.

Методика та методологія бізнес планування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6370
Скачать документ

Реферат на тему:

Методика та методологія бізнес планування

План

1 Суть, методи та методології планування

2 Структура та зміст основних розділів бізнес-плану

3 Процес бізнес-планування та його послідовність

бізнес-планування, як підкреслюють багато спеціалістів є не стільки
чисто теоретичною, скільки переважно практичною дисципліною, яка виникла
та розвивалась як результат господарської діяльності в умовах ринку.

Разом з тим бізнес-планування представляє собою арсенал сучасних методів
та прийомів різноманітних наукових дисциплін стратегії та тактики
реалізації попиту. Більше –того, можна сказати, що бізнес – планування –
це є використання програмно – цільового планування.

Аналітико – прогностичні методи:

лінійне програмування, дозволяє вибрати із цілого ряду альтернативних
рішень найбільш оптимальне ( проект з найменшими витратами з найбільшим
прибутком чи найкоротшим строком реалізації).

Теорія зв’язку, розглядає механізм зворотного зв’язку дозволяє одержати
сигнальну інформацію про процеси, що виходять за межі встановлених
параметрів.

В бізнес – плануванні це дає можливість управляти товарними запасами,
регулювати процесами виробництва та збуту і т. д..

Метод теорії ймовірностей – допомагають приймати рішення, які зводяться
до визначення ймовірності певних подій та вибору із можливих варіантів
найбільш привабливий. В даному випадку мова йде про те вибрати бізнес –
ідею А чи В, розширювати чи скорочувати виробництво і т. д..

Метод мережевого планування – дає можливість регулювати послідовність і
взаємозалежність окремих видів робіт або операцій в рамках будь – якої
програми. Він дозволяє чітко фіксувати основні етапи роботи, визначати
сторони їх виконання, розподіляти обов’язки серед персоналу та ін..

Метод ділових ігор – допомагає вирішенню конкретних маркетингових
ситуацій. Спрощені моделі поведінки конкурентів чи стратегії виходу на
інші ринки.

Можуть “прогнозуватись” для знаходження оптимального рішення.

-РВА. Для комплексного вирішення завдань, пов’язаних з підвищенням
якості продукції і одночасної економії матеріально-трудових ресурсів
використовується метод функціонально-вартісного аналізу.

Наприклад: навіщо створювати витривалість товару, якщо він швидко
морально старіє і виходить із вжитку. Тобто предметом дослідження
РВА-аналізу є не тільки виробничий процес, але й вимоги ринку.

Систему відомих або передбачуваних зв’язків між носіями можна описати за
допомогою економіко-статистичних методів та моделювання.

Наприклад: дані методи дають можливість визначити перспективи розвитку
ємності ринку, найбільш раціональні стратегії маркетингу, і т.п.

Метод експертних оцінок

Особливе місце в методичному арсеналі бізнес-планування займають методи
експертних оцінок. Вони дозволяють досить швидко отримати відповідь про
можливі варіанти розвитку тих чи інших подій, виявити слабкі та сильні
сторони підприємства, отримати оцінку ефективності проекту. Серед них
слід назвати методи “мозкової атаки”, “адвокати диявола”.

Процедура експертизи передбачає можливість генерувати ідеї або
вишиковувати слабкі місця в проекті.

Основні вимоги до експертів:

компетентність;

професіоналізм;

авторитетність;

безпристрасність.

Активно використовуються в бізнес-плануванні методичні прийоми,
запозичені в інших галузях знань: психології, соціології, екології,
естетики, дизайну.

В даному аспекті особливе місце слід виділити соціології та психології,
адже успіх будь-якої бізнес ідеї залежить в першу чергу від того, на
скільки вона задовольняє потреби людей.

2. Структура та зміст основних розділів бізнес-плану.

Кожне підприємство складає бізнес-план по-своєму. Конкретні підходи до
складання бізнес-плану змінюються в залежності від характеру бізнесу,
мети проекту, вимог потенційних інвесторів.

Н-д: основні акцепти плану будуть інші в залежності від того, на що він
спрямований: на одержання кредиту в комерційному банку, чи буде
використаний керівництвом фірми на залучення нового акціонерного
капіталу. В першому випадку головний акцепт плану повинен заключатися у
своєчасності повернення кредиту, в другому – на довгостроковій
прибутковості інвестованого капіталу.

Так чи інакше, незалежно від мети складання бізнес-плану, в усіх
випадках є ключові питання, які повинні бути ____ в бізнес-плані. Їх
можна звести в декілька блоків.

Стандартизована структура бізнес-плану.

титульний лист – назва БП, назва ініціаторів, тих хто розроблював план,
призначення БП. Дуже важливо дати проекту коротку назву, яка потім може
слугувати вивіскою підприємству. Коротка назва повинна відповідати роду
занять, викликати позитивні емоції, що може значно впливати на успіх
справи.

Резюме.

Резюме складається в самому кінці плану і відтворює його основний зміст
та переваги. В резюме в скороченій формі відображається:

– основна мета плану;

– наявні засоби та можливості його здійснення;

– строк реалізації плану;

– джерела інвестування;

– сума необхідних залучених коштів;

– строк їх погашення;

висновки маркетингових досліджень, обгрунтування ефективності проекту.

3. Загальна характеристика підприємтсва

Повне найменування

Найменування за ЄДРПоУ

Номер і дата державної реєстрації підприємства

Назва органу, який здійснив державну реєстрацію

Підпорядкованість за СПОДУ

Вид діяльності

Форма власності за ЗКФВ

Територія за СПАТО

Адреса підприємства

Банківські реквізити

Адреса міської ДПА

Керівник підприємства (ФІО)

Телефон

Бухгалтер

Телефон

4. Історична довідка

дата заснування, підпорядкування підприємства;

рішення про виділення земельної ділянки, її розмір, умови оренди, тощо;

умови оренди основних засобів;

наявність науково–технічних розробок та досліджень, ефективність її
використання;

5. Характеристика продукції, ринків збуту, маркетинг

детальний опис продукції чи послуг, основні споживчі характеристики,
ціна, строк гарантійної експлуатації, естетичність, дизайн;

СВОТ аналіз(аналіз галузі, рівень її інвестиційної привабливості, стан
підприємства, сильні та слабкі сторони);

Вибір цільових ринків ті стратегії конкуренції.

визначення обсягів реалізації, каналів розподілу;

6. План виробництва

опис виробничого процесу, його прогресивність, співставлення основних
показників виробництва продукції з аналогічними підприємствами
відповідної галузі;

визначення потреби в придбання обладнання, ноу-хау тощо;

розрахунок потреби в ресурсах, матеріалах, обладнання, трудових ресурсах
тощо;

розрахунок ефективності використання ресурсів.

7. Організаційний план

відображаються особливості та переваги організаційності схеми
управління;

обґрунтовується правове забезпечення проекту;

розробляється графік реалізації проекту.

8. Фінансовий план та програма інвестицій

розрахунок потреби в додаткових їх відхиленнях та формування джерел їх
фінансування;

розрахунок грошових потоків;

графік повернення кредитів та відсотків по них;

оцінка фінансової ефективності проекту.

9. Аналіз можливих ризиків та їх страхування

Прогнозуються основні ризики при виконання бізнес-плану:

ризик затримки початку виконання робіт;

ризик невиходу на запланований обсяг роботи;

ризик зміни економічної політики уряду;

По основним видах ризику дається їх оцінка для визначення загального
рівня ризику бізнес-плану.

Відповідно до оцінки окремих ризиків надаються засоби та

форми їх ефективного страхування шляхом:

резервних фондів чи зовнішнього страхування;

розробляються заходи по зменшенню ризиків та скороченню можливих втрат.

10. Охорона навколишнього середовища.

Вказується на відповідність БП вимогам законодавчих актів та інших
нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на оточуюче
середовище. При перевищенні допустимих норм даного впливу вимагаються
шляхи його зменшення та аналізуються можливі економічні наслідки від
реалізації проекту.

11. Заключні положення:

висновки експертів;

погодження з владними структурами тощо.

12. Додатки.

3. Процес БП та його послідовність.

Послідовність розробки БП в дечому відрізняється від послідовності
розділів в ньому. Сам процес БП зводиться до обґрунтування бізнес-ідеї,
отримання прибутку та розподілу його між учасниками проекту.

Архітектурну побудову даного процесу можна зобразити за допомогою
простої схеми:

Фірма
Бізнес-ідея Ресурси Проблема
реалізації бізнес-ідеї

(планування)
Капітал інвестора Капітал фірми
Загальний капітал

Прибуток інвестора Розподіл прибутку Прибуток фірми

Як бачимо, в даному процесі чільне місце займає бізнес-ідея та її
відповідність ресурсам фірми.

Розробка навіть самого невеликого локального БП займає приблизно біля
двох тижнів, включаючи збір необхідних документів оформлення. А якщо то
є стратегічний, глобальний план великої компанії то декілька місяців.

Тому перед складання БП необхідно, в першу чергу, переконатись в
перспективності бізнес-ідеї.

Саме тому розробку БП рекомендується проводити в такій послідовності:

Збір та аналіз інформації про продукцію, послугу. (розділ 5)

Аналіз стану і можливостей підприємства, і перспективності галузі (SWOT-
аналіз).

Збір та аналіз інформації на ринку збуту. Визначення маркетингової
стратегії.

Вирішення перших трьох питань являється ключовими, тому що без вирішення
питання збуту продукції розробка решти розділів не має змісту.

Саме тому не потрібно жаліти часу на первинний збір та аналіз
інформації, так як можливо потрібно буде декілька варіантів БП.

Визначення потреби в обладнанні, виробничих планах та інших матеріальних
та трудових ресурсах (виробничий план). (розділ 6)

Розрахунок потреби в фінансових ресурсах та джерел їх покриття.

розрахунок фінансової ефективності проекту.

Розробка організаційної структури, правового забезпечення і графіку
реалізації проекту (організаційний план).

Вирішення питань ризиків та гарантів.

Підбір матеріалів для???

10. Написання короткого змісту проекту (резюме).

11. Оформлення титульного листа.

Будь який інвестиційний проект має три фази реалізації.

І. Передінвестиційна фаза:

аналіз зовнішнього середовища;

оцінка привабливості бізнес-ідеї;

попередній ТЕО альтернатив реалізації бізнес-ідеї;

бізнес-планування.

ІІ. Інвестиційна фаза:

переговори і заключення угод;

будівництво;

прийом і навчання кадрів.

ІІІ. Експлуатаційна фаза:

пусконалагоджувальні роботи;

виробництво, реалізація.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020