.

Підприємство та підприємництво (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
6 24249
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Підприємство та підприємництвоЗміст

Вступ 3

I. Підприємство в умовах ринку

1. Види, типи, форми, мета і функції підприємства 4

2. Економічні показники результатів діяльності підприємства 8

II. Кадри підприємства

1. Підбір, структура кадрів 9

2. Керування кадрами підприємства 10

ІІІ. Сутність і види підприємництва

1. Визначення підприємництва 12

2. Суб’єкти підприємницької діяльності 13

3. Види підприємницької діяльності 15

ІV. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні 19

Висновок 24

Література 26

Вступ.

Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але
будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю
причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї.
Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин
сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу
суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної
реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання
нації, збереженню її національного духу і національної гордості.

Зараз ми усі є свідками кризового стану нашої економіки, знецінення
національної валюти і падіння життєвого рівня населення. За роки
незалежності уряд не зміг активізувати діяльність приватних підприємців,
створити сприятливі умови для їхнього росту. Недавно один відомий
політик сказав, що ця криза відкинула Україну і Росію на 3 роки тому, що
приблизно стільки знадобиться, для того щоб досягти рівня 17 серпня 1998
року. Це означає, що ми практично заново стаємо перед проблемою розвитку
підприємництва. Значить усі перераховані вище риси підприємництва не
знайшли відображення в конкретних діях ні з боку держави, ні з боку
населення, що і привело до даної кризи. Традиційна комуністична модель
суспільного розвитку завжди базувалася на необхідності придушення
підприємницького духу в суспільстві і підприємця як носія такого духу.
Досвід перебудови (особливо її початкового періоду) показав, що,
відмовляючись на словах від традиційної комуністичної моделі суспільного
розвитку, фактично ми багато в чому продовжуємо саме цю лінію. Загальне
неприйняття підприємництва поступово переходить в усвідомлення
необхідності створення умов для його найшвидшого й ефективного розвитку.

За підприємництвом в Україні майбутнє, процес нагромадження критичної
маси неминуче приведе до “підприємницького бума”. Тому на даному етапі
важливо вивчити поводження підприємця, щоб у наслідку не допускати
помилок, зроблених раніше. У своїй роботі я постараюся розкрити сутність
підприємництва, дати йому чітке визначення, розглянути такі важливі
елементи, як підприємницьке середовище, партнерські зв’язки і відносини.
В другій частині я зупинюся на суб’єктах і видах підприємництва,
особливо докладно розглянувши один із самих розповсюджених на Україні
видів діяльності – посередницького підприємництва. У третій частині буде
проведений аналіз проблем, перспектив підприємництва в Україні, а також
заходів для виходу з положення, що створилося.

I. Підприємство в умовах ринку

1. Види, типи, форми, мета і функції підприємства

На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме
на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається
безпосередній зв’язок працівника з засобами виробництва. Підприємство
самостійне здійснює свою діяльність, розпоряджається продукцією, що
випускається, отриманим прибутком, що залишився в його розпорядженні
після сплати податків і інших обов’язкових платежів.

В умовах ринкових відносин ключовою фігурою виступає підприємець.
Статус підприємця здобувається за допомогою державної реєстрації
підприємства. При цьому суб’єктом підприємницької діяльності може бути
як окремий громадянин, так і об’єднання громадян. Таким чином,
підприємство – це самостійний суб’єкт, що хазяює, створеним чи
підприємцем об’єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання
робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання
прибутку.

Часто в економіці використовується термін “фірма”, під яким розуміється
економічний суб’єкт, що займається різними видами діяльності і володіє
господарською самостійністю. Інакше, фірма – це організація, що володіє
і веде господарську діяльність на підприємстві.

По формах власності підприємства підрозділяються на:

– часті, котрі можуть існувати або як цілком самостійні, незалежні
фірми, або у виді об’єднань і їхніх складових частин. До часток можна
віднести і ті фірми, на яких у держави є частка капіталу ( але не
переважна );

– державні, під якими розуміють як чисто державні ( у тому числі
муніципальні ), де капітал і керування цілком належать державі, так і
змішані, де держава має більшу частину чи капіталу відіграє вирішальну
роль у керуванні.

По розмірах підприємства підрозділяються на малі, середні і великі,
виходячи з двох параметрів – чисельності зайнятих і обсягу виробництва.

Класифікація підприємств по характері діяльності (виробнича і
невиробнича) припускає їхній розподіл на виробляючі матеріальні блага і
послуги.

Класифікація підприємств по ознаці домінуючого фактора виробництва
передбачає трудомісткі, капіталомісткі, матеріалоємні, наукомісткі
підприємства.

По правовому статусі розрізняють, насамперед, господарські товариства
і суспільства; виробничі кооперативи; державні і муніципальні унітарні
підприємства; індивідуальних підприємців.

Господарські товариства. Об’єднання учасників підприємницької
діяльності, партнерів для спільного бізнесу називають товариством.
Участь партнерів у товаристві прийнято скріплювати письмовою угодою, чи
договором. З метою більш тісного і міцного союзу товариство оформляється
як підприємство. Товариство дозволяє з’єднати не тільки зусилля, але і
капітали його учасників. Обличчя, що створюють господарське товариство,
іменуються його засновниками. Кожний з них вносить визначений вклад у
товариство і стає його учасником. Первісний внесок називають статутним
чи складовим капіталом.

Учасники господарських товариств вправі брати участь у керуванні
справами, одержувати інформацію про діяльність товариства, знайомитися з
його документацією, брати участь у розподілі прибутку, одержувати при
ліквідації товариства частина майна, що залишилося після розрахунків із
кредиторами, чи грошовий еквівалент вартості. У той же час учасники
господарських товариств несуть ряд зобов’язань перед організаціями,
членами яких вони є.

У залежності від виду майнової відповідальності учасники товариства
поділяються на два основних типи: повне товариство і товариство на вірі.
Однієї з характерних рис повного товариства є високий ступінь і міра
майнової відповідальності його учасників за виконання прийнятих
зобов’язань.

Проміжна форма між повним товариством, учасники якого несуть повну
майнову відповідальність, і товариством з обмеженою відповідальністю
одержала назву товариства на вірі. Такі товариства називаються також
командитними. Командитне товариство, подібно повному товариству, являє
собою об’єднання декількох чи громадян юридичних осіб на підставі
договору між ними з метою ведення спільної господарської діяльності. Але
принципова відмінність командитного товариства від повного полягає в
тому, що тільки частина його членів, іменованих повними товаришами, несе
повну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном.
Інша ж частина у виді членів-вкладників несе обмежену відповідальність і
відповідає по зобов’язаннях тільки своїм пайовим внеском у суспільство.

Товариства з обмеженою відповідальністю. Головна ознака, що визначила
назва і складає одне з найважливіших переваг товариства з обмеженою
відповідальністю, полягає в тому, що учасники товариства з обмеженою
відповідальністю несуть відповідальність по зобов’язаннях, прийнятим на
себе таким суспільством, тільки в межах своїх внесків у капітал
суспільства. Саме в цьому змісті відповідальність суспільства обмежена.
Як установчі документи такого суспільства виступає статут і установчий
договір.

Товариство з обмеженою відповідальністю являє собою юридична особа, діє
відповідно до прийнятих його учасників статутом і установчим договором,
має власне найменування з обов’язковою вказівкою в ньому
організаційно-правової форми.

До числа переваг товариств з обмеженою відповідальністю відноситься
відносно невисокий мінімально припустимий розмір статутного капіталу. Це
дає можливість почати власну справу навіть при малому стартовому
капіталі. Товариства з обмеженою відповідальністю створюються як
об’єднання партнерів у справі, облич і організацій, між якими існує
постійний діловий контакт і має місце взаємна зацікавленість у
загальному успіху. У цьому зв’язку товариства з обмеженою
відповідальністю дуже підходять для організації сімейних підприємств,
фірм, що поєднують постійно співробітничають підприємців.

Акціонерні товариства. Акціонерним називається господарче товариство,
статутний капітал якого поділяється на визначене число акцій. Учасники
відкритого акціонерного товариства можуть чи продавати передавати свої
акції без згоди інших акціонерів цього суспільства. У закритому
акціонерному товаристві акції розподіляються тільки серед чи засновників
іншого заздалегідь визначеного кола обличчя. Головна особливість
відкритого акціонерного товариства полягає в тому, що його майновий і
грошовий капітал формується шляхом відкритого, вільного продажу своїх
акцій. Акціонерні товариства відкритого типу представляють одну з
найбільш розповсюджених і цивілізованих форм організації колективного
бізнесу.

У формі акціонерних товариств можуть існувати і великі, і середні, і
малі підприємства. Створення акціонерних товариств звичайно припускає
залучення значного числа учасників. Акціонерне товариство є єдиним
повновладним власником приналежного йому майнового комплексу, тобто
матеріально-речовинних, інформаційних і інтелектуальних цінностей.
Акціонери є власниками тільки цінних паперів, що дають їм право
одержання визначеної частки доходу суспільства у вигляді відсотків,
іменованих дивідендами.

Таким чином, об’єкти права власності акціонерів і акціонерного
товариства не збігаються. Акціонер розпоряджається сам своєю акцією як
цінним папером. Майном же розпоряджається лише суспільство в особі його
представницьких органів керування.

Звичайно, акціонер здатний впливати на використання майнового комплексу
і його діяльності в цілому, беручи участь у керуванні. Таке право
реалізується насамперед завдяки тому, що звичайна акція ( на відміну від
привілейованої, що дає право на твердий відсоток дивідендів ) надає
можливість голосувати на зборах акціонерів, обирати правління. При цьому
реалізується принцип “ одна акція – один голос”. Уплинути на хід подій
можливо, тільки маючи солідний пакет акцій, найкраще – контрольний.

Кооперативи і малі підприємства. Майно кооперативів формується на
частковій основі за рахунок внесків його членів, вироблених у грошовій і
матеріальній формах. Джерелами утворення майна служать також продукція
кооперативу і доходи, одержувані від її реалізації. Вищим органом
керування кооперативу є загальні збори. Виконавчі органи представлені
правлінням, очолюваним головою.

З початку проведення економічної реформи в Росії значне поширення
одержав такий тип господарської структури, як мале підприємство. Малі
підприємства здатні до високого динамізму розвитку, самостійні у виборі
стратегії розвитку і її реалізації, мають спрощену організаційну
структуру, обслуговуються відносно невеликим числом працівників. Малі
підприємства можуть створюватися в різних організаційно-правових формах.
Вибір найбільш прийнятної організаційно-правової форми малого
підприємства звичайно здійснюється його засновниками – фізичними і
юридичними особами.

Об’єднання підприємців. Великомасштабному бізнесу властиві форми
організації, в основі яких лежить об’єднання підприємств, фірм у сукупні
структури. Це збірні асоціативні форми. Розглянемо окремі типи
асоціативних організаційних структур, найбільш розповсюджених в
економіці розвитих країн.

Корпорація – це акціонерне товариство, що поєднує діяльність декількох
фірм для досягнення їхніх загальних цілей чи захисту привілеїв. Як
юридична особа, корпорація несе відповідальність по боргах і податкам за
усі вхідні в неї підприємства і виступає як самостійного суб’єкта
підприємницької діяльності.

Господарські асоціації – договірні об’єднання підприємств і
організацій, створювані для спільного виконання однорідних функцій і
координації загальної діяльності. Асоціації відносяться до однієї із
самих м’яких форм об’єднань, мінімально обмежуючі дії вхідних у них
членів асоціації. Учасники асоціації мають право входити в будь-які інші
асоціації.

Концерни – форма договірних великих об’єднань звичайно монопольного
типу, що дозволяє використовувати можливості великомасштабного
виробництва, комбінування, кооперування, завдяки наявності
виробничо-технологічних зв’язків. Виникнення концернів у країнах з
розвитий ринковою економікою історично було обумовлено насамперед
концентрацією капіталу, його перенагромадженням в окремих
товаровиробників. Таким чином, учасники концернів взаємозалежні не за
договором, а власне кажучи економічних відносин.

Холдингові компанії характеризуються тим, що вони мають контроль над
іншими компаніями або за рахунок володіння їх акціями і грошовим
капіталом, або в зв’язку з правом призначити директорів підконтрольних
компаній. Механізм прийняття рішень в акціонерних товариствах дозволяє
холдингу впливати на господарські, комерційні рішення підприємств, що
входять у холдингове об’єднання. Хоча ці підприємства залишаються в
правовому відношенні самостійними, холдинг здатний направляти їх у русло
інтересів великої компанії як великої цілісної структури.

Консорціум – тимчасове добровільне об’єднання підприємств, організацій,
утворене для рішення конкретних задач і проблем, здійснення великих
інвестиційних, науково-технічних, соціальних, екологічних проектів. У
консорціум можуть входити і великі, і дрібні підприємства, що бажають
взяти участь у здійсненні проектного чи іншого підприємницького задуму,
але не володіють самостійними можливостями його здійснення. Консорціум
представляє потенційно ефективний організаційно-структурний спосіб
тимчасової інтеграції кадрів, потужностей, матеріальних і фінансових
ресурсів.

В умовах ринку підприємство вирішує двох задач – зробити продукцію і
реалізувати її. У залежності від рішення цих задач підприємство буде чи
процвітати стане неспроможним. Для того щоб знати, що необхідно робити –
який асортимент, у якій кількості – підприємство предприятиу повинне
вивчити ринок, тобто зайнятися маркетингом. Причому маркетингом
необхідно займатися постійно – як до запуску продукції у виробництво,
так і після, у процесі реалізації продукції.

Для прийняття рішень необхідно зібрати і проаналізувати достовірну
інформацію, що включає:

– характеристику товарів: є вони товарами кінцевого чи споживання
проміжними, готовими чи виробами напівфабрикатами, необхідна служба чи
сервісу ні, чи прийнятна ціна споживачу, які ціни в конкурентів;

– загальну характеристику ринку: велике чи мале число споживачів,
способи покупки товарів, відношення покупців до товарів, до умов і
термінів постачання, умови продажу в конкурентів;

– канали поширення товарів: наявність посередників між виробниками і
споживачами, їхня кількість;

– конкретний стан ринку: сутність і ступінь конкуренції, чи існує
конкуренція між виробниками товарів і який її рівень;

– законодавчі обмеження: чи існують законодавчі обмеження, що можуть
перешкоджати маркетингової діяльності;

– рівні управлінської діяльності в області маркетингу: довгострокові
цілі фірми, що враховують ситуацію на внутрішньому і зовнішньому ринках
і тенденції її розвитку; фінансові, матеріальні й інші ресурси,
необхідні для досягнення цих цілей.

У виробництві продукту і здійсненні маркетингової політики необхідно
враховувати життєвий цикл продукту на ринку, що включає ряд стадій:

– упровадження, що вимагає великих витрат, тому торгівля товаром на цій
стадії, як правило збиткове;

– ріст як результат визнання покупцем товару і швидкого збільшення
попиту на нього. При росту обсягу продажів і відповідно прибутку
стабілізуються витрати на рекламу;

– зрілість, характерна тим, що більшість покупців товар уже придбали,
тому темпи росту продажів, досягши максимуму, починають падати, прибуток
також починає знижуватися в зв’язку зі збільшенням витрат на рекламу й
інші маркетингові заходи;

– насичення, у цьому періоді, незважаючи на вжиті заходи, ріст продажів
більше не спостерігається. Прибуток від торгівлі продовжує збільшуватися
через зниження витрат на виробництво;

– спад, являє собою період різкого зниження продажів, а потім і
прибутку;

Підприємство на вході споживає ресурси визначеного виду, щоб потім у
результаті виробничого процесу на виході одержати трансформовані
ресурси, ресурси іншої споживчої вартості. Співвідношення ресурсів на
виході складає зміст такого предмета, як економіка підприємства. Її
цікавить співвідношення у використанні ресурсів, що припускає
перевищення дохідної частини над видатковою.

Під економічними ресурсами розуміють усі природні, людські і зроблені
людиною ресурси, що використовуються для виробництва товарів і послуг.
Уся розмаїтість ресурсів можна класифікувати відповідно до різних
підходів: матеріальні ресурси – земля, чи сировинні матеріали, і
капітал; людські ресурси – праця і підприємницька діяльність.

Одержання прибутку – це безпосередня мета підприємства. Але дістати
прибуток підприємство може тільки в тому випадку, якщо воно робить чи
продукцію послуги, що реалізуються, тобто задовольняють суспільні
потреби. Співпідпорядкованість цих двох цілей – задоволення потреби й
одержання прибутку – наступна. Не можна дістати прибуток, не вивчивши
потреби і не почавши робити той продукт, що задовольняє потреби.
Необхідно зробити продукт, що задовольнить потреби і притім за такою
ціною, що задовольнила б платоспроможні потреби. А прийнятна ціна
можлива тільки в тому випадку, коли підприємство витримує визначений
рівень витрат, коли споживані ресурси, витрати їхній менше, ніж
отриманий виторг, тобто коли воно працює з прибутком. У цьому випадку і
говориться, що прибуток – безпосередня мета функціонування підприємства
й одночасно це результат його діяльності. Якщо підприємство не
укладається в рамки такого поводження і не одержує прибутку від своєї
виробничої діяльності, він змушене піти з економічної сфери, визнати
себе банкрутом.

Відповідно до закону України “ Про неспроможність (банкрутстві)
підприємств “ під неспроможністю підприємства розуміється нездатність
задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів, чи робіт послуг,
включаючи нездатність забезпечити обов’язкові платежі в бюджет і
позабюджетні фонди в зв’язку з перевищенням зобов’язань боржника над
його чи майном у зв’язку з незадовільною структурою балансу боржника.

Зовнішньою ознакою неспроможності підприємства є призупинення його
поточних платежів, якщо підприємство не здатне забезпечити виконання
вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня настання термінів їхнього
виконання. Це зовнішня ознака неспроможності. Формально ж підприємство
вважається неспроможним за рішенням арбітражного чи суду при
добровільній ліквідації з дня офіційного повідомлення.

2. Економічні показники результатів діяльності підприємства

Фінанси підприємств – це економічні, грошові відносини, що виникають у
результаті руху грошей: на їхній основі на підприємствах функціонують
різні грошові фонди. Фінансові відносини підприємств складаються з
чотирьох груп: – з іншими підприємствами й організаціями; – усередині
підприємства; – усередині об’єднань, підприємств, що включають відносини
з вищестоящою організацією; усередині фінансово-промислових груп, а
також холдингу; – з фінансово-кредитною системою – бюджетами і
позабюджетними фондами, банками, страхуванням, біржами, різними фондами.

Найважливішою стороною фінансової діяльності підприємств є формування і
використання різних грошових фондів. Через них здійснюється забезпечення
господарської діяльності необхідними коштами, а також розширеного
відтворення; фінансування науково-технічного прогресу; освоєння і
впровадження нової техніки; економічне стимулювання; розрахунки з
бюджетом, банками. До таких фондів відносяться наступні. При організації
підприємство повинне мати статутний фонд, чи статутний капітал, за
рахунок якого формуються основні фонди й оборотні кошти. Статутний
капітал – основне джерело власних засобів підприємства. Сума статутного
капіталу акціонерного товариства відбиває суму випущених їм акцій, а
державного і муніципального підприємства – величину статутного фонду.

Резервний капітал – це грошовий фонд підприємства, утворений за рахунок
відрахувань від прибутку. Призначений для покриття збитків, а в
акціонерних товариствах також для погашення облігацій суспільства і
викупу його акцій.

Фонд нагромадження – це засобу, що відчисляються з чистого прибутку
підприємства і, що направляються на розвиток виробництва. Природно,
одного чистого прибутку не завжди вистачає для фінансування програми
розвитку виробництва. У цьому випадку підприємство утворить
інвестиційний фонд, що концентрує всі засоби, що направляються на
розвиток виробництва, у тому числі чистий прибуток, і амортизаційний
фонд, призначений для простого відтворення основних фондів, а також
притягнуті і позикові джерела.

Фонд споживання створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку
і направляється на виплату дивідендів, одноразових заохочень,
матеріальної допомоги, на оплату додаткових відпусток, харчування,
проїзду на транспорті й інші мети.

Валютний фонд формується на підприємствах, що одержують валютний виторг
від експортних чи операцій імпортних операцій купують, що валюту для. У
цих цілях підприємствам у комерційному банку, що має ліцензію
Центрального банку РФ, для проведення валютних операцій відкривається
валютний рахунок.

Крім розглянутих вище постійних грошових фондів, підприємство
періодично створюють оперативні грошові фонди. Чи двічі один раз на
місяць на підприємстві формується фонд для виплати заробітної плати.
Періодично підприємство організує фонд для платежів у бюджет різних
податків.

З метою керування фінансами підприємств застосовується фінансовий
механізм. Фінансовий механізм підприємств – це система керування
фінансами підприємства, призначена для організації взаємодії фінансових
відносин і фондів коштів з метою ефективної їхньої взаємодії на кінцеві
результати виробництва. Фінансовий механізм підприємств є центральним у
всьому фінансовому механізмі, що порозумівається ведучою роллю
фінансової сфери матеріального виробництва. Звідси і високі вимоги, що
до нього пред’являються. Фінансовий механізм підприємств зв’язаний з
керуванням фінансовими відносинами, що виникають на підприємстві, і
їхніми грошовими фондами.

В умовах ринкової економіки значення ціни величезне. Ціна визначає
структуру й обсяг виробництва, рух матеріальних потоків, розподіл
товарної маси і, нарешті, рівень життя суспільства. Ціна і цінова
політика для підприємства – другий після товару істотний елемент
маркетингової діяльності. Саме тому розробці цінової стратегії і цін
повинне приділятися пильна увага. Ухвалення рішення в області цін
сполучено з необхідністю враховувати численні фактори: – собівартість
товару; – ціна конкурентів і можливість її зміни; – очікувана реакція
покупців на можливі зміни ціни; – вплив держави на політику цін
підприємства.

ІІ. Кадри підприємства

1. Підбір, структура кадрів

Трудові ресурси на підприємстві – це об’єкт постійної турботи з боку
керівництва підприємством. Роль трудових ресурсів значно зростає в
період ринкових відносин. Добре підібраний трудовий колектив – одна з
основних задач підприємця. Це повиннао бути команда однодумців і
партнерів, здатних усвідомлювати, розуміти і реалізовувати задуми
керівництва підприємства.

Трудові відносини – навряд чи не самий складний аспект роботи
підприємства. Набагато легше справитися з технічними і технологічними
неполадками, чим дозволити конфліктні ситуації, що виникають у
колективі, де потрібно враховувати індивідуальні схильності, особистісні
установки, психологічні переваги. Людський капітал є наріжним каменем
конкурентноздатності, економічного росту й ефективності. Основні аспекти
впливу людського фактора на підвищення ефективності роботи підприємства:
добір і просування кадрів, підготовка кадрів і їхнє безупинне навчання,
стабільність і гнучкість складу працівників, удосконалювання
матеріальної і моральної оцінки праці працівників.

Існує два головних критерії добору і просування працівників: висока
професійна кваліфікація і здатність до навчання; досвід спілкування і
готовність до співробітництва.

Система оплати праці повинна бути гнучкої, стимулювати підвищення
продуктивності праці, володіти достатнім мотиваційним ефектом. Гнучкість
системи оплати праці – у тім, що визначена частина заробітку ставитися в
залежність від загальної ефективності роботи підприємства.

Організація праці і керування колективом підприємства включає: наймання
співробітників в умовах неповної зайнятості; розміщення працівників у
відповідності зі сформованою системою виробництва; розподіл серед них
обов’язків; підготовку і перепідготовку кадрів; стимулювання праці;
удосконалювання організації праці.

Наймання співробітників в умовах ринкової економіки припускає підтримка
постійних зв’язків з навчальними закладами, використання при прийомі на
роботу системи заявок і рекомендацій, проведення іспитів і співбесід,
оцінку рекомендацій і відкликань і встановлення іспитового терміну.
Розміщення робітників і розподіл серед них обов’язків засновані на
сформованій системі поділу праці. Форми поділу праці: технологічна – по
видах робіт, професіям і спеціальностям; поопераційна – по окремих видах
операцій технологічного процесу; по функціях виконуваних робіт –
основних, допоміжних, підсобних; по кваліфікації.

При підборі кадрів важливе значення має трудовий чи договір контракт.
Це безпосередня угода між підприємцем і людиною, що надходить на роботу,
конкретна система наймання, що широко поширена за рубежем і знаходить
усе більше застосування у вітчизняній практиці. У трудовому договорі
обмовляються: трудова функція, місце роботи, посадові обов’язки,
кваліфікація, спеціальність, розмір заробітної плати і час початку
роботи. По термінах трудові договори розрізняються – не більш трьох
років, на час виконання визначеної чи роботи на невизначений термін.

На відміну від трудового договору договір підряду припускає виконання
роботи з завдання підприємства за обумовлену в договорі ціну. Оплата
виробляється за кінцевим результатом незалежно від кількості і якості
витраченої праці.

Усі працюючі на підприємстві поділяються на дві категорії:
промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і його
обслуговуванням; персонал непромислових організацій – в основному
працівники житлово-комунального господарства, дитячих і
лікарсько-санітарних установ, що належать підприємству.

До робітників відносять працівників підприємства, безпосередньо
зайнятих створенням матеріальних чи цінностей наданням виробничих і
транспортних послуг. Робітники підрозділяються на основних і допоміжним.

Фахівці і керівники здійснюють організацію виробничого процесу і
керують ним.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють
фінансово-розрахункові, постачальницько-збутові й інші функції.

Кваліфікація робіт визначається рівнем спеціальних знань і практичних
навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретного
виду роботи. Відповідність його здібностей, фізичних і психічних якостей
тієї чи іншої професії означає професійну придатність працівника.

2. Керування кадрами підприємства

Тривалий час у питаннях керування кадрами існувало багато суперечок,
різночитань. Усі вони були сполучені з централізацією кадрової політики
в єдиному народно-господарському комплексі. Зміна економічного курсу
убік розвитку ринку викликала необхідність по-новому визначитися в
розумінні кадрового складу підприємств і методів керування їм.

В даний час робоча сила перетворюється в товар і її рух
підпорядковується законам ринку. У цьому зв’язку важливо розрізняти
ринок робочих місць, ринок робочої сили і ринок праці.

Первинним є ринок робочих місць, що виражає собою попит на робочу силу.
Тут як характеристику робочого місця виступають вимоги до людини як
виконавцю робіт. Ринок робочої сили – це вираження її пропозиції. На
основі сполучення ринку робочих місць і ринку робочої сили формується
ринок праці як базис усієї системи товарно-ринкових відносин.

Керування кадрами на підприємствах покликано вирішувати три основні
задачі: формувати склад і кадрову структуру підприємств; підтримувати
стабільність кадрів у сполученні з кон’юнктурою ринку; максимально
можливо використовувати в процесі виробництва функціонуючу робочу силу.

Підприємства за старою традицією орієнтовані на особистість директора.
Рішення в більшості випадків приймаються тільки ним і доводяться до
працівників у виді вказівок і розпоряджень.

На жаль, у нас не здійснюється участь трудового колективу в керуванні в
тій формі, що поширена в західних країнах у виді рад представників
робітників та службовців, що наділені правами в рішеннях усіх життєво
важливих питань підприємства. Нинішній процес реформ веде до поступового
скасування ієрархії і розвитку демократизації трудових колективів.
Утворення акціонерних товариств і передача акцій колективам перетворює
безвладних виконавців у співвласників. Відомі багато випадків, коли не
здатні до керівництва директора на зборах акціонерів відсторонялися від
посади і заміщалися новими. На основі колективної власності розвивається
механізм, що спонукує зжити ієрархічну структуру керування.

Найважливішою умовою ефективного керування кадрами є нормування праці.
З погляду керування кадрами нормування праці – це науковий інструмент
для об’єктивного визначення чисельності і складу кадрів. Процес
нормування праці складається з двох послідовних етапів. Перший етап.
Комплексний аналіз виробничих умов виконання даної роботи. На цій основі
з урахуванням наукових досягнень і узагальнення передового досвіду
проектується регламент найбільш продуктивного виконання роботи, що
складає з нововведень. Другий етап. Практичне впровадження нововведень,
що сполучаються з навчанням працівників і розрахунком нормативної
тривалості виконання роботи.

Кадрова політика за останні роки перетерпіла серйозні зміни. Кадровою
політикою починають займатися всі рівні керування підприємства: вище
керівництво, начальники підрозділів, кадрова служба.

Велике значення в реалізації кадрової політики мають ринкові умови,
загальна положення трудового законодавства. Вони включають конституційні
положення про волю розвитку особистості, гарантії власності, волю
коаліцій. Заборонено довільні дії підприємця стосовно робітника, у тому
числі й у частині звільнення. Прийом на роботу співробітників є
компетенцією фірм і підприємств.

Аналізуючи тенденції роботи з персоналом у найближчому майбутньому,
можна побачити, що у виконанні функцій керівництва кадрами усе більшого
значення набувають стратегічні аспекти, однак зберігаються і класичні
традиційні інструменти роботи з кадрами, такі, як планування в області
кадрів, залучення робочої сили, підвищення кваліфікації кадрів.

ІІІ Сутність і види підприємництва.

1. Визначення підприємництва.

На сьогоднішній день у світі не існує загальноприйнятого визначення
підприємництва. Американський учений, професор Роберт Хизрич визначає
“підприємництво як процес створення чогось нового, що має вартість, а
підприємця — як людини, що затрачає на цей весь необхідний час і сили,
бере на себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик,
одержуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим”. В американській
навчальній і науковій літературі дається безліч інших визначень, що
характеризують підприємництво і підприємця з економічної,
політекономічної, психологічної, управлінської й інших точок зору.

Кэмпбелл Макконнелл і Стэнли Брю у своїй книзі розкривають значення
терміна підприємництво через чотири функції підприємця:

Підприємець бере на себе ініціативу з’єднання ресурсів землі, капіталу і
праці в єдиний процес виробництва чи товару послуги. Виконуючи роль
свічі запалювання і каталізатора, підприємець одночасно є рушійною силою
виробництва і посередником, що зводить разом інші ресурси для здійснення
процесу, що обіцяє бути прибутковою справою.

Підприємець бере на себе важку задачу прийняття основних рішень у
процесі ведення бізнесу, тобто ті нерутинні рішення, що і визначають
курс діяльності підприємства.

Підприємець – це новатор, особа, що прагне вводити в побут на
комерційній основі нові продукти, нові виробничі технології і навіть
нові форми організації бізнесу.

Підприємець – це людин, що йде на ризик. Це випливає з ретельного
вивчення інших трьох його функцій. У капіталістичній системі підприємцю
прибуток не гарантований. Винагородою за витрачений час, зусилля і
здібності можуть виявитися привабливі прибутки або збитки і зрештою
банкрутство. Коротше кажучи, підприємець ризикує не тільки своїм часом,
працею і діловою репутацією, але і вкладеними коштами – своїми власними,
а також коштами компаньйонів чи акціонерів.

Ні за рубежем, ні в нас поки ще не створена загальноприйнята економічна
теорія підприємництва, хоча потреба в такій теорії давно вже стала дуже
важливою. “Три хвилі” розвитку теорії підприємницької функції — так
умовно можна охарактеризувати розвиток процесу наукового осмислення
практики підприємництва.

“Перша хвиля”, що виникла ще в XVIII в., була зв’язана з концентрацією
уваги на несенні підприємцем ризику. “Друга хвиля” у науковому
осмисленні підприємництва зв’язана з виділенням інноваційності як його
основної відмітної риси. “Третя хвиля” відрізняється зосередженням уваги
на особливих особистісних якостях підприємця (здатність реагувати на
зміни економічної і суспільної ситуації, самостійність у виборі і
прийнятті рішень, наявність управлінських здібностей) і на ролі
підприємництва як регулюючого початку в економічній системі, що
врівноважує.

Сучасний етап розвитку теорії підприємницької функції можна віднести до
“четвертої хвилі”, поява якої зв’язується з переносом акценту на
управлінський аспект в аналізі дій підприємця, а отже — з переходом на
міждисциплінарний рівень аналізу проблем підприємництва.

Підприємництво — це особливий вид економічної активності (під який ми
розуміємо доцільну діяльність, спрямовану на витяг прибутку), що
заснована на самостійній ініціативі, відповідальності й інноваційній
підприємницькій ідеї.

Економічна активність являє собою форму участі індивіда в суспільному
виробництві і спосіб одержання фінансових засобів для забезпечення
життєдіяльності його самого і членів його родини. Такою формою участі
індивіда в суспільному виробництві є один суспільний функціональний
обов’язок чи їхня комбінація, коли він виступає в якості:

• власника яких-небудь об’єктів, нерухомості і т.д., що приносять йому
постійний і гарантований доход (власник підприємства чи будинку, що
здається в оренду, і т.д.);

• найманого робітника, що продає свою робочу силу (токар на заводі,
вчитель у школі і т.д.);

• індивідуального виробника (“вільний” художник, що живе на доходи від
реалізації своїх добутків, або водій, що використовує автомобіль у
якості таксі і живучий на доходи від такої діяльності, і т.д.);

• державного чи муніципального службовця;

• менеджера (керуючий чужим підприємством);

• пенсіонера (пасивна форма участі в суспільному виробництві як наслідок
минулої активності);

• чи учня студента (як підготовчий етап до участі в майбутнім
суспільному виробництві в якій-небудь конкретній формі);

• безробітного (як вимушена форма неучасті чи припинення участі в
суспільному виробництві);

Підприємництво характеризується обов’язковою наявністю інноваційного
моменту, — будь те виробництво нового товару, зміна профілю чи
діяльності підстава нового підприємства. Нова система керування
виробництвом, якістю, упровадження нових методів організації або
виробництва нових технологій — це теж інноваційні моменти.

2. Суб’єкти підприємницької діяльності.

Основним суб’єктом підприємницької активності виступає підприємець.
Однак підприємець — не єдиний суб’єкт, у будь-якому випадку він змушений
взаємодіяти зі споживачем як основним його контрагентом, а також з
державою, що у різних ситуаціях може виступати як помічник або
супротивник. І споживач і держава також відносяться до категорії
суб’єктів підприємницької активності, як і найманий робітник (якщо,
звичайно, підприємець працює не поодинці), і партнери по бізнесі (якщо
виробництво не носить ізольованого від суспільних зв’язків характеру)
(мал. 1).

Малюнок 1. Суб’єкти підприємницької діяльності

В взаєминах підприємця і споживача підприємець відноситься до категорії
активного суб’єкта, а споживачу властива, насамперед пасивна роль. При
аналізі сторони цих взаємин споживач виконує роль індикатора
підприємницького процесу. Це зрозуміло, тому все те, що складає предмет
діяльності підприємця, має право на реалізацію тільки у випадку
позитивної експертної оцінки споживача. Така оцінка здійснюється
споживачем і виступає як готовність останнього придбати той чи інший
товар. Підприємець, при плануванні й організації своєї діяльності ніяким
чином не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, чекання, оцінки
споживача.

У підприємця в умовах ринкової системи відносин немає іншого шляху
впливу на споживача, крім як діяти в унісон з його інтересами. Однак
така ситуація зовсім не означає, що підприємець зобов’язаний діяти
тільки в строгій відповідності з уже виявленими інтересами споживача.
Сам підприємець може формувати попит споживача, створювати нові
купівельні потреби (ну хто зі споживачів припускав придбати
відеомагнітофон, коли він ще не вироблявся, а тільки готувався до
виробництва?). До цього саме і зводиться положення про два способи
організації підприємницької активності: на основі виявленого інтересу
споживача чи на основі “нав’язування” йому нового товару.

Таким чином, метою підприємця виступає необхідність “завоювати’
споживача, створити коло власних споживачів.

Основними засобами впливу підприємця на споживача виступають наступні
фактори:

• новизна товару і його відповідність інтересу споживача;

• якість;

• ціна, приступність товару;

• ступінь універсальності товару;

• зовнішній вигляд і упакування;

• позитивні відмітні характеристики товару від товарів інших виробників
і можливість споживача ознайомитися з такими відмінностями;

• можливість скористатися послугами післяпродажного сервісу;

• відповідність загальноприйнятим чи державним стандартам;

• престижність і привабливість реклами товару і т.д.

Висновок, який можна було б зробити з розглянутої проблеми, зводиться до
наступного: якщо з погляду суспільного виробництва саме підприємець
виступає в ролі активного суб’єкта, то з погляду самого підприємницького
процесу, його змісту й ефективності активну роль грає споживач, і
підприємець не може ігнорувати цей факт.

Роль держави як суб’єкта підприємницького процесу може бути різною в
залежності від суспільних умов, ситуації, що складається в сфері ділової
активності, і тих цілей, які ставить перед собою держава.

У залежності від конкретної ситуації держава може бути:

• гальмом розвитку підприємництва, коли воно створює вкрай несприятливу
обстановку для розвитку підприємництва або навіть забороняє його;

• стороннім спостерігачем, коли держава пряма не протидіє розвитку
підприємництва, але в той же час і не сприяє цьому розвитку;

• прискорювачем підприємницького процесу, коли держава веде постійний і
активний пошук заходів для залучення в підприємницький процес нових
економічних агентів (нерідко така цілеспрямована діяльність держави
викликає “вибух” підприємницької активності і приводить до “буму”
підприємництва).

Які ж функції держави як прискорювача підприємницького процесу?

По-перше, держава бере на себе освітні функції, тобто функції по
професійній підготовці і вихованню підприємницьких кадрів

По-друге, держава підтримує у фінансовому відношенні тільки но
вступивших чи вступаючих у сферу ділової активності підприємців.

По-третє, держава звичайно бере на себе функції створення для
підприємців необхідної підприємницької інфраструктури.

Найманий робітник як реалізатор ідей підприємця також відноситься до
групи суб’єктів підприємницького процесу. Саме від нього залежить
ефективність і якість реалізації підприємницької ідеї.

Відомо, що кожному економічному суб’єкту властиві свої власні інтереси.
Що стосується підприємця і найманого робітника, то частина їхніх планів
збігається (чим вище прибуток, тим вище заробітна плата), а частина
носить полярно протилежний характер (підприємець не зацікавлений у
високій оплаті праці, а найманий робітник зацікавлений). У таких
випадках сторони змушені йти на пошук компромісних варіантів, що,
узагалі ж, і складає основу взаємин цих двох суб’єктів підприємницького
процесу.

У рамках таких взаємин підприємець позначає для себе визначені проблеми
у своїй повсякденній діяльності і намагається дозволити їх з найбільшим
ефектом. Які ж це проблеми?

Насамперед, підбір кадрів потрібної спеціалізації і необхідного рівня
кваліфікації. Ця проблема вирішується двома можливими шляхами:

• підготовка таких кадрів на власній інформаційній і фінансовій базі
(але такий шлях не завжди ефективний по зрозумілих причинах);

• залучення кадрів, зайнятих в інших підприємницьких чи виробничих
структурах, для чого потрібно створення для працівників кращих, більш
привабливих .

Іншою проблемою виступає необхідність залучення найманого робітника в
інтерес підприємницької структури. При цьому розрізняють дві форми:

• залучення найманого робітника у виробничий інтерес підприємницької
структури;

• залучення найманого робітника в комерційний інтерес фірми.

Перша форма властива європейській системі організації праці, коли кожен
найманий робітник точно знає свої виробничі функції і виконує їх із
властивою йому вмілістю.

Друга форма характерна для японо-американської системи організації
праці, коли кожен найманий робітник зацікавлений не тільки в належному
виконанні своїх виробничих функцій, але і стурбований загальним
результатом діяльності підприємницької структури. Ця форма залучення
працівника є, звичайно, більш ефективною в порівнянні з першою і
найбільш привабливою як з погляду підприємця, так і з погляду
суспільства.

Форма залучення найманого робітника в інтерес підприємницької структури
залежить від використовуваної підприємцем системи оплати праці. На
сьогоднішній розрізняють наступні:

Тверда гарантована заробітна плата.

Тверда гарантована заробітна плата з щомісячною (щоквартальною чи
щорічною) премією,

Відрядна заробітна плата.

З використанням коефіцієнта ефективності.

Відрядно-преміальна заробітна плата.

Тарифна заробітна плата.

Погодинна заробітна плата.

Правда, усі ці форми оплати праці сприяють залученню працівника лише у
виробничий (але не в комерційний) інтерес фірми. Для працівника в такій
ситуації головне — виконати належним чином свої обов’язки а який буде
загальний результат діяльності фірми, підприємства, колективу, для нього
не так важливо.

Для залучення працівника в комерційний інтерес фірми важливо створити
таку ситуацію, коли працівник одночасно буде зацікавлений як у своїх
особистих результатах, так і в результатах колективної діяльності. Такий
двоякий інтерес працівника можна стимулювати тільки одним-єдиним засобом
— установленням прийнятного рівня заробітної плати.

3. Види підприємницької діяльності.

Підприємництво як особлива форма економічної активності може
здійснюватися як у державному, так і в приватному секторі економіки.
Відповідно до цього розрізняють: а) підприємництво державне; б)
підприємництво частка.

Державне підприємництво є форма здійснення економічної активності від
імені підприємства, заснованого: а) державними органами керування, що
уповноважені (відповідно до чинного законодавства) керувати державним
майном (державне підприємство), або б) органами місцевого самоврядування
(муніципальне підприємство). Власність такого роду підприємств є форма
відокремлення частини державного чи муніципального майна, частини
бюджетних засобів, інших джерел. Важливою характеристикою таких
підприємств виступає та обставина, що вони відповідають за своїми
обов’язками тільки майном, що знаходиться в їхній власності (ні держава
не відповідає по їх зобов’язаннях, ні вони самі не відповідають по
зобов’язаннях держави).

Приватне підприємництво є форма здійснення економічної активності від
імені підприємства (якщо воно зареєстровано в якості такого) чи
підприємця (якщо така діяльність здійснюється без наймання робочої сили,
у формі індивідуальної трудової діяльності).

Звичайно, кожний з цих видів — державне і приватне підприємництво — має
свої відмітні ознаки, але основні принципи їхнього здійснення багато в
чому збігаються. І в тому і в іншому випадку здійснення такої діяльності
припускає ініціативність, відповідальність, інноваційний підхід,
прагнення до максимізації прибутку. Схожою є і типологія обох видів
підприємництва.

У залежності від змісту підприємництва як форми ініціативної діяльності,
спрямованої на витяг прибутку (підприємницького доходу) і її зв’язку з
основними стадіями відтворювального процесу розрізняють різні види
підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке,
страхове.

Підприємництво називається виробничим, якщо сам підприємець
безпосереднім образом, використовуючи як фактори знаряддя і предмети
праці, робить продукцію, товари, послуги, роботи, інформацію, духовні
цінності для наступного продажу споживачам, покупцям, торговим
організаціям. У такий спосіб функція виробництва в цьому виді
підприємництва – основна, визначальна.

Підприємницька діяльність, зв’язана з безпосереднім виробництвом
товарів, може носити:

1)традиціоналістичний характер (традиціоналістське підприємництво),

2) інноваційний характер (інноваційна підприємницька діяльність,
інноваційне підприємництво).

Підприємництво в сфері безпосереднього виробництва товарів може, таким
чином, орієнтуватися на виробництво і постачання на ринок традиційних чи
інноваційних товарів. Практика підприємницької діяльності в будь-якій її
формі містить у собі інноваційний процес. Розподіл типів, що приводиться
вище, підприємницької діяльності ґрунтується на переконанні, що
виробництво і постачання на ринок традиційних товарів здійснюється також
з використанням якихось нових методів чи прийомів, зв’язаних з
організацією виробництва, технічними елементами виробництва чи змінами
якісних характеристик виробленого товару.

У комерційному підприємництві підприємець виступає в ролі комерсанта,
торговця, продаючи готові товари, придбані ним в інших осіб, споживачу,
покупцю. У такому підприємництві фактором є сам товар, а прибуток
підприємця утвориться шляхом продажу товару за ціною, що перевищує ціную
придбання. Відзначимо, що якщо товар здобувається на законних підставах,
то торгово-комерційне підприємництво не слід називати спекуляцією і на
цій підставі засуджувати. Тільки коли спостерігається протизаконна, з
порушенням правил торгівлі перепродажу, можна говорити про заборонну,
злочинну спекуляцію.

Посередницьке – підприємництво, у якому підприємець сам не робить і не
продає товар, а виступає в ролі посередника, що звязує гнізда в процесі
товарного обміну, у товарно-грошових операціях. Головна задача і предмет
підприємницької діяльності посередника – з’єднати дві зацікавлені у
взаємній угоді сторони. Так що є підстави затверджувати, що
посередництво складається в наданні послуг кожної з цих сторін. За
надання подібних послуг підприємець одержує доход, прибуток.

Фінансове підприємництво є особлива форма комерційного підприємництва, у
якому як предмет купівлі-продажу виступають гроші і цінні папери,
продані підприємцем покупцю чи надані йому в кредит.

Страхове підприємництво полягає в тому, що підприємець гарантує
страхувальнику майна, цінності, життя за визначену плату компенсацію
можливого збитку в результаті непередбаченого нещастя. Страхування
майна, здоров’я, життя є особлива форма фінансово-кредитного
підприємництва, яка полягає в тому що підприємець одержує страховий
внесок, виплачуючи страховку тільки при визначених обставинах. Тому що
імовірність виникнення таких обставин невелика, та частина внесків, що
залишилася, утворить підприємницький доход.

Суспільне розуміння проблеми підприємництва зводиться до того, що, з
одного боку, пріоритетне значення має перший тип підприємницької
діяльності, оскільки суспільне багатство (як узагальнений підсумок рівня
і якості життя кожного члена суспільства) залежить від стану справ саме
в сфері матеріального виробництва, науково-технічних і сервісних послуг.
З іншого боку, такі суспільні відносини до цього типу підприємництва на
практиці не носить дійсно пріоритетного характеру — суспільство сприяє
розвитку і другому типу підприємницької діяльності, тобто посередництва.
Чому? Насамперед тому, що рівень і якість життя, зручність і комфорт
кожного члена суспільства в чималому ступені залежать від рівня розвитку
в суспільстві посередницької сфери (зручна для покупця організація
торгівлі, реклама, доставка товарів на будинок, замовлення товару
поштою, телефону і т.д.); теж саме відноситься і до споживачів товарів
виробничого призначення.

Але таке суспільне сприйняття посередницької діяльності не є єдиною й
основною причиною. Головне полягає в іншому — посередницька
підприємницька діяльність, її наявність і ускладнення до розумних меж
веде:

1) до збільшення продуктивності праці безпосередніх виробників товарів
на основі поглиблення спеціалізації;

2) до прискорення темпів оборотності (кругообігу) капіталу;

3) до насичення товарних ринків до об’єктивно необхідних розмірів і
функціонуванню безпосередніх товаровиробників відповідно до інтересів
кінцевих споживачів (оскільки посередник спеціалізується головним чином
на вивченні споживчого попиту і замовленні чи придбанні тільки тієї
продукції, споживчий інтерес до якої він уже виявив; будь-яку продукцію,
вироблену безпосереднім товаровиробником, він здобувати не буде). Як
показує практика, у нашій країні посередницькому і комерційному
підприємництву належить велика частка, ніж іншим видам діяльності, тому
доцільно зупинитися на посередницькому підприємництві детальніше.

Ринок, як відомо, являє собою місце зустрічі двох основних суб’єктів
економічних (господарських) відносин. А раз це так, то на ринку повинні
бути присутнім самі виробник і споживач, чи ж їхні представники.

Особи (юридичні або фізичні), що представляють інтереси виробника чи
споживача (а часто і діючі від їхнього імені), але самими не є такими,
називаються посередниками.

Підприємницька активність у сфері посередництва дозволяє сполучити в
самі стислі строки економічні інтереси виробника і споживача.
Посередництво, з погляду виробника, підвищує ступінь ефективності роботи
останнього, оскільки дає можливість зосередити свою активність тільки на
самім виробництві, передаючи посереднику функції по просуванню товару до
споживача. Крім того, включення посередника у відносини між виробником і
споживачем істотно скорочує термін оборотності капіталу, а виходить,
підвищує прибутковість виробництва.

Підприємницька діяльність у посередництві здійснюється завжди в якійсь
конкретній формі. Найпоширенішою формою посередництва є агентування,
тобто такий тип відносин, у яких агент виступає посередником між
виробником і споживачем.

Агент — особа, що діє від імені і в інтересах виробника товару чи
споживача. Особа, в інтересах і від імені якої діє агент, називається
принципалом. Принципалом може бути як власник товару, що доручає агенту
продати його, так і споживач товару, що доручає агенту купити цей
необхідний товар.

Таким чином, посередництво за участю агента, на ринку включає взаємини
вже не двох, а трьох суб’єктів (мал. 2).

Малюнок 2 Схема відносин виробника і споживача за участю агента .

Типи агентів

Розрізняють кілька типів агентів:

1) агенти виробників;

2) повноважні агенти по збуту;

3) агенти з закупівлі.

Агенти виробників (представники виробників) — представляють інтереси
двох чи декількох виробників доповнюючих один одного товарів.

Повноважні агенти по збуту одержують право на збут усієї продукції і
являють собою як би відділ збуту, але не входять у структуру
фірми-виробника, а взаємодіють з нею на договірних умовах.

Агенти з закупівлі найчастіше займаються підбором потрібного товарного
асортименту (наприклад, для дрібних роздрібних торговців).

Брокерство

Брокер — посередник при заключенні угод, який спеціалізується по
визначеним видам товарів чи послуг, діє з доручення і за рахунок
клієнтів, одержуючи від них спеціальну винагорода. Відноситься до
категорії професійних ділових посередників.

Комісія

Іноді агент виступає як оптовика-комісіонера, що самостійно
розпоряджається товаром, приймаючи його на комісію. Комісіонер діє на
основі договору комісії, що укладається між комісіонером (агентом) і
принципалом, що у такому випадку виступає у виді комітента.

Комісійні операції — це різновид торгово-посередницьких операцій,
чинених однією стороною (комісіонером) з доручення іншої сторони
(комітента) від свого імені, але за рахунок комітента. Відносини сторін
регулюються договором комісії.

Комісіонер — посередник, фізична чи юридична особа, що робить за
визначену винагороду (комісійна винагорода) угоди на користь і за
рахунок комітента, але від свого імені.

Комітент — особа (звичайно виробник чи власник товару), що дає доручення
іншій особі (комісіонеру) укласти визначену угоду чи ряд угод від імені
останнього, але за рахунок комітента.

ІV. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні.

Розглянувши досвід Німеччини і США, можна перейти до питання про те, які
ж умови необхідні для розвитку малого підприємництва в нашій країні.

Чи може малий бізнес стати основою економіки? Чи в наших умовах він може
стати лише сполучною ланкою, що забезпечило б безперебійну роботу
великих промислових підприємств? Для початку варто визначити ті галузі і
сфери економіки, у яких підприємства малого бізнесу відіграють
вирішальну роль. По-перше, це вся сфера послуг, у тому числі технічні
послуги, включаючи ремонт і технічне обслуговування машин і
устаткування; консультаційні послуги; побутове обслуговування населення.
По-друге – торгово-закупівельні операції, а також посередницька
діяльність.

Тому однією з вирішальних умов поглиблення проведених в Україні
економічних реформ, здатних вивести країну з кризи, забезпечити
ослаблення монополізму, домогтися ефективного функціонування виробництва
і сфери послуг, є розвиток малого підприємництва. Цей сектор економіки
створює необхідну атмосферу конкуренції, здатний швидко реагувати на
будь-які зміни ринкової кон’юнктури, заповнювати ніші, що утворяться, у
споживчій сфері, створює додаткові робочі місця, є основним джерелом
формування середнього класу, тобто розширює соціальну базу проведених
реформ.

Сектор малого бізнесу формується в Україні з 1986-1988 р. після
прийняття постанови, а потім і закону про кооперативи. Тоді це була ще
квазіформа малої частки бізнесу, але вона поклала початок розвитку
недержавного малого і середнього підприємництва і до 1992 року
спостерігався бурхливий ріст малих підприємств, що різко сповільнився. у
1993 році

Втрата адміністративного керування, економічний хаос і законодавча
плутанина привели до того, що законослухняні підприємці, що організують
бізнес у виробничій сфері, виявилися в надзвичайно скрутному стані,
несучи великі витрати, виплачуючи високі податки і піддаючи державному і
недержавному рекету. Відсутність чіткого механізму реалізації державних
заходів для підтримки малого бізнесу, труднощі в одержанні кредитів,
виробничих приміщень і матеріальних ресурсів поставили малі підприємства
в нерівне положення з великими. Це привело до скорочення їхнього росту і
до орієнтації переважно на торгово-закупівельну і посередницьку
діяльність.

Серед видів діяльності МП дотепер переважають роздрібна торговля (35 %),
промисловість (15 %), будівництво (16 %). Тенденції в галузевому
розподілі малих підприємств і кооперативів такі, що скорочується частка
підприємств, що займаються виробництвом, а росте частка і , відповідно
значення для нашої економіки, підприємств, що займаються торгівлею,
посередницькими послугами, фінансових і страхових компаній, у тому числі
бірж і брокерів. Крім того, існує велика кількість підприємств,
зареєстрованих як виробничі чи багатоцільові (випуск товарів народного
споживання, надання різних послуг ), але проте займаючихся
торгово-посередницькою діяльністю як основною.

Досягнутий до 1997 р. рівень розвитку недержавного приватного
підприємництва можна оцінити як недостатній по наступним розуміннях:

складає 10—15 %, тоді як у розвинутих від 50 до 80 %; — по обсягу
діяльності (виробництво товарів і послуг) малий бізнес України настільки
малий, що не може ні задовольнити суспільні потреби, ні відігравати роль
повноцінного ринкового фактора, тобто впливати на досягнення ринкового
балансу і скласти конкуренцію великим монопольним державним
підприємствам (по кількості МП, що приходяться на 10 тис. чол.
населення, Україна в кілька разів відстає від країн Балтії і Росії, у 10
від Румунії і Словенії, у 50 разів— від Польщі, Угорщини, Чехії);

— частка працюючих у малому бізнесі України складає близько 8 % від
чисельності всіх працюючих, тоді як у країнах з ринкової экономикой-ні
менш 50 %;

— внесок малого бізнесу України в створення ВНП складає 10—15 % у
порівнянні з 60—80 % у розвитих країнах.

Що стосується внутрішнього механізму життєдіяльності, те малий бізнес не
досяг порога «критичної маси», при якому починає діяти ефект
саморегулювання і самовідтворення.

Розглянемо причини сформованої ситуації. У пресі, у колі фахівців, що
вивчають малий бізнес, у середовищі підприємців фігурує перелік, у
который входить біля двох десятків причин, що перешкоджають розвитку
малого бізнесу в Україні. Серед них — недосконалі закони і часто
змінюються правила; надмірні податки; вузькість джерел фінансування;
нерівні можливості в конкуруванні з великим номенклатурним бізнесом;
усеосяжна корупція і рекет; відсутність підтримки чи ж перешкоджання з
боку держави (його органів); нерозвиненість інфраструктури (банки,
зв’язок, інформація і т.п.); професійна непідготовленість самих
підприємців і т.д. Із загальних проблем, з якими зіштовхуються
бізнесмени всіх регіонів України в своїй повсякденній діяльності,
виділимо наступні.

Труднощі з реєстрацією відкриття власної справи займають у списках
проблем останнє місце. Це аж ніяк не означає, що проблеми немає чи що
вона незначна. Звичайно, за 5 років масового розвитку малого бізнесу в
Україні гострота її помітно зменшилася. Багато бажаючих почати бізнес
уже мають необхідну інформацію про процедуру реєстрації, можуть одержати
в органах реєстрації, у консультантів-індивідуалів чи в спеціалізованих
фірмах зразки документів і необхідні поради. Проте, по витратах часу,
коштів, нервових зусиль діюча в Україні процедура реєстрації
підприємства усе ще залишається громіздкою і зайво ускладненою, особливо
в порівнянні з тією, що діє в розвинутих країнах.

Опитування початківців і вже діючих підприємців показало, що 75 % їх не
перше місце серед інших проблем ставлять дефіцит фінансів. Власних
капіталів більшість не має, банківські кредити даються на 2—3 місяці і з
високою процентною ставкою, а інших масово доступних джерел фінансової
підтримки малого бізнесу в Україні немає. Приватні благодійні фонди
відсутні, союзи й асоціації підприємців не мають у своєму розпорядженні
засоби для кредитування малого бізнесу. Відомі лише чотири потенційно
доступних джерела виділення фінансів: Український фонд підтримки
підприємництва; Державний інноваційний фонд; засоби, які виділяються
місцевими органами влади безробітним для організації свого бізнесу;
засоби місцевих органів влади, що утворяться з відрахувань від вартості
приватизованих об’єктів. Обидва центральні фонди дислокуються в Києві,
але мають регіональні відділення в обласних містах (фонд підтримки в 9,
а інноваційний у 19 областях). Перший фонд щорічно одержує з державного
бюджету встановлену суму для кредитування дрібних приватних підприємців;
засоби другого фонду утворяться з фіксованого відсотка відрахувань,
вироблених усіма підприємствами від обсягу реалізації продукції (робіт,
послуг). Ці фонди виділяють кредити підприємцям як для початку своєї
справи, так і під поточне виробництво, на конкурсних принципах, шляхом
оцінки їхніх бізнес-планів. Однак надходять засоби у фонди в
недостатньому обсязі і нерегулярно. Інноваційний фонд надає кредитну
підтримку тільки проектам, що реалізують нові технології, але його
можливості також невеликі щодо потреб малих підприємств.

У 1993 р. почало діяти положення про виділення позичок безробітним для
того, щоб вони могли почати свою справу, але, по-перше, виділювана сума
недостатня для цього, а по-друге, одержати її дуже важко через складну
процедуру оформлення.

Останнє з чотирьох названих джерел кредитування-засобу місцевої влади,
утворене за рахунок відрахувань від вартості приватизованих об’єктів, —
також практично не діє, оскільки не відпрацьований механізм виділення
засобів підприємцям.

Що стосується одержання кредитів у комерційних банках, то в якості їхніх
клієнтів можуть виступати лише торгові і посередницькі організації, але
не виробничі, а тим більше не дрібні, тому що в них немає ні великого
статутного капіталу, ні дорогих основних фондів і майна, ні значного
особистого майна, що можуть служити заставою під кредити. В останні роки
розширюють масштаби діяльності в Україні закордонні і міжнародні
фінансові фонди і програми, але вони охоплюють локальні зони і тому не
роблять істотного впливу на підтримку малих підприємств.

Далі в порядку убування труднощів назвемо проблеми доступу до приміщень
і устаткування (55 % опитаних), дефіциту інформації (50 %) і недостатку
кваліфікованого персоналу (46 %). Цей набір проблем типовий для всієї
України.

Проблема приміщення для малого бізнесу знаходиться в одному ряді з
проблемою фінансування. Рівень їхньої складності варіюється в залежності
від ситуації на місцях. Так, ситуація в Києві відрізняється
парадоксальністю: з одного боку, тут вище, ніж в інших містах, рівень
пропозиції кредитів і приміщень, а з іншого боку – набагато вище і
ціновий фактор (розмір прямих і непрямих виплат). Перше зрозуміло саме
собою (фактор концентрації діяльності в столиці), а друге пояснюється
тим, що рівень цін на ринку кредитів і приміщень визначається попитом не
всієї маси потенційних клієнтів, а верхівки самих платоспроможних з них.
У попиті на приміщення ціна встановлюється в розрахунку на таких
клієнтів, як посольства, іноземні торговельні палати і представництва,
спільні з іноземними партнерами підприємства, магазини і філії
транснаціональних фірм, представництва закордонних і міжнародних фондів
і програм, банки, холдингові, інвестиційні, страхові компанії, рекламні
і туристичні агентства і т.п.

Діючі бізнесмени відзначають також проблеми з реалізацією продукції і з
доступом до сировини і матеріалів. Останнє не має потребу в поясненні,
оскільки в Україні ще не створений механізм вільної ринкової реалізації
сировини і як і раніше здійснюється його розподіл між державними
підприємствами, частка яких по галузях коливається від 60 до 90 %.
Великі біржі з дрібним бізнесом не працюють, а дрібнооптова торгівля
вирішує питання постачання підприємців через неформальні канали.
Частково цим пояснюється такий феномен нинішньої України, як розрахунки
між недержавними підприємствами переважно у виді готівки.

Проблема реалізації продукції має два аспекти — внутрішній і зовнішній.
Реалізувати продукцію на внутрішньому ринку України важко не тому, що
вона не потрібна: попит є, але в споживачів немає грошей для
розрахунків. У багатоланковому ланцюжку підприємств, що поставляють один
одному продукцію, ні в кого немає грошей для оплати. Ця ситуація триває
вже не один рік і відома як «криза взаємних платежів».

Бізнесмени називають ще дві проблеми, що, на їхню думку, мають сугубо
місцеве походження, але, як показали обстеження по областях, досить
типові для України. Це відносини з податковою адміністрацією (63 %
відповідей) і з банками (54 %). Мова йде про непорозуміння між
клієнтами, з одного боку, і банками і податковою адміністрацією — з
іншого. Бізнесмени відзначають некомпетентність службовців податкової
адміністрації і банків, що породжує необґрунтовані претензії, а також
неправильне розуміння працівниками того, який повинен бути характер
взаємин із клієнтами, через що до клієнта відносяться як до дратівної
перешкоди або ж з готовим упередженням як до суб’єкта із заздалегідь
передбачуваною презумпцією винності.

Багато підприємців серед проблем, що утрудняють розвиток справи,
виділяють недостатню власну підготовленість до бізнесу. Це і зрозуміло:
адже сфера підготовки до підприємництва знаходиться в Україні в
зародковому стані. Бізнесмени скаржаться на труднощі одержання
інформації (довідок, консультацій), Відсутність літератури по бізнесу
стосовно до наших реальних умов.

Немаловажним фактором розвитку малого бізнесу є участь державних органів
у створенні сприятливих умов для нього. У даному напрямку держава
зробила слідуючі кроки. Наприкінці 1991 р. був заснований Державний
комітет зі сприяння малим підприємствам і підприємництву (скасований у
1994 р.). Тоді ж утворений Національний фонд підтримки підприємництва і
розвитку конкуренції. У 1993 р. засновується Державний інноваційний фонд
і приймається довгострокова програма державної підтримки підприємництва.
Яка ефективність мір для розвитку малого бізнесу? Нульова чи мізерно
мала, — так випливає з опитувань підприємців і оцінок експертів. У
складі місцевих органів влади (обласних, міських, районів міста) існують
департаменти, покликані здійснювати державну політику підтримки
підприємництва, але через нечисленність персоналу (1—-4 чіл.),
відсутності устаткування і фінансових засобів вони займаються тільки
підготовкою довідок і допомагають починаючим підприємцям у процедурі
реєстрації. У цілому ж відношення місцевої влади до приватного
підприємництва усе ще залишається індиферентним, чи приховано
негативним. Реальна допомога малому бізнесу на місцях — явище настільки
рідке, що про початок позитивних змін у стереотипах поводження маси
чиновників говорити не приходиться. Спеціальних консультаційних пунктів,
що могли б внести вагомий вклад у справу підтримки підприємців, при
місцевих органах державної влади поки немає.

Програма державної підтримки підприємництва за останні роки, по оцінці
підприємців, не вийшла за межі папера, на якій вона зафіксована. Для
багатомільйонної країни мізерно малі кошти, виділені на реалізацію
програми,—250 млрд. крб. на 1993 р., чи 0,02 % ВНП. Але основна причина
бездіяльності програми, на нашу думку, полягає у відсутності механізму
її реалізації, людей і структур, її виконуючих.

В економічно розвитих країнах велика увага приділяється сфері
бізнес-послуг. В інфраструктуру бізнесу прийнято включати сервісні
служби для починаючих і діючих підприємців (довідково-інформаційні,
консалтингові, навчальні фірми), асоціації і союзи, що допомагають
малому бізнесу. В Україні дотепер не створена мережа
довідково-інформаційних і консалтингових служб для малих підприємств,
хоча процес йде наростаючими темпами. До початку трансформації Україна
не мала самостійно діючих сервісних служб. Усі знову створені чи
перетворені організації, що намагаються працювати в нинішніх умовах,
надають платні послуги, а тому потенційно доступні малому числу
бізнесменів і в принципі орієнтовані на солідних клієнтів в особі
комерційних структур (банки, біржі, інвестиційні і холдингові компанії,
торгові фірми, рекламні агентства, спільні підприємства з іноземним
капіталом, філії закордонних фірм і т.п.).

Але можна зробити висновок про те, що при загальній несприятливій
обстановці для малого бізнесу рівень розвитку даного сектора економіки
значно варіюється по областях (див. табл. 1).

Таблиця 1. Показники розвитку малого бізнесу по областях.

Показник Київська обл. Україна Максимум Мінімум

Населення (млн. чол.) 4.5 50.6 5,3 0,9— Чернівецька обл.

Кількість діючих МП і кооперативів 11221 84940 11170— Донецька обл.
1013— Чернівецька обл.

Розподіл числа МП і кооперативів (тис. чол.) 159,3 1231 156,5— Донецька
обл. 12.1— Чернігівська обл.

Частка працездатного населення, зайнятого в МП і кооперативах(тис. чол.)
6.6— Київ,

4,8-область 4,3 6,9— Харківська обл. 1,8— Чернігівська обл.

Кількість МП і кооперативів на 10 тис. чол. 32,9-Київ.12,7-область 16,4
26,4-Харківська обл. 7,0-Вінницька обл.

Частка в сумарному виторзі МП України (%) 11,8-Київ, 5,5-область 100
13,3— Донецька обл. 0,7— Закарпатська обл.

Середній виторг на 1 МП (млн. крб 1996 р.) 252-Київ, 423-область 216
344-Запорізька обл. 95-Закарпатська обл.

Дані таблиці 1 демонструють не найбільшу різницю в показниках розвитку
малого бізнесу між областями України. Цей факт дозволяє зробити висновок
про те, що при тих самих законах, правилах оподатковування й інших
факторів, віднесених нами до групи базисних, котрі діють на всій
території країни, різниця в рівні розвитку малого бізнесу в окремих
областях може досягати двох-, триразової амплітуди. І цю різницю варто
віднести на рахунок дії інших факторів — доповнюючих і внутрішніх.

Друге розходження, внутрішньообласної властивості, існує між обласними
центрами й іншими населеними пунктами даної області. Це розходження ще
більш контрастне, ніж перше, особливо в областях-аутсайдерах. У
більшості районних і більш дрібних населених пунктів початківець і
діючий бізнесмен позбавлений якого-небудь сервісу: немає ні
довідково-інформаційних, ні юридичних, ні аудиторських, ні
консалтингових, ні навчальних служб. Через слабку комунікаційну
оснащеність (телефон, факс, електронна пошта, комп’ютерні мережі) і
транспортних труднощів периферійні підприємці знаходяться в
інформаційному вакуумі.

Зі сказаного випливає, що зусилля по створенню середовища для розвитку
малого бізнесу в Україні бажано направляти диференційовано, із
пріоритетами для менш забезпечених міст і регіонів. Ті міста і регіони,
де вже утворилося підприємницьке середовище, мають кращі умови для
підприємництва і мають у своєму розпорядженні потенціал (критичну масу)
для саморозвитку. Якщо надалі більш активно допомагати саме цим містам і
регіонам, то ще більше збільшиться розрив між лідерами й аутсайдерами.
Можлива, щоправда, і альтернативна стратегія, коли підтримують уже
просунуті регіони, а через них розширюється зона охоплення.

Фахівці з перехідної економіки виділяють чотири фази становлення сектора
малого і середнього бізнесу: зародження; бурхливий ріст; насичення;
саморегуляція з відповідними структурними перетвореннями. Такі країни,
як Польща Чехія, Угорщина, досягли четвертої фази; Словаччина, Словенія,
країни Балтії наближаються до третьої фази; Румунія, Болгарія, Албанія,
Росія знаходяться на різних ділянках другої фази. За усередненими
оцінками, перша фаза займає 1 рік, друга — 2—3 роки, третя — менше року.
Звідси випливає, що якби процеси перетворень в Україні йшли оптимальним
чином, то вже наприкінці 1999 року сектор малого бізнесу повинен був би
досягти 3-ї фази насичення. У цій фазі, відповідно до масштабів України,
чисельності населення, кількісті зайнятих у суспільному господарстві,
повинне бути приблизно 2.5 млн. МП, на яких було б зайнято 10 млн.
чоловік. Зараз 700 000 суб’єктів, що хазяюють, яких можна зарахувати в
сектор малого бізнесу, зайнято ж у цьому секторі 2 млн. чоловік.

Таким чином, і по кількості МП і по чисельності зайнятих у них ми в 4-5
разів відстаємо від орієнтирів фази насичення. Варто підкреслити
масштабність задачі, що стоїть перед Україною: у малий бізнес повинні в
найближчі роки прийти, щонайменше 6-7 млн. чоловік, а загальне число
власників-підприємців досягти 2-3 млн.

Але як уже говорилося, головна причина скорочення числа малих
підприємств – низький рівень фінансової забезпеченості більшості малих
підприємств унаслідок труднощів з первісним нагромадженням капіталу,
неможливість одержання кредитів на прийнятних умовах, неефективність
податкової системи. Негативний вплив на розвиток малого бізнесу в сфері
матеріального виробництва роблять нерозвиненість виробничої
інфраструктури, недостача спеціалізованого устаткування, слабість
інформаційної бази.

Ще один дуже важливий фактор негативного впливу на малий бізнес –
глибокий спад виробництва.

Усе це приводить до того, що тільки частина зареєстрованих підприємств
малого бізнесу знаходяться в стані, здатному приступити до реального
виробництва продукції.

Висновок

До числа найбільш характерних для сучасних підприємств проблем, що
перешкоджають їхньому ефективному функціонуванню в умовах ринку, варто
віднести: неефективність системи керування; низький рівень
відповідальності керівників підприємств перед засновниками, за наслідки
прийнятих рішень, збереження і ефективне використання майна
підприємства; невеликі розміри статутного капіталу акціонерних
товариств; відсутність ефективного механізму виконання судових рішень;
незабезпеченість єдності підприємства як майнового комплексу, що знижує
його інвестиційну привабливість; високі витрати на утримання об’єктів
соціально-культурного призначення і житлово-комунального господарства;
відсутність достовірної інформації про фінансово-економічний стан
підприємства для власників, акціонерів, керівників підприємства та ін.

Для усунення негативних тенденцій необхідно сконцентрувати увагу на
забезпеченні ефективного розвитку підприємства як основного елемента
економічної системи України.

Перехід підприємства на загальноприйняті в ринковій економіці принципи
функціонування складає зміст реформи підприємств. Метою реформи
підприємств є сприяння їхньої реструктуризації, що сприяє поліпшенню
керування на підприємствах, симулюванню їхньої діяльності по підвищенню
ефективності виробництва і конкурентноздатності продукції, що
випускається, а також продуктивності праці, зниженню витрат виробництва,
поліпшенню фінансово-економічних результатів.

Пріоритетні задачі реформи підприємств:

– забезпечення інвестиційної привабливості підприємств

– захист прав акціонерів (для акціонерних товариств)

– розмежування відповідальності учасників і керуючих, розвиток
механізмів корпоративного керування, забезпечення вільного перерозподілу
прав участі в капіталі акціонерного товариства

– удосконалювання механізмів виконання судових рішень

– забезпечення засновників, акціонерів, учасників, інвесторів і
кредиторів достовірною інформацією про фінансово-економічне положення
підприємств

– створення ефективного механізму керування підприємством.

Як показує вивчення закордонного досвіду, неодмінною умовою успіху в
розвитку малого бізнесу є положення про те, що малі підприємства і мале
підприємництво мають потребу у всебічній і стабільній державній
підтримці. Вона здійснюється в різних формах, у першу чергу шляхом
стимулювання виробництва найбільш пріоритетних видів продукції, надання
податкових пільг, дотацій пільгово банківського кредитування, створення
інформаційно-консультативних і науково-технічних центрів, розвитку
системи страхування, організації матеріально-технічного постачання.
Важливу роль грають прийняття і виконання законодавства, розробка і
реалізація конкретних комплексних програм.

Дуже гостра проблема формування фінансової бази становлення і розвитку
малого бізнесу. Для цього йому повинні бути надані визначені пільги. Це
можуть бути пільги по оподатковуванню. Але проведена в нашій країні
податкова політика не тільки не ефективна, але економічно небезпечна.
Вона йде врозріз із встановленою у світі практикою і сучасними світовими
тенденціями розвитку економіки. Невиправдано високе оподатковування
“убиває” в Україні мале підприємництво (численні податки і побори
нерідко залишають підприємству лише 5-10% отриманого прибутку).
Загальний напрямок удосконалювання податкової системи – посилення
стимулюючої ролі податків у розвитку виробництва. Треба звільнити малі
підприємства від податків на інвестиції, ввезені технології. І,
звичайно, потрібні податкові пільги на період становлення малого
підприємства. Зовсім очевидна необхідність диференційованого податкового
підходу до підприємств різного профілю діяльності. Більш низькі ставки
податків повинні застосовуватися для найбільш важливих, пріоритетних
галузей.

В наш час зроблені тільки найперші кроки в правовому й організаційному
забезпеченні формування малого підприємництва як особливий сектор
економіки України. Діючої системи стимулювання утворенних малих
підприємств не існує, як немає і господарського механізму їхньої
підтримки. Не розроблена державна програма розвитку малих підприємств.
Комплекс першочергових заходів для розвитку малого підприємництва в
Україні, повинний здійснюватися в наступних напрямках:

– нормативно-правове;

– інформаційно-технічне;

– фінансово-кредитне;

– організаційне;

– кадрове і консультаційне забезпечення;

– зовнішньоекономічна діяльність.

Також у державній програмі повинні бути відбиті механізми
грошово-кредитної, податкової, бюджетної, і цінової політики,
матеріально-технічного постачання, системи офіційних гарантій, що
забезпечували б створення рівних стартових умов у розвитку
підприємницької діяльності.

У програмі необхідно передбачити формування ефективних інститутів
ринкової інфраструктури, товарного ринку і ринку цінних паперів,
інвестиційного підприємництва, інформаційної, консультаційної й
аудиторської діяльності, а також створення комплексної
державно-суспільної системи підтримки малого підприємництва, включаючи
підготовку і перепідготовку підприємницьких кадрів, залучення до цієї
сфери соціально активних шарів населення. Варто також визначити міри, що
забезпечують підтримку зовнішньоекономічної діяльності і залучення
іноземних інвестицій до розвитку підприємництва.

Для реалізації даних програм повинні бути притягнуті не стільки засоби
державного бюджету, скільки можливості частки – вітчизняного, а при
необхідності й іноземному капіталі. Основним же напрямком використання
державних ресурсів повинний стати не виділення прямих інвестицій, а
страхування і надання гарантій під кредит.

Література:

Абаджи А.Р., Черняк В.І, Жуковський А.Г. Підприємництво в Україні.
Юридичесий і економічний аспекти. Одеса, 1995р.

Агєєв А. И. Підприємництво: проблеми власності і культури. -М., 1991.

Бусигін А. Підприємництво: Основний курс – М.,1997

Грузинов В., Грибів В. Підприємництво: форми і методи організації
підприємницької діяльності – М., 1996

Котлер Ф. Основи маркетингу. – М” 1990.

Кэмпбелл Р.Макконнелл, Стенлі Л.Брю – Экономикс, М, 1996р.

За редакцією Булатова А.С. – Підручник за курсом Економічна теорія, 2-і
видання, М., 1997р.

За редакцією Осипова Ю.М. – Основи підприємницької діяльності, – М.,
1992

Грузинов В.П., Грибів В.Д. Економіка підприємства. – М.,1996

Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. – М.,1996

Курс предпринимателства / Під ред. В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандара. –
М.,1997

Малов А., Майн Е. Економічне становище підприємства // Економіст. –
1997. – N 8. -С. 30-41

Половцева Ф., Власова А. Кадрова політика – основа маркетингу
підприємства // Маркетинг. – 1996. – N 2. – С. 50-52

Ремізів К.С. Керування кадрами підприємств в умовах ринку // Вісник МГУ.
– 1995. – N 4. – С. 74-79

Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персоналу. – Ростов- на-дону,
1997

Фінанси / Під ред. А.М.Ковальової. – М.,1997

Економіка / Під ред. А.С.Булатова. – М.,1997

PAGE

Держава

Партнер

Підприємець

Споживач

Найманий робітник

Агент

Покупець

Принципал

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020