.

Cанація підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2440
Скачать документ

Реферат з підприємництва

Cанація підприємств

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і перекладається як
оздоровлення чи лікування. У Фінансовому словнику санацію трактують як
оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи
заходів для попередження його банкрутства чи підвищення
конкурентоспроможності. Звичайно здійснюють санацію через структурну
перебудову виробництва, зокрема через зміну номенклатури продукції,
подрібнення підприємства, зміну ринків збуту, злиття підприємства, що є
на грані банкрутства, з більш потужними, випуск нових акцій та облігацій
для мобілізації капіталу, інші заходи.

Ряд іноземних економістів, спеціалістів з питань виведення підприємств з
фінансової кризи дотримуються думки, що санація як економічна категорія
виражає комплекс послідовних, взаємопов’язаних заходів
фінансово-економічного, організаційно-правового, виробничо-технічного,
соціального характеру, які спрямовані на подолання фінансової кризи на
підприємстві і відновлення чи досягнення його прибутковості і
конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.

В Україні внаслідок недосконалого законодавства, відсутності необхідного
техніко-методичного забезпечення процесів санації, дефіциту
кваліфікованих спеціалістів велика кількість потенційно життєздатних
підприємств стають потенційними банкрутами.

Тому особливе місце в процесі санації підприємств займають організаційні
та техніко-економічні заходи поряд з заходами фінансово-економічного
характеру. Метою фінансової санації є покриття поточних збитків і
ліквідація причин їх виникнення, відновлення чи збереження ліквідності і
платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості,
покращення структури оборотного капіталу і формування фондів фінансових
ресурсів, для проведення заходів виробничо-технічного і організаційного
характеру”.

Цілісний погляд на етапи розробки санаційної концепції окремого
підприємства являє собою так звана «класична модель санації», яка широко
використовується як основа для розробки механізму фінансового
оздоровлення суб’єктів господарювання у країнах з розвинутою ринковою
економікою. У відповідності з класичною моделлю санації процес
фінансового оздоровлення підприємств починається з виявлення і аналізу
причин і факторів фінансової кризи. На основі даних носіїв інформації
(первісні бухгалтерські документи, рішення зборів акціонерів, фінансові
плани тощо) визначаються зовнішні і внутрішні фактори кризи, а також
фінансового стану фірми, глибина кризи.

В межах санаційного аудиту здійснюється поглиблене вивчення фінансового
стану на основі розрахунку ряду коефіцієнтів. Основними з них є
показники платоспроможності, ліквідності, прибутковості тощо. Після
отримання необхідних даних щодо фінансового стану підприємства і причини
фінансової кризи робиться висновок про доцільність чи недоцільність
санації даного суб’єкта господарювання.

Варто звернути увагу, що в економічній літературі з питань санації часто
згадується концепція швидкого виявлення фінансової кризи і радикальних
санаційних дій. Прихильники цього напряму (в основному
економісти-практики) не враховують той факт, що в даному випадку не
залишається часу для детального дослідження причин спаду і розробки
оптимальної стратегії. На противагу цій точці зору більша група
економістів-теоретиків стверджує, що цейтнот у підготовці санаційної
програми — основний фактор майбутніх невдач. Саме тому окремим
аналітичним блоком у класичній моделі санації є формування стратегічних
цілей і тактики.

Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення
поставлених цілей шляхом оптимізації, координації і розподілу ресурсів
компанії. Кінцева мета санаційної стратегії полягає в досягненні
довгострокових конкурентних переваг, які забезпечили б компанії високий
рівень рентабельності. Суть стратегії — вибір найкращих варіантів
розвитку фірми і оптимізація політики капіталовкладень.

У відповідності з розробленою стратегією розробляється програма санації,
яка виражає систему запрогнозованих взаємопов’язаних заходів,
спрямованих на виведення підприємства з кризи. Вона формується на основі
комплексного вивчення причин фінансової кризи, аналізу внутрішніх
фінансових джерел і з врахуванням стратегічних цілей санації. В програмі
фіксуються загальні принципові підходи до оздоровлення, які
конкретизуються в проекті санації. В ньому повинні міститись
техніко-економічне обґрунтування санації, розрахунок обсягів фінансових
ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей, конкретні
графіки і методи мобілізації фінансового капіталу, строки освоєння
інвестицій та їх окупності, оцінка ефективності санаційних заходів, а
також прогнозні результати реалізації проекту.

Важливим компонентом санаційного процесу є координація і контроль за
якістю реалізації запланованих завдань. Внутрішні контрольні органи
повинні своєчасно виявляти нові санаційні резерви, а також підготовляти
об’єктивні кваліфіковані рішення відносно ліквідації можливих перешкод
під час проведення оздоровчих процедур. Суттєву допомогу при цьому може
надати оперативний санаційний контролінг, який синтезує в собі
інформаційну, координаційну і контрольну функції. Основним завданням
санаційного контролінгу є ідентифікація оперативних результатів і
підготовка проектів рішень відносно використання виявлених резервів і
подолання додаткових труднощів.

Використання внутрішніх фінансових резервів і інструментів стабілізації
дозволяє не тільки суттєво знизити загрозу банкрутства, а й значною
мірою зменшує потребу в залученні капіталу з зовнішніх джерел. По-перше,
в зв’язку з тим, що здійснення капітальних вкладень є складовою частиною
процесу фінансового оздоровлення підприємства, внутрішні джерела санації
співпадають з внутрішніми джерелами фінансування капітальних вкладень:
прибуток від реалізації основної продукції, фондів, нематеріальних
активів і матеріальних цінностей, надходження від здачі майна в оренду,
інших позареалізаційних операцій, а також амортизаційні відрахування.
По-друге, використання внутрішніх фінансових резервів є необхідною
умовою залучення зовнішнього капіталу.

Відновлення платоспроможності підприємства може здійснюватися з
допомогою зменшення зовнішніх і внутрішніх фінансових зобов’язань, з
однієї сторони, і збільшення ліквідних активів, — з другої.

До найважливіших заходів зі скорочення поточних зобов’язань треба
віднести:

– скорочення рівня витрат на виробництво і реалізацію продукції, у тому
числі за рахунок зменшення обсягів виробництва нерентабельної чи тої,
яка не користується попитом, продукції, скорочення апарату управління
тощо;

– пролонгація короткострокових банківських кредитів й іншої кредитної
заборгованості;

– скорочення обсягів капітальних вкладень, у тому числі витрат на
капітальний ремонт;

прискорення оборотності оборотного капіталу;

відстрочка виплати дивідендів і винагород за виробничі результати.

До найважливіших заходів із збільшення ліквідних активів можна віднести:

– реалізацію частини основних фондів підприємства, яка безпосередньо не
бере участі в процесі виробництва;

– використання оберненого лізингу (операція, яка передбачає продаж
основних фондів лізингової компанії з одночасним отриманням назад таких
основних фондів в оперативний чи фінансовий лізинг);

– ліквідацію портфеля короткострокових фінансових вкладень;

– оптимізацію структури оборотного капіталу (у тому числі за рахунок
реалізації надлишкових запасів товарно-матеріальних цінностей, сировини,
незавершеного виробництва);

– реорганізацію маркетингових служб з метою підвищення
ефективності їх функціонування в напрямі збільшення обсягів збуту
продукції;

– рефінансування дебіторської заборгованості (переведення її в інші,
ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові
фінансові вкладення тощо).

Стягнення дебіторської заборгованості є суттєвим моментом внутрішньої
стабілізації суб’єкта господарювання. Багато підприємств, які опинились
на межі банкрутства, мають непомірно великий рівень дебіторської
заборгованості, що є суттєвим резервом відновлення платоспроможності.
Тому фінансовий менеджмент підприємств повинен використовувати всі
існуючі можливості її погашення. Основними формами рефінансування
дебіторської заборгованості є: факторинг, облік векселів, продаж
векселів на фондовому ринку, форфейтинг (трансформація комерційного
кредиту в банківський шляхом індосаменту перевідного векселя на користь
банку).

Крім того, треба виконати комплекс процедур з примусового стягнення
дебіторської заборгованості, у тому числі шляхом звернення з позовом в
арбітражний суд.

Фінансова санація може здійснюватися з допомогою залучення коштів
власників (пайовиків, акціонерів) підприємства; шляхом використання
кредитних ресурсів; за допомогою основних кредиторів; персоналу
підприємства.

В деяких випадках з метою фінансового оздоровлення, підприємством може
бути прийнято рішення про зменшення статутного капіталу. Зменшення
статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися двома
методами:

1. Зменшення номінальної вартості акцій.

2. Зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їхніх
власників з метою анулювання цих акцій.

Рішенням акціонерного товариства-про зменшення розміру статутного фонду
акції, не представлені до анулювання, визнаються недійсними, але не
раніше, ніж через шість місяців після повідомлення про це всіх
акціонерів. Законодавством встановлено, що підприємство повинно
відшкодувати власнику акцій збитки, пов’язані зі зміною статутного
фонду.

Рішення про зміну статутного капіталу приймається більшістю (трьома
четвертями) голосів акціонерів, які беруть участь в зібранні.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020