Реферат на тему:

Досвід організації професійної підготовки працівників поліції зарубіжних
країн

Кардинальні зміни у розвитку Європейської вищої освіти започатковані на
Болонському процесі в 1999 році. Саме тоді в м. Болонья (Італія) був
підписаний документ під назвою „Болонська декларація”. Процес
структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи
передбачає створення до 2010 року Європейського наукового та освітнього
простору для підвищення спроможності випускників вищих навчальних
закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на
європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської
вищої школи. Він включає в себе також створення програм підготовки
спеціалістів різного рівня кваліфікації, впровадження системи заліків
європейського зразка, поліпшення вільного переміщення студентів і
викладачів завдяки структурним реформам.

Вирішення проблематики якості підготовки фахівців у контексті
Болонського процесу, інформаційно-освітніх технологій як фактора
підвищення якості освіти, розвитку педагогічної майстерності викладачів
та професійної підготовки випускників неможливе без вивчення, аналізу і
запозичення іноземного досвіду вищої освіти, зокрема фахівців
правоохоронних органів [1].

Прийнятними формами опанування іноземним досвідом можуть бути
перепідготовчі курси, конференції, симпозіуми та семінари, дослідницькі
проекти, наукові праці, міжнародний обмін фахівцями тощо.

Особливої уваги заслуговують напрями запозичення корисного іноземного
досвіду у сфері організації професійної підготовки працівників
правоохоронних органів зарубіжних країн, методів удосконалення
навчального процесу.

Сучасний працівник правоохоронних органів, а саме податкової міліції,
повинен не тільки досконало володіти прийомами та методами боротьби з
викриття злочинів у сфері оподаткування, а й бути готовим до виконання
управлінських функцій, кваліфікованого реагування в екстремальних
ситуаціях, застосування знань, умінь та навичок у галузі права. У
підрозділах правоохоронних органів, у т. ч. податкової міліції, працюють
найбільш хоробрі, віддані вибраній професії люди, які щоденно нелегкою
працею повинні забезпечити поповнення бюджету держави на всіх рівнях.

Чим вищий рівень професійної підготовки міліціонерів-податківців, тим
ефективніше вони виконують свої завдання, тим більшою повагою
користуються як у громадян, так і юридичних осіб.

Удосконалення діяльності правоохоронних органів, визначення шляхів та
умов їх подальшого розвитку, досягнення оптимальних результатів
передбачає вивчення проблем: управління правоохоронними органами,
управління персоналом, соціальних, а саме: оплата праці, умови
діяльності та можливості кар’єри [2].

Важливе значення для працівника податкової міліції має вивчення та
запозичення досвіду роботи правоохоронних органів, організація
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та стажування
поліцейських зарубіжних країн.

Тому не випадково, враховуючи досвід співробітництва податкової міліції
ДПА України зі Службою державних доходів Міністерства фінансів
Республіки Латвії, в листопаді 2003 року на навчальній базі Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної податкової
служби Національної академії ДПС України проведено двотижневий
міжнародний семінар з працівниками фінансової поліції.

На відміну від нашої держави в Латвії немає жодного навчального закладу,
який би готував фахівців-податківців, тому керівництво Служби державних
доходів Латвії звернулося до керівництва ДПА України з пропозицією
проведення такого семінару.

У семінарі взяли участь оперативний склад співробітників підрозділів
фінансової поліції восьми округів, на які поділена територія Латвії
відносно діяльності Служби держаних доходів. Працюючи в Управлінні
фінансової поліції державними службовцями, на них покладені функції
слідчих, оперативних працівників, маючи широкі повноваження, вони
правомочні контролювати митні служби. Усі ці питання закріплені
законодавчо.

Заслуговує на увагу організація підготовки та підвищення кваліфікації
керівників та управлінців для поліцейських підрозділів середньої та
вищої ланок в Національній академії федерального бюро розслідування США
(Квантіко, штат Вірджинія) [3].

У цьому навчальному закладі створено програму для вищезгаданої категорії
поліцейських, відповідно до якої протягом майже трьох місяців вивчаються
навички керівництва, поліцейський менеджмент, правознавство,
криміналістика, фізпідготовка, спецпідготовка тощо.

Для забезпечення навчання офіцерів поліції з Європейських держав
академія має власні відділення під назвою „Міжнародна правоохоронна
академія” в Будапешті (Угорщина).

Національною Академією спільно із ФБР щорічно за межами США проводиться
перепідготовка на спеціальних тренувальних сесіях членів ФБР,
національних правоохоронних органів зарубіжних країн.

У новому тисячолітті в Європі відбулися три перепідготовчі сесії
Національної академії ФБР, присвячені таким питанням:

– міжнародне співробітництво у боротьбі з наркозлочинами (Кіпр, 2001
р.);

– міжнародні проблеми з відмиванням грошей (Швейцарія, 2002 р.);

– міжнародні перспективи у забезпеченні правової охорони у поствоєнних
умовах (Словенія, 2003 р.).

Завдяки цим перепідготовчим сесіям слухачів знайомлять з даними про
сучасний стан і перспективи боротьби з тими чи іншими видами міжнародної
злочинності, відбувається обмін позитивним досвідом у правоохоронній
галузі. Учасники цих курсів встановлюють між собою взаємовідносини, що
сприятимуть обліку необхідної інформації.

Після закінчення перепідготовчої сесії їх випускники отримують збірники
матеріалів, якими вони зможуть користуватися при виконанні своїх
обов’язків по боротьбі зі злочинністю.

В останні роки в зарубіжних країнах при підготовці поліцейських кадрів
ввійшла в навчальний процес тенденція до скорочення розриву між
традиційною теоретичною підготовкою курсантів і практичними заняттями,
які по можливості прагнуть наблизити до подій у реальному житті [5].

Значну увагу цим питанням при підготовці молодих поліцейських кадрів
приділяють у Куинслендській поліцейській академії та Брисьбенському
університеті Австралії. Навчальний процес у цих закладах максимально
наближений до реальних обставин і придбання необхідних навичок у
повсякденній поліцейській службі.

У спеціально розробленому курсі для курсантів поліцейської академії
основний акцент зроблено на виробленні у майбутніх поліцейських навичок
з ведення діалогу з агресивно настроєними особистостями та групами,
вміння поводитися з розумово неповноцінними людьми, самовбивцями, вміння
складати протоколи, проводити опитування, улагоджувати незначні
конфлікти та інші непередбачені ситуації, з якими щоденно доводиться
стикатися поліцейським [6].

Під час практичних занять основну увагу приділяють відпрацюванню моделей
поведінки у вищезазначених ситуаціях.

З цією метою навчальний клас умовно розділяється на “поліцейських” і
“цивільних осіб”, кожний із яких “грає” свою роль за визначеним
сценарієм. До проведення таких занять були залучені студенти факультету
драматичного мистецтва Брисбенського університету, які виступали в ролі
цивільних персонажів за спеціально складеними для них сценаріями.

Один із викладачів поліцейської академії заздалегідь проводив зі
студентами інструктивне заняття, на якому їм було запропоновано зіграти
свою роль у партнерстві з поліцейськими курсантами в різних життєвих
ситуаціях. Звичайно, що ні ті, ні інші до початку занять зі сценарієм не
ознайомлювалися.

Навчальний клас, де навчаються поліцейські, розбивався на групи по
чотири чоловіки в кожній. У цих групах одна пара виконувала роль
поліцейських, інша – контролерів, які суворо стежать за дотриманням
правил експерименту та якістю виконання ролей.

Після закінчення занять проводиться обов’язково 15-хвилинне підведення
підсумків із участю всіх учасників.

У Польщі, як зізнаються поляки, Міністерство внутрішніх справ і
адміністрації – це найбільше і найвпливовіше міністерство – монстр, який
об’єднує в собі, крім поліції, прикордонників, пожежних, міграційну
службу, а також державні адміністрації на місцях.

Реально на поліцейську службу беруть громадян Польщі, які відслужили
армію, і насамперед звільнених із поліцейських військ.

Поліцейському новобранцю потрібно закінчити 8-місячні курси, де теорія
чергується з практичною діяльністю в різних підрозділах поліції. Після
початкових курсів, відслуживши деякий час рядовим, поліцейський має
право поступити на сержантські курси. Після складання іспитів йому
присвоюється звання сержанта.

Щоб стати офіцером, поліцейському потрібно закінчити єдину в країні
трирічну вищу поліцейську школу. Випускникам вищої поліцейської школи
присвоюється молодше офіцерське звання.

Наявність для прийнятих у поліцію новобранців з вищою освітою початкових
курсів і служба рядовим – обов’язкові. Лише після цього абітурієнт може
вступати або до школи прапорщиків, або до вищої офіцерської школи.

Заслуговує на увагу досвід діяльності поліції Великобританії, основні
тенденції та підходи, що визначають її стан і розвиток за сучасних умов.
Безумовно, що якість діяльності поліції знаходиться у прямій залежності
від якості персоналу, який виконує обов’язки поліцейських, а також від
того, як ці люди вивчаються до вступу на службу, навчаються,
просуваються по службі та підтримуються.

У цілому, у Великобританії традиційно існують досить жорсткі вимоги до
набору, підготовки та просування по службі поліцейського персоналу. Ще у
1920 році англійські фахівці констатували, що „людина не може бути
добрим поліцейським, якщо вона не має більш ніж середніх розумових
здібностей, доброї пам’яті та спостережливості, у ній повинні
поєднуватись високі моральні, розумові якості, які не є обов’язковими
для людей іншої професії. Поліцейський завжди повинен діяти тактовно та
розсудливо, виявляти ініціативу за різних непередбачених обставин. На
поліцейського покладається значно більша відповідальність, ніж на
посадових осіб інших спеціальностей [4].

У сучасних умовах особи, які виявили бажання поступити на службу в
поліцію, зобов’язані подати заяву на ім’я начальника поліцейського
управління або дільниці, який приймає рішення про допуск кандидата до
конкурсних іспитів або про відмову. Кандидати на службу повинні бути
віком від 18,5 до 30 років і мати зріст не нижче 1,72 м для чоловіків і
1,62 м для жінок. Наказ про зарахування кандидатів на службу
підписується після успішного проходження п’яти вступних випробувань, а
саме: подання заяви, співбесіда, тести випробування оцінки фізичної
придатності до служби, заповнення опитувального листа щодо
благонадійності та медичного опитувального листа та прийняття присяги у
присутності мирового судді.

Згодом, якщо не має ніяких проблем, кандидат отримує поштою лист із
відгуком на випробування та перевірку на благонадійність. Також у
письмовій формі кандидата повідомляють про початок занять на 15-тижневий
курс навчальної підготовки у навчальному центрі (для столичної поліції –
18-тижневий) – (курс початкової підготовки опер-уповноважених
підрозділів податкової міліції ДПА України складає чотири тижні, де вони
набувають навичок поліцейської практики) [7].

Процес навчання у центрі Ніла організовано так, щоб якнайбільше
наблизити роботу майбутнього поліцейського до реалій життя. Принципова
мета Центру – дати новим рекрутам реалістичну картину поліцейської
діяльності та знання головних навичок, необхідних для цієї роботи. З
цією метою вони вивчають основи права, правила поліцейського
діловодства, забезпечення особистої безпеки, навички людських стосунків,
тактики поведінки у надзвичайних ситуаціях, займаються фізичним
удосконаленням тощо.

Якщо у кінцевому результаті слухач не досягає потрібних стандартів з
даних напрямів, він змушений залишити навчальний центр.

Випускники цих курсів зобов’язані пройти дворічний випробувальний строк
стажерами в одному із підрозділів поліції в уніформі під наглядом
призначеного наставника. Протягом дворічного апробаційного періоду вони
навчаються у навчальних центрах місцевих підрозділів поліції.

Подальше просування по службі здійснюється за результатами щорічних
іспитів та за висновками.

Поліція Великобританії має розгалужену систему відомчої освіти, яку
можна поділити загалом на дві частини: навчання, що здійснюється на
національному рівні у межах системи Національної підготовки поліції, та
навчання, що проводиться на місцевому рівні, безпосередньо у
поліцейських силах [8; 9].

Кожен із 43 поліцейських підрозділів має власний навчальний центр.

Залежно від мети розрізняються три головних види навчання поліцейських:
початкове навчання, спеціальне навчання поліцейських, які виявили
зацікавленість до певних видів поліцейської діяльності, підготовка
службовців поліції в Англії та Уельсі, яким приділяється надзвичайна
увага [10].

Організація навчання та професійного розвитку службовця поліції
передбачає як навчання на відповідних курсах, так і на робочому місці.
Вважається, що робота поруч з більш досвідченим службовцем або
можливість виконувати нові обов’язки є добрим гарантом професійного
розвитку. Але якщо службовець потребує навчання на відповідних курсах у
свій вільний час, він може отримати певну фінансову допомогу. Фінансові
можливості, передбачені для отримання навчання, доступні для всіх
службовців, незалежно від їх рангу. Витрати на подібні курси
покриваються за рахунок місцевого бюджету для зовнішнього навчання [11].

Отже, податкова міліція як спеціальний підрозділ Державної податкової
адміністрації України є складовою частиною правоохоронних органів, які
забезпечують економічну безпеку держави. Виявлення, попередження та
розкриття податкових злочинів, забезпечення своєчасного та повного
надходження в бюджетну систему податків, зборів та інших обов’язкових
платежів неможливо без урахування людського фактора, а саме всебічно
професійно підготовлених працівників податкової міліції.

Розглянутий сучасний стан організації професійної підготовки
поліцейських деяких зарубіжних країн вказує на те, що моделі організації
та управління навчанням визначаються перш за все специфічними
особливостями кожної держави. Разом з тим є ряд загально-обов’язкових
умов, від яких залежить якість професійної підготовки правоохоронців. До
них, у першу чергу, належать: оцінка діяльності поліції з боку громадян,
наявність правової бази, укомплектованість кваліфікованими та свідомими
у виборі професії кадрами.

Особливу актуальність в удосконаленні професійної підготовки кадрів
правоохоронних органів і, зокрема, податкової міліції набуває питання
подальшого розвитку міжнародного співробітництва правоохоронних органів,
а саме вирішення проблематики якості підготовки фахівців у контексті
Болонського процесу.

Література:

1. Актуальные проблемы повышения качества подготовки кадров для
правоохранительных органов и их влияние на совершенствование
правоприменительной деятельности: Матер. науч.-практ. конф., май 2001 г.
/ Самарский юридический ин-т / А.В. Горожанин (общ. ред.). – Самара,
2001. – 172 с.

2. Вопросы профессиональной подготовки и нравственного воспитания
сотрудников органов внутренних дел. Общественное мнение о деятельности
милиции: Матер. науч.-практ. конф. – Уфа, 1996. – 158 с.

3. Горожанин А.В. Кадры органов внутренних дел: современные проблемы
обеспече-ния. – СПб.: Санкт-Петербурск. ун-т МВД России, 1999.

4. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые
основы, стратегия и тактика деятельности. – М.:МАЭП, 1999. – 288 с.

5. Зарубежный опыт организации подготовки полицейских кадров и работы
полиции: Сборник статей. – СПб: Санкт-Петербургск. ун-т МВД Росси, 1999.
– 128 с.

6. Карташов В.Н. Правовая реформа и проблемы совершенствования
профессиональной юридической деятельности: Сб. науч. Трудов. –
Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1990. – 111 с.

7. Кудрявцев А.В. Проблемы организации непрерывной подготовки кадров в
органах внутренних дел. – М., 1994.

8.  Кондратьєв Я.Ю. Організація національної підготовки поліцейських
сполученого королівства. Лекція. – К.: Вид-тво Національної академї
внутр. справ України, 2000. – 22 с.

9. Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та
управління: Монографія. – Харків.: Харківський ун-т МВС України,
Національний університет внутрішніх справ., 2001. – 131 с.

10. Анисимков В.М. Зарубежный опыт подготовки руководителей полиции (по
материалам I Европейского конгресса по вопросам управления качеством
работы полиции) // Развитие науки управления и проблемы формирования
учебных дисциплин в современных условиях: Теоретический семинар. – М.,
Академия МВД России, 1999.

11. Крылов Б.С. Полиця Великобритании. Основные черты организации и
деятельности: Учеб. пособие. – М.,1974.

Похожие записи