.

Державна підпримка малого підприємництва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 8709
Скачать документ

Реферат на тему:

Державна підпримка малого підприємництва

Малий бізнес здатен в умовах економічної кризи в країні при
мінімальному рівні державної підтримки створювати нові робочі місця,
зменшуючи соціальну напругу у суспільстві; забезпечувати досить вагому
частку бюджетних надходжень у вигляді податків, ризиково розробляти та
впроваджувати нові зразки продукції та послуг.

Внаслідок прийняття протягом останнього часу Президентом України та
Урядом важливих рішень у сфері підтримки підприємництва вдалося
сформувати певні правові й організаційні умови для розвитку малого
бізнесу, як в цілому по країні, так і по окремих регіонах.

Державна політика підтримки, стимулювання розвитку малого бізнесу та
впровадження заходів з цього питання місцевими органами виконавчої
влади, сприяє зростанню кількості суб’єктів господарювання. За 2004 рік
кількість зареєстрованих суб’єктів підприємництва зросла проти 2003
року, на 7,9%.

В першу чергу державна підтримка малого підприємництва здійснюється на
основі Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”.
Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб’єктів малого
підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого
виходу із економічної кризи та створення умов для розширення
впровадження ринкових реформ в Україні.

Дія Закону про підтримку малого бізнесу поширюється на суб’єктів малого
підприємництва незалежно від форми власності, у тому числі тих, що
здійснюють діяльність у галузі сільського господарства. В свою чергу дія
Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки,
ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи,
суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері
грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками
та імпортерами підакцизних товарів, а також суб’єктів підприємницької
діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить
юридичним особам – засновникам та учасникам цих суб’єктів, які не є
суб’єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків.

Відносини щодо державної підтримки малого підприємництва регулюються
Законом про підтримку, Законом України “Про підприємництво” та іншими
нормативно-правовими актами.

Метою державної підтримки малого підприємництва є:

1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;

2) сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення
малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів
в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку суспільства;

3) підтримка вітчизняних виробників;

4) формування умов для забезпечення зайнятості населення України,
запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими
напрямами:

1) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва,
організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва;

2) встановлення системи пільг для суб’єктів малого підприємництва;

3) запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку
та звітності;

4) фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;

5) залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання
науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки
продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань
регуляторної політики та підприємництва, іншими центральними органами
виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку
малого підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність
органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики
щодо його підтримки.

Центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та
підприємництва в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та
забезпеченні реалізації державної політики розвитку малого
підприємництва.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування на підставі Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні в межах своєї компетенції розробляють,
погоджують та затверджують відповідні програми підтримки малого
підприємництва та контролюють їх виконання.

На основі визначених пріоритетів Верховна Рада Автономної Республіки
Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своєї
компетенції: готують пропозиції про встановлення для суб’єктів малого
підприємництва податкових та інших пільг; приймають рішення про
виділення та використання коштів відповідних бюджетів та позабюджетних
коштів для підтримки малого підприємництва; сприяють діяльності
об’єднань суб’єктів малого підприємництва; сприяють залученню суб’єктів
малого підприємництва до виконання науково-технічних і
соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт,
послуг) для державних та регіональних потреб.

Підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до Національної
програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, програми
підтримки малого підприємництва в Автономній Республіці Крим,
регіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва, які
затверджуються відповідно до законодавства.

Програми підтримки малого підприємництва включають положення про:

фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів малого
підприємництва; забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у
виконанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб;
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької
діяльності; сприяння створенню інфраструктури розвитку малого
підприємництва; пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб’єктів
малого підприємництва, у тому числі пом’якшення податкової політики;
допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні.

Фінансове забезпечення виконання відповідних програм підтримки малого
підприємництва провадиться за рахунок Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, позабюджетних
коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного і
відчуження комунального майна, та інших джерел фінансування, не
заборонених законом.

Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого підприємництва
визначається у видатковій частині Державного бюджету України та
Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний
орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва.
Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснюється Рахунковою
палатою та органами державної контрольно-ревізійної служби.

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні є
комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо
вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Національна програма
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні затверджується
Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону.

Заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів
України, а обсяги їх бюджетного фінансування затверджуються Верховною
Радою України в Законі України про Державний бюджет України на черговий
Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону України про
Державний бюджет України подає на розгляд Верховної Ради України
інформацію про стан виконання Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні та обгрунтування виділення коштів на
виконання заходів щодо реалізації зазначеної Програми в наступному
бюджетному році із зазначенням джерел фінансування.

Відбір проектів по реалізації Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні здійснюється на конкурсних засадах.
Положення про проведення конкурсів проектів затверджується Кабінетом
Міністрів України.

Програма підтримки малого підприємництва в Автономній Республіці Крим,
регіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва
затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування.

Державна підтримка малого підприємництва щодо формування його
інфраструктури здійснюється шляхом створення та забезпечення діяльності
мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

Основними завданнями таких організацій є: консультування з питань
законодавства України; надання інформації щодо здійснення державної
підтримки суб’єктів малого підприємництва; надання інформації щодо
наявності в регіоні необхідності використання товарів (послуг), що
виготовляються суб’єктами малого підприємництва, які розташовані на
території регіону; підвищення рівня кваліфікації управлінського
персоналу суб’єктів малого підприємництва.

Для суб’єктів малого підприємництва в порядку, встановленому
законодавством України, може застосовуватися спрощена система
оподаткування бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:
заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів
(обов’язкових платежів) сплатою єдиного податку; застосування спрощеної
форми бухгалтерського обліку та звітності.

Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності
визначається Кабінетом Міністрів України.

Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності може
застосовуватися поряд з діючою загальною системою оподаткування,
бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на
вибір суб’єкта малого підприємництва.

Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки
малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на
загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на
регіональному рівні – регіональні фонди підтримки підприємництва, на
місцевому рівні – місцеві фонди підтримки підприємництва.

Регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва є юридичними
особами, засновниками яких можуть бути місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки
підприємництва, юридичні та фізичні особи, Кошти Українського фонду,
регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуються за
рахунок бюджетних коштів, коштів, одержаних від приватизації державного
та відчуження комунального майна, добровільних внесків фізичних і
юридичних осіб, у тому числі іноземних, та інших коштів.

Зазначені фонди є неприбутковими організаціями.

Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється зазначеними
фондами за передбаченими відповідними програмами напрямами через
уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру.

Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки
підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України.

Використана література:

Відомості Верховної Ради. — 1996. — № 30. — Ст. 142.

Шаповал В.М. Феномен державного органу (органу держави) або органу
державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право
України. — 2003. — № 8. — С. 27, 28.

Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти
взаємовідносин: монографія / За зат. ред. О.М.Бандурки. — Харків: Вид-во
Ун-ту внутр. справ, 1999. – С. 91.

Урядовий кур’єр. — 2000. — № 217.

Tpуш I.B. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»
потребує удосконалення // Право України. — 2002. — № 12. — С. 95.

Офіційний вісник України. — 2002. — № 50. — Ст. 2434.

Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в
Україні: Монограф. — К.: Факт, 2002. — С. ЗО.

Мале підприємництво в Україні: 36. норм.-прав, актів. — К.: Інститут
законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. — 192 с.

PAGE

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020