.

Політичний режим. Типологія політичних режимів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 7632
Скачать документ

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Політичний режим. Типологія політичних режимів

ЗМІСТ

1.ВСТУП………………………………………………………..
……………………3

2.ДЕМОКРАТИЧНІ РЕЖИМИ………………………………………….
4

3.НЕДЕМОКРАТИЧНІ РЕЖИМИ……………………………………… 9

3.1.
Тоталітаризм……………………………………………………
…….. 9

3.2.
Авторитаризм……………………………………………………
….. 12

4.Висновок
………………………………………………………………
……… 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………. 16

Вступ.

Я вибрав цю тему тому, що хочу краще розібратися в процесах, що
відбуваються сьогодні в Росії, оскільки наша країна знаходиться на
стадії переходу від одного політичного режиму до іншого, а саме від ”
тоталітаризму” до ” демократії”.

В своїй роботі мені хотілося б з’ясувати, що стоїть за цими термінами.

Почну з визначення політичного режиму. Кожна держава має свій
політичний режим. Політичний режим означає сукупність прийомів,
методів, форм, способів здійснення політичної державної влади в
суспільстві, характеризує ступінь політичної свободи, правове положення
особи в суспільстві і певний тип політичної системи, існуючої в країні.

Режим – управління, сукупність засобів і методів здійснення економічної
і політичної влади пануючого класу ( * ).

В сучасному світі можна говорити про 140-160 режими, які трохи
відрізняються один від одного.

Античний філософ Арістотель дає два критерії, по яких можна провести
класифікацію:

по тому, в чиїх руках влада;

по тому, як ця влада використовується.

“3 правильні ” форми держави: монархія ( влада однієї людини ),
аристократія ( влада в руках небагатьох “кращих” ), політія ( влада
більшості з середніх в майновому відношенні людей ).

“неправильні” форми держави – ті, при яких люди, що стоять у влади,
діють у власних інтересах, не піклувавшися про благо суспільства. До
“неправильних” форм відносяться: тиранення ( влада в руках
тирана ), олігархия (у влади імуща меншина) і демократія (контроль
суспільства (більшості ) над владою)).

Демократія розумілася як форма держави, в якій влада належить всім або
більшості вільних громадян, що підкоряються закону. Таке уявлення про
демократію зберігалося аж до кінця 1868 року, а з часів
Великої

французької революції поняття демократії стало застосовуватися не до
форм, а до принципів політичного пристрою держави. Виділяють два основні
демократичні принципи: свобода і рівність.

Одна з достатньо простих, широко поширених, класифікацій політичних
режимів – розподіл їх на тоталітарні, авторитарні і демократичні.
Типологія політичних режимів:

а) демократичний політичний режим;

б) ліберальний політичний режим;

в) авторитарний політичний режим;

г) тоталітарний політичний режим.

2.ДЕМОКРАТИЧНІ РЕЖИМИ.

Демократія – ( від старогрецького DEMOS – народ і CRUTOS – влада )
-народовладдя – це одна з основних форм пристрою будь-якої організації,
заснованої на рівноправній участі її членів в управлінні і ухваленні в
ній рішень по більшості; ідеал суспільного пристрою : свобода, рівність,
пошана людської гідності, солідарність і т.д.; соціальний і політичний
рух за народовладдя. З моменту виникнення демократія пов’язана з
державою, а значить з примушенням, і в кращому разі є владою більшості
над меншиною, а частіше всього формою правління добре організованої
привілейованої меншини, більшою чи меншою мірою підконтрольної народу.

Демократичний режим – характеризується високим ступенем політичної
свободи людини, реальним здійсненням його прав, що дозволяє йому робити
вплив на державне управління суспільством. Політична еліта, як правило,
досить вузька, але вона спирається на широку соціальну базу.

Характерні риси демократичного режиму:

Суверенітет народу: саме народ вибирає своїх представників влади і може
періодично змінювати їх. Вибори повинні бути чесними, змаганнями,
регулярно тими, що проводяться. Під “змаганнями” розуміється наявність
різних груп або індивідуумів, вільних виставляти свою кандидатуру.
Вибори не будуть змаганнями, якщо одні групи ( або індивідууми) мають
нагоду брати участь, а інші її позбавлені. Вибори вважаються чесними,
якщо немає махінацій і є спеціальні механізм чесної гри. Вибори бувають
нечесними, якщо бюрократична машина належить одній партії, навіть якщо
ця партія відноситься терпимо до інших партій під час виборів.
Використовуючи монополію на засоби масової інформації, що стоїть у влади
партія може впливати на громадську думку до такого ступеня, що вибори не
можна вже назвати чесними.

Періодична виборність основних органів держави. Уряд народжується з
виборів і на певний, обмежений термін. Для розвитку демократії
недостатньо регулярно проводити вибори, необхідно, щоб вона спиралася на
виборний уряд. В Латинській Америці, наприклад, вибори проводяться
часто, але багато латиноамериканських країн знаходяться зовні
демократії, оскільки найпоширеніший спосіб зсуву президента – військовий
переворот, а не вибори. Тому, необхідна умова демократичної держави –
особи, що здійснюють верховну владу, обираються, причому обираються на
певний, обмежений термін, зміна уряду повинна відбуватися в результаті
виборів, а не за бажанням якогось генерала.

Демократія захищає права окремих осіб і меншини. Думка більшості,
виражена демократичним шляхом на виборах, це лише необхідна умова
демократії, проте, зовсім не недостатнє. Лише поєднання правління
більшості і захист прав меншини складають один з основних принципів
демократичної держави. Якщо ж відносно меншини застосовуються
дискримінаційні заходи, режим стає недемократичним, незалежно від
частоти і чесності виборів і зміни законно вибраного уряду.

Рівність прав громадян на участь в управлінні державою: свобода
створення політичних партій і інших об’єднань для виразу своєї волі,
свобода думок, право на інформацію і на участь в конкурентній боротьбі
за заняття керівних посад в державі.

Залежно від того, як народ бере участь в управлінні, хто і як
безпосередньо виконує владні функції, демократія ділиться на пряму,
плебісцитарну і представницьку.

При прямій демократії всі громадяни самі безпосередньо беруть участь в
підготовці, обговоренні і ухваленні рішень. Така система може мати
практичний сенс тільки при відносно невеликому числі людей, наприклад, в
громадських або племінних порадах або в місцевих органах профспілок, де
всі члени можуть зібратися в одному приміщенні для обговорення питань і
ухвалення рішення шляхом консенсусу або більшістю голосів. Перша
демократія в світі в Стародавніх Афінах здійснювала пряму демократію за
допомогою зборів, в яких брало участь 5-6 тисяч чоловік.

Важливим каналом участі громадян в здійсненні влади є плебісцитарна
демократія. Відмінність між нею і прямою демократією полягає в тому, що
пряма демократія припускає участь громадян на всіх найважливіших стадіях
процесу владарювання ( в підготовці, ухваленні політичних рішень і в
контролі за їх здійсненням), а при плебісцитарній демократії можливості
політичного впливу громадян порівняно обмежені, наприклад, референдуми.
Громадянам за допомогою голосування надається схвалити або відкинути той
або інший проект закону мул іншого рішення, який звичайно готується
президентом, урядом, партією або ініціативною групою. Можливості участі
основної маси населення в підготовці таких проектів дуже невеликі.

Третьої, найпоширенішої в сучасному суспільстві

формою політичної участі є представницька демократія. Її суть –
громадяни обирають до органів власті своїх представників, які покликані
виражати їх інтереси в ухваленні політичних рішень, в ухваленні законів
і проведенні в життя соціальних і інших програм. Процедури виборів
можуть бути найрізноманітнішими, але були б які вони не були, виборні
особи в представницькій демократії займають свої пости від імені народу
і підзвітні народу у всіх своїх діях.

Демократичні держави різні, але всі вони мають загальні об’єднуючі риси:

Народовладдя – тобто визнання народу джерелом влади, сувереном ( від
франц. SOUVERAIN – носій верховної влади в державі );

Уряд заснований на згоді керованих;

Правило більшості;

Правило меньшості;

Гарантії основних прав людини;

Вільні і чесні вибори;

Рівність перед законом;

Справедливе судочинство;

Конституційне обмеження уряду;

Соціальний, економічний, ідеологічний і політичний плюралізм;

Цінності співпраці і компромісу.

7 Є різні форми правління демократичних режимів. Достатньо поширеними
формами республіканського правління є президентська республіка і
парламентська республіка.

Відмітною ознакою президентської республіки є те, що президент в ній
одночасно виступає і главою держави, і главою уряду. Мабуть,
найяскравіший приклад президентської демократії – це США. Виконавська
влада сконцентрована в руках одного правителя, тобто у президента США,
який регулярно через кожні 4 роки обирається всім народом. Президент
призначає членів кабінету міністрів, які підзвітні тільки йому, а не
парламенту. Ось єство президентського правління. Це зовсім не означає,
що президент- диктатор. Президент не має законодавчих повноважень. Вся
законодавча влада належить самому найвищому законодавчому органу США –
конгресу (палаті представників і сенату). При виконанні своїх
повноважень президент США у визначеній обмежений владою конгресу.
Конгрес вирішує питання бюджету, має право відмінити будь-які
призначення президента США ( право вето ) і, нарешті, конгрес має право
почати процес “імпічменту”, тобто дострокового усунення президента від
влади ( за зраду, за порушення Конституції і інші злочини ).

Головною відмінною рисою парламентської республіки є утворення уряду на
парламентській основі ( звичайно парламентською більшістю) і його
формальна відповідальність перед парламентом. Парламент здійснює по
відношенню до уряду ряд функцій: формує і підтримує його; видає закони,
що приймаються урядом до виконання; затверджує державний бюджет і тим
самим встановлює фінансові рамки діяльності уряду; здійснює контроль над
урядом і у разі потреби може виразити йому вотум недовір’я, що спричиняє
за собою або відставку уряду, або розпуск парламенту і проведення
дострокових виборів. В сучасному світі є 3 головні типи парламентських
режимів.

Перший може бути описаний як однопартійна більшість в парламенті, тобто
коли одна політична партія постійно настільки сильна, щоб утворити уряд.
Іноді таке правління називають “Вестміністерськой моделлю”, маючи
зважаючи на британський парламент, в якому узятій партії достатньо 50 %
голосів, щоб утворити уряд на весь термін виборів.

Другий тип – це парламентська коаліційна система, коли кабінет міністрів
формується на основі коаліції (угоди ) різних партій, з яких жодна не
має абсолютної більшості в парламенті. Коаліції можуть бути
довготривалими (колишня ФРН) і недовгочасними ( Італія ).

Третій тип парламентського режиму часто називають консенсусним. Він був
запропонований одним з сучасних політологів Лайбхартом. Він запропонував
концепцію консенсусного парламентського режиму для того, щоб позначити
режими, існуючі за рахунок регіональної або етнічної більшості.
Припустимо, в Бельгії, де фламандці складають менше 15 % бельгійського
населення і де при парламентському або президентському правлінні
франко-мовне населення перетворилося б на людей другого сорту, була
винайдена система компромісів, що наперед спланерували, тобто та
ситуація, при якій захищені права обох лінгвістичних груп. Для дозволу
яких-небудь спірних питань обидві сторони створюють комісію з рівної
кількості представників цих етнічних груп і намагаються знайти
компроміс.

Сучасна демократія – це представництво інтересів, а не станів. Всі
громадяни в демократичній державі, як учасники політичного життя рівні.
Рівність ця двоякого роду – рівність перед законами і рівність
політичних прав. Сучасна демократична держава – ця держава правова, в
якій на практиці здійснено розділення трьох властей і створені реальні
механізми захисту прав і свобод громадян.

3. НЕДЕМОКРАТИЧНІ РЕЖИМИ.

недемократичні режими діляться на два типи:

тоталітарний

авторитарний.

·

3.1.Тоталітаризм.

Поняття тоталітаризму походить від латинських слів ” TOTALITAS
“- цілісність, повнота і “TOTALIS” – весь, повний, цілий. Звичайно під
тоталітаризмом розуміють політичний режим, заснований на прагненні
керівництва країни підпорядкувати устрій життя людей однієї, неподільно
пануючій ідеї і організувати політичну систему влади так, щоб вона
допомагала реалізації цієї ідеї.

Тоталітарними є режими, при яких :

є масова партія (з жорсткою, напіввійськовою структурою, претендуюча на
повне підкорення своїх членів символам віри і їх виразникам – вождям,
керівництву в цілому), ця партія зростається з державою і концентрує в
собі реальну владу в суспільстві;

партія організована не демократичним способом – вона будується навкруги
лідера. Влада йде вниз – від лідера, а не вгору – від мас.

домінує роль ідеології. Тоталітарний режим – це ідеологічний режим, де
завжди є своя ” Біблія”. Ідеологія режиму відображається також в тому,
що політичний лідер визначає ідеологію. Він протягом доби може змінити
своє рішення, як це трапилося влітку 1939 роки, коли радянські люди
несподівано взнали, що нацистська Німеччина більше не є ворогом
соціалізму. Навпаки, її система оголошувалася кращою, ніж помилкові
демократії буржуазного Заходу. Ця несподівана інтерпретація
підтримувалася протягом двох років до віроломного нападу нацистської
Німеччини на СРСР.

тоталітаризм будується на монопольному контролі виробництва і економіки,
а також на подібному контролі всіх інших сфер життя, включаючи освіту,
засоби масової інформації і т.д.

при тоталітаризмі існує терористичний поліцейський контроль. Поліція
існує при різних режимах, проте, при тоталітаризмі поліцейський контроль
є террористичним в тому значенні, що ніхто не стане доводити вину, щоб
убити людину.

6 Всі вищеперелічені характеристики професор з Хайденберга Карл Фрідріх
( сумісна праця К.Фрідріха і його молодого польського колеги Збігнева
Бжезінського “Тоталітарна диктатура і автократия”,1956 р.) називає
“синдромом”. Наявність однієї або декількох з цих характеристик ще
недостатньо для того, щоб система стала тоталітарною. Наприклад, існують
режими, де поліція здійснює терор, проте вони не тоталітарні, пригадаємо
Чилі: на початку правління президента Піночета 15 тисяч чоловік
загинуло в концтаборах. Але Чилі не тоталітарна держава, тому що там
були відсутні інші “синдроми” тоталітаризму: не було масової партії, не
було “священної” ідеології, економіка залишалася вільною і ринковою.
Уряд лише частково контролював освіту і засоби масової інформації.

У визначенні Фрідріха є одне слабке місце. Чи може тоталітарна система
змінюватися і еволюціонувати? Фрідріх і Бжезінській затверджували, що
тоталітарний режим не міняється, його лише можна знищити ззовні. Вони
запевняли, що всі тоталітарні держави гинуть, як загинув нацистський
режим в Німеччині. В результат життя показало, що цей аспект помилковий.
Тоталітарні режими здатні мінятися, еволюціонувати. Після смерті Сталіна
СССР змінився. Правління Брежнева Л.И. заслуховує критики. Проте не
можна сказати, що вони однакові. Це так званий пост тоталітаризм. Пост
тоталітарний режим – це система, коли тоталітаризм втрачає частину
своїх елементів і як би розмивається і ослабляється ( наприклад, СРСР
при Хрущеве )Н.С., Отже, тоталітарний режим слід підрозділяти на чисто
тоталітарний і пост тоталітарний.

Залежно від пануючої ідеології тоталітаризм звичайно підрозділяють на
комунізм, фашизм і націонал- соціалізм.

Комунізм (соціалізм) більшою мірою, ніж інші різновиди тоталітаризму,
виражає основні риси цього ладу, оскільки припускає абсолютну владу
держави, повне усунення приватної власності і, отже, всякої автономії
особи. Не дивлячись на переважно тоталітарні форми політичної
організації соціалістичній системі властиві і гуманні політичні цілі.
Так, наприклад, в СРСР різко підвищився рівень утворення народу, стали
доступними частка його досягнення науки і культури, була забезпечена
соціальна захищеність населення, розвивалася економіка, космічна і
військова промисловість і т.д., різко скоротився рівень злочинності, до
того ж протягом десятиріч система майже не вдавалася до масових
репресій.

Фашизм – право- екстремістський політичний рух, що виник в обстановці
революційних процесів, що охопили країни Західної Європи після першої
світової війни і перемоги революції в Росії. Вперше він був встановлений
в Італії в 1922 р. Італійський фашизм тяжів до відродження величі
римської імперії, встановленню порядку, твердої державної влади. Фашизм
претендує на відновлення або очищення “народної душі”, забезпечення
колективної ідентичності на культурному або етнічному грунті. До кінця
30-х років фашистські режими затвердилися в Італії, Німеччині,
Португалії, Іспанії і низці країн Східної і Центральної Європи. При всіх
своїх національних особливостях фашизм скрізь був однаковий: він виражав
інтереси найреакційніших кругів капіталістичного суспільства, що
надавали фашистським рухам фінансову і політичну підтримку, прагнучих
використовувати їх для придушення революційних виступів трудящих мас,
збереження існуючого ладу і здійснення своїх імперських амбіцій на
міжнародній арені.

Третій різновид тоталітаризму – націонал- соціалізм. Як реальний
політичний і суспільний устрій він виник в Німеччині в 1933 р. Мета:
світове панування арійської раси і соціальна перевага – німецька нація.
Якщо в комуністичних системах агресивність направлена перш за все
усередину – проти власних громадян (класового ворога), то в націонал-
соціалізмі – зовні, проти інших народів.

Та все ж тоталітаризм – історично приречений лад. Це суспільство –
самоїд, не здібне до ефективного творення, дбайливому, ініціативному
господарюванню і існуюче головним чином за рахунок багатих природних
ресурсів, експлуатації, обмеження споживання більшості населення.
Тоталітаризм – закрите суспільство, не пристосоване до сучасного
якісного оновлення, обліку нових вимог миру, що безперервно змінюється.

3.2.Авторитаризм.

Одним з найпоширеніших в історії типів політичної системи є
авторитаризм. По своїх характерних рисах він займає як би проміжне
положення між тоталітаризмом і демократією. З тоталітаризмом його
ріднить звичайно автократичний, не обмежений законами характер влади, з
демократією – наявність автономних, не регульованих державою суспільних
сфер, особливо економіки і приватного життя, збереження елементів
цивільного суспільства.

Авторитарній політичній системі властиві наступні риси:

Автократізм (самовладдя) або невелике число носіїв влади. Ними можуть
бути одна людина (монарх, тиран) або група осіб (військова хунта,
олігархічна група і т.д.).

необмеженість влади, її не підконтрольність громадянам, при цьому влада
може правити за допомогою законів, але їх вона приймає на свій розсуд.

опора (реальна або потенційна) на силу. Авторитарний режим може не
вдаватися до масових репресій і користуватися популярністю серед широких
верств населення. Проте він володіє достатньою силою, щоб у разі потреби
на свій розсуд використовувати силу і примусити громадян до покори.

Монополізація влади і політики, недопущення політичної опозиції і
конкуренція. При авторитаризмі можливе існування обмеженого числа
партій, профспілок і інших організацій, але лише за умови їх
підконтрольності властям.

Відмова від тотального контролю над суспільством, невтручання в зовні
політичні сфери і перш за все в економіку. Влада займається головним
чином питаннями забезпечення власної безпеки, громадського порядку,
оборони, зовнішньою політикою, хоча вона може впливати ні на стратегію
економічного розвитку, проводити достатньо активну соціальну політику,
не руйнуючи при цьому механізми ринкового самоврядування.

Рекрутування політичної еліти шляхом введення до складу виборного органу
нових членів без проведення додаткових виборів, шляхом призначення
зверху, а не конкурентної електоральної боротьби .

7 Виходячи з вищевикладеного, авторитаризм- політичний режим, при якому
необмежена влада сконцентрована в руках однієї людини або групи осіб, що
не допускають політичну опозицію, але зберігаючу автономію особи і
суспільства в зовні політичних сферах. Авторитаризм цілком сумісний з
повагою всіх інших, окрім політичних, прав особи.

Слабкі сторони авторитаризму: повна залежність політики від позиції
глави держави або групи вищих керівників, відсутність у громадян
можливостей запобігання політичних авантюр або свавілля, обмеженість
політичного виразу суспільних інтересів.

Достоїнства авторитарного режиму: висока здатність забезпечувати
політичну стабільність і громадський порядок, мобілізовувати суспільні
ресурси на рішення певних задач, долати опір політичних супротивників.

Авторитарні режими дуже різноманітні. Це монархії, диктаторські режими,
військові хунти, популістські системи правління і ін. Монархії – вже
зникаюча категорія авторитарних режимів. Не всі монархії авторитарні. В
Європі ( Великобританія, Норвегія, Данія, Бельгія, Люксембург, Іспанія)
монархії у принципі є парламентськими демократіями. Але коли говорять
про монархізм, як про підтип авторитарних держав, то мають зважаючи на
монархію в якнайменше розвинених країнах, де монархи є дійсними
правителями(Йорданія, Марокко, Саудівська Аравія). Військове правління:
військові беруть владу і правлять країною. Політична діяльність або
взагалі заборонена, або обмежена.

В сучасних умовах пост соціалістичних країн “чистий” авторитаризм, що
не спирається на активну масову підтримку і деякі демократичні
інститути, навряд чи може бути інструментом прогресивного реформування
суспільства і здатний перетворитися на кримінальний диктаторський режим
особистої влади.

Висновок

За останні 20 років дуже багато недемократичних: тоталітарних і
авторитарних режимів розпалося або трансформувалося в демократичні
республіки або держави на демократичній основі. Загальний недолік
недемократичних політичних систем полягає в тому, що вони не були
підконтрольні народу, а значить, характер їх взаємостосунків з
громадянами залежав перш за все від волі правителів. В минулі століття
можливість свавілля з боку авторитарних правителів істотно стримувалася
традиціями правління, відносно високою утвореною і вихованістю монархів
і аристократії, їх самоконтролем на основі релігійно-етичних кодексів, а
також думкою церкви і загрозою народних повстань. В сучасну епоху ці
чинники або взагалі зникли, або їх дія сильно слабшала. Тому надійно
приборкати владу, гарантувати захист громадян від державного свавілля
може тільки демократична форма правління. Тим народам, які готові до
індивідуальної свободи і відповідальності, обмеженню власного егоїзму,
пошані закону і прав людини, демократія дійсно створює якнайкращі
можливості для індивідуального і суспільного розвитку, реалізації
гуманістичних цінностей: свободи, рівноправності, справедливості,
соціальної творчості.

Однієї з країн, що знаходяться на шляху переходу від одного політичного
режиму (тоталітарного) до іншого (демократичному), є Україна. Наша
країна пішла по шляху швидкої політичної і економічної реалізації
західної ліберальної моделі демократії, по шляху так званої шокової
терапії. Проте, в Україні не було на той момент, характерних для Заходу
багаторічних традицій ринкової економіки і індивідуалістичної культури,
радянське суспільство глибоко відрізнялося від західних демократій майже
тотальною мілітаризацією, суперцентралізацією і монополізацією
економіки, її непристосованістю до якої-небудь конкуренції; переважанням
в народній свідомості колективістських цінностей, поліетнічним складом
населення, відсутністю масових демократичних рухів, здатних сформувати
альтернативну номенклатурі політичну еліту, і т.д. В результаті ми
переживаємо важкі часи, ліберальна модель демократизації привела до
політичної анархії, до підриву мотивації продуктивної праці, різкого
зростання цін і падіння рівня життя населення. Очевидно, що для України
оптимальна модель політичного і господарського реформування може бути
знайдена лише на шляху ретельного обліку власної специфіки і світового
досвіду, проведення активної і реалістичної державної політики в цілях
формування більш динамічного і гуманного суспільства.

На думку багато кого російський менталітет припускає наявність сильної
руки, жандарма і т.п., але я з цим не згоден, бо вважаю, що ті паростки
свободи, які у нас вже є на сьогодні, повинні зберігатися і
примножуватися.

Я сподіваюся, що на наступних виборах в Думу, а потім і на
президентських виборах найбільший відсоток голосів одержать сили
демократичного толку, і ще декілька років стабільного розвитку
суспільства приведуть нашу країну до справжньої демократії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1.Власть при переході від тоталітаризму до демократії. Вільна думка.
1993 – № 8.

2.Клямкин И.М. Какой політичний режим можливий сьогодні в Росії.
Политий. иссл. 1993- №5.

Арон Р. Демократия і тоталітаризм. М., 1993.

Вятр Е. Лекции по політології Т- 1. Типологія політичних режимів. 1991.

Карл Поппер. Відкрите суспільство і його вороги. М., Культурна
ініціатива.

Стародубский Б.А. Політичні режими європейських країн. Свердловськ.,
1989.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020