.

Діагностика і контроль в системі управління промисловим підприємством (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5526
Скачать документ

Реферат на тему:

Діагностика і контроль в системі управління промисловим підприємством

1. Місце і роль діагностики в системі управління підприємством

Функція “організація” в менеджменті розглядає не тільки первинну
побудову організаційної структури але і її вдосконалення і в першому, і
в другому випадку першим етапом виступає діагностування Діагностика
займається оцінкою всіх сторін діяльності підприємства Метою діагностики
е виявлення можливостей і ресурсів діяльності підприємства
Діагностуванню підлягають наступні сфери діяльності підприємства

1) організаційна структура управління В цьому випадку аналізуються
цілі діяльності, стратеги управління, рівні управління, чисельність
робітників тощо

При аналізі цілей діяльності необхідно визначити:

ринок, на якому буде функціонувати підприємство

основних конкурентів

продукцію, що буде вироблятись фірмою

рівень кваліфікації персоналу

При аналізі рівнів управління необхідно звернути увагу передусім на
наступні елементи:

чисельність управлінського і промислово-виробничого персоналу

вивчення і прогнозування попиту

ступінь централізації

наукової організації праці

кількість структурних підрозділів

функціональна структура При аналізі функціональної структури збирають
наступну інформацію:

кількість вхідної і вихідної інформації

функції структурних підрозділів і робітників апарату управління

Ціль аналізу функціональних структур підрозділів і робітників апарату
управління полягає в наступному:

(a) визначення рівня функціональної спеціалізації

(b) виключення дублювання функцій між підрозділами і робітниками

(с) спеціалізація, кооперація і розподіл праці

Для аналізу використовуються положення про відділи, посадові інструкції

(d) перелік технічних засобів, за допомогою яких обробляється інформація

3) управління персоналом Характеризується наступними параметрами:

чисельність робітників апарату управління

чисельність робітників на підприємстві в цілому

співвідношення між управлінцями і технічними спеціалістами

рівень кваліфікації робітників

плинність кадрів

Діагностування персоналу здійснюється за допомоги наступних показників:

характер управлінського мислення

рівень технічної грамотності і теоретичних знань по управлінню

ступінь працездатності

готовність до ризику

рівень сприйняття нового

4) система мотивації. Діагностика системи мотивації дозволяє назначити
на скільки інтереси робітника пов’язані з інтересами підприємства
Мотивація праці пов’язана з організацією праці, а організація праці – з
організацією управління. Організація управління включає в себе:

організацію робочих місць

оснащення матеріально-технічними засобами

рівень комп’ютеризації

5) діловодство (організація роботи з документами) Діагностування
отримання – передача документу, обробка, облік, реєстрація, контроль,
зберігання, підготовка в архів, знищення.

Діагностування процесів управління Характеризується наступними
показниками:

Кількість процедур управління

Кількість форм документів

Методи управління

Функції управління

Технічні засоби управління

Створення автоматизованих робочих місць

2. Сутність контролю як способу організації управління підприємством

Контроль – це управлінська діяльність завданням якої є кількісна і
якісна оцінка і облік результатів діяльності підприємства. Об’єктом
контролю є саме підприємство та його окремі сторони діяльності:

Випуск продукції

Якість продукції

Фінансовий стан підприємства

Ресурси, що використовуються

Техніка безпеки

Організація управління

Грошові засоби

Управлінські рішення

Норми, плани, нормативи тощо

Перелічені об’єкти можна певним чином згрупувати, в результаті чого
формуються наступні напрямки контролю:

1 фінансовий

2 контроль якості продукції

3 контроль за умовами праці

Принципи контролю:

• всеосяжність – розповсюдження контролю на всі сфери діяльності

• науковість

• економічність

• дієвість – швидка реакція на результати контролю

Контроль як спосіб організації управління забезпечує:

(a) оцінку реальної ситуації

(b) можливість внести необхідні корективи

З цією метою контроль вирішує наступні завдання:

виявлення і профілактика порушень в технології виробництва

виявлення і профілактика недотримання договірних зобов’язань

попередження збиткової роботи окремих підрозділів

Прийоми організації контролю:

формальна перевірка

нормативно-правова перевірка

При здійсненні документальної перевірки та здійсненні контролю
використовуються наступні закони:

“Про державну податкову службу в Україні”

“Про державну ревізійну службу контролю”

“Про підприємництво”

Положення “Про документи та записи бухобліку підприємств промисловості”
тощо

Види контролю:

Попередній

Поточний

Заключний

3. Сутність, завдання і функції контролінгу

Процес розвитку контролю сформував новий напрямок в системі контролю –
контролінг – сукупність всіх форм контрольної діяльності, призваний
об’єктивно і якісно проаналізувати і оцінити роботу організації для її
розвитку чи вдосконалення

Види контролінгу:

Адміністративний — перевірка процесів і явищ з метою фіксації поточного
стану і відхилення від адміністративних значень Технологічний

Ревізія – документальна перевірка фін -господарської діяльності
організації чи посадової особи з метою визначення правильності та
законності їх дій Ревізія може бути планова і непланова

Аудит – документальна перевірка даних, що відповідають професійній
діяльності, яка встановлює рівень їх відповідності певним стандартам,
нормам, критеріям

Контролінг буває активним і пасивним.

Пасивний контролінг (ревізія, аудит) характер-ся періодичними діями по
контролю, активний (адміністративний, технологічний) – характер-ся
безперервним контрольним процесом.

Для реалізації системи контролінгу в організації створюються структурні
підрозділи, які підпорядковуються або комерційному, або генеральному
директору.

h¤wUB*

H p¤

&

&

$

^„7`„a$gd¤wU

???????????????U

???????????U

aaaaC???????

&

&

&

???????U

???????????U

??????????U

??U

???????????????????U

???????????????????????U ???????U

??????????(????U

????????????????????e??U

???????????U

???????????????????????U?Основу контролінгу складають стандарти, норми,
правила тощо Контролінг може бути:

Попередній – здійснюється до початку реалізації цілей і програм
організації Його завдання – розробка критеріїв оцінювання, методики та
регламенту проведення контролю

Поточний – здійснюється в ході виконання

Заключний – виконується після завершення робіт і досягнення мети В
результаті цього створюються чи вдосконалюються бази даних по таким
напрямкам:

Найменування мети та поставлених завдань

Параметри діяльності організації (початковий, проміжний, кінцевий)

Критерії оцінки вихідних даних і динаміка їх зміни

Набір рішень стосовно коригувань контрольної діяльності

4. Поняття організаційного аудиту

Аудит – процес отримання і оцінки об’єктивних даних, що відповідають
професійній діяльності, який встановлює рівень їх відповідності певним
нормам, стандартам, критеріям.

Аудит в сучасному стані зародився разом з менеджментом Його основною
метою є запобігання помилок при проведенні внутрішнього контролю.

В господарській практиці існує поодинокий аудит і обов’язковий
(відповідно до існуючого законодавства).

Поодинокий аудит існує тоді, коли організація хоче перевірити себе

Обов’язковому аудиту підлягають всі підприємства, що працюють у
фінансовій сфері, а також акціонерні товариства

Галузі аудиту:

v Аудит майна

v Професіоналізму персоналу

v Методології та процесу управління

v Механізму управління

v Управлінській аудит

v Операційний аудит

v Інтелектуальної власності

v Бухгалтерський аудит

Нормативи аудиту

Професіоналізм

Незалежність

Доречність

Достовірність

Відповідність міжнародним правилам

Стандарти на елементи управлінської діяльності і механізму управління:

Професіоналізм

Гармонізація

Об’єктивність

Однозначність

Стабільність повторюваність

За рівнем повноти аудит є:

Функціональний (бухоблік, персонал, фінанси тощо можуть підлягати
перевірці)

Комплексний (охоплює найбільш вагомі елементи діяльності організації.
Наприклад, аудит управлінських технологій, аудит управлінських функцій,
цілей тощо)

Системний аудит

За напрямком аудит є:

Технологічний – контроль професійного рівня і поточного стану техніки та
технології, що використовуються об’єктом аудиту

Економічний аудит — контроль дотримання економічних норм, правил,
звітності Частковий випадок — аудит бухгалтерської діяльності,

Організаційний аудит – контроль процесу управління в організації,

Правовий аудит – контроль за виконанням норм, правил, а також вимог
установчих документів,

Соціальний аудит — контроль соціальних норм, правил (контроль за
виконанням колективного договору) Зв’язуючою ланкою перелічених видів
аудиту є організаційний аудит Його можна розглядати і як процес, і як
явище:

як процес – розробка, коригування чи заміна стандартів, норм і правил
для відповідних елементів механізму і структури управління

як явище – об’єднання елементів для реалізації програми чи цілі, що
діють на основі певних правил і процедур

Основні принципи організаційного аудиту

1 принцип виділення головного – при проведенні організаційного аудиту
робітник повинен виділити головну характеристику в системі “організація
управління”

2 принцип відповідності — професіоналізм робітника, що складає
висновок аудиту, повинен відповідати його складності, і мотивується це
тим, що суб’єктивність рішення може значно перекрутити достовірність
даних

3 принцип повноти Чим точніше і достовірніше вимагається висновок про
відповідність стану системи управління певному рівню, тим більше її
елементів повинно підлягати обліку та контролю Цей принцип вимагає від
керівника постійно стежити за необхідною повнотою номенклатури
елементів системи управління, для якої проводиться облік

4 принцип системності При проведенні аудиту необхідно врахувати
взаємовплив елементів системи управління

5 принцип централізації обліку Всі аудиторські висновки про окремі
елементи системи управління повинні надаватись одному спеціалісту для
складання загального висновку

6 принцип стандартизації За кожною формою обліку елементів системи
управління повинен стояти стандарт, норам, закон,розпорядження
керівника

7 принцип еластичності Еластичність визначається швидкістю зміни
поточного стану даних, що обліковуються і, відповідно, результатів
аудиторської перевірки Дотримання даного принципу вимагає від керівника
встановлення певної періодичності проведення облікової роботи по
кожному елементу системи управління

8 принцип своєчасного використання. Облікові дані, які надаються
аудитору, повинні бути достовірні на день проведення аудиту

9 принцип планування Будь-яка організація повинна мати обґрунтований
набір можливих значень облікових даних по кожному елементу для
прийняття відповідних заходів у випадку наявності відхилення поточного
значення від планового

10 принцип координації При непропорційних змінах контрольованих
параметрів елементів системи управління необхідно вносити відповідні
коригування в даний елемент

11 принцип включення Система внутрішнього аудиту повинна включатися в
роботу при досягненні критичного відхилення поточного стану елементу від
розрахункового

Внутрифірмовий аудит здійснюється відповідним підрозділом фірми
Основними клієнтами внутрішнього аудиту є рада директорів, головний
бухгалтер та інші керівники

Зовнішній аудит розповсюджується на асоціації, акціонерні товариства,
комбанки та інші фінансові установи Аудиторський контроль з т з
організаційної ознаки може бути:

регламентований

договірний

внутрішній

державний

За процесуальною ознакою аудит може бути:

однопредметний

багатопредметний

За змістом і функціями управління аудит може бути

попереджаючий

перманентний

ретроспективний

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020