.

Характеристика політичних режимів (тоталітаризм, демократія) (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 12077
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

ТЕМА:

Характеристика політичних режимів (тоталітаризм, демократія)

ПЛАН

1. Види політичних режимів. Єство і історичні типи демократії.

2. Тоталітаризм – феномен XX століття. Ідейні витоки і соціальні
передумови.

3. Характерні риси тоталітарних режимів. Особливості авторитарних
політичних систем. Авторитаризм і демократія.

Розділ I

ВИДИ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ. ЄСТВО І ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕМОКРАТІЇ

При розгляді політичної системи якої-небудь держави або суспільства не
слід обмежуватися лише офіційно проголошеними і діючими в ньому
інститутами і правовими нормами, конституційними актами, тобто тим, що
“заявляє” про себе саму державу. Існують часто вельми значні відмінності
і суперечності між парадним фасадом держави і реальними процесами, що
відбуваються за цим фасадом. Для характеристики цих процесів
застосовується поняття “політичний режим” – система реальних методів
владарювання в даній державі. “під політичним режимом розуміється
сукупність елементів ідеологічного, інституційного і соціологічного
порядку, сприяюча формуванню політичної влади даної країни на певний
період”.[1] Між ним і декларованим державним ладом, як вже
наголошувалося, часто спостерігається невідповідність або навіть пряма
протилежність /що особливо характерне для диктаторських і перш за все
тоталітарних держав./

Саме політичний режим визначає політичну атмосферу суспільства, на
відміну від порівняно стійких правових норм, він рухомий і здатний
еволюціонувати в різних напрямах. Вивчаючи конкретні багатоманітні форми
політичних режимів, що існували в минулому і теперішньому часі,
потрібно, виходячи з сучасних гуманістичних вимог до політичної науки,
керуючись принципом, що, людина, індивідум – “міра всіх речей”, основа
суспільства і суспільного добробуту, розглядати кожний режим саме по
відношенню до конкретної особи, її найважливіших прав і свобод. Основні
параметри політичного режиму можуть бути представлені таким чином:

1/ Ступінь розвитку “цивільного суспільства”; 2/ Роль недержавних
політичних організацій в політичному житті;

3/ Роль в державі і суспільстві силових структур /армія, поліція, Р.
Би./;

4/ Реальна роль закону і функції правоохоронних органів, а також
практика тлумачення і вживання ними Конституції і інших актів;

5/ Ступінь розділення властей і характер відносин між ними; 6/ Ступінь
централізації влади;

7/ Механізм формування представницьких установ і їх функціонування.

Відповідно до цих критеріїв виділяються 2 різко відмінних між собою типу
політичних режимів: демократичний і диктаторський.

Демократія – один з самих споживаних і багатозначних термінів політичної
науки. Вона виходить далеко за рамки первинного значення цього слова /в
перекладі з грецького воно означає “владу народу” – від “demos” – народ
і “hratein” влада/, тобто форми організації держави, при якій владою
володіє більшість громадян, що мають рівні права, на відміну від
монархії /влада одного/ або аристократія /власті меншини/. Зародився цей
лад в Стародавній Греції, його особливості видний державний діяч Афін
Перікл охарактеризував так: “називається цей лад демократичним, тому що
він базується не на меншині громадян, а на більшості їх. По відношенню
до приватних інтересів закони наші представляють рівноправність для
всіх” [2] Іншими словами, демократія – перш за все така система
владарювання, в якій всі шари суспільства мають формальні права участі у
виборах і управлінні і формально рівні перед законом. Кажучи про
афінську міський демократии/равно як і про інші демократії Стародавнього
миру і Середньовіччя/, потрібно мати у вигляді їх специфічний характер,
вони тяжіли до колективістської моделі організації і управління/ на
відміну від пізніших ліберальних і плюралістичних концепцій/,[3] що
яскраво виражалося в утиску прав меншини, відсутності гарантії для їх
повноцінного захисту і виразу, нав’язуванні волі загального, цілого,
тобто колективу, по відношенню до окремо взятої особи, індивідуума.
Далеко не завжди дотримувалася і формальна рівноправність – перевагу
одержували заможні шари, аристократія /вони ж утримували реальні важелі
управління/. Істотним недоліком такої демократії було і повне виключення
з неї цілих соціальних груп /наприклад, рабів в рабовласницьких
демократіях/. В цілому, демократії колективістського типу були
епізодичним елементом політичної системи в рабовласницькому і
феодальному суспільствах аж до нового часу – епохи буржуазних революцій.
Будучи історично найранішою формою народовладдя, вони відрізнялися
переважанням прямих форм волевиявлення /народні збори в Стародавній
Греції і Римі, віча у феодальних республіках стародавньої Русі і т.д./
над представницькими установами, причому останні мали тенденцію
перетворюватися в чисто олігархічні інститути / сенат в Стародавньому
Світі, керівні установи італійських міських республік/. В даний час ця
форма демократії йде в минуле, вона характерна лише для найпримітивніших
суспільств, тільки вступаючих на шлях справжнього народовладдя. Спроби
відродити її у формі “соціалістичної демократії”, в практичній
діяльності комуністичних режимів приводили і приводять лише до
маскування реальних тоталітарних порядків.

По справжньому значущим і переважаючим демократичний лад стає тільки в
епоху капіталізму, з виникненням адекватного йому економічного базису –
вільного підприємництва, заснованого на індивідуальній свободі людини і
приватної ініціативи, з крахом старих станових і ієрархічних перегородок
/спроби вивести демократію з інших джерел, наприклад, соціалістичних
суспільних відносин, що застосовувалися в теорії марксиста, успіху не
мали, про що буде сказано нижче./ Для цього ладу була характерна вже
інша модель демократії, заснована на ліберальних цінностях /пошана до
особи, її прав і власності, перевага їй /приватному перед загальним
/державою і його інститутами/, максимальна незалежність індивіда від
держави; тут же – феномен самоврядного “цивільного суспільства”,
невідомий добуржуазним формаціям/ [4] Будучи кроком вперед в порівнянні
з первинною /колективістської/ демократією, ліберальна концепція в
чистому вигляді не позбавлена ряду недоліків і слабких місць:
орієнтуючись на сильних в економічному і соціальному значенні індивідів
підприємців/, вона залишає без належної уваги інтереси і потреби інших
соціальних шарів /перш за все найманих працівників/, держава обмежується
роллю “нічного сторожа”, що захищає лише найзагальніші інтереси, що на
практиці веде до посилення суспільної нерівності і незадоволеності.
Можуть бути допущені і істотні відхилення від рівноправ’я в ухваленні
рішень /так, у ряді країн в XIX столітті існував майновий ценз, прямо
обмежуючий права неімущих на участь у виборах і представницьких
установах, та і після його формальної відміни проблема не втратила
гостроту/. Все це в комплексі приводило ліберально-капіталістичну модель
демократії до ряду серйозних криз протягом її історії, вихід з яких в
різних країнах і суспільствах намагалися шукати або на шляху повернення
до добуржуазним по суті, жорстким методам державного регулювання
суспільного і економічного життя /що виразилося в діяльності
тоталітарних і авторитарних режимах, якими був такий багатий XX вік, або
на шляху вдосконалення діючої суспільної системи, пошуку консенсусу і
балансу інтересів різно: соціальних груп і шарів, що мають часто
протилежні прагнення Так з’явилася 3-а /плюралистическая/концепция
демократії, що увібрала в себе як ліберальні /індивідуалістичні/, так і
колективістські цінності /перш за все ідею соціальної рівності і
соціального захисту населення від витрат ринку/ і що довела до кінця XX
століття . свою перспективність і перевагу над іншими концепціями. В
даний час мир переживає хвилю переходу від диктатур до демократій в
глобальному масштабі, при цьому основним орієнтиром виступає саме
плюралістична система, що склалася в самих передових країнах Європи,
Америки і Азії. Але цей процес довгий і важкий, бо дуже різні політичні
і соціальні умови в різних країнах, він не може бути вчинений одним
стрибком і вимагає декількох фаз, тривалої еволюції. Плюралістичні
режими теж не ідеальні, не всі шари виразно усвідомлюють свої інтереси,
процес узгодження складний і часто приводить до крену в ту або іншу
сторону /або приватних, або загальнодержавних інтересів/, але реальної
альтернативи їм поки не є видимим. Про це свідчить повчальний досвід
тоталітарних режимів нашого сторіччя. По видимому, плюралістична модель
демократії стане основною і переважаючою в майбутньому, що не виключає
виникнення і інших форм політичної організації.

Таким чином, конкретні історичні форми демократії ускладнилися і далеко
не обмежуються тепер рамками формального “народовладдя”, як це було
спочатку. З одного боку, демократія – це тип держави і політичної
системи /в чим вона однопорядкова з такими поняттями як “авторитаризм” і
“тоталітаризм”/, в більш широкому значенні – будь-яка форма пристрою,
заснована на принципах рівноправності і її членів, періодичною
виборністю органів управління і ухвалення рішенні по більшості. З
другого боку, цей також певний світогляд, ідеал, засноване на цінностях
свободи, рівність, пошана прав людини і меншин, народного суверенітету.
До цього поняття тісно припадають і соціальні рухи з широким діапазоном,
що базуються на цих цінностях: ліберальні, соціальні, християнські
демократи, нові альтернативні рухи і т.д.[5]

Через це демократія набуває характеру загальнолюдської цінності, так чи
інакше присутньої протягом всієї історії, починаючи з первісністю / у
формах громадської, військово-племінної демократії, що передували
класовому ладу/, часто як якийсь абстрактний, смутний ідеал; особливі ж
значення вона одержує в hbl дні, коли вона стає основоположною,
фундаментальною цінністю, критерієм і орієнтиром. Демократію як
народовладдя і позитивний вираз свободи не слідує також помилково
ототожнювати з анархією /безвладдям, негативним виразом свободи/, хоча
такі спроби часто робляться з боку її супротивників. Підводячи підсумки
історичної місії демократії, можна пригадати справедливе, хоча іронічне,
вислів У. Черчиля: демократія – гірша форма управління, за винятком всіх
інших. Перевірити достоїнство і недоліки демократії можна в порівняні з
її антиподом – диктатурою, тиранічними режимами. За класичним
визначенням В. І. Леніна, диктатура – це панування однієї частини
суспільства над іншою і його здійснення за допомогою насильства. Це
положення повною мірою підтвердилося і відносно так званої “революційної
диктатури пролетаріату”, створеної самими більшовиками-ленінцями. Вона
розглядалася ними як влада, заснована на насильства пролетаріату, що
переміг, по відношенню до скинених эксплуататорських класів, не
зв’язаному ніякими законами, і в цьому значенні як неминучий ступінь
перед справжньою владою трудящих, але їх висновки не витримали
випробування часом, диктатура залишається диктатурою у всіх її проявах і
сама по собі привести до свободи і демократії не може. В оцінці її
історичної ролі, передбачуваної корисності і виправданості, потрібно
виходити з такого критерію, як об’їм власті диктатора і ступінь
централізації. В цьому значенні диктатура неоднорідна, її можна
розділити на 2 групи: авторитарні і тоталітарні режими.

Тоталітаризм відрізняється граничною концентрацією влади і повним
одержавленням всіх сфер життя /економіка, культура, наука, державна
ідеологія, суспільні рухи, є логічно абсолютної завершенням ідеї влади і
втіленням всіх принципів диктатури. Авторитаризм більш помірний, він
забороняє і переслідує тільки політичну опозицію, але зберігає автономію
особи і суспільства у внеполітичній сфері, як правило не втручається в
приватне життя, що особливо важливе для повноцінної господарської і
культурної діяльності.

Диктатура в її авторитарному варіанті була найпоширенішим типом
політичного режиму в світі аж до новітнього часу, не дивлячись на
природні витрати, вона зіграла певну роль в модернізації низки країн, в
підготовці їх переходу до демократичного пристрою, хоча переоцінювати
цей факт не слід. Ряд ознак тоталітаризму можна зустріти в давньосхідних
і середньовічних деспотіях /відсутність гарантованої приватної
власності, повна залежність громадян від волі правителя і інші
характерні риси “азіатського способу виробництва”/. Але справжнім
феноменом тоталітаризм став в XX столітті, коли людство, здавалося б,
звільнилося від темної спадщини минулого, його антигуманістичних
зрівняльних ідей. Тоталітарні ідеї і їх втілення сталі навряд чи не до
головної причиною всіх бід і трагедій цього століття, вони як би
поставили під питання однозначність поступального історичного прогресу.
Чому і як це трапилося? – ми спробуємо розібратися в цьому питанні в
наступних розділах.

Розділ 2

ТОТАЛІТАРИЗМ – ФЕНОМЕН XX СТОЛІТТЯ. ІДЕЙНІ ВИТОКИ І СОЦІАЛЬНІ
ПЕРЕДУМОВИ.

Тоталітаризм як певний політичний режим, а в більш широкому значенні –
специфічний і економічний лад – феномен саме XX століття. Але це не
означає, що він з’явився недавно, тоталітарні ідеї виникли вже в
глибокій старовині, принаймні одночасно з гуманістичними і
демократичними ідеалами. Сам термін походить від піздньолатинских слів
“totalitas” – повнота, цілісність і “totalis” – повний, цілий,
загальний. Вперше спожив його в 1925 році один з “батьків” фашизму
Б.Муссоліні на одному із зборі позначивши його як ідеал для своєї
моделі; в науковий оборот слово було введено західними політологами в
30-40-х роках. Вони використовував його для узагальнюючої характеристики
будь-якого недемократичного типу пристрою: від націонал-соціалізму до
комунізму. Теорія тоталітаризму представлена такими фундаментальними
працями, як роботи Ф.А.Хайека “Дорога до рабства” /1944 г./, Х.Арендта
“Витоки тоталітаризму” /1951 г/, К.Фрідріха і З.Бжезінського
“Тоталітарна диктатура і автократія” /1956 г./ і іншими. За минулі
десятиріччя ними накопичений великий матеріал по цій проблематиці; що
стосується радянської і російської науки, то до недавнього часу сам цей
термін в них заперечувався і із зрозумілих причин можливості для
аналізу були різко обмежені. Хоча спочатку це слово застосовувалося для
позначення політичних режимів, тільки цим воно не обмежується.

Правильніше розглядати його, як своєрідний спосіб виробництва і
організації всього суспільного життя, для якого характерні всеосяжний
контроль з боку влади над суспільством і особою, підкорення всієї
суспільної системи колективним цілям і офіційній ідеології.

Як вже наголошувалося, тоталітарні ідеї знаходили своє часткове втілення
в практиці деспотій Стародавнього Сходу. Наприклад, в Китаї в 711-17 в.
в. до н/э діяла ціла школа так званих легістів – прихильників сильної
централізованої держави, необмеженої влади імператора, що спиралася на
суворі закони, і тотального контролю над всіма сферами життя. В
Стародавній Греції – батьківщині демократії з’явилися перші розгорнені
обгрунтовування тоталітарного ідеалу, досконалої держави. До їх числа
відносяться перш за все роботи Платона – одного з найбільших мислителів
античності і одночасно ідейного супротивника демократії, як “руйнівний”,
на його думку, структури. Всьому світогляду Платона були властиві
консерватизм, ідеалізація громадського колективізму і патріархальної
аристократії, і страх перед майбутньою невідомістю, яку він пов’язував з
демократією /частково він мав рацію, оскільки афінська міська демократія
переживала в IV в. до н.е. глибока криза/. Особливо ці погляди виявилися
в його останньому діалозі “Закони”, де він наділює свою досконалу
державу такими по суті тоталітарними рисами:- безумовне підкорення
індивіда державі – в його концепції синоніму суспільства, державна
власність на землю, будинки і навіть осуспільнювання дружин і дітей,
загальне насадження однодумності і колективізму, жорстка регламентація
суспільного і приватного життя, загальнообов’язкова державна релігія,
замкне на вільне спілкування з іноземцями, а для громадян до сорока
років – взагалі виїжджати за межі держави, очищення держави від
неугодних шляхом смертної страти або вигнання.[6]

Вище перераховані ідеї сталі наріжним каменем всього подальшого розвитку
теорії і практики тоталітаризму. Фактично їх продовжували і уточнювали
утопічні комуністи середніх століть і нового часу: Т.Мор, Т.Кампанелла,
Г.Бабеф, А.Сен-Симон, Ш.Фурье і ін. В їх переконаннях взагалі яскраво є
видимим зв’язок утопії – вигаданої, умоглядної конструкції життя з
насильством і придушенням особи, природно, в ім’я вищого – колективу,
загального щастя і добробуту. Ідея егалітаризму /зрівняльності/,
низведення всього до якогось однакового, середнього рівня – центральне в
утопічній свідомості. Так, Г.Бабеф закликав “назавжди відняти у кожного
надію

стати більш багатим, більш впливовим, перевершуючим своїми знаннях.
кого-небудь із співгромадян”. [7]. В плані загальної структури
ідеального суспільства вони в основному слідували за Платоном, іноді
вносячи поправки, що ще більш усилювали зрівняльність.

n

p

n

p

?????????$??$????????вав таку організацію, яка в єстві не залишала місць
для реалізації цих принципів і вела до тотального одержавлення /що
загалом то і є тоталітаризм/. Його концепція – це різновид
колективістської демократії /см. вище/, при якій громадяни, що
добровільно об’єдналися, створюють досконалу державу для захисту своїх
інтересів, причому саме завдяки державі, а не інакше, “з тупої і
обмеженої тварини” виникає розумна істота – людина. [8] З окремих,
недосконалих частин з’являється “політичне тіло”, в якому особа, індивід
повністю розчиняється, доручаючи свої проблеми і інтереси державі.
Приватний інтерес має значення лише постільки, поскільки він
узгоджується із загальним державним інтересом / “приватний інтерес не
тільки узгоджується із загальним благом, але, навпаки, при природному
порядку речей, вони взаємно виключають один одного.”/ ” Лише держава
володіє абсолютним суверенітетом, у разі ж непокори громадян воно має
право примусити їх силою і тим самим ” зробити вільним”, оскільки
свобода виявляється відповідно до загальної волі.

Через сказане раціоналістичні ідеї цього видного теоретика Освіти
знайшли вживання спочатку в якобінському терорі за часів французької
революції, а потім лягли в основу багатьох пізніших тоталітарних
концепцій. Вони одержали той або інший розвиток в працях Фіхте, Гегеля,
Маркса, Ніцше, ряду інших самих різних мислителів XIX століття. Але як
система цілісних поглядів і, головне, практика суспільного життя,
тоталітаризм склався в XX столітті, на стадії щонайвищого розвитку
індустріального суспільства і государотвенно-монополістичного
капіталізму, перед переходом його в постіндустріальну фазу. Саме тоді
виникло “соціальне замовлення” на подібні ідеї і вони утілилися в
діяльності масових рухів від соціалістичних до націоналістичних,
особливо в їх крайніх формах – комунізмі і фашизмі. Робилися спроби
обгрунтувати неминучість і суспільну корисність тоталітаризму з
посиланнями на об’єктивні закони суспільного розвитку, теорії
социал-дарвінізму, класової боротьби, планування і т.д. Крім того. крім
того, різні тоталітарні школи ворогували між собою, намагалися відділити
себе від конкурентів і протиставити себе їм, перебільшували свої уявні
непримиримості і суперечності /наприклад, націонал-соціалісту і
комуністи/, що до недавнього часу украй заплутувало теоретичну оцінку
проблеми, звужувало можливості для аналізу /замкне на критику комунізму
в колишніх соціалістичних країнах при дозволі такої відносно фашизму і
інших некомуністичних теорій/. Підводити підсумки дискусії про
тоталітаризм ще рано, не всі положення і висновки виглядають
безперечними, хоча, в самі останні роки, після краху більшості
комуністичних режимів, в цих проблемах з’явилося більше ясності.

Більшість дослідників зараз розглядає тоталітаризм як особливий
соціально-економічний лад, свого роду формації, при тоталітарному
політичному режимі. Виникнення цього ладу більшу, ніж де б то не було,
роль грають ідеологічні схеми і постулати, економічний базис не передує
надбудові, а цілеспрямовано створюється по кресленнях політичного
керівництва. Які з численних концепцій могли сприяти формуванню
тоталітарних режимів

Одні дослідники /Ф.Хайек, а за ним К.Ясперс/ бачили витоки
тоталітаризму перш за все в системі планування, державного регулювання
економічних процесів, що прийшла на зміну старої вільної конкуренції.
Технічний прогрес, автоматизація процесу управління, створення небаченої
раніше системи масових комунікації породжують індустріальної стадії
розвитку ілюзію, що всі процеси економіки, а вслід за нею і
суспільно-політичного життя, можна підпорядкувати єдиному
централізованому керівництву, однієї колективної мети, не залишаючи
місця для індивідуальної свободи і автономії.[10]

Держава мислилася прихильникам такої точки зору /політологи назвали її
колективно-механістичною/ як єдиний механізм, де громадяни – всього лише
гвинти, привідні ремені цієї машини. З цим узгоджуються погляди самих
ідеологів і засновників тоталітарних систем. Засновник фашизму Муссоліні
проголошував: “ми першими заявили, що чим складніше стає цивілізація,
тим більше обмежується свобода особи”[11]. В.І.Ленін розглядав майбутню
соціалістичну державу як “одну контору і одну фабрику”, “один
всенародний державний синдикат”. [12]

Інакше розглядав питання про витоки тоталітаризму російський філософ
Н.Бердяєв. Він бачив в ньому перш за все відродження стародавніх утопій,
реальне втілення в життя ідей утопічної рівності.

Цілісність є головна ознака утопії… Утопія завжди тоталітарна, ворожа
свободі”.[13] Дві ці точки зору по суті не суперечать один одному, а
взаємно доповнюють. Саме за панування колективно-механістичних поглядів,
прагненні заорганізувати і централізувати все і вся, утопії знаходять
сприятливий грунт для спроб свого втілення.

Тоталітаризм не виникає випадково, навіть будучи своєрідною аномалією,
він має свої соціальні передумови і причини. До найважливіших з них
відносяться:

1. Як вже наголошувалося, саме індустріальне суспільство, ускладнення
суспільних зв’язків і взаємозалежності;

2. Наростання раціоналізму і організованості в життя суспільства, нові
можливості для маніпулювання суспільною свідомістю; /радіо, телебачення,
засоби зв’язку, ЗМІ і т.д./;

3. поява монополій і їх зрощення з державою /тоталітаризм – вищий їх
ступінь, всеосяжна монополія/;

4. Етатізация суспільства, посилення в суспільній свідомості культу
Держави /тут позначився вплив двох світових воєн, коли різко посилилося
державне втручання в економіку і суспільне життя/, розповсюдження
колективістських поглядів; 5. Масова емоційна упевненість в можливості
швидкого поліпшення життя за допомогою планування і раціональних
перетворень 6. Масова психологічна незадоволеність відчуженням особи при
капіталізмі, її незахищеністю і самотністю;[14] Тоталітарні рухи дають
ілюзію залучення до “вічних цінностей”: класу, нації, державі, величній
сакральній Владі;

7. Гострі соціально-економічні кризи ведуть до маргіналізації
суспільства, появі численних і напівлюмпенів шарів люмпенів, особливо
сприйнятливих до тоталітарної ідеології і схильних до політичного
радикалізму;

Основними властивостями люмпена /по Р. Парення/ -[15] є: нігілізм по
відношенню до минулого і теперішньому часу, турбота, агресивність,
честолюбство, чутливість, обмеженість, егоцентричність. На все це
роблять ставу вожді тоталітарних рухів. Слід тут мати у вигляді
відмінність в програмних установках між елітою руху і основною масою: у
перших – обачливе, раціонально-індустріальне бачення мети, у других –
прагнення злитися з організацією, традиційний громадський колективізм
/що зумовлює відносну міцність тоталітарних режимів в країнах Сходу/.
Адресати у різних рухів, шари, на які вони упираються, теж
відрізняються: в Росії, у більшовиків це були пролетаріат і найбідніше
селянство, у нацистів Німеччини – службовці і дрібна буржуазія,
потерпіла від економічної кризи. У будь-якому випадку, інтереси і
потреби цих шарів дуже мало пов’язані із задачами таких рухів і потрібні
їм лише як привід для приходу до влади.

До політичних передумов тоталітарних режимів відносяться: вже згадувана
етатізація суспільної свідомості, а головне, появи масових, гранично
ідеологізованих, партій нового, тоталітарного типу з жорсткою,
напіввійськовою структурою і повним підкоренням рядових членів партійної
ідеології і її виразникам – вождям, керівництву в цілому.

У носіїв тоталітарної свідомості виділяються наступні відмінні риси:
нетерпимість до будь-якого інакомислення, прагнення політично або навіть
фізично знищити незгідних, або їх насильні перевиховати у дусі
правильного навчання, вся решта ідей, їх плюралізм вони розглядають як
помилку або свідому брехню. Ним властиво прагнення до “математично
безпомилкового загального щастя” [16] В цьому виявився їх розрив з
раціоналізмом і перехід на догматичні позиції, часто самі вожді стають
заручниками власних догм.

Розділ 3

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ. ОСОБЛИВОСТІ АВТОРИТАРНИХ
ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ. АВТОРИТАРИЗМ І ДЕМОКРАТІЯ.

Реальний тоталітаризм в процесі розвитку і здійснення звичайно зазнав
зміни в порівнянні з ідеальною моделлю, бо будь-яка утопія здійсненна у
принципі лише за умови серйозних спотворень, диктованих соціальне
середовищем, логікою політичної боротьби, корисливими інтересами влада
імущих, “революційною доцільністю” Але в цілому, тоталітарний лад, на
відміну від інших, що виникають стихійно, найбільшою мірою створюється
цілеспрямовано на основі певного зразка, ідеалу. Найважливішу,
цементуючу роль в ньому грає ідеологія /вона ж і основної ціннісної
орієнтир/. Режим прагне ідеологізації всьомго життя, всіх економічних і
соціальних процесів. Широко поширені есхатологічні і телеологічні
уявлення. Прикладом есхатології може з’явитися теза про щасливою кінці
історії, кінцевому значенні існування людини з торжеством комунізму,
Рейху і т.д. Приклад телеології – погляд на історію як закономірний рух
до якоїсь мети, причому меті віддається повний пріоритет над засобами.
Такий підхід в корені антигуманний, бо реальний зміст мети – в
конкретних результатах, одержуваних за допомогою певних засобів.
“організація більш справедливого і милостивого суспільства – не є мета,
є лише засіб для гідного людського існування.”[17]

За своїм змістом ця ідеологія революційна. Вона проповідує формування
нового суспільства і людини, їх революційне, насильне перетворення.
Головна роль відводиться неналежним критиці і обговоренню соціальним
міфам /капіталізм і комунізм, роль робочого класу, перевага арійців і
т.д./ Офіційна ідеологія загальнообов’язкова, вона пропагує протекційне
відношення до мас, нездатних зрозуміти істину без державного
керівництва. Найпоширенішими і непривабливими рисами будь-якого
тоталітаризму є: тотальний контроль над ЗМІ, нетерпимість до опозиції,
заміна громадської думки офіційними оцінками, заперечення
загальнолюдської моралі і її деградація, культивування низовинних,
стадних інстинктів: зрівняльність, класова або національна ненавист1
підозрілість, доносительство, заздрість і т.д. Всіляко підтримується
атмосфера надзвичайного положення, пильності, що служить виправданням
командних методів і репресій. В ідеалі тоталітаризм прагне повного
знищення автономного цивільного суспільства, непідконтрольного властям,
відбувається його тотальне політизування.

Ядром політичної системи такого суспільства виступає гранично
централізований рух за новий порядок на чолі з партією нового типу,
зрощений з державним апаратом. Така партія одержує завиванню повноту
влади, будь-яка політична опозиція і несанкціонована політична
ініціатива /створення організацій/ пригнічуються. Держава претендує на
вираз загальної волі народу, граничний демократизм, вищого нового типа
/тут виявляється розбіжність між декларованим ладом і політичним
режимом, про що мовилося на самому початку/. Характерні ознаки:
безальтернативні вибори, представницькі установи без реальної влади,
високий відсоток участі у виборах / до 99,9% / і інші псевдодемократичні
атрибути.

Зрозуміло, на одній ідеологічній обробці тоталітарним режимом не
утриматися. Для збереження влади їм необхідний сильний апарат
соціального контролю і примушення з реальними повноваженнями
/держбезпека, армія, міліція і т.д./, необхідними умовами виживання є
масовий терор і залякування населення, сакралізація верховної влади і її
носіїв /у формі культу вождів/.

Тоталітаризм формує і намагається знайти адекватну собі соціальну
структуру: опора робиться переважно на люмпенів, суспільство і весь
оточуючий мир діляться на своїх і чужих, друзів і ворогів. У сфері
економки в перспективі планується повна ліквідація приватної власності
економічної незалежності, індивід потрапляє під тотальний контроль і в
повну залежність від держави, не може без нього одержати роботу, житло і
т.д. Заохочується формування “нової людини”, невибагливої в потребах,
беззавітно зрадженого ідеї і особисто Вождю, старанного, готового на
будь-які жертви. Не дивлячись на декларовану зрівняльність в доходах, з
часом виникає відчутна соціальна нерівність, широке поширення набувають
різні привілеї, рівень життя визначається близькістю до розподілу влади.

В XX столітті тоталітаризм існував в трьох основних формах, їх
відображають реальний соціалізм радянського зразка, італійський фашизм і
німецький націонал-соціалізм. За недоліком місця ми не зупинятимемося на
них детально, відзначимо, що ці режими відрізнялися по своїх державних
ідеологіях, принципом, закладеним в їх основу /соціалізм або
націоналізм: диктатура пролетаріату, культ римської імперії і
фашистського режиму як її продовжує, ідея винятковості і світового
панування арійської раси/. Комунізм був найбільш радикальний в
економічному значенні, оскільки він повністю скасував приватну
власність; режим Мусоліні, був, навпаки, порівняльно м’якою формою
тоталітаризму, він близький до традиційних диктатур, наприклад, Іспанії
і Латинської Америки, можливості дуче як верховного вождя були тут
обмежені в порівнянні з Гітлером і Сталіним. Німецький нацизм займав
проміжне положення, багато що запозичаючи з інших моделей.

Соціалізм виявився найдовговічнішим, тому що майстерно використовував
привабливі, гуманні гасла соціальної справедливості і інтернаціоналізму
/у відмінність від фашистської ідеології шовініста/. Але в даний час і
його можливості вичерпані. Тоталітарні режими зазнали поразку, тому що
виявилися нездібні до ефективного розвитку і прогресу, екстенсивно
розвиваючись за рахунок накопичених раніше засобів і надексплуатації
більшості населення, їх адаптивні можливості обмежені ідеологічними
догмами. Вони показали себе несумісними з сучасними вимогами до
демократії. свободі і творчості. Вони не реалізували власних ідеалів та
і hi могли це зробити. Сьогодні більшість країн з тоталітарними режимами
переходить на демократичні рейки /можливо, через авторитарну проміжну
стадію/. Проте, не дивлячись на їх дискредитацію, перспективи у
тоталітарних проектів, в тому або іншому модифікованому вигляді,
зберігається в осяжному майбутньому.

Необхідно на закінчення сказати декілька слів про авторитаризм –
перехідний режим від тоталітаризму до демократії. Його можна визначити
як обмежений плюралізм, носій влади – одна людина /монарх, диктатор або
група осіб /хунта/, маси відчужені від влади. Влада непідконтрольна
суспільству, закони приймаються на свій розсуд, вона спирається перш за
все на силові структури. Масові репресії не обов’язкові, режим може
навіть користуватися популярністю, але при нагоді може вдатися до сили і
не приховує цього. На відміну від тоталітаризму режим відмовляється від
тотального контролю всіх сфер / за винятком власної безпеки,
громадського порядку, оборони, зовнішньої політики/, може активно
впливати на стратегію економічного розвитку, не порушуючи ринкового
саморегулювання. Політична еліта поповнюється в результаті кооптації
/зверху/, а не конкурентної виборчої боротьби. Опозиція обмежується,
але не пригнічується, можливе існування напівлегальних партій і
профспілок.[18]

До слабких сторін таких режимів відносяться непідконтрольність влади
суспільству, відсутність механізму “зворотного зв’язку”, гарантій від
зловживань владою, авантюризму і свавілля, порушення прав і свобод, все
пов’язано з особою правителя або позицією групи керівників. В той же час
у таких систем є і переваги: висока мобільність /відчутна в
екстремальних ситуаціях/, здатність підтримувати громадський порядок,
долати опір консервативних структур, сконцентрувати зусилля і засоби на
певних напрямах. Вони особливо корисні в процесі переходу до демократії,
коли в суспільстві відсутні необхідні механізми саморегулювання. /при
цьому не слід зловживати авторитарними методами./ Подібні режими, як
правило, тимчасові і перехідні: реальний шлях їх еволюції –
перетворення в повноцінну демократію /більш стійкий і перспективний
політичний режим/.

ПРИМІТКИ

[1]Т.В. Шмачкова. З основ політології Заходу. Поліс, 1991, л° 2, з. 134
/Ж. Л. Кермонн/

2]”Фукидии Історія, т. 1, книга II. М., 1915, з. 120.

3]Основы політології. Під ред. В.П. Пугачева. М. 1992, з. 204. Влада і
демократія: зарубіжні учені про політичну науку.Під редакцією П.А.
Циганкова. М. 1992, з. 45, 61./

4]”Мигранян А. Гражданское суспільство //50/50: Досвід словника нового
мислення М., 1989. з. 446.

[5]Основы політології. з. 204, 189.

6]Платон. Соч. в 3 т. М. 1971, т. I, III. .. .

7]Г.Бабеф. Соч. в 4 т. М., 1977, т.3, з. 521.

8]Ж.Ж.-Руссо. Тратати. М., 1969, з. 164.

[9] Там же, з. 307.

10] Ф.А.Хайек. Дорога до рабства. Новий світ, 1991 № 7-8. К.Ясперс. Мета
– свобода. Новий час, 1990 № 6.

11] Цит. по: Ф.А.Хайек. Дорога до рабства. Новий світ, 1991 ^7, 0.186.

12] В.І.Ленін. Полн. собр. соч, т. 33 з. 101.

13] Н.Бердяєв. Доля Росії. М, 1990, з. 329-331.

14]см. Е.Фромм. “втеча від свободи” і інші роботи. М. 1990.

15] Основи політології, з. 194.

16]Е.Замятин. Ми; О.Хакслі. Об чудовий новий світ. М, 1989, з. 8-9.

17] Н .Бердяев. Доля Росії, з. 273.

18] Основи політології, з. 202.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Основи політології. Під ред. В Л.Пугачева. М, 1992.

2. Хайек Ф.А. Дорога до рабства. Новий світ, 1991 №№ 7-8.

3. Бердяев Н.А. Доля Росії. М, 1990.

4. Влада і демократія: Зарубіжні учені про політичну науку. Під ред.
П.А. Циганкова. М, 1992.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020