.

Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
122 1651
Скачать документ

Реферат на тему

Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та
організація роботи

План

1.Основні завдання чергових частин податкової міліції.

2.Принципи роботи чергових частин.

3.Організація роботи чергової частини. Інформація, що зосереджується у
черговій частині податкової міліції.

4. Функціональні обов’язки працівників чергової частини.

Література

Основні завдання чергових частин податкової міліції

Чергова частина управління (відділу) податкової міліції є ор-ганом
оперативного управлiння, який повинен забезпечити:

– постiйне оперативне керiвництво пiдлеглими пiдроздiлами податкової
мілiцiї;

– контроль за їх дiяльнiстю;

надання практичної та методичної допомоги, спрямованої на викриття
кримiнального приховування прибуткiв вiд оподаткування та приховування
валютної виручки.

Основні завдання чергової частини

Приймання заяв та повiдомлень про злочини у сферi опода-ткування, iншi
правопорушення, подiї, органiзацiя негайного реагу-вання на них.

Забезпечення оперативного управлiння силами та засобами, що знаходяться
у розпорядженнi пiдпорядкованих пiдроздiлiв по-даткової мілiцiї, при
скоєннi злочинiв, масових безпорядках, стихiйних лихах та iнших
надзвичайних подiях.

Органiзацiя контролю за дiями пiдпорядкованих пiдроздiлiв податкової
мілiцiї, пiдтримання взаємодiї мiж ними, а також із чер-говими частинами
МВС, СБУ при введенi ступенiв готовностi осо-бового складу.

4. Пiдготовка та передача у встановленому порядку вiдповiдної iнформацiї
до зацiкавлених вiдомств та органiзацiй.

Збирання, обробка iнформацiї для доповiдi керiвництву управління
(відділу) про оперативну обстановку в пiдроздiлах податкової міліції.

6. Виконання довідкової роботи при зверненні посадових осiб та громадян
з питань роботи податкової міліції.

7. Забезпечення збереження службової документацiї, озброєн-ня,
спецiальних засобiв захисту та iншого майна, закрiпленого за черговою
частиною.

8. Пiдтримання внутрiшнього порядку в черговiй частинi. За-безпечення
контролю за станом охорони примiщення управління (відділу).

2.Принципи роботи чергових частин

Висока бойова готовнiсть, оперативнiсть, глибоке знання оперативної
обстановки, суворе дотримання законностi, збереження державної та
службової таємницi, чiтке виконання вимог норматив-них актiв, ввiчливе
та поважне ставлення до громадян.

У своїй роботi добовий наряд чергової частини керується законами
України, постановами Верховної Ради України, Указами i розпорядженнями
Президента України, постановами та розпоря-дженнями Кабiнету Мiнiстрiв
України, нормативними актами ГУПМ ДПА України та Iнструкцiєю про
органiзацiю роботи черго-вої частани Управління податкової міліції ДПА.

1. Чергова частина управління ПМ перебуває у прямому пiдпорядкуваннi
начальника УПМ, у безпосередньому – начальника штабу. Використовувати
штатних працiвникiв чергової частини не за призначенням не дозволяється.

2. В оперативному пiдпорядкуваннi чергової частини управ-ління
податкової міліції перебувають черговi частини районних відділів ПМ.

3. Начальник чергової частини, старший оперуповноважений-черговий
призначаються на посаду, пересуваються i звiльняються з посади
начальником УПМ на пiдставi подання начальника штабу. Цi посади
комплектуються з числа осiб середнього та старшого на-чальницького
складу, якi позитивно характеризуються, мають юри-дичну освiту i досвiд
роботи в податковiй мілiцiї на посадi началь-ницького складу.

4. Для виконання покладених на чергову частину завдань при-значається
добовий наряд у складi старшого оперуповноваженого-чергового та
помiчника оперуповноваженого-чергового. Старший
оперуповноважений-черговий є старшим добового наряду чергової частини i
несе вiдповiдальнiсть за його роботу. У разi тимчасової вiдсутностi
штатних працiвникiв чергової частини (у зв’язку з хворобою, вiдпусткою,
навчанням тощо) забезпечується їх замiна працiвниками iнших служб
податкової мілiцiї, якi мають необхiдну підготовку, досвiд роботи та
склали залiки iз знання но-рмативних актiв, що регламентують роботу
чергової частини та по-даткової міліції.

5. При ускладненнi оперативної обстановки, переходi на поси-лений режим
несення служби, за рiшенням начальника управління (відділу) склад
добового наряду чергової частини може збiльшуватия за рахунок
співробітників інших служб податкової міліції, підготовлених до роботи у
черговiй частинi.

6. Начальницький склад добового наряду зобов’язаний нести службу у
повсякденнiй формi одягу, мати при собi службове по-свiдчення, а особи
середнього та старшого начальницького складу – і жетони з особистим
номером. Старший оперуповноважений-черговий також носить нагрудний знак
“Черговий”. При виконаннi службових обов’язкiв атестованi спiвробiтники
добового наряду озброюються табельною зброєю.

7. Чергова частина забезпечуюється автотранспортом, зброєю,
боєприпасами, спецiальними засобами, засобами зв’язку та iншим майном
згiдно iз штатною та табельною належнiстю, а також служ-бовою
документацiєю.

8. Черговій частинi видiляється спецiально обладнане примiщення для
розташування добового наряду, озброєння, технiчних засобiв та вживання
їжi.

Організація роботи чергової частини

Роботу чергової частини органiзовує начальник пiдроздiлу або особа, яка
його замiщує.

Служба добових нарядiв чергової частини органiзовується в чотири
змiни тривалiстю 24 години кожна. Особам добового наряду пiд час
чергування почергово надається перерва для вживання їжi та короткого
вiдпочинку, загальною тривалiстю чотири години ко-жна (2 години в денний
i 2 години в нiчний час). Пiсля змiни штатним працiвникам чергової
частини надається відпочинок на 72 години (3 доби).

Час змiни добових нарядiв чергових частин управлінь та пiдпорядкованих
районних пiдроздiлів податкової мілiцiї признача-ється, як правило, на 9
годину ранку. У черговiй частинi підрозділу податкової міліції
зосереджується наступна iнформацiя

1. Про скоєнi та розкритi злочини у сферi оподаткування, а та-кож
пригоди й порушення законностi особовим складом УПМ (РВПМ).

2. Про розшукуваних злочинцiв, якi скоїли злочини у сферi оподаткування.

Про спецiальнi заходи, якi проводяться УПМ та їх пiдроздiлами, схема
оголошення збору особового складу.

5. Про оперативну обстановку у пiдлеглих пiдроздiлах.

Функцiональні обов’язки працівників чергової частини

Функцiональні обов’язки начальника чергової частини Начальник чергової
частини є безпосереднiм начальником для всiх спiвробiтникiв чергової
частини (на правах начальника вiддiлу). У своїй повсякденнiй роботi
начальник чергової частини користується постановами Верховної Ради
України, указами i розпо-рядженнями Президента України, постановами та
розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими нормативними
актами та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи чергової частини. Вiн
пови-нен сприяти утвердженню у роботi особового складу частини висо-кої
культури, органiзованостi i виконавчої дисциплiни, суворому дотриманню
ними законностi. Начальник ЧЧ здiйснює вiдбiр кадрiв до чергової частини
на конкурснiй основi серед спiвробiтникiв пiдроздiлiв податкової
мілiцiї, а також їх розстановку та виховання.

Вiдповiдно до цих завдань начальник чергової частини зобов’язаний:

Органiзовувати роботу чергової частини, нести персональну
вiдповiдальнiсть за якiсне виконання пiдлеглими покладених на них
завдань, стан дисциплiни особового складу чергової частини, до-тримання
законностi та режиму таємностi.

Контролювати збiр iнформацiї, що надходить до ЧЧ, додат-кових матерiалiв
до неї, готувати спецiальнi повiдомлення про над-звичайнi подiї
керiвництву та у відповідні iнстанцiї.

Начальник ЧЧ є матерiально вiдповiдальною особою за майно, засоби
зв’язку і спеціальні засоби, що знаходяться у чер-говiй частинi. Разом
із комiсiєю проводить iнвентаризацiю ма-терiальних цiнностей, списує у
встановленому порядку майно, що вийшло з ладу, подає заявки на нове.

Вносити керiвництву управління (відділу) пропозицiї щодо заохочення чи
покарання спiвробiтникiв чергової частини.

Забезпечувати у черговiй частинi роботу з удосконалення автоматизованої
iнформацiйної системи, впровадження органiзацiйної, обчислювальної та
iншої новiтньої технiки, засобiв зв’язку.

Контролювати ведення службової документацiї. Вести облiк робочого часу
працівників чергової частини та складати табель. Органiзовувати роботу
чергового наряду з пiдготовки оперативних зведень.

Здiйснювати контроль за виконанням доручень керiвницва, а також за
своєчаснiстю i достовiрнiстю iнформацiї про злочини у сферi
оподаткування та надзвичайнi подiї, що надходять до черго-вої частини.

Разом із штабом Управлiння податкової мілiцiї розробляти графiки
чергувань вiдповiдальних чергових по УПП.

Контролювати дiяльнiсть чергових частини пiдлеглих пiдроздiлiв
податкової мілiцiї.

Щомiсяця органiзовувати службову та бойову пiдготовку особового складу
чергової частини. Контролювати та надавати до-помогу в органiзацiї
навчання та виховання особового складу чер-гової служби підпорядкованих
пiдроздiлiв податкової мілiцiї.

11. Органiзовувати вивчення, узагальнення i впровадження передового
досвiду в дiяльнiсть служби. Контролювати пра-вильнiсть використання та
збереження матерiально-технiчних за-собiв у черговiй частинi,
органiзовувати своєчасну замiну доку-ментiв, що застарiли, та поповнення
новими даними.

12. Розв’язувати питання господарського та побутового забез-печення
чергової частини, органiзацiї харчування та вiдпочинку дойових нарядiв.

13. Проводити облiк та щомiсяця пiдводити пiдсумки роботи чергової
частини. Функцiональнi обов’язки старшого оперуповноваженого-чергового
чергової частини Старший оперуповноважений-черговий чергової частини
при-значається на посаду i звiльняється з посади наказом начальника
управлiння податкової мілiцiї на пiдставi подання начальника штабу. Ця
посада комплектується з числа осiб середнього начальниць-кого складу,
якi позитивно характеризуються по службi, мають юридичну освiту, досвiд
роботи в податковiй мілiцiї. Старший оперуповноважений-черговий
обласного управління є старшим оперативним начальником для чергових усiх
чергових частин РВПМ. Старший оперуповноважений-черговий УПМ пiд час
несення служби є старшим добового наряду чергової частини, несе
персональну вiдповiдальнiсть за його роботу, має право вiддавати
обов’язковi до виконання розпорядження черговим пiдроздiлiв РВПП. У
своїй повсякденнiй роботi старший оперуповноважений-черговий
користується постановами Верховної Ради України, ука-зами i
розпорядженнями Президента України, постановами та роз-порядженнями
Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими норматив-ними актами та
Iнструкцiєю про органiзацiю роботи чергової час-тини. Безпосередньо
пiдпорядковується начальнику органу (особi, яка його замiщує) та
начальнику чергової частини УПМ, знаходить-ся в оперативному
пiдпорядкуваннi вiдповiдальному черговому по УПМ та оперативному
черговому ГУПМ ДПА, несе службу у встановленiй формi одягу. Для
успiшного вирiшення покладених на добовий наряд чер-гової частини
завдань старший оперуповноважений-черговий зобов’язаний:

1. Забезпечити належну готовнiсть добового наряду до несен-ня служби.

2. Особисто знати та неухильно виконувати всі вимоги норма-тивних актiв,
якi регламентують дiяльнiсть чергових частин, умiло використовувати їх
на практицi, досконало володiти методами управлiння силами та засобами,
табельною зброєю, спецзасобами, спецiальною технiкою, уміти надавати
першу медичну допомогу громадянам.

3. Перед заступанням на службу ознайомитись iз запланова-ними на добу
заходами, орiєнтуваннями та вказiвками керiвництва та обсягом виконаної
за ними роботи.

4. Перевiрити працездатність закрiплених за черговою части-ною засобiв
зв’язку та охоронної сигналiзацiї, при виявленнi по-шкоджень зробити
вiдповiдний запис у книзi облiку пошкоджень i перевiрки справностi
зв’язку, сигналiзацiї i вжити заходiв для усу-нення пошкоджень.

5. Зробити записи про всi виявленi недолiки у книзi прийому-здачi
чергувань i спiльно з нарядом, який змiнюється, вжити заходiв для їх
усунення.

6. Прийняти службову документацiю, а також озброєння, боє-припаси,
спецiальнi засоби, засоби зв’язку та iнше майно згiдно з описом.
Озброєння перевiряти поштучно (у присутностi старшого
оперуповноваженого-чергового, який змiнюється та вiдповiдального
чергового УПМ), звертати увагу на його комплектнiсть.

7. Про готовнiсть добового нараду що заступає до служби, i про виявленi
пiд час його пiдготовки недолiки та вжиті заходи для їх усунення
доповiсти начальнику чергової частини, а також вiдповiдальному черговому
УПМ.

8. Пiсля iнструктажу розподiлити обов’язки спiвробiтникiв добового
наряду, встановити час вiдпочинку i харчування, порядок взаємозамiни.

9. Забезпечити оперативне управлiння силами та засобами, якi знаходяться
на чергуваннi.

10.Забезпечити прийом заяв про злочини, здiйсненi у сферi оподаткування,
при необхiдностi вживати першочерговi заходи для їх припинення, а також
своєчасну передачу iнформацiї в пiдлеглi пiдроздiли податкової мілiцiї
для оперативного реагування i при отриманнi заяви чи повiдомлення про
iншi злочини передати їх до відповідних органів.

Здiйснювати збiр, обробку iнформацiї про обстановку в пiдлеглих
пiдроздiлах податкової мілiцiї та доповiдати про неї керiвництву УПМ.

Знати план оборони примiщення УПМ, порядок евакуацiї i вимоги щодо
здiйснення пропускного режиму, правила користу-вання засобами
пожежогасiння, систему аварiйного включення еле-ктроенергiї, вiдключення
водопостачання, порядок зв’язку з аварiйними службами та пожежними
частинами.

13. Органiзовувати затримання осiб, якi намагаються проник-нути до
примiщення УПМ, та проводити розгляд обставин, пов’язаних iз
затриманням.

14. Пiсля закiнчення робочого дня перевiряти вiдключення електроприладiв
та освiтлення у службових кабiнетах, iнших примiщеннях, їх опечатування,
а також здачу спiвробiтниками ключiв вiд службових кабiнетiв до чергової
частини.

15. Силами добового наряду перiодично (не менше двох разiв протягом
ночi) перевiряти справнiсть запорiв, дзвiнкiв, сигналiзацiї і засобiв
зв’язку, стан несення служби добовими нарядами пiдлеглих пiдроздiлiв.

16. Проводити видачу спiвробiтникам підрозділу закрiпленої за ними
табельної зброї, боєприпасiв, спецзасобів згiдно з установ-леними
правилами. При прийомi вiд спiвробiтникiв зброї, боєприпасiв,
спецiальних засобiв, засобiв зв’язку звiрити їх номери та кiлькiсть,
пе-ревiрити стан і справнiсть, розкласти по встановлених для зберiгання
шафах i мiсцях.

17. Щоденно підводити пiдсумки чергування добового складу наряду
чергової частини.

Функцiональнi обов’язки помiчника оперуповноваженого-чергового

Помiчник чергового входить до складу добового наряду чергової частини та
безпосередньо підпорядковується старшому оперуповноваженому-черговому,
начальнику чергової частини, вiдповiдальному черговому по УПМ i
покликаний надавати всебiчну допомогу названим посадовим особам у
вирiшеннi служ-бових завдань. Несе службу у встановленому одязi та
екіпіровці.

Помiчник чергового призначається на посаду наказом начальника УПМ. Ця
посада комплектується з числа найбiльш пiдготовлених осiб молодшого
начальницького складу, якi позити-вно характеризуються по службi та
мають середню освiту.

Особисто знати та безумовно виконувати всi вимоги норма-тивних
документiв, якi регламентують дiяльнiсть чергових частин,
використовувати їх у повсякденнiй роботi, досконало володiти та-бельною
зброєю, спецзасобами, засобами зв’язку, умiти надавати першу медичну
допомогу громадянам.

4.Перевiряти наявнiсть закрiпленого за черговою частиною майна (згiдно з
описом), засобiв зв’язку, їх технiчний стан та ком-плектнiсть, про що
доповідати старшому оперуповноваженому-черговому, а при виявленнi
недолiкiв – доповiсти рапортом.

5.Доповiдати старшому оперуповноваженому-черговому про готовнiсть до
несення служби.

6.Постiйно знаходитись у примiщеннi чергової частини, вiдлучатись тiльки
з дозволу старшого оперуповноваженого-чергового.

7.Збирати, оброблювати та доповiдати старшому оперуповно-важеному
черговому iнформацiю, яка надходить до чергової части-ни.

8. Контролювати постових міліціонерів фізичного захисту що-до
підтримання ними належного пропускного режиму в адміністра-тивне
примiщення УПМ, дотримання особовим складом правил пожежної безпеки та
санiтарiї.

9. За дорученням старшого оперуповноваженого-чергового надавати
довiдкову iнформацiю громадянам.

10. У разі вiдсутності старшого оперуповноваженого-чергового виконувати
його обов’язки.

Література

Наказ ДПА України № 304 від 24.06.98.

Наказ ДПА України № 407 від 25.08.98.

3. Положення про чергові частини УПМ ДПА м. Київ.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020