.

Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію “Республіканської партії України" (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2338
Скачать документ

Реферат з політології

на тему:

“Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію
“Республіканської партії України”

Законодавчі акти, які регулюють завдання та організацію діяльності
Заліщицького районного управління юстиції.

Районне управляння юстиції (РУЮ), як і районні у містах, міські (міст
обласного значення), у разі утворення міськрайонні і міжрайонні
управління юстиції є територіальним органом Міністерства юстиції
України, підпорядковується останньому та безпосередньо Головному
управлінню юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим
обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.

РУЮ діє на основні Положення про районні, районні у містах, міські,
міськрайонні і міжрайонні управління юстиції (надалі Положення), що
затверджене Міністерством юстиції України 30.01.2000 року № 36/5 (із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 42/5 від
02.06.2004 р., № 97/5 від 06.09.2004 р.)

Управління юстиції у своїй діяльності керуються Конституцією України,
законам України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства юстиції України, Положенням та іншими.

Відповідно до Положення основними завданнями управління юстиції є:

участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації
прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних
осіб;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній
сфері діяльності;

організація надання юридичних послуг для реалізації прав, свобод і
законних інтересів громадян та юридичних осіб;

організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
відповідно до законів Україні;

держава реєстрації НПА районної державної адміністрації, її відділів та
інших структурних утворень;

легалізація місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних
осіб згідно чинного законодавства;

керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на
державних підприємствах, в установах і організаціях;

поширення (пропаганда) правових знань серед населення, формування у
громадян правового світогляду;

організація роботи з кадрами апарату УЮ, підвищення кваліфікації його
працівників.

РУЮ м. Заліщики в межах своєї компетенції видає накази, організовує і
контролює їх виконання.

У випадках, визначених законодавством, НПА УЮ є обов’язковими для
виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Що стосується структури, Заліщицького РУЮ, очолює його начальник РУЮ.
Крім цієї посади існують ще дві посади провідних спеціалістів із
відповідних напрямків роботи.

РУЮ є юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки в установах
Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням.

Легалізація об’єднання громадян.

Легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою і
здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування.
Діяльність тих об’єднань громадян, які не легалізовані або примусово
розпущені за рішенням суду є протизаконною.

У разі реєстрації об’єднання громадян набуває статус юридичної особи.

Легалізація громадської організації здійснюється відповідно
Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої
влади. Виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних
депутатів.

У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на
територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її
легалізація здійснюється відповідними вищестоящими органами.

Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом
сільської, селищної, міської Ради народних депутатів в обов’язковому
порядку реєструються місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та
міжнародних об’єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена
статутними документами

Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її
заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як
трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими
представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові
засновників громадської організації або їх уповноважених представників,
рік народження, місце постійного проживання, назва організації і
місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності
громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в
установленому порядку.

Громадська організація легалізована шляхом провадження про її
заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що
ведеться легалізуючим органом, тобто РУЮ м. Заліщики.

Легалізація об’єднань громадян, що мають однакову назву, не
допускається.

Про легалізацію (офіційне визнання) об’єднання громадян легалізуючий
орган повідомляє засоби масової інформації.

Реєстрація об’єднань громадян

Відповідно до покладених завдань, РУЮ здійснює державну реєстрацію
політичних партій, громадських і благодійних організацій згідно ЗУ “Про
об’єднання громадян”, Постанови КМУ від 26.02.1995 №140 “Про
затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян”, ЗУ
“Про благодійництво та благодійні організації”.

Перш за все слід визначити, що таке об’єднання громадян, отже – це
добровільне громадське формування, створене на основі інтересів для
спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Рішення про заснування об’єднань громадян приймаються установчим з’їздом
(конференцією) або загальними зборами.

Для реєстрації об’єднання громадян засновники подають заяву, зразок якої
у індивідуальному завданні. Якщо об’єднання громадян є політична
партія, то заява про її реєстрацію повинна бути підтримана підписами не
менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право.

До заяв додаються: статут (положення) в 2 примірниках, прийнятий
установчим з’їздом або загальними зборами; протокол установчого з’їзду
(конференції) чи загальних зборів; відомості про склад керівництва
центральних статутних органів; дані про місцеві осередки; документи
(квитанція) про оплату реєстраційного збору відповідно до законів
України. Політичні партії подають також свої програмні документи.

Заява про реєстрацію розглядається в двомісячний строк з дня надходження
документів. При потребі орган, який здійснює реєстрацію, провадить
перевірку відомостей, що вказані в документації.

Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється
письмово в 10-деннрий строк. При розгляді питання про реєстрацію можуть
бути присутніми представники об’єднання громадян.

У випадку внесення змін у статутні документи, об’єднання громадян
повинно повідомити про це в 5-денний строк в реєструючий орган, тобто в
управління юстиції.

Реєструючий орган, зокрема Заліщицький РУЮ, веде реєстр об’єднань
громадян у спеціальній книзі під назвою “Державний реєстр об’єднань
громадян”. Остання складається із таких розділів: дата надходження
документа, назва об’єднання громадян, місцезнаходження статутних
органів, дата прийому статуту, основна мета діяльності об’єднання,
відомості про склад керівник статутних органів, дата реєстрації,
відомості про зміни в статутних документах, сума реєстраційного збору.

Якщо об’єднання громадян є помітною партією, точніше її міським або
обласним осередком, то воно підлягає внесенню у Реєстр обласних,
сільських районних організацій або інших структурних утворень,
передбачених статутом партії.

У разі реєстрації первинних осередків політичних партій, які
легалізовано шляхом письмового повідомлення про утворення, їх вносять у
Книгу обліку первинних осередків політичних партій легалізованих
утворення.

Після проведення реєстрації, зареєстрованому об’єднанню громадян
присвоюється відповідний номер і воно вноситься до Реєстру об’єднань
громадян.

На усі зареєстровані первинні осередки політичних партій, громадські
організації та інші об’єднання громадян заводиться справа, котра містить
наступні документи. Справа на первинний осередок політичної партії
складається з: правового висновку; заяви на легалізацію; статуту партії;
протоколу установчих зборів; копії свідоцтва про реєстрацію МЮУ;
повідомлення про легалізацію; копія повідомлення про легалізацію.

Аналогічно формується справа на громадські організації, хоча є деяка
відмінність у переліку документів, з яких формують справу для первинних
осередків політичних партій, до справи на громадські організації
додаються: квитанція про сплату реєстраційного збору; відомості про
засновників, про склад керівного органу та про осередки; протоколи
установчих зборів осередків; повідомлення про реєстрацію в обласне
управління юстиції, в обласне управління статистики та у ЗМІ та копія
свідоцтва про реєстрацію.

Однак, як уже зазначалося, об’єднання громадян можуть легалізуватись і
шляхом повідомлення про заснування у РУЮ. В такому випадку подаються
такі документи: заява, підписана не менш як 3-ма засновниками; відомості
про склад керівних органів та протокол установчих зборів. Сама процедура
реєстрації залишається незмінною.

Підсумком реєстрації є видача свідоцтва РУЮ про реєстрацію встановленого
зразка засновникові об’єднання громадян.

Відмова від реєстрації та припинення діяльності об’єднання громадян.

У реєстрації об’єднання громадян може бути відмовлено, якщо його назва,
статутний або інші документи, подані для реєстрації, суперечать вимогам
законодавства України. Наприклад: легалізація об’єднань громадян, що
мають одну і ту ж назву, не допускається.

Якщо статутні документи об’єднання громадян або інші документи, подані
для реєстрації об’єднання суперечать законодавству України, управління
юстиції приймає рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін
надсилається заявникові.

Також не підлягають легалізації, а уже діючі об’єднання громадян
підлягають ліквідації, якщо їх метою є: насильницька зміна
конституційного ладу та територіальної цілісності держави, пропаганда
війни, насильства, жорстокості, розпалювання національної та релігійної
ворожнечі, створення незаконних воєнізованих формувань, обмеження
загальновизнаних прав людини. Крім того забороняється створення і
діяльність політичних партій, керівні органи або структурні осередки
яких знаходяться за межами України, в органах виконавчої та судової
влади, в Збройних Силах, на державних підприємствах, в установах і
організаціях, державних навчальних закладах.

Про відмову у реєстрації об’єднання громадян управління юстиції
повідомляє у ЗМІ.

Об’єднання громадян може припинити свою діяльність шляхом його
реорганізації або ліквідації (у формі саморозпуску, примусового
розпуску).

Реорганізація здійснюється відповідно до статуту об’єднання громадян, як
і ліквідація.

Об’єднання громадян може ліквідуватись і за наявності таких підстав:
коли останні продовжують протиправну діяльність, і після накладення
стягнень, та у разі зменшення членів політичної партії.

Про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян УЮ протягом
15-ти днів після набрання рішення суду законної сили повідомляє у ЗМІ.

У разі припинення діяльності об’єднання громадян УЮ приймає рішення про
скасування в Реєстрі об’єднання громадян запису про нього.

Контроль за діяльністю об’єднань громадян

Державний контроль за діяльністю об’єднань громадян здійснюється
державними органами:

органами, що проводять легалізацію;

органами прокуратури;

фінансовими органами.

Перші здійснюють контроль за додержанням легалізованими об’єднаннями
громадян положень статуту. Представники цих органів мають право бути
присутніми на заходах, що проводяться об’єднаннями громадян, вимагати
потрібні документи, одержувати пояснення.

Органи прокуратури здійснюють нагляд за виконанням та одержанням
законності об’єднаннями громадян.

Контроль за джерелами та розмірами надходжень сплатою податків
об’єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові органи та органи
державної податкової інспекції.

Контроль за дотриманням об’єднаннями громадян положень власних статутів
здійснюється шляхом проведення перевірок статутної діяльності цих
об’єднань.

До початку перевірки вивчають документи об’єднання, які зберігаються в
управління юстиції, звертають особливу увагу на статут (положення),
складають план перевірки, попереджають за декілька днів керівників
об’єднання про заплановану перевірку. Перевірці підлягають – статут,
свідоцтво про реєстрацію, їх оформлення, наявність рахунків в установах
банків, печатки, штампів, місцевих осередків, первинних організацій,
джерела надходження та використання коштів. Перевіряють чи вносились
зміни та доповнення до статуту, чи своєчасно направлено відповідні
документи про внесення зміни до статуту, порядок прийому та виключення з
членів об’єднання, згідно статуту.

Після закінчення перевірки, її наслідки доводять до відома керівника
об’єднання громадян, оформляють довідку і готують рекомендації щодо
усунення недоліків у разі їх виявлення.

Якщо в ході перевірки були виявлені правопорушення, які не тягнуть за
собою обов’язкового застосування штрафу, тимчасової заборони діяльності
чи її окремих видів, примусовий розпуск, управляння юстиції виносить
попередження.

В разі грубого і систематичного вчинення правопорушень об’єднанням
громадян управління юстиції звертається до суду для накладання на
об’єднання штрафу.

Складання звітів щодо зареєстрованих громадських організацій
професійних спілок та благодійних організацій.

Вказані звіти зводяться у єдину таблицю, де перераховуються всі
зареєстровані та легалізовані громадські організації, в тому числі ті,
що зареєстровані й легалізовані за звітний рік, як обласним, так і
районним управлінням юстиції.

Зареєстровано Обласним

управлінням юстиції Районним (міським)

управлінням юстиції

Всього в тому числі

за 200 р. Всього в тому числі за 200 р.

громадських організацій

творчих спілок (самостійні)

організацій роботодавців

/їх статус та ознака /

Об’єднань організацій роботодавців /їх статус та ознака/

благодійних організацій

статутів територіальних громад

З них:

статутів територіальних громад сіл

статутів територіальних громад селищ

статутів територіальних громад міст

асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого
самоврядування

місцевих асоціацій кредитних спілок

Постійно діючих третейських судів

осередків:

всеукраїнських та міжнародних громадських організацій

політичних партій

відділень всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій

філій та представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій

всеукраїнських творчих спілок

Легалізовано:

Професійних спілок /самостійних/

З них:

обласного статусу

республіканського

регіонального

місцевого первинного

(вказати за якою ознакою)

об’єднань профспілок

оргланок Всеукраїнських профспілок

оргланок профспілок іншого статуту

легалізовано шляхом повідомлення про заснування:

громадських організацій;

осередків українських та міжнародних громадських організацій;

кількість відмов у реєстрації

анульовано записів про реєстрацію

кількість перевірок об’єднань громадян

винесено попереджень

наявність справ у суді та подання прокуратури

кількість громадських організацій за спрямуванням:

національних та дружніх зв’язків

молодіжних організацій

дитячих організацій

професійного спрямування

об’єднань ветеранів та інвалідів

об’єднань охорони природи

об’єднань охорони пам’ятників історії та культури

освітніх, культурно-виховних об’єднань

по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС

правозахисні організації

жіночих громадських організацій

організацій спортивного спрямування

організацій релігійного спрямування

сума коштів, що перерахована до державного/місцевого бюджетів за
реєстрацію об’єднань громадян та інших громадських формувань

Систематизація законодавства.

Одним із завдань Заліщицького РУЮ є систематизація законодавства, що
являє собою засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення
його до певної внутрішньої узгодженої системи. Здійснення систематизації
допомагає усувати недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Іншими
словами систематизація – це процес зведення актів законодавства до
єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Органи та установи юстиції України здійснюють облік і систематизацію
актів законодавства з метою забезпечення їх точною і повною інформацією
про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам органів та
установ юстиції в оперативному пошуку законодавчих актів.

Кожний орган чи установа юстиції володіє широким інформаційним фондом,
який становлять акти законодавства України, спеціальна юридична
література, електронні інформаційні правові системи. Даним фондом
володіє і Заліщицьке РУЮ, тому на нього покладається ряд завдань,
зокрема:

Заліщицьке РУЮ здійснює облік офіційних друкованих видань “Офіційний
вісник України”, “Офіційний вісник України. Із змінами”, “Відомості
Верховної Ради України”, підтримує у контрольному стані та зберігає
акти, що опубліковані в них: Конституція України, кодекси України, акти
ВРУ, акти президента України, акти Кабінету Міністрів України, акти
Конституційного Суду України, акти Міністерства юстиції України
,міжнародні договори України;

крім цього Заліщицьке РУЮ веде у контрольному стані “Кодекси України” (у
теках з роз’ємними замками);

веде систематичну картотеку актів законодавства України відповідно до
Класифікатора;

здійснює комплектування нормативної бази офіційними періодичними
друкованими виданнями, науковою та спеціальною періодичною літературою.

Реєстрація нормативно-правових актів

Крім, раніше перерахованих завдань РУЮ м. Заліщики: до його відання
відноситься й діяльність, що стосується державної реєстрації
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
органів господарського управління та контролю. Дана діяльність
здійснюється відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992 р.
“Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади”.

Згідно цього Указу державній реєстрації підлягають нормативно-правові
акти (далі НПА), що стосуються прав, свобод та законних інтересів
громадян або мають міжвідомчий характер.

На державну реєстрацію подаються акти, які містять правові норми
(правила поведінки), розраховані на визначене коло осіб, підприємств,
установ, організацій і неодноразове застосування ,незалежно від строку
їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в
них містяться, в тому числі з грифами “Для службового користування”, “Не
для друку”, “Таємно” та іншими.

Державній реєстрації підлягають НПА будь-якого виду (постанови, накази,
інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:

зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті і інші права,
свободи та законні інтереси громадян, проголошені і гарантовані
Конституцією та законами України;

мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших міністерств,
органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю,
а також підприємств, установ та організацій, що не входять до сфери
управління органу, який видав НПА.

Не подаються на державну реєстрацію такі акти:

персонального характеру (про призначення на посаду і звільнення з неї,
про заохочення працівників та інші);

акти, дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про
затвердження положень ,інструкцій і інших, що містять правові норми;

оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення);

акти, які доводять до відома підприємств, установ і організацій рішення
вищестоящих органів;

акти, які спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів
і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, які не мають нових правових норм.

Нормативно-правовий акт на державну реєстрацію подається до реєструючого
органу у п’ятиденний термін після його прийняття у трьох примірниках
(оригінал і дві завірені копії).

Державна реєстрація НПА проводиться протягом 10, а якщо акт має великий
обсяг – 15 робочих днів із дня, наступного після його надходження до
реєструючого органу з дотриманням вимог.

У державній реєстрації може бути відмовлено, якщо НПА: не відповідає
Конституції України; видано з порушенням чинного законодавства,
наприклад, акт: порушує чи обмежує законні права свободи і інтереси
громадян, підприємств, установ та організацій або накладає на них не
передбачені законодавством обов’язки; НПА, який не узгоджено із
заінтересованими органами, якщо таке узгодження є обов’язковим; НПА,
який викладено з порушенням правил правопису.

В кінці кожного поточного календарного року проводиться підрахунок
зареєстрованих НПА і тих, в реєстрації яких було відмовлено обласним
(районним) управлінням юстиції в році, що минає. Усі підраховані дані
оформлюються у документах із відповідними назвами: “Перелік НПА,
зареєстрованих у РУЮ в 200_ р.” та “Перелік НПА, в державній реєстрації,
яких відмовлено ОУЮ (РУЮ) в 200_ р.”.

На основі даних документів та відомостей, що містяться в них складаються
звіти щодо зареєстрованих НПА.

Основні правила, вимоги та методи здійснення державної реєстрації НПА
Заліщицького РУЮ, закріплено у “Нормативно-методичному посібнику з
питань державної реєстрації НПА”.

Реєстрація благодійних організацій

Благодійна організація – недержавна організація, головною метою
діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах
суспільства або окремих категорій осіб.

Благодійна діяльність регулюється ЗУ “Про благодійництво та благодійні
організації” від 16.09.1997 р.

Благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її
державної реєстрації.

Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій здійснюється МЮУ, а місцевих благодійних організацій, а
також їхніх відділень (філій, представництв) – управлінням юстиції, у м.
Заліщики цю діяльність здійснює Заліщицьке РУЮ.

Отже, у РУЮ для державної реєстрації благодійні організації подають такі
документи:

заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників,
підписи яких засвідчують у нотаріальному порядку, у місячний термін з
дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими
зборами;

статут (положення) благодійної організації у 2 примірниках;

протокол установчих зборів із рішенням про заснування благодійної
організації (далі БО) та затвердження статуту (положення);

відомості про засновників: для фізичних осіб – П.І.П., рік народження;
для юридичних – назва, юридична адреса, копія статуту (положення), копія
документа про реєстрацію;

відомості про органи управління БО та членів виконавчого органу (П.І.П.,
рік народження, місце проживання та місце роботи ,посада останніх);

відомості про наявність місцевих відділень, підтверджені протоколами
загальних зборів відділень благодійних організацій;

документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.

Заява про державну реєстрацію БО розглядається в двомісячний термін з
дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у
10-денний термін повідомляється заявнику. Після державної реєстрації
йому видається свідоцтво про реєстрацію.

Зареєстрована БО вводиться до реєстру благодійних організацій, що
ведеться УЮ, з присвоєнням відповідного номера. У Реєстрі зазначаються:
дата надходження відповідних документів, назва БО, її юридична адреса,
дата затвердження статуту (положення), дата реєстрації, мета діяльності
БО, відомості про склад виконавчого органу БО, дата видачі свідоцтва,
його дубліката чи дубліката статуту, відомості про зміни, що внесені до
статутних документів, відомості про реєстрацію (ліквідацію).

Рішення про державну реєстрацію БО може бути анульоване в судовому
порядку, якщо УЮ встановить факт фальсифікації установчих документів.

Відмова у державній реєстрації благодійної організації

та припинення її діяльності .

Підставами для такої відмови може бути факт реєстрації БО, що мають одну
і ту ж назву, а також наявність раніше зареєстрованої благодійної
організації під такою ж назвою та інші.

Не може вважатися підставою для відмови у державній реєстрації БО
надання їй юридичної адреси громадянином за місцем проживання.

Припинення діяльності БО відбувається шляхом її реорганізації або
ліквідації.

Отже, реорганізація проводиться за рішенням вищого органу управління БО,
відповідно до вимог статуту, а ліквідація – здійснюється за рішенням
суду та за рішенням вищого органу управління БО. Ліквідація проводиться
ліквідаційною комісією. Якщо ж БО ліквідується за рішенням вищого органу
управління, то до УЮ, подаються: заява; рішення засновника
(засновників); акт ліквідаційної комісії; довідка з установи банку про
закриття рахунку; опубліковане в пресі оголошення про ліквідацію БО; акт
органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів, оригінал статуту
(положення); свідоцтво про державну реєстрацію.

Правова робота і правова освіта населення.

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів
виховного, навчального, інформаційного характеру, що спрямовані на
створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та
навичок у їх застосуванні, які необхідні для реалізації громадянами
своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.

Порядок здійснення правової освіти визначається Національною програмою
правової освіти населення, що затверджена Указом ПУ від 18.10.2001 р.

Серед численних державних закладів, підприємств та організацій культури
відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність здійснюють й УЮ.

З цією метою згідно положень Програми про правову освіту та правову
роботу, РУЮ у м. Заліщики створено Районну міжвідомчу
координоційно-методичну раду (РМКМР), яка є регіональним утворенням
Обласної МКМР та підпорядковується останній.

РМКМР утворюється Районною державною адміністрацією та виконавчим
комітетом міської ради за поданням РУЮ, затверджують її склад та
положення.

Стосовно складу РМКМР, то очолює її – заступник голови РДА, заступником
голови РМКМР є начальник РУЮ, а провідні спеціалісти УЮ являються
секретарями РМКМР.

Основним завданням Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, в першу чергу учнів та
студентів, громадян, які перебувають на державній службі, обрані
депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права,
свободи і обов’язки;

широке інформування населення про правову політику держави та
законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток
вітчизняних традицій у сфері правової освіти.

З метою забезпечення правового захисту інтересів фізичних осіб шляхом
надання безкоштовних юридичних консультацій найбільш незахищеним
верствам населення створюються громадські правові приймальні, діяльність
яких забезпечують працівники УЮ, залучаються досвідчені юристи практики,
працівники відділів та управління РДА.

Значну роль в розповсюдженні правових знань і правової інформації
відіграють ЗМІ. Зокрема РУЮ м. Заліщики тісно співпрацює із районною
газетою “Колос”, в якій публікуються статті правового звіту у колонці
“Правовий всеобуч”.

Крім цього провідним спеціалістом РУЮ м. Заліщики проводиться право
освітня робота в закладах освіти, зокрема у школах, гімназії, коледжі та
інших навчальних закладах.

PAGE

PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020