.

Традиції народної матеріальної культури (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4421
Скачать документ

ТРАДИЦІЇ НАРОДНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Народна матеріальна культура є надзвичайно складним явищем, сформованим
у системі різноманітних чинників: соціально-економічних, історичних,
географічних, власне етнічних. Сукупно вони визначали як етнічні обриси
матеріальної культури, так і регіональну її своєрідність — окремі типи,
підтипи, варіанти, що відповідають тим об’єктивним умовам, що склалися в
окремих регіонах України.

Така властивість матеріальної культури пояснюється тим, що вона не
тільки виконує прагматичні функції, а й становить невід’ємний компонент
духовної, зокрема обрядово-ритуальної культури. Народна матеріальна
культура була одним з найважливіших каналів передачі міжпоколінної
етнокультурної інформації, передусім за допомогою системи традицій. Адже
вони матеріалізувалися в повсякденних речах: у одязі, житлі, кулінарії,
хатньому начинні, засобах для перенесення вантажів.

Багато предметів матеріального світу слугувало не одному поколінню,
відтворюючи тим самим давні етнокультурні стереотипи й традиції і
консервуючи міжпоколінний народний досвід. Тож не випадково, що саме в
сфері матеріальної культури зберігалося найбільше архаїчних рис,
притаманних різним історичним періодам. Щоправда, для кожного з них
існував свій етнічний образ та свої етнічні традиції, які фіксували
етапність їхнього історичного розвитку.

Особливо рельєфно етнічний образ і часова етапність виявлялась в такому
стабільному компоненті народної матеріальної культури, як житло та
поселення. На початку XVII ст. на території України сформувалися типи
житла й типи поселень, котрі можна назвати українськими. Адже вони,
грунтуючись на давній східнослов’янській основі, створювалися в етнічних
традиціях українців та в системі своєрідних соціально-економічних і
природних умов України.

У межах цих етнічних традицій сформувалося три основних типи поселень та
три типологічних зони їх побутування: північна, центральна і південна.
Всі вони мали давню слов’янську основу, проте сильно позначену
своєрідністю природного (географічного) середовища.

Для північної зони, що включала два історично-етнографічних регіони —
Полісся і Сіверщину, — найбільш характерним був давньослов’янський
культурний пласт багатодвірських забудов вуличного (Полісся) або
вулично-безладного типу.

Для центральної зони України традиційним типом забудов був безладний
(безсистемний), зумовлений особливістю заселення краю. Майже до кінця
XVIII ст. селяни мали можливість займати тут землі за звичаєм займанщини
— одержання земельної власності на правах першості займання вільних
земель. В його основі лежало традиційне уявлення селян про те, що їхня
праця, вкладена в землю в будь-якій формі, надавала право на володіння і
розпорядження нею. Займанщина особливо поширеною була у XVI—XVIII ст.
серед козаків та селян, що мігрували з різних регіонів України на
Запорізьку Січ, Лівобережжя, Слобідську Україну та південно-східну
степову частину Правобережжя. З перетворенням народної колонізації на
планомірні переселення почали виникати наприкінці XVIII ст. поселення
вуличної, рядової, радіальної та шнурової забудови.

Регулярні забудови найбільш типовими ставали для південних районів
України (Нової Січі, Новосербії, Донщини, Таврії), куди починаючи з
другої половини XVIII ст. йшла спрямована колонізація. Формувалися
поселення, що здійснювалися за розпорядженням адміністрації,
квартального та гніздового планування.

У межах цих типоутворювальних етнічних традицій побутували їхні
різноманітні зональні варіанти: одні виникали під впливом певних
соціальних умов, інші — суто природних. Прикладом зональної
варіативності, сформованої під впливом соціально-економічних умов, можна
назвати малодвірські поселення та хутори (кутори, кути), що мали різну
природу та різний час виникнення. Невеликі селища — дворища, відомі ще з
XI ст., були поширені майже до середини XVIII ст. як виробничі бази
феодалів та багатих козаків або як селянські заїмки (пасіки); в
XVI—XVIII ст. виникали й тимчасові поселення запорожців — зимовники, а з
кінця XVIII ст. — двори-висілки, найбільш характерні для Волині й
Полісся.

Щодо природних чинників, то вони зумовили різноманітність як варіантів
зональних поселень, так і підтипів забудов, а головне — впливали на
розмаїття етнокультурних процесів. Явища матеріальної культури, в тому
числі житло та забудови, становили «арену», на якій ці процеси
розгорталися. Матеріальний світ набував у такому разі символічного
виразу. Етнічна символіка українських поселень виявлялася, зокрема, в
органічному поєднанні їх із ландшафтом, нерідко реалізуючись через
регіональну варіативність: «що не ландшафт, то інший варіант».

Загальною ж символічною ознакою українських поселень була їх своєрідна
прив’язаність до річок, хоча така етноекологічна ознака притаманна в
цілому й багатьом іншим народам. Про зв’язок річки як стрижневої основи
поселень з ознаками етнічного характеру їх мешканців влучно писав Василь
Ключевський: «Річка є навіть свого роду вихователькою почуття порядку та
громадського духу в народі… вона виховувала дух заповзятливості,
звичку до спільної, артільної дії, змушувала розмірковувати та
приловчатися, зближувала розкидані частини населення, привчала відчувати
себе членом суспільства, спілкуватися з чужими людьми, спостерігати їхні
звичаї й інтереси, обмінюватися товаром та досвідом, знати звички та
вдачу».

На українському етнокультурному тлі така загальнолюдська закономірність
набувала своєрідних етнічних рис, властивих психічному складу українців
та їхній духовній культурі. Річка для них уособлювала не просто
господарські, економічні, соціальні чи суто людські зв’язки, як це
характерно для багатьох інших народів, вона ставала духовним началом для
людності, що пов’язувала з нею своє буття. Адже більшість обрядових дій
українців відбувалися біля води, бо ототожнювалися з водною стихією:
купальські обряди, русалії й водохреще, обливання та ворожіння на мосту,
біля криниці чи ополонки; водна магія та культ води лежали в основі
багатьох вірувань та повір’їв, втілюючись у колоритних демонологічних
обрядах, що стали етнічними символами духовної культури українців, — у
образах русалки, нявки, водяника тощо.

Зв’язок між поселеннями різних типів та етнопсихологічними рисами їхніх
мешканців виявлявся й через інші природні (географічні) ознаки, зокрема
особливості ландшафту. А він в Україні визначався особливою
різноманітністю, адже її територія має і рівнини, і височини та гори, і
морське узбережжя; вона або вкрита лісом, або являє собою лісостеп чи
степ, своєрідність якого по-своєму впливала на заняття людей, на їхній
триб життя й навіть на психічний склад. Про вплив географічного
середовища на етнічність і, зокрема, національний характер писав ще у
30-х роках П. І. Кушнер. Верховинці, наприклад, котрим доводиться
відповідно до природних умов жити невеликими, часом замкненими групами,
можливість спілкування між якими, як правило, є незначною, вирізняються
більш відлюдним характером, ніж польовики чи поліщуки. Деяка обмеженість
зв’язків між мешканцями гір позначилася на характері розселення та типі
поселень. Останні, наприклад у гірських районах Карпат, були здебільшого
безсистемними, розташовувалися на певній відстані один від одного.

Певною ізольованістю відзначалися і поселення, розташовані в лісовій
частині України. Для їх мешканців, поліщуків, характерним є розмірений
триб життя, що зумовило деяку консервацію поліської традиційної
культури. Адже ліс, захищаючи людей від зовнішніх ворогів, слугував
разом з тим за найнадійніший для них притулок. Духовне єство мешканців
лісової зони найрельєфніше виявлялося в їхній демонології та
світоглядних уявленнях, пов’язаних з обожнюванням лісу та лісного духу —
лісовика. Розкиданість і певна ізольованість поселень — дворів — Полісся
спричинили там велику локальність традиційно-побутової культури, що
мала, однак, спільну основу. Вона визначалася спокійністю манери,
приглушеністю тонів, делікатністю виконання, особливою природністю.

Рівнинні зони формували дещо інший тип людини — тип польовика, трохи
відмінний спосіб життя та оригінальну традиційно-побутову культуру,
позначену величчю і разом з тим досить одноманітну. Адже однаковість
природних форм, як писав Сергій Соловйов, виключає обласні прихильності,
веде народонаселення до одноманітних занять; схожість занять викликає
одноманітність у звичаях, вдачі, віруваннях; однаковість вдачі, звичаїв
та вірувань виключає ворожі зіткнення; однакові потреби визначають
однакові засоби до їх задоволення, — і рівнина, якою б вона не була
великою, яким би не було спочатку різноплемінне її населення, рано чи
пізно стає областю єдиної держави. І, можливо, не випадково, як
трактують деякі історики, перше державне утворення — Київська Русь —
виникло саме в заданих природою кордонах, у межах розселення полян,
тобто населення лісостепової та степової зон.

Не виключено, що цьому сприяли й тісні взаємозв’язки населення різних
населених пунктів, як правило, великих і до того ж розташованих на
незначній відстані один від одного, що сприяло спілкуванню людей у межах
великого ареалу. Не випадково, що саме лісостепова та степова зони
створили найбільш сприятливі умови для формування відкритого типу двору,
поширеного згодом на всій території України. Це явище пов’язувалося з
етногенетичними процесами, ядром яких була Середня Наддніпрянщина,
зокрема Київщина, звідки вони розпросторювалися на інші землі України.
Таким же шляхом поширювалась і символіка етнічної та національної
української культури.

Одним із символів матеріальної народної культури українців став
відкритий тип двору — не покритий дахом, що відрізнявся від типу дворів,
розповсюджених серед усіх сусідніх з українцями народів: росіян,
білорусів, поляків, молдаван та ін. Етнічною своєрідністю визначалася й
забудова — розташування хати і господарських споруд, хоча вона в Україні
пізнього середньовіччя мала кілька варіантів. Один з них — вільна
забудова: окремі господарські споруди розміщувалися на дворі вільно, не
з’єднуючись спільним дахом; другий — однорядна забудова: всі
господарські споруди ставали в один ряд з хатою, нерідко об’єднуючись
спільним дахом; третій — дворядна забудова: жилий будинок і господарські
споруди розташовувалися один проти одного; четвертий — Г-подібна
забудова, коли хата і господарські споруди будувалися по обидві сторони
садиби і були об’єднані спільним дахом.

Нарешті, в межах відкритого українського типу двору сформувався ще один
різновид забудови — замкнений. Він як певною мірою споруда оборонного
характеру побутував їебільшого на етнічному кордоні українського етносу,
нібито слугуючи символом його захисту: в Карпатах, де мав назву гражда,
або хата у брамах, у правобережному Поліссі — окружний двір, або
підварок, у південних районах України — зимівник. Символічно й те, що
забудови-фортеці найбільшого поширення здобувають саме у XVII—XVIII ст.,
тобто в період формування української нації. Адже у той період вони
виступали в ролі маркеру, що визначав оригінальність етнічної культури
українців і водночас її відмінність від культури інших народів.
Усвідомлення ж своєї неповторності, як трактує етнологічна наука, є
однією з головних ознак націогенезу та генези національної культури.

Її своєрідність виявлялася також і в характері розміщення хати на
подвір’ї. До речі, порядок розташування оселі на садибі зумовлюється не
тільки виробничою спрямованістю господарства і не лише особливостями
ландшафту чи соціального характеру. Вся система розміщення хати та
господарських споруд на українському подвір’ї підкреслювала
незалежність, розважливість та грунтовність його господарів, їх певний
індивідуалізм увиразнювався наявністю паркану, тину або муру, яким
позначали обійстя. Проте висота огорожі була такою, аби можна було
спілкуватися із сусідами, опосередковано засвідчуючи товариськість та
приязність.

Риси незалежності в етнічному образі українців особливо рельєфно
виявлялись у вільній забудові двору та в способі розміщення житла
стосовно вулиці. Щодо типового порядку забудови, то він серед українців
реалізовувався у такий спосіб: господарські споруди, як правило,
розташовувалися по периметру двору, огородженого парканом, вільно, не
торкаючись один одного. Ближче до вулиці, в передній частині двору, з
переважною орієнтацією вікон на сонце ставили будинок (хату), поблизу
нього — «чисті» господарські споруди: комору, повітки, возовні. З
другого боку двору за коморою будували льох, погріб, а в глибині двору —
споруди для живності: стайні, хлів, повітки, конюшні, кошари, загороди,
саж. За господарськими спорудами розміщували город, а далі — леваду з
обов’язковою посадкою верби чи акації. На межі городу і левади
влаштовували гумно та приміщення для молотьби і зберігання хліба —
клуні, половники.

Традиційна плетена клуня. Південь України.

Етнічної особливості, співзвучної етнопсихологічному складу українців,
набував і порядок розміщення житла стосовно вулиці. Наприкінці XVIII ст.
склалося два варіанти розташування хати: наближене і глибоке, але в обох
випадках — віддалене від вулиці. Українська хата, як правило,
розміщувалася в глибині садиби, обрамлялася садком, на відміну від
усталених традицій багатьох інших народів, відповідно до яких житловий
будинок розташовувався у безпосередній близькості до вулиці або трохи
відокремлювався від неї невеличким палісадником.

Українська хата пройшла тривалий і складний шлях розвитку, виявивши
глибинну спільність з житлом східнослов’янських, а частково і
західнослов’янських народів, коріння якої сягає будівельної традиції як
докиївської доби, так і періоду Київської Русі. Проте лише у XVII—XVIII
ст. вона набула етнічної виразності, ставши найяскравішим символом
української народної культури та ознакою духовності української нації.
Образ «білої хати», що стоїть у садочку, квітами повита, неначе дівчина,
за висловом Т. Г. Шевченка, став свого роду візитною карткою України, бо
втілює не просто довершений зразок народної архітектури, а й цілу
систему естетичних засад, народної творчості, навіть образ світоглядних
уявлень та людських стосунків. «Біла, з теплою солом’яною стріхою,
порослою зеленим оксамитовим мохом, — писав Олександр Довженко, —
архітектурна праматір пристановища людського. Незамкнена, повсякчас
відкрита для всіх, без стуку в двері, без «можна?» і без «увійдіть»,
житло просте, як добре слово, й законне, немовби створили його не
людські руки, а сама природа, немовби зросло воно, як плід, серед зелені
і квітів».

Саме такий образ житла здобув назву «української хати», хоча генетично
він пов’язаний тільки з окремим регіоном України — Середньою
Наддніпрянщиною й Полтавщиною. Але оскільки саме тут, на Гетьманщині й
Запорізькій Січі, зароджувалися націогенетичні процеси, формувалася
національна культура, багато з явищ цієї культури сприймалося як
національні символи. І це при тому, що українське житло не було
одноманітним: воно виявлялося в кількох варіантах.

За комплексом типологічних ознак українське житло вже у XVIII ст. мало
чотири підтипи, кожен з яких, у свою чергу, розподілявся на декілька
варіантів. Це — північноукраїнський (або поліський) комплекс, що включав
три зональних варіанти, центральноукраїнський (лісостеповий) з п’ятьма
варіантами, західноукраїнський також з п’ятьма варіантами і
південноукраїнський (або степовий) з чотирма варіантами.

Однією з головних ознак для вирізнення окремих типів або варіантів хати
є її планування. «Українська хата» XVII— XVIII ст., найбільш типова для
Лівобережної України, здебільшого була трикамерною: хата — сіни —
комора. До речі, такий тип хати відомий у цьому регіоні ще в XII—XIII
ст., що свідчить на користь спадкоємності народних традицій у галузі
житлобудівництва. Щоправда, на той час все ж переважали одно- і
двокамерні житла (хата або хата — сіни). У XVIII ст. на Середній
Наддніпрянщині були вже трикамерні житла, хоча у багатьох регіонах в
основному побутували дво-, а подекуди і однокамерні житла.

Житло, що складалося з однієї хати, ще у XVIII ст. не було рідкістю для
Полісся та деяких східних районів, хоча типовим ставало двокамерне
житло: тепла хата та холодна комора або сіни. До речі, холодні сіни —
характерна ознака житла всіх східних слов’ян, як і неслов’янських
народів Східної Європи. Така традиція тривалий час поширювалася і на
трикамерні житла, два приміщення з яких не опалювалися, і це виправдано,
бо трикамерне житло було колись з житлового помешкання, сіней та комори.

Згодом, у XVII—XVIII ст., воно складалося з двох хат, розділених сіньми
або коморою. Такий тип української хати побутував майже до початку XX
ст., а пізніше, з посиленням капіталістичних соціально-економічних
відносин та впливу міської культури, формувався інший тип багатокамерної
української хати різних варіантів: кругла хата, довга хата тощо.

Інтер’єр традиційної української хати. Гуцульщина.

У XVII—XVIII ст. в Україні сформувався і побутував такий тип народного
житла, котрий одержав назву український. Він мав єдину основу, що
характеризувалася наявністю таких ознак, як абсолютна однотипність
інтер’єру хати (розміщення печі в кутку біля входу, а по діагоналі від
печі — покуття), паралельне побутування зрубної і каркасної техніки
спорудження стін та їх мазання, поширення відкритого типу двору з
переважанням вільної забудови, нарешті, оригінальний інтер’єр хати.

Оригінальність внутрішнього планування української хати, як правило,
виявлялася через світоглядні уявлення та обряди, пов’язані з окремими
предметами: піччю, столом, скринею, лавами, жердками-полицями, символіка
яких у етнічній духовній культурі є своєрідною для кожного з етносів.
Щодо інтер’єру житла, то він серед українців, білорусів, росіян ще з
часів давноруського періоду визначався типологічною єдністю, діставши
назву українсько-білоруського типу: внутрішній кут хати займала вариста
піч, по діагоналі від неї — червоний кут, у якому розміщувалися ікони,
прикрашені рушниками, квітами та зіллям; за бічною стіною печі
влаштовувався дерев’яний настил («піл»), поблизу нього — скриня, далі —
колиска; вздовж чільної та причілкової стін встановлювали лави,
прикрашені веретами, коцами або килимами, біля дверей та понад ними —
мисники для посуду, а над вікнами чільної стіни — хлібну полицю.

Українська хата становила найважливіший компонент культури в широкому
розумінні цього поняття: і як елемент матеріальної та духовної культури,
і як система світоглядних уявлень, виконуючи насамперед оберегові
функції. Вона захищала людей не лише від несприятливих природних умов, а
й від ворожих темних сил. Тож не випадково, що кожна її деталь, кожна
річ і знак мали естетичну та магічну спрямованість.

Естетичний образ хати досягався насамперед через декоративно-художнє
оздоблення, що, як правило, виявляло’етнічні ознаки. Скажімо, інтер’єр
української хати неодмінно оздоблювався українськими рушниками,
доріжками, килимами й коцами та настінним розписом. Причому вишивка
рушників, якими прикрашали ікони, картини, вікна та двері, була різною,
оскільки мала різну оберегову символіку. Найбільша небезпека, як
вважали, йшла від дверей, отже, логічно, що саме вхід до житла особливо
ретельно оздоблювали магічними знаками. Вони містились і у відповідній
вишивці рушників, якими прикрашали двері, і в хрестиках, наведених
крейдою навколо дверей та вікон, і у розвішаних понад дверима хатніми
амулетами (підкова, часник, різне зілля).

Особливою чудодійною силою, згідно із світоглядними уявленнями
українців, наділявся мак, насамперед видюк — польовий мак — головний
оберіг від лиходійства відьом, упирів та бісовської погані. Він, як, до
речі, і будь-який елемент оздоблення, поєднував у собі дві якості: як
оберіг і як прикраса. Адже мак вважався символом краси. В українських
піснях маків цвіт прирівнюється до швидкоплинного людського життя та до
голови роду — матері. Порівняння маку з матір’ю є особливо символічним,
бо органічно вписується в прадавній культ жінки-матері — охоронниці
домашнього вогнища. Цей архаїчний культ досить міцно зберігався серед
українців і у XVII— XVIII ст., виявляючись, зокрема, в тому, що саме
жінка оздоблювала свою оселю, тоді як серед деяких інших народів
(наприклад, росіян) цим займалися спеціальні майстри-чоловіки, принаймні
щодо зовнішніх стін будинку.

Українська жінка вносила в прикрашування домівки суто жіноче начало.
Воно виявлялося і в техніці оздоблення (його етнічною ознакою був розпис
або мазання), і в орнаментації, і в символіці орнаменту — вишивки чи
розпису.

Інтер’єрний розпис української хати превалював у тій її частині, де
жінка проводила основний свій час — біля печі. Піч в українській хаті
була центром і функціонального, і оберегового, і естетичного вираження.
Саме її найбільш ретельно оздоблювали — розписували квітами або
пташками, що давало уявлення про уподобання господині, її естетичні
смаки та символічні знаки: якщо, скажімо, піч була уквітчаною — так
звана мальована піч, — це був знак того, що в хаті є дівчина «на порі».
Про наявність у домі парубка або дівки на виданні промовляли й інші
знаки: червоні квіти або пташки на хвіртці, воротах чи над вікнами.

Великого значення в оздобленні хати надавалося розпису стін, котрі, як
правило, білилися, а нерідко й розписувалися, найчастіше рослинним
орнаментом, рідше фігурками птахів, тварин, геометричними фігурами, а то
й побутовими сюжетами. Використовували мотиви давніх релігійних або суто
народних календарних обрядів, причому відтворювали їх фарбами далеко не
натуральних кольорів. Останнє свідчило про те, що малювання сприймали не
тільки як елемент оздоблення, а й як сакральний акт.

Подібне значення мало й оздоблення зовнішньої частини стін. Вони, на
відміну від стін у багатьох інших народів (скажімо, білорусів, росіян),
котрі вдавалися здебільшого до різьблення, вибілювалися. Саме через це
образ «білої хати» набув етнічної ознаки, що кидалася в очі навіть
чужинцям, які мандрували Україною. Українці, писав, наприклад, І. Коль,
живуть у чисто утриманих хатах, які тобі усміхаються. Вони не
вдовольняються тим, що щотижня їх миють, як це роблять голландці, але ще
кожні два тижні їх вибілюють. Тому їхні хати мають білий колір, наче
свіжопобілене полотно. «І стояла біла хата під горою, край долини, у
вишневому садочку та в калині».

А втім, українська хата не обмежувалася побілкою, вона ще й
розписувалася. Найпростішим видом малювання, поширеним у XVIII ст. на
Полтавщині, Київщині, Поділлі і частково на Закарпатті, було фарбування
стін: фасадні стіни, що, як правило, виходили на південь або схід,
фарбувалися у світлі й холодні тони — білий, блакитний, синій або
світло-зелений, задні зберігали природний колір глини: призьба
підводилася червоною фарбою, як і двері та віконні прорізи, символізуючи
очищення вогнем «всяк входящого». Власне, малювання — рослинні й
геометричні орнаменти та фігурки птахів і тварин, що побутували майже
скрізь в Україні (за винятком північних районів Полісся та деяких
районів Харківщини), розміщувалися в різних частинах фасадної стіни, а
особливо під дахом, між вікнами та довкола вікон і дверей.

У тому, як їх розташовано, була глибинна символіка, що грунтувалася на
магічній цифрі «три» і відповідно на триподільній системі. Усе малювання
поділялося на три рівні: перший розпочинався від призьби і доходив до
вікон, другий визначався висотою вікон, третій — від вікон до даху. Ця
магічна символіка виявлялась і в багатьох інших елементах хати:
традиційна українська хата мала триподільне планування, вікна складалися
з трьох шибок, житлова кімната мала три вікна, а саме житло складалося з
трьох частин: призьби, стін та даху.

Магічна символіка була характерною і для інших видів матеріальної (як і
духовної) культури, зокрема для традиційного народного вбрання: адже
воно включало такі складові, як взуття, власне одяг і головні убори.
Народний одяг українців — яскраве й самобутнє культурне явище, котре не
обмежувалося функціональним призначенням, завжди виступаючи у вигляді
упредметнювача духовних традицій народу та його світоглядних уявлень.

Разом з тим народний одяг несе в собі національну символіку та
найвиразніший знак національної культури. Статусу національного символу
український одяг набув у XVII— XIX ст., бо у побутовій свідомості він
ототожнювався із символічною постаттю козака, який здобував волю для
України. Тож не дивно, що художня й фольклорна традиції створили епічний
образ козака Мамая — своєрідного народного героя Запоріжжя з усією
символічною атрибутикою: довгі вуса, люлька, бандура, зачіска —
«оселедець», при коні зі збруєю та при шаблі.

Щодо козацького вбрання, то воно являло собою жупан, черкеску, барвисті
шаровари, шалевий пояс, шапку-кабардинку та вовняну бурку («вільчуру»).
Саме такий тип одягу, генетично пов’язаний із козацтвом, став основою
українського чоловічого костюма Запоріжжя, пізніше всієї Середньої
Наддніпрянщини, Лівобережжя й східних районів України, а відтак і інших
українських регіонів.

Одяг заможного козацтва вирізнявся вишуканістю та деякими типологічними
ознаками, запозиченими у польської шляхти. Його комплекс складався з
сорочки, виготовленої з тонкого полотна й розшитої шовком, сріблом або
золотом, заправленої в широкі сукняні, шовкові чи плисові шаровари
яскравого кольору. Поверх цього одягали жупан, підперезаний золототканим
персидським або слуцьким поясом, зверху ще й ферезею (шубу), прикрашену
дорогоцінною запонкою. В цілому одяг козацької старшини, особливо
рельєфно відтворений у гравюрах та іконах XVII—XVIII ст., наближався до
одягу феодалів, насамперед польських феодалів.

Проте саме козацький одяг, що формувався спонтанно, до того ж, нерідко
вбираючи іншоетнічні компоненти, зокрема тюркські (скажімо, кунтуш —
верхній одяг з прорізами для рук та довгими «фальшивими» рукавами), став
символом національного українського одягу, а не селянський, котрий
нібито має більше прав на такий статус. Адже в етнічній
традиційно-побутовій культурі він посідав значне місце і має глибоке
етнічне коріння.

Природа цього феномена грунтується на особливостях механізму формування
національних стереотипів, зокрема національних символів у матеріальній
народній культурі. Останні, як правило, виникають спонтанно, як реакція
на неординарну етносоціальну ситуацію, а нею у XVI—XVII ст. було саме
козацтво — оригінальне соціально-національне й історичне явище, певний
символ і певний етап розвитку української нації. В історичній пам’яті
людей воно матеріалізувалося, зокрема, через його атрибути, в тому числі
й через вбрання. З етнологічних теорій відомо, що зникнення якогось
компонента, як утилітарної речі, зі зміною структури
традиційно-побутової сфери, в якій вона колись функціонувала, не означає
витіснення із свідомості носіїв культури усталеного стереотипу уявлень,
образу, що побутує нерідко значно довше за предмет. Так трапилось і з
козацьким одягом.

Складання образу національного українського одягу на козацькій основі
полегшувалося й через те, що він у принципових своїх рисах грунтувався
на слов’яно-українських традиціях, носієм яких було селянство.
Формування цього явища припало на XVI—XVIII ст., час, коли в традиціях
розвитку народного одягу з’явилися нові тенденції. По-перше, з комплексу
одягу зникли деякі архаїчні елементи: саме до XVI— XVII ст. слід
віднести початок витіснення стегнового типу одягу — плахти, дерги
(горботки, обгортки) — спідницями; по-друге, значне соціальне
розшарування населення позначилося на урізноманітненні й змінах одягу.
Воно особливо посилилося з початком XVIII ст., тобто з часу видання
Петром І указу про обов’язкове носіння всіма верствами населення (крім
духовенства та селян) західноєвропейського, угорського, пізніше
німецького вбрання. Кардинальних змін зазнав у цей час і військовий
одяг, який також наслідував західноєвропейські зразки: кожному «чину»
належав свій одяг. До німецького вбрання переходило дворянство,
купецтво, міщанство та частково ремісники; селяни ж сприймали лише деякі
елементи європейського одягу, використовуючи, як і колись, традиційний
одяг. Більше того, й інші прошарки населення України тривалий час
зберігали традиції народного українського одягу особливо стійко в
провінції та сільській місцевості.

Український народний одяг, що формувався протягом сторіч і сягає
традицій Київської Русі, майже до XIX ст. являв собою складне
етнокультурне явище, в якому перепліталися і творчість народу, і його
естетичні уподобання, і світоглядні уявлення, і художні традиції. Він
був свого роду етносоціальним паспортом, що містив майже всю
характеристику його носія, і водночас образом етносу, віддзеркалюючи
основні риси його ментальності.

На початку XVIII ст. традиційний одяг українців складався з кількох
комплексів — натільного, поясного, нагрудного і верхнього вбрання,
регіональних типів та зональних варіантів. Обов’язковою приналежністю
комплексів були пояси, головні убори, взуття та прикраси, що сукупно
створювали образ етнічного вбрання. Традиційний одяг розрізнювався ще й
за сезонними ознаками, статево-віковими (у цьому плані виділялися
комплекси чоловічого та жіночого одягу) й функціональними: існував одяг
для повсякденного носіння, а також святковий та обрядовий.

Основу натільного як чоловічого, так і жіночого одягу складала сорочка
різних типів: тунікоподібна, з плечовими уставками, з цільнокроєним
рукавом та на кокетці. Сорочки слугували також за вихідний вид одягу:
чоловічі — з прямим розрізом ворота, жіночі — з поликами. Українські
чоловічі сорочки, як правило, заправляли в шаровари, як це було прийнято
серед запорізьких козаків та селян Середньої Наддніпрянщини, або
домоткані штани (гачі, ногавиці), більш поширені на Прикарпатті.

Традиційний одяг української дівчини ХІХ ст. Чернігівщина.

Чоловічий костюм доповнювався червоним або зеленим вовняним поясом,
смушковою шапкою, чобітьми з чорної або кольорової шкіри. Поверх сорочки
вдягали безрукавку, яка з кінця XVIII ст. замінялася на жилетку та
свиту. Окрім свити, нерідко вбиралися ще й у жупан, кунтуш або чемерку,
взимку одягали кожушанки або хутрянки. Такий в основі комплекс
українського одягу мав велике розмаїття регіональних ознак. Скажімо,
шаровари в основному побутували на Лівобережжі, в українському ж Поліссі
носили вузькі штани з трикутними клинами, в західних областях України —
вузькі штани з грубого полотна (такі самі були поширені серед західних і
південних слов’ян). у Закарпатті — вузькі суконні ногавиці або полотняні
гачі з дуже широкими холошами, що нагадували спідницю. З верхнього
одягу, крім загальнопоширених свит та жупанів, буковинці носили гуглю,
гуцули — гуню, підгорянці — чугу тощо.

Українські жінки сорочки носили із спідницею, плахтою, дергою (в
основному на Поліссі), запаскою, характерною для Карпатського регіону,
спідницею-андараком, поширеною на українсько-білоруськім прикордонні,
димкою, що траплялася серед лемків. Поверх сорочки одягали різного роду
безрукавки: керсетки, що здебільшого побутували на Середній
Наддніпрянщині, Полтавщині та частково Півдні України, кептар,
характерний для населення Карпат і Прикарпаття, лейбик, поширений у
районах Західного Полісся, Поділля, або катанки, що з’являлися
наприкінці XVIII ст. по всій Україні. Поверх основних елементів одягу
носили куцину або свиту чи кожушину. За головний убір жінці слугував
очіпок, намітки або хустини, а за взуття правили личаки, постоли або
чобітки. Неодмінним доповненням до жіночого костюма були прикраси:
традиційні коралі, гердани, силянки, дукати, дукачі, рифи, а також
прикраси культового призначення — згарди та хрестики.

Традиційний український костюм, зокрема XIX ст., є найважливішою
складовою національної культури та етнічної історії завдяки його двом
головним властивостям: регіональної та зональної варіативності та
органічного вплетення в систему народної художньої культури. Регіональна
розмаїтість українського одягу складалася відповідно до особливостей
розвитку історії українського народу, котрий протягом сторіч
розчленовувався різними державами, привносячи тим самим іншоетнічні
компоненти. Кожний регіональний комплекс українського одягу містить у
собі (крім загальнослов’янських і загальноукраїнських рис) регіональну
символіку української етнічної культури. Вона виявлялася не стільки у
своєрідності окремих видів одягу (хоча і ця особливість є досить
виразною), скільки у специфіці художнього його оздоблення та способі
носіння.

Видова символіка одягу відбилася, зокрема, в таких предметах: шаровари в
чоловічому вбранні як символ козацтва, а пізніше і селян Наддніпрянщини,
черес — шкіряний пояс гуцулів, кептар — хутряна безрукавка верховинців
Карпат, гугля — символічний знак буковинців, згарди та запаски — ознака
вбрання гуцулок та ін.

Найвиразніше ж етнорегіональна визначеність українського одягу
виявлялася в способах його оздоблення, оскільки вони відтворювали
зональні художні традиції, вплетені в своєрідність ментальності
населення того або іншого регіону. Найбільшої уваги надавалося вишивці,
оскільки насамперед вона у символічних образах несла інформацію і про
етнічні та етнорегіональні художні традиції, і про естетичні уподобання
жінки, її художній смак, і про світоглядні уявлення людей окремої
місцевості.

Традиційний гуцульський верхній одяг: кептар та кептар святковий

Найбільш ретельно оздоблювали сорочки — рукава, комір, полики, поділ,
власне, всі частини, які були на виду. В узорному ткацтві майже до XIX
ст. переважав геометричний орнамент, у тому числі й у вишивці,
виконуваній здебільшого «низзю» й «гладдю». З кінця XVIII ст.
поширюється рослинний орнамент, виконуваний «гладдю» та «хрестом»:
геометричний орнамент зберігався лише на Поліссі, Буковині, Закарпатті
та деяких районах Прикарпаття. Населення окремих регіонів віддавало
перевагу «своїм» кольорам та їх сполученням, зумовленим регіональними
традиціями та природними можливостями. На Чернігівщині, Полтавщині та
Слобожанщині побутувала вишивка білого кольору з домішками інших
відтінків. На Середній Наддніпрянщині воліли оздоблювати червоно-чорним
орнаментом, у Поліссі — червоним, у Закарпатті та Буковині —
багатокольоровим, на Поділлі й Волині, як і серед бойків Карпат, сорочки
прикрашалися килимовим лінійно-геометричним узором переважно чорного
кольору.

Відповідно до усталених художніх уподобань щодо кольору вишивок
застосовувались аналогічні кольорові гами і в окремих видах одягу. В
Поліссі, наприклад, надзвичайно поширені були спідниця-андарак та літник
червоного кольору, в Галичині — білі полотняні, нерідко гофровані сукні,
на Київщині — червоні та сині. Те саме стосувалось і взуття (перевага
віддавалася червоним, жовтим та чорним кольорам), і поясів,
найрозповсюдженішим кольором яких майже повсюдно в Україні був червоний.

З географічного погляду традиція використання кольорової гами
варіювалася від світлих тонів на Поліссі, червоних (червоно-чорних,
червоно-синіх) на Наддніпрянщині й Поділлі до багатобарвних — у Карпатах
і переважно чорних — серед бойків Закарпаття. Як вважають етнопсихологи,
регіонально-зональна символіка кольорів віддзеркалює відповідний тип
характеру людей тієї або іншої місцевості (білий колір найбільш
притаманний уподобанням людей із спокійним характером, багатобарвність —
темпераментним). Символіка кольорів зумовлювалася звичайно і
своєрідністю господарської діяльності та всім укладом життя.

Проте серед українства мав поширення і спільний для всіх регіонів колір
— червоний. Його переважання зумовлене прадавніми традиціями,
характерними для хліборобських народів у цілому і пов’язаними з культом
сонця і культом життя. Власне, червоний колір просякує всю
обрядово-ритуальну та світоглядну систему, набуваючи магічних
властивостей. Згідно із народними уявленнями, червоний колір захищав від
дії злих сил: звідси — червоний хрестик, намальований біля входу в оселю
як її оберіг від зовнішніх недобрих сил, підфарбування призьби, пучечки
калини понад дверима та вікнами.

Разом з тим червоний колір ототожнювався з гарним, веселим і радісним.
Про дівчину, яка виходила на вулицю в синіх або зелених стрічках, але
без червоних, казали: «Яка пісна дівка вийшла гулять» (червоного не
можна було одягати під час посту). Червоний колір символізував радість
народження дитини, втіленої у першій купелі, до якої додавали калини; з
радістю зустрічали повідомлення про цнотливість молодої під час
весільної обрядовості, на знак чого підфарбовували горілку та вивішували
червону корогву.

Традиційний український кожух

Етнічна символіка містилася майже в кожному елементі традиційного
одягу, нерідко набуваючи магічного або етичного значення.

Своєрідним талісманом, наприклад, був пояс, що визначав до того ж і
деякі етичні норми: вважалось непорядним вийти на люди без пояса. Він
слугував також за мірило заможності, тому його виготовляли з особливою
ретельністю, з кращої вовни, використовуючи майстерно орнаментовані
рушники, яскраві хустки або тиснену шкіру. Чоловічі шкіряні пояси —
череси — оздоблювалися витисненням на шкірі, мідними ланцюжками,
плетінкою із кольорової шкіряної тасьми, до них кріпилися: рекітезь —
гаманець для грошей, кресало, протичка для люльки, підвішували до
«великого ременя» ще й сучак, складний ніж та металевий топірець. З
поясом асоціювалися народні повір’я й прикмети: вважалось, наприклад, що
коли при першому випасі прогнати через червоний пояс череду, вона буде
збережена і дасть приплід.

У системі морально-етичних народних уявлень українців усталилися
традиції, пов’язані також з елементами головного убору, що відбивали
етичні норми. Заміжня жінка повинна була обов’язково ховати своє волосся
під очіпок чи убрус. Коріння цього звичаю сягає ще Київської Русі, бо
про них згадується в уставі Ярослава Мудрого: «Оже огренет (зірве) чуже
жене повой з голови… явится простоволоса — 6 гривен за сором».
Гносеологічна основа звичаю «світити волоссям» базувалося на віруваннях
та повір’ях, згідно з якими вважалося, що недотримання цього звичаю є
великим гріхом, який падав не лише на гріховну жінку, а й її
односельців: вона, за повір’ям, могла накликати неврожай, хвороби та
пошесті.

Символіка народної матеріальної культури особливо насиченою була у сфері
традиційної кулінарії та харчування. І це закономірно, оскільки українці
— споконвічний хліборобський народ — залишалися такими аж до кінця XIX
ст. Відповідно до цього і традиційно-побутова культура в своїй основі
грунтувалася на цінностях хліборобської праці, культі землі й родючості
та шануванні головної цінності хліборобства — хліба. Український
фольклор рясніє сюжетами його звеличування та підкреслення пріоритету:
«Хліб — усьому голова», «Без хліба — нема обіду», «Хліб та вода — то
нема голода».

Для української ментальності є особливо символічним те, що хліб і жіноче
начало в структурі її цінностей ототожнювалися: жінка увінчувала
результати хліборобської праці, випікаючи хліб для родини; вона ж була і
єдиною розпорядницею сімейних обрядів, головним атрибутом яких ставав
виготовлений нею хліб. Таким чином, хліб набував для українців
сакрального значення, а крім того — головної цінності при визначенні
етичних, звичаєвих, а часто естетичних норм.

Для українців хліб становив також головний компонент харчування,
позначений не лише особливостями їхньої господарської діяльності, а
усталеними традиціями, спричиненими регіональною специфікою. Майже до
кінця XVIII ст. в Україні переважав житній хліб, у південних землях,
колонізованих українцями в XVII—XVIII ст.— Таврії, Катеринославщині,
Херсонщині,— пшеничний, на Буковині, Наддністрянському Поділлі —
кукурудзяний, у Прикарпатті — житній, ячмінний та кукурудзяний, на
Полтавщині — гречаний.

Відповідно до регіональності хліборобських культур формувалося й меню,
яке у всіх районах України в основному складалося з хлібних страв. За
традицією вони приготовлялися здебільшого з житнього, гречаного та
кукурудзяного борошна: на Полтавщині — з гречаного, Слобожанщині —
житнього з доданням пшеничного та ячного, на Гуцульщині — з
кукурудзяного (коржі, малай), на Бойківщині та Лемківщині — з вівсяного
(ощипок, паленя) або ячного (адзимка). При готуванні хліба до борошна
нерідко додавали різноманітні домішки — висівки, картоплю, квасолю,
горох, а також борошно з товченої дубової кори, сосни або лободи.

На зламі XVIII—XIX ст. започатковано дещо інші хліборобські традиції й
інший асортимент етнічних страв. Витоки цієї традиції йдуть з південних
районів України, освоєння яких припадає на XVIII—XIX ст. і де, власне,
зароджувалася пшенична агрокультура, котра пізніше стала поширюватися по
всій Україні. Ця традиція істотно позначилася на асортименті блюд
української кухні, проте майже не торкнувшись обрядової системи
атрибутів хліба. Однак символічні його ознаки пов’язані саме з
пшеничними виробами: великими хлібинами, розрахованими на велику родину
— паляницею, хлібиною та боханцем; короваєм — головною ознакою
весільного столу та духовним образом весілля; млинцями тощо.

Асортимент борошняних страв української кухні включає розмаїття хлібних
виробів, більшість яких — обрядові (коровай, корочун, лежень, мандрики,
паска, гуски, шишки), каші (пшоняна, ячна, кулеша, пенцак, зубці, путря,
дробленка), рідкі мучні страви (пшоняний куліш, ячний крупник),
кашеподібні страви з борошна (лемішка, соломаха, малай, мамалига,
толокно), а також оригінальні напої (жур, кваша), оспівані Іваном
Котляревським у «Енеїді».

Другу етнічну особливість української кулінарної традиції становив
великий асортимент овочевих страв. Це — і борщ, і капусняк, і голубці, і
квашена капуста, і солоні огірки, і гарбузова каша. Починаючи з другої
половини XVIII ст. в Україні поширюється картопля й різноманітні
картопляні страви — печеня, деруни, коми, кльоцки — особливо у
Поліському регіоні. Серед населення Карпат велику роль відігравали
страви з варених бобів та квасолі, зварені й заправлені борошном, салом
та цибулею. Гуцули готували «товченку»: до зварених бобів, квасолі та
картоплі додавали тертий мак, перець, цукор, цибулю або й сушені сливи
та яблука.

Широким асортиментом визначалися й м’ясні, рибні та молочні страви, хоча
як повсякденна їжа вони були рідкістю для української родини. Проте в
загальному кулінарному мистецтві й етнічних традиціях харчування вони
посіли досить помітне місце і позначені оригінальністю. Неповторними за
технологією та смаковими якостями стали кендюхи, кров’янки, крученики,
печеня, січеники, хлібні хляки, шинка, а також сколотина, бриндзя,
колотуха, завдаванка, сирокваша, парушка тощо.

Багато з блюд української кулінарії набуло етнічної та інтеретнічної
символіки. Етнічна їх символічність визначалася насамперед через
усвідомлення українцями окремих блюд як своєрідного коду національної
культури, вписаних в систему етнічної історії. Вони розумілися ними і як
зразки найвищих досягнень власного кулінарного мистецтва.

Взірцями світової народної кулінарії і водночас маркером самобутньої
української культури ще у XVII—XVIII ст. стали такі страви, як борщ,
галушки, вареники, горілка, узвар. Адже назви всіх цих страв вживалися у
словосполученнях: український борщ, українські (або полтавські) галушки,
українські вареники, українська горілка, українське сало.

Найвиразнішим серед усіх названих страв є саме український борщ, що став
маркірованим елементом в українській етнічній культурі. Не випадково, що
він особливо часто згадується в українському фольклорі, до того ж,
нерідко разом з іншим вагомим маркером етнічної матеріальної культури —
хлібом: «Що до чого, а борщ — до хліба», «Борщ та каша — добрая паша».
Український борщ — надзвичайно складний за виготовленням, включав понад
50 компонентів, мав складну технологію приготування та суворо виважене
дозування інгредієнтів. Останні визначали не лише смакові якості, а й
робили борщ достатньо сильним фітотерапевтичним засобом. Недаремно борщ
в українській родині готували не частіше одного разу на тиждень.

Майже повсюдно в Україні побутувало в основному три типи борщів:
червоний, зелений і холодний, кожний із яких поділявся ще й на
різновиди. Основним компонентом борщів будь-яких типів і варіантів була
капуста та буряк, а починаючи з XVIII ст. — картопля. На півдні України
було прийнято додавати у борщ квасолю, на Полтавщині — розтерте пшоно, в
Карпатах — боби. Борщ обов’язково заправляли буряковим квасом,
сироваткою або сметаною: квас розбавляли водою, кришили буряк, картоплю,
капусту, моркву, квасолю, додаючи товченого сала з цибулею або олії,
трохи м’яса, а під час посту — сушену рибу. Навесні віддавали перевагу
зеленому та холодному борщам, виготовленим із щавлю, кропиви, лободи,
кропу, петрушки, заправлених сметаною, яйцями, цибулею тощо.

Борщ, а також інші взірці української кулінарії: галушки, вареники,
горілка були символами етнічної культури не лише завдяки своїй
оригінальності, а й через те, що вплетені були в обрядову культуру — і,
отже, недаремно всі вони виступали насамперед компонентом святкової їжі.
Показником ‘їхньої символічності слугувала зональна та регіональна
розмаїтість страв-маркерів.

Адже відомо, що етнічна культура виявляється саме через багатство
зональних її варіантів, а найбільші спалахи розвитку зональних варіантів
нерідко набувають інтеретнічної значущості, тобто визнання їх людьми
різних національностей за елементи своєї культури. Так сталося, до речі,
і з борщем, котрий став елементом інтернаціональної культури, визнаний і
білорусами, і росіянами (вони включили до своєї кулінарії «борщ
російський»), і іншими народами.

Проте зональні етнічні компоненти культури, включаючись у інтеретнічну
культуру, не втрачають етнічної та національної символіки, оскільки вона
формується глибинними структуро-утворювальними традиційними засобами, що
грунтуються на престижно-ритуальній, суто етнічній основі. Більше того,
в силу існування такої основи відбувається адаптація багатьох
компонентів інтернаціональної культури: вони маркіруються під
етнічно-зональні варіанти.

Отже, процес формування етнічності й інтеретнічності — обопільний,
фундаментальний і постійний: він відбуватиметься доти, поки існує сама
культура, в тому числі етнічна. Кращі зразки етнічної культури,
підіймаючись на глобальний рівень культурних досягнень, сприйматимуться
різними етносами як свої, і водночас найбільш розвинені компоненти
інтеретнічної культури маркіруватимуться під етнічні, зональні варіанти.

Етнічна основа кулінарії посилювалася через її органічне вплетення в
обрядово-ритуальну канву та в соціонормативну систему. Остання пов’язана
з нормами регламентації прийому їжі, її розподілом між членами родини та
порядком частування. Найретельніша регламентація харчування визначалася
давніми традиціями та конфесійними обмеженнями — постуванням: українці
постили у Великий піст, а також Петрівський, Спасівський, Пилипівський
пости й навіть щосереди та щоп’ятниці у м’ясоїд.

Натомість у святкові дні страву намагалися приготувати, щоб столи
ломилися від блюд, тим більше, що їх кількість нерідко визначалася
обрядовою регламентацією. Ось один із прикладів трапези українців.
Насамперед закушують пісними пирогами, випивають по чарці горілки, потім
подають вчорашні капусту і горох. Упоравшись з пісною їжею, приступають
до скоромного: подають пироги із свининою й шкварками, обмішаними
гречаною мукою, і розігріту ковбасу, далі — капусту із свининою.
Спочатку їдять лише капусту, м’ясо подають окремо на дерев’яній тарілці.
Господар сам розрізає м’ясо, присолює, перший шматок бере собі, а за ним
беруть інші, по старшинству. Після капусти подають локшину, причому
знов-таки спочатку їдять локшину, а потім гусятину, котру теж розрізає
глава родини. По закінченні на столі з’являється кутя з медом або маком
і, нарешті, узвар.

В українській етнічності страви, їжа, кулінарія як компоненти
матеріальної народної культури виходили за межі матеріального світу,
вплітаючись у канву культури взаємин між людьми та їхньої духовності;
вони нерідко ставали ядром, довкола якого визрівали певні традиції. Одна
з них, безпосередньо пов’язана з їжею та стравами, — це хлібосольство й
гостинність, вміння майстерно приготувати страви, вправно їх подати та
вміння щедро прийняти гостей.

Хліб, частування і хлібосольство включаються у великий пласт аграрної
культури, особливо притаманної українцям, її першоосновою була
господарська культура, визначена для XVII—XIX ст. як традиційне
рільництво. Воно являло собою цілу низку атрибутивних елементів: культ
землі, магію слова та магію предметну, насамперед знарядь праці — все
те, що становило світоглядну систему і разом з тим — важливий компонент
традиційної культури взагалі.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020