Реферат на тему:

Планування прибутковості підприємства

Планування прибутковості підприємства

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його
прибуток.

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування
всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

Прибуток характеризує ефективність господарювання, мотивованість
підприємства відраховувати кошти до бюджету.

Прибутковість підприємства залежить від багатьох чинників, серед яких
найважливішими є:

— обсяги виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг);

— номенклатура і асортимент продукції;

— конкурентоспроможність;

— рівень продуктивності праці;

— витрати на виробництво і збут продукції;

— ефективність цінової політики;

— рівень управління виробництвом.

Залежно від формування та розподілу розраховують декілька видів
прибутку:

— валовий;

— від операційної діяльності;

— від звичайної діяльності до оподаткування;

— від звичайної діяльності;

— чистий.

Згідно П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” прибуток – це сума, на
яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – це
перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рис. 1).

Валовий прибуток

(збиток)

= Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

— Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Рис. 1. Розрахунок валового прибутку (збитку)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна
сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу,
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат
(рис.2).

Фінансовий результат від операційної діяльності

=

Валовий прибуток (збиток)

+

Інші операційні доходи

— Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Рис. 2. Розрахунок фінансового результату від операційної діяльності

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, пов’язана з
виробництвом і реалізацією продукції.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається
як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності,
фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат
(збитків) (рис.3).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

=

Фінансовий результат від операційної діяльності

+ Дохід від участі в капіталі

— Фінансові витрати

Інші фінансові доходи

Витрати від участі в капіталі

Інші доходи

Інші витрати

Рис. 3. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності до
оподаткування

Звичайна діяльність – будь-яка діяльність підприємства, пов’язана з
виробництвом і реалізацією продукції.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком
від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із прибутку.
Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності
до оподаткування та сумі податків на прибуток (рис.4).

Фінансовий результат від звичайної діяльності

Прибуток

Збиток

=

=

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування

+

Податок на прибуток

Податок на прибуток

Рис. 4. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку,
надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку (рис.5).

Чистий прибуток або збиток

=

Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток або збиток)

+,-

Прибуток від надзвичайної діяльності

Податок на прибуток від надзвичайної діяльності

Збиток від надзвичайної діяльності

Зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності

Рис. 5. Розрахунок чистого прибутку (збитку)

Фінансовий результат, відображений у балансі, називається балансовим
прибутком (збитком).

Загальна схема розрахунку вказаних показників подана в табл.1.

Таблиця 1. Методика визначення фінансових результатів

Стаття

Код рядка Показник за звітний період

1 2 3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Сума (+)

Податок на додану вартість 015 (-)

Акцизний збір 020 (-)

Витрати, які виключаються з виручки 025 (-)

Інші вирахування з доходу 030 (-)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035 (=)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (=)

Валовий:

— прибуток 050 =(+)

— збиток 055 =(-)

Інші операційні доходи 060 (+)

Адміністративні витрати 070 (-)

Витрати на збут 080 (-)

Інші операційні витрати 090 (-)

Фінансові результати від операційної діяльності:

— прибуток 100 =(+)

— збиток 105 =(-)

Дохід від участі в капіталі 110 (+)

Інші фінансові доходи 120 (+)

Інші доходи 130 (+)

Фінансові витрати 140 (-)

Втрати від участі в капіталі 150 (-)

Інші витрати 160 (-)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

— прибуток 170 =(+)

— збиток 175 =(-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (-)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

— прибуток 190 =(+)

— збиток 195 =(-)

Надзвичайні:

— доходи 200 (+)

— витрати 205 (-)

Податки з надзвичайного прибутку 210 (-)

Чистий:

— прибуток 220 =(+)

— збиток 225 =(-)

При плануванні чистого прибутку надзвичайні події, доходи та збитки від
них не можна визначити, тому що невідомо, які події та коли відбудуться.
Тому чистий прибуток плановий – це прибуток від звичайної діяльності.

При плануванні прибутку враховуються зовнішні та внутрішні умови
діяльності підприємства. До зовнішніх відносять зміни макроекономічних
чинників (зміна законодавства, структури попиту, інфляції та інше).

П(С)БО17 “Податок на прибуток” введено нові терміни: обліковий прибуток
(збиток) та податковий прибуток (збиток).

Обліковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку) до оподаткування,
визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові
результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку), визначена за
податковим законодавством об’єктом оподаткування за звітний період.

Існує пасивна й активна стадії складання плану з прибутку. Пасивна
стадія планування – це розробка плану з прибутку із урахуванням
корективи, що враховує зміни зовнішніх і внутрішніх умов. Активна стадія
полягає у визначенні найбільшої прибутковості підприємства, тобто
стадія, що дозволяє збільшити прибуток, визначений у процесі пасивної
стадії розробки плану, завдяки пошуку та мобілізації резервів підвищення
продуктивності праці, зниження окремих витрат на виробництво та
реалізацію продукції, збільшення обсягів продаж, частки прибутку в ціні
окремих виробів, якість яких перевищує якість аналогічної продукції
конкурентів тощо.

На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи
розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, за
показником витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний)
метод.

При методі прямого розрахунку прибуток розраховується за окремими видами
продукції, що виробляються і реалізуються за такою формулою:

Попер= ? Прі * Nі ,

де Попероперопе – операційний прибуток від реалізації планового обсягу
продукції, тис. грн..;

Прі – прибуток від реалізації і-го виробу, який визначається відніманням
від гуртової ціни виробу витрати на його виробництво і збут;

Nі – обсяг випуску і-тої продукції, шт.

Вказаний метод планування прибутку використовується на підприємствах
масового та крупносерійного виробництва, де планові калькуляції
складаються на початок планового періоду, і на їх основі визначається
плановий прибуток. Він достатньо точний, але занадто трудомісткий, коли
треба розрахувати великий асортимент продукції. Крім того, він не дає
можливості визначити вплив на прибуток окремих факторів.

Розрахунок прибутку на основі показника витрат на одну гривню продукції
може застосовуватись по підприємству в цілому з розрахунку прибутку від
випуску та реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних
про виробничі витрати, реалізацію продукції за попередній період, а
також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді. Це
укрупнений метод, який застосовується на підприємствах серійного та
одиничного типу виробництва. При даному методі розрахунку також бракує
можливості визначити вплив окремих чинників на обсяг прибутку, його
зміну.

В1тп = Стп / Qтп, коп.

Економічний (аналітичний) метод відрізняється від уже розглянутих
методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки
загальну суму прибутку, але також і вплив на неї зміни окремих чинників:
обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня
гуртових цін і рентабельності продукції; асортименту та якості
продукції.

Прибуток за цим методом здійснюється окремо за порівняною і непорівняною
продукцією.

Порівняна продукція – це та продукція, яка випускається кілька років
підряд.

Розрахунок планового прибутку за порівняною продукцією здійснюється в
такій послідовності:

визначається базовий прибуток і базова рентабельність продукції (на
підставі звітних або очікуваних даних за період, що передував
плановому);

порівняна продукція планового періоду визначається за собівартістю
періоду, що передував плановому;

виходячи з рівня базової рентабельності продукції розраховується
прибуток за порівняною продукцією в плановому періоді;

розраховується вплив окремих чинників на зміну прибутку в періоді, що
планується.

Плановий прибуток від випуску (реалізації) непорівняної
продукції розраховується методом прямого розрахунку або із використанням
показника середньої рентабельності продукції по підприємству.

Отриманий підприємством прибуток є об’єктом розподілу. У
розподілі прибутку можна виділити два етапи:

1)розподіл прибутку (на цьому етапі учасниками розподілу є держава та
підприємство, пропорції розподілу складаються під впливом таких
чинників: об’єктів і ставок оподаткування, порядку надання податкових
пільг);

2)розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні
підприємства після здійснення платежів у бюджет.

Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначається
самостійно кожним підприємством.

Фінансовий результат підприємства, тобто його прибуток або збиток,
залежить від умов прибутковості, головними з яких є:

ринкові ціни на продукцію та послуги підприємства, які складаються
залежно від попиту та пропозиції;

обсяг виробництва та реалізації продукції (наданих послуг);

витрати на виробництво продукції (надані послуги).

Аналіз “витрати – обсяг – прибуток” – досить універсальний елемент
фінансового планування. Він дозволяє:

а)визначати обсяги виробництва та реалізації продукції (надання послуг)
із точки зору їх беззбитковості;

б)приймати рішення щодо цільових розмірів прибутку;

в)визначати граничний обсяг виробництва продукції (надання послуг),
подальше збільшення якого зменшує прибуток тому, що починається зниження
граничного прибутку.

Наступний елемент, який має важливе значення в плануванні прибутку – це
точка беззбитковості (“поріг рентабельності”), тобто така виручка від
реалізації, при якій підприємство не має збитків, але ще не має і
прибутків. При цьому витрати підприємства дорівнюють його доходам.

Точку беззбитковості визначають таким чином:

ТБ = Впост. / Ц – Взмін. ,

де ТБ – точка беззбитковості, тобто такий обсяг продажу, починаючи з
якого ціна продажу товару перевищує витрати на його виробництво та
реалізацію;

Впост – величина постійних (фіксованих) витрат, грн..;

Взмін – величина змінних витрат на одиницю продукції, грн..;

Ц –гуртова ціна продажу, грн.

За даною формулою розраховується точка беззбитковості при випуску одного
найменування продукції. Якщо підприємство випускає декілька видів
продукції, виникає проблема розподілу постійних витрат. В економічній
літературі розглядаються різні варіанти їх розподілу. Це розподіл
постійних витрат між виробами пропорційно виручці від реалізації,
змінним витратам, кількості годин роботи устаткування, заробітній платі
виробничих робітників тощо.

Таким чином, для визначення планової величини обсягу виробництва та
продажу, що відповідає беззбитковому стану підприємства, необхідно знати
три величини:

гуртову ціну продажу товару;

обсяг постійних (фіксованих) витрат, тобто таких витрат, величина яких у
короткому періоді часу не пов’язана з обсягом виробництва і реалізації
та їх змінами (витрати на устаткування, його утримання й експлуатацію,
амортизаційні відрахування, адміністративні витрати, витрати на оренду,
рекламу, соціальне страхування, наукові дослідження, розробки тощо);

обсяг змінних витрат, тобто таких витрат, які змінюють свою величину у
зв’язку із зміною обсягу виробництва та реалізації продукції (витрати на
сировину та матеріали, заробітну плату основного виробничого персоналу,
електроенергію, транспортування тощо).

Граничний обсяг нарощування виробництва продукції необхідно
визначати для того, щоб запобігти збільшенню витрат та зменшенню
прибутку на кожну додаткову одиницю продукції, що виробляється, і, як
наслідок, зменшенню валового прибутку від реалізації більшого обсягу
продукції. Це відбувається тоді, коли різниця між граничним доходом (ГД)
та граничними витратами (ГВ) дорівнює нулю:

ГД – ГВ = 0.

Основною діяльністю ДП КБМ ТзОВ “Укрсвіт” є виконання
будівельно-монтажних робіт на об’єктах житла, соціально-культурного та
виробничого призначення.

Організація заснована у 1958 році. Виробнича база забезпечена
землерийною технікою, автотранспортом і механізмами та устаткуванням
необхідним для виконання будівельно — монтажних робіт. У структурні
підрозділи ДП КБМ ТзОВ “Укрсвіт” входять столярний та бетонний цехи,
пилорама, цех по виготовленню цементно — пісчаної черепиці, віброваної
та пресованої бруківки, стінових блоків, централізований розчино —
бетонний вузол.

Кваліфікаційний рівень працівників дозволяє виконувати роботи у стислі
терміни з належною якістю. Про можливості організації говорить такий
факт, що за два з половиною тижні з 9.07-2003 р. по 26.07-2003 р. на
об’єктах ЛМГО “Скнилівська трагедія” враховуючи стислі терміни було
виконано робіт на суму 178 тис.грн..

Організацією побудовано і здано в експлуатацію ряд шкіл у
Пустомитівському районі в таких селах, як: Давидів, Пікуловичі, Солонка,
Милятичі, Містки, громадський центр у селі Боровичі. Реконструкція СШ в
м. Рудно загальною вартістю біля 1,5 млн.грн.. та інші об’єкти.

Протягом 1998 – 2003 років проведено реконструкцію дахів із цементно –
пісчаної черепиці власного виробництва на об’єктах м.Львова:

Львівське ДЦСМС вул..Заводська – 48 тис.грн.

Школа №15 вул. Патона – 220 тис.грн.

Школа №80 вул. Героїв Крут – 215 тис.грн.

Житлові будинки на площі Ринок № 9,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44 – 210
тис.грн.

Житловий будинок вул. Краківська №2 – 20 тис.грн.

Пам’ятка архітектури на площі Ринок № 9 – 59 тис.грн.

Школа № 94 м. Львів (також добудова) – 350 тис.грн.

Житловий будинок пл. Соборна 2а м. Львів – 50 тис.грн.

Гімназія “Євшан” м.Львів – 170 тис.грн.

Школа №74, смт.Рудно, надбудова школи, влаштування даху – 715 тис.грн.

Також були проведнні інші види робіт:

1. Будівництво житлового будинку по вул.. Бальзака м.Львів – 250
тис.грн.

2. Будівництво школи, с. Наварія – 285 тис.грн.

3. “КАМАЗ — Сервіс” житловий будинок – 267 тис.грн.

4. “Форт — Акцент” виробнича база – 168 тис.грн.

5. Держстандарт – реконструкція виробничих приміщень – 69 тис.грн.

В 2003 році розпочато реконструкцію поліклініки в с. Зимна
Вода і станом на 1.XII.2003 року освоєно 200 тис.грн.

В грудні 2003 року було освоєно ще 150 тис.грн.

Розглянемо на основі даних ДП КБМ ТзОВ “Укрсвіт”за 2004 рік і за I
квартал 2005 року методику визначення фінансових результатів:

Стаття

Код рядка Показник за 2004 рік

Показник за I квартал 2005 року

1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
456,6 16,4

Податок на додану вартість 015 50,0 2,7

Акцизний збір 020

Витрати, які виключаються з виручки 025

Інші вирахування з доходу 030 26,1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 035 380,5 27,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 203,1
34,2

Валовий:

— прибуток 050 177,4

— збиток 055

6,7

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070 106,1 27,6

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090 66,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

— прибуток 100 5,2

— збиток 105

34,3

Дохід від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

— прибуток 170 5,2

— збиток 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0,6

Фінансові результати від звичайної діяльності:

— прибуток 190 4,6

— збиток 195

34,3

Надзвичайні:

— доходи 200

— витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

— прибуток 220 4,6

— збиток 225

34,3

При плануванні чистого прибутку надзвичайні події, доходи та збитки від
них не можна визначити, тому що невідомо, які події та коли відбудуться.
Тому чистий прибуток плановий – це прибуток від звичайної діяльності.

Похожие записи