.

Способи зниження економічного ризику (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 6469
Скачать документ

Реферат на тему:

Способи зниження економічного ризику

План

Принципи менеджменту ризику. Класифікація ризиків за способом
мінімізації.

Диверсифікація як спосіб зниження ризику.

Теорія портфеля.

Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків.

Страхування ризику.

Принципи менеджменту ризику. Класифікація ризиків за способом
мінімізації.

Основною метою оцінки і обґрунтування ризику є забезпечення його
мінімальної шкоди для господарської діяльності, тому в науковій і
господарській практиці застосовують ризик – менеджмент, мета і завдання
якого – на основі отриманої інформації розробити комплекс заходів по
зниженню економічного ризику.

Існує чотири основні принципи, яких необхідно дотримуватись при виборі
тієї чи іншої стратегії менеджменту в конкретній ситуації:

передавайте ризик третій стороні (страхуйте) в тих ситуаціях коли
можливі збитки внаслідок несприятливих подій значимі, а ймовірність їх
настання невелика;

уникайте ризику в ситуаціях, коли збитки внаслідок несприятливих подій
значимі, а ймовірність їх настання велика;

контролюйте ризик в тих ситуаціях, коли величина збитків внаслідок
настання несприятливих подій незначна, а ймовірність настання висока;

ризикуйте в тих випадках, коли збитки внаслідок настання несприятливих
подій незначні і невеликою є ймовірність їх настання.

Схематично принципи виглядають так:

Збитки Ймовірність

висока низька

Значні уникають страхують

Незначні контролюють ризикують

В рамках зазначених принципів менеджменту ризику розроблена ціла низка
видів діяльності по мінімізації ризику:

Попередження ризику.

Прийняття ступеня ризику.

Розподіл ризику.

Зовнішнє страхування ризику (п. 3 і 4 відносять до зовнішніх способів
зниження ризику, коли інвестор або суб’єкт ризику передає
відповідальність за настання можливих втрат третій стороні).

Встановлення лімітів.

Диверсифікація.

Створення резервів і запасів.

Отримання додаткової інформації.

Вибір того чи іншого способу мінімізації економічного ризику
обумовлюється декількома факторами, зокрема, схильністю суб’єкта рішення
до ризику; видами ризику і т.д. Причому основною умовою при такому
виборі повинна залишатись економічна доцільність.

Для вибору способу мінімізації можна скористатись класифікацією ризиків
за способом мінімізації:

– ризики, які можуть мінімізуватись з допомогою страхування (перелік
таких ризиків визначається діючим законодавством в сфері страхування;
переліком послуг, які надають конкретні страхові організації;

– ризики, які мінімізуються без залучення страхових організацій (ризик
інфляції не страхують).

Диверсифікація як спосіб зниження ризику.

Диверсифікація представляє собою одночасний розвиток багатьох напрямків
діяльності, видів виробництва, розширення кількості об’єктів
інвестування, асортименту виробів і т.д.

Диверсифікація є одним з найбільш універсальних способів мінімізації
ризику і найбільш “дешевим”. Доки існує можливість розподіляти кошти по
різних напрямках діяльності, результативність яких не пов’язана тісно
між собою, доти існує можливість певною мірою уникати ризику.

В найбільш повному вигляді принцип диверсифікації втілюється в теорії
портфелю.

Теорія портфеля.

Портфель цінних паперів представляє собою розподіл коштів між цілим
рядом різних активів у найбільш вигідній та безпечній пропорції.
Оскільки він складається з цінних паперів, що характеризуються
сподіваною ефективністю та ступенем ризику, завдання постало в тому, щоб
розробити механізм обґрунтування портфеля, який би при найбільшій
ефективності мав найменший ступінь ризику.

ЕММ задачі оптимізації структури портфеля вперше була запропонована
Марковіцем, інший американський вчений Тобін узагальнив цю задачу і
показав, що оптимальна структура портфеля цінних паперів не залежить від
схильності інвестора до ризику.

Узагальнення досліджень в цій сфері призвело до виведення так званої
“портфельної” теорії – це теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за
допомогою статистичних методів здійснюються найбільш вигідний розподіл
ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку. Ця теорія складається
з чотирьох основних етапів:

оцінка активів, що включаються до портфелю;

прийняття інвестиційного рішення;

оптимізація портфеля;

оцінка результатів.

Теорія портфеля знайшла широке розповсюдження в господарській практиці,
зокрема,:

– банки, під час підготовки фінансових операцій здійснюють “селекцію”
портфеля цінних паперів;

– на підприємстві за допомогою теорії портфеля менеджерами створюються
портфелі надійності матеріальних запасів шляхом визначення їх
оптимального обсягу і ступеня ризику.

Крім того, ця теорія дає можливість здійснювати багатостадійне
планування, що забезпечує надійність та ефективність розподілу запасів в
загальній системі виробництва.

??????A??&?

J

J

J

?необхідно прагнути розподіляти вкладення таким чином, щоб обрані активи
відповідали двом вимогам, по-перше показали різнощільність зв’язку із
загальноринковими цінами, а, по-друге, мали б протилежну фазу коливань
норми прибутку в середині портфеля. Саме такий портфель буде мати
мінімальний ризик.

Ризик портфеля – це міра можливості того, що настануть обставини, за
яких інвестор може понести збитки, спричинені інвестиціями в портфель
цінних паперів, а також операціями по залученню ресурсів при формуванні
портфелю.

Метою “портфельної” теорії є мінімізація ризику портфеля, причому
ступінь ризику портфеля цінних паперів зменшується до певної межі
обернено пропорційно кількості включених в портфель видів цінних
паперів.

Графічно це можна зобразити:

З графіку видно, що загальний ризик портфеля складається з двох частин:

– диверсифікований ризик (несистематичний), тобто ризик, який може бути
зменшений за рахунок диверсифікації;

– не диверсифікований (систематичний ризик), тобто ризик, який не можна
змінити шляхом перетворень структури портфелю.

Кількісно ризик портфелю може розраховуватись різними способами,
зокрема, для портфелю, що складається з двох видів активів ризик можна
розрахувати як дисперсію за залежністю:

(8.1),

де ?12, ?22 – дисперсії норм доходності першого і другого активів; h1,
h2 – питома вага першого і другого видів активів в загальній вартості
портфеля цінних паперів; R – коефіцієнт кореляції норм доходності
першого і другого активів.

В теорії портфеля розроблена модель ув’язки систематичного ризику і
доходності цінних паперів (модель МОКА). В рамках цієї моделі
систематичний ризик вимірюється коефіцієнтом ?.

Важливою особливістю моделі МОКА є її лінійність відносно ступеня
ризику, що дає змогу визначити систематичний ризик портфеля як
середньоарифметичну величину бета-коефіцієнтів активів, що входять до
складу портфеля:

(8.2)

Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків.

Одним з основних способів мінімізації ризику є створення запасів і
резервів.

Мета – уникнення ризику призупинення діяльності господарюючого суб’єкта
внаслідок нестачі матеріальних і інших ресурсів.

До запасів крім предметів та продуктів праці належать запаси виробничих
потужностей, обігових коштів, незавершеного виробництва, кваліфікації
кадрів тощо.

Матеріальні запаси можна поділити на три види:

страховий запас готової продукції на складі;

страховий виробничий запас;

динамічний страховий запас.

Створення резерву грошових коштів здійснюється з метою покриття
випадкових затрат, при цьому виділяють два види резервів:

загальний резерв грошових коштів покликаний покривати будь-які зміни в
кошторисі спричинені впливом факторів ризику;

спеціальний резерв, що складається з надбавок не покриття зростання цін
і різних затрат за окремими позиціями.

Створення запасів і резервів на підприємстві є досить дієвим способом
захисту від ризику, але і відносно “дорогим”, оскільки вимагає вилучення
грошових коштів з господарського обороту.

Страхування ризику.

Законом України “Про страхування” передбачено здійснення таких видів
страхування:

страхування майна;

страхування продукції на період перевезень;

страхування транспортних засобів;

компенсаційне страхування;

медичне страхування;

страхування призупинення діяльності підприємства;

соціальне страхування;

інші види.

Література

Абрамов С.И. Оценка риска ивестирования // Экономика строительства. №12,
1996. – с. 2 – 12.

Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.

Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ
“Борисфен-М”, 1996. – 336 с.

Воропаев Ю.Н. Оценка риска аудита и бизнеса // Бухгалтерский учёт, –
1996. -№6. – С. 27.

Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс,
1994. – 200 с.

Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование // Российский
экономический журнал. – 1995. – №9. – С.

Жигло А.Н. Расчёт ставок дисконта и оценка риска // Бухгалтерский учёт.
– 1996. – №6. – С. 41.

Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово – інвестиційний аналіз. Навч.
Посібник. – К. Українська енциклопедія. – 1996. – 298 с.

Кононенко А.Ф., Холезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие ришений в условиях
неопределённости // ВЦ АН СССР. – М., 1991. – 197 с.

Куракина Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчётах //
Бухгалтерский учёт. – 1996. – № 6. – С. 22-27.

Нейман Дж.фон, Могенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.:
Наука, 1970.

диверсифікований

недиверсифікований

ризик

портфеля

кількість видів

цінних паперів

Рис. 8.1. Залежність між складом та ризиком інвестиційного портфеля

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020