.

Умови здійснення підприємництва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3028
Скачать документ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Умови здійснення підприємництва

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється
відповідно до ст. 8 Закону України «Про підприємництво» і детально
регулюється Положенням про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької
діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25
травня 1998 р. №740 (Офіційний вісник України. – 1998.- №21).

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у
виконавчому комітеті міської, районної в місті ради народних депутатів
або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній
адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання цього суб’єкта,
якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної
особи подаються такі документи:

• рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними)
органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства).
Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким
рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів
(конференції) у випадках, передбачених законом;

• статут, якщо відповідно, до законодавства це необхідно для створюваної
організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності;

• реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про
державну реєстрацію;

• документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до
статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі,
передбаченому законом;

• документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.
Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого
зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі – платника податків
та інших обов’язкових платежів і документ, що засвідчує внесення плати
за державну реєстрацію.

За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької
діяльності вноситься плата (реєстраційний збір): для
громадян-підприємців – 1,5, для юридичних осіб – 7 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; за прискорену (протягом одного дня) державну
реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності
-потрійний розмір відповідного реєстраційного збору; за державну
реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб’єктів
підприємницької діяльності – 30 відсотків реєстраційного збору.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб’єктів
підприємницької діяльності додаткові документи, не передбачені Законом
«Про підприємництво».

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться за
наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не
більше п’яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов’язані
протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру
суб’єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну
реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером
фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів.

У п’ятиденний термін від дати реєстрації органи державної реєстрації
надсилають примірник реєстраційної картки з позначкою про державну
реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної
статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і
Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та
копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному
податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких
банках України та інших держав за вибором суб’єкта підприємницької
діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється
Національним банком України.

У такому самому порядку проводиться і перереєстрація суб’єкта
підприємницької діяльності. Підстави перереєстрації вказані в ст. 8
Закону «Про підприємництво», відповідно до якої перереєстрація
проводиться у разі зміни назви, організаційно-правової форми суб’єкта
підприємницької діяльності, а також форми власності.

Безпосередньо підприємницьку діяльність можуть здійснювати не лише
суб’єкти — юридичні особи, а й створені ними філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи. За загальним правилом вони
не потребують державної реєстрації (суб’єкт підприємницької діяльності
повідомляє про відкриття зазначених підрозділів орган державної
реєстрації шляхом внесення додаткової інформації до своєї реєстраційної
картки). Виняток становлять представництва іноземних суб’єктів
господарської діяльності, які мають бути зареєстровані відповідно до ст.
5 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верхов. Ради
України. – 1991.- № 29.- Ст. 377) в порядку, встановленому Інструкцією
про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської
діяльності в Україні, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі України від 18 січня 1996 р. № 30.

Відмова в державній реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.
Суб’єкти підприємницької діяльності з різних причин можуть з часом
змінювати своє місцезнаходження. У таких випадках суб’єкт підприємництва
у семиденний строк з дня виникнення такої зміни повинен повідомити про
це орган державної реєстрації.

Невиконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації
звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про скасування
державної реєстрації.

Скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності
здійснюється за заявою власника (власників) або уповноважених ним (ними)
органів чи за особистою заявою підприємця-громадянина, а також на
підставі рішення суду (арбітражного суду) в разі:

• визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству,
установчих документів;

• здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та
законодавству України;

• несвоєчасного повідомлення суб’єктом підприємницької діяльності про
зміну його назви, організаційної форми, форми власності та
місцезнаходження;

• визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках,
передбачених законодавством);

• неподання протягом року до органів державної податкової служби
податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із
законодавством.

Скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності
здійснюється органом державної реєстрації за наявності ліквідаційного
балансу, складеного і затвердженого згідно із законодавством, та інших
документів, що підтверджують проведення заходів щодо ліквідації суб’єкта
підприємницької діяльності як юридичної особи, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, шляхом виключення його з Реєстру суб’єктів
підприємницької діяльності.

Скасування державної реєстрації позбавляє суб’єкта підприємницької
діяльності статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Для реєстрації комерційного банку орган управління банку (Рада банку) у
двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану
засновників подає до регіонального управління Національного банку
України за місцем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку за підписом уповноваженої особи, яка
призначена відповідальною за реєстрацію банку установчими зборами
(зборами учасників);

б) установчий договір, підписаний засновниками банку та завірений їхніми
печатками. Підписи фізичних осіб завіряються нотаріально;

в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і
підписаний уповноваженою особою. Статут банку має відповідати вимогам
Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські
товариства» (Відомості Верхов. Ради України. – 1991.-№ 49.- Ст. 682) та
іншим чинним законодавчим актам;

г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний головою та
секретарем зборів;

д) економічне обґрунтування і мета створення банку;

е) бухгалтерську і фінансову звітність учасників (акціонерів) банку на
перше число місяця, в якому здійснюється внесок до статутного фонду
банку, незалежно від розміру їхньої участі в статутному фонді банку;

є) підтвердження про наявність професійно придатних перших керівних осіб
банку (голови правління та головного бухгалтера), кандидатури яких
погоджені з Національним банком України і які відповідають встановленим
вимогам;

ж) копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку;

з) копію звіту про проведення відкритої підписки на акції;

й) угоду про надання приміщення для розміщення банку за підписом
уповноваженої за установчим договором особи;

і) установчі документи акціонерів (учасників) банку (нотаріально
завірені копії або в оригіналі).

Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено у судовому порядку.

Для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати
з громадянами договори про використання їхньої праці. При укладенні
трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов’язаний
забезпечити умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в
Україні мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи
соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до
чинного законодавства. При втраті працездатності підприємець забезпечує
потерпілому відшкодування витрат у випадках і порядку, передбачених
чинним законодавством.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємець зобов’язаний не
завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати прав та
інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що
охороняються законом. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову
та іншу встановлену законом відповідальність.

Суб’єкт підприємництва — юридична особа — може бути визнана арбітражним
судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України «Про
банкрутство» (Відомості Верхов. Ради України – 1992-№31-Ст. 440).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020