Реферат на тему:

Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств

 

Сьогодні перевага в конкурентній боротьбі визначається не рівнем
запасів природних ресурсів, ні потужністю фінансового капіталу, а те як
держава забезпечить якнайповніший прояв професійних здібностей своїх
громадян, які зуміють перевершити інших в освоєнні нових знань і
практичних досягнень, трансформації їх в найсучасніші технології і
продукцію. Тому питанню інноваційного розвитку підприємств необхідно
приділяти все більш уваги бо тільки через такий розвиток можливе
досягнення конкурентних переваг на внутрішніх та зовнішніх ринках.
Інноваційний процес виникає коли створений в науково-технічній сфері
унікальний продукт передається у виробництво і далі знаходить свого
споживача. Науково-технічна сфера виробництва і споживання є основними
базовими елементами структури інноваційного процесу, невідмінною
складовою інноваційного потенціалу. Інноваційний розвиток можливий за
умови розвитку інноваційного потенціалу.

У попередніх роботах автором запропоновано комплекс показників оцінки
інноваційного потенціалу підприємства [1,2]. Наступним кроком потрібно
на підставі отриманих оцінок розробити стратегію розвитку інноваційного
потенціалу підприємства. Для цього розроблено матрицю стратегій розвитку
інноваційного потенціалу підприємств (рис. 1)

Ось ординат (економічне зростання) складатиметься з таких координат:
низьке – низьке з потенціалом розвитку – статичне – високе, а ось абсцис
(рівень інновацій) будуть визначати наступні показники: відсутній –
низький – задовільний — високий.

Розглянемо, що означає кожна з координат матриці.

Під „низьким” економічним зростанням маємо на увазі, що підприємство не
має коштів для того, щоб довести свої ідеї та розробки до стадії
інноваційного продукту.

Під „низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку” розуміємо,
що підприємство здатне профінансувати інноваційні проекти.

„Статичне” економічне зростання – це стійкий економічний стан, який
отриманий завдяки виробництву гарно відомої продукції, що користується
попитом на ринку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Матриця стратегій розвитку інноваційного потенціалу підприємств

„Високе” економічне зростання мають підприємства, які є лідерами з
виробництва продукції у своїй галузі.

„Відсутній” рівень інновацій властивий підприємствам, які не
впроваджують інноваційну діяльність.

„Низький” рівень інновацій мають підприємства, які тільки починають
формувати групи спеціалістів для впровадження інноваційної діяльності.

„Задовільний” рівень інновацій — мають підприємства, які в змозі
запропонувати інновації, що користуються попитом сьогодні (задовольняють
потреби сьогоднішнього дня).

„Високий” рівень інновацій – властивий підприємствам, що мають розробки,
потенційний ринок на які ще не сформований, тобто сьогодні нема потреби
в такій інновації, але завтра вона буде сформована і таке підприємство
буде лідером у впровадженні інновацій.

Оцінку інноваційного потенціалу підприємств автор пропонує проводити за
5-ти бальною шкалою [1], тому для того, щоб занести отримані результати
до матриці стратегій ми розподілили її таким чином, що кожен квадрант
займає на числовій прямій 0,24 бала (мінімум – 1, максимум – 5).

16 квадрантів означають 16 станів інноваційного потенціалу підприємства
і в залежності від квадранта можна розробити стратегії подальшого
розвитку підприємства. При розробці стратегій ми розглядаємо розвиток з
точки зору руху уперед і за умови, що підприємства прагнуть займатися
інноваційною діяльністю, тобто виробляти інноваційні продукти.
Економічне зростання підприємства при підвищенні інноваційного
потенціалу буде тимчасово знижуватися.

Квадрант 1 (1-1,25) характеризується відсутністю інноваційної діяльності
та низьким економічним зростанням. Підприємству з такою оцінкою
інноваційного потенціалу потрібно знайти фінансування, щоб рухатися у
напрямі 2 квадранту (на рис. 1 стрілка 1-2).

Квадрант 2 (1,26-1,50) характеризується відсутністю інноваційної
діяльності і низьким економічним зростанням, але з потенціалом розвитку.
Такі підприємства займаються виробництвом не інноваційної продукції і
мають невелику кількість споживачів. Для покращення свого стану їм
необхідно профінансувати створення групи спеціалістів, які будуть
займатися інноваційною діяльністю (на рис. 1 стрілка 2-3).

Квадрант 3 (1,51-1,75) характеризується низьким економічним зростанням і
низьким рівнем інновацій. Підприємства цього квадранту мають переваги
перед підприємствами 1 квадранту у потенціалі інновацій. Для покращення
стану інноваційного потенціалу таким підприємствам потрібно спершу
покращити економічне зростання (на рис. 1 стрілка 3-4).

Квадрант 4 (1,76-2,00) характеризується низьким рівнем інновацій та
низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку. Такі підприємства
потребують покращення рівня інноваційної діяльності (на рис. 1 стрілка
4-9).

Квадрант 5 (2,01-2,25) характеризується відсутністю інноваційної
діяльності і статичним економічним зростанням. Такі підприємства
виробляють ті продукти, які гарно відомі і які мають попит. Трошки
покращуючи їх якість вони мають певний прибуток. Для того, щоб виробляти
інноваційні продукти їм потрібно зайнятися інноваційною діяльністю і
тоді вони перейдуть до 4 квадранту ( на рис. 1 стрілка 5-4)

Квадрант 6 (2,26-2,50) характеризується відсутністю інноваційної
діяльності та високим економічним зростанням. Така оцінка інноваційного
потенціалу каже про наявність коштів для інноваційної діяльності (на
рис. 1 стрілка 6-7).

Квадрант 7 (2,51-2,75) характеризується низьким рівнем інноваційної
діяльності та статичним економічним зростанням. Такі підприємства є
початківцями у формуванні свого інноваційного потенціалу(на рис. 1
стрілка 7-10).

Квадрант 8 (2,76-3,00) характеризується низьким рівнем інновацій і
високим економічним зростанням. Профінансувавши пошук ідей та
інноваційні розробки підприємство перейде до 13 квадранту (на рис. 1
стрілка 8-13)

Квадрант 9 (3,01-3,25) характеризується задовільним рівнем інновацій,
які мають потребу сьогодні, та низьким економічним зростанням. Такі
підприємства мають науково-технічній заділ, але їм бракує коштів для
втілення своїх ідей. Для покращення свого стану їм необхідно підвищити
рівень економічного зростання (на рис. 1 стрілка 9-10).

Квадрант 10 (3,26-3,50) характеризується низьким економічним зростанням
з потенціалом розвитку та має задовільний рівень інновацій (сучасні
інновацій). Для можливості виробництва інновацій завтрашнього дня таким
підприємствам слід зосередитись на пошуці нових ідей та технологій (на
рис. 1 стрілка 10-11).

Квадрант 11 (3,51-3,75) характеризується низьким економічним зростанням
і високим рівнем інновацій ( інновації завтрашнього дня). Це
підприємства генератори ідей та розповсюдження знань, але їм бракує
коштів. Таким підприємствах слід нарощувати темпи економічного зростання
(на рис. 1 стрілка 11-12).

Квадрант 12 (3,76-4,00) характеризується низьким економічним зростанням
з потенціалом розвитку та високим рівнем інновацій. Такі підприємства
мають більше фінансових ресурсів для втілення своїх розробок чим
підприємства 11 квадранту (на рис. 1 стрілка 12-15).

Квадрант 13 (4,01-4,25) характеризується статичним економічним
зростанням та задовільним рівнем сучасних інновацій. Такі підприємства
мають змогу профінансувати підвищення рівня інновацій. (на рис. 3.4.
стрілка 13-12)

Квадрант 14 (4,26-4,50) характеризується високим економічним зростанням
та задовільним рівнем інновацій. Таким підприємства слід приділяти увагу
підвищенню рівня інноваційної діяльності.(на рис. 1 стрілка 14-15).

Квадрант 15 (4,51-4,75) характеризує підприємства, що мають високий
рівень інновацій і постійно нарощують своє економічне зростання (на рис.
1 стрілка 15-16).

Квадрант 16 (4,76-5,00) характеризує лідируючий стан підприємства. Такі
підприємства мають високе економічне зростання та розробляють інновації
завтрашнього дня.

Запропоновані 16 стратегій розвитку інноваційного потенціалу дозволять
кожному підприємству обрати свою стратегію розвитку інноваційного
потенціалу в залежності від можливостей, що в свою чергу буде сприяти
випуску інноваційних продуктів.

 

Література:

1. Задорожний Г. В., Рудика О. В. Інноваційний потенціал підприємства
при переході до економіки знань: зміст і комплекс показників оцінки //
Социальная экономика. – 2004. – № 3. – С. 113–125.

2. Рудика О. В. Інноваційний потенціал та оцінка його стану на
підприємстві // Економіка розвитку ХДЕУ. – 2004. – № 1 (29). – С. 82–88.

 

зростання

14

4,26-4,50

11

3,51-3,75

1

1-1,25

2

1,26-1,50

низьке

3

1,51-1,75

низьке з потенціалом розвитку

4

1,76-2,00

9

3,01-3,25

16

4,76-5,00

15

4,51-4,75

13

4,01-4,25

6

2,26-2,50

5

2,01-2,25

високе

8

2,76-3,00

статичне

7

2,51-2,75

1

4

2

3

3.76-4.00

12

3,26-3,50

10

1,76-2,00

рівень інновацій

економічне

Похожие записи