товариства

  № 1560-XII вiд 18.09.1991 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=51&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про інвестиційну діяльність

Постанови КМ України

  № 155 вiд 11.02.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=82&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження Основних концептуальних підходів до
підвищення ефективності управління корпоративними правами держави

  № 1960 вiд 17.12.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=87&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди

  № 1891 вiд 10.12.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=76&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження Методики оцінки майна

  № 1828 вiд 26.11.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=88&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про внесення зміни до переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави

  № 1787 вiд 20.11.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=86&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження Методики визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

  № 1440 вiд 10.09.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=43&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження Національного стандарту N 1 “Загальні
засади оцінки майна і майнових прав”

  № 1554 вiд 12.10.2000 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=38&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час
приватизації

  № 1346 вiд 29.07.2000 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=57&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави

  № 68 вiд 18.01.2000 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=2&id_doc_type=0&sort_id=&tex
t=&page=1” Про переліки відкритих акціонерних товариств, пакети акцій
яких підлягають продажу в 2000 році

  № 1794 вiд 27.09.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=62&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 1997 р. N 1218

  № 1597 вiд 31.08.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=59&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій
яких підлягають продажу за кошти

  № 951 вiд 03.06.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=56&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави

  № 845 вiд 19.05.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=63&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=1” Про затвердження заходів, спрямованих на оздоровлення
фінансового становища електроенергетичної галузі України у 1999 – 2000
роках

  № 349-р вiд 29.04.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=69&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про план-графік передприватизаційної підготовки підприємств
у 1999 році

  № 1741 вiд 04.11.1998 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=61&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про управління державними корпоративними правами

  № 1703 вiд 28.10.1998 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=60&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про Концепцію розподілу між центральними і місцевими
органами виконавчої влади повноважень з управління об’єктами державної
власності та заходи щодо її реалізації

  № 1498 вiд 22.08.1998 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=58&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 листопада 1997 р. N 1218

  № 1218 вiд 05.11.1997 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=67&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про прискорення приватизації хлібоприймальних і
хлібозаготівельних підприємств

  № 1000 вiд 22.08.1996 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=68&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про утворення Державної акціонерної компанії “Хліб України”

Укази Президента України

  № 1626/99 вiд 29.12.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=54&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна
в Україні

  № 944/99 вiд 02.08.1999 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=7&id_doc_type=0&sort_id=&tex
t=&page=2” Про деякі питання приватизації об’єктів електроенергетичного
комплексу

Накази ФДМУ

  № 614 вiд 30.03.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=101&id_doc_type=0&sort_id=&t
ext=&page=2” Щодо анулювання дії дозволів на здійснення діяльності з
приватизаційними паперами

  № 510 вiд 18.03.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=100&id_doc_type=0&sort_id=&t
ext=&page=2” Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

  № 420 вiд 04.03.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=97&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Щодо затвердження примірної форми рецензії на акт оцінки
майна

  № 336 вiд 23.02.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=95&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Переліку об’єктів групи Е, які підлягають
приватизації

  № 278 вiд 12.02.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=92&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

  № 236 вiд 05.02.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=78&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про розмір премії за галузевий ризик, величини галузевого
показника фондовіддачи та середньогалузевого показника сукупної вартості
основних засобів та оборотних активів підприємства (ВАТ)

  № 230 вiд 05.02.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=81&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Порядку прийняття Фондом державного майна
України звітів про виконання річних фінансових планів господарськими
товариствами, у статутно му фонді яких державна частка перевищує 50
відсотків

  № 233 вiд 05.02.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=102&id_doc_type=0&sort_id=&t
ext=&page=2” Про внесення змін та доповнень до наказу Фонду державного
майна України від 22.01.98 N 85

  № 210 вiд 03.02.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=94&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Положення про формування кадрового резерву
голів правлінь акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна
частка перевищує 50 відсотків

  № 148 вiд 29.01.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=98&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Щодо звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки
майна

  № 130 вiд 28.01.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=80&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок
реструктуризації підприємств

  № 105 вiд 23.01.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=79&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Порядку визначення початкової вартості
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на
конкурсах

  № 90 вiд 22.01.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=75&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

  № 75 вiд 20.01.2004 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=77&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Положення про порядок вибору об’єктів
приватизації, для продажу яких є доцільним залучення радників,
формування переліку таких підприємств та оплати послуг радників

  № 2097 вiд 25.11.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=85&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Положення про впорядкування передачі
об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового
комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства

  № 2100 вiд 25.11.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=89&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності

  № 212/2057 вiд 19.11.2003 HYPERLINK
“http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=83&id_doc_type=0&sort_id=&te
xt=&page=2” Про затвердження Порядку перерахування до державного
бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020