Реферат на тему:

Виробничий план

Досвідчені підприємці часто кажуть: «Конкурентну боротьбу виграють на
ринку, а програють у себе вдома». Цей вислів підкреслює значущість
раціональної організації виробничого процесу на фірмі. Тому інвесторів
завжди інтересують не тільки ринкові, а й виробничі аспекти нового
бізнесу. Водночас, з погляду практичної користі для фірми, виробничий
план відіграє дуже важливу роль, полегшуючи у майбутньому управління
операційною системою фірми. Виробничий план ґрунтується на маркетингових
прогнозах обсягів продажу й номенклатури продукції фірми. Кожний вид
продукції має свої стандарти й нормативи щодо організації виробництва,
матеріальних витрат, необхідних матеріальних запасів тощо. Інформація,
яка наводиться у виробничому плані, далі використовується для
опрацювання виробничих графіків, складання кошторису операційних витрат,
планування доходів і грошових потоків. Використання різних виробничих
систем і зміни в політиці товаро-матеріальних запасів впливають на
ефективність операцій фірми і можливості управління грошовими потоками.
Отже, бізнес-план як документ для внутрішньофірмового користування має
бути детальним планом виробничої діяльності. Це дає змогу розв’язати
багато проблем фірми ще заздалегідь, на папері, раніше ніж підприємець
перейде до конкретних практичних дій.

Невід’ємною складовою бізнесу, орієнтованого на виробничу діяльність, є
оцінка того, як фірма вироблятиме свою продукцію. Основне завдання
виробничого плану — довести, що фірма:

• реально спроможна організувати виробництво;

• здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості;

• має можливості придбати необхідні для цього ресурси. Отже, виробничий
план має дати відповіді на такі запитання:

• які виробничі операції будуть застосовуватись фірмою в процесі
виготовлення продукції (надання послуг)?

• які конкретно матеріально-технічні ресурси потрібні для виготовлення
продукції (надання послуг)?

• які зовнішні фактори впливатимуть (або можуть вплинути) на виробничий
процес?

Виробничий план доцільно розпочинати з короткої характеристики
виробничого процесу, тобто з опису основних виробничих операцій у їх
послідовності.

Розкриваючи технологічний процес виготовлення продукції на фірмі,
підприємець має чітко визначити:

які саме машини, обладнання та інструменти необхідні у виробничому
процесі;

яка сировина, матеріали і комплектуючі вироби будуть використовуватися
для виготовлення продукції;

робітників яких професій і кваліфікацій необхідно найняти;

конкретно приміщення необхідні;

які роботи будуть виконуватися самою фірмою, а які на стороні за і
контрактами.

У виробничому плані необхідно також вказати і на зовнішні фактори, які
впливатимуть на виробничий процес або обмежуватимуть виробничі
можливості фірми.

Отже, у складі виробничого плану, як правило, виділяють такі блоки
(підрозділи):

1) основні виробничі операції;

2) машини та устаткування;

3) сировина, матеріали і комплектуючі вироби;

4) виробничі та невиробничі приміщення;

5) вплив зовнішніх факторів.

Обсяг і ґрунтовність виробничого плану залежать від характеру бізнесу
фірми та сфери, до якої він належить. Зрозуміло, що цей розділ
бізнес-плану буде найдокладнішим для виробничого підприємства. Більше
того, у певних випадках саме виробничий процес (особливості його
технологій, унікальність обладнання тощо) може бути одним з
найпривабливіших факторів для зовнішніх інвесторів. Навпаки, фірми, які
займаються, наприклад, оптовою або роздрібною торгівлею, можуть взагалі
обійтися без цього розділу.

У процесі розроблення виробничого плану треба пам’ятати, що зайві
технічні подробиці можуть ускладнювати розуміння основного зі місту
бізнес-плану. Тому потрібно добре зважити, що буде важливим у цьому
розділі для заінтересованих осіб.

Зміст виробничого плану

Розроблення виробничого плану починається зі складання переліку основних
виробничих операцій та (або) інших робочих процесів, послідовне
виконання яких і забезпечує випуск готового продукту, тобто починати
треба з опису технологічного процесу виготовлення продукції. Для
збільшення наочності в підрозділі «Основні виробничі операції»
рекомендується навести схему виробничих потоків, яка дасть можливість
зрозуміти:

1) звідки на фірму надходитимуть сировина, матеріали, комплектуючі
вироби;

2) у якій послідовності (в яких цехах або інших підрозділах фірми)
здійснюватиметься їх переробка в готову продукцію;

3) куди цю продукцію будуть поставляти.

Часто підприємці для зменшення початкової (стартової) потреби в капіталі
передають виконання окремих технологічних операцій іншим фірмам. У
такому разі в підрозділі «Основні виробничі операції» треба:

• дати пояснення того, які роботи будуть виконуватися самою фірмою, а
які — на стороні (субпідрядниками);

• стисло охарактеризувати кожного з субпідрядників (місце, де вони
знаходяться, причини, що зумовили цей вибір, витрати, пов’язані з їх
залученням);

• додати (за наявності) копії укладених з ними контрактів або підписаних
протоколів про наміри.

• у підрозділі «Машини та устаткування» виробничого плану подають:

• повний список машин та устаткування, необхідних для

здійснення виробничого процесу;

• розрахунки витрат, пов’язаних з придбанням (орендою) нових

(або вживаних) машин та устаткування;

• інформацію про строки служби та амортизаційні відрахування

щодо кожної одиниці устаткування.

Інколи підрозділ «Машини та устаткування» доповнюється відомостями про
основні техніко-експлуатаційні параметри устаткування.

Інформацію про машини та устаткування, які передбачається використати у
виробничому процесі, зручно подати у вигляді таблиці (табл.1).

???????¤?¤?$?????????Таблиця 1. Машини та устаткування

Найменування обладнання Купівля чи оренда Нове чи

вживане Вартість Строк служби

(в місцях) Амортизаційні відрахування (за місяць)

У підрозділі «Сировина, матеріали та комплектуючі вироби» необхідно:

• навести перелік усіх видів сировини, матеріалів та комплектуючих
виробів, які передбачається використовувати у виробничому процесі;

• указати конкретних постачальників;

• визначити закупівельні ціни (за одиницю);

• дати пояснення щодо фінансових та інших умов поставок і
місцезнаходження постачальників;

• визначити необхідні обсяги запасів, а також (за потреби) указати на
особливі умови їх зберігання.

Відомості щодо сировини, матеріалів та комплектуючих виробів можна також
звести в таблицю (табл. 2), При цьому питання про необхідні запаси
матеріальних ресурсів, особливі умови їх зберігання (наприклад,
ресурсів, які швидко псуються) розглядаються окремо.

Таблиця 2. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби

Найменування видів сировини, матеріалів та комплектуючих виробів
Постачальники Ціна за

одиницю Примітки (місцезнаходження

постачальників умови поставок тощо

Підрозділ плану «Виробничі та невиробничі приміщення» подає інформацію
про потреби фірми у виробничих і невиробничих приміщеннях з
адміністративними, складськими, підсобними включно.

У цьому розділі треба описати приміщення з погляду їх розмірів,
місцезнаходження, наявності майданчиків для
навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення транспортними
комунікаціями тощо.

Додатково у виробничому плані можуть бути охарактеризовані:

1) принципи контролю виробничих процесів на фірмі, матеріально-технічних
запасів, запасів готової продукції, якості продукції. При цьому слід
указати, які конкретно процедури контролю якості продукції та перевірок
буде використовувати фірма та на які стандарти або інші вимоги вона буде
орієнтуватися;

2) вплив зростання випуску продукції на виробничі операції (чи треба
буде розширювати виробництво в найближчому майбутньому? Чи потрібним
буде додаткове устаткуванні і, відповідно, додаткове фінансування?).

Наприкінці виробничого плану має бути окреслений вплив зовнішніх
факторів на виробничу діяльність фірми. Це зв’язано з тим, що фірма, як
правило, неспроможна або лише незначною мірою здатна тримати під своїм
контролем такі зовнішні фактори.

До основних зовнішніх факторів, які впливають на виробничу діяльність
фірми, належать:

1) можливості придбання і зміна вартості виробничих ресурсів (наприклад,
ціна на матеріальні ресурси може змінюватися з ініціативи
постачальників, під впливом економічної або політичної нестабільності
тощо);

2) імовірність появи нових технологій виробництва даної продукції;

3) юридичні обмеження.

Останнє є досить впливовим фактором, оскільки існує багато різноманітних
міжнародних, загальнодержавних і місцевих нормативних актів, які
безпосередньо стосуються виробничих процесів (санітарні норми, нормативи
органів охорони довкілля, вимоги до утилізації відходів виробництва і
безпеки праці тощо).

Характеризуючи вплив зовнішніх факторів на виробничу діяльність фірми,
треба стисло сформулювати:

• характер і джерела такого впливу;

• можливі позитивні й негативні наслідки такого впливу;

• способи, за допомогою яких можна подолати негативні наслідки.

ЛІТЕРАТУРА

Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. – К.:
Знання, 1999.

Бизнес-план: методические материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.:
Финансы, 1994.

Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки
и документация: В 2-х ч. /Под общ. Ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и
статистика, 1995.

Бизнес-план, или повысить доходность Вашего предприятия. Американская
школа управления. – М.: Анкил, 1995.

Бурков В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта.
Методика составления: Метод. Пособие. – М.: ЦИПКК. А.П., 1997.

Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. –
М.: Филинъ, 1998.

Грабовый П.Г., Петрова С.Н. и др. Риски в современном бизнесе. – М.:
Аланс, 1994.

Закон України „Про інвестиційну діяльність” №1560-ХІІ від 18.09.2001 //
Відомості Верховної Ради, 1991, №47, зі змінами та доповненнями.

Закон України „Про підприємництво” №698-ХІІ від 07.02.1991 // Відомості
Верховної Ради, 1991, №14, зі змінами та доповненнями.

Закон України „Про підприємства” №887-ХІІ від 27.03.1991 // Відомості
Верховної Ради, 1991, №24, зі змінами та доповненнями.

Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. – М.: Машиностроение, 1992.

Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. – Новосибирск: ЭКО,
1994.

Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. – К.:
А.Л.Д., 1997.

Пелих А.С. Бизнес-план. – М.: Ось-89, 1996.

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія
розробки та обґрунтування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
– К.: КНЕУ, 1999.

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М.
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. – К.:
КНЕУ, 1999.

Скворцов как разработать бізнес-план предприятия? ПРактическое
руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994.

Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. 2-е изд.,
испр. и доп. – К.: Капрал, 1997.

Похожие записи