.

Тестові запитання з муз.викладання (для викладачів)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
244 3085
Скачать документ

Тестові запитання з муз.викладання

Основні категорії поведінки:

Освіта, навчання, виховання.

2. Освіта, виховання, самоосвіта,

3. Освіта, самоосвіта, навчання, виховання, самовиховання.

4. Урок, дидактика, навчання, освіта.

2. Виберіть тип нервової системи, який відповідає сангвінічному
темпераменту:

Сильний, врівноважений, рухливий;

2. Сильний, врівноважений, інертний;

3. Сильний, неврівноважений, рухливий;

3. Ви прийшли в 5-й клас, де учні не мають належних знань з нотної
грамоти. З чого ви почнете перші уроки:

1. Опитування;

2. Із вияснення причин такого стану;

3. Проведете контрольні заміри для виявлення рівня знань;

4. Зацікавите учнів даним видом роботи.

4. Яке з нижче перерахованих завдань музичного виховання в д/с є
пріорітетний:

Виховувати любов до музики;

Розвивати в дітей музичні здібності;

Прищеплювати навички з різних видів музичної діяльності;

5. Основні поняття дидактики:

Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

Освіта, навчання, самоосвіта;

Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

Організаційні форми навчання.

6. Визначити про які якості розуму йде мова нижче:

Вміння швидко оцінювати ситуацію, вільно приймати необхідні рішення,
легко переключатися з одного способу вирішення проблеми на інший, з
одного способу дій на інший.

Широта розуму;

Глибина;

Критичність;

Гнучкість.

7. Деякі учні старших класів не бажають відвідувати репетиції хору.
Ваші дії:

1. Домагаєтесь від адміністрації школи забезпечення

явки;

2. Намагаєтесь через органи учнівського
самоврядування

вплинути на них;

3. Зацікавлюєте лідерів даним видам роботи;

Будете вивчати хоровий репертуар на уроках.

8. Що в першу чергу повинен враховувати музичний керівник., відзначаючи
зміст музичного виховання в д/с:

Дитячий репертуар;

Завдання музичного виховання;

Вікові особливості музичного розвитку дітей;

Музичні здібності дітей.

9. Основні поняття дидактики:

Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

Освіта, навчання, самоосвіта;

Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

Організаційні форми навчання.

10. Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:

Людина з маловиразною мімікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на
різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною,
плавною зміною настрою:

Меланхолік;

Сангвінік;

Холерик;

Флегматик.

11. Елементи структури уроку:

Склад, зв’язок, макроструктура;

Макроструктура, мікроструктура;

Склад, зв’язок, послідовність;

Склад, зв’язок, цілісність, завершеність.

12. Визначення якого емоційного стану наведено нижче:

довге, стійке і глибоке почуття, яке стало характеристикою
особистості:

Настрій;

Стрес;

Афект;

Пристрасть.

13. Український композитор М.Березовський вихованець:

1. Києво-Могилянської Академії;

2. Глухівської співацької школи;

3. Петербурзької придверної капели;

4. Київського вищого музичного інституту.

14. Який вид мистецтва має часовий характер:

Живопис;

Скульптура;

Музика;

Архітектура.

15. Види підготовки вчителя до уроку:

Підготовча, безпосередня;

Попередня, безпосередня;

Попередня, безпосередня, заключна;

Безпосередня.

16. Яку мислительну операцію виконують учні, коли встановлюють
схожість та відмінність між предметами та явищами:

Аналіз;

Порівняння;

Узагальнення;

Конкретизація.

17. Ломка голосу /мутація/ переважно у хлопчиків починається у:

1. 6-7 років;

2. 8-1О років;

3. 11-12 років;

4. 14-15 років.

18. Що в структурі музикальності дітей є вродженим:

Музичні здібності;

Сенсорні здібності;

Сприйняття музики;

Задатки.

19. Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок школярів:

Освітня, виховна, розвиваюча;

Діагностична, контролююча, навчальна;

Контролююча, навчальна, виховна, стимулююча, діагностична;

Навчальна, виховна, контролююча, освітня.

20. В якій з наведених нижче груп перераховані основні компоненти
психологічної готовності дитини до навчання в школі:

Мотиваційна, особистісна, психологічна;

Мотиваційна, емоційно-вольова, особистісна;

Мотиваційна, емоційно-вольова, інтелектуальна, особистісна;

Психологічна, особистісна.

21. Види перевірки та оцінки знань, умінь і навичок:

Усна, письмова, графічна;

Попередня, поточна, тематична, підсумкова;

Індивідуальна, тематична, фронтальна;

Поточна, підсумкова, індивідуальна;

22. Визначення якої форми поведінки тварин наведено нижче:

складні природжені дії тварин, за допомогою яких вони задовільняють
свої потреби:

Навички:

Інстинкти;

Найпростіші форми інтелектуальної поведінки;

Уміння.

23. Хто основоположник української класичної музики:

1. Л. Ревуцький;

2. В. Барвінський;

3. М. Лисенко;

4. М. Леонтович.

24. Який з перерахованих методів та прийомів із слухання музики найбільш
активізує увагу:

Прийом повторного програвання;

Метод “музичних колекцій”;

Наочні методи;

Прийом постановки завдання.

25. Визначіть методи навчання за джерелом знань:

Проблемний, частково-пошуковий;

Дослідницький, бінарний;

Розповідь, інструктування, бесіда, лабораторні роботи;

Словесні, наочні, практичні.

26. Психіка дитини розвивається:

В процесі гри;

В різних видах діяльності;

Незалежно від діяльності;

В процесі спілкування.

27. Система музичного виховання Д. Кабалевського основний акцент
робить на:

1. Слухання музики;

2. Хоровий спів;

3. Гру на дитячих музичних інструментах;

4. Розвиток вокальних даних.

28. Яку з форм роботи із слухання музики можна рахувати провідною:

Тематичні концерти;

Слухання казок, ілюстрованих музикою;

Відвідування дитячих опер;

Слухання музики на музичному занятті.

29. Кого вважають засновником класно-урочної системи навчання і
виховання:

Й. Г. Песталоцці;

Д. Дідро;

Я. А. Коменський;

А. Дістервег.

30. Психіка – це:

Особлива форма певної матерії, яка виражається в здатності цієї матерії
відображати навколишній світ;

Властивість всякої матерії, яка полягає в залежності цієї матерії
відображати навколишній світ;

Особлива властивість певним чином організованої матерії, яка полягає в
здатності цієї матерії відображати навколишній світ;

Дзеркальне відображення навколишньої дійсності.

31. Що таке навчальний підручник:

Основна настільна книга;

Книга, в якій матеріал розширює межі навчальної програми;

Книга, що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни
у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами
дидактики;

Книга, що містить додаткові відомості.

32. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення:

Інстинкти;

Навички;

Інтелектуальна поведінка;

Інстинкти, навички.

33. Основне завдання уроків музики:

1. Вивчення нотної грамоти і сольфеджіо;

2. Розуміння класичної музики;

3. Розвиток слуху і голосу;

4. Виховання засобами музики культурного, освіченого,

національно-свідомого громадянина.

34. Із завдань, які реалізуються під час навчання співу, вибрати
основою:

Вчити дітей співати на заняттях і поза ними;

Розвивати дитячі голоси, розширюючи діапазон;

Навчити дітей співати чисто і виразно нескладні мелодії природнім
голосом;

Вчити дітей розрізняти правильний і неправильний спів.

35. Форми виховної роботи:

Бесіда, лекція, розповідь;

Виховне заняття, КВК, брейн-ринг, класні збори;

Виставка творчих робіт, пояснення;

Урок, гурток, вправа.

36. Знайдіть правильне визначення уваги:

Увага – це зосередженість і спрямованість свідомості на певних об’єктах;

Увага – це вибіркове сприймання об’єктів;

Увага – це форма організації і необхідна умова психічної діяльності
людини.

37. Балада, музичний момент, пісня без слів, серенада –
жанри, характерні для:

1. Романтизму;

2. Одноголосся;

3. Поліфонії;

4. Віденського класицизму.

38. Який з методів вироблення чіткої дикції найбільш активізує
артикуляційний апарат:

Вправи з “Музичного букваря” Н. Ветлучіної;

Промовляння лічилок;

Спів поспівок;

Промовлення слів пісні пошепки.

39. Види батьківських зборів:

Тематичні, індивідуальні;

Загальношкільні, класні, тематичні;

Класні, тематичні;

Класні.

40. Свідоме перенесення уваги з об’єкта на об’єкт називають:

Коливанням;

Відволіканням;

Переключенням;

Розподіл.

41. Освіта – це:

Система навчально – виховних закладів;

Спільна діяльність вчителя і учнів;

Процес оволодіння знаннями, нагромадженими людством.

Сукупність знань, умінь, навичок, вироблених людством і формування на
цій основі світогляду, поведінки.

42. Залежність сприймання від попереднього досвіду людини і особливостей
– це:

Вибірковість сприймання;

Аперцепція;

Цілісність сприймання;

Константність.

43. Вивчення пісенно-народної творчості доцільне у:

1. І-ІУ класах;

2. У-У І класах;

3. УІІ-УІІІ класах;

4. На протязі всього курсу навчання.

44. Вкажіть з нижче вказаних типів дихання найпридатніший для дітей 5-6
років під час співу:

Ключичне;

Грудне;

Нижньо-реберне (або діафрагмальне);

Змішане (грудне-діафрагмальне).

45. Виховання – це:

Процес оволодіння знаннями, якостями;

Цілеспрямований педагогічний процес, направлений на формування рис,
якостей, форм поведінки;

Процес формування соціальних, моральних, естетичних відношень;

Процес оволодіння способами поведінки.

46. Поняття – це форма мислення, що являє собою:

Найповніше відображення предметів і явищ з їх якостями;

Відображення істотних властивостей одного об’єкта чи цілого класу
об’єктів;

Відображення об’єктивної дійсності в мовній формі;

Відображення несуттєвих властивостей предмета.

47. Учнів, які навчаються гри на інструменті в музичних студіях,
музичних школах доцільно:

1. Звільняти від уранів музики в ЗОШ;

2. Зобов”язати працювати на рівні з усіма учнями класу за

загальною програмою;

3. Використовувати їх знання у процесі роботи із
цілим

класом, даючи окремі завдання.

4. Вимагати присутності на уроці, дозволивши займатись

виконанням домашніх завдань а інших предметів.

48. Заняття яким з нижче перерахованих видів музично-ритмічних рухів
спонукає дітей до активізації ритмічної творчості:

Музично-ритмічні вправи;

Музичні ігри;

Музично-дидактичні ігри;

Танці.

49. Виховання як загальна та вічна категорія суспільного життя виникло в
епоху:

Первіснообщинного ладу;

Рабовласницького ладу;

Феодального ладу;

Капіталістичного ладу.

50. У якому рядку названі тільки почуття:

Гнів, страх, радість, почуття власної гідності;

Любов, незадоволення, спрага, туга;

Совість, ненависть, біль, презирство;

Колективізм, патріотизм, дружба, любов.

51. Який шкільний документ складається на основі навчального плану:

Річний план роботи школи;

Розклад уроків;

План виховної роботи класного керівника;

Навчальна програма.

52. У якому з наведених рядків названі тільки інтелектуальні почуття:

Любов до знань, сум, огида;

Допитливість, радість пізнання, сумнів, впевненість;

Здивування, почуття гумору, совість;

Інтерес, почуття гумору, тривога.

53. Нетривка увага характерна для:

1. Всіх учнів;

2. Учнів молодших класів;

3. Для середнього шкільного віку;

4. Для старших учнів.

54. З якої вікової групи рекомендується навчання гри на музичних
інструментах:

Молодша група;

Середня група;

Старша група;

Підготовча група.

55. Що таке дидактика:

Теорія освіти і самоосвіти;

Наука про виховання та навчання;

Теорія і практика освіти і навчання;

Закономірності навчання, його сутність.

56. Вкажіть провідну діяльність молодшого школяра:

Дидактична гра;

Навчальна діяльність;

Соціально-корисна діяльність;

Спілкування з ровесниками.

57. В якому творі Л. Бетховена провідною темою є тема єднання народів:

1. Місячна соната;

2. Увертюра “Егмент”;

3. Симфонія № 5;

4. Симфонія № 9.

58. Який дитячий музичний інструмент найдоцільніше використовувати для
розвитку звуковисотного слуху:

Бубен;

Трикутник;

Металофон;

Маракас.

59. Виберіть, в якому рядку вказано методи формування суспільної
свідомості:

Приклад, вимога, самозвіт, самоаналіз, покарання;

Гра, доручення, вимога, роз’яснення, бесіда;

Вправляння, привчання, гра, позитивний приклад;

Бесіда, роз’яснення, позитивний приклад, диспут, методи переконання.

60. Яку мислительну операцію виконують учні, коли на основі
спостереження повних фактів виводять правила:

Синтез;

Порівняння;

Узагальнення;

Аналіз.

61. Який вид освіти є обов’язковим в Україні:

Початкова (школа І ступеня);

Неповна освіта (школа ІІ ступеня);

Середня загальна освіта (школа І-ІІІ ступенів);

Вища освіта.

62. Вид мовлення, при якому говорить лише одна особа, а інші її
сприймають, називається:

Монологічним мовленням;

Внутрішнім мовленням;

Діалогічним мовленням;

Зовнішнім мовленням.

63. В чиїй програмі найбільш об’ємно розроблений
інструментарій для дітей:

1. К.Орфа;

2. Д. Кабалевського;

3. В.Огородкова;

З. Кодая, Б. Бартока

64. Хто є засновником першого в світі дитячого садка:

І. Песталоцці;

Ф. Фребель;

М. Монтессорі;

В. Сухомлинський.

65. Етапи засвоєння знань:

Осмислення – запам’ятовування – сприймання – застосування на практиці;

Сприймання – осмислення – застосування на практиці;

Осмислення – сприймання – застосування на практиці – запам’ятовування;

Запам’ятовування, осмислення, сприймання.

66. У яких рядках перелічено лише позитивні вольові якості:

Наполегливість, самостійність, впертість, негативізм;

Цілеспрямованість, сміливість, вередливість, витримка;

Організованість, ініціативність, егоїзм, нестриманість;

Сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, дисциплінованість.

67. Типи уроків за В. Онищуком:

Урок – екскурсія, кіноурок, урок узагальнення і систематизації знань;

Вступний, комбінований, урок – повторення;

Урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок
узагальнення і систематизації, урок застосування умінь і навичок; урок
контролю і корекції, різні види комбінованого уроку;

Урок повторення, урок застосування знань, підсумковий урок.

68. В якому з рядків перелічені види діяльності, що включають творчу
уяву дітей:

Переказ казки дітьми;

Складання казки;

Продовження оповідання за поданим зачином;

Складання оповідання за малюнками;

69. Який документ в основним документом обліку знань учня:

1. Щоденник;

2. Класний журнал;

3. Календарний план;

4. Поурочний план.

70. Хто являється основоположником методики музичного виховання в д/с:

М. Рушер;

В. Кукловська;

С. Шоломович;

Н. Ветчуліна.

71. В чому суть проблемного навчання:

Формування практичних умінь і навичок;

Розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей, продуктивного
мислення;

Використання теоретичних знань в практичній діяльності.

72. Мрія – це:

Створення в уяві історичної особи;

Створення в уяві бажаного майбутнього;

Образи дійсності;

Фантастичні образи.

73. Який робочий діапазон учнів 5-6 класів:

1. До1 – до2

2. Соль –мі2

3. Сі бемоль – мі2

4. Соль – соль2

74. З чого починається робота над святковим ранком:

З вибору святкового репертуару;

З вибору віршів;

З вибору танців;

Із складання сценарію.

75. В якому документі визначені мета та завдання освіти в Україні на
сучасному етапі розвитку держави:

Конституція України;

Закон України “Про освіту”;

Статут середньої загальноосвітньої школи;

Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

76. Назвіть вид уяви, що має цілеспрямований характер, але не включає
вольових зусиль:

Мимовільна;

Довільна;

Післядовільна;

Зовнішня увага.

77. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, викладачі,
аспіранти.

Вихователі, вчителі, практичні психологи, учні, методисти.

Батьки, діти, вихователі, директор школи;

Представники підприємств, батьківська громадськість, учні,
бібліотекар, батьки.

78. За допомогою якого методу вивчаються взаємостосунки в колективі:

Експеримент;

Самоспостереження;

Тест;

Соціометрія.

79. Який жанр вокальної музики носить імпровізаційний характер:

1. Кантата;

2. Романс;

3. Сучасна популярна пісня;

Коломийка.

80. Визначте найбільш ефективний вид діяльності дітей на музичному
занятті:

Музично-ритмічні рухи;

Слухання музики;

Співи;

Гра на дитячих музичних інструментах.

81. Які з названих закладів, згідно з Законом України “Про освіту”
належать до категорїї вищих:

1. Гімназії, училища, консерваторії;

Коледжі, інститути, професійні училища;

Ліцеї, університети, академії;

Коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети.

82. У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої
уяви:

Творча уява полягає в створенні образів нових, оригінальних об’єктів на
основі попереднього досвіду;

Творча уява – це створення образів об’єктів, які до цього не
сприймалися;

Творча уява – це створення образів об’єктів на основі їх словесного
опису;

Творча уява – створення образів бажаного майбутнього.

83. Які з названих творів написані у формі рондо:

1. Арія Фігаро В.Моцарта;

2. Танець Анітри із симф. сюїти “Пер Гюнт”
Е.Гріга;

3.”Елегія” М. Лисенка

4. “Лякрімоза” В.Моцарта.

84. Визначте питання з музичного виховання, яке можна поставити на
батьківських зборах:

Розвиток музикальності дітей;

Підготовка музичного керівника до музичного заняття;

Вплив музичного виховання на розвиток особистості дитини;

Творчість музичного керівника і вихователя в складанні сценарію
святкового ранку.

85. В якому рядку вказано наочні методи навчання:

Бесіда, опитування, ілюстрування, дослід, робота з книгою;

Листування, використання ТЗН, міркування, спостереження;

Робота з книгою, демонстрування, пояснення, лабораторна робота;

Спостереження, ілюстрація, демонстрація, використання ТЗН.

86. В якій групі правильно вказано види здібностей:

Загальні і соціальні;

Художні, музичні, акторські;

Математичні, загальні, спеціальні;

Акторські, педагогічні.

87. Про яке педагогічне поняття говорить вислів : “де знання в дії”:

Навички;

Уміння;

Мотиви;

Знання.

88. В якому рядку названо тільки афекти:

Бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість;

Симпатія, обурення, страх, розпач, такт;

Гнів, розпач, захват, такт;

Жах, лють, розпач.

89. Яка послідовність вивчення ритмічних тривалостей у ЗОШ:

1.

2.

3.

4.

90. Методи музичного виховання – це:

Процес оволодіння знаннями про музику;

Шляхи впливу музичного керівника на особистості дітей;

Взаємодія дорослого і дитини.

Взаємодія педагога і дитини, яка спрямована на загальний
музично-естетичний розвиток дитини.

91. Які методи відносяться до групи наочних методів:

Графічні роботи, демонструваня, спостереження;

Демонстрування, спостереження, ілюстрування;

Графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

Вправи, спостереження, демонстрування.

92. Дітям якого темпераменту слід нагадувати приказку: “Поспішиш- людей
насмішиш”:

Холеричного;

Флегматичного;

Меланхолічного;

Сангвінічного.

93. Хто із українських співачок перша досягнула вершин
світової слави:

1. Б.,Руденко;

2. С.Крушельницька;

3. О. Мірошніченко;

4. Т.Повалій.

94. Методи навчання – це:

Процес оволодіння елементарними музичними знаннями;

Оволодіння практичними навичками;

Дія педагога, спрямована на розвиток музичних здібностей;

Взаємини педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти знання про
музику, оволодіти навичками і вміннями, розвивати музичні здібності.

95. Система естетичного виховання – це:

Позакласна робота;

Уроки музики, образотворчого мистецтва, позашкільна робота, естетична
побутова обстановка;

Позашкільна робота, факультативні заняття;

Естетика побуту, позашкільна робота.

96. Почуття – це:

Ставлення людини до навколишньої дійсності;

Переживання людиною свого ставлення до об’єктивного світу;

Переживання і усвідомлення виразних рухів;

Переживання людиною свого ставлення до потреб.

97. Нестандартні форми організації навчання:

1. Урок, екскурсія, кіноурок, робота з підручником;

Урок-щастя, бліц-урок, урок рольової гри, урок-змагання;

Урок-аукціон, інтегрований урок, дискусія, комбінований урок.

98. Який вид мислення переважає у композитора:

Наочно-образне;

Емоційно-образне;

Словесно-логічне;

Абстрактне.

99. Де відбувся перший фестиваль “Червона Рута”:

В Чернівцях;

В Запоріжжі;

В Харкові;

В Львові.

100. Від чого залежить вибір методів і прийомів:

Джерела інформації;

Типів та видів занять;

Видів музичної діяльності;

Типів та видів занять, віку дітей, джерела інформації, виду музичної
діяльності, досвіду музичного керівника.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020