.

Дії та результат дій як об\’єкти цивільних прав (правовідносин). Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об\’єкти цивільних прав. Інформація

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2106
Скачать документ

Дії та результат дій як об’єкти цивільних прав (правовідносин)

Об’єктом цивільних прав є дії (послуги) та результати дій або ж
результати робіт (ст.177 ЦК).

Послуга є різновидом правомірних дій і трактується як діяльність,
здійснювана з метою виконання цивільного обов’язку і не пов’язана зі
створенням матеріального блага.

Послуги, що надаються один одному учасниками цивільного обігу,
різноманітні, послуги фактичного характеру (перевезення), послуги
юридичного характеру (діяльність повіреного), послуги, Що містять
елементи фактичного і юридичного порядку (діяльність експедитора).

Об’єктом правовідносин може бути також результат дій (результат робіт).
У цьому разі під роботами слід вважати дії, спрямовані на досягнення
матеріального результату, що може полягати в створенні речі, її
переробці чи обробці тощо. Результат роботи заздалегідь визначений у
договорі сторін і визначається насамперед особою, що замовила виконання
роботи. Що ж стосується способу виконання роботи, то він за загальним
правилом визначається виконавцем.

Іноді ототожнюють послуги і результати дій (робіт), зазначаючи, що
послуга — це дія, внаслідок якої створюється матеріальний предмет1.

Проте такий підхід видається неправильним. Результат дій (роботи) є
самостійним об’єктом цивільних правовідносин. Це має місце в тих
випадках, коли кредитора цікавить саме кінцевий результат. Об’єктом тут
може бути як матеріальний, так і нематеріальний результат. Власне,
розмежування дій (послуг) і результатів дій знайшло відображення і у
переліку об’єктів цивільних прав, запропонованому в ст.177 ЦК.

Послуга, на відміну від роботи, являє собою дії чи діяльність,
здійснювані за замовленням, що не мають матеріального результату
(наприклад, діяльність зберігача, комісіонера, перевізника тощо). Слід
мати на увазі, що деякі послуги можуть мати матеріальний результат, але
цей результат невіддільний від самої дії чи діяльності.

Варто також звернути увагу на таку специфіку дії — об’єкта цивільних
прав, як те, що уповноважена особа може вимагати певної поведінки також
від іншої конкретної особи або осіб. Дія є об’єктом лише зобов’язального
права. Водночас у деяких випадках його об’єктом може бути і
бездіяльність. Тому можна говорити про поведінку особи як об’єкт
цивільних правовідносин.

У договорах може йтися також про комплексний предмет, який стосується і
речей, І дій. Наприклад, укладено договір найму квартири, — об’єктом
цього правовідношення є житло (річ). Але в процесі користування житлом
наймачеві надаються різні послуги (скажімо, провадиться ремонт жилого
приміщення). В цьому випадку об’єктом відповідних правовідносин
необхідно визнати також дії (послуги), здійснення яких наймач може
вимагати від наймодавця

Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних прав

До об’єктів цивільних прав належать результати інтелектуальної, творчої
діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності (ст. 199 ЦК).
Зокрема, продуктами творчої діяльності є твори науки, літератури,
мистецтва незалежно від форми, призначення, цінності, а також способу
відтворення.

Загальні положення про охорону інтелектуальної власності передбачені
ст.ст.23, 24 Конституції. Відносини щодо цих об’єктів також регулюються
спеціальними законодавчими актами, які визначають умови виникнення,
використання, передачі, захисту цих прав (закони України від 23 грудня
1993 р. “Про авторське право і суміжні права”; від 15 грудня 1993 р.
“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та інші).

На перший погляд видається, що в ЦК результати інтелектуальної, творчої
діяльності розглядаються як вид нематеріальних благ (ст.199 міститься в
гл. 15 ЦК, яка називається “Нематеріальні блага”).

Проте правова природа цього виду об’єктів цивільних прав, безсумнівно, є
складнішою, ніж об’єктів матеріальних прав, про що свідчить позначення
їх (знов-таки в ЦК) як Інтелектуальної власності і вміщення книги
четвертої ЦК “Право інтелектуальної власності” після книги “Право
власності та інші речові права”. У зв’язку з цим більш правильною
видається оцінка результатів інтелектуальної, творчої діяльності як
комплексного за своїм характером об’єкта, який включає як немайнові, так
і майнові права (право на авторство, право на опублікування твору, право
на авторський гонорар тощо).

При цьому необхідно враховувати, що за загальним правилом результати
інтелектуальної, творчої діяльності лише тоді стають об’єктами цивільних
прав, коли вони отримують матеріальне втілення (рукопис, картина, книга,
креслення) або іншим чином виражаються в об’єктивній формі (відеозапис,
фонограма тощо), тобто стають доступними для сприйняття іншими особами.
Водночас не можна ототожнювати результати Інтелектуальної, творчої
діяльності і речі, в яких вони втілені матеріально, як об’єкти цивільних
прав. Наприклад, право власності на картину переходить до покупця, у той
час як авторське право зберігається за художником, малярем, що створив
цю картину.

Варто також звернути увагу на особливості легітимації як об’єктів
цивільних прав результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Зокрема
твори літератури, науки і мистецтва стають об’єктами цивільних прав з
моменту їх створення; винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські
пропозиції — з моменту кваліфікації їх як результатів Інтелектуальної
праці у встановленому порядку відповідними компетентними органами.

Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти права
Інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов’язки
відповідно до книги четвертої ЦК та інших законів, що регулюють
відповідні цивільні відносини.

Інформація як об’єкт цивільних прав

Інформація — це задокументовані або публічно оголошені відомості про
події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, Державі та
навколишньому середовищі.

Основні положення щодо правового регулювання інформаційних відносин
містяться у Законі України від 2 жовтня 1992 р. “Про Інформацію”.

Оскільки норми, присвячені регулюванню Інформаційних відносин, утворюють
комплексний інститут, слід підкреслити, що цивільно-правовий зміст мають
права на таку інформацію, яка становить реальну чи потенційну
“особистісну” (як інформація про особу) або “комерційну” цінність (як
інформація про майнове становище особи), тобто була об’єктом цивільного
обігу і, відповідно, об’єктом цивільних прав.

Фізичні та юридичні особи, які володіють інформацією професійного,
ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру,
одержаною за власні кошти, або яка є предметом їх професійного,
ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого Інтересу, як
правило, самостійно визначають режим доступу до неї, в тому числі
належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють систему
захисту.

Однак зазначене правило не стосується інформації, яка відповідно до
Закону є таємницею — державною, комерційною, службовою, професійною
тощо.

Державна таємниця — це таємна інформація, що містить відомості у сфері
оборони, економіки, науки й техніки, зовнішніх відносин, державної
безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди
національній безпеці України.

Комерційна таємниця це відомості, пов’язані з виробництвом,
технологічною інформацією, управлінською, фінансовою діяльністю, що не є
державною таємницею, розголошення якої може призвести до економічних
втрат. Право на комерційну інформацію належить до виключних прав, які
можуть бути предметом договору комерційної концесії. Елементи
ліцензійного договору можуть бути включені також в Інші цивільно-правові
договори (договори на виконання науково-дослідницьких робіт, договір
підряду тощо). В усіх договорах, які передбачають передачу в
користування відомостей, що становлять комерційну таємницю, на
користувача може бути покладений обов’язок не повідомляти таких
відомостей Іншим особам без згоди того, хто надав інформацію. Наприклад,
щодо виконання договору підряду така умова передбачена у ст.862 ЦК.

Службова таємниця — це узагальнений перелік відомостей, доступ до яких
обмежений колом виконавців певних службових обов’язків, яким
розголошення цих відомостей заборонене. Збереження таємниці службової
інформації не зумовлене її комерційною цінністю (хоча сама ця інформація
може мати комерційний характер). Заборона на розголошення грунтується на
нормах законодавства, що регламентує окремі сфери діяльності.

Професійна таємниця — це відомості про особу, комерційну, професійну
тощо діяльність клієнтів, отримані установами, їх службовцями та
окремими фахівцями у процесі професійної діяльності, які не підлягають
розголошенню, крім випадків, прямо передбачених законом. Наприклад,
зобов’язані зберігати в таємниці отримані від клієнтів відомості
банківські службовці, працівники організацій зв’язку, податківці,
лікарі, страхові агенти тощо.

Близьким до поняття “таємниця” є поняття “конфіденційна Інформація”,
тобто, такі відомості, якими володіють, користуються або розпоряджаються
окремі фізичні або юридичні особи, які можуть поширювати ці відомості на
свій розсуд і на встановлених ними умовах. Умовою надання захисту такій
Інформації є застосування тими, хто користується нею, необхідних заходів
для забезпечення її конфіденційності. При дотриманні цієї вимоги під
поняття конфіденційної інформації можуть підпадати будь-які знання,
досвід, навички спеціалістів тощо, які використовуються у різних галузях
людської діяльності: виробництво, торгівля, управлінські послуги тощо.
Той, хто користується правом на таку інформацію, на свій розсуд визначає
конфіденційність відомостей, що її складають. Із цього загального
правила законом можуть бути встановлені винятки. Наприклад, може бути
передбачений перелік відомостей, які не можуть вважатися конфіденційною
інформацією, або передбачені випадки, коли порядок користування
конфіденційною інформацією визначає не той, хто нею користується, а
безпосередньо норма закону.

Інформація, яка підлягає охороні, може бути використана іншими особами у
таких випадках:

1) отримання інформації законним шляхом;

2) отримання дозволу від того, хто має право на інформацію, на таке
використання. Відносини між тим, хто набуває право, і тим, хто має право
на інформацію (ліцензіат), оформляються ліцензійним договором.

Згідно з ч.2 ст.200 ЦК суб’єкт відносин у сфері інформації може вимагати
усунення порушень його права та відшкодування майнової й моральної
шкоди, завданої такими правопорушеннями (ст.ст.22, 23 ЦК).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020