.

Концепція влади М.Вебера (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5613
Скачать документ

Реферат з політології

Концепція влади

М.ВебераПеред тим як безпосередньо торкнутися концепції влади М.Вебера
слід з’ясувати, хто був такий Макс Вебер, як він йшов до неї і під
впливом чого була розвинута вищезгадана концепція.

Вебер Макс (1864–1920) – німецький політичний економіст і
соціолог-теоретик. Починаючи з ранніх праць з історії торгового права
Вебер став однією з провідних постатей нового покоління політичних
економістів Німеччини 1890-х років. У 1898 році особисті негаразди
змусили його облишити академічну викладацьку діяльність, що майже не
відбилося на його наукових працях, кількість яких була величезною. Їх
спільним спрямуванням було зацікавлення відносинами між правовими,
політичними і культурними утвореннями, з одного боку, та економічною
діяльністю – з іншого. Його інтерес до цих проблем був переважно
теоретичним, включаючи і систематизацію основних категорій соціального
та політичного життя – водночас й універсальних, і таких, що визначають
специфічний характер сучасної західної цивілізації. Вебер також активно
включався в політичні дискусії, що точилися в Німеччині за часів кайзера
Вільгельма, причому, з точки зору прогресивних націонал-лібералів, часто
виступав у них як опонент, що надавало особливого сенсу його
зацікавленню різницею між наукою про суспільство і політичною практикою,
а також значенням правильних суджень у науці про суспільство. Уже майже
на схилку свого життя він почав розглядати свій науковий доробок як
«соціологію», тож нині він відомий саме як один із «батьків-засновників»
соціології. Проте його доробок є надто різнобічним і не допускає якоїсь
однозначної класифікації – чи то віднесення його до певної дисципліни,
чи то до окремої наукової школи.

Вебер став відомим у Німеччині, написавши дослідження про вплив
капіталістичного укладу на прошарок аграріїв, що жили на схід від Ельби,
та про його причетність до постійного домінування юнкерів у політичному
житті Німеччини. Проте справжньої популярності він набув тоді, коли
написав більш широке дослідження про походження самого капіталізму
(«Протестантська етика і дух капіталізму», 1904–1905). Наріжним каменем
цієї роботи є думка про те, що характерна для буржуазії поведінка,
націлена на збільшення прибутку, може отримати пояснення лише за умов
повністю розвиненого капіталізму, коли вона зумовлюється очевидною
необхідністю виживання у боротьбі з конкурентами, і не може отримати
пояснення на ранніх стадіях капіталістичного розвитку. Вона є наслідком
індивідуального прагнення накопичувати набагато більше, ніж це необхідно
для потреб особистого споживання, – прагнення, яке з історичного погляду
є унікальним. Джерелом цього прагнення Вебер вважав «світовий аскетизм»
реформованого християнства з його подвійним імперативом методичної праці
як основного життєвого обов’язку та обмеженого задоволення плодами цієї
праці. Мимовільним наслідком цієї етики, підсиленої суспільним і
психологічним тиском на віруючих задля того, щоб ті підтверджували своє
прагнення до спасіння (але не заслуговували його), і було нагромадження
багатства для інвестування.

Ранні критики вчення Вебера розуміли його не як виключно культурне
пояснення капіталізму в тому дусі, що «баптисти Сибіру або кальвіністи
Сахари» неминуче мали стати успішними підприємцями. Насправді Вебер був
добре обізнаний і з матеріальними передумовами капіталістичного
розвитку, і з суспільними інтересами, які вимагали сприяння поширенню
нових ідей. Фундаментальним питанням для його вчення є те, чи може
використання оплати за працю, що уможливлює необмеженe нагромадження в
принципі, зробити їх неминучими і на практиці; чи слід розглядати
протестантську етику як таку, що запроваджує необхідну мотивацію до
капіталістичного нагромаджування або навіть до його узаконення в ряду
основних цінностей, віддаючи перевагу надмірному споживанню нетрудового
класу. Зрозуміло, за допомогою досліджень неможливо остаточно вирішити
це питання – від того часу найсвіжіші приклади початкової доби
капіталізму змінилися кардинально протилежними проявами. Проте
теоретичне значення веберівської праці полягає в тому, що вона кинула
виклик намаганню редукціоністів розглядати ідеї просто як відображення
матеріальних інтересів, а не в їх взаємодії, або досліджувати суспільні
зміни безвідносно до мотивації включених у них членів суспільства, хоча
наслідки цих змін можуть бути зовсім не такими, до яких вони прагнуть.

«Протестантська етика і дух капіталізму» була першою з багатьох праць
Вебера з економічної етики провідних світових релігій. Тут він мав на
меті не утвердити, як це проголошувалося в ній, дух капіталізму,
показуючи його відсутність подекуди, а висвітлити виразний характер
сучасного західного раціоналізму. Хоча, за Вебером, інструментальна
раціональність була загальною характеристикою суспільної діяльності,
тільки на сучасному Заході, який має максимально точні способи
визначення найефективніших для даних результатів засобів, ця ідея
ввійшла в загальний ужиток. Тоді як інші культури намагалися
вибудовувати світ зрозумілим шляхом розроблення детальних теодицей або
створення внутрішньо послідовних систем етики чи права, розпізнавальною
ознакою західного раціоналізму стало наукове припущення стосовно того,
що всі речі можна осягнути розумом, водночас підходячи до них із позицій
практичного господарювання, що відкриває, яким чином можна поставити
світ під контроль людини (етика досягання). У зрілих працях Вебера було
показано, що капіталізм є не унікальним проявом цього процесу
«раціоналізації», а лише одним із способів його вираження. Для того щоб
зрозуміти історію розвитку людства, слід розглядати її як складний і
взаємопов’язаний процес змін у напрямку від «традиційних» до
«раціональних» формацій у всіх сферах суспільного життя.

Що стосується самої концепції влади, то у політичній сфері, за Вебером,
на основі «раціональності» встановлювався чіткий узаконювальний принцип
владних повноважень, згідно з яким і визначалися форми права та форми
управління. У традиційних суспільствах законність належала людині в
особі пана або монарха і була спадковою; спосіб управління був високо
персоналізований й обмежений звичаєвими нормами та обов’язками. На
противагу владі «традиції» «раціональний» принцип законності залишався в
неперсоналізованих правилах, які відокремлювали посаду від людини з її
обов’язками і звільняли її від тягаря родинних обов’язків чи ведення
домашнього господарства. Таким чином, критерій справедливого закону
полягає не в сутності його змісту, а в процедурній відповідності його
механізму, отже, сам процес законотворення звільняється з-під тягаря
традиційних норм. Насамкінець «раціональне» управління перетворилося на
постійну діяльність досвідчених професіоналів, обраних завдяки їх
здібностям, а не на тій підставі, що вони є ad hoc особистими васалами
політичних покровителів. У всіх цих аспектах «раціоналізація» визначила
розширення сфери компетенції і підвищення ступеня гнучкості політичної
та управлінської систем.

Веберівський аналіз процесу «раціоналізації» показав і його негативні
сторони. На його думку, процедурну норму інструментального раціоналізму
намагалися відокремити від цілей, яким вона підпорядкувалась, і зробити
її домінантною соціальною цінністю в собі, тоді як застосування
організаційних форм мало на меті розширити владу людини, що досягала
величезної влади в галузі особистого права. Саме в цьому криється
ірраціональність раціональної організації. Вебер вірив, що соціальна
ієрархія є неуникною і що дослідження її грунтується на зв’язках, що їх
слід віднаходити між аналітично розрізняльними вимірами статусу,
власності і політичної чи адміністративної влади. Різні суспільства
можуть розпізнаватися на основі переважання одного виміру над іншими.
Якщо за доби раннього капіталізму таким виміром була власність, то за
часів розвинутого капіталізму це була організаційна влада. Саме
імперативи останньої, а не власність, визначали підлеглість робітника на
його робочому місці, а тому така підлеглість триватиме і при системі
суспільної власності. Основною тезою веберівської критики соціалізму
було те, що спроба заміщення «анархії» ринку і забезпечення більшої
рівності шляхом державного планування призведе до страшного розростання
бюрократичної влади, а отже, до несвободи та економічної стагнації.
Стимулювати ринок і приватну власність, з його погляду, було необхідно
для того, щоб забезпечити змагання між множинністю інституцій державної
влади і таким чином гарантувати свободу індивіда.

Отже, одним із важливих практичних питань концепції влади для Вебера
було те, яким чином можна обмежити розростання бюрократії. Ще одним – як
поставити бюрократичну адміністрацію під політичний контроль. Це питання
стало основним в його теорії демократії змагального лідерства. У
політологічній соціології Вебера поряд із «традиційним» і «раціональним»
принципами владних повноважень було виведено і третій принцип –
«харизматичний». Він указував на владу, яка коренилася в особистості
самого лідера і в непереборній силі його звернень, а не в традиції чи в
правилах управління окремою сферою. Це була суто новаторська сила
суспільного життя, що йшла врозріз з усталеним порядком. А тому
вирішальним чинником для встановлення контролю над бюрократичною
адміністрацією і запровадження нововведень усупереч її консервативним
традиціям було гарантування участі в політичному процесі на основі
харизматичного принципу свободи. Вебер вірив, що це можна забезпечити
шляхом запровадження масового виборчого права. Він на власні очі
побачив, що вибори на основі загального права голосу стали формою
плебісциту «за» чи «проти» партійних лідерів і розширювали для людей
свободу дії у визначенні політики через тиск на своїх індивідуальних
парламентських представників і партійних прибічників. Вебер вірив у те,
що масова демократія може бути виправдана не принципом верховенства
народу, який він вважав вигадкою, а саме принципом винагороди за якості
політичних лідерів та відповідні їх ініціативи.

На підкресленні веберівської концепції демократії як механізму
продукування політичного лідерства грунтується і його основоположне
філософське припущення стосовно того, що політичні принципи чи цінності
не можуть бути вкорінені в розумі або в історичному процесі, але є
справою суб’єктивного сприйняття й утвердження. Ця постніцшеанська
перспектива мала важливі наслідки для різних сфер його думки. Вона
спричинилася до створення теорії лібералізму, чільне місце в якій посіла
не доктрина природних прав, а інституції і механізми, здатні надавати
можливість вираження множині конкуруючих соціальних цінностей і
підтримувати їх узгодженість. На методологічному рівні ця перспектива
зумовлювала докорінне розходження між чисто суб’єктивною цариною
ціннісних суджень і об’єктивними процедурами та висновками емпіричної
науки. Для Вебера ідеалом у науці про суспільство була така цінність, як
свобода. Однак він визнавав і те, що напрям дослідження або
концептуальної розвідки в соціальних науках залежить від його
відповідності суспільним цінностям і що останні підлягають історичним
змінам. Спірним є питання про те, наскільки цей критерій цінності як
відповідності руйнує мету цінності як свободи або наскільки всеохопним є
те розмежування, що його Вебер намагався провести між соціальною наукою
і політичною практикою.

В усіх дослідженнях, присвячених висвітленню поглядів Вебера, вони
протиставляються принципам марксизму. Його праці часто визначають як
«буржуазну відповідь» Марксу. Дійсно, принагідно, коли Вебер і справді
спростовував марксизм, він зазвичай критикував більш недосконалі версії,
поширювані за його часів, тож можна знайти і значні сфери збіжності в
працях цих двох мислителів. Вебер був не просто «методологічним
індивідуалістом», але, як і Маркс, намагався поєднати в історичній
перспективі структуру, культуру і суспільні інтереси; його ідеалістичний
метод далеко не в усьому відрізняється від Марксового методу
абстрагування і містить те ж само наполягання на історичній
специфічності; як і Маркс, у центрі свого бачення суспільства він
поставив суспільну владу і класові відносини. Проте визначальною стала
основоположна розбіжність в окресленні характерних рис капіталізму та в
оцінках їх центральності в соціальній теорії, що демонструє різницю між
соціалістичною і ліберальною перспективами. У цьому відбилися і
відмінності певного часу та місця. Якщо Марксова модель капіталізму
походила з Англії доби розквіту ліберального капіталізму, то веберівська
модель бюрократії походила з Німеччини того періоду, коли капіталізм
набував усе більш виразних організаційних і монополістичних форм. На
прикладі власної наукової траєкторії Вебера – переходу від вивчення
самого капіталізму до дослідження основ раціоналізації та бюрократичної
організації і від політичної економії до соціології – можна побачити
відображення більш загальних змін у зацікавленнях соціології у відповідь
на принципові історичні зрушення того періоду.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020