Реферат на тему:

Автоматизована дактилоскопічна універсальна пошукова система «Калина»

gdl#Ue

ніж постійно супроводжувати власну базу даних. Оскільки введення
основних масивів вихідної інформації, їх попередня обробка та створення
пошукових образів дактилоскопічних об’єктів передбачається на районному
рівні, то на автоматизованих робочих місцях (АРМ) цього рівня повинна
формуватись оперативна база даних, інформація з якої передаватиметься на
регіональний сервер. Ця база даних може використовуватись для
оперативного пошуку інформації в автономному режимі, однак її постійна
підтримка не є обов’язковою. Таким чином, приходимо до висновку, що
основні бази даних автоматизованої розподіленої дактилоскопічної
ідентифікаційної системи «Калина» потрібно зберігати на серверах
обласного рівня. Дублювання баз даних районного та обласного рівнів —
недоцільне, а обласного і загальнодержавного — практично неможливе.
Зосередження баз даних на одному рівні спрощує структуру програмного
забезпечення: достатньо розробити єдиний пошуковий сервер баз даних,
який буде виконувати запити, що надходять з АРМ або центрального
сервера. При цьому підсистеми обласного рівня можуть працювати
незалежно. Відзначимо, що при цьому досягається ще один позитивний
ефект: при необхідності пошуку у всій базі даних центральний сервер
розсилає завдання обласним і таким чином здійснюється розпаралелювання
пошуку інформації, що може суттєво зменшити час виконання запитів. Отже,
виходячи з поставлених задач, архітектура системи «Калина» повинна мати
такий вигляд: загальнодержавний рівень: центральний сервер здійснює
адміністрування системи в цілому, реєструє та координує роботу обласних
серверів, веде журнали обліку запитів та результати їх виконання;
обласний рівень: регіональний сервер обслуговує бази даних, здійснює
реєстрацію та адміністрування АРМ, проводить пошук інформації за
одержаними запитами, повертає їх результати та веде журнал обліку;
районний рівень: забезпечується функціонування АРМ уведення інформації
та АРМ криміналіста-експерта. Серед систем управління базами даних
корпоративного рівня найповніше вирішення поставлених задач може
забезпечити система управління реляційними базами даних (СУРБД) Oracle
8i, яка може ефективно працювати на платформах UNIX та Windows NT.
Оскільки Windows NT може використовуватись тільки для невеликих баз
даних — до 10 Гб, то доцільніше використовувати UNIX-подібну платформу
Solaris, або умовно безплатну систему Linux [5, с.129]. СУРБД Oracle має
ряд особливостей, які роблять її привабливою для вирішення поставлених
задач: підтримує архітектуру «клієнт-сервер»; підтримує великі бази
даних (до сотень гігабайт); дозволяє одночасне звертання багатьох
користувачів; дозволяє працювати з даними, які фізично розміщені в
різних базах даних (в т.ч. на віддалених машинах), як з однією логічною
БД. Для запропонованої архітектури автоматизованої системи «Калина»
можна уточнити склад програмного забезпечення. 1. Програмне забезпечення
центрального сервера: адміністратор системи — програма, яка забезпечує
реєстрацію серверів регіонального рівня та моніторинг процесів виконання
запитів і змін в зареєстрованих базах даних; реєструє також АРМ
криміналіста-експерта; сервер зв’язку — програма обслуговування запитів,
що надходять від регіональних серверів та зареєстрованих АРМ; пересилає
запит на необхідні регіональні сервери для виконання; забезпечує
пересилку отриманих результатів пошуку на сервер з якого надійшов запит.
2.  Програмне забезпечення регіонального сервера: адміністратор
регіонального сервера — програма, що забезпечує реєстрацію АРМ
криміналістів-експертів та операторів вводу інформації районного та
обласного рівнів; сервер баз даних — здійснює обслуговування
зареєстрованих АРМ операторів вводу інформації, проводить зміни в базах
даних забезпечуючи їх цілісність; пошуковий сервер — програма, яка за
заданим алгоритмом здійснює порівняння пошукового образу одержаного з
АРМ криміналіста-експерта з образами, які зберігаються в базі даних; у
випадку необхідності пересилає запит на центральний сервер зв’язку для
пошуку у інших регіональних базах даних; забезпечує пересилку одержаних
результатів пошуку за призначенням. 3. АРМ оператора вводу інформації —
програма-клієнт, яка забезпечує ввід дактилоскопічних об’єктів
(сканованих або з відеокамери), їх попередню обробку, перетворення до
вигляду придатного для зберігання в базі даних, а також формування
пошукового образу за яким здійснюватиметься ідентифікація. Програма
взаємодіє з сервером баз даних. 4. АРМ криміналіста-експерта —
програма-клієнт, яка дозволяє формувати запити на пошук інформації в
базах даних і отримувати результати пошуку. Програма взаємодіє з
пошуковим сервером. Виходячи з наведеного, в Фізико-механічному
інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України розроблена національна АДУПС
«Калина», яка призначена для роботи в експертно-криміналістичних та
інформаційних підрозділах органів внутрішніх справ, починаючи від
районного відділу і закінчуючи державним експертно-криміналістичним
центром. Система побудована на принципах відкритих систем, що дає
можливість забезпечити інформаційну взаємодію з іншими інформаційними
системами, наприклад «Фоторобот», «Банкнот», тощо. В основу роботи
системи «Калина» закладені сучасні методи попередньої обробки та
формування ознак дактилоскопічних зображень, які базуються на останніх
досягненнях інституту в даній сфері [7, с.29]. Також для забезпечення
максимальної швидкодії використано пірамідальну структуру пошуку
дактилоскопічних зображень. [6, с.25]

Література:

1. Аністратенко В.В., Коваль О.І., Косаревич Р.Я., Русин Б.П.
Особливості побудови автоматизованої дактилоскопічної інформаційної
системи «УкрДакто»//Криміналістичний вісник. — 2000. — Вип. 1. — С.
27-32.

2. Бар Р. Язык Ада в проектировании систем. — М.: Мир, 1988. — 320 с.

3. Галаган В.І., Петряєв С.Ю. Перспективи та проблеми впровадження в
експертну практику органів внутрішніх справ України автоматизованих
дактилоскопічних ідентифікаційних систем//Криміналістичний вісник.
Науково-практичний збірник. — К.: ДНДЕКЦ МВС України, НАВСУ, 2000. —
Вип. 1.

4. Косаревич Р.Я., Русин Б.П Виділення папілярних ліній на
багатоградаційних зображеннях дактилоскопічних об’єктів за допомогою
профілів //Відбір і обробка інформації. — 2000. — Вип. 14(90).

5. Пейдж Вильям Дж. и др. Использование Oracle8TM/8iTM. Специальное
издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 1999.

6. Русин Б.П., Аністратенко В.В., Єльчев В.М., Косаревич Р.Я., Мельничок
Л.С., Остап В.П., Остап О.П. Автоматизована дактилоскопічна універсальна
пошукова система «Калина»//Криміналістичний вісник: Науково-практичний
збірник. Вип. 3 / Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний
центр МВС України; НАВСУ — К., 2002.

7. Русин Б., Остап В. Вибір інформативних ознак зображень відбитків
пальців при розпізнаванні (Огляд) //»Радіотехніка та телекомунікація»
№399, — Львів: Вісник ДУ «Львівська політехніка», — 2000.

Похожие записи